Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O

BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

Član 1.

U Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 ( US, 55/14, 96/15 ( dr. zakon i 9/16 ( US), u članu 1. stav 1. menja se i glasi:

„Ovim zakonom uređuju se sistem bezbednosti saobraćaja na putevima (u daljem tekstu: saobraćaj), upravljanje bezbednošću saobraćaja, pravila saobraćaja, ponašanje učesnika u saobraćaju, nadležnosti i odgovornosti subjekata bezbednosti saobraćaja, ograničenja saobraćaja, saobraćajna signalizacija, znaci i naredbe kojih se moraju pridržavati učesnici u saobraćaju, uslovi koje moraju da ispunjavaju vozači za upravljanje vozilima, osposobljavanje kandidata za vozače, polaganje vozačkih ispita, uslovi za upravljanje vozilom, izdavanje vozačkih dozvola, izdavanje nalepnica za vozila za osobe sa invaliditetom, uslovi koje moraju da ispunjavaju vozila, tehnički pregledi, ispitivanje i registracija vozila, posebne mere i ovlašćenja koji se primenjuju u saobraćaju na putu, kao i druga pitanja koja se odnose na bezbednost saobraćaja na putevima (u daljem tekstu: bezbednost saobraćaja).”.

Član 2.

U članu 4. stav 3. briše se.

Član 3.

U članu 6. stav 1. u tački 3) posle reči: „donošenje” dodaju se reči: „plana i”, a posle reči: „ustanovama” dodaju se zapeta i reči: „osnovnim i srednjim školama”.

Posle tačke 6) dodaje se tačka 6a) koja glasi:

„6a) organi nadležni za poslove odbrane, za realizaciju dela programa saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja u okviru ministarstva nadležnog za poslove odbrane,”.

U tački 10) posle reči: „za” dodaju se reči: „praćenje efekata i”.

Na kraju tačke 12) tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se tač. 12a) i 12b) koje glase:

„12a) srednje stručne škole koje obrazuju vozače motornih vozila, odnosno instruktore vožnje, za realizaciju programa obrazovanja ovih kadrova u okviru svojih nadležnosti,

12b) pravna lica koja vrše osposobljavanje kandidata za vozače, kao i reprezentativne asocijacije ovih pravnih lica.”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Propise koji bliže uređuju sadržaj nastavnih planova i programa iz stava 1. tačke 3) ovog člana donosi ministar nadležan za poslove obrazovanja, na predlog Agencije za bezbednost saobraćaja.”.

Član 4.

U članu 7. stav 1. tačka 12) posle reči: „obeleženi” dodaju se zapeta i reči: „odnosno neobeleženi”.

Posle tačke 26) dodaje se tačka 26a) koja glasi:

„26a) pešačko-biciklistička staza je put namenjen za kretanje pešaka i biciklista,”;

U tač. 38)-40) posle reči: „masa” dodaju se reči: „praznog vozila”.

Posle tačke 46) dodaju se tač. 46a) i 46b) koje glase:

„46a) vučno vozilo turističkog voza je motorno vozilo koje je prvenstveno namenjeno za vuču priključnih vozila turističkog voza,

46b) priključno vozilo turističkog voza je priključno vozilo za prevoz putnika koje je namenjeno da bude vučeno isključivo od strane vučnog vozila turističkog voza,”.

Tačka 52) menja se i glasi:

„52) priključak za izvođenje radova je izmenljivo oruđe koje služi za obavljanje poljoprivrednih i drugih radova, koje motorno vozilo vuče, gura ili nosi,”.

Tačka 57) menja se i glasi:

„57) masa praznog vozila je masa koju deklariše proizvođač vozila i koja podrazumeva masu neopterećenog vozila sa karoserijom (nadgradnjom), odnosno šasije sa kabinom ukoliko proizvođač ne ugrađuje karoseriju (nadgradnju), najmanje 90% goriva, punim rezervoarima za tehničke tečnosti, stalnim teretom (trajno ugrađeni uređaji i oprema na vozilu npr. kran, dizalica i dr), rezervnim točkom (ukoliko postoji) i pripadajućim alatom,”.

Posle tačke 57) dodaje se tačka 57a) koja glasi:

„57a) masa vozila je masa vozila spremnog za vožnju koju deklariše proizvođač vozila i koja podrazumeva:

– masu praznog vozila,

– masu vozača od 75 kg za sva vozila izuzev vozila na dva i tri točka,

– u slučaju autobusa, masu drugog člana posade od 75 kg, ako za njega postoji sedište u vozilu,

– u slučaju vučnog vozila izuzev vozila vrste M1, masu vučnog uređaja ukoliko postoji.”.

Tačka 58) menja se i glasi:

„58) nosivost vozila je razlika najveće dozvoljene mase vozila i mase vozila,”.

Tačka 59) menja se i glasi:

„59) najveća dozvoljena masa vozila je masa koju deklariše proizvođač vozila,”.

Posle tačke 64) dodaje se tačka 64a) koja glasi:

„64a) najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje proizvođača vozila je najveće opterećenje koje osovina vozila prenosi na horizontalnu podlogu prema deklaraciji proizvođača u stanju mirovanja,”.

Posle tačke 83) dodaje se tačka 83a) koja glasi:

„83a) predavač teorijske obuke je lice koje je ovlašćeno da obavlja teorijsku obuku kandidata za vozače,”.

Tačka 84) menja se i glasi:

„84) instruktor vožnje je lice koje je ovlašćeno da obavlja praktičnu obuku kandidata za vozače,”.

U tački 85) posle reči: „koje” dodaju se reči: „je ovlašćeno da”, a posle reči: „kandidat” dodaju se reči: „za vozača”.

Tačka 89) menja se i glasi:

„89) odbačeno vozilo je vidno zapušteno vozilo parkirano na putu, koje nije upisano u jedinstveni registar vozila, odnosno kojem je istekla važnost registracione nalepnice duže od šest meseci,”.

U tački 95) posle reči: „oznaka” dodaje se srednja crta i reč: „dozvola”.

U tački 97) reči: „teoretsku nastavu” zamenjuju se rečima: „teorijsku obuku”.

Na kraju tačke 103) tačka se zamenjuje zapetom i dodaje se tačka 104) koja glasi:

„104) manja materijalna šteta je šteta nastala u saobraćajnoj nezgodi prouzrokovana u vrednosti manjoj od one za koju je propisana krivična odgovornost.”.

Član 5.

U članu 8. stav 1. menja se i glasi:

„U cilju ostvarivanja saradnje i usklađenog obavljanja poslova u funkciji unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima, kao i iniciranja i praćenja preventivnih i drugih aktivnosti u oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima, na predlog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, Vlada obrazuje Telo za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima (u daljem tekstu: Telo za koordinaciju), kao koordinaciono telo Vlade, u čiji sastav ulaze ministri nadležni za unutrašnje poslove, poslove saobraćaja, zdravlja, rada, pravde, prosvete, trgovine i direktor Agencije za bezbednost saobraćaja.”

U stavu 2. reči: „može da osnuje” zamenjuju se rečju: „osniva”.

U stavu 3. posle reči: „Vlade” zapeta i reči: „odnosno nadležnog izvršnog organa” brišu se.

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Propise koji bliže uređuju organizaciju, način rada, izveštavanje i praćenje rada tela iz stava 2. ovog člana donosi ministar nadležan za unutrašnje poslove, na predlog Agencije za bezbednost saobraćaja.”.

Član 6.

U članu 9. stav 2. menja se i glasi:

„Agencija:

1) analizira, prati i unapređuje sistem bezbednosti saobraćaja (uspostavlja, razvija i unapređuje jedinstvenu bazu podataka od značaja za bezbednost saobraćaja),

2) organizuje, odnosno sprovodi aktivnosti usmerene na unapređenje bezbednosti vozača i drugih učesnika u saobraćaju, kao i na unapređenje bezbednosti saobraćaja sa stanovišta vozila i puteva,

3) organizuje, odnosno sprovodi preventivno-promotivne aktivnosti i kampanje usmerene na povećanje bezbednosti saobraćaja,

4) obezbeđuje bazu podataka o tehničkim karakteristikama motornih i priključnih vozila, koji su od značaja za primenu propisa o bezbednosti saobraćaja na putevima i bazu podataka koji su od značaja za uvoz vozila,

5) organizuje i sprovodi stručni ispit i proveru znanja i organizuje, odnosno sprovodi pripremnu nastavu za polaganje stručnog ispita i seminare unapređenja znanja za predavače teorijske obuke,

6) organizuje, odnosno sprovodi seminare unapređenja znanja i organizuje i sprovodi proveru znanja za instruktora vožnje,

7) organizuje i sprovodi stručni ispit i proveru znanja i organizuje, odnosno sprovodi obuku za polaganje stručnog ispita i seminare unapređenja znanja za ispitivača,

8) organizuje i sprovodi stručni ispit za sticanje licence za obavljanje poslova profesionalnog vozača (SRS) i organizuje obuku za sticanje i obnavljanje licence za obavljanje poslova profesionalnog vozača (SRS),

9) organizuje i sprovodi stručni ispit i organizuje, odnosno sprovodi obuku za vozača turističkog voza,

10) organizuje i sprovodi stručni ispit i organizuje, odnosno sprovodi obuku za vozača tramvaja,

11) organizuje i sprovodi ispit iz oblasti unapređenja znanja iz bezbednosti saobraćaja i organizuje, odnosno sprovodi obuku za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola zbog nesavesnog upravljanja,

12) organizuje i sprovodi stručni ispit i proveru znanja i organizuje, odnosno sprovodi obuku za polaganje stručnog ispita i seminare unapređenja znanja za kontrolora tehničkog pregleda,

13) izdaje dozvole (licence), uverenja i druga dokumenta u skladu sa ovim zakonom,

14) sarađuje sa međunarodnim i regionalnim telima i institucijama za bezbednost saobraćaja,

15) koordinira rad tela za bezbednost saobraćaja u lokalnim samoupravama i daje saglasnost na program za rad tela za bezbednost saobraćaja u lokalnim samoupravama, u skladu sa odredbama ovog zakona,

16) izdaje periodične analize i publikacije sa podacima o saobraćaju i saobraćajnim nezgodama, odnosno izveštava na nacionalnom nivou o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima,

17) objavljuje, odnosno daje stručno mišljenje na stručnu literaturu značajnu za bezbednost saobraćaja,

18) organizuje i obezbeđuje objavljivanje stručne literature iz oblasti osposobljavanja vozača,

19) obavlja poslove u vezi sa primenom tahografa i graničnika brzine,

20) obavlja poslove u vezi sa ispitivanjem, homologacijom i kontrolom saobraznosti vozila, opreme i delova,

21) inicira, organizuje i realizuje stručne obuke, odnosno podržava naučne i stručne projekte i istraživanja u oblasti bezbednosti saobraćaja,

22) organizuje i sprovodi stručni ispit i proveru znanja i organizuje, odnosno sprovodi pripremnu nastavu za polaganje stručnog ispita i seminare unapređenja znanja za revizore, odnosno proveravače,

23) organizuje, odnosno sprovodi stručna usavršavanja u oblasti bezbednosti saobraćaja, odnosno sertifikuje lica koja sprovode obuke, odnosno seminare unapređenja znanja,

24) analizira i inicira unapređenje propisa značajnih za bezbednost saobraćaja,

25) obavlja i druge zadatke vezane za unapređenje bezbednosti saobraćaja, utvrđene ovim zakonom i drugim propisima,

26) obezbeđuje Centralni informacioni sistem, sa programom koji omogućava prikupljanje i dostavu propisanih podataka od strane privrednog društva, iz objekata u kojima se vrši tehnički pregled vozila, kao i centralizovanu obradu podataka.”.

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Agencija proverava ispunjenost uslova koje mora da ispunjava pravno lice iz stava 4. ovog člana.”.

Član 7.

U članu 10. stav 1. tačka 1) reči: „i posebnih naknada za obavljanje poslova koje vrši Agencija” brišu se.

U stavu 2. reči: „i naknada” brišu se, a reči: „ministarstva nadležnog za saobraćaj i za trgovinu i usluge” zamenjuju se rečima: „ministarstava nadležnih za saobraćaj i trgovinu”.

Stav 5. briše se.

Član 8.

U članu 11. stav 2. menja se i glasi:

„Nacionalna strategija sadrži najznačajnija obeležja postojećeg stanja bezbednosti saobraćaja, viziju, dugoročne i kratkoročne ciljeve, ključne oblasti rada i rokove za donošenje odgovarajućeg akcionog plana.”.

Član 9.

U članu 12. stav 1. reč: „Nacionalni” zamenjuje se rečju: „Akcioni”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Akcioni plan sadrži naročito: mere i aktivnosti u okviru ključnih oblasti rada, odgovorne subjekte, rokove i finansijska sredstva u ključnim oblastima rada.”.

Član 10.

U članu 13. reč: „Nacionalnim” zamenjuje se rečju: „Akcionim”.

Član 11.

U članu 14. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Vlada, odnosno nadležni izvršni organ iz stava 2. ovog člana dužni su da izveštaje iz st. 1. i 2. ovog člana učine dostupnim javnosti.”.

Član 12.

U članu 17. stav 2. tačka 2) posle reči: „prekršaje” dodaju se reči: „i privredne prestupe”.

Član 13.

Član 20. menja se i glasi:

„Član 20.

Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa:

značenjem znaka, odnosno naredbe koje daje ovlašćeno lice koje vrši neposredno regulisanje saobraćaja,

značenjem svetlosnog saobraćajnog znaka,

značenjem saobraćajnog znaka,

značenjem oznake na kolovozu i trotoaru,

pravilima saobraćaja.

Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa značenjem znaka, odnosno naredbe koje daje ovlašćeno lice koje vrši neposredno regulisanje saobraćaja i kada time odstupaju od značenja svetlosnog saobraćajnog znaka ili značenja drugog saobraćajnog znaka ili značenja oznake na kolovozu i trotoaru ili pravila saobraćaja.

Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa značenjem svetlosnog saobraćajnog znaka i kada time odstupaju od značenja drugog saobraćajnog znaka ili značenja oznake na kolovozu i trotoaru ili pravila saobraćaja.

