Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2017. godinu: 1) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, 2) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 3) Nacionalne službe za zapošljavanje, 4) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

PREDLOG ZAKONA

O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2017. GODINU

I. OPŠTI DEO

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budzeta Republike Srbije za 2017. godinu, njegovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budzetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budzetskih sredstava.

Budzet Republike Srbije za 2017. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA u dinarima Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine 1.092.883.504.000 Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine 1.123.195.679.000 Budzetski suficit/deficit -30.312.175.000 Izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika) 34.800.000.000 Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) 3.987.825.000 Ukupan fiskalni suficit/deficit -69.100.000.000 B. RAČUN FINANSIRANjA   Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine 859.068.630.000 Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine 789.770.388.000 Neto finansiranje 69.100.000.000 Promena stanja na računu (pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava negativna – smanjenje gotovinskih sredstava) 198.242.000

Prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

  Ekonomska klasifikacija Iznos u dinarima UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA   1.092.883.504.000 1. Poreski prihodi 71 916.800.000.000 1.1. Porez na dohodak građana 7111 56.000.000.000 1.2. Porez na dobit pravnih lica 7112 74.400.000.000 1.3. Porez na dodatu vrednost 7141 466.000.000.000 – Porez na dodatu vrednost u zemlji   106.100.000.000 – Porez na dodatu vrednost iz uvoza   357.000.000.000 – Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina   2.900.000.000 1.4. Akcize 717 271.400.000.000 – Akcize na derivate nafte   144.000.000.000 – Akcize na duvanske prerađevine   97.000.000.000 – Akciza na električnu energiju   14.900.000.000 – Ostale akcize   15.500.000.000 1.5. Carine 715 38.600.000.000 1.6. Ostali poreski prihodi 7145 10.400.000.000 2. Neporeski prihodi 162.606.465.000 Redovni neporeski prihodi   77.300.000.000 – Prihodi od imovine 741 12.900.000.000 – Takse 742 14.500.000.000 – Prihodi od prodaje dobara i usluga 742 24.600.000.000 – Novčane kazne 743 7.000.000.000 – Ostali redovni neporeski prihodi 714,745 13.800.000.000 – Primanja od prodaje nefinansijske imovine 8 4.500.000.000 Vanredni neporeski prihodi   42.200.000.000 – Dobit javnih agencija 741 1.600.000.000 – Deo dobiti javnih preduzeća i dividende budzeta 741, 745 15.500.000.000 – Ostali vanredni prihodi 745 3.100.000.000 – Prihod od smanjenja zarada u javnom sektoru 745 22.000.000.000 Neporeski prihodi indirektnih korisnika   43.106.465.000 – Transferi između budzetskih korisnika na različitom nivou vlasti 733 19.785.866.771 – Prihodi od prodaje dobara i usluga 742 23.320.598.229 3. Donacije 731,732 13.477.039.000

Rashodi, izdaci za nabavku nefinansijske imovine, izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika) i izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS Ekonomska klasifikacija Iznos u dinarima UKUPNI RASHODI I IZDACI 1.161.983.504.000 1.Tekući rashodi 4 1.028.728.440.000 1.1. Rashodi za zaposlene 41 253.763.372.000 – Plate zaposlenih 411 193.693.428.000 – Doprinosi na teret poslodavca 412 38.682.085.000 – Ostali rashodi za zaposlene 413 do 417 21.387.859.000 1.2. Rashodi za korišćenje usluga i roba 42 105.914.465.000 1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata 44 133.966.373.000 – Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite 441 62.778.799.000 – Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite 442 64.052.506.000 – Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija 443 5.625.000.000 – Prateći troškovi zaduživanja 444 1.510.068.000 1.4. Subvencije 45 84.413.655.000 – Subvencije u privredi 14.310.119.000 – Subvencije u poljoprivredi 31.600.710.000 – Subvencije za železnicu 15.890.000.000 – Subvencije za puteve 6.573.000.000 – Subvencije u oblasti turizma 893.000.000 – Subvencije za kulturu 4.000.000.000 – Ostale subvencije 11.146.826.000 1.5. Donacije stranim vladama 461 27.508.000 1.6. Dotacije međunarodnim organizacijama 462 3.369.904.000 1.7. Transferi ostalim nivoima vlasti 463 73.436.044.000 – Transferi opštinama i gradovima 33.307.366.000 – Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV 28.001.853.000 – Ostali transferi 12.126.825.000 1.8. Transferi organizacijama za obavezno socijalno osiguranje 464 232.962.525.000 – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje 201.600.000.000 – Nacionalna služba za zapošljavanje 4.900.000.000 – Republički fond za zdravstveno osiguranje 24.400.000.000 – Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 439.175.000 – Ostali transferi 1.623.350.000 1.9. Ostale dotacije i transferi 465 4.000.551.000 1.10. Socijalna zaštita iz budzeta 47 115.571.403.000 – Dečja zaštita 51.926.194.000 – Boračko – invalidska zaštita 13.986.000.000 – Socijalna zaštita 31.282.029.000 – Tranzicioni fond 3.000.000.000 – Učenički standard 2.593.592.000 – Studentski standard 3.998.000.000 – Fond za mlade talente 783.451.000 – Sportske stipendije, nagrade i priznanja 1.119.292.000 – Izbegla i raseljena lica 691.378.000 – Ostala socijalna zaštita iz budzeta 6.191.467.000 1.11. Ostali tekući rashodi 43, 48 i 49 21.302.640.000 – Sredstva rezervi 499 1.602.000.000 – Ostali tekući rashodi 43 i 48 19.700.640.000 2. Kapitalni izdaci 5 94.467.239.000 – Izdaci za nefinansijsku imovinu 51 do 54 94.045.439.000 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 551 421.800.000 3. Izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika) 61 34.800.000.000 – Otplata glavnice po garancijama 613 34.390.000.000 – Otplata garancija po komercijalnim transakcijama 615 410.000.000 4. Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) 62 3.987.825.000

Primanja od zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

B. RAČUN FINANSIRANjA Ekonomska klasifikacija u dinarima Neto finansiranje   69.100.000.000 Primanja od zaduživanja i primanja od prodaje domaće finansijske imovine 9 859.068.630.000 Primanja od zaduživanja 91 858.268.630.000 Primanja od emitovanja državnih hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu (državni zapisi i obveznice emitovane na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti – prodajna vrednost) 9111 583.500.000.000 Primanja od emitovanja državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (evroobveznice – državne hartije od vrednosti emitovane na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti – prodajna vrednost) 9121 124.500.000.000 Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja (primljeni zajmovi od domaćih i međunarodnih (komercijalnih i multilateralnih) finansijskih institucija i inostranih vlada) 9112-91199122-9129 150.268.630.000 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine 92 800.000.000 Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine 6 789.770.388.000 Izdaci za otplatu kredita 61 771.560.000.000 Otplata glavnice domaćim kreditorima 611 428.000.000.000 Otplata glavnice stranim kreditorima 612 336.000.000.000 Otplata glavnice po garancijama (deo) 613 7.560.000.000 Izdaci za nabavku finansijske imovine 62 18.210.388.000 Promena stanja na računu (pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava negativna – smanjenje gotovinskih sredstava)   198.242.000

Član 2.

Potrebna sredstva za finansiranje budzetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim zajmodavcima za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije iz člana 1. ovog zakona u ukupnom iznosu od 858.870.388.000 dinara, planirano je da se obezbede iz zajmova domaćih i međunarodnih komercijalnih i multilateralnih finansijskih institucija i inostranih vlada u iznosu od najviše 150.268.630.000 dinara, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti (državnih zapisa i obveznica na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 583.500.000.000 dinara i iz primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 124.500.000.000 dinara.

Planirana primanja po osnovu zaduživanja i prodaje domaće finansijske imovine veća su od sredstava potrebnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine u iznosu od 198.242.000 dinara, što predstavlja pozitivnu promenu stanja na računu.

U slučaju da nije moguće ostvariti primanja po osnovu zaduživanja u planiranoj proporciji između zajmova i emitovanih državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, moguća je promena strukture u okviru datih izvora finansiranja, uz uslov da se ne pređe ukupan iznos planiranih sredstava za datu namenu u visini od 858.268.630.000 dinara.

Za finansiranje budzetskog deficita i otplate dospelih obaveza po osnovu javnog duga, mogu se tokom 2017. godine koristiti sredstva sa konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa.

Ukoliko na kraju 2017. godine bude postojala pozajmica sa konsolidovanog računa trezora, u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, može se preneti u narednu godinu.

Ukoliko se u toku godine obezbede primanja od privatizacije ili povoljnijih dugoročnih koncesionalnih zajmova, proporcionalno će se smanjivati drugi kreditni izvori i emisije državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu iz stava 1. ovog člana.

Član 3.

