Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA

SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi.

Draft Law on Amendments to the Law on Local Self-Government.

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum):

a) Odredba Sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa,

Iako donošenje ovog zakona nije izričita obaveza predviđena u SSP-u, razvoj efikasne i odgovorne državne uprave predviđen je članom 114 tog dokumenta (Naslov VIII, Politike saradnje)

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma,

Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma,

Ne postoji obaveza

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Ne postoje

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

Donošenje ovog zakona predviđeno je NPAA-om (2014-2018), u delu koji se odnosi na „Državnu upravu“ (1.1.4) u delu o lokalnoj samoupravi (III Lokalna samouprava, str. 33-36 NPAA). Budući da u ovoj oblasti nema pravnih tekovina EU, pa samim tim ni uobičajenog postupka usklađivanja propisa, ovog zakona nema u tabeli NPAA koja pokazuje pregled zakona koji treba da se usklade, kao ni u elektronskoj bazi NPAA.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Eevropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenst sa njima,

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

/

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost predmetnog propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Tekst Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi je preveden na engleski jezik kao jedan od službenih jezika Evropske unije

8. Saradnja sa Evropskom unijom i učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

O tekstu Predloga zakona, koji je sačinjen u mandatnom periodu prethodne Vlade sprovedena je javna rasprava 2014. godine, a predstavljen je i na Okruglom stolu koje je Ministarstvo organizovalo u avgustu 2014. godine. Učesnici na Okruglom stolu bili su predstavnici ministarstava, Vlade, profesori unuverziteta, predstavnici SKGO, udruženja, članovi Radne grupe za pripremu Predloga zakona, kao i druge zainteresovane strane. Nakon pribavljenih mišljenja nadležnih organa, Predlog zakona je dostavljen Vladi u oktobru 2015. godine.

O inoviranom tekstu Nacrta zakona takođe je sprovedena javna rasprava u periodu od 18. novembra do 8. decembra 2016. godine, a predstavljen je i na godišnjoj Skupštini Stalne konferencije gradova i opština 24. novembra 2016. godine.