Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2017. godinu: 1) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, 2) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 3) Nacionalne službe za zapošljavanje, 4) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

Pregled rashoda po sektorima i programima

Sektor – Poljoprivreda i ruralni razvoj Šifra PR ŠifraPA/PJ Naziv programske klasifikacije Korisnik budzetskih sredstava Izvor 01 Izvori10, 11 Ostali izvori 0001 Uređenje u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 190.171.000 190.171.000 0002 Poljoprivredna inspekcija MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 126.425.000 126.425.000 0003 Sistemi i baze podataka u oblasti poljoprivrede MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 40.893.000 40.893.000 7030 IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020 MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 1.866.000 29.545.000 31.411.000 7035 IPA 2014 – Pomoć evropskim integracijama – nealocirana sredstva MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 691.000 69.134.000 69.825.000 0004 Administracija i upravljanje MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 545.301.000 545.301.000 4002 Razvoj finansijskog sistema u ruralnim područjima Srbije – KFW MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 5.194.000 5.194.000 4003 Rejonizacija voćarske proizvodnje u Srbiji MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 9.500.000 9.500.000 0102 Zaštita, uređenje, korišćenje i upravljanje poljoprivrednim zemljištem 995.411.000 995.411.000 0001 Podrška uređenju poljoprivrednog zemljišta UPRAVA ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE 682.000.000 682.000.000 0002 Podrška zaštiti i korišćenju poljoprivrednog zemljišta UPRAVA ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE 179.000.000 179.000.000 0003 Stručna i administrativna podrška u upravljanju poljoprivrednim zemljištem UPRAVA ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE 134.411.000 134.411.000 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju 25.912.411.000 1.583.588.000 27.495.999.000 0001 Direktna plaćanja UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA 21.172.453.000 21.172.453.000 0002 Mere ruralnog razvoja UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA 3.847.000.000 3.847.000.000 0003 Stručna i administrativna podrška za sprovođenje mera podsticaja UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA 381.502.000 381.502.000 0005 Kreditna podrška u poljoprivredi FOND ZA PODSTICANjE RAZVOJA POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U REPUBLICI 800.000.000 800.000.000 0006 Posebni podsticaji UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA 255.350.000 255.350.000 7030 IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020 UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA 4.106.000 33.588.000 37.694.000 4005 IPARD UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA 252.000.000 750.000.000 1.002.000.000 0106 Razvoj šumarstva i lovstva 1.155.781.000 1.155.781.000 0002 Održivi razvoj i unapređenje šumarstva BUDžETSKI FOND ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE 750.000.000 750.000.000 0003 Održivi razvoj i unapređenje lovstva BUDžETSKI FOND ZA RAZVOJ LOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE 110.514.000 110.514.000 0004 Upravljanje u šumarstvu i lovstvu UPRAVA ZA ŠUME 249.761.000 249.761.000 0005 Nadzor u šumarstvu i lovstvu UPRAVA ZA ŠUME 45.506.000 45.506.000 0108 Protivgradna zaštita 414.375.000 414.375.000 0001 Sistem odbrane od grada REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 413.137.000 413.137.000 7052 Transnacionalni program Dunav 2014-2020 REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 1.238.000 1.238.000 0109 Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika 4.541.458.000 204.151.000 4.745.609.000 0001 Zaštita zdravlja životinja UPRAVA ZA VETERINU 2.786.856.000 2.786.856.000 0002 Bezbednost hrane životinjskog porekla i hrane za životinje UPRAVA ZA VETERINU 200.000.000 200.000.000 0003 Nadzor u oblasti veterinarstva i bezbednosti hrane životinjskog porekla UPRAVA ZA VETERINU 327.706.000 327.706.000 0004 Upravljanje u oblasti veterinarstva i bezbednosti hrane životinjskog porekla UPRAVA ZA VETERINU 217.249.000 217.249.000 0005 Fitosanitarna inspekcija UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA 389.842.000 389.842.000 0006 Upravljanje fitosanitarnim sistemom i sistemom bezbednosti hrane i hrane za životinje biljnog porekla UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA 285.281.000 285.281.000 0007 Razvoj laboratorijske dijagnostike, očuvanje biljnog biodiverziteta i kontrola organske proizvodnje DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE 48.961.000 48.961.000 4002 IPA 2013 – Poljoprivreda i ruralni razvoj UPRAVA ZA VETERINU 95.299.000 139.463.000 234.762.000 4004 Uspostavljanje servisne mreže agrometeoroloških stanica UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA 19.000.000 19.000.000 5001 Uspostavljanje laboratorije za utvrđivanje kvaliteta sirovog mleka i bezbednosti hrane DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE 129.512.000 129.512.000 5002 Izgradnja karantinskog staklenika za potrebe fitosanitarne laboratorije DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE 41.105.000 41.105.000 7035 IPA 2014 – Pomoć evropskim integracijama – nealocirana sredstva UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA 647.000 64.688.000 65.335.000 UKUPNO SEKTOR POLjOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ: 33.934.283.000 1.891.612.000 35.825.895.000 Sektor – Nauka, tehnološki razvoj i inovacije Šifra PR ŠifraPA/PJ Naziv programske klasifikacije Korisnik budzetskih sredstava Izvor 01 Izvori10, 11 Ostali izvori 0001 Podrška realizaciji opšteg interesa u naučnoj istraživačkoj delatnosti MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 12.402.474.000 6.000 12.402.480.000 0002 Podrška realizaciji interesa u inovacionoj delatnosti MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 100.000.000 2.000 100.002.000 0003 Podrška radu preduzeća i organizacija u oblasti nuklearne sigurnosti MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 200.000.000 200.000.000 0004 Podrška radu JUP „Istraživanje i razvoj” MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 60.000.000 60.000.000 0005 Podrška radu Fonda za inovacionu delatnost MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 537.000.000 537.000.000 0006 Podrška radu Centra za promociju nauke MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 95.000.000 95.000.000 0007 Administracija i upravljanje MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 103.032.000 16.000 103.048.000 0009 Akademijske nagrade SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI 221.500.000 221.500.000 0010 Podrška radu SANU SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI 216.793.000 101.000.000 317.793.000 0011 Podrška radu Naučno-tehnološkog parka Beograd MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 43.000.000 43.000.000 4002 Istraživanje i razvoj u javnom sektoru MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 233.973.000 233.973.000 7010 IPA Podrška za učešće u programima EU MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 1.654.520.000 2.000 1.654.522.000 7015 IPA 2013 – Razvoj privatnog sektora MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 37.128.000 86.177.000 123.305.000 7023 IPA 2014 – Sektor konkurentnosti MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 82.255.000 100.557.000 182.812.000 5001 Digitalizacija kulturne, umetničke, istorijske i naučne baštine Republike Srbije SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI 123.000.000 123.000.000 0202 Zaštita intelektualne svojine 125.008.000 14.774.000 139.782.000 0001 Zaštita industrijske svojine, autorskog i srodnih prava i informaciono obrazovni poslovi u vezi sa značajem zaštite ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU 79.672.000 14.774.000 94.446.000 0003 Administracija i upravljanje ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU 45.336.000 45.336.000 UKUPNO SEKTOR NAUKA, TEHNOLOŠKI RAZVOJ I INOVACIJE: 16.000.710.000 233.973.000 302.534.000 16.537.217.000 Sektor – Spoljni poslovi Šifra PR ŠifraPA/PJ Naziv programske klasifikacije Korisnik budzetskih sredstava Izvor 01 Izvori10, 11 Ostali izvori 0001 Bilateralni, multilateralni i konzularni poslovi MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA 18.500.000 18.500.000 0002 Članstvo u međunarodnim organizacijama MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA 353.642.000 353.642.000 0003 Administracija i upravljanje MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA 1.275.063.000 1.275.063.000 0004 Ekonomski odnosi sa inostranstvom MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 131.973.000 131.973.000 7055 Izbori za predsednika Republike MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA 6.215.000 6.215.000 4001 Učešće Republike Srbije na međunarodnoj izložbi „EXPO 2017” – Astana MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 100.000.000 100.000.000 0302 Diplomatsko-konzularni poslovi u inostranstvu 5.044.449.000 5.044.449.000 0001 Podrška funkcionisanju diplomatsko-konzularnih predstavništava DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA 3.883.652.000 3.883.652.000 0004 Obnova voznog parka za potrebe DKP-a DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA 101.000.000 101.000.000 0003 Kapitalno i tekuće održavanje objekata i opreme DKP-a DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA 179.797.000 179.797.000 0005 Zakup poslovnih objekata DKP-a DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA 546.847.000 546.847.000 0006 Zakup rezidencijalnih objekata DKP-a DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA 333.153.000 333.153.000 UKUPNO SEKTOR SPOLjNI POSLOVI: 6.929.842.000 6.929.842.000 Sektor – Zaštita životne sredine Šifra PR ŠifraPA/PJ Naziv programske klasifikacije Korisnik budzetskih sredstava Izvor 01 Izvori10, 11 Ostali izvori 0002 Uređenje i korišćenje voda BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE 130.000.000 130.000.000 0003 Zaštita voda od zagađivanja BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE 72.805.000 72.805.000 0004 Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE 1.230.333.000 1.230.333.000 0005 Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE 258.177.000 258.177.000 0006 Upravljanje u oblasti voda REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE 39.953.000 39.953.000 0007 Inspekcijski nadzor u oblasti voda REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE 28.584.000 28.584.000 4002 GEF – SCCF- Upravljanje vodama na slivu reke Drine u okviru programa za Zapadni Balkan REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE 82.000.000 82.000.000 4004 Hitne sanacije od poplava REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE 587.769.000 587.769.000 5001 Izgradnja sistema za navodnjavanje – prva faza REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE 68.415.000 68.415.000 5002 Brana sa akumulacijom „STUBO-ROVNI” Valjevo BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE 130.000.000 130.000.000 5003 Brana sa akumulacijom „ARILjE” profil „SVRAČKOVO” Arilje BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE 400.000.000 400.000.000 5007 Izgradnja linije mulja na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Šapca BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE 30.000.000 30.000.000 7005 IPA 2013 – Životna sredina i klimatske promene REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE 30.232.000 260.448.000 290.680.000 0402 Zaštita životne sredine 29.135.000 29.135.000 0012 Praćenje i proučavanje seizmičkih i seizmotektonskih pojava REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD 29.135.000 29.135.000 0403 Meteorološki i hidrološki poslovi od interesa za Republiku Srbiju 696.927.000 17.792.000 714.719.000 0001 Meteorološki osmatrački sistem REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 260.364.000 260.364.000 0002 Meteorološki i hidrološko analitičko-prognostički sistem, hidrometeorološki sistem za ranu najavu i upozorenja i hidrometeorološki računarski i telekomunikacioni sistem REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 106.341.000 106.341.000 0003 Hidrološki osmatrački sistem i hidrološke analize REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 59.107.000 59.107.000 0004 Praćenje i analiza klime i prognoza klimatske varijabilnosti i klimatskih promena REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 42.456.000 42.456.000 0005 Ostali stručni i operativni poslovi REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 228.659.000 228.659.000 4006 Jačanje sistema rane najave elementarnih nepogoda u Republici Srbiji REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 150.000 150.000 4007 Gridovani meteorološki podaci 1961-2010. za Srbiju REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 3.575.000 3.575.000 4008 Klimatska osmatranja, modeliranje i usluge u Evropi REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 4.190.000 4.190.000 4009 NAJAVA – Jačanje sistema rane najave od elementarnih nepogoda u Republici Srbiji – Faza 2 REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 4.527.000 4.527.000 4010 Podrška i saradnja sa WMO REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 2.750.000 2.750.000 4003 Jugoistočna Evropa JIE 2013 – „ORIENTGATE – Strukturisana mreža za integraciju klimatskog znanja u politiku i teritorijalno planiranje” REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 2.000.000 2.000.000 4004 Jugoistočna Evropa JIE 2013 – „SEERISK – Zajedničko upravljanje vanrednim situacijama – procena rizika i spremnosti u Dunavskom makroregionu” REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 600.000 600.000 0404 Upravljanje zaštitom životne sredine 1.349.859.000 133.000 1.349.992.000 0001 Uređenje sistema zaštite i održivog korišćenja prirodnih resursa MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 84.073.000 84.073.000 0002 Uređenje politike zaštite životne sredine MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 56.612.000 56.612.000 0003 Inspekcija za zaštitu životne sredine, ribarstvo i zaštitu od jonizujućih zračenja MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 107.188.000 107.188.000 0004 Administracija i upravljanje MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 378.696.000 133.000 378.829.000 0005 Podrška radu Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 100.000.000 100.000.000 0006 Podrška projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 20.000.000 20.000.000 0007 Monitoring kvaliteta vazduha AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 79.646.000 79.646.000 0008 Monitoring kvaliteta vode, sedimenata i zemljišta AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 31.910.000 31.910.000 0009 Nacionalna referentna laboratorija za kontrolu kvaliteta životne sredine AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 55.931.000 55.931.000 0010 Informacioni sistem za zaštitu životne sredine i administrativni poslovi AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 59.648.000 59.648.000 4001 Izmirenje preuzetih obaveza Fonda za zaštitu životne sredine MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 236.500.000 236.500.000 4002 Projekti ispitivanja kvaliteta voda i sedimenata MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 17.655.000 17.655.000 4003 Sanacija, zatvaranje i rekultivacija deponije jalovine (šljake) iz topionice u Zajači MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 15.000.000 15.000.000 4006 Lokalni razvoj otporan na klimatske promene MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 7.000.000 7.000.000 0011 Interventne mere u vanrednim okolnostima zagađivanja životne sredine ZELENI FOND REPUBLIKE SRBIJE 100.000.000 100.000.000 0405 Zaštita prirode 461.875.000 461.875.000 0001 Uređenje sistema zaštite prirode i očuvanja biodiverziteta MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 59.263.000 59.263.000 0002 Podsticaji za programe upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima od nacionalnog interesa MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 214.500.000 214.500.000 0003 Podrška radu Zavoda za zaštitu prirode Srbije MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 150.000.000 150.000.000 4001 Zaštita i očuvanje strogo zaštićenih vrsta populacija tvora i migratornih vrsta MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 7.312.000 7.312.000 4002 Uspostavljanje ekološke mreže MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 19.500.000 19.500.000 4003 Uspostavljanje Natura 2000 MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 11.300.000 11.300.000 0406 Integrisano upravljanje otpadom, hemikalijama i biocidnim proizvodima 2.936.439.000 279.014.000 3.215.453.000 0001 Uređenje sistema upravljanja otpadom MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 25.507.000 25.507.000 0002 Uređenje sistema upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 28.499.000 28.499.000 0003 Podsticaji za ponovnu upotrebu i iskorišćenje otpada ZELENI FOND REPUBLIKE SRBIJE 2.190.000.000 2.190.000.000 4001 Trajno zbrinjavanje istorijskog otpada MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 205.000.000 205.000.000 7005 IPA 2013 – Životna sredina i klimatske promene MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 6.511.000 72.922.000 79.433.000 7012 IPA 2010 – Podrška opštinama u Republici Srbiji u pripremi i sprovođenju infrastrukturnih projekata (MISP 2010) MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 229.504.000 229.504.000 7044 IPA 2014 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020 nealocirana sredstva MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 996.000 99.520.000 100.516.000 4008 Proširenje sistema za sakupljanje komunalnih otpadnih voda u opštini Kula MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 150.000.000 150.000.000 4007 Izgradnja glavnog kolektora za PPOV Leskovac MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 60.000.000 60.000.000 4005 Tehnička pomoć u pripremi projektne dokumentacije za infrastrukturne projekte u oblasti životne sredine MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 7.500.000 7.500.000 4006 Projekat daljinskog nadzora i upravljanja za vodovodni sistem – Rasina MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 25.000.000 25.000.000 7056 IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020 – nealocirana sredstva MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 7.922.000 106.572.000 114.494.000 UKUPNO SEKTOR ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE: 7.892.734.000 587.769.000 639.387.000 9.119.890.000 Sektor – Energetika, mineralne sirovine i rudarstvo Šifra PR ŠifraPA/PJ Naziv programske klasifikacije Korisnik budzetskih sredstava Izvor 01 Izvori10, 11 Ostali izvori 0001 Uređenje sistema u oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštita životne sredine u energetici MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 23.921.000 624.000 24.545.000 0002 Elektroenergetika, nafta i prirodni gas i sistemi daljinskog grejanja MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 82.852.000 82.852.000 0003 Strateško planiranje u energetici MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 30.398.000 30.398.000 0005 Administracija i upravljanje MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 94.858.000 94.858.000 4001 Formiranje baze podataka za naftu i gas MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 3.300.000 3.300.000 4002 IPA 2013 – Energetski sektor MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 13.734.000 116.936.000 130.670.000 4005 Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 45.000.000 45.000.000 7026 IPA 2014 – Energetski sektor MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 8.210.000 67.176.000 75.386.000 7030 IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020 MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 2.463.000 20.153.000 22.616.000 4006 Promocija obnovljivih izvora energije – razvoj tržišta biomase – KfW MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 10.000.000 10.000.000 0502 Energetska efikasnost 223.966.000 1.318.640.000 14.589.000 1.557.195.000 0001 Podsticaji za unapređenje energetske efikasnosti BUDžETSKI FOND ZA UNAPREĐENjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI 160.000.000 160.000.000 4001 Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Republici Srbiji – faza IV MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 62.000.000 1.318.640.000 3.470.000 1.384.110.000 4003 Pomoć za unapređenje sistema energetskog menadzmenta u svim sektorima potrošnje energije u Republici Srbiji – JICA MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 1.400.000 1.400.000 4004 Pomoć u implementaciji zahteva iz ugovora o osnivanju energetske zajednice u vezi sa pravnim tekovinama EU o energetskoj efikasnosti MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 566.000 1.119.000 1.685.000 4005 Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadzmenta u opštinama u Republici Srbiji, UNDP/GEF MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 10.000.000 10.000.000 0503 Upravljanje mineralnim resursima 5.489.410.000 98.525.000 5.587.935.000 0001 Uređenje i nadzor u oblasti geologije i rudarstva MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 65.099.000 65.099.000 0002 Geološka istraživanja GEOLOŠKI ZAVOD SRBIJE 242.269.000 242.269.000 4003 Konsolidacija poslovanja JP PEU Resavica MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 5.070.000.000 5.070.000.000 5001 Izgradnja novog tunela/kolektora Kriveljske reke MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 100.000.000 100.000.000 7005 IPA 2013 – Životna sredina i klimatske promene MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 12.042.000 98.525.000 110.567.000 UKUPNO SEKTOR ENERGETIKA, MINERALNE SIROVINE I RUDARSTVO: 5.973.112.000 1.318.640.000 373.003.000 7.664.755.000 Sektor – Opšte usluge javne uprave Šifra PR ŠifraPA/PJ Naziv programske klasifikacije Korisnik budzetskih sredstava Izvor 01 Izvori10, 11 Ostali izvori 0001 Koordinacija procesa evropskih integracija KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 51.945.000 51.945.000 0005 Pripremljena nacionalna verzija pravnih tekovina EU KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 77.362.000 77.362.000 0006 Administracija i upravljanje KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 51.536.000 51.536.000 0007 Informisanje javnosti i obuka o procesu evropskih integracija KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 35.851.000 35.851.000 4001 Analitička podrška pregovorima sa Evropskom unijom KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 5.002.000 5.002.000 0602 Podrška efektivnom korišćenju Instrumenata za pretpristupnu pomoć EU i razvojne pomoći 201.648.000 564.866.000 766.514.000 0001 Planiranje i programiranje EU sredstava i razvojne pomoći KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 35.395.000 1.004.000 36.399.000 0002 Praćenje i izveštavanje o EU sredstvima i međunarodnoj pomoći KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 16.073.000 16.073.000 0004 Planiranje i programiranje i efikasno sprovođenje programa prekogranične i transnacionalne saradnje KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 31.150.000 31.150.000 0005 Sprovođenje projekata IPA komponente čiji je korisnik KEI KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 9.288.000 9.288.000 4002 IPA program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija – tehnička pomoć KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 7.473.000 18.610.000 26.083.000 4003 IPA program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija – tehnička pomoć KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 18.996.000 22.611.000 41.607.000 4004 IPA program prekogranične saradnje Mađarska- Srbija – tehnička pomoć KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 16.788.000 10.570.000 27.358.000 4005 IPA program prekogranične saradnje Hrvatska- Srbija – tehnička pomoć KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 8.841.000 9.970.000 18.811.000 4006 IPA program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina – tehnička pomoć 2007-2013 KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 1.959.000 2.579.000 4.538.000 4007 IPA program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora – tehnička pomoć 2007-2013 KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 560.000 11.180.000 11.740.000 4008 Transnacionalni program Dunav – tehnička pomoć KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 4.920.000 10.545.000 15.465.000 4009 Jadransko Jonski transnacionalni program – tehnička pomoć KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 2.460.000 5.045.000 7.505.000 7030 IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020 KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 43.723.000 393.938.000 437.661.000 4010 IPA program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora i Srbija – Bosna i Hercegovina – tehnička pomoć 2014-2020 KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 758.000 32.825.000 33.583.000 7049 IPA 2014 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020 KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 374.000 37.320.000 37.694.000 4012 IPA program prekogranične saradnje Srbija – Makedonija – tehnička pomoć 2016-2020 KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 490.000 8.669.000 9.159.000 4013 IPA prekogranična saradnja – Fokalna tačka – podrška upravljanju makroregionalne strategije za Jadransko-jonski region KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 2.400.000 2.400.000 0603 Podrška funkcionisanju ustanova i organizacija na teritoriji AP Kosovo i Metohija 3.671.955.000 12.732.000 3.684.687.000 0001 Podrška funkcionisanju i unapređenju lokalnih administrativnih kapaciteta KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU 3.231.204.000 12.500.000 3.243.704.000 0002 Podrška funkcionisanju vaspitno-obrazovnih institucija u skladu sa mrežom škola i predškolskih ustanova KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU 185.512.000 232.000 185.744.000 0003 Podrška funkcionisanju zdravstvenih institucija u skladu sa mrežom zdravstvenih institucija KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU 19.000.000 19.000.000 0004 Stručna i administrativna podrška KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU 236.239.000 236.239.000 0604 Podrška unapređenju kvaliteta života srpskog i nealbanskog stanovništva na teritoriji AP Kosovo i Metohija 1.241.864.000 783.303.000 2.025.167.000 0001 Podsticaj ekonomskog razvoja KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU 199.162.000 199.162.000 0002 Izgradnja i rekonstrukcija stambenih objekata KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU 454.047.000 454.047.000 0003 Pružanje pravne pomoći srpskom i nealbanskom stanovništvu KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU 11.600.000 11.600.000 0004 Podrška socijalno ugroženom stanovništvu i procesu povratka KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU 239.366.000 239.366.000 0005 Podrška organizacijama civilnog društva KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU 34.630.000 34.630.000 0006 Zaštita kulturne baštine, podrška Srpskoj pravoslavnoj crkvi i kulturnim aktivnostima KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU 279.740.000 279.740.000 7007 IPA 2013 – Sektor unutrašnjih poslova KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU 23.319.000 190.790.000 214.109.000 7028 IPA 2014 – Unutrašnji poslovi KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU 592.513.000 592.513.000 0605 Evidencija, upravljanje i raspolaganje javnom svojinom 381.128.000 381.128.000 0001 Evidentiranje, upis prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima i uspostavljanje javne svojine REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE 26.259.000 26.259.000 0002 Upravljanje, raspolaganje i zaštita državne imovine REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE 319.553.000 319.553.000 0003 Administrativna podrška radu Direkcije REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE 35.316.000 35.316.000 0606 Podrška radu organa javne uprave 9.458.268.000 9.458.268.000 0001 Razvoj ljudskih resursa SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA 15.924.000 15.924.000 0002 Podrška razvoju funkcije upravljanja ljudskim resursima SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA 54.937.000 54.937.000 0003 Administracija i upravljanje SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA 19.240.000 19.240.000 0004 Pravna zaštita imovine i zastupanje interesa Republike Srbije pred domaćim sudovima DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO 92.360.000 92.360.000 0005 Pravna zaštita imovine i zastupanje interesa Republike Srbije pred međunarodnim sudovima DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO 343.186.000 343.186.000 0006 Administracija i upravljanje i rad pisarnice DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO 233.774.000 233.774.000 0007 Održavanje objekata i opreme, nabavka opreme i materijala UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA 949.103.000 949.103.000 0008 Informaciono-komunikacione, opšte i specijalizovane usluge UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA 413.411.000 413.411.000 0009 Administracija i upravljanje UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA 1.353.633.000 1.353.633.000 0010 Stručni i operativni poslovi Severno-bačkog upravnog okruga SEVERNOBAČKI UPRAVNI OKRUG 17.655.000 17.655.000 0011 Stručni i operativni poslovi Srednje-banatskog upravnog okruga SREDNjOBANATSKI UPRAVNI OKRUG 14.871.000 14.871.000 0012 Stručni i operativni poslovi Severno-banatskog upravnog okruga SEVERNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG 14.435.000 14.435.000 0013 Stručni i operativni poslovi Južno-banatskog upravnog okruga JUŽNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG 15.871.000 15.871.000 0014 Stručni i operativni poslovi Zapadno-bačkog upravnog okruga ZAPADNOBAČKI UPRAVNI OKRUG 14.051.000 14.051.000 0015 Stručni i operativni poslovi Sremskog upravnog okruga SREMSKI UPRAVNI OKRUG 10.477.000 10.477.000 0016 Stručni i operativni poslovi Južno-bačkog upravnog okruga JUŽNOBAČKI UPRAVNI OKRUG 18.118.000 18.118.000 0017 Stručni i operativni poslovi Mačvanskog upravnog okruga MAČVANSKI UPRAVNI OKRUG 11.466.000 11.466.000 0018 Stručni i operativni