Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA

O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE

Član 1.

U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-dr. zakon i 112/15), u članu 11. tačka 3) posle reči: „(škola, fakultet i dr.)” dodaju se reči: „ili drugo lice”.

Član 2.

U članu 13. stav 2. reči: „iznos od 11.790 dinara” zamenjuju se rečima: „neoporezivi iznos”.

Dodaje se stav 5, koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, u osnovicu doprinosa za zaposlene i za poslodavce ne uračunavaju se primanja koja zaposleni ostvari od poslodavca, na koja se ne plaća porez na zarade saglasno zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana.”

Član 3.

U članu 35b stav 1. posle reči: „u budzetu Republike,” dodaju se reči: „kao i za lica za koja se ostvaruje oslobođenje iz člana 45g ovog zakona,”.

Član 4.

Član 37. menja se i glasi:

„Član 37.

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca novembra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Iznos najniže mesečne osnovice, iz stava 1. ovog člana, svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a služi za obračun i plaćanje doprinosa počev od prvog januara godine za koju se doprinosi utvrđuju i plaćaju.”

Član 5.

U članu 38. stav 1. menja se i glasi:

„Najniža mesečna osnovica doprinosa za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. ovog zakona čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca novembra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.”

Član 6.

Član 42. menja se i glasi:

„Član 42.

Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici isplaćene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od

meseca novembra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Iznos najviše mesečne osnovice, iz stava 1. ovog člana, svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a služi za obračun i plaćanje doprinosa počev od prvog januara godine za koju se doprinosi utvrđuju i plaćaju.”

Član 7.

U članu 43. stav 1. menja se i glasi:

„Najvišu godišnju osnovicu doprinosa čini petostruki iznos zbira prosečnih mesečnih zarada u Republici isplaćenih u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca novembra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi.”

Član 8.

U članu 45. stav 1. menja se i glasi:

„Poslodavac – pravno lice, preduzetnik, preduzetnik paušalac ili preduzetnik poljoprivrednik, koji zaposli novo lice ima pravo na povraćaj dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovu zarade za novozaposleno lice, isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2019. godine.”

Član 9.

U članu 45v stav 1. menja se i glasi:

„Poslodavac – pravno lice koje se u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo razvrstava u mikro i mala pravna lica, kao i preduzetnik, preduzetnik paušalac ili preduzetnik poljoprivrednik, koji zasnuje radni odnos sa najmanje dva nova lica, ima pravo na povraćaj 75% plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovu zarade za novozaposleno lice, isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2019. godine.”

Član 10.

Posle člana 45v dodaje se član 45g, koji glasi:

„Član 45g

Poslodavac – novoosnovano privredno društvo, kao i novoosnovani preduzetnik, koji je upisan u registar nadležnog organa, odnosno organizacije, može da ostvari pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa na teret zaposlenog i na teret poslodavca po osnovu zarade osnivača, odnosno po osnovu lične zarade preduzetnika, kao i po osnovu zarade zaposlenih i to najviše za devet novozaposlenih lica sa kojima je zasnovao radni odnos.

Pravo na oslobođenje iz stava 1. ovog člana po osnovu zarade osnivača može da se ostvari ukoliko je osnivač, odnosno svaki od osnivača ako ih je više, zasnovao radni odnos u tom privrednom društvu, odnosno po osnovu zarade za najviše devet novozaposlenih, ukoliko je lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja i u periodu od najmanje šest meseci neprekidno pre dana osnivanja pravnog lica, odnosno zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo prijavljeno kao nezaposleni, ili je u periodu od 12 meseci pre dana osnivanja, odnosno zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca steklo srednje, više ili visoko obrazovanje.

Pravo na oslobođenje iz stava 1. ovog člana, poslodavac može da ostvari za poreski period u kojem je osnovan, kao i za naredni poreski period, po osnovu zarade koja je isplaćena zaključno sa 31. decembrom navedenog poreskog perioda.

Oslobođenje iz stava 1. ovog člana lice koje je osnivač, odnosno preduzetnik može da ostvari samo jednom kao novoosnovani subjekt, i to u svojstvu ili kao osnivač ili kao preduzetnik.