A. U 2017. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 24.900.000.000 dinara (EUR 200.000.000), i to:

Red.broj   Iznos u dinarima Originalnavaluta Iznos u originalnoj valuti I. Evropskoj banci za obnovu i razvoj 1. Akcionarsko društvo za železnički prevoz putnika ,,Srbija Voz”, Beograd– Inovacija kompleksa tehničko- putničke stanice Zemun – Prva faza 3.735.000.000 EUR 30.000.000 Ukupno: 3.735.000.000 EUR 30.000.000 II. Nemačkoj razvojnoj banci (KfW) 1. JP „Elektroprivreda Srbije” – Rekonstrukcija sistema za transport pepela i šljake, TENT A 5.602.500.000 EUR 45.000.000 2. JP „Elektroprivreda Srbije” – Program za obnovljivu energiju – Vetropark Kostolac 9.960.000.000 EUR 80.000.000 3. Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije” – Energetska efikasnost u prenosnim sistemima (Faza I – Transbalkanski koridor) 1.867.500.000 EUR 15.000.000 Ukupno: 17.430.000.000 EUR 140.000.000 III. Poslovnim bankama 1. JP ,,Srbijagas” – Izgradnja razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Brus-Kopaonik-Raška-Novi Pazar-Tutin (II faza) 2.490.000.000 EUR 20.000.000 Ukupno: 2.490.000.000 EUR 20.000.000 IV. Izvozno-uvoznim bankama Češka eksportna banka 1.1. JP PEU ,,Resavica” – Glavni rudarski projekat eksploatacije ležišta uglja istočnog polja jame RMU „Soko” 1.245.000.000 EUR 10.000.000 Ukupno: 1.245.000.000 EUR 10.000.000 UKUPNO: 24.900.000.000 EUR 200.000.000

B. Republika Srbija će u 2017. godini odobriti projektne i programske zajmove do iznosa od 359.451.859.896 dinara (USD 1.154.618.888 i EUR 1.802.100.000), i to sa:

Red.broj   Iznos u dinarima Originalnavaluta Iznos u originalnoj valuti I. Svetskom bankom 1. Projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja 5.850.000.000 USD 50.000.000 2. Prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća 22.733.700.000 EUR 182.600.000 3. Drugi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća 23.400.000.000 USD 200.000.000 4. Zajam u slučaju elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa (Stand-by) 8.190.000.000 USD 70.000.000 5. Projekat podrške finansijskom sektoru 8.190.000.000 USD 70.000.000 6. Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća 11.180.100.000 EUR 89.800.000 7. Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10 4.357.500.000 EUR 35.000.000 8. Zajam za infrastrukturu i energetsku efikasnost 12.450.000.000 EUR 100.000.000 USD 390.000.000 Ukupno: 96.351.300.000 EUR 407.400.000 II. Evropskom investicionom bankom 1. Projekat unapređenja objekata pravosudnih organa B 3.237.000.000 EUR 26.000.000 2. Klinički centri C 6.225.000.000 EUR 50.000.000 3. Apeks kreditna linija III/C 24.900.000.000 EUR 200.000.000 4. Rekonstrukcija železničke pruge Niš-Dimitrovgrad (deonica Sićevo-Staničenje- Dimitrovgrad) 4.569.150.000 EUR 36.700.000 Ukupno: 38.931.150.000 EUR 312.700.000 III. Bankom za razvoj Saveta Evrope 1. Izgradnja Univerzitetske dečje klinike Tiršova 5.602.500.000 EUR 45.000.000 Ukupno: 5.602.500.000 EUR 45.000.000 IV. Nemačkom razvojnom bankom (KfW) 1. Razvoj tržišta biomase – I faza 2.490.000.000 EUR 20.000.000 2. Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine faza V 2.116.500.000 EUR 17.000.000 Ukupno: 4.606.500.000 EUR 37.000.000 V. Stranim vladama 1. Republika Turska 1.1. Projekti u oblasti putne infrastrukture u manje razvijenim opštinama-I faza 1.872.000.000 USD 16.000.000 Ukupno: 1.872.000.000 USD 16.000.000 VI. Institucionalnim investitorima 1. Obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu 124.500.000.000 EUR 1.000.000.000 Ukupno: 124.500.000.000 EUR 1.000.000.000 VII. Kineskom Export – Import bankom 1. Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac) 23.238.409.896 USD 198.618.888 2. Rekonstrukcija i modernizacija pruge na deonici Beograd Centar – Stara Pazova 37.440.000.000 USD 320.000.000 3. Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75 (deonica most preko reke Save kod Ostružnice-Bubanj Potok) 26.910.000.000 USD 230.000.000 Ukupno: 87.588.409.896 USD 748.618.888 USD 1.154.618.888 UKUPNO: 359.451.859.896 EUR 1.802.100.000

V. Stanje javnog duga Republike Srbije, na dan 31. oktobar 2016. godine, iznosilo je 3.028.746.594.899 dinara (24.591.567.152 EUR). Projekcije rata glavnice date su prema stanju duga na dan 31. oktobar 2016. godine i kod nekih obaveza su indikativnog karaktera.