poslovi Kolubarskog upravnog okruga KOLUBARSKI UPRAVNI OKRUG 19.210.000 19.210.000 0019 Stručni i operativni poslovi Podunavskog upravnog okruga PODUNAVSKI UPRAVNI OKRUG 14.869.000 14.869.000 0020 Stručni i operativni poslovi Braničevskog upravnog okruga BRANIČEVSKI UPRAVNI OKRUG 11.622.000 11.622.000 0021 Stručni i operativni poslovi Šumadijskog upravnog okruga ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG 16.159.000 16.159.000 0022 Stručni i operativni poslovi Pomoravskog upravnog okruga POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG 19.340.000 19.340.000 0023 Stručni i operativni poslovi Borskog upravnog okruga BORSKI UPRAVNI OKRUG 15.027.000 15.027.000 0024 Stručni i operativni poslovi Zaječarskog upravnog okruga ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG 15.499.000 15.499.000 0025 Stručni i operativni poslovi Zlatiborskog upravnog okruga ZLATIBORSKI UPRAVNI OKRUG 28.944.000 28.944.000 0026 Stručni i operativni poslovi Moravičkog upravnog okruga MORAVIČKI UPRAVNI OKRUG 17.653.000 17.653.000 0027 Stručni i operativni poslovi Raškog upravnog okruga RAŠKI UPRAVNI OKRUG 22.017.000 22.017.000 0028 Stručni i operativni poslovi Rasinskog upravnog okruga RASINSKI UPRAVNI OKRUG 12.130.000 12.130.000 0029 Stručni i operativni poslovi Nišavskog upravnog okruga NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG 25.224.000 25.224.000 0030 Stručni i operativni poslovi Topličkog upravnog okruga TOPLIČKI UPRAVNI OKRUG 10.919.000 10.919.000 0031 Stručni i operativni poslovi Pirotskog upravnog okruga PIROTSKI UPRAVNI OKRUG 12.123.000 12.123.000 0032 Stručni i operativni poslovi Jablaničkog upravnog okruga JABLANIČKI UPRAVNI OKRUG 12.581.000 12.581.000 0033 Stručni i operativni poslovi Pčinjskog upravnog okruga PČINjSKI UPRAVNI OKRUG 11.781.000 11.781.000 0034 Stručni i operativni poslovi Kosovskog upravnog okruga KOSOVSKI UPRAVNI OKRUG 14.792.000 14.792.000 0035 Stručni i operativni poslovi Pećkog upravnog okruga PEĆKI UPRAVNI OKRUG 4.806.000 4.806.000 0036 Stručni i operativni poslovi Prizrenskog upravnog okruga PRIZRENSKI UPRAVNI OKRUG 4.664.000 4.664.000 0037 Stručni i operativni poslovi Kosovsko-mitrovačkog upravnog okruga KOSOVSKO-MITROVAČKI UPRAVNI OKRUG 10.196.000 10.196.000 0038 Stručni i operativni poslovi Kosovsko-pomoravskog upravnog okruga KOSOVSKO-POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG 8.236.000 8.236.000 0039 Izvršenje sudskih postupaka MINISTARSTVO FINANSIJA 3.973.964.000 3.973.964.000 5005 Uspostavljanje CERT-a UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA 50.000.000 50.000.000 5006 Održavanje softverskih licenci UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA 1.500.000.000 1.500.000.000 5007 Rekonstrukcija vile u Ulici kneza Aleksandra Karađorđevića 75 UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA 13.500.000 13.500.000 5008 Rekonstrukcija kompleksa vile „MIR” UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA 12.000.000 12.000.000 5009 Rekonstrukcija objekta „KRALjEVA VILA” i rekonstrukcija vile „ŠUMADIJA” na Oplencu UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA 8.500.000 8.500.000 0607 Sistem javne uprave 571.081.000 1.000 571.082.000 0001 Upravna inspekcija MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 47.183.000 47.183.000 0006 Uređenje i nadzor sistema javne uprave MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 34.484.000 34.484.000 0007 Sistem matičnih knjiga MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 68.978.000 68.978.000 0009 Administracija i upravljanje MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 123.216.000 1.000 123.217.000 0010 Podrška radu JP Službeni glasnik MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 270.000.000 270.000.000 4001 Uspostavljanje Registra zaposlenih i angažovanih lica u javnom sektoru MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 396.000 396.000 0011 Stručno usavršavanje državnih službenika i stručni ispiti MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 26.824.000 26.824.000 0608 Sistem lokalne samouprave 33.365.046.000 9.929.000 33.374.975.000 0001 Podrška lokalnoj samoupravi MINISTARSTVO FINANSIJA 33.327.366.000 33.327.366.000 0002 Uređenje i nadzor u oblasti lokalne samouprave MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 18.221.000 9.929.000 28.150.000 0003 Jačanje kapaciteta lokalne samouprave MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 6.554.000 6.554.000 0004 Podrška razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave BUDžETSKI FOND ZA PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE 10.631.000 10.631.000 0005 Podrška radu Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Republike Srbije MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 2.274.000 2.274.000 0609 E-Uprava 254.650.000 254.650.000 0001 Razvoj e-evidencija i registri MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 4.346.000 4.346.000 0002 Razvoj infrastrukture elektronske uprave i elektronskih usluga DIREKCIJA ZA ELEKTRONSKU UPRAVU 130.301.000 130.301.000 4001 Razvoj softverske infrastrukture eUprave DIREKCIJA ZA ELEKTRONSKU UPRAVU 1.000 1.000 4002 Uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema za inspekcije – E – inspektor DIREKCIJA ZA ELEKTRONSKU UPRAVU 70.000.000 70.000.000 4003 Implementacija elektronskih registara organa i organizacija javne uprave i zaposlenih u sistemu javne uprave DIREKCIJA ZA ELEKTRONSKU UPRAVU 4.500.000 4.500.000 4004 Uspostavljanje Data centra za registre, Backup Centar i Disaster Recovery DIREKCIJA ZA ELEKTRONSKU UPRAVU 45.501.000 45.501.000 4005 Nabavka hardverske infrastrukture potrebne za nesmetani rad celokupnog IS za inspekcije DIREKCIJA ZA ELEKTRONSKU UPRAVU 1.000 1.000 0610 Razvoj sistema javnih politika 161.715.000 92.500.000 254.215.000 0005 Analiza efekata propisa REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA JAVNE POLITIKE 128.985.000 128.985.000 0006 Upravljanje kvalitetom javnih politika REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA JAVNE POLITIKE 32.730.000 32.730.000 7047 Unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA JAVNE POLITIKE 92.500.000 92.500.000 0611 Izrada rezultata zvanične statistike 752.255.000 117.103.000 869.358.000 0001 Demografija i društvene statistike REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU 40.130.000 40.130.000 0002 Makroekonomske statistike i statistika poljoprivrede REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU 25.400.000 25.400.000 0003 Poslovne statistike REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU 51.590.000 51.590.000 0004 Administracija i upravljanje REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU 601.299.000 601.299.000 4001 Usaglašavanje zvanične statistike sa evropskim statističkim sistemom REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU 23.000.000 117.103.000 140.103.000 7052 Transnacionalni program Dunav 2014-2020 REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU 3.720.000 3.720.000 7055 Izbori za predsednika Republike REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU 7.116.000 7.116.000 0612 Razvoj sistema i zaštita prava u postupcima javnih nabavki 180.534.000 55.980.000 236.514.000 0001 Razvoj i praćenje sistema javnih nabavki UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE 51.739.000 51.739.000 0002 Zaštita prava u postupcima javnih nabavki REPUBLIČKA KOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 110.751.000 110.751.000 0005 Administrativna podrška radu Republičke komisije REPUBLIČKA KOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 11.202.000 11.202.000 7003 IPA 2013 – Reforma javne uprave UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE 6.842.000 55.980.000 62.822.000 0613 Reforma javne uprave 2.151.516.000 194.743.000 2.346.259.000 0002 Organizaciona i funkcionalna reorganizacija javne uprave MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 1.602.665.000 36.900.000 1.639.565.000 0003 Uređenje javno – službeničkog sistema zasnovanog na zaslugama MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 17.495.000 17.495.000 0004 Podrška radu regionalne škole za javnu upravu – RESPA MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 18.750.000 18.750.000 0005 Upravljanje reformom javne uprave MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 6.963.000 6.963.000 0006 Reforma inspekcijskog nadzora MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 23.401.000 23.401.000 4001 Uspostavljanje nacionalne akademije za stručno usavršavanje u javnoj upravi MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 1.160.000 1.160.000 7019 IPA 2014 – Reforma javne uprave MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 584.000 58.323.000 58.907.000 7036 Sektorska budzetska podrška reformi javne uprave MINISTARSTVO FINANSIJA 480.000.000 480.000.000 7049 IPA 2014 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020 MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 498.000 99.520.000 100.018.000 UKUPNO SEKTOR OPŠTE USLUGE JAVNE UPRAVE: 52.608.354.000 92.500.000 1.743.659.000 54.444.513.000 Sektor – Saobraćaj i komunikacije Šifra PR ŠifraPA/PJ Naziv programske klasifikacije Korisnik budzetskih sredstava Izvor 01 Izvori10, 11 Ostali izvori 0001 Drumski transport, putevi i bezbednost saobraćaja MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 6.654.280.000 6.654.280.000 0002 Železnički i intermodalni saobraćaj MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 16.706.690.000 5.000.000 16.711.690.000 0003 Vodni saobraćaj MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 60.150.000 60.150.000 0004 Vazdušni saobraćaj MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 11.300.000 11.300.000 0005 Administracija i upravljanje MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 506.326.000 1.200.000 507.526.000 0006 Utvrđivanje tehničke sposobnosti plovnih i plutajućih objekata za plovidbu i eksploataciju UPRAVA ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU 64.963.000 64.963.000 0007 Transport opasnog tereta UPRAVA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA 16.361.000 16.361.000 0008 Održavanje vodnih puteva DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE 165.032.000 165.032.000 0011 Stručni poslovi organizovanja i sprovođenja istraživanja nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju CENTAR ZA ISTRAŽIVANjE NESREĆA U SAOBRAĆAJU 47.273.000 47.273.000 0012 Regulisanje železničkog tržišta i osiguranje bezbednosti i interoperabilnosti železničkog saobraćaja DIREKCIJA ZA ŽELEZNICE 53.762.000 53.762.000 7006 IPA 2013 – Sektor saobraćaja MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 1.307.000 20.682.000 21.989.000 7006 IPA 2013 – Sektor saobraćaja DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE 74.936.000 438.239.000 513.175.000 7030 IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020 MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 2.464.000 20.153.000 22.617.000 7011 IPA 2013 – Društveni razvoj MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 126.383.000 683.184.000 809.567.000 7052 Transnacionalni program Dunav 2014-2020 MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 5.790.000 5.790.000 7052 Transnacionalni program Dunav 2014-2020 DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE 6.737.000 6.737.000 0702 Realizacija infrastrukturnih projekata od značaja za Republiku Srbiju 13.697.106.000 41.182.680.000 54.879.786.000 0001 Podrška realizaciji projekata i međunarodna saradnja MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 207.860.000 207.860.000 5001 Eksproprijacija zemljišta u cilju izgradnje kapitalnih projekata MINISTARSTVO FINANSIJA 5.310.000.000 5.310.000.000 5002 M 1.11 Kragujevac-Batočina MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 450.000.000 450.000.000 5003 Izgradnja autoputa E-763 Obrenovac-Ljig MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 2.900.000.000 6.842.000.000 9.742.000.000 5004 Izgradnja mosta Ljubovija-Bratunac MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 250.000.000 250.000.000 5008 Brza saobraćajnica Ib reda Novi Sad-Ruma MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 55.000.000 55.000.000 5009 Izrada Urbanističkog projekta, Idejnog i Glavnog projekta Železničke stanice Beograd centar MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 38.880.000 38.880.000 5010 Izrada Idejnog rešenja inovacije kompleksa TPS Zemun, Idejnog projekta, Studije opravdanosti, Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i Glavnog projekta I faze nastavka izgradnje TPS Zemun MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 34.090.000 34.090.000 5011 Izrada Generalnog projekta robno-transportnog centra i Studije opravdanosti, Idejnog i Glavnog projekta kontejnerskog terminala u Makišu MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 24.961.000 24.961.000 5012 Izrada Studije opravdanosti sa Idejnim projektom i Glavnog projekta za denivelaciju ukrštaja železničke pruge br.5 Beograd-Šid-državna granica i državnog puta IIb reda broj 319 na km 20+993, u Batajnici MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 6.202.000 6.202.000 5013 Izrada Idejnog rešenja i Glavnog projekta izmeštanja puta Beograd-Sremčica u Železniku MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 5.113.000 5.113.000 5015 Projekat mađarsko – srpske železnice MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 750.000.000 100.000.000 850.000.000 5016 Izgradnja graničnog prelaza Batrovci-faza 2 MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 465.000.000 465.000.000 5017 Izvođenje dela radova na izgradnji autoputa E-75, deonica: GP Kelebija-petlja Subotica Jug MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 300.000.000 300.000.000 5018 Izgradnja autoputa E-763, deonica Surčin-Obrenovac MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 2.150.000.000 5.000.000.000 7.150.000.000 5019 Izgradnja beogradske obilaznice na autoputu E-70/E-75, deonica: Most preko reke Save kod Ostružnice-Bubanj Potok (sektori 4, 5 i 6) MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 750.000.000 1.000.000.000 1.750.000.000 5020 Izgradnja autoputa E-80, deonice: Prosek-Crvena Reka i Čiflik-Pirot i autoputa E-75, deonice Grdelica-Caričina Dolina i Caričina Dolina- Vladičin Han MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 6.220.000.000 6.220.000.000 5021 Izgradnja autoputa E-75, deonice: Grabovnica-Grdelica i Vladičin Han-Donji Neradovac i izgradnja autoputa E-80 deonice: Niš-Dimitrovgrad i obilaznica oko Dimitrovgrada MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 3.732.000.000 3.732.000.000 5022 Izgradnja autoputa E-80, deonice: Crvena Reka-Čiflik i Pirot (istok)-Dimitrovgrad MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 4.354.000.000 4.354.000.000 5024 Izvođenje radova na izgradnji autoputa E-763: deonice: Ljig (Donji Banjani) – Boljkovci; Boljkovci – Takovo; Takovo – Preljina MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 2.761.680.000 2.761.680.000 5025 Izgradnja železničke infrastrukture i nabavka dizel motornih vozova MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 8.685.000.000 8.685.000.000 5026 Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 2.488.000.000 2.488.000.000 0703 Telekomunikacije i informaciono društvo 624.306.000 624.306.000 0001 Uređenje i nadzor elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 