Učesnici u saobraćaju su dužni da postupaju u skladu sa značenjem saobraćajnog znaka i kada time odstupaju od značenja oznake na kolovozu i trotoaru ili pravila saobraćaja.

Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa značenjem oznake na kolovozu i trotoaru i kada time odstupaju od pravila saobraćaja.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, kada se ograničenje brzine utvrđeno saobraćajnim znakom razlikuje od pravila ograničenja brzine propisanog posebnim pravilom saobraćaja iz člana 44, člana 45, člana 75. stav 2, člana 119. stav 4, člana 161. stav 2, člana 162. stav 1, člana 163. stav 2. ili člana 182. stav 5, primenjuje se restriktivnije ograničenje brzine.

Ukoliko se opšte ili posebno pravilo saobraćaja o ograničenju brzine kretanja vozila razlikuje od opšteg ili posebnog pravila saobraćaja o ograničenju brzine kretanja na putu po kome se kreću, učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa restriktivnijim pravilom saobraćaja.”.

Član 14.

U članu 26. posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Propise koji bliže uređuju način obavljanja organizovanog prevoza dece donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja.”.

Član 15.

Član 31. menja se i glasi:

„Član 31.

U motornom vozilu na prednjem sedištu ne sme da se prevozi dete mlađe od 12 godina, kao ni lice koje nije sposobno da upravlja svojim postupcima.

Lice niže od 135 cm prevozi se vezano u odgovarajućem homologovanom bezbednosnom sedištu, koje je pričvršćeno za vozilo u skladu sa deklaracijom proizvođača vozila, odnosno proizvođača bezbednosnog sedišta, osim u vozilima za javni prevoz putnika.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, dete do tri godine može se prevoziti na prednjem sedištu, ukoliko se prevozi u bezbednosnom sedištu koje je okrenuto suprotno pravcu kretanja vozila, kada vozilo nema ili je isključen bezbednosni vazdušni jastuk.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, lice starije od četiri godine može se prevoziti vezano sigurnosnim pojasom vozila uz upotrebu homologovanog bezbednosnog podmetača, ukoliko visina lica omogućava bezbedno vezivanje i ukoliko na mestu gde lice sedi postoji ugrađen naslon za glavu.

Izuzetno, odredbe iz st. 2. i 4. ovog člana ne primenjuju se u slučaju prevoza lica nižeg od 135 cm na sedištu u vozilu za koje po važećim propisima ne mora postojati sigurnosni pojas, odnosno priključak za vezivanje sigurnosnog pojasa.

Propise koji bliže uređuju način prevoženja dece i uslove koje mora da ispunjava bezbednosno sedište donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja.”.

Član 16.

Član 32. menja se i glasi:

„Član 32.

Vozač mora da upravlja vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne gubi upravljivost, pri čemu svi točkovi vozila, u normalnim uslovima eksploatacije, moraju biti u kontaktu sa podlogom.

Vozač ne sme naglo da menja način vožnje, osim u slučaju izbegavanja neposredne opasnosti.

Vozač ne sme da započne bilo koju radnju vozilom u saobraćaju na putu (uključivanje u saobraćaj, promenu saobraćajne trake, prestrojavanje, skretanje, polukružno okretanje, obilaženje, preticanje, vožnja unazad, isključenje iz saobraćaja, zaustavljanje, parkiranje i dr.) pre nego što se uveri da radnju može da izvrši na bezbedan i propisan način.

Vozač je dužan da druge učesnike u saobraćaju jasno i blagovremeno obavesti o nameri da izvrši radnju iz stava 3. ovog člana dajući propisani znak pokazivačima pravca, a ako oni ne postoje, odgovarajući znak rukom. Vozač mora davati propisani znak za sve vreme vršenja radnje vozilom, a po izvršenoj radnji mora prestati sa davanjem tog znaka.”.

Član 17.

U članu 33. stav 1. briše se.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 1.

Član 18.

U članu 37. stav 2. reč: „Kretanje” zamenjuje se rečima: „Izuzetno od stava 1. ovog člana, kretanje”.

U stavu 3. posle reči: „tunelima” zapeta i reči: „na delu puta gde je zabranjeno zaustavljanje” brišu se.

Član 19.

U članu 39. posle reči: „pratnjom” dodaju se zapeta i reči: „kao i saobraćaj vozila kojima se vrši održavanje puta ili radovi na putu, za vreme vršenja tih radova”.

Član 20.

Član 40. menja se i glasi:

„Član 40.

Za vožnju bicikla, gde ne postoji posebna staza, odnosno traka, sme da se koristi kolovoz u širini od najviše jedan metar od desne ivice kolovoza, osim na delu puta ispred raskrsnice ili drugog mesta na kome vozilo skreće ulevo, odnosno kada vrši preticanje ili obilaženje.

Za kretanje bicikla po pešačko-biciklističkoj stazi shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o kretanju po biciklističkoj stazi, pri čemu vozač bicikla ne sme da se kreće brzinom većom od 10 km/h i dužan je da postupa sa naročitom opreznošću prema pešacima, tako da ne ometa kretanje, odnosno ne ugrožava bezbednost pešaka.”.

Član 21.

U članu 41. stav 2. tačka 2) tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se tač. 3) i 4) koje glase:

„3) kretanje vozila na putu u naselju brzinom koja je za više od 90 km/h veća od dozvoljene, odnosno van naselja brzinom koja je za više od 100 km/h veća od dozvoljene,

4) upravljanje vozilom u stanju potpune alkoholisanosti (više od 2,00 mg/ml).”.

Član 22.

U članu 46. stav 2. reči: „saobraćajnim znakom” zamenjuju se rečima: „saobraćajnom signalizacijom”.

Član 23.

Član 47. menja se i glasi:

„Član 47.

Vozač je dužan da propusti sva vozila koja se kreću putem sa savremenim kolovoznim zastorom kada se vozilom uključuje sa zemljanog puta ili sa površine na kojoj se ne vrši javni saobraćaj.

Vozač koji pri skretanju preseca biciklističku stazu, odnosno traku, dužan je da propusti vozila koja se kreću stazom, odnosno trakom.

Vozač je dužan da propusti vozilo koje dolazi sa njegove desne strane na raskrsnici na kojoj prvenstvo prolaza nije regulisano na drugi način, odnosno pri susretu sa drugim vozilom (pravilo „desne strane”).

Pri skretanju ulevo, vozač je dužan da na raskrsnici na kojoj prvenstvo prolaza nije regulisano na drugi način propusti vozilo koje dolazeći iz suprotnog smera zadržava pravac kretanja ili skreće udesno (pravilo „levog skretanja”).

Na raskrsnici na kojoj prvenstvo prolaza nije regulisano na drugi način, tramvaj ima prvenstvo prolaza u svim slučajevima, osim u slučaju kada preseca biciklističku stazu ili traku. Međusobno prvenstvo prolaza tramvaja reguliše se pravilom „desne strane” i pravilom „levog skretanja”, ako prvenstvo prolaza tramvaja nije regulisano na drugi način.

Na raskrsnici na kojoj je saobraćaj regulisan saobraćajnim znakovima, odnosno oznakama na kolovozu i trotoaru, međusobno prvenstvo prolaza vozila na putu sa prvenstvom prolaza, kao i međusobno prvenstvo prolaza vozila na putu koji se ukršta sa putem sa prvenstvom prolaza, reguliše se pravilom „desne strane” i pravilom „levog skretanja”.

Na raskrsnici na kojoj je saobraćaj regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima, međusobno prvenstvo prolaza učesnika u saobraćaju, koji na raskrsnici svetlosnim saobraćajnim znakovima istovremeno dobijaju pravo prolaza, reguliše se pravilom „desne strane” i pravilom „levog skretanja”.

Na raskrsnici na kojoj je saobraćaj regulisan znacima, odnosno naredbama, koja daju ovlašćena lica koja vrše neposredno regulisanje saobraćaja, međusobno prvenstvo prolaza učesnika u saobraćaju, koji na ovim raskrsnicama istovremeno dobijaju pravo prolaza, reguliše se pravilom „desne strane” i pravilom „levog skretanja”.”.

Član 24.

U članu 55. stav 3. tačka 10) reč: „i” zamenjuje se rečju: „ili”.

Posle stava 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

„Izuzetno, preticanje odnosno obilaženje iz stava 3. tač. 14) i 15) ovog člana dozvoljeno je radi preticanja, odnosno obilaženja bicikla, radne mašine, traktora, motokultivatora, odnosno zaprežnog vozila, pod uslovima iz stava 1. ovog člana.”.

Član 25.

U članu 62. stav 2. menja se i glasi:

„Odredbe ovog zakona o zaustavljanju i parkiranju ne primenjuju se na:

policijske službenike u obavljanju službene dužnosti, ako bi obaveza poštovanja odredaba o zabrani zaustavljanja ili parkiranja vozila omela uspešno obavljanje službene dužnosti,

pripadnike komunalne policije u obavljanju službene dužnosti, ako bi obaveza poštovanja odredbi o zabrani zaustavljanja ili parkiranja vozila omela uspešno obavljanje službene dužnosti,

vozače vozila pod pratnjom i vozače vozila sa pravom prvenstva prolaza u obavljanju službene dužnosti, ako bi obaveza poštovanja odredbi o zabrani zaustavljanja ili parkiranja vozila omela uspešno obavljanje službene dužnosti,

radnike komunalnih službi za vreme dok vrše komunalne delatnosti, ako bi obaveza poštovanja odredbi o zabrani zaustavljanja ili parkiranja vozila omela uspešno obavljanje komunalne delatnosti.”.

Član 26.

U članu 66. stav 1. posle tačke 8) dodaje se tačka 8a), koja glasi:

„8a) na pešačko-biciklističkoj stazi,”.

Stav 2. zamenjuje se st. 2 ( 4. koji glase:

„Izuzetno od stava 1. tač. 1) i 3) ovog člana, u slučaju raskrsnica, pešačkih prelaza, odnosno prelaza biciklističke staze preko kolovoza, koji se nalaze u jednosmernoj ulici, dozvoljeno je zaustavljanje i parkiranje vozila i na odstojanju manjem od pet metara nakon tih raskrsnica, odnosno prelaza, posmatrano u dozvoljenom smeru kretanja u toj ulici.

Izuzetno od stava 1. ovog člana dozvoljeno je zaustavljanje vozila na mestima iz stava 1. tač. 6), 11), 12), 16), 17) i 18), ukoliko tako zaustavljeno vozilo ne predstavlja opasnost ili smetnju u saobraćaju ili kretanju pešaka, odnosno obavljanju komunalnih delatnosti.

Osim na mestima iz stava 2. ovog člana, vozač vozila kojim se obavlja auto taksi prevoz putnika može zaustaviti vozilo i na mestima iz stava 1. tač. 9), 10) i 13) ovog člana, kao i u saobraćajnoj traci za vozila javnog prevoza kojom se ne kreću tramvaji, i to samo za vreme potrebno za ulazak, odnosno izlazak putnika.”.

Član 27.

U članu 67. stav 5. menja se i glasi:

„Ako se vozač, odnosno druga lica iz vozila iz stava 1. ovog člana nalaze na kolovozu, dužni su da nose svetloodbojni prsluk, osim drugih lica iz vozila javnog prevoza putnika.”.

Član 28.

U članu 70. stav 2. reč: „Ukoliko” zamenjuje se rečima: „Izuzetno od stava 1. ovog člana, ukoliko”.

Član 29.

U članu 72. stav 4. reči: „lice koje” zamenjuju se rečima: „vozač koji”.

Član 30.

U članu 78. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Priključak za izvođenje radova, kada je priključen na vozilo koje učestvuje u saobraćaju na putu, mora da bude označen na propisan način.”.

Član 31.

U članu 80. stav 2. menja se i glasi:

„Vozilo iz stava 1. ovog člana u naselju mora imati najmanje poziciona, odnosno parkirna svetla na onoj strani vozila koja je bliža sredini puta.”.

Član 32.

U članu 89. stav 4. zapeta i reči: „tricikala i motocikala” zamenjuju se rečima: „i tricikala”.

Član 33.

U članu 90. uvodna rečenica menja se i glasi:

„Vozač bicikla, mopeda, lakog i teškog tricikla, lakog i teškog četvorocikla i motocikla, pri upravljanju vozilom na način propisan odredbom člana 32. stav 1. ovog zakona, naročito, ne sme da:”.

Tačka 2) menja se i glasi:

„2) sklanja noge sa pedala, odnosno oslonca za noge, osim u slučaju oslanjanja kada vozilo nije u pokretu,”.

Tačka 4) menja se i glasi:

„4) vodi, vuče ili potiskuje druga vozila, odnosno životinje, osim da vuče priključno vozilo koje je proizvedeno kao priključno vozilo namenjeno za vuču od strane vrste vozila koja isto vuče,”.

Član 34.

U članu 91. stav 1. posle reči: „kacige” dodaju se zapeta i reči: „osim ukoliko na vozilu postoji ugrađena kabina”.

Član 35.

U članu 93. stav 7. reči: „bicikl sa motorom” zamenjuju se rečju: „moped”.

Posle stava 7. dodaje se stav 8. koji glasi:

„Odredbe ovog zakona o kretanju pešaka po kolovozu ne primenjuju se na:

policijske službenike u obavljanju službene dužnosti, ako bi obaveza poštovanja tih odredaba omela uspešno obavljanje službene dužnosti,

pripadnike komunalne policije u obavljanju službene dužnosti, ako bi obaveza poštovanja tih odredaba omela uspešno obavljanje službene dužnosti,

na lica iz vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaza u obavljanju službene dužnosti, ako bi obaveza poštovanja tih odredaba omela uspešno obavljanje službene dužnosti,

radnike komunalnih službi za vreme dok vrše komunalne delatnosti, ako bi obaveza poštovanja tih odredaba omela uspešno obavljanje komunalne delatnosti.”.

Član 36.

U članu 98. stav 2. tačka 1) briše se.

Na kraju tačke 7) tačka se zamenjuje zapetom i dodaje se tačka 8) koja glasi:

„8) inspektora za drumski saobraćaj tokom obavljanja službene dužnosti.”.