I. DIREKTNE OBAVEZE:

1. Direktne obaveze – unutrašnji dug

Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga u EUR Stanje duga u RSD 1.1 Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika 21.562.472 2.655.677.170 Prvi datum otplate glavnice 17.11.2006. Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2017. god. 49.000.000 RSD Kamatna stopa 8,50% 1.2 Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO zaposlenih 5.913.834 728.359.672 Prvi datum otplate glavnice 2005. Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2017. god. 1.000.000 RSD Kamatna stopa 8,50% 1.3 Komercijalna banka a.d. Beograd – kupovina zgrade za Ambasadu Republike Srbije u Briselu 2.678.571 329.898.218 Prvi datum otplate glavnice 28.08.2011. Poslednji datum otplate glavnice 28.02.2018. Rata glavnice za 2017. god. 1.785.714 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR +1,35% 1.4 Stara devizna štednja – Narodna banka Srbije 569.646 70.158.700 Prvi datum otplate glavnice 20.12.2005. Poslednji datum otplate glavnice 31.12.2016. Rata glavnice za 2017. god. 0 RSD Kamatna stopa 2,00% 1.5 Stara devizna štednja – građani 630.563.598 77.661.473.907 Prvi datum otplate glavnice 31.05.2002. Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2017. god. 60.000.000 EUR Kamatna stopa 2,00% 1.6 Obveznice zajma za privredni razvoj 7.751.007 954.629.578 Prvi datum otplate glavnice 31.08.2004. Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2017. god. 30.000 EUR Kamatna stopa 2,00% 1.7 Kratkoročne hartije od vrednosti (državni zapisi) 5.610.497 691.000.000 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2017. god. 691.000.000 RSD Izvršna stopa (raspon za period 01.01–31.10.2016) –tromesečni zapisi – –šestomesečni zapisi 2,65% 1.8 Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u dinarima 5.205.904.946 641.169.665.000 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2017. god. 205.207.770.000 RSD Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice –pedesettronedeljni zapisi 3,58% – 4,09% –dvogodišnje obveznice 4,00% – 6,00% / referentna kamatna stopa NBS + fiksna margina (0,25% – 1,45%) –trogodišnje obveznice 6,00%-10,00% –petogodišnje obveznice 8,00%-10,00% –sedmogodišnje obveznice 5,75%-10,00% –desetogodišnje obveznice 10,00% 1.9 Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u evrima 2.943.163.000 362.485.841.406 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2017. god. 930.425.000 EUR Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice –pedesettronedeljni zapisi 0,79% – 1,57% –dvogodišnje obveznice 1,00% – 4,00% –trogodišnje obveznice 2,00% – 4,50% –petogodišnje obveznice 2,50% – 4,50% –desetogodišnje obveznice 3,50% – 5,00% –petnaestogodišnje obveznice 3,75% – 5,85% 1.10 Komercijalna banka a.d. Beograd– kupovina zgrade za potrebe Prvog osnovnog suda u Beogradu 1.625.000 200.138.250 Prvi datum otplate glavnice 30.07.2013. Poslednji datum otplate glavnice 30.01.2017. Rata glavnice za 2017. god. 1.625.000 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 4,20% 1.11 Dug po osnovu prenosa Republici Srbiji obaveza Vojvođanske banke a.d. Novi Sad prema NBS po osnovu odobrenog kredita za likvidnost iz primarne emisije 3.916.955 482.420.037 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2017. god. – Kamatna stopa – 1.12 Preuzimanje obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala 3.758 462.878 Prvi datum otplate glavnice 31.03.2013. Poslednji datum otplate glavnice 31.12.2015. Rata glavnice za 2017. god. – Kamatna stopa – 1.13 Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 840 od 26. septembra 1995. godine 3.239.960 399.039.904 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2017. god. – Kamatna stopa – 1.14 Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 132 od 23. februara 2000. godine 21.752.111 2.679.033.555 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2017. god. – Kamatna stopa – 1.15 Dug po osnovu vanrednog usklađivanja penzija korisnika vojnih penzija 24.405.265 3.005.801.301 Prvi datum otplate glavnice 11.01.2016. Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2017. god. – Kamatna stopa – 1.16 Zakon o preuzimanju obaveza javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad prema privrednom društvu „Naftna industrija Srbije” A.D. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije 123.025.000 15.152.004.988 Prvi datum otplate glavnice 31.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 31.05.2018. Rata glavnice za 2017. god. 61.512.500 EUR Kamatna stopa – UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE – UNUTRAŠNjI DUG 9.001.685.620 1.108.665.604.564 II. Direktne obaveze – spoljni dug IBRD 1.1 IBRD A 281.492.734 34.669.208.084 Prvi datum otplate glavnice 15.03.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.09.2031. Rata glavnice za 2017. god. 18.810.742 EUR Kamatna stopa G1, G2 = 6M EURIBOR + 0,55%, G3=5,81% 1.2 IBRD B 552.795.974 68.083.457.730 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2031. Rata glavnice za 2017. god. 35.746.203 EUR Kamatna stopa G1, G2= 6M EURIBOR + 0,55%, G3=5,79% 1.3 IBRD – Dodatno finansiranje projekta Energetske efikasnosti za Srbiju 8.389.183 1.033.228.549 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2017. god. 1.119.858 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,52% 1.4 IBRD – Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou 22.032.284 2.713.540.156 Prvi datum otplate glavnice 15.05.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.11.2022. Rata glavnice za 2017. god. 3.390.037 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,07% 1.5 IBRD – Regionalni razvoj Bora 4.552.711 560.721.045 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2017. god. 607.850 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,52% 1.6 IBRD – Projekat rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje 21.872.178 2.693.821.230 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2017. god. 2.920.067 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,52% 1.7 IBRD – Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji 5.012.289 617.323.553 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2017. god. 669.152 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,52% 1.8 IBRD – Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora 34.900.000 4.298.353.800 Prvi datum otplate glavnice 01.09.2017. Poslednji datum otplate glavnice 01.03.2029. Rata glavnice za 2017. god. 1.455.330 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.9 IBRD – Koridor X 224.808.354 27.687.846.500 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2017. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2029. Rata glavnice za 2017. god. 9.374.508 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.10 IBRD – Drugi programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora 70.800.000 8.719.869.600 Prvi datum otplate glavnice 01.02.2018. Poslednji datum otplate glavnice 01.08.2029. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.11 IBRD – Programski zajam za razvoj javnih finansija 70.100.000 8.633.656.200 Prvi datum otplate glavnice 01.03.2018. Poslednji datum otplate glavnice 01.09.2029. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.12 IBRD – Projekat zdravstva 8.037.350 989.896.086 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2026. Rata glavnice za 2017. god. 846.892 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.13 IBRD – Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja 22.688.767 2.794.393.934 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2017. god. 3.028.653 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,52% 1.14 IBRD – Drugi programski zajam za razvoj javnih finansija 73.529.412 9.056.029.411 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2026. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2031. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,01% 1.15 IBRD – Projekat osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda 4.559.548 561.563.000 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2018. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2018. Rata glavnice za 2017. god. 0 USD Kamatna stopa 6M LIBOR USD + 0,60% 1.16 IBRD – Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita 144.472.316 17.793.499.330 Prvi datum otplate glavnice 15.04.2019 Poslednji datum otplate glavnice 15.10.2031. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.17 IBRD – Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja 25.253.500 3.110.271.567 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2018. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2027. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,55% 1.18 IBRD – Projekat hitne sanacije od poplava 179.293.827 22.082.186.367 Prvi datum otplate glavnice 01.11.2023. Poslednji datum otplate glavnice 01.05.2044. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.19 IBRD – Drugi projekat zdravstva u Srbiji 2.518.462 310.178.853 Prvi datum otplate glavnice 01.08.2019. Poslednji datum otplate glavnice 01.02.2029. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.20 IBRD – Prvi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća 88.300.000 10.875.204.600 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2023. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2034. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.21 IBRD – Projekat unapređenja zemljišne administracije u Srbiji 4.667.972 574.916.824 Prvi datum otplate glavnice 15.05.2019. Poslednji datum otplate glavnice 15.11.2029. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1.22 IBRD – Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja 6.093.750 750.518.438 Prvi datum otplate glavnice 01.03.2026. Poslednji datum otplate glavnice 01.09.2040. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + promenljiva marža 1 Ukupno: 1.856.170.611 228.609.684.857 IDA 2.1 IDA–3599–YF: Kredit za strukturno prilagođavanje 38.182.968 4.702.690.658 Prvi datum otplate glavnice 15.05.