Pravo na oslobođenje iz stava 1. ovog člana ostvaruje se pod sledećim uslovima:

1) da je svaki član – osnivač novoosnovanog privrednog društva zasnovao radni odnos sa privrednim društvom koje su osnovali;

2) da u svakom poreskom periodu za koji ostvaruje pravo na oslobođenje može da ga ostvari za najviše devet novozaposlenih koji ispunjavaju uslove;

3) da je sa svim članovima – osnivačima novoosnovanog privrednog društva, uključujući i novozaposlene, poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, i da je lica prijavio na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja;

4) da su osnivači novoosnovanog privrednog društva, kao i preduzetnik, u periodu od najmanje šest meseci neprekidno pre dana osnivanja pravnog lica, odnosno registrovanja preduzetnika, kod Nacionalne službe za zapošljavanje bili prijavljeni kao nezaposleni ili da su u periodu od 12 meseci pre dana osnivanja stekli srednje, više ili visoko obrazovanje, u skladu sa zakonom.

Oslobođenje iz stava 1. ovog člana može da ostvari poslodavac – pravno lice, odnosno preduzetnik, koji je osnovan zaključno sa 31. decembrom 2020. godine.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u periodu za koji se koristi oslobođenje, može da se plaća za osnivače i članove koji su zasnovali radni odnos u privrednom društvu, odnosno preduzetnik može da plaća za sebe, odnosno može da se plaća za novozaposlene, u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.

Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje plaća se na način kao za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budzetu Republike u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja u skladu sa odgovarajućim propisom, osim u skladu sa odredbom zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana koja se odnosi na istu vrstu olakšice, po osnovu zasnivanja radnog odnosa sa tim licem nema pravo da za to lice ostvari oslobođenje iz ovog člana.”

Član 11.

U članu 51. dodaje se stav 7, koji glasi:

„Obveznik doprinosa zaposleni koji u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana ostvaruje primanja od lica povezanih sa poslodavcem saglasno članu 13. stav 4. Zakona o porezu na dohodak građana, dužan je da sam obračuna  i plati doprinose po stopama iz člana 44. stav 1. ovog zakona, na način koji je za te slučajeve propisan za plaćanje poreza na dohodak građana, po zakonu koji uređuje porez na dohodak građana.”

Član 12.

Naslov iznad člana 65b i član 65b menjaju se i glase:

VIIIa Utvrđivanje i plaćanje doprinosa za preduzetnika koji ostvaruje ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta

Član 65b

Za preduzetnika koji ostvaruje ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta u skladu sa zakonom kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, ne plaćaju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje po tom osnovu za vreme ostvarivanja prava na tu naknadu.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za preduzetnika koji nastavlja da obavlja preduzetničku delatnost za vreme ostvarivanja prava na ostale naknade, osnovicu

doprinosa čini lična zarada, odnosno oporeziva dobit, odnosno paušalno utvrđeni prihod.

Obveznik plaćanja doprinosa za vreme ostvarivanja prava na ostale naknade je preduzetnik iz stava 2. ovog člana.”

Član 13.

Član 65v briše se.

Član 14.

U članu 67. stav 2. menja se i glasi:

„Procenjenu najvišu godišnju osnovicu doprinosa iz stava 1. ovog člana čini iznos najviše godišnje osnovice doprinosa iz člana 43. ovog zakona utvrđen za godinu koja prethodi godini za koju se primenjuje procenjena najviša godišnja osnovica doprinosa, uvećan za procenjeni rast zarada u tekućoj godini.”

Član 15.

Osnovica doprinosa iz čl. 4. i 6. ovog zakona, koju čini 35% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici isplaćene u periodu od decembra 2016. godine zaključno sa novembrom 2017. godine, odnosno koju čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade po zaposlenom za navedeni period, primenjivaće se od prvog narednog dana od dana objavljivanja iznosa osnovice u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Iznos osnovica doprinosa iz stava 1. ovog člana objavljuje ministar nadležan za poslove finansija.

Član 16.

Oslobođenje iz člana 10. ovog zakona primenjivaće se od 1. oktobra 2018. godine.

Član 17.

Odredbe čl. 12. i 13. ovog zakona koje se odnose na utvrđivanje i plaćanje doprinosa za preduzetnika koji ostvaruje ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, primenjivaće se od 1. jula 2018. godine.

Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2018. godine.

Ostavite komentar