Član 37.

U članu 99. stav 3. reči: „zaustavi vozilo ispred pešačkog prelaza i” brišu se.

Član 38.

U članu 104. stav 3. posle reči: „vozilima” dodaje se zapeta i reči: „a vozila za održavanje puta i vršenja radova na putu mogu se kretati zaustavnom trakom za vreme obavljanja tih radova”.

Član 39.

U članu 105. stav 1. reči: „zaustavlja i” zamenjuju se rečima: „zaustavi ili”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu ili iz drugih razloga prinuđen da zaustavi vozilo na autoputu ili motoputu, dužan je da ga zaustavi na zaustavnoj traci i da preduzme potrebne mere da vozilo što pre ukloni sa puta.”.

Posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

„Vozač je dužan da motorno, odnosno priključno vozilo, koje je zaustavljeno u slučaju iz stava 3. ovog člana, obeleži sigurnosnim trouglom na udaljenosti od najmanje 100 m od vozila i da uključi sve pokazivače pravca.

Ako se vozač, odnosno druga lica iz vozila u slučaju iz stava 3. ovog člana nalaze van vozila na putu, dužni su da nose svetloodbojni prsluk.”.

Član 40.

U članu 111. stav 2. tačka 2) menja se i glasi:

„2) traktor noću, kao i u uslovima smanjene vidljivosti,”.

Član 41.

U članu 112. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

„1) tako da ukupna masa vozila prelazi najveću dozvoljenu masu vozila, odnosno tako da osovinsko opterećenje prelazi najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje proizvođača vozila,”.

Stav 4. briše se.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 4. i 5.

Član 42.

U članu 134. posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Izuzetno, uz saglasnost upravljača puta, na nosač saobraćajne signalizacije može se postaviti sredstvo za snimanje saobraćaja, pod uslovom da ne zaklanja ili umanjuje uočljivost postojeće saobraćajne signalizacije.”.

Član 43.

U članu 160. stav 1. reči: „po kome je dozvoljen isključivo saobraćaj pešaka” zamenjuje se rečima: „koji je prvenstveno namenjen saobraćaju pešaka.”.

Član 44.

U članu 163. stav 3. reči: „primenu posebnih tehničkih sredstava” zamenjuju se rečima: „preduzimanje odgovarajućih mera”.

U stavu 4. reči: „primeni posebna tehnička sredstva” zamenjuju se rečima: „preduzme naložene mere za zaštitu bezbednosti dece”.

U stavu 5. reči: „na predlog” zamenjuju se rečima: „uz saglasnost”.

Član 45.

U članu 165. stav 4. posle reči: „putevima” dodaju se reči: „i ulicama”.

U stavu 6. reči: „posebnih tehničkih sredstava” zamenjuju se rečima: „odgovarajućim merama”.

Član 46.

U članu 174. stav 2. posle reči: „poginulih” zapeta i reči: „odnosno povređenih” brišu se.

Stav 3. menja se i glasi:

„Prilikom vršenja uviđaja saobraćajne nezgode u kojoj nema poginulih lica, ovlašćeno lice koje vrši uviđaj će neposredne učesnike saobraćajne nezgode obavezno podvrgnuti ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, droga test i dr.).”.

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Ako se ispitivanjem iz stava 3. ovog člana utvrdi prisustvo alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci u organizmu kod neposrednog učesnika saobraćajne nezgode u kojoj ima povređenih lica, odnosno ukoliko se ispitivanje iz stava 3. ne može izvršiti kod nekog od učesnika, ovlašćeno lice koje vrši uviđaj odrediće da se takvom učesniku saobraćajne nezgode uzme uzorak krvi ili uzorak krvi i urina radi utvrđivanja količine alkohola u krvi, odnosno prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu.”.

Član 47.

U članu 175. stav 1. reči: „očigledno neispravni sklopovi” zamenjuju se rečima: „znatno oštećeni ili neispravni sistemi, sklopovi i”.

Član 48.

Član 178. menja se i glasi:

„Član 178.

Motornim vozilom, odnosno skupom vozila sme samostalno da upravlja vozač koji ispunjava propisane uslove i ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojim upravlja.

Stranac koji privremeno boravi u Republici Srbiji, na osnovu važeće putne isprave, strane lične karte ili vize ili državljanin Republike Srbije koji boravi ili prebiva u inostranstvu pa privremeno dođe u Republiku Srbiju, može upravljati vozilom na osnovu strane vozačke dozvole, odnosno međunarodne vozačke dozvole u vreme njenog važenja, pod uslovom reciprociteta za vreme svog privremenog boravka. Lice iz ovog stava dužno je da poseduje dokaz o dužini boravka u kontinuitetu na teritoriji Republike Srbije kada upravlja vozilom u saobraćaju, i da isti pruži na uvid na zahtev ovlašćenog službenog lica.

Strana vozačka dozvola, odnosno strana međunarodna vozačka dozvola prestaje da važi u saobraćaju na putevima Republike Srbije protekom roka od 12 meseci računajući od dana kada je strancu odobren privremeni boravak u kontinuitetu dužem od šest meseci ili stalno nastanjenje, od dana izdavanja diplomatske lične karte, odnosno od dana ulaska državljanina Republike Srbije koji privremeno ili stalno boravi u inostranstvu na teritoriju Republike Srbije.

Izuzetno od st. 1 ( 3. ovog člana, vozač ne sme da upravlja vozilom u saobraćaju na putu:

kada mu je odlukom nadležnog organa zabranjeno upravljanje,

kada je isključen iz saobraćaja.

Teritorijalno nadležna organizaciona jedinica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove vodi registar o vozačima kojima su izdate vozačke dozvole, u skladu sa propisom o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova.”.

Član 49.

U članu 179. st. 2. i 3. menjaju se i glase:

„Izuzetno od odredbi stava 1. ovog člana, licu kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom, osim traktorom, radnom mašinom (kategorija F) i motokultivatorom (kategorija M), kao i u slučaju izdavanja vozačke dozvole za upravljanje traktorom i radnom mašinom i motokultivatorom, vozačka dozvola će se izdati i bez prilaganja dokaza iz stava 1. tačka 5) ovog člana.

Strancu kome je odobren boravak od najmanje šest meseci ili kome je izdata dozvola za stalno nastanjenje, osoblju diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, stranih trgovinskih, saobraćajnih, kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava, kao i državljaninu Republike Srbije koji se vrati iz inostranstva, odnosno dođe u Republiku Srbiju da u njoj stalno boravi će se izdati srpska vozačka dozvola na njihov zahtev bez polaganja vozačkog ispita i ispita iz prve pomoći, na osnovu strane vozačke dozvole (osim privremenih, probnih i sličnih vozačkih dozvola) kojoj nije istekao rok važenja, pod uslovima iz stava 1. tač. 1), 2), 3) i 6) ovog člana. Od osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, pod uslovima reciprociteta, neće se zahtevati dokaz iz stava 1. tačka 2) ovog člana. Srpska vozačka dozvola ne može se izdati na osnovu međunarodne vozačke dozvole. Na osnovu strane vozačke dozvole iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju kategoriju, odnosno vrstu motornih vozila je izdata ili da li joj je istekao rok važenja, može se izdati srpska vozačka dozvola samo ako podnosilac zahteva priloži ispravu iz koje se vidi kojim vozilima može da upravlja, odnosno da joj nije istekao rok važenja.”.

Član 50.

U članu 180. stav 1. u uvodnoj rečenici, posle reči: „dozvolu” dodaju se zapeta i reči: „odnosno, u propisanim slučajevima, probnu vozačku dozvolu”.

Posle tačke 3) dodaje se tačka 3a) koja glasi:

„3a) 17 godina za kategoriju B,”.

U tački 5) reči: „V,” i „i BE” brišu se.

U tački 7) posle reči: „kategorije” dodaju se reč: „BE” i zapeta.

U stavu 2. reč: „zanimanje” zamenjuje se rečima: „obrazovni profil”.

Član 51.

Član 182. menja se i glasi:

„Član 182.

Probna vozačka dozvola izdaje se licu koje prvi put položi vozački ispit za upravljanje motornim vozilima kategorija A1, A2, A, V1 i V sa rokom važenja:

dve godine – licima koja su položila vozački ispit sa navršenih 19 godina života,

do navršene 21. godine života ( licima koja su položila vozački ispit pre navršene 19. godine života.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, učenicima srednjih stručnih škola, koji se obrazuju za obrazovni profil vozač motornih vozila i koji su položili vozački ispit za upravljanje vozilima C i CE kategorije, probna vozačka dozvola za upravljanje vozilom kategorije B izdaje se sa rokom važenja od jedne godine.

Ako lice nakon isteka roka važenja probne vozačke dozvole položi ispit za vozača vozila jedne od ostalih kategorija iz stava 1. ovog člana, izdaće mu se vozačka dozvola u skladu sa odredbama člana 179. ovog zakona.

Ako lice sa probnom vozačkom dozvolom položi ispit za vozača vozila jedne od ostalih kategorija iz stava 1. ovog člana, probna vozačka dozvola za novostečenu kategoriju važiće do datuma važenja probne vozačke dozvole koja je prvo izdata.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da:

upravlja vozilom brzinom većom od:

na autoputu 110 km/h,

na motoputu 90 km/h,

na ostalim putevima brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće,

otpočne i upravlja motornim vozilom ukoliko ima u organizmu alkohola odnosno psihoaktivnih supstanci,

upravlja motornim vozilom u periodu od 23,00 do 06,00 časova,

za vreme vožnje koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju, odnosno opremu koja omogućava telefoniranje bez angažovanja ruku,

upravlja vozilom kategorije V čija snaga motora prelazi 80 kW.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B, dok ne navrši 18 godina života, ne sme da upravlja vozilom bez nadzora lica koje se nalazi u tom vozilu i koje ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje pet godina.

Vozač iz stava 6. ovog člana može prevoziti najviše tri lica, uključujući i lice koje vrši nadzor.

Lice koje vrši nadzor iz stava 6. ovog člana dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način i u skladu sa propisima.

Motorno vozilo, kojim upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom „P”, koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.

Ministar nadležan za poslove saobraćaja propisuje posebne uslove o izgledu, tehničkim karakteristikama i načinu postavljanja posebne oznake iz stava 9. ovog člana.”.

Član 52.

U članu 183. stav 1. reči: „duži od tri meseca” zamenjuju se rečima: „od najmanje šest meseci”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Niko ne može u isto vreme koristiti dve ili više vozačkih dozvola izdatih od strane dve države. Ukoliko vozač poseduje važeću srpsku vozačku dozvolu i inostranu vozačku dozvolu koja nije izdata po osnovu zamene za srpsku vozačku dozvolu, dužan je da koristi srpsku vozačku dozvolu kada upravlja vozilom u saobraćaju na teritoriji Republike Srbije.”

U stavu 4. posle reči: „poslova” dodaju se zapeta i reči: „u skladu sa propisom o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova,”.

U stavu 5. posle reči: „prebivalište” u određenom padežu, dodaju se zapeta i reči: „odnosno boravište” u odgovarajućem padežu.

Član 53.

U članu 184. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Kada upravlja turističkim vozom, odnosno tramvajem, vozač mora imati kod sebe posebnu dozvolu za upravljanje turističkim vozom, odnosno tramvajem i dužan je da na zahtev ovlašćenog lica, dozvolu da na uvid.”.

Član 54.

U članu 185. stav 1. posle prve rečenice dodaje se druga rečenica koja glasi:

„Vozačka dozvola kategorije C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 i D1E izdaje se na rok od pet godina.”.

Stav 4. briše se.

Dosadašnji st. 5 ( 7. postaju st. 4 ( 6.

Član 55.

U članu 186. stav 2. briše se.

Dosadašnji st. 3 ( 6. postaju st. 2 ( 5.

U stavu 5. broj: „4” zamenjuje se brojem „3”.

Član 56.

U članu 187. stav 3. reči: „0,30 mg/ml” zamenjuju se rečima: „0,20 mg/ml”.

U stavu 4. tačka 5) posle reči: „vožnje” dodaju se reči: „kada obavlja praktičnu obuku kandidata za vozače”.

U tački 6) reči: „dela vozačkog” brišu se.

U tački 9) reči: „delu vozačkog ispita” zamenjuju se rečju: „ispitu”.

U stavu 5. tač. 1) ( 6) zamenjuju se tač. 1) (7) koje glase:

„1) do 0,20 mg/ml – blaga alkoholisanost,

2) više od 0,20 mg/ml do 0,50 mg/ml – umerena alkoholisanost,

3) više od 0,50 mg/ml do 0,80 mg/ml – srednja alkoholisanost,

4) više od 0,80 mg/ml do 1,20 mg/ml – visoka alkoholisanost,

5) više od 1,20 mg/ml do 1,60 mg/ml – teška alkoholisanost,

6) više od 1,60 mg/ml do 2,00 mg/ml – veoma teška alkoholisanost,

7) više od 2,00 mg/ml – potpuna alkoholisanost.”

Član 57.

U članu 195. stav 8. posle reči: „A1” dodaju se reči: „i kategorije AM, a vozač vozila kategorije A1 može da upravlja vozilom kategorije AM.”.

Posle stava 11. dodaje se stav 12. koji glasi:

„U vozačku dozvolu upisuju se sve kategorije vozila kojima vozač ima pravo da upravlja prema odredbama ovoga člana.”.

Član 58.

U članu 197. stav 7. menja se i glasi:

„Prekršajni sud, donosilac pravnosnažne presude kojom se izriču kazneni poeni, obavezan je da istu dostavi podnosiocu zahteva odmah, a najkasnije u roku od 15 dana.”.

Član 59.

U članu 198. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„Kazneni poeni koji su izrečeni vozaču sa probnom vozačkom dozvolom preneće se u evidenciju kaznenih poena vozača nakon isteka roka važenja probne vozačke dozvole, ako nije istekao rok iz stava 3. ovog člana.”.

Dosadašnji st. 4 − 7. postaju st. 5 − 8.

Član 60.

U glavi XI naslov odeljka 9. reč: „Izvršenje” zamenjuje se rečima: „Izricanje i izvršenje”.

Član 61.