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.11.2021. Rata glavnice za 2017. god. 5.550.000 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.2 IDA–4017–YF: Drugi kredit za strukturno prilagođavanje 30.121.077 3.709.772.024 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2024. Rata glavnice za 2017. god. 3.010.000 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.3 IDA–3643–YF: Kredit za razvoj privatnog i bankarskog sektora 46.851.533 5.770.328.537 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022. Rata glavnice za 2017. god. 6.810.000 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.4 IDA–3780–YF: Drugi kredit za prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora 47.727.146 5.878.170.747 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023. Rata glavnice za 2017. god. 5.870.000 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.5 IDA–3750–YF: Projekat za finansiranje strukturnog prilagođavanja socijalnog sektora 49.109.363 6.048.407.378 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023. Rata glavnice za 2017. god. 6.040.000 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.6 IDA–3636–YF: Projekat razvoja školstva 5.026.200 619.036.803 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022. Rata glavnice za 2017. god. 730.572 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.7 IDA–3651–YF: Projekat za olakšavanje trgovine i saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi 2.989.556 368.199.751 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022. Rata glavnice za 2017. god. 434.540 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.8 IDA–3693–YF: Projekat omogućavanja finansiranja izvoza 5.741.368 707.118.344 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2022. Rata glavnice za 2017. god. 834.524 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.9 IDA–3723–YF: Projekat tehničke pomoći u privatizaciji i restrukturiranju banaka i preduzeća 6.269.552 772.170.623 Prvi datum otplate glavnice 01.05.2013. Poslednji datum otplate glavnice 01.11.2022. Rata glavnice za 2017. god. 771.097 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.10 IDA–3753–YF: Projekat promocije zapošljavanja 1.447.153 178.234.302 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2023. Rata glavnice za 2017. god. 177.986 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.11 IDA–3768–YF: Projekat zdravstva 11.946.216 1.471.319.825 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023. Rata glavnice za 2017. god. 1.469.275 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.12 IDA–3908–YF: Projekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji 18.082.417 2.227.066.652 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2017. god. 1.927.442 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.13 IDA–3870–YF: Projekat energetske efikasnosti u Srbiji 13.222.857 1.628.553.573 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2017. god. 1.409.451 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.14 IDA–4071–YF: Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji 17.293.181 2.129.862.698 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2025. Rata glavnice za 2017. god. 1.626.455 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.15 IDA–4105–YF: Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije 17.028.421 2.097.254.422 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2025. Rata glavnice za 2017. god. 1.601.554 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.16 IDA–4131–YF: Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru 42.779.934 5.268.862.260 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2016. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2025. Rata glavnice za 2017. god. 3.800.000 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.17 IDA–3909–YF: Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji 34.397.895 4.236.513.535 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2017. god. 3.666.541 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.18 IDA–38701–YF Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju 7.850.590 966.894.321 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2017. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2027. Rata glavnice za 2017. god. 313.804 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2  Ukupno: 396.067.427 48.780.456.453 EIB 3.1 EIB–Obnova regionalnih bolnica 31.460.610 3.874.751.681 Prvi datum otplate glavnice 05.11.2009. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2026. Rata glavnice za 2017. god. 3.285.032 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 3.2 EIB–Projekat obnove škola 18.973.065 2.336.760.683 Prvi datum otplate glavnice 07.02.2012. Poslednji datum otplate glavnice 26.03.2029. Rata glavnice za 2017. god. 1.661.012 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 3.3 EIB – Apex Global 2 15.254.156 1.878.732.367 Prvi datum otplate glavnice 19.05.2006. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2021. Rata glavnice za 2017. god. 3.445.349 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.4 EIB – Apex zajam za MSP 3 85.989.151 10.590.595.868 Prvi datum otplate glavnice 22.11.2010. Poslednji datum otplate glavnice 20.09.2022. Rata glavnice za 2017. god. 25.211.052 EUR1.264.643 CHF Kamatna stopa varijabilna po tranšama 3.5 EIB – Opštinska i regionalna infrastruktura 48.610.086 5.986.915.421 Prvi datum otplate glavnice 25.04.2016. Poslednji datum otplate glavnice 25.10.2034. Rata glavnice za 2017. god. 2.187.239 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.6 EIB – Istraživanje i razvoj u javnom sektoru 88.583.333 10.910.100.501 Prvi datum otplate glavnice 25.04.2016. Poslednji datum otplate glavnice 25.04.2035. Rata glavnice za 2017. god. 1.333.333 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.7 EIB – Projekat modernizacije škola 27.703.992 3.412.079.069 Prvi datum otplate glavnice 18.04.2016. Poslednji datum otplate glavnice 16.04.2041. Rata glavnice za 2017. god. 441.070 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.8 Klinički centri/A 34.768.293 4.282.132.463 Prvi datum otplate glavnice 06.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 28.09.2040. Rata glavnice za 2017. god. 243.902 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.9 EIB – Apex zajam za MSP 4 155.606.505 19.164.808.397 Prvi datum otplate glavnice 13.09.2013. Poslednji datum otplate glavnice 25.06.2024. Rata glavnice za 2017. god. 40.475.880 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.10 EIB – Koridor X (E80) 164.186.365 20.221.521.146 Prvi datum otplate glavnice 20.10.2018. Poslednji datum otplate glavnice 20.10.2046. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.11 EIB – Koridor X (E75) 121.245.027 14.932.780.025 Prvi datum otplate glavnice 02.03.2020. Poslednji datum otplate glavnice 03.08.2045. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.12 EIB – Unapređenje objekata pravosudnih organa 10.157.079 1.250.966.174 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2020. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2040. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.13 EIB – Apex zajam za MSP 5 148.369.726 18.273.512.194 Prvi datum otplate glavnice 21.11.2016. Poslednji datum otplate glavnice 26.04.2028. Rata glavnice za 2017. god. 12.530.880 EUR Kamatna stopa varijabilna po tranšama 3.14 EIB – Rehabilitacija i bezbednost puteva 21.000.000 2.586.402.000 Prvi datum otplate glavnice 25.01.2020. Poslednji datum otplate glavnice 25.01.2031. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 3  Ukupno: 971.907.388 119.702.057.989 CEB 4.1 CEB– Klizišta II (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) – 1593 /2007 7.110.000 875.681.820 Prvi datum otplate glavnice 20.11.2015. Poslednji datum otplate glavnice 20.11.2024. Rata glavnice za 2017. god. 790.000 EUR Kamatna stopa 3,62% fiksna 4.2 CEB – Izbeglice (obezbeđenje trajnih stambenih jedinica) 1.190.355 146.606.486 Prvi datum otplate glavnice 30.09.2015. Poslednji datum otplate glavnice 30.09.2024. Rata glavnice za 2017. god. 148.794 EUR Kamatna stopa 2,50% fiksna 4.3 CEB–Klizišta I: Rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture 7.252.000 893.170.824 Prvi datum otplate glavnice 09.05.2014. Poslednji datum otplate glavnice 27.01.2027. Rata glavnice za 2017. god. 900.000 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 4.4 CEB – Rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini 4.800.000 591.177.600 Prvi datum otplate glavnice 10.02.2012. Poslednji datum otplate glavnice 06.07.2021. Rata glavnice za 2017. god. 960.000 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 4.5 CEB – Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 1 29.876.064 3.679.595.808 Prvi datum otplate glavnice 26.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 26.08.2026. Rata glavnice za 2017. god. 3.237.789 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 4.6 CEB – Obrazovanje za socijalnu inkluziju 8.115.222 999.486.999 Prvi datum otplate glavnice 05.04.2014. Poslednji datum otplate glavnice 28.07.2023. Rata glavnice za 2017. god. 1.204.389 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 4.7 CEB – Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 2 6.779.915 835.027.833 Prvi datum otplate glavnice 26.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 26.08.2026. Rata glavnice za 2017. god. 869.658 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 4.8 CEB – Zajam za delimično finansiranje izgradnje i opremanja nove zatvorske ustanove u Pančevu 4.000.000 492.648.000 Prvi datum otplate glavnice 10.12.2016. Poslednji datum otplate glavnice 08.08.2031. Rata glavnice za 2017. god. 133.333 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 4  Ukupno: 69.123.556 8.513.395.370 EBRD 5.1 EBRD – Koridor X 57.113.432 7.034.204.562 Prvi datum otplate glavnice 09.09.2013. Poslednji datum otplate glavnice 08.03.2024. Rata glavnice za 2017. god. 7.615.124 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 5.2 EBRD – Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja 11.650.512 1.434.900.308 Prvi datum otplate glavnice 15.12.2016. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2028. Rata glavnice za 2017. god. 970.876 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 5 Ukupno: 68.763.944 8.469.104.870 Krediti stranih vlada 6.1 Vlada Ruske Federacije – Finansiranje budzetskog deficita 1 95.750.499 11.792.823.000 Prvi datum otplate glavnice 15.03.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2021. Rata glavnice za 2017. god. 20.000.000 USD Kamatna stopa 6M LIBOR USD + 2,95% 6.2 Vlada Italije – Razvoj privatnog sektora putem kreditne linije 16.625.000 2.047.568.232 Prvi datum otplate glavnice 14.01.2011. Poslednji datum otplate glavnice 14.07.2022. Rata glavnice za 2017. god. 2.770.833 EUR Kamatna stopa 1,00% fiksna 6.3 Vlada Italije – Razvoj malih isrednjih preduzeća 15.000.000 1.847.430.000 Prvi datum otplate glavnice 16.03.2018. Poslednji datum otplate glavnice 16.09.2024. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa 0,35% fiksna 6.4 Export – Import Bank of China – Reprogramirani zajam 37.757.485 4.650.287.330 Prvi datum otplate glavnice 21.07.2010. Poslednji datum otplate glavnice 21.01.2021. Rata glavnice za 2017. god. 9.201.080 USD Kamatna stopa 6M LIBOR USD +1,30% 6.5 Export – Import Bank of China – X RAY 20.698.623 2.549.283.840 Prvi datum otplate glavnice 21.03.2014. Poslednji datum otplate glavnice 21.09.2025. Rata glavnice za 2017. god. 17.075.000 CNY Kamatna stopa 3,00% fiksna 6.6 Export – Import Bank of China – Most Zemun–Borča 183.015.174 22.540.514.862 Prvi datum otplate glavnice 21.01.2016. Poslednji datum otplate glavnice 21.01.2029. Rata glavnice za 2017. god. 16.055.556 USD Kamatna stopa 3,00% fiksna 6.7 Export – Import Bank of China-Projekat izgradnje autoputa E763 (Obrenovac-Ljig) 133.313.773 16.419.190.967 Prvi datum otplate glavnice 21.07.2019. Poslednji datum otplate glavnice 21.01.2034. Rata glavnice za 2017. god. 0 USD Kamatna stopa 2,50% fiksna 6.8 Ostale strane vlade – Reprogramirane obaveze- Kuvajt 308.356.307 37.977.779.424 Prvi datum otplate glavnice 21.01.2015. Poslednji datum otplate glavnice 21.07.2034. Rata glavnice za 2017. god. 18.785.752 USD Kamatna stopa 1,50% fiksna 6.9 Vlada Republike Francuske– NATIXIS 10.975.000 1.351.702.950 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2031. Poslednji datum otplate glavnice 31.12.2053. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa 0,20% fiksna 6.10 Libija – neregulisani dug SFRJ 40.728.334 5.016.183.086 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2017. god. – Kamatna stopa – 6.11 Export – Import Bank of China – Paket projekat Kostolac 227.185.670 27.980.641.469 Prvi datum otplate glavnice 21.01.2018. Poslednji datum otplate glavnice 21.07.2027. Rata glavnice za 2017. god. 0 USD Kamatna stopa 3,00% fiksna 6.12 Vlada Republike Azerbejdzan – izgradnja deonica Ljig–Boljkovci, Boljkovci–Takovo i Takovo–Preljina autoputa E–763 u Republici Srbiji 253.517.057 31.223.667.721 Prvi datum otplate glavnice 23.11.2015. Poslednji datum otplate glavnice 23.11.2027. Rata glavnice za 2017. god. 22.031.770 EUR Kamatna stopa 4,00% fiksna 6.13 Vlada Ruske Federacije – Finansiranje budzetskog deficita 2 213.728.793 26.323.265.625 Prvi datum otplate glavnice 15.03.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2022. Rata glavnice za 2017. god. 37.500.000 USD Kamatna stopa 3,50% fiksna 6.14 Vlada Ruske Federacije – Državni izvozni kredit Vladi Republike Srbije 198.151.867 24.404.780.272 Prvi datum otplate glavnice 30.03.2019. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2030. Rata glavnice za 2017. god. 0 USD Kamatna stopa 4,10% fiksna 6.15 Vlada Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati ) 911.909.518 112.312.600.000 Prvi datum otplate glavnice 14.02.2024. Poslednji datum otplate glavnice 14.02.2024. Rata glavnice za 2017. god. 0 USD Kamatna stopa 2,00% fiksna 6.16 Export – Import Bank of China – Paket projekat Kostolac / II faza 64.800.290 7.980.933.356 Prvi datum otplate glavnice 21.01.2023. Poslednji datum otplate glavnice 21.07.2035. Rata glavnice za 2017. god. 0 USD Kamatna stopa 2,50% fiksna 6 Ukupno: 2.731.513.390 336.418.652.134 Ostali strani kreditori 7.1 EU 55 – Makroekonomska pomoć 25.200.000 3.103.682.400 Prvi datum otplate glavnice 27.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 04.05.2020. Rata glavnice za 2017. god. 9.900.000 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 7.2 EU 200 – Makroekonomska pomoć 100.000.000 12.316.200.000 Prvi datum otplate glavnice 12.07.2017. Poslednji datum otplate glavnice 12.07.2019. Rata glavnice za 2017. god. 33.333.000 EUR Kamatna stopa 3,382% fiksna 7.3 Pariski klub 1.305.120.877 160.741.297.511 Prvi datum otplate glavnice 22.09.2005. Poslednji datum otplate glavnice 22.03.2041. Rata glavnice za 2017. god. 36.085.360 EUR32.585.595 USD366.937 GBP7.785.499 CHF481.204.665 JPY 4.048.102 DKK2.554.767 SEK4.092.887 NOK Kamatna stopa različita za svaku zemlju članicu Pariskog kluba 7.4 Londonski klub 178.189.042 21.946.118.766 Prvi datum otplate glavnice 01.05.2010. Poslednji datum otplate glavnice 01.11.2024. Rata glavnice za 2017. god. 24.425.263 USD Kamatna stopa 3,75% do 01.11.2009.6,75% do 01.11.2024. 7.5 KfW–Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji–faza III 2.975.184 366.429.624 Prvi datum otplate glavnice 24.03.2009. Poslednji datum otplate glavnice 09.12.2019. Rata glavnice za 2017. god. 1.331.653 EUR Kamatna stopa KfW stopa + 1,20% 7.6 KfW–Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji–faza IV 23.913.959 2.945.291.071 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2023. Rata glavnice za 2017. god. 5.294.000 EUR Kamatna stopa 2,50% fiksna 7.7 KfW – Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 1– faza II 12.458.804 1.534.451.254 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2013. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2024. Rata glavnice za 2017. god. 2.115.613 EUR Kamatna stopa 6,17% fiksna 7.8 KfW – Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 2 – faza II 6.766.313 833.352.610 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2026. Rata glavnice za 2017. god. 1.400.000 EUR Kamatna stopa 3,49% fiksna 7.9 KfW – Finansiranje mera energetske efikasnosti, poljoprivrede i prehrambene industrije preko malih i srednjih preduzeća i fizičkih lica i opštinske infrastrukture preko opština i javno-komunalnih preduzeća 63.637.818 7.837.760.965 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2019. Rata glavnice za 2017. god. 18.181.091 EUR Kamatna stopa 3,20% fiksna 7.10 KfW – Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji III 1.354.431 166.814.458 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2016. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2027. Rata glavnice za 2017. god 62.585 EUR Kamatna stopa 2,00% fiksna 7.11 KfW – Projekat energetske efikasnosti u javnim objektima 328.303 40.434.429 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2017. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2026. Rata glavnice za 2017. god 17.279 EUR Kamatna stopa 2,10% fiksna 7.12 Societe Generale Bank Paris 292.600.000 36.037.201.200 Prvi datum otplate glavnice 13.04.2017. Poslednji datum otplate glavnice 13.04.2017. Rata glavnice za 2017. god. 292.600.000 EUR Kamatna stopa 4,34% fiksna 7.13 MMF – alokacija sredstava iz specijalnih prava vučenja 485.803.619 59.832.545.376 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2017. god. – Kamatna stopa Kamatna stopa za alokacije MMF-a menja se nedeljno 7.14 Eurobond 2021 1.823.819.035 224.625.200.000 Prvi datum otplate glavnice 28.09.2021. Poslednji datum otplate glavnice 28.09.2021. Rata glavnice za 2017. god. 0 USD Kamatna stopa 7,25% fiksna 7.15 Eurobond 2017 683.932.138 84.234.450.000 Prvi datum otplate glavnice 21.11.2017. Poslednji datum otplate glavnice 21.11.2017. Rata glavnice za 2017. god. 750.000.000 USD Kamatna stopa 5,25% fiksna 7.16 Eurobond 2020 1.367.864.276 168.468.900.000 Prvi datum otplate glavnice 25.02.2020. Poslednji datum otplate glavnice 25.02.2020. Rata glavnice za 2017. god. 0 USD Kamatna stopa 4,875% fiksna 7.17 Eurobond 2018 911.909.518 112.312.600.000 Prvi datum otplate glavnice 03.12.2018. Poslednji datum otplate glavnice 03.12.2018. Rata glavnice za 2017. god. 0 USD Kamatna stopa 5,875% fiksna 7 Ukupno 7.285.873.317 897.342.729.664 UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG 13.379.419.633 1.647.836.081.337 UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji dug) 22.381.105.253 2.756.501.685.901 II. INDIREKTNE OBAVEZE: 1. Indirektne obaveze – unutrašnji dug Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga u EUR Stanje duga u RSD 1. 1 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas”* 15.000.000 1.847.430.000 Prvi datum otplate glavnice 27.07.2013. Poslednji datum otplate glavnice 27.04.2018. Rata glavnice za 2017. god. 10.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,75% 1. 2 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas”* 36.000.000 4.433.832.000 Prvi datum otplate glavnice 09.07.2013. Poslednji datum otplate glavnice 09.04.2018. Rata glavnice za 2017. god. 24.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,75% 1. 3 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas”* 24.750.000 3.048.259.500 Prvi datum otplate glavnice 08.09.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019. Rata glavnice za 2017. god. 9.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 2,75% 1. 4 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas”* 22.000.000 2.709.564.000 Prvi datum otplate glavnice 08.09.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019. Rata glavnice za 2017. god. 8.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 2,75% 1. 5 Obaveze prema Erste Bank a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas”* 22.000.000 2.709.564.000 Prvi datum otplate glavnice 06.09.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019. Rata glavnice za 2017. god. 8.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 2,75% 1. 6 Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – JP „Srbijagas”* 11.000.000 1.354.782.000 Prvi datum otplate glavnice 08.09.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019. Rata glavnice za 2017. god. 4.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 2,75% 1. 7 Obaveze prema Addiko bank a.d. Beograd – JP „Srbijagas”* 19.250.000 2.370.868.500 Prvi datum otplate glavnice 06.09.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019. Rata glavnice za 2017. god. 7.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 2,75% 1. 8 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas”* 15.714.286 1.935.402.857 Prvi datum otplate glavnice 06.06.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019. Rata glavnice za 2017. god. 5.714.286 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 2,75% 1.9 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas”* 3.125.000 384.881.250 Prvi datum otplate glavnice 21.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 21.11.2017. Rata glavnice za 2017. god. 2.500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,75% 1.10 Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas”* 6.250.000 769.762.500 Prvi datum otplate glavnice 27.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 27.11.2017. Rata glavnice za 2017. god. 5.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,75% 1.11 Obaveze prema Sberbank Srbija a.d. Beograd – JP „Srbijagas”* 21.875.000 2.694.168.750 Prvi datum otplate glavnice 28.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 28.11.2017. Rata glavnice za 2017. god. 17.500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,75% 1.12 Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas”* 3.125.000 384.881.250 Prvi datum otplate glavnice 28.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.11.2017. Rata glavnice za 2017. god. 2.500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,75% 1.13 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas”* 6.250.000 769.762.500 Prvi datum otplate glavnice 05.05.2014. Poslednji datum otplate glavnice 31.01.2018. Rata glavnice za 2017. god. 5.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,75% 1.14 Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas”* 7.500.000 923.715.000 Prvi datum otplate glavnice 01.05.2014. Poslednji datum otplate glavnice 01.02.2018. Rata glavnice za 2017. god. 5.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,75% 1.15 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas”* 13.946.851 1.717.722.117 Prvi datum otplate glavnice 29.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 27.12.2019. Rata glavnice za 2017. god. 4.705.882 USD Kamatna stopa 3M LIBOR USD + 3,00% 1.16 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas”* 20.920.277 2.576.583.178 Prvi datum otplate glavnice 29.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 27.12.2019. Rata glavnice za 2017. god. 7.058.824 USD Kamatna stopa 3M LIBOR USD + 3,00% 1.17 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas”* 13.946.851 1.717.722.117 Prvi datum otplate glavnice 29.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 27.12.2019. Rata glavnice za 2017. god. 4.705.882 USD Kamatna stopa 3M LIBOR USD + 3,00% 1.18 Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas”* 13.946.851 1.717.722.117 Prvi datum otplate glavnice 29.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 29.12.2019. Rata glavnice za 2017. god. 4.705.882 USD Kamatna stopa 3M LIBOR USD + 3,00% 1.19 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas”* 22.529.529 2.774.781.887 Prvi datum otplate glavnice 25.02.2016. Poslednji datum otplate glavnice 25.02.2020. Rata glavnice za 2017. god. 7.058.824 USD Kamatna stopa 3M LIBOR USD + 3,00% 1.20 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas”* 32.185.042 3.963.974.117 Prvi datum otplate glavnice 27.05.2016. Poslednji datum otplate glavnice 27.05.2020. Rata glavnice za 2017. god. 9.411.765 USD Kamatna stopa 3M LIBOR USD + 3,00% 1.21 Obaveze prema AIK banka a.d. Niš – JP „Srbijagas”* 16.092.521 1.981.987.058 Prvi datum otplate glavnice 08.06.2016. Poslednji datum otplate glavnice 08.06.2020. Rata glavnice za 2017. god. 4.705.882 USD Kamatna stopa 3M LIBOR USD + 3,00% 1. 