102.346.000 102.346.000 0003 Održavanje i razvoj AMRES MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 145.000.000 145.000.000 0006 Podrška programima civilnog društva u oblasti informacionog društva i elektronskih komunikacija MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 30.000.000 30.000.000 0008 Razvoj informacionog društva MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 157.414.000 157.414.000 0009 Širokopojasna komunikaciona infrastruktura BUDžETSKI FOND ZA UNAPREĐENjE I RAZVOJ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA 13.545.000 13.545.000 0010 Razvoj IKT infrastrukture u ustanovama obrazovanja, nauke i kulture BUDžETSKI FOND ZA UNAPREĐENjE I RAZVOJ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA 170.001.000 170.001.000 4003 Nacionalna širokopojasna mreža nove generacije BUDžETSKI FOND ZA UNAPREĐENjE I RAZVOJ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA 6.000.000 6.000.000 UKUPNO SEKTOR SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE: 38.825.166.000 41.182.680.000 1.168.458.000 81.176.304.000 Sektor – Tržište rada Šifra PR ŠifraPA/PJ Naziv programske klasifikacije Korisnik budzetskih sredstava Izvor 01 Izvori10, 11 Ostali izvori 0001 Normativno uređenje u oblasti rada i prava po osnovu rada MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA 21.717.000 21.717.000 0002 Administracija i upravljanje MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA 342.042.000 4.000 342.046.000 0003 Inspekcija rada INSPEKTORAT ZA RAD 357.263.000 357.263.000 0004 Uređenje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU 18.376.000 18.376.000 0005 Prava zaposlenih u slučaju stečaja poslodavca USTANOVE ZA OSTVARIVANjE PRAVA ZAPOSLENIH IZ RADNOG ODNOSA I SAVETA ZA RAZVOJ SOCIJALNOG DIJALOGA 701.026.000 701.026.000 0006 Socijalno partnerstvo USTANOVE ZA OSTVARIVANjE PRAVA ZAPOSLENIH IZ RADNOG ODNOSA I SAVETA ZA RAZVOJ SOCIJALNOG DIJALOGA 18.750.000 18.750.000 7010 IPA Podrška za učešće u programima EU MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA 26.000.000 26.000.000 0010 Podrška NSZ-u pri ostvarivanju prava korisnika u slučaju nezaposlenosti MINISTARSTVO FINANSIJA 2.850.000.000 2.850.000.000 0011 Mirno rešavanje radnih sporova REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANjE RADNIH SPOROVA 24.003.000 24.003.000 7011 IPA 2013 – Društveni razvoj MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA 45.089.000 368.903.000 413.992.000 0012 Projektovanje i izgradnja objekata MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA 110.000.000 110.000.000 0803 Aktivna politika zapošljavanja 5.771.479.000 25.052.000 5.796.531.000 0002 Uređenje politike/mera zapošljavanja MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA 21.479.000 21.479.000 0003 Podrška rešavanju radno-pravnog statusa viška zaposlenih MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA 4.500.000.000 4.500.000.000 0004 Podrška preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom BUDžETSKI FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA OSOBA SA INVALIDITETOM 700.000.000 700.000.000 0005 Podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom putem Nacionalne službe za zapošljavanje BUDžETSKI FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA OSOBA SA INVALIDITETOM 550.000.000 550.000.000 7047 Unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA 25.052.000 25.052.000 UKUPNO SEKTOR TRŽIŠTE RADA: 10.285.745.000 25.052.000 368.907.000 10.679.704.000 Sektor – Socijalna zaštita Šifra PR ŠifraPA/PJ Naziv programske klasifikacije Korisnik budzetskih sredstava Izvor 01 Izvori10, 11 Ostali izvori 0001 Podrška za isplatu nedostajućih sredstava za redovne penzije MINISTARSTVO FINANSIJA 178.340.000.000 178.340.000.000 0002 Podrška ostvarenju prava korisnika po posebnim propisima iz PIO i zaštita materijalnog položaja penzionera MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA 23.000.000.000 23.000.000.000 0003 Normativno uređenje prava po osnovu PIO MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA 17.491.000 17.491.000 0902 Socijalna zaštita 60.982.161.000 9.734.939.000 70.717.100.000 0001 Podrška Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje MINISTARSTVO FINANSIJA 20.000.000.000 20.000.000.000 0002 Registar obaveznog socijalnog osiguranja USTANOVA ZA REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA 207.423.000 207.423.000 0003 Prava korisnika socijalne zaštite MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA 26.674.740.000 5.196.000 26.679.936.000 0004 Podrška udruženjima i lokalnim zajednicama MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA 973.000.000 973.000.000 0005 Obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite  MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA 7.164.803.000 9.236.224.000 16.401.027.000 0006 Zaštita položaja osoba sa invaliditetom  BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENjA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM 468.849.000 468.849.000 0007 Podrška obavljanju delatnosti ustanova socijalne zaštite  BUDžETSKI FOND ZA USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE 518.802.000 518.802.000 0008 Primena međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANjE 15.118.000 15.118.000 0009 Saradnja sa međunarodnim institucijama u oblasti socijalnog osiguranja ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANjE 1.310.000 1.310.000 0010 Administracija i upravljanje ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANjE 7.522.000 7.522.000 0012 Normativno uređenje u oblasti socijalne zaštite MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA 68.278.000 68.278.000 0013 Podrška radu hranitelja MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA 3.670.419.000 3.670.419.000 0011 Energetski ugroženi kupac MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 1.151.577.000 1.151.577.000 7045 IPA 2013 – Društveni razvoj 2 MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA 60.320.000 493.519.000 553.839.000 0903 Porodično-pravna zaštita građana 52.055.794.000 52.055.794.000 0001 Prava korisnika iz oblasti zaštite porodice i dece MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA 52.040.794.000 52.040.794.000 0002 Podrška udruženjima u oblasti zaštite porodice i dece MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA 15.000.000 15.000.000 0904 Boračko-invalidska zaštita 14.302.890.000 14.302.890.000 0001 Prava korisnika boračko-invalidske zaštite MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA 14.095.800.000 14.095.800.000 0002 Očuvanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA 135.000.000 135.000.000 0003 Podrška udruženjima u oblasti boračko-invalidske zaštite MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA 50.000.000 50.000.000 0004 Normativno uređenje u oblasti boračko-invalidske zaštite MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA 22.090.000 22.090.000 UKUPNO SEKTOR SOCIJALNA ZAŠTITA: 328.698.336.000 9.734.939.000 338.433.275.000 Sektor – Ljudska prava i građansko društvo Šifra PR ŠifraPA/PJ Naziv programske klasifikacije Korisnik budzetskih sredstava Izvor 01 Izvori10, 11 Ostali izvori 0001 Unapređenje prava pripadnika nacionalnih manjina MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 14.004.000 14.004.000 0002 Prava nacionalnih manjina na samoupravu BUDžETSKI FOND ZA NACIONALNE MANjINE 1.800.000 1.800.000 0003 Zaštita prava u postupcima pred domaćim sudovima MINISTARSTVO PRAVDE 650.000.000 650.000.000 0004 Zaštita ljudskih i manjinskih prava pred stranim sudovima MINISTARSTVO PRAVDE 15.000.000 15.000.000 0005 Stvaranje uslova za politiku jednakih mogućnosti MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA 3.000.000 3.000.000 0006 Praćenje primene međunarodnih obaveza i sprovođenje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije KANCELARIJA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA 33.244.000 33.244.000 0007 Unapređenje položaja nacionalnih manjina KANCELARIJA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA 275.253.000 275.253.000 0008 Administracija i upravljanje KANCELARIJA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA 29.871.000 29.871.000 0009 Kontrola zakonitosti postupanja organa javne uprave ZAŠTITNIK GRAĐANA 211.293.000 2.000 211.295.000 0010 Sprovođenje Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka (NPM) ZAŠTITNIK GRAĐANA 4.705.000 4.705.000 0011 Dostupnost informacija od javnog značaja i zaštita podataka o ličnosti POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI 177.738.000 25.262.000 203.000.000 0012 Delotvorno suzbijanje i zaštita od diskriminacije POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI 102.354.000 102.354.000 0013 Podrška prisilnim migrantima i unapređenje sistema upravljanja migracijama KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE 1.400.537.000 2.646.000.000 4.046.537.000 0014 Rad Komisije za nestala lica KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE 28.500.000 2.000.000 30.500.000 0015 Sloboda političkog i drugog udruživanja i biračkog prava građana MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 13.516.000 13.516.000 0039 Zaštita ljudskih i manjinskih prava pred stranim sudovima DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO 427.878.000 427.878.000 4002 Tolerancija i razumevanja prema LGBT osobama KANCELARIJA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA 13.609.000 13.609.000 4003 Simulacija suđenja MOOT COURT POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI 543.000 543.000 4005 Ravnopravno do cilja POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI 494.000 494.000 7002 IPA 2013 – Sektor pravosuđa KANCELARIJA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA 3.132.000 49.578.000 52.710.000 7007 IPA 2013 – Sektor unutrašnjih poslova KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE 3.079.000 48.749.000 51.828.000 7018 IPA 2014 – Sektor unutrašnjih poslova KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE 60.000 5.971.000 6.031.000 7028 IPA 2014 – Unutrašnji poslovi KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE 58.428.000 58.428.000 4004 Sistem stalne pomoći migrantskoj populaciji u Srbiji MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA 1.429.316.000 1.429.316.000 4006 Ne ceni knjigu po koricama – Živa biblioteka u Srbiji POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI 263.000 263.000 4007 Prevencija i zaštita dece od diskriminacije POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI 500.000 12.000 512.000 7055 Izbori za predsednika Republike MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 8.850.000 8.850.000 1002 Stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 28.757.000 9.018.000 37.775.000 0001 Podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva KANCELARIJA ZA SARADNjU SA CIVILNIM DRUŠTVOM 16.702.000 5.858.000 22.560.000 0002 EU integracije i međunarodna saradnja u oblasti civilnog društva KANCELARIJA ZA SARADNjU SA CIVILNIM DRUŠTVOM 5.055.000 3.160.000 8.215.000 7010 IPA Podrška za učešće u programima EU KANCELARIJA ZA SARADNjU SA CIVILNIM DRUŠTVOM 7.000.000 7.000.000 1003 Otklanjanje posledica oduzimanja imovine 523.180.000 500.000.000 1.023.180.000 0001 Otklanjanje posledica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koji nemaju živih zakonskih naslednika MINISTARSTVO FINANSIJA 118.180.000 118.180.000 0002 Vraćanje oduzete imovine i obeštećenje za oduzetu imovinu BUDžETSKI FOND ZA RESTITUCIJU 500.000.000 500.000.000 0003 Podrška radu Agencije za restituciju MINISTARSTVO FINANSIJA 405.000.000 405.000.000 UKUPNO SEKTOR LjUDSKA PRAVA I GRAĐANSKO DRUŠTVO: 4.015.436.000 4.730.060.000 8.745.496.000 Sektor – Urbanizam i prostorno planiranje Šifra PR ŠifraPA/PJ Naziv programske klasifikacije Korisnik budzetskih sredstava Izvor 01 Izvori10, 11 Ostali izvori 0001 Podrška izradi prostornih i urbanističkih planova MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 112.000.000 112.000.000 0002 Izdavanje dozvola i drugih upravnih i vanupravnih akata MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 92.600.000 92.600.000 0003 Priprema i sprovođenje mera stambene i arhitektonske politike i unapređenje komunalnih delatnosti, energetske efikasnosti i građevinskih proizvoda MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 70.250.000 70.250.000 0004 Poslovi sprovođenja objedinjene procedure i ozakonjenje MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 42.100.000 42.100.000 0005 Regulatorne delatnosti, uređenje građevinskog zemljišta i legalizacija MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 72.600.000 72.600.000 4003 Projekat urbane obnove stambenog bloka u Kraljevu, oštećenog zemljotresom MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 124.400.000 15.000.000 139.400.000 1102 Državni premer, katastar i upravljanje geoprostornim podacima na nacionalnom nivou 3.598.765.000 120.050.000 3.718.815.000 0001 Upravljanje nepokretnostima i vodovima REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD 2.813.402.000 2.813.402.000 0002 Obnova i održavanje referentnih osnova, referentnih sistema i državne granice Republike Srbije REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD 100.880.000 100.880.000 0003 Stručni, upravni i inspekcijski nadzor i procena vrednosti nepokretnosti REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD 95.320.000 95.320.000 0004 Prikupljanje i obrada geoprostornih podataka REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD 86.450.000 86.450.000 0005 Razvoj nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD 93.670.000 93.670.000 0006 Administracija i upravljanje REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD 409.043.000 409.043.000 4002 Unapređenje zemljišne administracije u Republici Srbiji REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD 120.050.000 120.050.000 UKUPNO SEKTOR URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANjE: 3.988.315.000 244.450.000 15.000.000 4.247.765.000 Sektor – Kultura i informisanje Šifra PR ŠifraPA/PJ Naziv programske klasifikacije Korisnik budzetskih sredstava Izvor 01 Izvori10, 11 Ostali izvori 0001 Uređenje i nadzor sistema u oblasti kulture MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 50.901.000 50.901.000 0002 Razvoj sistema u oblasti javnog informisanja i nadzor nad sprovođenjem zakona MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 24.670.000 24.670.000 0003 Administracija i upravljanje MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 123.861.000 123.861.000 0004 Poslovi povereni reprezentativnim udruženjima u kulturi MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 33.700.000 33.700.000 0005 Podrška unapređenju kapaciteta kulturnog sektora na lokalnom nivou MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 150.000.000 150.000.000 1202 Unapređenje sistema zaštite kulturnog nasleđa 4.540.033.000 100.002.000 4.640.035.000 0001 Podrška istraživanju, zaštiti i očuvanju nepokretnog kulturnog nasleđa MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 276.000.000 276.000.000 0005 Obnova i zaštita Manastira Hilandar MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 70.000.000 70.000.000 0006 Održavanje Dvorskog kompleksa na Dedinju MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 68.000.000 68.000.000 0008 Podrška radu Matice Srpske MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 