U članu 201. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

„Za prekršaje za koje je ovim zakonom propisano izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom ista će se izreći licu koje se nalazi u evidenciji vozača Republike Srbije, odnosno licu koje poseduje stranu vozačku dozvolu, za kategoriju vozila kojim je upravljao prilikom izvršenja prekršaja.”.

U dosadašnjem stavu 1. koji postaje stav 2. posle reči: „evidenciji” zapeta i reči: „odnosno na čijem području ima prebivalište vozač koji nije upisan u registar vozača” brišu se.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 62.

U članu 202. stav 3. menja se i glasi:

„Zaštitna mera, odnosno mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom smatra se izvršenom kada to teritorijalno nadležna organizaciona jedinica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, na osnovu pravnosnažne odluke suda koji je meru izrekao, vozaču saopšti u pisanoj formi i taj podatak evidentira u registar vozača, odnosno registar stranih vozača kojima je izrečena zaštitna mera, odnosno mera bezbednosti. Dostavljanje saopštenja vrši se u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku.”.

Stav 7. menja se i glasi:

„O izvršenim merama iz ovog člana koje su izrečene licima koja imaju stranu vozačku dozvolu zbog težih prekršaja iz oblasti bezbednosti javnog saobraćaja ili drugih prekršaja propisanih ovim zakonom, u trajanju od šest meseci ili duže, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, će, bez odlaganja, obavestiti državu čiji je organ izdao stranu vozačku dozvolu.”.

Član 63.

Član 203. menja se i glasi:

„Član 203.

Vozač motornog vozila, odnosno skupa vozila kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, kada upravlja vozilom odnosno skupom vozila kategorije C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, mora posedovati sertifikat o profesionalnoj kompetentnosti za obavljanje poslova profesionalnog vozača (certificate of professional competence – CPC, u daljem tekstu: CPC), osim ukoliko upravlja:

vojnim vozilima, vatrogasnim ili vozilima policije,

vozilima namenjenim za medicinsku pomoć,

vozilima čija konstruktivna brzina ne prelazi 45 km/h,

vozilima koja se koriste u vanrednim situacijama ili akcijama spasavanja,

vozilima čije se karakteristike ispituju na putu u cilju tehničkog razvoja, popravke ili održavanja, kao i novih ili prepravljenih vozila koja još nisu puštena u saobraćaj,

vozilima koja se koriste za obuku lica u cilju sticanja vozačke dozvole (kandidat za vozača) ili CPC (kandidat za profesionalnog vozača),

vozilima čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 7,5 t, odnosno koja osim sedišta za vozače imaju više od osam, a najviše 16 sedišta, i čija najveća dužina ne prelazi 8 m, čiji je vlasnik, odnosno primalac lizinga, odnosno zakupac fizičko lice, kad vrši prevoz za sopstvene potrebe,

vozilima koja prevoze materijal ili opremu za upotrebu od strane vozača u svrhu obavljanja njegovog osnovnog zanimanja, ako mu osnovno zanimanje nije profesionalni vozač.

SRS može biti CPC kojim se potvrđuje početna kvalifikacija (u daljem tekstu: početni CPC) ili CPC kojim se potvrđuje periodična obuka (u daljem tekstu: periodični CPC).

Tokom obavljanja prevoza, vozač iz stava 1. ovog člana mora kod sebe imati kvalifikacionu karticu vozača ili upisan kôd zajednice «95» u vozačku dozvolu.

Izdavanje kvalifikacione kartice vozača ili upisivanje kôda zajednice «95» u vozačku dozvolu, vrši se na osnovu stečenog i važećeg CPC. CPC i kvalifikaciona kartica imaju rok važenja od pet godina.

CPC i kvalifikacionu karticu izdaje i oduzima Agencija i vodi registar vozača u elektronskom obliku. SRS se izdaje na zaštićenom obrascu i sadrži podatke: ime i prezime, datum i mesto rođenja, datum izdavanja i rok važenja, broj/serijski SRS. Kvalifikaciona kartica izdaje se na zaštićenom obrascu i sadrži podatke: ime i prezime, datum i mesto rođenja, datum izdavanja kartice, rok važenja kartice, izdavalac kartice, broj/serijski broj kartice, svojeručni potpis, prebivalište, kategorija vozila, fotografija. Rok čuvanja evidencija o izdatim SRS i kvalifikacionim karticama je sedam godina.

Vozač koji stiče početni CPC, mora da ispunjava sledeće uslove:

1) da ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilima neke od kategorija navedenih u stavu 1. ovog člana,

2) da je završio propisanu obuku,

3) da je položio stručni ispit.

Izuzetno od uslova propisanih u stavu 6. ovog člana, početni CPC će biti izdat vozačima koji najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu propisa iz stava 11. ovog člana, steknu pravo na upravljanje vozilima neke od kategorija iz stava 1. ovog člana ili vozači koji već imaju pravo na upravljanje vozilima neke od kategorija iz stava 1. ovog člana pre dana stupanja na snagu propisa iz stava 11. ovog člana.

Periodični CPC će biti izdat vozaču koji je prisustvovao periodičnoj obuci na obaveznim seminarima unapređenja znanja u trajanju od najmanje 35 sati u periodu od pet godina pre dobijanja narednog SRS. Periodičnoj obuci na seminarima unapređenja znanja vozač prisustvuje svake godine najmanje sedam časova.

Izuzetno, Agencija može omogućiti vozaču da ne prisustvuje svake godine obaveznim seminarima, pri čemu pre dobijanja narednog SRS vozač mora prisustvati obaveznim seminarima unapređenja znanja ukupno 35 sati.

Privredno društvo i drugo pravno lice, odnosno preduzetnik, dužni su da obezbede da poslove vozača iz stava 1. ovog člana koji upravljaju vozilima kategorija navedenih u stavu 1. ovog člana, obavljaju vozači koji poseduju CPC i kvalifikacionu karticu ili poseduju CPC i upisan kôd zajednice «95» u vozačku dozvolu.

Bliže uslove o načinu sticanja početnog CPC i periodičnog SRS iz stava 2. ovog člana, utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje početnog CPC u slučajevima iz stava 7. ovog člana, program obuke i obaveznih seminara unapređenja znanja, izgled obrasca CPC i kvalifikacione kartice, propisuje ministar nadležan za poslove saobraćaja, na predlog Agencije.

Registar vozača u elektronskom obliku sadrži evidencije o stručnom ispitu, izdatim i obnovljenim SRS i kvalifikacionim karticama.

Registar vozača sadrži podatke: redni broj, ime (ime jednog roditelja), prezime i JMBG, datum i mesto rođenja, adresa stanovanja, prebivalište, datum i mesto polaganja stručnog ispita, broj i datum izdavanja uverenja o položenom ispitu, broj, kategorije i rok važenja vozačke dozvole, broj/serijski broj SRS i kvalifikacione kartice, datum izdavanja SRS i kvalifikacione kartice, rubriku za napomenu, svojeručni potpis, fotografija, elektronska adresa, broj kontakt telefona.

Agencija obavlja poslove iz stava 5. ovog člana kao poverene.”.

Član 64.

Član 204. menja se i glasi:

„Član 204.

Obuku za sticanje početnog CPC i periodičnu obuku na obaveznim seminarima unapređenja znanja za sticanje periodičnog SRS vrši pravno lice koje ispunjava propisane uslove i koje za to dobije dozvolu Agencije.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana sprovodi periodičnu obuku na obaveznim seminarima unapređenja znanja za sticanje periodičnog SRS u skladu sa godišnjim nastavnim planovima na koje saglasnost daje Agencija.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana, dužno je da obuku za sticanje početnog CPC i periodičnu obuku na obaveznim seminarima unapređenja znanja za sticanje periodičnog SRS sprovodi na propisan način i vodi registar obuke vozača u elektronskom obliku. Rok čuvanja evidencije je sedam godina.

Agencija oduzima dozvolu iz stava 1. ovog člana pravnom licu koje prestane da ispunjava neki od propisanih uslova ili ne obavlja obuku za sticanje početnog CPC i periodičnu obuku na obaveznim seminarima unapređenja znanja za sticanje periodičnog SRS na propisan način.

Ukoliko je pravnom licu do datuma podnošenja zahteva za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana, dozvola oduzimana više od dva puta za poslednjih deset godina, dozvola se neće izdati.

Nakon sprovedene obuke za sticanje početnog CPC ili sprovedene periodične obuke na obaveznim seminarima unapređenja znanja za sticanje periodičnog SRS pravno lice iz stava 1. ovog člana izdaje Potvrdu o završenoj obuci za sticanje CPC kojim se potvrđuje početna kvalifikacija ili Potvrdu o završenoj periodičnoj obuci na obaveznim seminarima unapređenja znanja za sticanje SRS kojim se potvrđuje periodična obuka.

Stručni ispit za sticanje početnog CPC sprovodi Agencija.

Bliže uslove koje mora da ispunjava pravno lice iz stava 1. ovog člana, uslove koje moraju da ispune izvođači sadržaja obuke i obaveznih seminara unapređenja znanja, način polaganja stručnog ispita, uslove koje mora da ispuni ispitna komisija za polaganje stručnog ispita i izgled Potvrde o završenoj obuci za sticanje CPC kojim se potvrđuje početna kvalifikacija ili Potvrde o završenoj periodičnoj obuci na obaveznim seminarima unapređenja znanja za sticanje SRS kojim se potvrđuje periodična obuka, način vođenja obuke i način vođenja evidencija o obukama, propisaće ministar nadležan za poslove saobraćaja, na predlog Agencije. Potvrde iz ovog stava sadrže sledeće podatke: ime (ime jednog roditelja), prezime i JMBG vozača,  adresa i mesto stanovanja, prebivalište, broj potvrde, datum i mesto izdavanja potvrde i potpis izdavaoca potvrde.

Srednje stručne škole koje obrazuju lica za obrazovni profil vozač motornog vozila moraju da ispunjavaju uslove iz stava 8. ovog člana i dužne su da u nastavne planove i programe i završni ispit za obrazovni profil vozač motornog vozila ugrade najmanje sadržaj iz stava 8. ovog člana.

Licu koje stekne diplomu vozača motornih vozila i u toku školovanja odsluša sadržaje iz nastavnih planova i programa i položi završni ispit u skladu sa prethodnim stavom, početni SRS biće izdat na osnovu školske diplome.

Agencija vodi registar pravnih lica u elektronskom obliku koji sadrži podatke: poslovno ime, matični broj, adresu sedišta, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu, datum dobijanja dozvole, elektronska adresa (e-mail) i broj kontakt telefona pravnog lica.

Registar obuka vozača sadrži evidencije o obaveznoj obuci i obaveznim seminarima unapređenja znanja na periodičnoj obuci.

Registar obuke vozača sadrži podatke: redni broj, ime (ime jednog roditelja), prezime i JMBG vozača, datum i mesto rođenja vozača, adresa stanovanja, prebivalište, datum i mesto pohađanja obavezne obuke, vrsta obuke, broj i datum izdavanja potvrde o završenoj obaveznoj obuci, broj i datum izdavanja potvrde o odslušanom obaveznom seminaru unapređenja znanja, izdavalac potvrde, rubrika za napomenu, svojeručni potpis, fotografija, elektronska adresa, broj kontakt telefona vozača, ime izvođača sadržaja obuke, (ime jednog roditelja), prezime i JMBG izvođača sadržaja obuke, elektronska adresa i broj kontakt telefona izvođača nastave.”.

Član 65.

U članu 205. stav 2. posle reči: „ispit za upravljanje tramvajem” dodaju se zapeta i reči: „ima srednju stručnu spremu najmanje trećeg stepena, ”.

Posle stava 8. dodaju se novi st. 9 ( 13. koji glase:

„Dozvola za upravljanje tramvajem ima rok važenja pet godina.

Dozvola za upravljanje tramvajem izdaje se na zaštićenom obrascu i sadrži podatke: prezime, ime, datum i mesto rođenja, datum izdavanja dozvole, rok važenja dozvole, izdavalac dozvole, broj/serijski broj dozvole, svojeručni potpis, prebivalište, fotografija.

Agencija vodi registar vozača tramvaja, u elektronskom obliku, koji sadrži: redni broj, JMBG vozača tramvaja, ime (ime jednog roditelja) prezime i prebivalište vozača tramvaja, datum i mesto rođenja vozača tramvaja, podatke o prvom izdavanju dozvole za upravljanje tramvajem (vrsta/izdavalac javne isprave, broj i datum izdavanja, broj i datum izdavanja potvrde o završenoj obuci, datum i mesto polaganja ispita, broj i datum izdavanja uverenja o položenom ispitu, broj, kategorije i rok važenja vozačke dozvole, broj/serijski broj dozvole za upravljanje tramvajem i datum izdavanja), podatke o produženju važnosti dozvole za upravljanje tramvajem (redni broj, datum podnošenja zahteva, datum produženja važnosti, serijski broj dozvole i broj vozačke dozvole), podatke o zameni dozvole za upravljanje tramvajem (redni broj, razlog zamene, datum zamene, rok važenja, serijski broj dozvole i napomena) i rubriku za napomenu.

Obuku za vozača tramvaja vrši pravno lice koje ispunjava propisane uslove i koje za to dobije dozvolu Agencije.

Agencija vodi registar pravnih lica u elektronskom obliku koji sadrži podatke: poslovno ime, matični broj, adresu sedišta, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu, datum dobijanja dozvole, elektronsku adresu (e-mail) i broj kontakt telefona pravnog lica.”.

Član 66.

Član 207. menja se i glasi:

„Član 207.

Osposobljavanje kandidata za vozače može da obavlja samo privredno društvo ili srednja stručna škola koja se bavi obrazovanjem učenika za obrazovni profil vozač motornih vozila, kada ispuni propisane uslove i kada za to dobije dozvolu.

Dozvolom iz stava 1. ovog člana može se odrediti da se u pravnom licu iz stava 1. ovog člana može obavljati obuka kandidata za vozače samo pojedinih kategorija vozila.