22 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd 7.692.308 947.400.016 Prvi datum otplate glavnice 13.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 13.12.2018. Rata glavnice za 2017. god. 3.076.923 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1. 23 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd 7.692.308 947.400.018 Prvi datum otplate glavnice 13.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 13.12.2018. Rata glavnice za 2017. god. 3.076.923 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1. 24 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd 1.826.923 225.007.496 Prvi datum otplate glavnice 17.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2018. Rata glavnice za 2017. god. 730.769 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1. 25 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd 1.826.923 225.007.496 Prvi datum otplate glavnice 17.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2018. Rata glavnice za 2017. god. 730.769 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1. 26 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd 384.615 47.370.004 Prvi datum otplate glavnice 27.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 27.12.2018. Rata glavnice za 2017. god. 153.846 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1. 27 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd 384.615 47.370.004 Prvi datum otplate glavnice 27.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 27.12.2018. Rata glavnice za 2017. god. 153.846 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1. 28 Obaveze prema Addiko bank a.d. Beograd – Opština Kosovska Mitrovica 1.503.625 185.189.423 Prvi datum otplate glavnice 31.01.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.04.2018. Rata glavnice za 2017. god. 1.002.416 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,50% 1. 29 Obaveze prema Addiko bank a.d. Beograd – Opština Zvečan 751.812 92.594.709 Prvi datum otplate glavnice 31.01.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.04.2018. Rata glavnice za 2017. god. 501.208 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,50% 1. 30 Obaveze prema Addiko bank a.d. Beograd – Opština Zubin Potok 751.812 92.594.709 Prvi datum otplate glavnice 31.01.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.04.2018. Rata glavnice za 2017. god. 501.208 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,50% 1. 31 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – „Galenika” a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama* 15.000.000 1.847.430.000 Prvi datum otplate glavnice 20.04.2014. Poslednji datum otplate glavnice 20.03.2019. Rata glavnice za 2017. god.. 6.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 2,75% 1.32 Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – „Galenika” a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima* 6.500.000 800.553.000 Prvi datum otplate glavnice 01.04.2015. Poslednji datum otplate glavnice 01.01.2020. Rata glavnice za 2017. god. 2.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 2,75% 1.33 Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – „Galenika” a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima* 1.625.000 200.138.250 Prvi datum otplate glavnice 01.04.2015. Poslednji datum otplate glavnice 01.01.2020. Rata glavnice za 2017. god. 500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 2,75% 1.34 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd–Air SERBIA a.d. Beograd –Održavanje tekuće likvidnosti 7.037.037 866.695.556 Prvi datum otplate glavnice 20.07.2015. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2019. Rata glavnice za 2017. god. 2.222.222 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95% 1.35 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – „JAT tehnika” d.o.o. –Finansiranje realizacije projekta izgradnje Hangara 2* 4.750.000 585.019.505 Prvi datum otplate glavnice 20.05.2015. Poslednji datum otplate glavnice 20.02.2023. Rata glavnice za 2017. god. 1.000.000 EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 3,35% 1.36 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o. 1.250.000 153.952.500 Prvi datum otplate glavnice 19.03.2015. Poslednji datum otplate glavnice 19.12.2016. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,75% 1.37 Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o. 750.000 92.371.500 Prvi datum otplate glavnice 11.04.2015. Poslednji datum otplate glavnice 11.01.2017. Rata glavnice za 2017. god. 750.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,75% 1.38 Obaveze prema Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd – Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o. 1.250.000 153.952.500 Prvi datum otplate glavnice 17.04.2015. Poslednji datum otplate glavnice 12.01.2017. Rata glavnice za 2017. god. 1.250.000 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 7,00% 1.39 Obaveze prema Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd – Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o. 2.500.000 307.905.000 Prvi datum otplate glavnice 02.05.2015. Poslednji datum otplate glavnice 02.02.2017. Rata glavnice za 2017. god. 1.250.000 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 7,00% 1.40 Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije – Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP „Jugoimport” – SDPR za izvozni projekat 2.827.807 348.278.374 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice 28.02.2017. Rata glavnice za 2017. god. 3.100.973 USD Kamatna stopa – 1 UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE–UNUTRAŠNjI DUG 413.711.993 50.953.596.758 II Indirektne obaveze – spoljni dug Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga u EUR Stanje duga u RSD 1. 1 EBRD – JP „Putevi Srbije” –Dogradnja Koridora X 6.909.100 850.938.574 Prvi datum otplate glavnice 17.11.2006. Poslednji datum otplate glavnice 17.05.2017. Rata glavnice za 2017. god. 3.454.555 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 2 EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije” – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora 2 12.123.800 1.493.191.417 Prvi datum otplate glavnice 07.03.2008. Poslednji datum otplate glavnice 07.09.2018. Rata glavnice za 2017. god. 6.061.900 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 3 EBRD – Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. 2.307.998 284.257.639 Prvi datum otplate glavnice 17.03.2009. Poslednji datum otplate glavnice 17.03.2017. Rata glavnice za 2017. god. 2.307.998 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 4 EBRD – Grad Subotica –Rekonstrukcija i modernizacija gradske mreže za otpadne vode 2.849.786 350.985.385 Prvi datum otplate glavnice 17.06.2008. Poslednji datum otplate glavnice 17.12.2019. Rata glavnice za 2017. god. 814.225 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 5 EBRD – JP „Putevi Srbije” –Autoput Beograd – Novi Sad i most kod Beške 25.382.735 3.126.188.346 Prvi datum otplate glavnice 17.07.2009. Poslednji datum otplate glavnice 17.01.2020. Rata glavnice za 2017. god. 7.252.210 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 6 EBRD – JP „Putevi Srbije” –Obilaznica oko Beograda 48.217.159 5.938.521.781 Prvi datum otplate glavnice 17.01.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.07.2023. Rata glavnice za 2017. god. 6.888.166 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 7 EBRD – AD „Železnice Srbije”–Vozna sredstva 25.031.498 3.082.929.417 Prvi datum otplate glavnice 24.08.2010. Poslednji datum otplate glavnice 24.02.2021. Rata glavnice za 2017. god. 5.562.555 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 8 EBRD – AD „Železnice Srbije” –Vozna sredstva–višedelne elektromotorne garniture 80.435.022 9.906.538.202 Prvi datum otplate glavnice 09.09.2013. Poslednji datum otplate glavnice 08.03.2024. Rata glavnice za 2017. god. 10.724.670 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 9 EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije” – Nabavka i ugradnja elektronskih brojila 3.734.366 459.931.938 Prvi datum otplate glavnice 02.09.2013. Poslednji datum otplate glavnice 02.03.2022. Rata glavnice za 2017. god. 678.976 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 10 EBRD – JP „Srbijagas” – Refinansiranje kratkoročnih zajmova, održavanje i poboljšanje mreže i izgradnja podzemnog skladišta gasa 28.947.368 3.565.215.787 Prvi datum otplate glavnice 30.04.2013. Poslednji datum otplate glavnice 30.04.2022. Rata glavnice za 2017. god. 5.263.158 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 11 EBRD – AD „Železnice Srbije” –Koridor X 26.500.772 3.263.888.024 Prvi datum otplate glavnice 12.05.2014. Poslednji datum otplate glavnice 12.05.2025. Rata glavnice za 2017. god. 2.944.530 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 12 EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije”– Projekat za male hidroelektrane 1.143.630 140.851.796 Prvi datum otplate glavnice 30.04.2015. Poslednji datum otplate glavnice 31.10.2023. Rata glavnice za 2017. god. 163.376 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.13 EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije”– Projekat za Kolubaru 59.888.955 7.376.043.479 Prvi datum otplate glavnice 02.02.2015. Poslednji datum otplate glavnice 31.01.2023. Rata glavnice za 2017. god. 9.213.685 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 14 EBRD – AD „Železnice Srbije” –Projekat rehabilitacije i modernizacija mreže pruga na Koridoru H 791.667 97.503.252 Prvi datum otplate glavnice 10.02.2015. Poslednji datum otplate glavnice 10.08.2026. Rata glavnice za 2017. god. 79.167 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.15 EBRD – Grad Subotica – Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici 3.732.315 459.679.406 Prvi datum otplate glavnice 27.01.2016. Poslednji datum otplate glavnice 27.07.2024. Rata glavnice za 2017. god. 466.539 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.16 EBRD – JP Emisiona tehnika i veze – Prelazak sa analognog na digitalni signal 16.668.381 2.052.911.199 Prvi datum otplate glavnice 05.12.2016. Poslednji datum otplate glavnice 05.06.2024. Rata glavnice za 2017. god. 2.083.548 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.17 EBRD – Projekat restrukturiranja EPS-a 200.000.000 24.632.400.000 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2017. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2030. Rata glavnice za 2017. god. 14.814.815 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1 Ukupno 544.664.552 67.081.975.642 EIB 2. 1 EIB – AD „Železnice Srbije”– Obnova železničke infrastrukture 32.381.720 3.988.197.443 Prvi datum otplate glavnice 13.12.2007. Poslednji datum otplate glavnice 15.07.2025. Rata glavnice za 2017. god. 4.627.957 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2. 2 EIB – JP „Putevi Srbije” – Rehabilitacija postojećih puteva 55.246.667 6.804.289.954 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2009. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2026. Rata glavnice za 2017. god. 6.333.333 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2. 3 EIB – JP „Elektromreža Srbije” –Rekonstrukcija energetskog sistema 18.410.085 2.267.422.888 Prvi datum otplate glavnice 10.11.2011. Poslednji datum otplate glavnice 10.11.2028. Rata glavnice za 2017. god. 1.684.807 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2. 4 EIB – Grad Beograd – Obnova beogradskog jezgra 70.546.331 8.688.627.231 Prvi datum otplate glavnice 10.08.2010. Poslednji datum otplate glavnice 10.09.2032. Rata glavnice za 2017. god. 5.615.223 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2. 5 EIB – JP „Putevi Srbije” – Hitna sanacija saobraćaja 14.793.548 1.822.002.999 Prvi datum otplate glavnice 05.07.2007. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2023. Rata glavnice za 2017. god. 2.445.161 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2. 6 EIB – Aerodrom „Nikola Tesla” – Hitna sanacija saobraćaja 6.814.315 839.264.606 Prvi datum otplate glavnice 05.12.2007. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2025. Rata glavnice za 2017. god. 831.048 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2. 7 EIB – JP „Elektroprivreda Srbije” –Uređaji za energetski sistem 14.693.333 1.809.660.317 Prvi datum otplate glavnice 25.11.2010. Poslednji datum otplate glavnice 09.12.2027. Rata glavnice za 2017. god. 1.466.667 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2. 8 EIB – JP „Putevi Srbije” – Projekat evropskih puteva B 110.913.333 13.660.307.958 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2011. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2038. Rata glavnice za 2017. god. 4.181.111 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2. 9 EIB – Grad Novi Sad – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja 15.000.000 1.847.430.000 Prvi datum otplate glavnice 20.08.2017. Poslednji datum otplate glavnice 20.08.2033. Rata glavnice za 2017. god. 302.200 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2. 10 EIB – Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. 15.596.616 1.920.910.449 Prvi datum otplate glavnice 21.12.2010. Poslednji datum otplate glavnice 02.07.2022. Rata glavnice za 2017. god. 3.892.094 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2. 11 EIB – AD „Železnice Srbije” – Projekat obnove železnica II 62.433.333 7.689.414.199 Prvi datum otplate glavnice 18.06.2014. Poslednji datum otplate glavnice 23.12.2034. Rata glavnice za 2017. god. 2.466.667 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilnapo tranšama 2. 12 EIB – JP „Putevi Srbije” – Rehabilitacija mosta Gazela 30.966.667 3.813.916.600 Prvi datum otplate glavnice 16.08.2015. Poslednji datum otplate glavnice 16.02.2031. Rata glavnice za 2017. god. 2.200.000 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2. 13 EIB – JP „Putevi Srbije” – Rehabilitacija puteva i mostova B2 31.366.667 3.863.181.400 Prvi datum otplate glavnice 16.02.2015. Poslednji datum otplate glavnice 16.02.2033. Rata glavnice za 2017. god. 1.666.667 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2. 14 EIB – JP „Putevi Srbije” – Obilaznica oko Beograda 44.000.000 5.419.128.000 Prvi datum otplate glavnice 16.08.2017. Poslednji datum otplate glavnice 16.08.2040. Rata glavnice za 2017. god. 350.000 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2. 15 EIB – „FIAT automobili Srbija” d.o.o. – Kompakt automobili 1 80.416.667 9.904.277.502 Prvi datum otplate glavnice 31.12.2013. Poslednji datum otplate glavnice 31.12.2019. Rata glavnice za 2017. god. 25.000.000 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + marža 2. 16 EIB – „FIAT automobili Srbija” d.o.o. – Kompakt automobili 2 31.250.000 3.848.812.500 Prvi datum otplate glavnice 31.12.2013. Poslednji datum otplate glavnice 13.06.2021. Rata glavnice za 2017. god. 6.250.000 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,50% 2. 17 EIB – JP „Elektromreža Srbije”: Projekat unapređenja elektromreže JP EMS 21.982.506 2.707.409.351 Prvi datum otplate glavnice 15.04.2016. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2034. Rata glavnice za 2017. god. 570.994 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2. 18 EIB – JP „Putevi Srbije” – Obilaznica oko Beograda B 29.000.000 3.571.698.000 Prvi datum otplate glavnice 16.02.2019. Poslednji datum otplate glavnice 16.02.2041. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2. 19 EIB – Grad Beograd – Most na Savi A 67.801.678 8.350.590.318 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2037. Rata glavnice za 2017. god. 3.414.634 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilnapo tranšama 2. 20 EIB – Grad Beograd – Most na Savi B 79.074.564 9.738.981.491 Prvi datum otplate glavnice 16.04.2017. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2040. Rata glavnice za 2017. god. 1.137.030 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2 Ukupno 832.688.030 102.555.523.206 KfW 3.1 KfW 3– JP „Elektroprivreda Srbije”– Rehabilitacija HE Bajina Bašta 12.000.000 1.477.944.000 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2010. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2020. Rata glavnice za 2017. god. 3.000.000 EUR Kamatna stopa 0,75% fiksna 3.2 KfW 4 – JP „Elektroprivreda Srbije” – Mere zaštite životne sredine u termoelektranama na lignit 16.073.887 1.979.692.099 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2013. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2019. Rata glavnice za 2017. god. 5.142.858 EUR Kamatna stopa KfW stopa + 1,75% 3.3 KfW 5 – JP „Elektroprivreda Srbije” – Revitalizacija HE Zvornik 18.799.158 2.315.341.887 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2018. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2025. Rata glavnice za 2017. god. 0 EUR Kamatna stopa KfW stopa + 0,50% 3.4 KfW 6 – JP „Elektroprivreda Srbije” – Projekat energetske efikasnosti putem ekološkog upravljanja kvalitetom uglja u RB Kolubara 9.349.701 1.151.527.827 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2024. Rata glavnice za 2017. god. 623.313 EUR Kamatna stopa KfW stopa + 1,15% 3 Ukupno 56.222.746 6.924.505.813 EUROFIMA 4.1 Eurofima 2771 – AD „Železnice Srbije” 39.675.200 4.886.477.000 Prvi datum otplate glavnice 11.08.2020. Poslednji datum otplate glavnice 05.10.2022. Rata glavnice za 2017. god. 0 CHF Kamatna stopa fiksna po tranšama 4.2 Eurofima 2666 – AD „Železnice Srbije” 8.304.112 1.022.751.000 Prvi datum otplate glavnice 10.10.2017. Poslednji datum otplate glavnice 10.10.2017. Rata glavnice za 2017. god. 9.000.000 CHF Kamatna stopa 3,07% fiksna 4 Ukupno 47.979.312 5.909.228.000 Ostali kreditori 5.1 Vlada Poljske – JP „Elektroprivreda Srbije” – Obnova elektroprivrede Srbije 14.757.786 1.817.598.436 Prvi datum otplate glavnice 15.12.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2024. Rata glavnice za 2017. god. 3.369.988 USD Kamatna stopa 0,75% fiksna 5.2 IDA–4090–YF– JP „Elektroprivreda Srbije” – Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope – Projekat za Srbiju 12.545.055 1.545.074.059 Prvi datum otplate glavnice 15.09.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.03.2025. Rata glavnice za 2017. god. 1.179.885 SDR Kamatna stopa 0,75 % troškovi servisiranja 5.3 IDA–4090–YF – JP „Elektromreža Srbije” – Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope – Projekat za Srbiju 1.569.843 193.345.036 Prvi datum otplate glavnice 15.09.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.03.2025. Rata glavnice za 2017. god. 147.647 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 5.4 Export Development Canada – RTB Bor – komponenta 1 78.041.543 9.611.752.516 Prvi datum otplate glavnice 15.09.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2020. Rata glavnice za 2017. god. 19.285.716 USD Kamatna stopa 6M LIBOR USD + 3,11% 5.5 Export Development Canada – RTB Bor – komponenta 2 46.488.094 5.725.566.633 Prvi datum otplate glavnice 15.09.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2020. Rata glavnice za 2017. god. 10.476.192 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 3,11% 5.6 Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP „Jugoimport” – SDPR po osnovu izvoznog posla sa Ministarstvom odbrane NDR Alžir 33.461.840 4.121.227.101 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2017. god. – Kamatna stopa – 5.7 Erste GCIB Finance I B.V Amsterdam – „Galenika” a.d. – Refinansiranje kratkoročnih obaveza prema poslovnim bankama** 5.000.000 615.810.000 Prvi datum otplate glavnice 20.06.2014. Poslednji datum otplate glavnice 20.03.2019. Rata glavnice za 2017. god. 2.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95% 5.8 JICA – JP „Elektroprivreda Srbije” – Projekat za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za TE „Nikola Tesla” 4.875.767 600.509.274 Prvi datum otplate glavnice 20.11.2016. Poslednji datum otplate glavnice 20.11.2026. Rata glavnice za 2017. god. 53.359.457 JPY Kamatna stopa 0,60% i 0,01% 5.9 Obaveze prema Deutsche Bank AG – London Branch – JP „Srbijagas”** 14.705.882 1.811.205.883 Prvi datum otplate glavnice 30.11.2013. Poslednji datum otplate glavnice 30.11.2017. Rata glavnice za 2017. god. 11.764.706 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,75% 5.10 Obaveze prema Amsterdam Trade Bank N.V – JP „Srbijagas”** 5.882.353 724.482.350 Prvi datum otplate glavnice 19.12.2013. Poslednji datum otplate glavnice 19.12.2017. Rata glavnice za 2017. god. 4.705.882 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,98% 5.11 Obaveze prema Deutsche Bank AG – London Branch – JP „Srbijagas”** 10.588.235 1.304.068.236 Prvi datum otplate glavnice 13.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 13.02.2018. Rata glavnice za 2017. god. 8.823.529 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95% 5.12 Obaveze prema Deutsche Bank AG – London Branch – JP „Srbijagas”** 9.375.000 1.154.643.750 Prvi datum otplate glavnice 20.03.2014. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2017. Rata glavnice za 2017. god. 7.500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,20% 5.13 Obaveze prema Credit Suisse AG – London Branch – JP „Srbijagas”** 37.500.000 4.618.575.000 Prvi datum otplate glavnice 19.05.2014. Poslednji datum otplate glavnice 19.02.2018. Rata glavnice za 2017. god. 25.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,95% 5.14 Obaveze prema NBG Bank Malta LTD – JP „Srbijagas” 13.946.851 1.717.722.117 Prvi datum otplate glavnice 29.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 29.12.2019. Rata glavnice za 2017. god. 4.705.882 USD Kamatna stopa* 3M LIBOR USD + 3,00% 5.15 Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj – AD „Železnice Srbije”- Projekat železnička stanica Beograd centar 26.457.017 3.258.499.188 Prvi datum otplate glavnice 01.02.2018. Poslednji datum otplate glavnice 01.08.2031. Rata glavnice za 2017. god. 0 KWD Kamatna stopa 3,00 % + 0,50% administrativni troškovi 5 Ukupno ostali kreditori 315.195.266 38.820.079.579 UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG 1.796.749.906 221.291.312.240 UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji) 2.210.461.899 272.244.908.998 UKUPNO UNUTRAŠNjI DUG (direktne + indirektne obaveze)  9.415.397.613 1.159.619.201.322 UKUPNO SPOLjNI DUG (direktne + indirektne obaveze)  15.176.169.539 1.869.127.393.577 UKUPNO STANjE DUGA 24.591.567.152 3.028.746.594.899