45.000.000 45.000.000 0009 Digitalizacija kulturnog nasleđa MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 27.500.000 27.500.000 0010 Podrška radu ustanova u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa USTANOVE KULTURE 2.381.740.000 100.002.000 2.481.742.000 0011 Podrška istraživanju, zaštiti i očuvanju nematerijalnog i pokretnog kulturnog nasleđa MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 101.000.000 101.000.000 0012 Podrška razvoju bibliotečko-informacione delatnosti i bibliotečko-informacione delatnosti Saveza slepih Srbije MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 44.000.000 44.000.000 5001 Adaptacija i rekonstrukcija Muzeja savremene umetnosti USTANOVE KULTURE 612.212.000 612.212.000 5002 Sanacija, adaptacija i rekonstrukcija Narodnog muzeja USTANOVE KULTURE 912.367.000 912.367.000 7052 Transnacionalni program Dunav 2014-2020 USTANOVE KULTURE 2.214.000 2.214.000 1203 Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva 2.636.614.000 50.002.000 2.686.616.000 0001 Podrška razvoju vizuelne umetnosti i multimedije MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 95.000.000 95.000.000 0002 Podrška filmskoj umetnosti i ostalom audiovizuelnom stvaralaštvu MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 85.000.000 85.000.000 0003 Podrška razvoju književnog stvaralaštva i izdavaštva MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 150.000.000 150.000.000 0004 Podrška razvoju muzičkog stvaralaštva MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 60.000.000 60.000.000 0005 Podrška razvoju scenskog stvaralaštva – pozorište/umetnička igra MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 97.000.000 97.000.000 0006 Podrška kulturnoj delatnosti društveno osetljivih grupa MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 45.000.000 45.000.000 0007 Podrška radu ustanova kulture u oblasti savremenog stvaralaštva  USTANOVE KULTURE 2.104.614.000 50.002.000 2.154.616.000 1204 Sistem javnog informisanja 4.705.850.000 200.000 4.706.050.000 0001 Podrška ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 186.500.000 186.500.000 0003 Podrška informisanju građana na teritoriji AP Kosovo i Metohija na srpskom jeziku MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 8.250.000 8.250.000 0005 Podrška informisanju pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona na srpskom jeziku MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 20.320.000 20.320.000 0006 Podrška informisanju nacionalnih manjina na sopstvenom jeziku MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 40.360.000 40.360.000 0007 Podrška informisanju osoba sa invaliditetom MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 10.360.000 10.360.000 0008 Podrška radu ustanove za novinsko – izdavačku delatnost „Panorama” USTANOVE KULTURE 38.460.000 200.000 38.660.000 0009 Finansiranje osnovne delatnosti javnih medijskih servisa MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 4.000.000.000 4.000.000.000 0010 Projektno finansiranje javnih medijskih servisa MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 400.000.000 400.000.000 4001 Bilateralna saradnja između Republike Srbije i Narodne Republike Kine MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 1.600.000 1.600.000 1205 Međunarodna kulturna saradnja 311.493.000 3.201.000 314.694.000 0005 Evropske integracije i saradnja sa međunarodnim organizacijama MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 68.600.000 68.600.000 0006 Bilateralna saradnja i Međunarodna kulturna razmena MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 62.300.000 62.300.000 7010 IPA Podrška za učešće u programima EU MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 62.000.000 3.201.000 65.201.000 4001 Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 118.593.000 118.593.000 1206 Priznanja za doprinos kulturi 242.400.000 242.400.000 0001 Nacionalna priznanja za vrhunski doprinos u kulturi MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 242.400.000 242.400.000 UKUPNO SEKTOR KULTURA I INFORMISANjE: 12.819.522.000 153.405.000 12.972.927.000 Sektor – Sport i omladina Šifra PR ŠifraPA/PJ Naziv programske klasifikacije Korisnik budzetskih sredstava Izvor 01 Izvori10, 11 Ostali izvori 0001 Uređenje i nadzor sistema sporta MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 31.330.000 31.330.000 0004 Administracija i upravljanje MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 78.231.000 78.231.000 0005 Programi granskih sportskih saveza MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 1.221.957.000 1.221.957.000 0006 Doping kontrole USTANOVA IZ OBLASTI ANTIDOPINGA 31.000.000 19.500.000 50.500.000 0007 Kontrola treniranosti sportista i fizičke sposobnosti stanovništva USTANOVE U OBLASTI FIZIČKE KULTURE 52.108.000 29.576.000 81.684.000 0008 Program Sportskog saveza Srbije MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 100.000.000 100.000.000 0009 Program Olimpijskog komiteta Srbije MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 165.000.000 165.000.000 0010 Program Paraolimpijskog komiteta Srbije MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 40.000.000 40.000.000 0011 Programi međunarodnih i nacionalnih sportskih takmičenja MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 90.000.000 90.000.000 0012 Programi sportskih kampova za perspektivne sportiste MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 40.000.000 40.000.000 0013 Stipendiranje vrhunskih sportista MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 275.922.000 275.922.000 0014 Novčane nagrade za vrhunske sportske rezultate MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 80.000.000 80.000.000 0015 Nacionalna priznanja za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 763.370.000 763.370.000 0016 Upravljanje objektima i administrativni poslovi USTANOVE U OBLASTI FIZIČKE KULTURE 147.892.000 102.475.000 250.367.000 4001 Podrška realizaciji programa koji se finansiraju iz sredstava doplatne poštanske marke MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 15.000.000 15.000.000 0017 Posebni programi u oblasti sporta MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 72.000.000 72.000.000 1302 Omladinska politika 1.136.048.000 1.136.048.000 0002 Podrška JLS u sprovođenju omladinske politike MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 28.000.000 28.000.000 0003 Podrška školovanju i usavršavanju mladih talenata FOND ZA MLADE TALENTE 800.971.000 800.971.000 0004 Razvoj i sprovođenje omladinske politike MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 49.077.000 49.077.000 0005 Programi i projekti podrške mladima u obrazovanju, vaspitanju, bezbednosti, zdravlju i participaciji MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 68.000.000 68.000.000 0006 Programi i projekti podrške mladima u zapošljavanju MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 95.000.000 95.000.000 7051 Podrška održavanju EGZIT festivala MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 30.000.000 30.000.000 0007 Međunarodna saradnja u oblastima omladine i sporta MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 65.000.000 65.000.000 1303 Razvoj sportske infrastrukture 140.062.000 26.222.000 166.284.000 0001 Izgradnja i kapitalno održavanje sportske infrastrukture MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 75.000.000 75.000.000 4004 Adaptacija i sanacija PJ Hotel „Trim” u Košutnjaku USTANOVE U OBLASTI FIZIČKE KULTURE 1.000 1.000 7025 IPA 2014 – Sektor celoživotnog učenja MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 62.000 6.220.000 6.282.000 7054 Rekonstrukcija OSK „Karataš” BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA 65.000.000 65.000.000 7054 Rekonstrukcija OSK „Karataš” USTANOVE U OBLASTI FIZIČKE KULTURE 20.000.000 20.000.000 4003 Adaptacija i sanacija na Otvorenom plivalištu u Košutnjaku USTANOVE U OBLASTI FIZIČKE KULTURE 1.000 1.000 UKUPNO SEKTOR SPORT I OMLADINA: 4.479.920.000 177.773.000 4.657.693.000 Sektor – Javna bezbednost Šifra PR ŠifraPA/PJ Naziv programske klasifikacije Korisnik budzetskih sredstava Izvor 01 Izvori10, 11 Ostali izvori 0001 Materijalno tehnički kapaciteti MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 2.160.707.000 16.000.000 2.176.707.000 0002 Administracija i upravljanje MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 25.931.726.000 17.530.000 25.949.256.000 0003 Upravljanje u vanrednim situacijama BUDžETSKI FOND ZA VANREDNE SITUACIJE 6.144.000 6.144.000 0004 Humanitarno razminiranje u Republici Srbiji CENTAR ZA RAZMINIRANjE 29.693.000 29.693.000 5001 Nabavka potrebne opreme (patrolnih vozila) u cilju proširenja materijalno tehničkih kapaciteta neophodnih za rad policije MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 30.000.000 30.000.000 5002 Jačanje operativno-tehničkih kapaciteta MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 20.000.000 20.000.000 5003 Video nadzor u saobraćaju-Faza I MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 328.000.000 328.000.000 5005 Osavremenjivanje informacionog sistema Ministarstva unutrašnjih poslova MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 325.000.000 325.000.000 7007 IPA 2013 – Sektor unutrašnjih poslova MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 45.780.000 243.202.000 288.982.000 7014 Program prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija „UXO” – „Jačanje kapaciteta srpskih i hrvatskih vlasti odgovornih za upravljanje neeksplodiranim ubojitim sredstvima i minama” MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 12.000.000 12.000.000 7018 IPA 2014 – Sektor unutrašnjih poslova MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 1.517.000 151.613.000 153.130.000 7030 IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020 MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 3.443.000 28.166.000 31.609.000 5004 Jačanje materijalno-tehničkih kapaciteta neophodnih za rad saobraćajne policije MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 75.000.000 75.000.000 5006 Zaštita i spasavanje građana, dobara, imovine i životne sredine Republike Srbije od posledica vanrednih situacija BUDžETSKI FOND ZA VANREDNE SITUACIJE 100.000.000 100.000.000 7042 Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina „Zajedničke aktivnosti na praćenju i suzbijanju šumskih požara u Zapadnoj Srbiji” MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 6.569.000 6.569.000 4007 Unapređenje kapaciteta za upravljanje rizicima u slučaju velikih šumskih požara u prekograničnoj oblasti – koordinacija, obuka, monitoring, inovativne metode i opremanje – Interreg IPA program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 10.264.000 4.318.000 14.582.000 4008 Zajedničke intervencije u vanrednim situacijama u pograničnom regionu Srbije i Bugarske – Interreg IPA program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 11.651.000 4.952.000 16.603.000 4009 Jačanje kapaciteta regionalnih centara za obuku i pružanje pomoći u vanrednim situacijama „Water Air Reaction Network WARN-NET” – IPA program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 3.190.000 4.678.000 7.868.000 4010 IPA prekogranična saradnja – Jačanje kapaciteta rumunskih i srpskih vlasti za reagovanje u slučajevima poplava i zemljotresa MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 37.635.000 16.460.000 54.095.000 5007 Osavremenjivanje voznog parka Ministarstva unutrašnjih poslova MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 700.000.000 700.000.000 1402 Bezbedan grad 35.311.070.000 35.311.070.000 0001 Organizovanje rada Policijskih uprava MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 35.311.070.000 35.311.070.000 1403 Visoko obrazovanje u oblasti bezbednosti 264.992.000 139.250.000 404.242.000 0001 Materijalno tehnički kapaciteti MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 81.110.000 81.110.000 0002 Administracija i upravljanje MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 264.992.000 58.140.000 323.132.000 1404 Nacionalni sistem zaštite tajnih podataka i administrativna podrška radu Saveta i Biroa 36.847.000 36.847.000 0001 Stručni poslovi u oblasti zaštite tajnih podataka i podrška Kancelarije radu Saveta i Biroa KANCELARIJA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST I ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA 33.907.000 33.907.000 4001 Opremanje bezbednosne zone A i B KANCELARIJA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST I ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA 2.940.000 2.940.000 Bezbednosno informativna agencija 4.625.112.000 4.625.112.000 1407 Upravljanje vanrednim situacijama 197.633.000 197.633.000 0001 Naknada štete usled elementarnih nepogoda MINISTARSTVO FINANSIJA 197.633.000 197.633.000 UKUPNO SEKTOR JAVNA BEZBEDNOST: 70.273.973.000 626.169.000 70.900.142.000 Sektor – Ekonomska i razvojna politika Šifra PR ŠifraPA/PJ Naziv programske klasifikacije Korisnik budzetskih sredstava Izvor 01 Izvori10, 11 Ostali izvori 0001 Infrastrukturni i ekonomski razvoj SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA 339.065.000 339.065.000 0002 Stručna i administrativna podrška sprovođenju politika Koordinacionog tela SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA 41.872.000 41.872.000 1503 Razvoj nacionalnog sistema infrastrukture kvaliteta 389.744.000 800.751.000 1.190.495.000 0001 Uređenje u oblasti bezbednosti i kvaliteta proizvoda na tržištu MINISTARSTVO PRIVREDE 24.169.000 24.169.000 0002 Akreditacija tela za ocenjivanje usaglašenosti USTANOVA U OBLASTI AKREDITACIJE 13.418.000 146.156.000 159.574.000 0003 Uređenje oblasti standardizacije USTANOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE 88.808.000 42.353.000 131.161.000 0004 Razvoj metrološkog sistema DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE 174.064.000 2.900.000 176.964.000 0005 Razvoj sistema kontrole predmeta od dragocenih metala DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE 14.810.000 14.810.000 7015 IPA 2013 – Razvoj privatnog sektora MINISTARSTVO PRIVREDE 74.475.000 609.342.000 683.817.000 1505 Regionalni razvoj 866.476.000 820.482.000 1.686.958.000 0004 Podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja MINISTARSTVO PRIVREDE 180.000.000 180.000.000 4001 Podrška razvoju lokalne i regionalne infrastrukture MINISTARSTVO PRIVREDE 106.476.000 820.482.000 926.958.000 4002 Podrška razvoju poslovnih zona MINISTARSTVO PRIVREDE 19.223.000 19.223.000 4004 Podrška razvoju poslovne infrastrukture MINISTARSTVO PRIVREDE 530.777.000 530.777.000 4005 Program razvoja Podrinja MINISTARSTVO PRIVREDE 30.000.000 30.000.000 1506 Razvoj trgovine i zaštite potrošača 892.739.000 304.391.000 1.197.130.000 0002 Tržišna inspekcija MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 536.399.000 536.399.000 0004 Uređenje sektora trgovine, usluga i politike konkurencije MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 45.917.000 45.917.000 0005 Podsticaji za razvoj nacionalnog brenda Srbije i očuvanje starih zanata MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 10.500.000 10.500.000 0006 Jačanje zaštite potrošača MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 27.596.000 27.596.000 0007 Podrška programima udruženja potrošača MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 15.000.000 15.000.000 0008 Administracija i upravljanje MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 167.363.000 167.363.000 0009 Koordinacija poslova evropskih integracija, upravljanje projektima i uređenje zakonodavnog okvira MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 44.111.000 44.111.000 4003 IPA 2010 – Jačanje sistema tržišnog nadzora prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u Republici Srbiji MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 11.520.000 11.520.000 7023 IPA 2014 – Sektor konkurentnosti MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 610.000 60.645.000 61.255.000 7030 IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020 MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 23.989.000 161.875.000 185.864.000 4004 IPA 2013 Dalji razvoj zaštite potrošača u Srbiji MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 9.734.000 81.871.000 91.605.000 1507 Uređenje i razvoj u oblasti turizma 1.709.348.000 1.709.348.000 0004 Turistička inspekcija MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 120.513.000 120.513.000 0005 Podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 610.000.000 610.000.000 0006 Podrška radu JP „Skijališta Srbije” MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 10.000.000 10.000.000 0007 Podrška radu JP „Stara planina” MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 10.000.000 10.000.000 0008 Podrška radu „Tvrđava Golubački grad” d.o.o. MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 8.000.000 8.000.000 0009 Podrška radu „Park Palić” d.o.o. MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 10.000.000 10.000.000 0010 Podsticaji za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 115.000.000 115.000.000 0011 Podrška radu Turističke organizacije Srbije MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 400.000.000 400.000.000 0012 Istraživanje tržišta, upravljanje kvalitetom, unapređenje turističkih proizvoda i konkurentnosti u turizmu MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 90.835.000 90.835.000 4003 Vaučeri za intenziviranje korišćenja turističke ponude Republike Srbije MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 300.000.000 300.000.000 7051 Podrška održavanju EGZIT festivala MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 35.000.000 35.000.000 1508 Uređenje i nadzor u oblasti privrednog i regionalnog razvoja 3.270.703.000 55.980.000 3.326.683.000 0001 Upravni i nadzorni poslovi u oblasti privrede MINISTARSTVO PRIVREDE 31.017.000 31.017.000 0002 Politike i mere privrednog i regionalnog razvoja MINISTARSTVO PRIVREDE 83.516.000 83.516.000 0003 Upravljanje procesom privatizacije i stečajem MINISTARSTVO PRIVREDE 211.080.000 211.080.000 0004 Administracija i upravljanje MINISTARSTVO PRIVREDE 428.548.000 428.548.000 4001 Rešavanje pitanja dugova i prestanak poslovanja – IFC MINISTARSTVO PRIVREDE 3.200.000 3.200.000 4002 Kreditna podrška preduzećima u procesu privatizacije MINISTARSTVO PRIVREDE 2.500.000.000 2.500.000.000 7046 IPA 2013 – Razvoj privatnog sektora 2 MINISTARSTVO PRIVREDE 6.842.000 55.980.000 62.822.000 4003 Unapređenje korporativnog upravljanja u javnim preduzećima MINISTARSTVO PRIVREDE 6.500.000 6.500.000 1509 Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede 1.754.232.000 12.017.040.000 10.076.000 13.781.348.000 4001 Ranije preuzete obaveze za subvencionisane kredite privredi MINISTARSTVO PRIVREDE 920.000.000 920.000.000 4002 Podrška razvoju preduzetništva MINISTARSTVO PRIVREDE 700.000.000 700.000.000 4003 Podrška kroz standardizovani set usluga za MSPP MINISTARSTVO PRIVREDE 20.000.000 20.000.000 4004 Program podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja obrazovanja za preduzetništvo MINISTARSTVO PRIVREDE 10.000.000 10.000.000 7030 IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020 MINISTARSTVO PRIVREDE 1.232.000 10.076.000 11.308.000 7040 IPA 2014 – Podrška za učešće u programima EU – COSME MINISTARSTVO PRIVREDE 103.000.000 103.000.000 4005 Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete MINISTARSTVO PRIVREDE 12.017.040.000 12.017.040.000 1510 Privlačenje investicija 13.614.978.000 13.614.978.000 0001 Stručna i administrativna podrška u oblasti privrednog i regionalnog razvoja MINISTARSTVO PRIVREDE 800.000.000 800.000.000 0002 Podsticaji za direktne investicije MINISTARSTVO PRIVREDE 1.290.119.000 1.290.119.000 0003 Ulaganja od posebnog značaja MINISTARSTVO PRIVREDE 11.103.000.000 11.103.000.000 0004 Unapređenje efikasnosti rada državnih organa radi stvaranja povoljnijeg poslovnog i investicionog okruženja UPRAVA ZA BRZI ODGOVOR 10.000 10.000 0005 Promocija, razvoj, kontrola i nadzor slobodnih zona UPRAVA ZA SLOBODNE ZONE 16.849.000 16.849.000 4001 Osnivački ulog Republike Srbije u zajedničkim privrednim društvima MINISTARSTVO PRIVREDE 5.000.000 5.000.000 4002 Podsticaji za investicije u proizvodnju audivizuelnih dela MINISTARSTVO PRIVREDE 400.000.000 400.000.000 1511 Obnova i izgradnja objekata javne namene i saniranje posledica elementarne nepogode 1.194.086.000 1.194.086.000 0001 Koordinacija poslova obnove i izgradnje objekata javne namene KANCELARIJA ZA UPRAVLjANjE JAVNIM ULAGANjIMA 833.733.000 833.733.000 0002 Koordinacija poslova nakon elementarne i druge nepogode KANCELARIJA ZA UPRAVLjANjE JAVNIM ULAGANjIMA 360.353.000 360.353.000 UKUPNO SEKTOR EKONOMSKA I RAZVOJNA POLITIKA: 24.073.243.000 12.837.522.000 1.171.198.000 38.081.963.000 Sektor – Sudstvo i pravni sistem Šifra PR ŠifraPA/PJ Naziv programske klasifikacije Korisnik budzetskih sredstava Izvor 01 Izvori10, 11 Ostali izvori 0001 Stručna podrška Vladi u borbi protiv korupcije SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 20.479.000 20.479.000 0006 Promovisanje učešća javnosti u zakonodavnom procesu MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 5.000.000 5.000.000 0007 Prevencija korupcije i kontrola u funkciji sprečavanja korupcije AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 203.848.000 203.848.000 4002 Obuke u oblasti borbe protiv korupcije AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 4.042.000 4.042.000 4003 Razvoj softverske podrške u sprovođenju aktivnosti borbe protiv korupcije AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 600.000 600.000 7004 IPA 2013 – Prevencija i borba protiv korupcije AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 6.226.000 97.427.000 103.653.000 4004 Podizanje svesti javnosti AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 3.731.000 3.731.000 4005 Prikupljanje informacija iz alternativnih izvora o stanju u oblastima predviđenim strateškim okvirom za borbu protiv korupcije AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 3.801.000 3.801.000 4007 Dotacije organizacijama civilnog društva (OCD) za projekte u oblasti borbe protiv korupcije i koordinacioni sastanci AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 8.580.000 8.580.000 7055 Izbori za predsednika Republike AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 12.600.000 12.600.000 1602 Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa 2.766.371.000 240.658.000 1.187.190.000 4.194.219.000 0001 Rad saveta Visokog saveta sudstva VISOKI SAVET SUDSTVA 84.028.000 84.028.000 0002 Rad administrativne kancelarije Visokog saveta sudstva VISOKI SAVET SUDSTVA 392.079.000 392.079.000 0003 Rad veća Državnog veća tužilaca DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA 4.800.000 4.800.000 0004 Rad administrativne kancelarije Državnog veća tužilaca DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA 113.647.000 113.647.000 0005 Materijalna podrška radu pravosudnih organa MINISTARSTVO PRAVDE 646.508.000 648.009.000 1.294.517.000 0006 Proces evropskih integracija i normativna podrška radu pravosuđa MINISTARSTVO PRAVDE 12.000.000 116.000.000 128.000.000 0008 Upravljanje oduzetom imovinom DIREKCIJA ZA UPRAVLjANjE ODUZETOM IMOVINOM 46.722.000 46.722.000 0009 Stručno usavršavanje za buduće i postojeće nosioce pravosudne funkcije PRAVOSUDNA AKADEMIJA 197.877.000 25.120.000 222.997.000 0010 Administracija i upravljanje MINISTARSTVO PRAVDE 697.400.000 697.400.000 4001 Osnivanje dokumentacionog centra PRAVOSUDNA AKADEMIJA 300.000 300.000 5004 Nadogradnja i rekonstrukcija objekta pravosudnih organa u Lazarevcu MINISTARSTVO PRAVDE 40.000.000 40.000.000 5005 Obezbeđenje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Užicu MINISTARSTVO PRAVDE 70.000.000 30.000.000 100.000.000 5006 Nabavka neophodne opreme za funkcionisanje pravosudnih organa MINISTARSTVO PRAVDE 120.000.000 40.000.000 160.000.000 5007 Rekonstrukcija i adaptacija objekta „PALATA PRAVDE” u Beogradu MINISTARSTVO PRAVDE 225.658.000 225.658.000 5008 Rekonstrukcija i adaptacija objekta u ul. Katanićeva br. 15 u Beogradu (bivši Vojnotehnički institut) MINISTARSTVO PRAVDE 15.000.000 15.000.000 5009 Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Nišu MINISTARSTVO PRAVDE 10.000.000 10.000.000 5010 Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa MINISTARSTVO PRAVDE 154.000.000 40.000.000 194.000.000 5012 Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Pančevu MINISTARSTVO PRAVDE 85.000.000 20.000.000 105.000.000 5023 Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Požarevcu MINISTARSTVO PRAVDE 50.000.000 50.000.000 7002 IPA 2013 – Sektor pravosuđa VISOKI SAVET SUDSTVA 6.154.000 97.426.000 103.580.000 7002 IPA 2013 – Sektor pravosuđa PRAVOSUDNA AKADEMIJA 20.856.000 170.635.000 191.491.000 5011 Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Kragujevcu MINISTARSTVO PRAVDE 15.000.000 15.000.000 1603 Rad sudova 17.145.565.000 3.840.404.000 20.985.969.000 0002 Tehnička podrška radu sudova SUDOVI 67.026.000 67.026.000 0003 Sprovođenje sudskih postupaka Vrhovnog kasacionog suda VRHOVNI KASACIONI SUD 130.884.000 106.632.000 237.516.000 0004 Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Vrhovnog kasacionog suda VRHOVNI KASACIONI SUD 202.272.000 3.000 202.275.000 0005 Sprovođenje sudskih postupaka Upravnog suda UPRAVNI SUD 77.121.000 54.808.000 131.929.000 0006 Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Upravnog suda UPRAVNI SUD 138.297.000 6.000 138.303.000 0007 Sprovođenje sudskih postupaka Privrednog apelacionog suda PRIVREDNI APELACIONI SUD 81.253.000 62.034.000 143.287.000 0008 Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Privrednog apelacionog suda PRIVREDNI APELACIONI SUD 79.244.000 10.000 79.254.000 0009 Sprovođenje sudskih postupaka Prekršajnog apelacionog suda PREKRŠAJNI APELACIONI SUD 108.819.000 120.977.000 229.796.000 0010 Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Prekršajnog apelacionog suda PREKRŠAJNI APELACIONI SUD 172.350.000 17.000 172.367.000 0011 Sprovođenje sudskih postupaka Apelacionih sudova APELACIONI SUDOVI 645.694.000 192.567.000 838.261.000 0012 Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Apelacionih sudova APELACIONI SUDOVI 571.543.000 34.406.000 605.949.000 0013 Sprovođenje sudskih postupaka Viših sudova VIŠI SUDOVI 2.142.337.000 412.303.000 2.554.640.000 0014 Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Viših sudova VIŠI SUDOVI 1.301.342.000 100.894.000 1.402.236.000 0015 Sprovođenje sudskih postupaka Osnovnih sudova OSNOVNI SUDOVI 3.764.590.000 1.832.597.000 5.597.187.000 0016 Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Osnovnih sudova OSNOVNI SUDOVI 4.111.666.000 371.469.000 4.483.135.000 0017 Sprovođenje sudskih postupaka Privrednih sudova PRIVREDNI SUDOVI 528.640.000 114.583.000 643.223.000 0018 Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Privrednih sudova PRIVREDNI SUDOVI 581.920.000 54.323.000 636.243.000 0019 Sprovođenje sudskih postupaka Prekršajnih sudova PREKRŠAJNI SUDOVI 1.048.194.000 259.567.000 1.307.761.000 0020 Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Prekršajnih sudova PREKRŠAJNI SUDOVI 1.364.173.000 123.208.000 1.487.381.000 7055 Izbori za predsednika Republike UPRAVNI SUD 28.200.000 28.200.000 1604 Rad tužilaštva 4.447.900.000 128.083.000 4.575.983.000 0002 Tehnička podrška radu tužilaštva JAVNA TUŽILAŠTVA 7.213.000 7.213.000 0003 Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Republičkog javnog tužilaštva REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO 17.600.000 17.600.000 0004 Administrativna podrška radu Republičkog javnog tužilaštva REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO 85.658.000 1.000 85.659.000 0005 Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Tužilaštva za ratne zločine TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE 9.441.000 5.000.000 14.441.000 0006 Administrativna podrška radu Tužilaštva za ratne zločine TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE 84.054.000 10.600.000 94.654.000 0007 Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Tužilaštva za organizovani kriminal TUŽILAŠTVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL 39.815.000 39.815.000 0008 Administrativna podrška radu Tužilaštva za organizovani kriminal TUŽILAŠTVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL 216.790.000 216.790.000 0009 Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Apelacionih javnih tužilaštava APELACIONA JAVNA TUŽILAŠTVA 212.377.000 212.377.000 0010 Administrativna podrška radu Apelacionih javnih tužilaštava APELACIONA JAVNA TUŽILAŠTVA 78.002.000 8.591.000 86.593.000 0011 Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Viših javnih tužilaštava VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA 986.562.000 986.562.000 0012 Administrativna podrška radu Viših javnih tužilaštava VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA 338.314.000 34.231.000 372.545.000 0013 Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Osnovnih javnih tužilaštava OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 1.583.532.000 1.583.532.000 0014 Administrativna podrška radu Osnovnih javnih tužilaštava OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 788.542.000 69.660.000 858.202.000 1605 Zaštita ustavnosti i zakonitosti i ljudskih i manjinskih prava i sloboda  334.690.000 334.690.000 0001 Ostvarivanje ustavnih nadležnosti, administracija i upravljanje USTAVNI SUD 334.690.000 334.690.000 1606 Izgradnja, praćenje i unapređenje pravnog sistema 76.335.000 76.335.000 0001 Nadzor nad procesom donošenja propisa i opštih akata u pravnom sistemu REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO 76.335.000 76.335.000 1607 Upravljanje izvršenjem krivičnih sankcija 8.041.488.000 88.899.000 939.629.000 9.070.016.000 7002 IPA 2013 – Sektor pravosuđa UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA 48.300.000 76.506.000 124.806.000 0001 Izvršenje krivičnih sankcija UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA 7.297.206.000 812.283.000 8.109.489.000 5002 Izgradnja prijemne zgrade i rekonstrukcija „C” paviljona u Kazneno-popravnom zavodu Niš UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA 115.782.000 115.782.000 5001 Izrada projektno-tehničkih dokumentacija za nove objekte i objekte koje treba rekonstruisati UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA 3.000.000 3.000.000 5003 Adaptacija pritvoreničkih blokova u Okružnom zatvoru Beograd UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA 42.000.000 42.000.000 5004 Izgradnja novog zatvora u Pančevu UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA 290.600.000 64.099.000 31.000.000 385.699.000 5005 Adaptacija bolničkih blokova u Specijalnoj zatvorskoj bolnici UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA 37.000.000 37.000.000 5006 Izgradnja novog zatvora u Kragujevcu UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA 1.600.000 24.800.000 19.840.000 46.240.000 5007 Kazneno-popravni zavod Padinska skela UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA 23.100.000 23.100.000 5008 Rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta po zavodima u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA 2.000.000 2.000.000 7055 Izbori za predsednika Republike UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA 900.000 900.000 5010 Izgradnja i rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta u KPZ Požarevac-Zabela UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA 57.000.000 57.000.000 5011 Radovi na izgradnji novog paviljona u KPZ Sremska Mitrovica UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA 51.000.000 51.000.000 5012 Izgradnja kompleksa zatvorenog tipa u OZ Leskovac UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA 72.000.000 72.000.000 UKUPNO SEKTOR SUDSTVO I PRAVNI SISTEM: 33.081.256.000 329.557.000 6.192.733.000 39.603.546.000 Sektor – Odbrana Šifra PR ŠifraPA/PJ Naziv programske klasifikacije Korisnik budzetskih sredstava Izvor 01 Izvori10, 11 Ostali izvori 0001 Funkcionisanje MO i VS MINISTARSTVO ODBRANE 18.164.860.000 1.029.130.000 19.193.990.000 0002 Multinacionalne operacije MINISTARSTVO ODBRANE 1.545.239.000 1.545.239.000 0003 Administracija i upravljanje MINISTARSTVO ODBRANE 34.347.585.000 34.347.585.000 0004 Vanredne situacije MINISTARSTVO ODBRANE 1.321.603.000 1.321.603.000 0005 Izgradnja i održavanje stambenog prostora BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE STAMBENIH POTREBA PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU ODBRANE 350.000.000 350.000.000 0006 Unapređenje stanja u oblasti naoružanja i vojne opreme i održavanje sredstava BUDžETSKI FOND ZA NAORUŽANjE I VOJNU OPREMU 10.002.000 205.004.000 215.006.000 0007 Unapređenje stanja u oblasti vojnog obrazovanja i vojne naučnoistraživačke delatnosti BUDžETSKI FOND ZA POTREBE VOJNOG OBRAZOVANjA I VOJNE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI 138.900.000 138.900.000 4001 Popuna ratnih materijalnih rezervi MINISTARSTVO ODBRANE 240.000.000 240.000.000 4002 Stambeno kreditiranje BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE STAMBENIH POTREBA PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU ODBRANE 300.000.000 162.000.000 462.000.000 5002 Gasifikacija kompleksa u TRZ „Čačak” MINISTARSTVO ODBRANE 33.988.000 33.988.000 5004 Modernizacija školsko-borbenih aviona MINISTARSTVO ODBRANE 540.913.000 540.913.000 0008 Funkcionisanje sistema specijalnih veza BUDžETSKI FOND ZA POTREBE SISTEMA SPECIJALNIH VEZA 478.312.000 478.312.000 UKUPNO SEKTOR ODBRANA: 56.982.502.000 1.885.034.000 58.867.536.000 Sektor – Zdravstvo Šifra PR ŠifraPA/PJ Naziv programske klasifikacije Korisnik budzetskih sredstava Izvor 01 Izvori10, 11 Ostali izvori 0001 Uređenje zdravstvenog sistema MINISTARSTVO ZDRAVLjA 63.417.000 63.417.000 0002 Nadzor zdravstvenih ustanova MINISTARSTVO ZDRAVLjA 86.961.000 86.961.000 0003 Sanitarni nadzor MINISTARSTVO ZDRAVLjA 252.914.000 252.914.000 0004 Nadzor u oblasti lekova i medicinskih sredstava i psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i prekursora MINISTARSTVO ZDRAVLjA 35.142.000 35.142.000 4001 Otpremnine za višak zaposlenih u zdravstvenim ustanovama MINISTARSTVO ZDRAVLjA 600.000.000 600.000.000 0007 Administracija i upravljanje MINISTARSTVO ZDRAVLjA 139.177.000 139.177.000 1802 Preventivna zdravstvena zaštita 943.821.000 943.821.000 0001 Podrška radu instituta „Dr Milan Jovanović Batut” MINISTARSTVO ZDRAVLjA 155.000.000 155.000.000 0002 Podrška radu instituta i zavoda za javno zdravlje MINISTARSTVO ZDRAVLjA 685.000.000 685.000.000 0003 Omasovljavanje dobrovoljnog davalaštva krvi MINISTARSTVO ZDRAVLjA 27.000.000 27.000.000 0004 Virusološki nadzor infektivnih bolesti (Institut „Torlak”) MINISTARSTVO ZDRAVLjA 5.000.000 5.000.000 0005 Prevencija širenja humanog besnila (Zavod „Luj Paster”) MINISTARSTVO ZDRAVLjA 1.500.000 1.500.000 0010 Unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite romskoj populaciji MINISTARSTVO ZDRAVLjA 38.000.000 38.000.000 0011 Stručni i operativni poslovi u oblasti borbe protiv droga KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV DROGA 18.221.000 18.221.000 4001 Detekcija virusa Zapadnog Nila u populacijama komaraca na teritoriji Republike Srbije MINISTARSTVO ZDRAVLjA 1.000.000 1.000.000 4002 Detekcija izazivača Lajmske bolesti i virusnog, krpeljskog encefalitisa na populaciji krpelja MINISTARSTVO ZDRAVLjA 1.000.000 1.000.000 4009 Sprečavanje nastanka slepila kod prevremeno rođene dece MINISTARSTVO ZDRAVLjA 1.000.000 1.000.000 4010 Telefonsko savetovalište „Halo beba” MINISTARSTVO ZDRAVLjA 3.600.000 3.600.000 4011 Jačanje kapaciteta Nacionalne referentne laboratorije za tuberkulozu MINISTARSTVO ZDRAVLjA 1.000.000 1.000.000 4012 Prevencije oboljenja izazvanih humanim papiloma virusom MINISTARSTVO ZDRAVLjA 1.500.000 1.500.000 0012 Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite MINISTARSTVO ZDRAVLjA 5.000.000 5.000.000 1803 Razvoj kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite 961.199.000 57.272.000 1.018.471.000 0004 Zdravstvena zaštita lica na izdržavanju kazne zatvora i pružanje hitne medicinske pomoći osobama nepoznatog prebivališta i drugim licima koja ovo pravo ne ostvaruju na drugačiji način MINISTARSTVO ZDRAVLjA 200.000.000 200.000.000 0005 Lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji BUDžETSKI FOND ZA LEČENjE OBOLjENjA, STANjA ILI POVREDA KOJE SE NE MOGU USPEŠNO LEČITI U REPUBLICI SRBIJI 251.402.000 10.000.000 261.402.000 0006 Programi Crvenog krsta Srbije BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE CRVENOG KRSTA SRBIJE 300.000.000 300.000.000 4003 Unapređenje kvaliteta rada Odeljenja za tipizaciju tkiva MINISTARSTVO ZDRAVLjA 3.000.000 3.000.000 4004 Podrška zdravstvenoj zaštiti obolelih od hemofilije i drugih urođenih koagulopatija MINISTARSTVO ZDRAVLjA 1.000.000 1.000.000 4005 Obezbeđivanje uslova za transplantaciju organa kod odraslih MINISTARSTVO ZDRAVLjA 3.000.000 3.000.000 4006 Izgradnja i opremanje banke krvi pupčenika i sterilnog bloka MINISTARSTVO ZDRAVLjA 15.000.000 15.000.000 4014 IPA 2010 – Razvoj službi palijativnog zbrinjavanja u Republici Srbiji MINISTARSTVO ZDRAVLjA 8.650.000 8.650.000 4017 Podrška lečenju zavisnika od droga supstitucionom terapijom MINISTARSTVO ZDRAVLjA 1.000.000 1.000.000 7030 IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020 MINISTARSTVO ZDRAVLjA 2.986.000 47.272.000 50.258.000 0008 Izvršavanje mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, obaveznog lečenja alkoholičara i zavisnika od droga MINISTARSTVO ZDRAVLjA 99.500.000 99.500.000 0009 Javna ovlašćenja poverena Crvenom krstu Srbije MINISTARSTVO ZDRAVLjA 15.000.000 15.000.000 0007 Uređenje Uprave u oblasti biomedicine UPRAVA ZA BIOMEDICINU 25.661.000 25.661.000 4018 Podsticaj razvoja transplantacionih timova MINISTARSTVO ZDRAVLjA 35.000.000 35.000.000 1807 Razvoj infrastrukture zdravstvenih ustanova 4.182.294.000 337.000.000 132.690.000 4.651.984.000 0001 Izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova u državnoj svojini čiji je osnivač Republika MINISTARSTVO ZDRAVLjA 1.350.000.000 1.350.000.000 0002 Izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova na lokalnom nivou MINISTARSTVO ZDRAVLjA 30.000.000 30.000.000 4001 Informatizacija zdravstvenog sistema u jedinstveni informacioni sistem MINISTARSTVO ZDRAVLjA 360.000.000 360.000.000 4002 Koordinacija, nadzor i kontrola rekonstrukcije kliničkih centara Beograd, Kragujevac, Niš i Novi Sad MINISTARSTVO ZDRAVLjA 103.155.000 103.155.000 7031 IPA 2013 – PROGRES MINISTARSTVO ZDRAVLjA 24.979.000 132.690.000 157.669.000 4003 Rekonstrukcija kliničkog centra Srbije, Beograd MINISTARSTVO ZDRAVLjA 12.500.000 9.000.000 21.500.000 4004 Rekonstrukcija kliničkog centra Kragujevac MINISTARSTVO ZDRAVLjA 3.100.000 10.000.000 13.100.000 4005 Rekonstrukcija kliničkog centra Niš MINISTARSTVO ZDRAVLjA 2.294.760.000 170.000.000 2.464.760.000 4006 Rekonstrukcija kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad MINISTARSTVO ZDRAVLjA 3.800.000 10.000.000 13.800.000 4007 Razvoj zdravstva 2 MINISTARSTVO ZDRAVLjA 138.000.000 138.000.000 1808 Podrška ostvarenju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja 3.800.000.000 3.800.000.000 0001 Zdravstvena zaštita lica koja se smatraju osiguranicima po članu 22. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju MINISTARSTVO ZDRAVLjA 1.000.000.000 1.000.000.000 0002 Naknada zarade u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće MINISTARSTVO ZDRAVLjA 1.700.000.000 1.700.000.000 0003 Zdravstvena zaštita osiguranih lica obolelih od retkih bolesti MINISTARSTVO ZDRAVLjA 1.100.000.000 1.100.000.000 1809 Prevencija i kontrola vodećih hroničnih nezaraznih oboljenja 18.000.000 3.000.000 21.000.000 0001 Podrška radu Kancelarije za kontrolu duvana MINISTARSTVO ZDRAVLjA 2.000.000 2.000.000 0002 Podrška aktivnostima zdravstvenih ustanova u oblasti onkološke zdravstvene zaštite MINISTARSTVO ZDRAVLjA 6.000.000 3.000.000 9.000.000 0003 Podrška aktivnostima zdravstvenih ustanova u oblasti kardiovaskularne zdravstvene zaštite MINISTARSTVO ZDRAVLjA 8.000.000 8.000.000 4001 Rana detekcija i prevencija tipa 2 dijabetesa MINISTARSTVO ZDRAVLjA 1.000.000 1.000.000 4002 Edukacija lekara za rano otkrivanje bolesnika sa astmom i hroničnom opstruktivnom bolesti pluća MINISTARSTVO ZDRAVLjA 1.000.000 1.000.000 UKUPNO SEKTOR ZDRAVSTVO: 11.082.925.000 337.000.000 192.962.000 11.612.887.000 Sektor – Vere i dijaspora Šifra PR ŠifraPA/PJ Naziv programske klasifikacije Korisnik budzetskih sredstava Izvor 01 Izvori10, 11 Ostali izvori 0001 Podrška radu sveštenika, monaha i verskih službenika  UPRAVA ZA SARADNjU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA 62.000.000 62.000.000 0002 Podrška sveštenstvu i monaštvu na Kosovu i Metohiji UPRAVA ZA SARADNjU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA 63.500.000 63.500.000 0003 Podrška srednjem teološkom obrazovanju UPRAVA ZA SARADNjU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA 120.000.000 120.000.000 0004 Podrška visokom teološkom obrazovanju UPRAVA ZA SARADNjU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA 32.000.000 32.000.000 0005 Zaštita verskog, kulturnog i nacionalnog identiteta UPRAVA ZA SARADNjU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA 185.000.000 185.000.000 0006 Podrška za gradnju i obnovu verskih objekata UPRAVA ZA SARADNjU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA 182.000.000 182.000.000 0007 Unapređenje verske kulture, verskih sloboda i tolerancije  UPRAVA ZA SARADNjU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA 57.500.000 57.500.000 0008 Penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje za sveštenike i verske službenike UPRAVA ZA SARADNjU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA 260.000.000 260.000.000 0009 Administracija i upravljanje UPRAVA ZA SARADNjU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA 39.134.000 39.134.000 1902 Saradnja s dijasporom i Srbima u regionu 175.645.000 175.645.000 0001 Zaštita prava i interesa pripadnika dijaspore i Srba u regionu UPRAVA ZA SARADNjU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU 67.077.000 67.077.000 0002 Očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta dijaspore i Srba u regionu UPRAVA ZA SARADNjU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU 108.568.000 108.568.000 UKUPNO SEKTOR VERE I DIJASPORA: 1.176.779.000 1.176.779.000 Sektor – Obrazovanje Šifra PR ŠifraPA/PJ Naziv programske klasifikacije Korisnik budzetskih sredstava Izvor 01 Izvori10, 11 Ostali izvori 0001 Utvrđivanje zakonskih okvira i praćenje razvoja obrazovanja na svim nivoima MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 252.890.000 6.489.000 259.379.000 0002 Stručno-pedagoški nadzor nad radom ustanova obrazovanja i zavoda MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 181.340.000 181.340.000 0003 Inspekcijski nadzor nad radom ustanova obrazovanja i zavoda MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 58.122.000 58.122.000 0004 Administracija i upravljanje u oblasti obrazovanja MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 218.967.000 218.967.000 0005 Razvoj programa i udzbenika ZAVOD ZA UNAPREĐIVANjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA 118.208.000 8.800.000 127.008.000 0006 Stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih ZAVOD ZA UNAPREĐIVANjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA 4.870.000 4.870.000 0007 Profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju ZAVOD ZA UNAPREĐIVANjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA 4.490.000 5.700.000 10.190.000 0008 Osiguranje kvaliteta u sistemu obrazovanja ZAVOD ZA VREDNOVANjE KVALITETA OBRAZOVANjA I VASPITANjA 75.871.000 17.163.000 93.034.000 0009 Pružanje stručne podrške ustanovama u domenima vrednovanja i samovrednovanja ZAVOD ZA VREDNOVANjE KVALITETA OBRAZOVANjA I VASPITANjA 5.689.000 3.569.000 9.258.000 0010 Istraživanje i vrednovanje u obrazovanju ZAVOD ZA VREDNOVANjE KVALITETA OBRAZOVANjA I VASPITANjA 3.269.000 3.269.000 0011 Unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 53.420.000 53.420.000 0012 Povećanje dostupnosti obrazovanja i vaspitanja, prevencija osipanja i diskriminacije MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 3.400.000 21.607.000 25.007.000 0013 Podrška integraciji u evropski obrazovni prostor MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 65.094.000 3.000 65.097.000 0014 Tehnička podrška završnom ispitu i sprovođenje upisa u srednje škole MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 26.000.000 26.000.000 4004 Unapređivanje jezičkih kompentencija u školama u Republici Srbiji MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 7.000.000 7.000.000 4005 Realizacija međunarodnih istraživanja u obrazovanju MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 14.880.000 6.100.000 20.980.000 4008 Razvoj informacionih kapaciteta Ministarstva MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 11.441.000 11.441.000 4009 Razvoj regionalnih obrazovnih politika MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 7.250.000 7.250.000 4010 Razvoj okvira kvalifikacija Republike Srbije MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 3.000.000 3.000.000 4011 Podrška projektima od značaja za obrazovanje MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 10.000.000 10.000.000 7024 IPA 2014 – Sektor podrške zapošljavanju mladih i aktivnoj inkluziji MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 573.000 57.270.000 57.843.000 7025 IPA 2014 – Sektor celoživotnog učenja MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 622.000 62.201.000 62.823.000 7030 IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020 MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 2.737.000 22.392.000 25.129.000 0015 Polaganje ispita za licencu, direktore i sekretare ustanova MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 41.000.000 41.000.000 7052 Transnacionalni program Dunav 2014-2020 MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 4.059.000 1.000 4.060.000 7052 Transnacionalni program Dunav 2014-2020 ZAVOD ZA UNAPREĐIVANjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA 3.326.000 3.326.000 