Dozvolu iz stava 1. ovog člana izdaje ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

Ako pravno lice iz stava 1. ovog člana osposobljavanje kandidata za vozače obavlja van teritorije organizacione jedinice ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove (policijske uprave) na kojoj se nalazi sedište pravnog lica, mora osnovati ogranak, odnosno drugu propisanu organizacionu celinu i za isti dobiti dozvolu iz stava 1. ovog člana.

Izuzetno od odredaba stava 4. ovog člana:

ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove može dozvoliti da pravno lice praktični ispit sprovodi na teritoriji naseljenog mesta koje nije na teritoriji policijske uprave na kojoj se nalazi sedište pravnog lica, pri čemu pravno lice ne mora osnivati ogranak, odnosno drugu propisanu organizacionu celinu, i za isti dobiti dozvolu, ako naseljeno mesto koje je sedište privrednog društva ne ispunjava propisane ulove za sprovođenje praktičnog ispita;

pravno lice praktičnu obuku kandidata za vozače može sprovoditi na svim putevima na teritoriji Republike Srbije.

Dozvolu iz stava 1. ovog člana ne može dobiti pravno lice nad kojim je otvoren postupak stečaja.

Ukoliko je pravnom licu koje vrši osposobljavanje kandidata za vozače, do datuma podnošenja zahteva za izdavanje dozvole, oduzimana dozvola više od dva puta za poslednjih 10 godina, dozvola se neće izdati.

Obrazovanje lica za obrazovni profil vozač motornog vozila, kao i učenika koji se za vozače obučavaju u okviru redovnog nastavnog plana i programa, vrše srednje stručne škole po propisima koje donosi ministar nadležan za obrazovanje. Program obrazovanja ovih lica mora obuhvatiti najmanje sadržaj programa utvrđenog u skladu sa ovim zakonom.

Program osposobljavanja pripadnika ministarstva nadležnog za poslove odbrane za vozače motornih vozila koje se obavlja u Vojsci Srbije mora obuhvatiti najmanje sadržaj programa utvrđenog u skladu sa ovim zakonom. Bliže propise o vaspitanju i obrazovanju vojnih lica za vozače motornih vozila donosi ministar nadležan za poslove odbrane.

Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, u skladu sa propisom o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova, vodi registar pravnih lica, odnosno njihovih ogranaka, za koje je izdalo dozvolu.

Ministar nadležan za unutrašnje poslove donosi bliže propise o načinu vođenja registra iz stava 10. ovog člana.”.

Član 67.

U članu 208. stav 1. tačka 1) reči: „privrednog društva, odnosno srednje stručne škole ili uzetu u zakup” zamenjuju se rečima: „ili u zakupu privrednog društva, odnosno koju koristi srednja stručna škola”.

Tačka 5) zamenjuje se sa tač. 5) ( 7) koje glase:

„5) uređeni poligon za početnu praktičnu obuku vozača, koji omogućava izvođenje radnji sa vozilom propisanih programom praktične obuke, u vlasništvu pravnog lica, uzet u zakup ili dat na korišćenje rešenjem lokalne samouprave,

6) informacionu opremu koja omogućava efikasno povezivanje pravnog lica, odnosno njegovog ogranka, sa ministarstvom nadležnim za unutrašnje poslove radi dostavljanja propisanih podataka,

7) sistem za snimanje (u daljem tekstu: audio-video sistem), postavljen u učionici čije karakteristike obezbeđuju sačinjavanje audio-video zapisa koji, saglasno karakteristikama prostora u kojem je postavljen, omogućava identifikaciju svih kandidata i ispitivača, odnosno lica koja vrše nadzor, celim tokom teorijskog ispita i registrovanje njihove međusobne komunikacije.”.

Posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3. koji glase:

„Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, u skladu sa propisom o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova, obezbeđuje Informacioni sistem osposobljavanja kandidata za vozače (u daljem tekstu: Informacioni sistem) koji omogućava dostavu propisanih podataka od strane pravnog lica iz člana 207. stav 1. ovog zakona, odnosno ogranka iz člana 207. stav 4. ovog zakona, u centralnu informacionu bazu podataka koju vodi ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: centralna baza podataka). Informacioni sistem mora obezbediti i povezivanje ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove sa drugim državnim organima, odnosno imaocima javnih ovlašćenja, odnosno pravosudnim organima, odnosno zdravstvenim ustanovama, u cilju obezbeđenja propisanih podataka na osnovu kojih ovaj sistem automatski utvrđuje da li pravno lice, odnosno instruktori vožnje, predavači i ispitivači, koji su u radnom odnosu u pravnom licu, odnosno u njegovom ogranku, odnosno kandidati za vozača, ispunjavaju propisane uslove.

Pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona je dužno da održava deo Informacionog sistema i audio-video sistem, koji je u pravnom licu, odnosno njegovom ogranku, na način koji će omogućiti njihove propisane funkcionalnosti.”.

Član 68.

U članu 209. stav 1. na kraju tačke 3) tačka se zamenjuje zapetom i dodaje tačka 4) koja glasi:

„4) najmanje jedno lice za evidentiranje podataka (administrator), koje putem Informacionog sistema u centralnu bazu podataka dostavlja podatke na propisani način i ima uvid u sve podatke iz centralne baze podataka koji se odnose na pravno lice kod kojeg je u radnom odnosu.”

Posle stava 1. dodaju se st. 2 ( 5. koji glase:

„Instruktori vožnje, ispitivači, predavači i administrator moraju imati odgovarajuću prijavu na obavezno socijalno osiguranje u tom pravnom licu, u skladu sa odgovarajućim propisima.

Izuzetno od stava 1. tačka 2) ovog člana, predavač teorijske obuke može biti angažovan i van radnog odnosa, po osnovu ugovora o dopunskom radu.

Pravno lice, odnosno njegov ogranak mora angažovati pravno ili fizičko lice koje će biti zaduženo za održavanje Informacionog sistema i audio-video sistema, na način koji će omogućiti njihove propisane funkcionalnosti.

U cilju automatskog utvrđivanja da li su ispunjeni uslovi iz st. 1 ( 3. ovog člana, pravno lice, putem Informacionog sistema iz člana 208. stav 3. ovog zakona, mora dostaviti u centralnu bazu podataka podatak o JMBG predavača teorijske obuke, instruktora vožnje, ispitivača i administratora, na osnovu čega se iz jedinstvene informacione baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja utvrđuje datum početka osiguranja, osnov osiguranja, datum prestanka osiguranja, radno vreme (puno, nepuno, skraćeno) i podatak da li je lice zaposleno kod više poslodavaca.”.

Član 69.

Član 210. menja se i glasi:

„Član 210.

Ministar nadležan za unutrašnje poslove donosi bliže propise o uslovima koje mora ispunjavati pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona, odnosno ogranak iz člana 207. stav 4. ovog zakona.

Pravno lice dužno je da obezbedi ispunjenost propisanih uslova za obuku kandidata za vozače.

Pravno lice će privremeno prestati sa teorijskom obukom kandidata za vozače kada prestane da ispunjava uslove:

iz člana 208. stav 1. tačka 1) ili,

iz člana 208. stav 1. tačka 6) ili,

iz člana 209. stav 1. tačka 2) ovog zakona.

Pravno lice će privremeno prestati sa praktičnom obukom kandidata za vozače određene kategorije vozila kada prestane da ispunjava uslove:

iz člana 208. stav 1. tačka 4) ili,

iz člana 208. stav 1. tačka 5) ili,

iz člana 208. stav 1. tačka 6) ili,

iz člana 209. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Pravno lice će privremeno prestati sa organizovanjem i sprovođenjem teorijskog ispita određene kategorije vozila kada prestane da ispunjava uslove:

iz člana 208. stav 1. tačka 1) ili,

iz člana 208. stav 1. tačka 6) ili,

iz člana 208. stav 1. tačka 7) ili,

iz člana 209. stav 1. tačka 3) ovog zakona, u pogledu ispitivača koji ispunjava uslove za sprovođenje teorijskog ispita.

Pravno lice će privremeno prestati sa organizovanjem i sprovođenjem praktičnog ispita određene kategorije vozila kada prestane da ispunjava uslove:

iz člana 208. stav 1. tačka 4) ili,

iz člana 208. stav 1. tačka 5) ili,

iz člana 208. stav 1. tačka 6) ili,

iz člana 209. stav 1. tačka 3) ovog zakona.

O privremenom prestanku sa radom pravno lice će najkasnije prvog sledećeg radnog dana obavestiti organ koji vrši nadzor. Za vreme privremenog prestanka sa radom pravno lice ne sme vršiti osposobljavanje kandidata u skladu sa odredbama ovog člana.

Privremeni prestanak rada može trajati najduže tri meseca.

O završetku privremenog prestanka rada, pravno lice je dužno da obavesti organ koji vrši nadzor najkasnije jedan dan pre početka nastavka sa radom.

Izuzetno od odredaba stava 4. tač. 1) i 4) i stava 6. tačka 1) ovog člana pravno lice koje ima najmanje jedno vozilo, odnosno jednog instruktora vožnje, kategorije „V”, najduže u roku od 30 dana od dana kada je prestalo da ispunjava propisane uslove iz člana 208. stav 1. tačka 4), odnosno iz člana 209. stav 1. tačka 1), može da nastavi osposobljavanje kandidata za vozače kategorije „V”. Ako do isteka navedenog roka pravno lice, odnosno njegov ogranak, ne obezbedi propisani broj vozila, odnosno instruktora vožnje kategorije „V”, privremeno će prestati sa radom i taj privremeni prestanak traje najduže dva meseca.”.

Član 70.

Član 211. menja se i glasi:

„Član 211.

Pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona, odnosno ogranak iz člana 207. stav 4. ovog zakona, mora da vodi na propisan način, tačno i uredno propisane evidencije koje vodi u pisanoj formi, odnosno da u centralnu bazu podataka putem Informacionog sistema iz člana 208. stav 2. ovog zakona dostavlja na propisani način tačne podatke.

Pravno lice putem audio-video sistema sačinjava odgovarajući audio-video zapis teorijskog ispita, koji je deo propisanih evidencija i koji omogućava identifikaciju svih kandidata i ispitivača, odnosno lica koja vrše nadzor, celim tokom teorijskog ispita i registrovanje njihove međusobne komunikacije. Audio-video zapis mora posedovati odgovarajuću zaštitu putem koje se utvrđuje da li su vršene promene u originalnom sadržaju tog zapisa. Audio-video zapis se čuva u prostorijama pravnog lica na način koji onemogućava pristup njegovom sadržaju, osim odgovornom licu u pravnom licu, licima koje on ovlasti i licima koja vrše nadzor.

Pravno lice u pisanoj formi vodi:

Knjigu aktivnosti instruktora vožnje u koju instruktor vožnje evidentira podatke o časovima praktične obuke koje je sproveo (datum i vreme, kod časa, ime i prezime kandidata, registarska oznaka vozila, odnosno skupa vozila, stanje na putomeru vozila na početku i kraju časa, pređeni put), odnosno časovima teorijske obuke, kada je instruktor vožnje i predavač teorijske obuke (datum i vreme, kod obrađenih tema), odnosno teorijskim i praktičnim ispitima, kada je instruktor vožnje i ispitivač (datum i vreme);

Bodovne liste u koje ispitivač evidentira podatke o sprovedenom praktičnom ispitu svakog kandidata (datum i vreme, ime i prezime kandidata, identifikacioni broj kandidata, ime i prezime ispitivača, broj negativnih bodova po radnjama, postupanjima i tehnici vožnje, oznake nedozvoljenih greški, odnosno ugrožavanja bezbednosti, za koje je kandidat na praktičnom ispitu dobio ocenu „nije položio”, ukupan broj negativnih bodova, ukupan broj konstatacija „nije položio”, kod završetka, odnosno prekida ispita, kada ispitni zadatak nije sproveden u celosti, ocena na ispitu).

U cilju omogućavanja pristupa Informacionom sistemu, odnosno podacima iz centralne baze podataka i automatskog utvrđivanja, putem Informacionog sistema, da li pravno lice ispunjava propisane uslove za sprovođenje osposobljavanja, da li kandidat za vozača ispunjava uslove za početak osposobljavanja, odnosno uslove za sprovođenje pojedinih delova osposobljavanja, da li stručni kadar pravnog lica ispunjava propisane uslove, odnosno da li osposobljavanje sprovodi na propisani način, odnosno u cilju automatskog sačinjavanja propisanih potvrda, uverenja o položenom vozačkom ispitu, odgovarajućih statističkih izveštaja na osnovu kojih se preduzimaju mere za otklanjanje nedostataka i unapređenje osposobljavanja, pravno lice za centralnu bazu podataka putem Informacionog sistema obezbeđuje:

podatak o JMBG kandidata za vozača na osnovu čega se putem Informacionog sistema, iz evidencija ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, obezbeđuju podaci: ime i prezime kandidata, pol, adresa prebivališta, odnosno boravišta, datum rođenja (za utvrđivanje ispunjenosti starosnog uslova iz člana 180. ovog zakona), kategorije vozila za koje kandidat poseduje vozačku dozvolu (za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu posedovanja odgovarajuće vozačke dozvole iz člana 181. ovog zakona, odnosno uslova iz člana 212. stav 3. ovog zakona), nakon čega Informacioni sistem automatski generiše identifikacioni broj kandidata i datum upisa, ako kandidat ispunjava uslove za početak osposobljavanja;

broj telefona i e-mail kandidata putem kojih se kandidatu dostavljaju potrebne informacije, odnosno omogućava pristup Informacionom sistemu;

podatke iz uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za kategoriju vozila za koju se kandidat obučava (broj, datum izdavanja, naziv zdravstvene ustanove koja je uverenje izdala, ograničenja i uneti rokovi), na osnovu kojih se putem Informacionog sistema utvrđuje da li kandidat ispunjava uslov za započinjanje praktične obuke iz člana 216. stav 2. ovog Zakona;

podatak o datumu sklapanja ugovora o osposobljavanju na osnovu kojeg se putem Informacionog sistema utvrđuje da je kandidat ispunio uslov iz člana 219. stav 1. ovog zakona;