* Uslovi promenjeni u novembru 2016. godine

** Planirane prevremene otplate u periodu 1.12.2016. godine – 31.1.2017. godine

Član 4.

Iz nealociranih sredstava u okviru prve komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za 2013. godinu, koju Republika Srbija sprovodi decentralizovano i u okviru Akcionog programa IPA 2014, koji Republika Srbija sprovodi po modelu indirektnog upravljanja mogu se tokom 2017. godine planirati dodatni projekti. Ukoliko ovi projekti zahtevaju finansiranje učešća Republike Srbije u sprovođenju finansijske pomoći Evropske unije sredstva za te namene se moraju obezbediti preraspodelom sredstava opredeljenih zakonom o budzetu za razdeo budzetskog korisnika koji je nadležan za sprovođenje projekta.

Sredstva za sufinansiranje i pretfinansiranje u 2017. godini utvrđena su u Posebnom delu ovog zakona i odnose se na sledeće projekte:

IPA godina Naziv projekta Naziv korisnika sufinansiranje/ predfinansiranje Sredstva Evropske unije IPA 2008 prva komponenta IPA 2008 – Podrška uvođenju decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU MINISTARSTVO FINANSIJA 149.280.000   IPA 2008 prva komponenta ukupno     149.280.000   IPA 2010 prva komponenta IPA 2010 – Jačanje sistema tržišnog nadzora prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u Republici Srbiji MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 11.520.000   IPA 2010 – Razvoj službi palijativnog zbrinjavanja u Republici Srbiji MINISTARSTVO ZDRAVLjA 8.650.000   IPA 2010 – Podrška opštinama u Republici Srbiji u pripremi i sprovođenju infrastrukturnih projekata (MISP 2010) MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 229.504.000   IPA 2010 prva komponenta ukupno     249.674.000   IPA 2013 IPA 2013 – Poljoprivreda i ruralni razvoj UPRAVA ZA VETERINU 95.299.000 139.463.000 IPA 2013 – Energetski sektor MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 13.734.000 116.936.000 IPA 2013 – Podrška za modernizaciju uprave carina i unapređenje upravljanja granicom UPRAVA CARINA 49.692.000 283.378.000 IPA 2013 – Sektor pravosuđa VISOKI SAVET SUDSTVA 6.154.000 97.426.000 KANCELARIJA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA 3.132.000 49.578.000 PRAVOSUDNA AKADEMIJA 20.856.000 170.635.000 UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA 48.300.000 76.506.000 IPA 2013 – Reforma javne uprave MINISTARSTVO FINANSIJA 7.464.000 116.936.000 UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE 6.842.000 55.980.000 UPRAVA ZA TREZOR 32.245.000 171.299.000 IPA 2013 – Prevencija i borba protiv korupcije AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 6.226.000 97.427.000 IPA 2013 – Životna sredina i klimatske promene MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 6.511.000 72.922.000 MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 12.042.000 98.525.000 REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE 30.232.000 260.448.000 IPA 2013 – Sektor saobraćaja DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE 74.936.000 438.239.000 MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 1.307.000 20.682.000 IPA 2013 – Sektor unutrašnjih poslova KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU 23.319.000 190.790.000 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE 3.079.000 48.749.000 MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 45.780.000 243.202.000 IPA 2013 – Razvoj privatnog sektora MINISTARSTVO PRIVREDE 74.475.000 609.342.000 MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 37.128.000 86.177.000 IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020 DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA 1.560.000 23.636.000 KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 43.723.000 393.938.000 MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 2.464.000 20.153.000 MINISTARSTVO ZDRAVLjA 2.986.000 47.272.000 MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 1.866.000 29.545.000 MINISTARSTVO PRIVREDE 1.232.000 10.076.000 MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 2.737.000 22.392.000 MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 2.463.000 20.153.000 MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 23.989.000 161.875.000 MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 3.443.000 28.166.000 MINISTARSTVO FINANSIJA 2.087.000 16.794.000 UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA 4.106.000 33.588.000 UPRAVA CARINA 3.135.000 37.071.000 IPA 2013 – PROGRES MINISTARSTVO ZDRAVLjA 24.979.000 132.690.000 IPA 2013 – Društveni razvoj MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 126.383.000 683.184.000 MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA 45.089.000 368.903.000 IPA 2013 – Društveni razvoj 2 MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA 60.320.000 493.519.000 IPA 2013 – Razvoj privatnog sektora 2 MINISTARSTVO PRIVREDE 6.842.000 55.980.000 IPA 2013 Dalji razvoj zaštite potrošača u Srbiji MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 9.734.000 81.871.000 IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020 – nealocirana sredstva MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 7.922.000 106.572.000 IPA 2013 ukupno     975.813.000 6.212.018.000 IPA 2014 IPA 2014 – Sektor unutrašnjih poslova KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE 60.000 5.971.000 MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 1.517.000 151.613.000 IPA 2014 – Reforma javne uprave MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 584.000 58.323.000 IPA 2014 – Sektor konkurentnosti MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 82.255.000 100.557.000 MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 610.000 60.645.000 IPA 2014 – Sektor podrške zapošljavanju mladih i aktivnoj inkluziji MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 573.000 57.270.000 IPA 2014 – Sektor celoživotnog učenja MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 62.000 6.220.000 MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 622.000 62.201.000 IPA 2014 – Energetski sektor MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 8.210.000 67.176.000 IPA 2014 – Unutrašnji poslovi KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU 0 592.513.000 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE 58.428.000   IPA 2014 – Podrška za učešće u programima EU – COSME MINISTARSTVO PRIVREDE 103.000.000   IPA 2014 – Pomoć evropskim integracijama – nealocirana sredstva MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 691.000 69.134.000 UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA 647.000 64.688.000 IPA 2014 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020 nealocirana sredstva MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 996.000 99.520.000 IPA 2014 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020 KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 374.000 37.320.000 MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 498.000 99.520.000 IPA 2014 ukupno     259.127.000 1.532.671.000 IPA prekogranična saradnja IPA program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija – tehnička pomoć KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 7.473.000 18.210.000 IPA program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija – tehnička pomoć KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 18.996.000 20.711.000 IPA program prekogranične saradnje Mađarska- Srbija – tehnička pomoć KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 16.788.000 8.070.000 IPA program prekogranične saradnje Hrvatska- Srbija – tehnička pomoć KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 8.841.000 9.870.000 IPA program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina – tehnička pomoć 2007-2013 KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 1.959.000 1.979.000 IPA program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora – tehnička pomoć 2007-2013 KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 560.000 10.180.000 Transnacionalni program Dunav – tehnička pomoć KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 4.920.000 4.045.000 Jadransko Jonski transnacionalni program – tehnička pomoć KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 2.460.000 4.045.000 IPA program prekogranične saradnje Mađarska- Srbija MINISTARSTVO FINANSIJA 5.538.000   Program prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija „UXO” – „Jačanje kapaciteta srpskih i hrvatskih vlasti odgovornih za upravljanje neeksplodiranim ubojitim sredstvima i minama” MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 12.000.000   Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina „Zajedničke aktivnosti na praćenju i suzbijanju šumskih požara u Zapadnoj Srbiji” MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 6.569.000   Transnacionalni program Dunav 2014-2020 DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE 6.737.000   ZAVOD ZA UNAPREĐIVANjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA 3.326.000   MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 5.790.000   MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 4.059.000 1.000 REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU 3.720.000   REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 1.238.000   USTANOVE KULTURE 2.214.000   IPA program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora i Srbija – Bosna i Hercegovina – tehnička pomoć 2014-2020 KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 758.000 30.325.000 IPA program prekogranične saradnje Srbija – Makedonija – tehnička pomoć 2016-2020 KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 490.000 8.669.000 Unapređenje kapaciteta za upravljanje rizicima u slučaju velikih šumskih požara u prekograničnoj oblasti – koordinacija, obuka, monitoring, inovativne metode i opremanje – Interreg IPA program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 10.264.000 4.318.000 Zajedničke intervencije u vanrednim situacijama u pograničnom regionu Srbije i Bugarske – Interreg IPA program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 11.651.000 4.952.000 Jačanje kapaciteta regionalnih centara za obuku i pružanje pomoći u vanrednim situacijama „Water Air Reaction Network WARN-NET” – IPA program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 3.190.000 4.678.000 IPA prekogranična saradnja – Fokalna tačka – podrška upravljanju makroregionalne strategije za Jadransko-jonski region KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 2.400.000 0 IPA prekogranična saradnja – Jačanje kapaciteta rumunskih i srpskih vlasti za reagovanje u slučajevima poplava i zemljotresa MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 37.635.000 16.460.000 IPA prekogranična saradnja ukupno     179.576.000 146.513.000 IPA članarine IPA Podrška za učešće u programima EU KANCELARIJA ZA SARADNjU SA CIVILNIM DRUŠTVOM 7.000.000   MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA 26.000.000   MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 62.000.000 3.200.000 MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 1.654.520.000 1.000 PORESKA UPRAVA 11.000.000 9.000.000 UPRAVA CARINA 14.500.000 15.200.000 IPA članarine ukupno     1.775.020.000 27.401.000 ukupno     3.588.490.000 7.918.603.000

Član 5.

Pregled planiranih kapitalnih izdataka budzetskih korisnika za tekuću i naredne dve budzetske godine:

Razdeo Glava Naziv organizacije Program Projekat Naziv projekta 15.1 BUDžETSKI FOND ZA VANREDNE SITUACIJE 1401 5006 16   MINISTARSTVO FINANSIJA 0702 5001 22   MINISTARSTVO PRAVDE 1602 5004 Nadogradnja i rekonstrukcija objekta pravosudnih organa u Lazarevcu UKUPNO MINISTARSTVO PRAVDE     1.711.319.000 2.802.360.000 23.9 DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE 0109 5001 Uspostavljanje laboratorije za utvrđivanje kvaliteta sirovog mleka i bezbednosti hrane UKUPNO MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 799.032.000 921.110.000 702.026.000 26   MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 0503 5001 27 27.1 USTANOVE KULTURE 1202 5001 31   BEZBEDNOSNO – INFORMATIVNA AGENCIJA 1405 5001 42   SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI 0201 5001 50   UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA 0606 5005 UKUPNO     63.532.267.000 67.626.751.000 68.345.656.000

Član 6.

U okviru Razdela 20 – Ministarstvo privrede, Program 1510 – Privlačenje investicija, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Programska aktivnost/Projekat 0003 – Ulaganja od posebnog značaja, planirana su sredstva za izmirenje obaveza po ugovorima radi podsticanja investicija u privredi, i to:

u 2017. godini u iznosu do 11.000.000.000 dinara;

u 2018. godini u iznosu do 11.833.737.000 dinara;

u 2019. godini u iznosu do 14.298.831.000 dinara.

U okviru opredeljenih iznosa sredstva u stavu 1. ovog člana izvršavaju se preuzete, a neizmirene obaveze iz prethodnih godina uključujući i obaveze koje će se preuzimati u navedenim godinama, u skladu sa zakonom koji uređuje ulaganja i zakonom koji uređuje opšte uslove i postupak kontrole državne pomoći, koje dospevaju na plaćanje u tim godinama.

Član 7.

Budzetu Autonomne pokrajine Vojvodine pripada:

– deo prihoda od poreza na dohodak građana – poreza na zarade, u visini od 18,0% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;

– deo prihoda od poreza na dobit pravnih lica, u visini od 42,7% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Budzetu Autonomne pokrajine Vojvodine obezbeđuju se transferi iz budzeta Republike Srbije, i to:

– transferi za poverene poslove u skladu sa zakonom kojim se utvrđuju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine;

– namenski transferi za finansiranje rashoda za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u iznosima utvrđenim ovim zakonom;

– namenski i nenamenski transferi jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave;

– namenski kapitalni transferi za projekte koje utvrdi Vlada.

Sredstva za plate za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine iz stava 2. alineja 2. ovog člana isplaćuju se u visini i po dinamici koju utvrđuje Vlada.

Budzet Autonomne pokrajine Vojvodine isplaćuje plate iz stava 2. alineja 2. ovog člana narednog dana od dana prijema sredstava za ove namene na račun.

II. POSEBAN DEO

Član 8.

Ukupni rashodi i izdaci, uključujući izdatke za otplatu glavnice duga u iznosu od 1.951.753.892.000 dinara, finansirani iz svih izvora finansiranja raspoređuju se po korisnicima i programima i iskazuju u koloni 8.

Ostavite komentar