4012 Unapređenje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja kroz uvođenje dualnog modela u okviru Centra za stručno obrazovanje i usavršavanje – Valjevo MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 62.500.000 62.500.000 4013 Duh mladosti – promocija dualnog obrazovanja u Srbiji MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 19.841.000 19.841.000 4015 Podrška radu fondacije dr Zoran Đinđić MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 10.000.000 10.000.000 2002 Predškolsko vaspitanje 2.200.000.000 2.200.000.000 0001 Podrška realizaciji četvoročasovnog pripremnog predškolskog programa OSNOVNO OBRAZOVANjE 2.200.000.000 2.200.000.000 2003 Osnovno obrazovanje 60.257.143.000 1.113.819.000 9.089.799.000 70.460.761.000 0001 Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja OSNOVNO OBRAZOVANjE 59.353.201.000 7.733.812.000 67.087.013.000 0003 Dopunska škola u inostranstvu OSNOVNO OBRAZOVANjE 150.000.000 150.000.000 0004 Takmičenje učenika osnovnih škola OSNOVNO OBRAZOVANjE 7.500.000 7.500.000 0006 Modernizacija infrastrukture osnovnih škola OSNOVNO OBRAZOVANjE 96.000.000 743.851.000 1.323.093.000 2.162.944.000 0007 Podrška realizaciji procesa nastave u osnovnim školama na teritoriji AP Kosovo i Metohija OSNOVNO OBRAZOVANjE 50.442.000 50.442.000 4001 Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove OSNOVNO OBRAZOVANjE 600.000.000 32.894.000 632.894.000 4002 Energetska efikasnost u javnim zgradama – osnovno obrazovanje OSNOVNO OBRAZOVANjE 369.968.000 369.968.000 2004 Srednje obrazovanje 26.923.100.000 782.829.000 6.337.508.000 34.043.437.000 0001 Realizacija delatnosti srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih SREDNjE OBRAZOVANjE 26.219.975.000 5.438.373.000 31.658.348.000 0003 Podrška radu škola od posebnog interesa za Republiku Srbiju SREDNjE OBRAZOVANjE 513.125.000 1.000.000 514.125.000 0004 Takmičenje učenika srednjih škola SREDNjE OBRAZOVANjE 25.000.000 25.000.000 0005 Rad sa talentovanim i darovitim učenicima SREDNjE OBRAZOVANjE 15.000.000 15.000.000 0006 Modernizacija infrastrukture srednjih škola SREDNjE OBRAZOVANjE 60.000.000 281.997.000 898.133.000 1.240.130.000 0008 Podrška realizaciji procesa nastave u srednjim školama na teritoriji AP Kosovo i Metohija SREDNjE OBRAZOVANjE 70.000.000 70.000.000 4001 Optimizacija mreže srednjih škola SREDNjE OBRAZOVANjE 10.000.000 2.000 10.002.000 4002 Reforma opšteg srednjeg obrazovanja SREDNjE OBRAZOVANjE 10.000.000 10.000.000 4003 Energetska efikasnost u javnim zgradama – srednje obrazovanje SREDNjE OBRAZOVANjE 500.832.000 500.832.000 2005 Visoko obrazovanje 24.477.879.000 15.517.423.000 39.995.302.000 0003 Modernizacija infrastrukture ustanova visokog obrazovanja VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE 71.374.000 71.374.000 0004 Podrška radu Univerziteta u Beogradu VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE 8.662.239.000 8.913.496.000 17.575.735.000 0005 Podrška radu Univerziteta u Novom Sadu VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE 4.746.550.000 1.093.935.000 5.840.485.000 0006 Podrška radu Univerziteta u Kragujevcu VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE 1.980.608.000 938.455.000 2.919.063.000 0007 Podrška radu Univerziteta u Nišu VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE 2.626.198.000 1.271.018.000 3.897.216.000 0008 Podrška radu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE 1.883.197.000 281.989.000 2.165.186.000 0009 Podrška radu Državnog univerziteta u Novom Pazaru VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE 351.107.000 49.036.000 400.143.000 0010 Podrška radu Univerziteta umetnosti VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE 1.019.568.000 163.549.000 1.183.117.000 0011 Podrška radu visokih škola VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE 2.671.838.000 2.805.945.000 5.477.783.000 0012 Podrška otvorenosti visokog obrazovanja VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE 214.000.000 214.000.000 0013 Podrška realizaciji doktorskih studija VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE 200.000.000 200.000.000 0014 Razvoj visokog obrazovanja VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE 51.200.000 51.200.000 2007 Podrška u obrazovanju učenika i studenata 10.312.492.000 122.027.000 1.606.464.000 12.040.983.000 0001 Sistem ustanova učeničkog standarda UČENIČKI STANDARD 2.880.871.000 288.983.000 3.169.854.000 0002 Modernizacija infrastrukture ustanova učeničkog standarda UČENIČKI STANDARD 130.820.000 63.137.000 88.687.000 282.644.000 0003 Individualna pomoć učenicima UČENIČKI STANDARD 688.980.000 38.142.000 727.122.000 0004 Sistem ustanova studentskog standarda STUDENTSKI STANDARD 4.502.984.000 670.680.000 5.173.664.000 0005 Modernizacija infrastrukture ustanova studentskog standarda STUDENTSKI STANDARD 145.237.000 58.890.000 510.972.000 715.099.000 0006 Individualna pomoć studentima STUDENTSKI STANDARD 1.857.800.000 1.857.800.000 0007 Unapređenje studentskog stvaralaštva STUDENTSKI STANDARD 105.800.000 9.000.000 114.800.000 UKUPNO SEKTOR OBRAZOVANjE: 125.440.473.000 2.024.775.000 32.756.389.000 160.221.637.000 Sektor – Politički sistem Šifra PR ŠifraPA/PJ Naziv programske klasifikacije Korisnik budzetskih sredstava Izvor 01 Izvori10, 11 Ostali izvori 0001 Vršenje poslaničke funkcije NARODNA SKUPŠTINA 643.426.000 643.426.000 0002 Podrška radu Republičke izborne komisije  NARODNA SKUPŠTINA – STRUČNE SLUŽBE 26.107.000 26.107.000 0003 Stručna i administrativno – tehnička podrška radu poslanika NARODNA SKUPŠTINA – STRUČNE SLUŽBE 1.598.751.000 1.598.751.000 0004 Obavljanje stručnih i drugih poslova u cilju ostvarivanja funkcije Predsednika Republike PREDSEDNIK REPUBLIKE 243.043.000 243.043.000 0005 Finansiranje redovnog rada političkih subjekata MINISTARSTVO FINANSIJA 962.640.000 962.640.000 7055 Izbori za predsednika Republike NARODNA SKUPŠTINA – STRUČNE SLUŽBE 1.207.456.000 1.207.456.000 7055 Izbori za predsednika Republike MINISTARSTVO FINANSIJA 641.760.000 641.760.000 2102 Podrška radu Vlade 1.390.165.000 1.390.165.000 0001 Stručni i operativni poslovi kabineta predsednika Vlade KABINET PREDSEDNIKA VLADE 22.312.000 22.312.000 0002 Stručni i operativni poslovi kabineta prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova KABINET PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA SPOLjNIH POSLOVA 24.517.000 24.517.000 0004 Stručni i operativni poslovi kabineta potpredsednika Vlade i ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 34.062.000 34.062.000 0005 Stručni i operativni poslovi kabineta potpredsednika Vlade i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 17.887.000 17.887.000 0006 Stručni i operativni poslovi kabineta ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽENOG ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 35.236.000 35.236.000 0008 Stručni i operativni poslovi Generalnog sekretarijata Vlade GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE 287.863.000 287.863.000 0011 Letačka operativa AVIO-SLUŽBA VLADE 62.743.000 62.743.000 0012 Tehnička operativa AVIO-SLUŽBA VLADE 105.637.000 105.637.000 0013 Plovidbenost vazduhoplova AVIO-SLUŽBA VLADE 78.942.000 78.942.000 0014 Stručni i administrativni poslovi u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini KANCELARIJA ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI 36.449.000 36.449.000 0015 Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE 64.940.000 64.940.000 0016 Medijsko praćenje rada Vlade KANCELARIJA ZA SARADNjU S MEDIJIMA 37.017.000 37.017.000 4001 Izgradnja hangara i pratećih objekata AVIO-SLUŽBA VLADE 1.000 1.000 4002 Kontribucija Republike Srbije prema UNDP Srbija GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE 166.476.000 166.476.000 0017 Stručni i operativni poslovi kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽENOG ZA DEMOGRAFIJU I POPULACIONU POLITIKU 30.621.000 30.621.000 0018 Stručni i operativni poslovi kabineta potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA UNUTRAŠNjIH POSLOVA 29.921.000 29.921.000 0019 Stručni i operativni poslovi kabineta ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i javna preduzeća KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽENOG ZA REGIONALNI RAZVOJ I JAVNA PREDUZEĆA 25.541.000 25.541.000 4003 Podrška sprovođenju mera populacione politike na teritoriji Republike Srbije KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽENOG ZA DEMOGRAFIJU I POPULACIONU POLITIKU 130.000.000 130.000.000 4004 Podrška sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja Republike Srbije KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽENOG ZA REGIONALNI RAZVOJ I JAVNA PREDUZEĆA 200.000.000 200.000.000 UKUPNO SEKTOR POLITIČKI SISTEM: 6.713.348.000 6.713.348.000 Sektor – Servisiranje javnog duga Šifra PR ŠifraPA/PJ Naziv programske klasifikacije Korisnik budzetskih sredstava Izvor 01 Izvori10, 11 Ostali izvori 0001 Servisiranje domaćeg javnog duga UPRAVA ZA JAVNI DUG 490.775.000.000 490.775.000.000 0002 Servisiranje spoljnog javnog duga UPRAVA ZA JAVNI DUG 400.852.506.000 400.852.506.000 0003 Plaćanje po garancijama UPRAVA ZA JAVNI DUG 48.485.000.000 48.485.000.000 0004 Zaduživanje emitovanjem državnih hartija od vrednosti UPRAVA ZA JAVNI DUG 200.000.000 200.000.000 0005 Administracija i upravljanje UPRAVA ZA JAVNI DUG 687.188.000 687.188.000 UKUPNO SEKTOR SERVISIRANjE JAVNOG DUGA: 940.999.694.000 940.999.694.000 Sektor – Finansijski i fiskalni sistem Šifra PR ŠifraPA/PJ Naziv programske klasifikacije Korisnik budzetskih sredstava Izvor 01 Izvori10, 11 Ostali izvori 0001 Revizija sistema sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU KANCELARIJA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLjANjA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE 47.295.000 47.295.000 0004 Administrativna podrška upravljanju finansijskim i fiskalnim sistemom MINISTARSTVO FINANSIJA 564.901.000 59.712.000 624.613.000 0008 Trezorsko poslovanje UPRAVA ZA TREZOR 1.855.711.000 1.855.711.000 0009 Informaciona podrška trezorskom poslovanju UPRAVA ZA TREZOR 510.668.000 510.668.000 0010 Regulacija proizvodnje i prometa duvana i duvanskih proizvoda UPRAVA ZA DUVAN 24.190.000 24.190.000 0011 Sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranje terorizma UPRAVA ZA SPREČAVANjE PRANjA NOVCA 60.672.000 60.672.000 0012 Makroekonomske i fiskalne analize i projekcije MINISTARSTVO FINANSIJA 33.871.000 33.871.000 0013 Priprema i analiza budzeta MINISTARSTVO FINANSIJA 76.867.000 76.867.000 0014 Upravljanje sredstvima EU i proces evropskih integracija iz nadležnosti Ministarstva finansija MINISTARSTVO FINANSIJA 5.818.725.000 5.818.725.000 4001 IPA 2008 – Podrška uvođenju decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU MINISTARSTVO FINANSIJA 149.280.000 149.280.000 4002 Investiciono ulaganje u zgrade i objekte u sastavu Uprave za trezor UPRAVA ZA TREZOR 58.256.000 58.256.000 4004 IPA program prekogranične saradnje Mađarska- Srbija MINISTARSTVO FINANSIJA 5.538.000 5.538.000 5002 Proširenje i tehnološko unapređenje kapaciteta u cilju efikasnijeg poslovanja UPRAVA ZA TREZOR 230.782.000 230.782.000 5005 Unapređenje automatizacije poslovnih procesa UPRAVA ZA TREZOR 32.000.000 32.000.000 7003 IPA 2013 – Reforma javne uprave MINISTARSTVO FINANSIJA 7.464.000 116.936.000 124.400.000 7003 IPA 2013 – Reforma javne uprave UPRAVA ZA TREZOR 32.245.000 171.299.000 203.544.000 7030 IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020 MINISTARSTVO FINANSIJA 2.087.000 16.794.000 18.881.000 2302 Upravljanje poreskim sistemom i poreskom administracijom 8.789.463.000 13.000.000 8.802.463.000 0001 Utvrđivanje, kontrola i naplata poreza i ostalih javnih prihoda PORESKA UPRAVA 7.500.794.000 7.500.794.000 0002 Podrška poreske administracije pri upravljanju poreskim sistemom  PORESKA UPRAVA 765.530.000 765.530.000 0003 Normativno uređenje fiskalnog sistema MINISTARSTVO FINANSIJA 44.931.000 44.931.000 5001 Modernizacija informacionog sistema Poreske uprave PORESKA UPRAVA 467.208.000 467.208.000 7010 IPA Podrška za učešće u programima EU PORESKA UPRAVA 11.000.000 13.000.000 24.000.000 2303 Upravljanje carinskim sistemom i carinskom administracijom 4.281.185.000 346.649.000 4.627.834.000 0001 Obezbeđenje funkcionisanja utvrđivanja, kontrole i naplate javnih prihoda iz nadležnosti carinske službe UPRAVA CARINA 3.578.143.000 3.578.143.000 0002 Podrška informacionom sistemu carinske službe UPRAVA CARINA 570.474.000 570.474.000 0003 Normativno uređenje carinskog sistema MINISTARSTVO FINANSIJA 22.034.000 22.034.000 4001 IPA 2013 – Podrška za modernizaciju uprave carina i unapređenje upravljanja granicom UPRAVA CARINA 49.692.000 283.378.000 333.070.000 4002 Investiciono ulaganje u zgrade i objekte u sastavu Uprave carina UPRAVA CARINA 7.687.000 7.687.000 5001 Izgradnja graničnog prelaza Gostun UPRAVA CARINA 14.400.000 14.400.000 5002 Izgradnja graničnog prelaza Kotroman UPRAVA CARINA 5.100.000 5.100.000 5003 Izgradnja graničnog prelaza Vatin UPRAVA CARINA 9.000.000 9.000.000 5004 Izgradnja graničnog prelaza Bajina Bašta UPRAVA CARINA 6.000.000 6.000.000 5006 Izgradnja graničnog prelaza Sot UPRAVA CARINA 510.000 510.000 5008 Izgradnja kompleksa carinske ispostave pri GP Gradina UPRAVA CARINA 510.000 510.000 7010 IPA Podrška za učešće u programima EU UPRAVA CARINA 14.500.000 26.200.000 40.700.000 7030 IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020 UPRAVA CARINA 3.135.000 37.071.000 40.206.000 2304 Revizija javnih sredstava 667.223.000 23.658.000 690.881.000 0001 Sprovođenje postupaka revizije DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA 665.663.000 22.000 665.685.000 7030 IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020 DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA 1.560.000 23.636.000 25.196.000 2305 Praćenje i predlaganje mera za veću fiskalnu odgovornost 39.354.000 39.354.000 0001 Stručna analiza fiskalne politike FISKALNI SAVET 39.354.000 39.354.000 UKUPNO SEKTOR FINANSIJSKI I FISKALNI SISTEM: 23.287.777.000 59.712.000 688.336.000 24.035.825.000 Sektor – Intervencijski programi i rezerve Šifra PR ŠifraPA/PJ Naziv programske klasifikacije Korisnik budzetskih sredstava Izvor 01 Izvori10, 11 Ostali izvori 0002 Obrazovanje, obnavljanje, smeštaj i čuvanje robnih rezervi REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE 1.336.769.000 400.000.000 1.736.769.000 0003 Skladištenje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE 250.000.000 250.000.000 4001 Izgradnja i održavanje rezervoara na Instalaciji „Smederevo” u Smederevu REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE 92.000.000 92.000.000 4003 Izgradnja i održavanje rezervoara, objekata i infrastrukture na Instalaciji „Požega” u Požegi REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE 80.000.000 80.000.000 2402 Intervencijska sredstva 1.602.000.000 1.602.000.000 0001 Tekuća budzetska rezerva MINISTARSTVO FINANSIJA 1.600.000.000 1.600.000.000 0002 Stalna budzetska rezerva MINISTARSTVO FINANSIJA 2.000.000 2.000.000 2403 Upravljanje obaveznim rezervama 4.344.490.000 4.344.490.000 0001 Formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte, derivata nafte i prirodnog gasa UPRAVA ZA REZERVE ENERGENATA 4.344.490.000 4.344.490.000 UKUPNO SEKTOR INTERVENCIJSKI PROGRAMI I REZERVE: 7.705.259.000 400.000.000 8.105.259.000 UKUPNO: 1.827.268.704.000 59.273.630.000 65.211.558.000 1.951.753.892.000

Ostavite komentar