podatke o sprovedenom osposobljavanju: časovima teorijske obuke (datum i vreme, kod obrađenih tema, ime i prezime kandidata, ime i prezime predavača teorijske obuke), teorijskim ispitima (datum i vreme, ime i prezime kandidata, ime i prezime ispitivača, brojevi ispitnih pitanja koja čine test za polaganje teorijskog ispita, brojevi ispitnih pitanja na koje kandidat nije dao tačan odgovor, broj poena, ocena na ispitu), časovima praktične obuke (datum i vreme, kod časa, ime i prezime kandidata, ime i prezime instruktora vožnje, registarska oznaka vozila, odnosno skupa vozila, stanje na putomeru vozila na početku i kraju časa, pređeni put), praktičnim ispitima (podatke iz bodovnih lista ispitivača, u skladu sa odredbom stava 3. tačka 2) ovog člana, konačna ocena na ispitu, registarska oznaka vozila, odnosno skupa vozila, sa kojim je sproveden ispit), na osnovu kojih Informacioni sistem automatski sačinjava odgovarajuće potvrde o završenim delovima osposobljavanja, odnosno Uverenje o položenom vozačkom ispitu;

podatke o zaduženim knjigama aktivnosti instruktora vožnje (broj knjige, ime i prezime instruktora vožnje koji je knjigu zadužio, datum zaduženja, odnosno razduženja knjige, ime i prezime lica koje je instruktora vožnje zadužilo, odnosno razdužilo knjigom);

podatak o JMBG predavača teorijske obuke, instruktora vožnje i ispitivača, na osnovu kojeg se putem Informacionog sistema obezbeđuju odgovarajući podaci iz evidencija ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove (kategorije vozila za koje navedeni stručni kadar pravnog lica poseduje vozačku dozvolu, datum od kada i do kada važi izdata vozačka dozvola za određenu kategoriju, datum prestanka važenja poslednje mere zabrane upravljanja vozilom, da li su u poslednje četiri godine izrečene pravnosnažne presude za krivična dela − teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, iz grupe protiv života i tela, protiv službene dužnosti), odnosno pravosudnih organa (podaci o pokrenutim istragama za krivična dela − teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, iz grupe protiv života i tela, protiv službene dužnosti), odnosno Agencije (podaci: broj odgovarajuće licence i datum važenja), odnosno zdravstvenih ustanova (podaci iz uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za vozača motornih vozila: broj, datum izdavanja, naziv zdravstvene ustanove koja je uverenje izdala, ograničenja i uneti rokovi), na osnovu kojih Informacioni sistem automatski utvrđuje da li navedeni stručni kadar pravnog lica ispunjava propisane uslove iz čl. 189, 221, 224. i 238. ovog zakona;

podatak o JMBG administratora, odgovornog lica u pravnom licu i lica zaduženog za održavanje Informacionog sistema u cilju omogućavanja pristupa Informacionom sistemu, odnosno odgovarajućim podacima iz centralne baze podataka, u skladu sa propisanim ovlašćenjima za pristup;

broj telefona i e-mail administratora, odgovornog lica u pravnom licu, predavača teorijske obuke, instruktora vožnje, ispitivača i lica zaduženog za održavanje Informacionog sistema putem kojih se istim dostavljaju potrebne informacije;

podatke o vozilima za osposobljavanje kandidata za vozače (broj šasije i registarska oznaka) na osnovu kojih se putem Informacionog sistema obezbeđuju odgovarajući podaci iz evidencije ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove (matični broj vlasnika, odnosno JMBG, u slučaju vozila za osposobljavanje koje je vlasništvo osobe sa invaliditetom), a na osnovu kojih Informacioni sistem automatski utvrđuje da li pravno lice ispunjava propisane uslove u pogledu vozila iz člana 208. stav 1. tačka 4) ovog zakona.

Izuzetno od odredaba stava 3. ovog člana, pravno lice ne mora voditi u pisanoj formi knjige aktivnosti instruktora vožnje i bodovne liste, ako instruktor vožnje, odnosno ispitivač, podatke o spovedenim aktivnostima, odnosno praktičnom ispitu, unosi u realnom vremenu u centralnu bazu podataka.

Podacima iz centralne baze podataka mogu pristupiti ovlašćena lica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove koja vrše nadzor nad poštovanjem propisa iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače, odnosno ispitivači ovog ministarstva, koja su evidentirana u Informacionom sistemu.

U cilju obezbeđenja pristupa ovlašćenim licima Informacionom sistemu, odnosno utvrđivanja da li ispitivači ispunjavaju propisane uslove, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove putem Informacionog sistema obezbeđuje:

JMBG ovlašćenih lica koja vrše nadzor;

JMBG ispitivača, na osnovu kojeg se putem Informacionog sistema obezbeđuju odgovarajući podaci iz evidencija ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove (kategorije vozila za koje ispitivači poseduju vozačku dozvolu, datum od kada i do kada važi izdata vozačka dozvola za određenu kategoriju, datum prestanka važenja poslednje mere zabrane upravljanja vozilom, da li su u poslednje četiri godine izrečene pravnosnažne presude za krivična dela − teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, iz grupe protiv života i tela, protiv službene dužnosti), odnosno pravosudnih organa (podaci o pokrenutim istragama za krivična dela − teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, iz grupe protiv života i tela, protiv službene dužnosti), odnosno Agencije (podaci: broj odgovarajuće licence i datum važenja), odnosno zdravstvenih ustanova (podaci iz uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za vozača motornih vozila: broj, datum izdavanja, naziv zdravstvene ustanove koja je uverenje izdala, ograničenja i uneti rokovi), na osnovu kojih Informacioni sistem automatski utvrđuje da li ispitivači ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove ispunjavaju propisane uslove iz čl. 189, 209, 221, 224. i 238. ovog zakona;

broj telefona i e-mail ovlašćenih lica koja vrše nadzor, odnosno ispitivača.

Pri sprovođenju praktičnog ispita ispitivači ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove vode u pisanoj formi bodovne liste u koje evidentiraju podatke o praktičnom ispitu u skladu sa odredbom stava 3. tačka 2) ovog člana.

Podaci o osposobljavanju kandidata za vozače čuvaju se trajno u centralnoj bazi podataka.

Sigurnosna kopija audio-video zapisa čuva se na medijumu nezavisnom od radne memorije uređaja za snimanje, za period od jedne godine od dana kada je audio-video zapis sačinjen.

Podaci iz evidencija koje pravno lice, odnosno ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, vode u pisanoj formi, čuvaju se najmanje dve godine od dana od kada je u te evidencije unet poslednji podatak.

Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove vrši analizu podataka iz centralne baze podataka i sačinjava odgovarajuće izveštaje, u cilju preduzimanja mera za unapređenje osposobljavanja kandidata za vozače i propisanih mera u slučaju kada se osposobljavanje ne sprovodi na propisan način.

Pravo na uvid u podatke iz evidencija propisanih ovim članom se ostvaruje u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Bliže propise o načinu vođenja i čuvanja evidencija propisanih ovim članom donosi ministar nadležan za unutrašnje poslove.”.

Član 71.

Član 212. menja se i glasi:

„Član 212.

Osposobljavanje kandidata za vozače pravno lice iz člana 207. stav 1. može započeti najranije 12 meseci pre nego što kandidat za vozača ispuni starosni uslov iz člana 180. ovog zakona.

Kandidat za vozača ne može započeti, odnosno nastaviti osposobljavanje u vreme trajanja zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom, kao ni za vreme dok mu je vozačka dozvola oduzeta zbog nesavesnosti.

Pravno lice ne može započeti osposobljavanje kandidata za vozača za upravljanje vozilima određene kategorije, ako ne ispunjava uslove u pogledu posedovanja vozačke dozvole propisane odredbama člana 181. ovog zakona.”.

Član 72.

U članu 214. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Pre početka sprovođenja teorijske obuke pravno lice obezbeđuje svakom kandidatu, na trajno korišćenje, stručnu literaturu za osposobljavanje kandidata za vozače.”.

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 73.

U članu 216. stav 1. menja se i glasi:

„Sa praktičnom obukom kandidata za vozače može se otpočeti tek nakon što kandidat za vozača položi teorijski ispit.”

Član 74.

U članu 217. stav 1. reči: „praktični deo obuke” zamenjuju se rečima: „praktičnu obuku”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Instruktor vožnje u toku jednog časa praktične obuke, može obučavati samo jednog kandidata za vozača.”.

Član 75.

Član 218. menja se i glasi:

„Član 218.

Vlada određuje najvišu cenu teorijske i praktične obuke, na predlog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, a po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za trgovinu.

U ukupnu cenu teorijske i praktične obuke uključeno je i izdavanje svih potvrda u vezi sa navedenim obukama i stručna literatura iz člana 214. stav 2. ovog zakona.”.

Član 76.

U članu 219. stav 2. menja se i glasi:

„Ovim ugovorom se mora posebno utvrditi da je kandidat za vozača upoznat da će se tokom teorijskog ispita vršiti audio-video snimanje, kao i propisati međusobni odnosi u slučaju prestanka osposobljavanja u tom pravnom licu. Kada je kandidat maloletan, ugovor sa pravnim licem sklapa jedan od roditelja ili staratelj.”.

Član 77.

U članu 220. stav 1. posle reči: „zakona” dodaju se zapeta i reči: „na zahtev kandidata,”

U stavu 2. reči: „Potvrde se moraju” zamenjuju se rečima: „Potvrde iz stava 1. ovog člana moraju se”.

Član 78.

Član 221. menja se i glasi:

„Član 221.

Predavač teorijske obuke mora da ispunjava propisane uslove i da ima dozvolu (licencu) za predavača teorijske obuke.

Predavač teorijske obuke mora ispunjavati sledeće uslove:

1) da ima najmanje višu stručnu spremu saobraćajne struke – smer drumski saobraćaj ili visoku stručnu spremu druge struke i najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti bezbednosti saobraćaja,

2) da ima najmanje tri godine vozačku dozvolu za vozila B kategorije,

3) da ima završenu obaveznu pripremnu nastavu i položen stručni ispit za predavača,

4) da je od prestanka važenja poslednje mere zabrane upravljanja vozilom, koja mu je izrečena, proteklo više od dve godine,

5) da u poslednje četiri godine nije pravnosnažno osuđivan za krivična dela: teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, iz grupe protiv života i tela, protiv službene dužnosti, kao i da se protiv njega ne vodi istraga za ova krivična dela, odnosno nije podignuta optužnica za ova krivična dela.

Dozvolu (licencu) iz stava 1. ovog člana izdaje, obnavlja i oduzima Agencija.

Dozvola (licenca) za predavača teorijske obuke ima rok važenja pet godina.

Dozvola (licenca) iz stava 1. ovog člana će se obnoviti predavaču teorijske obuke ako je:

1) prisustvovao obaveznim seminarima unapređenja znanja,

2) položio ispit provere znanja.

Ukoliko je predavaču teorijske obuke, do datuma podnošenja zahteva za izdavanje dozvole za predavača teorijske obuke, oduzimana dozvola (licenca) više od dva puta za poslednjih 10 godina, dozvola se neće izdati.

Dozvola (licenca) za predavača teorijske obuke izdaje se na zaštićenom obrascu i sadrži podatke: prezime, ime, datum i mesto rođenja, datum izdavanja licence, rok važenja licence, izdavalac licence, broj/serijski broj licence, svojeručni potpis, prebivalište, fotografija.

Poslove navedene u stavu 3. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.”.

Član 79.

U članu 222. st. 2 i 3. zamenjuju se st. 2 ( 5. koji glase:

„Program za pripremnu nastavu i polaganje stručnog ispita za predavača teorijske obuke, program obaveznih seminara unapređenja znanja, način polaganja stručnog ispita i polaganja provere znanja, rokove za održavanje seminara i izgled obrasca dozvole (licence) bliže će propisati ministar nadležan za poslove saobraćaja na predlog Agencije.

Agencija organizuje pripremnu nastavu za polaganje stručnog ispita, sprovodi stručni ispit, organizuje seminare unapređenja znanja, sprovodi ispit provere znanja, propisuje i vodi registar predavača teorijske obuke u elektronskom obliku. Registar predavača teorijske obuke sadrži evidencije o pripremnoj nastavi, stručnom ispitu, ispitu provere znanja, seminarima unapređenja znanja i izdatim, obnovljenim i oduzetim dozvolama (licencama) za predavača teorijske obuke.

Registar predavača teorijske obuke sadrži podatke: redni broj, ime (ime jednog roditelja), prezime i JMBG, datum i mesto rođenja, adresa stanovanja, prebivalište, datum i mesto okončanja pripremne nastave, datum i mesto polaganja stručnog ispita, datum i mesto polaganja ispita provere znanja, broj/serijski broj dozvole (licence), datum izdavanja dozvole (licence), rubriku za napomenu, svojeručni potpis, fotografija, elektronska adresa, broj kontakt telefona.

Poslove iz stava 3. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.”

Član 80.

U članu 224. stav 2. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a) koja glasi:

„2a) da je od prestanka važenja poslednje mere zabrane upravljanja vozilom, koja mu je izrečena, proteklo više od dve godine,”.

U stavu 3. posle reči: „izdaje” dodaju se zapeta i reči: „obnavlja i oduzima”.

Posle stava 7. dodaje se novi stav 8. koji glasi:

„Dozvola (licenca) za instruktora vožnje izdaje se na zaštićenom obrascu i sadrži podatke: prezime, ime, datum i mesto rođenja, datum izdavanja licence, rok važenja licence, izdavalac licence, broj/serijski broj licence, svojeručni potpis, prebivalište, fotografija, kategorije vozila za koje je dozvola (licenca) izdata, datum prvog izdavanja dozvole (licence) za svaku kategoriju, datum do koga važi dozvola (licenca) za svaku kategoriju, napomena.”

Dosadašnji stav 8. postaje stav 9.

Član 81.

U članu 226. st. 2. i 3. reči: „praktičnog dela osposobljavanja” zamenjuju se rečima: „praktične obuke”.

Član 82.

U članu 227. stav 1. reč: „sati” zamenjuje se rečju: „časova”.

Član 83.

U članu 228. stav 1. menja se i glasi:

„Za vreme obavljanja praktične obuke u vozilu kojim se sprovodi praktična obuka, osim instruktora vožnje i kandidata za vozača, mogu se nalaziti i:

ovlašćena lica organa nadležnog za vršenje nadzora,

odgovorno lice, odnosno lica koje je ono ovlastilo, kada vrše kontrolu sprovođenja praktične obuke,

drugi instruktor vožnje iz pravnog lica, koji tom prilikom ne sprovodi praktičnu obuku,

najviše dva kandidata za vozača koji se osposobljavaju u tom pravnom licu za upravljanje vozilom te kategorije.”.

Posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, za vreme obavljanja praktične obuke kandidata za vozače motornih vozila kategorija A, A1, A2, AM, F, M i V1, u vozilu kojim se sprovodi praktična obuka nalazi se samo kandidat, a nadzor nad sprovođenjem obuke instruktor vožnje vrši iz drugog vozila.

Nadzor nad sprovođenjem obuke iz stava 4. ovog člana vrši se iz drugog vozila, koje se pri tom ne koristi za obučavanje drugog kandidata, neposrednim praćenjem kandidata koji se obučava, uz korišćenje odgovarajuće komunikacione opreme koja omogućava održavanje veze bez angažovanja ruku.”.

Član 84.

U glavi XII naziv odeljka 7. menja se i glasi:

„7. Vozila za osposobljavanje kandidata za vozače”.

Član 85.

U članu 229. st 1. i 2. reč: „obuku” zamenjuje se rečju: „osposobljavanje”.

Stav 3. briše se.

Član 86.

Član 230. menja se i glasi:

„Član 230.

Motorno i priključno vozilo za osposobljavanje kandidata za vozače, kada učestvuje u saobraćaju i kada se na njemu osposobljava kandidat za vozača, mora biti označeno na propisan način.

Bliže propise o uslovima koje moraju ispunjavati vozila za osposobljavanje kandidata za vozača donosi ministar nadležan za unutrašnje poslove.”.

Član 87.

Član 231. menja se i glasi:

„Član 231.

Osposobljavanje kandidata za vozača koji je osoba sa invaliditetom, može se obavljati na vozilu proizvedenom ili prepravljenom u skladu sa njegovim potrebama iako nije registrovano na pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona, odnosno nije obezbeđeno po osnovu lizinga, odnosno ne ispunjava uslove iz člana 229. ovog zakona.”.

Član 88.

U članu 232. st. 5-7. menjaju se i glase:

„O položenom teorijskom ispitu pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona, odnosno ogranak iz člana 207. stav 4. ovog zakona, na zahtev kandidata za vozača, izdaje potvrdu najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva.

Kandidatu za vozača koji je položio vozački ispit pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona izdaje uverenje u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva.

Bliže uslove o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju evidencija i rokovima njihovog čuvanja propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.”.

Član 89.

U članu 234. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Ispitna pitanja se sačinjavaju na osnovu stručne literature za osposobljavanje kandidata za vozače iz člana 214. stav 2. ovog zakona, za koju je izdato pozitivno mišljenje u smislu člana 9. stav 1. tačke 18) ovog zakona.”.

Član 90.

U članu 235. stav 1. reči: „kojem je izdata potvrda o završenoj teorijskoj obuci” zamenjuje se rečima: „koji je završio propisanu teorijsku obuku”.

U stavu 2. tač. 3) ( 5) zamenjuju se tač. 3) i 4) koje glase:

„3) koji je položio teorijski ispit pri čemu od dana polaganja teorijskog ispita ne sme proći više od osamnaest meseci,

4) koji je završio praktičnu obuku odgovarajuće kategorije.”

Stav 4. briše se.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 4. i 5.

Član 91.

U članu 236. stav 4. menja se i glasi:

„O polaganju vozačkog ispita ispitna komisija sačinjava zapisnik koji se izdaje kandidatu na njegov zahtev.”.

Stav 6. zamenjuje se st. 6 ( 9. koji glase:

„Kandidat je položio teorijski ispit kada ispitivači utvrde da je postigao propisan broj poena za pozitivnu ocenu.

Kandidat je položio praktični ispit ako oba ispitivača daju pozitivnu ocenu na praktičnom ispitu. Pozitivnu ocenu na praktičnom ispitu ispitivač će dati kandidatu koji prilikom sprovođenja ispitnog zadatka nije ugrozio sebe ni druge učesnike u saobraćaju, nije učinio nijednu grešku propisanu kao nedozvoljenu i nema više od propisanog broja negativnih bodova.

Celokupan proces polaganja teorijskog ispita pravno lice mora snimati audio-video sistemom.

Teorijski ispit ispitivači ne mogu započeti, odnosno nastaviti, u slučaju prestanka rada audio-video sistema.”.

Član 92.

U članu 237. st. 3. i 4. brišu se.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 3. i 4.

Član 93.

Član 238. menja se i glasi:

„Član 238.

Ispitivač mora da ispunjava propisane uslove i ima dozvolu (licencu) za ispitivača.

Ispitivač mora ispunjavati sledeće uslove:

1) da ima najmanje pet godina vozačku dozvolu za vozila kategorije B i vozačku dozvolu one kategorije za koju podnosi zahtev za izdavanje dozvole (licence) za ispitivača,

2) da je navršio najmanje 23 godine života,

3) da ima najmanje završene strukovne studije prvog stepena – usmerenja drumski saobraćaj, odnosno osnovne akademske studije drugog stepena drugog usmerenja i najmanje jednu godinu radnog iskustva u oblasti bezbednosti saobraćaja, odnosno za lica koja obavljaju ove poslove na dan stupanja na snagu ovog zakona da imaju najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima instruktora vožnje ili ispitivača,

4) da ima završenu obaveznu pripremnu nastavu i da ima položen stručni ispit za ispitivača,

5) da je od prestanka važenja poslednje mere zabrane upravljanja vozilom, koja mu je izrečena, proteklo više od dve godine,

6) da u poslednje četiri godine nije pravnosnažno osuđivan za krivična dela: teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, iz grupe protiv života i tela, protiv službene dužnosti, kao i da se protiv njega ne vodi istraga za ova krivična dela, odnosno nije podignuta optužnica za ova krivična dela.

Na teorijskom ispitu ispitivač mora imati licencu za ispitivača B kategorije, a na praktičnom ispitu za onu kategoriju vozila za koju kandidat za vozača polaže ispit.

Dozvolu (licencu) iz stava 1. ovog člana izdaje, obnavlja i oduzima Agencija.

Dozvola (licenca) za ispitivača ima rok važenja pet godina.

Dozvola (licenca) iz stava 1. ovog člana će se obnoviti ispitivaču ako je prisustvovao obaveznim seminarima unapređenja znanja i položio ispit provere znanja.

Dozvola (licenca) za ispitivača određene kategorije važi samo u vreme kada i njegova vozačka dozvola te kategorije.

Pripremnu nastavu iz stava 2. tačka 4) ovog člana vrši Agencija.

Ukoliko je ispitivaču, do datuma podnošenja zahteva za izdavanje dozvole za ispitivača, oduzimana dozvola (licenca) za instruktora vožnje ili dozvola (licenca) za ispitivača više od dva puta za poslednjih 10 godina, dozvola za ispitivača se neće izdati.

Izuzetno, uslov iz stava 4. tačka 3) ovog člana ne moraju ispunjavati lica kojima je do 1. januara 2017. godine Agencija izdala dozvolu (licencu) za ispitivača.

Dozvola (licenca) za ispitivača izdaje se na zaštićenom obrascu i sadrži podatke: prezime, ime, datum i mesto rođenja, datum izdavanja licence, rok važenja licence, izdavalac licence, broj/serijski broj licence, svojeručni potpis, prebivalište, fotografija, kategorije vozila za koje je dozvola (licenca) izdata, datum prvog izdavanja dozvole (licence) za svaku kategoriju, datum do koga važi dozvola (licenca) za svaku kategoriju, napomena.

Poslove iz stava 4. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.”.

Član 94.

U glavi XII u nazivu odeljka 10. reč: „dela” briše se.

Član 95.

U članu 240. posle stava 3. dodaje je novi stav 4. koji glasi:

„Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove će, kad utvrdi da je naseljeno mesto prestalo da ispunjava propisane uslove za polaganje praktičnog ispita, doneti rešenje kojim se utvrđuje da to naseljeno mesto ne ispunjava propisane uslove.”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 96.

U članu 241. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

„Pre izdavanja vozačke dozvole, osim vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilima kategorije F i M, vozač mora završiti obuku iz prve pomoći i položiti ispit iz prve pomoći.”

Dosadašnji st. 1. i 2. postaju st. 2. i 3.

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Dozvolu (ovlašćenje) iz stava 2. ovog člana izdaje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, o čemu vodi javni registar koji objavljuje na svojoj internet stranici, a koji sadrži sledeće podatke: naziv, sedište zdravstvene ustanove (odnosno ogranka) koja je dobila dozvolu i broj i datum izdavanja dozvole.”.

Član 97.

U članu 246. posle stava 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi:

„Izuzetno od stava 6. ovog člana, ministar nadležan za unutrašnje poslove, uz saglasnost ministra za poslove saobraćaja, donosi bliže propise o uslovima koje moraju da ispunjavaju vozila koja koriste ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, službe bezbednosti Republike Srbije, kao i vozila državnog organa nadležnog za zaštitu i spasavanje i vatrogasnih jedinica u saobraćaju na putu u pogledu dimenzija, tehničkih uslova i uređaja, sklopova i opreme i tehničkih normativa.”.

Dosadašnji stav 7. postaje stav 8.

Član 98.

Član 247. menja se i glasi:

„Član 247.

Vlasnik odnosno korisnik vozila obavezan je da, na zahtev policijskog službenika, da potpune i tačne podatke o identitetu lica, na osnovu kojih se na nesporan način može utvrditi da je to lice upravljalo vozilom u određeno vreme.

Fizičko lice, vlasnik, odnosno korisnik vozila ne sme dati vozilo na upravljanje licu koje je pod dejstvom alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci ili je u tolikoj meri umorno, bolesno ili je u takvom psihofizičkom stanju da nije sposobno da bezbedno upravlja vozilom ili nema vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije.

Izuzetno od odredaba st. 1. i 2. ovog člana, vlasnik, odnosno korisnik vozila neće odgovarati ukoliko dokaže neovlašćenu upotrebu vozila.”.

Član 99.

Član 249. menja se i glasi:

„Član 249.

Motorna i priključna vozila koja se pojedinačno ili serijski proizvode, odnosno uređaji, sklopovi i oprema na vozilima, moraju biti usaglašeni sa jednoobraznim tehničkim uslovima u skladu sa Sporazumom o usvajanju jednoobraznih tehničkih propisa za vozila sa točkovima, opremu i delove koji mogu biti ugrađeni i/ili korišćeni na vozilima sa točkovima i uslovima za uzajamno priznavanje dodeljenih homologacija na osnovu ovih propisa.

Pre puštanja u saobraćaj vozila iz stava 1. ovog člana, kao i vozila koja se prepravljaju, mora se utvrditi i da li ova vozila ispunjavaju propisane uslove u skladu sa ovim zakonom.

Uverenje (potvrdu) o ispunjenosti uslova iz stava 2. ovog člana izdaje Agencija.

Jedan primerak uverenja iz stava 3. ovog člana za pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno vozilo mora se nalaziti u vozilu, kada vozilo učestvuje u saobraćaju na putu, a vozač je dužan da ga pokaže na zahtev ovlašćenog lica.

Ispitivanja pojedinačno proizvedenih vozila, vozila koja se prepravljaju, odnosno vozila koja se uvoze kao upotrebljavana sprovodi Agencija. Agencija može ovlastiti pravno lice koje ispunjava propisane uslove da vrši ispitivanja pojedinačno proizvedenih vozila, vozila koja se prepravljaju i vozila koja se uvoze kao upotrebljavana.

Bliže uslove o postupku i načinu ispitivanja pojedinačno proizvedenih, odnosno prepravljenih vozila, odnosno vozila koja se uvoze kao upotrebljavana, periodičnog pregleda vozila, uređaja za pogon vozila na alternativna goriva, uslovima koje mora ispunjavati pravno lice koje vrši ispitivanja, izdavanje potvrda o ispravnosti uređaja za pogon vozila na alternativna goriva i vođenje evidencije o obavljenim ispitivanjima i načinu provere ispunjenosti uslova od strane pravnog lica donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja, na predlog Agencije.

Homologaciona ispitivanja pojedinačno ili serijski proizvedenih vozila, odnosno uređaja, sklopova i opreme na vozilima i kontrolu saobraznosti novo proizvedenih vozila, kao i kontrolu saobraznosti proizvodnje vozila, uređaja, sklopova i opreme na vozilima sprovodi Agencija. Agencija može ovlastiti pravno lice koje ispunjava propisane uslove da vrši homologaciona ispitivanja pojedinačno ili serijski proizvedenih vozila, uređaja, sklopova i opreme na vozilima i kontrolu saobraznosti novoproizvedenih vozila, uređaja, sklopova i opreme na vozilima.

Bliže uslove o postupku i načinu homologacionih ispitivanja i kontrole saobraznosti i uslovima koje mora ispunjavati pravno lice koje vrši homologaciona ispitivanja odnosno kontrolu saobraznosti novo proizvedenih vozila, odnosno uređaja, sklopova i opreme na vozilima i načinu provere ispunjenosti uslova od strane pravnog lica donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja, na predlog Agencije.

Agencija naredbom određuje koji se od pravilnika, koji su sastavni deo Sporazuma iz stava 1. ovog člana, primenjuje u Republici Srbiji.

Bliže uslove za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica i sistema, sastavnih delova i zasebnih tehničkih jedinica namenjenih za takva vozila, vozila sa dva i tri točka i četvorocikle i poljoprivrednih i šumskih vozila, donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja, na predlog Agencije.

Ukoliko se prilikom vršenja provere ispunjenosti uslova prema st. 6. i 8. ovog člana utvrdi da je pravno lice prestalo da ispunjava propisane uslove, da su uređaji i oprema pomoću kojih se vrše ispitivanje vozila i homologaciona ispitivanja neispravni ili ne ispunjavaju druge propisane uslove, ili da se ispitivanje vozila, homologaciona ispitivanja i kontrola saobraznosti ne vrše savesno i na propisan način, Agencija može oduzeti ovlašćenje, odnosno dozvolu tom pravnom licu.

Bliže uslove o merama protiv emisije gasovitih zagađivača i čvrstih zagađujućih čestica iz motora sa unutrašnjim sagorevanjem koji se ugrađuju u vandrumsku pokretnu mehanizaciju donosi ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, na predlog Agencije.

Poslove iz st. 3. i 9. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.”.

Član 100.

Član 250. menja se i glasi:

„Član 250.

Prepravka vozila, osim u slučaju ugradnje, odnosno izgradnje uređaja za pogon na alternativna goriva, ugradnje, odnosno izgradnje duplih nožnih komandi za obuku vozača i prepravki vozila radi prilagođavanja za upotrebu od strane osoba sa invaliditetom mora biti izvršena u skladu sa smernicama koje određuje proizvođač vozila koje se prepravlja ili na način za koji je proizvođač, odnosno predstavnik proizvođača u Republici Srbiji, potvrdio da se može izvesti na vozilu, osim ako ne postoji proizvođač, odnosno predstavnik proizvođača u Republici Srbiji kada se prepravka može izvršiti bez ispunjavanja ovog uslova.

Pojedinačna proizvodnja ili prepravka vozila vrši se na osnovu tehničke dokumentacije koju sačinjava i potpisuje lice koje ima završene najmanje studije drugog stepena (master akademske studije) – usmerenja motorna vozila i koje je upisano u Registar koji vodi Agencija, a odobrava i potvrđuje da je u skladu sa pravilima struke i uslovima iz stava 1. ovog člana pravno lice koje je materijalno i stručno osposobljeno i ovlašćeno od strane Agencije za ispitivanje vozila. Registar lica koja sačinjavaju tehničku dokumentaciju o prepravci sadrži: ime i prezime, JMBG, mesto rođenja, adresa stanovanja, prebivalište, stepen obrazovanja i stručna sprema, podaci o stručnim usavršavanjima i specijalizacijama, podaci o naučno-obrazovnim ustanovama kod kojih je stečena stručna sprema, odnosno specijalizacija, elektronska adresa (e-mail) i broj kontakt telefona lica.

Prepravku, odnosno pojedinačnu proizvodnju vozila može da izvrši samo privredno društvo ili preduzetnik koji je upisan u Registar, koji vodi Agencija. Izgled, način vođenja, uslove za upis i brisanje iz Registra privrednih društava i preduzetnika, kao i lica iz stava 2. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove saobraćaja na predlog Agencije. Registar privrednih društava ili preduzetnika koji mogu da izvrše prepravku odnosno pojedinačnu proizvodnju vozila sadrži podatke: poslovno ime, matični broj, adresa sedišta, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu, elektronska adresa (e-mail) i broj kontakt telefona pravnog lica.

Agencija može odobriti da prepravku vozila na osnovu odobrene tehničke dokumentacije, izvrši privredno društvo ili preduzetnik, koji nije upisan u Registar, ili građanin, samo ako to čine za sopstvene potrebe i kada se takvim prepravkama unapređuje bezbednost vozila, tehnička kultura ili pronalazaštvo, odnosno omogućava obavljanje određenih delatnosti za koje se vozilo posebno ne proizvodi.

Pravno lice koje je materijalno i stručno osposobljeno i ovlašćeno od strane Agencije, za ispitivanje vozila na zahtev privrednog društva ili preduzetnika, koji je upisan u Registar, može odobriti tehničku dokumentaciju za prepravku vozila određenih marki i tipova. U tom slučaju nije potrebna overa tehničke dokumentacije za pojedinačno vozilo iste marke i tipa pod uslovom da je ugradnju izvršilo lice kome je odobrena ta tehnička dokumentacija, odnosno lice kojem je odobreno korišćenje odobrene tehničke dokumentacije.

U postupku utvrđivanja da li motorno i priključno vozilo koje se pojedinačno proizvodi ili prepravlja, ispunjava propisane uslove iz člana 249. stav 2. ovog zakona, a nakon odobravanja tehničke dokumentacije, ispitivanje vozila, odnosno uređaja na vozilu, može izvršiti pravno lice koje je materijalno i stručno osposobljeno i ovlašćeno od strane Agencije da to ispitivanje vrši.

Pravno lice iz stava 6. ovog člana dužno je da ispitivanje vozila, odnosno uređaja na vozilu vrši propisno i na savestan način.

Uverenje iz člana 249. stav 3. ovog zakona za vozila koja su pojedinačno proizvedena ili prepravljena može se izdati samo kada se tokom ispitivanja utvrdi da su tehnički ispravna.

Poslove iz st. 3 ( 6. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.”.

Član 101.

U članu 251. stav 1. menja se i glasi:

„Kada se na tehničkom pregledu ili na drugi način, za vozila koja su registrovana u Republici Srbiji ili se uvoze u Republiku Srbiju, posumnja u tačnost podataka upisanih u saobraćajnu dozvolu i ti podaci ne postoje u Bazi podataka o motornim i priključnim vozilima (koju obezbeđuje Agencija), odnosno, kada se utvrdi neslaganje podataka za vozilo koji su upisani u saobraćajnu dozvolu, sa podacima iz Baze podataka o motornim i priključnim vozilima, sprovešće se, pre izdavanja saobraćajne dozvole, odnosno izdavanja registracione nalepnice, postupak utvrđivanja da li vozilo ispunjava propisane uslove iz ovog zakona i tom prilikom utvrditi stvarno stanje u pogledu spornih tehničkih karakteristika.”.

Član 102.

U članu 254. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„Radi utvrđivanja tehničkih karakteristika, odnosno podataka o vozilu, vrši se uvid u tehničku dokumentaciju vozila, odnosno vrše se odgovarajuća merenja, odnosno vizuelni pregled bez ili uz korišćenje odgovarajućih alata, bez bitnih rasklapanja vozila.”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 103.

Član 255. menja se i glasi:

„Član 255.

Tehnički pregled vozila je delatnost od opšteg interesa, koju može da obavlja javno preduzeće, odnosno privredno društvo (u daljem tekstu: privredno društvo) koje ispunjava propisane uslove i koje za to dobije ovlašćenje. Javno preduzeće može vršiti isključivo tehnički pregled autobusa i trolejbusa.

Privredno društvo može tehnički pregled vozila vršiti u više građevinskih objekata, pri čemu se za svaki objekat osniva poseban ogranak i za svaki se mora dobiti ovlašćenje.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana se u zavisnosti od ispunjenosti propisanih uslova može dati za vršenje tehničkih pregleda samo pojedinih vrsta vozila, odnosno vozila određene najveće dozvoljene mase.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana ne može dobiti privredno društvo nad kojim je otvoren postupak stečaja.

Ukoliko je privrednom društvu, koje vrši tehnički pregled vozila u određenom objektu, do datuma podnošenja zahteva za dobijanje ovlašćenja, zbog nesavesnog i nepropisnog rada oduzimano ovlašćenje više od dva puta za poslednjih 10 godina, ovlašćenje za vršenje tehničkog pregleda u tom objektu se neće izdati.

Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove vodi registar privrednih društava, odnosno njihovih ogranaka, za koje je izdalo ovlašćenje, u skladu sa propisom o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova. Registar sadrži: broj upisa u registar – identifikaciona oznaka, poslovno ime privrednog društva, odnosno ogranka, sedište privrednog društva, odnosno ogranka, vrste vozila čiji tehnički pregled vrši, datum izdavanja ovlašćenja i datum oduzimanja ovlašćenja.

Ministar nadležan za unutrašnje poslove donosi bliže propise o načinu vođenja registra iz stava 7. ovog člana.”.

Član 104.

U članu 256. stav 1. posle reči: „vozila” dodaju se reči: „i evidencijama koje su ta privredna društva dužna da vode.”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Privredno društvo će privremeno prestati sa vršenjem tehničkog pregleda vozila, u određenom objektu, kada prestane da ispunjava propisane uslove za vršenje tehničkog pregleda vozila u tom objektu i o tome najkasnije prvog sledećeg radnog dana obavestiti organ koji vrši nadzor. Za vreme privremenog prestanka sa radom privredno društvo ne sme vršiti tehnički pregled vozila u objektu u kojem je prestalo da ispunjava propisane uslove.”.

Član 105.

U članu 257. stav 1. na kraju tačke 3) tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se tač. 4) i 5) koje glase:

„4) informacione opreme koja omogućava efikasno povezivanje privrednog društva za vršenje tehničkog pregleda vozila, odnosno njegovog ogranka, sa centralnim informacionim sistemom i ministarstvom nadležnim za unutrašnje poslove, radi dostavljanja propisanih podataka,

5) sistema za video snimanje vršenja tehničkog pregleda vozila pomoću kojeg se sačinjava odgovarajući zapis, koji je deo propisanih evidencija.”.

Posle stava 2. dodaju se st. 3 ( 7. koji glase:

„Građevinski objekat može biti zakupljen samo za potrebe jednog privrednog društva, odnosno ogranka, koje vrši tehnički pregled vozila. Van radnog vremena iz člana 261. ovog zakona, građevinski objekat može se koristiti za obavljanje drugih delatnosti.

Centralni informacioni sistem sa programom koji omogućava prikupljanje i dostavu propisanih podataka od strane privrednog društva, iz objekata u kojima vrši tehnički pregled vozila, i centralizovanu obradu podataka, obezbeđuje Agencija. Navedeni program mora obezbediti i povezivanje ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove sa drugim državnim organima, odnosno imaocima javnih ovlašćenja, u cilju obezbeđenja odgovarajućih podataka kojim se utvrđuje da kontrolori tehničkog pregleda, koji su u radnom odnosu u privrednom društvu, odnosno vozila čiji tehnički pregled se vrši, ispunjavaju propisane uslove.

Agencija objedinjuje sve podatke o tehničkim pregledima iz privrednih društava za vršenje tehničkih pregleda vozila u informatičkom obliku i čuva ih najmanje deset godina.

Bliže uslove o sadržaju, načinu prikupljanja i dostave podataka propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Ako privredno društvo obaveze u pogledu troškova održavanja i unapređenja centralnog informacionog sistema, koji su nastali u jednom mesecu, ne izmiri najkasnije u roku od dva meseca od dana završetka meseca u kojem su troškovi nastali, tom privrednom društvu biće onemogućen pristup programu iz stava 4. ovog člana.”.

Član 106.

U članu 258. stav 1. menja se i glasi:

„Privredno društvo, u objektima u kojima je ovlašćeno da vrši tehnički pregled vozila, dužno je da obezbedi da uređaji i oprema pomoću kojih se vrši tehnički pregled vozila budu uvek u ispravnom stanju i da održava deo informacionog sistema i sistem za video snimanje, koji se nalaze u privrednom društvu, na način koji će omogućiti njihove propisane funkcionalnosti.”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Privredno društvo dužno je da odmah prestane sa radom, u određenom objektu, u slučaju neispravnosti uređaja i opreme pomoću kojih se vrši tehnički pregled vozila ili ukoliko prestane da ispunjava druge propisane uslove u pogledu uređaja i opreme ili neispravnosti dela informacionog sistema i sistema za video snimanje u tom objektu i najkasnije prvog narednog radnog dana obavesti organ koji vrši nadzor. Za vreme privremenog prestanka sa radom privredno društvo ne sme vršiti tehnički pregled vozila u objektu u kojem je prestalo da ispunjava propisane uslove.”.

Član 107.

Član 259. menja se i glasi:

„Član 259.

Privredno društvo koje je ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila u određenom objektu mora imati najmanje dva kontrolora tehničkog pregleda koji su raspoređeni za vršenje tehničkog pregleda u tom objektu i koji ispunjavaju propisane uslove za vršenje tehničkog pregleda vozila.

Kontrolori tehničkog pregleda moraju biti u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vreme sa punim radnim vremenom u privrednom društvu iz stava 1. ovog člana. Kontrolori tehničkog pregleda moraju imati odgovarajuću prijavu na obavezno socijalno osiguranje u privrednom društvu, u skladu sa odgovarajućim propisima.”.

Član 108.

Član 260. menja se i glasi:

„Član 260.

U prostoru u kojem se obavlja tehnički pregled vozila, u toku radnog vremena iz člana 261. ovog zakona, privredno društvo ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila u tom prostoru, može vršiti i poslove vezane za utvrđivanje tehničkih karakteristika, odnosno podataka o vozilu i poslove kontrole i pregleda tahografa.”.

Član 109.

U članu 261. stav 4. menja se i glasi:

„Privredno društvo mora izvršiti tehnički pregled svih vozila za koje je ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda.”.

Član 110.

Član 263. menja se i glasi:

„Član 263.

Tehnički pregled vozila može obavljati samo kontrolor koji ispunjava propisane uslove i ima važeću dozvolu (licencu).

Dozvolu (licencu) za kontrolora tehničkog pregleda izdaje Agencija. Dozvola (licenca) ima rok važenja tri godine. Dozvola (licenca) za kontrolora tehničkog pregleda se izdaje na zaštićenom obrascu i sadrži podatke: ime i prezime, datum i mesto rođenja, datum izdavanja i rok važenja, broj/serijski broj, svojeručni potpis, prebivalište, kategorija vozila, fotografija.

Kontrolor tehničkog pregleda mora ispunjavati sledeće uslove:

1) da ima najmanje završenu srednju stručnu školu u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju, struke mašinske, obrazovnog profila vezanog za motore i vozila ili struke saobraćajne, obrazovnog profila iz oblasti drumskog saobraćaja,

2) da ima vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima one kategorije vozila čiji pregled obavlja,

3) da ima završenu obuku za kontrolora tehničkog pregleda,

4) da ima položen stručni ispit za kontrolora tehničkog pregleda vozila,

5) da u poslednje četiri godine nije pravnosnažno osuđivan za krivična dela iz grupe protiv života i tela, krivična dela protiv službene dužnosti, kao i da se protiv njega ne vodi istraga za ova krivična dela, odnosno nije podignuta optužnica za ova krivična dela.

Bliže propise o nastavnom programu obuke kontrolora tehničkog pregleda, načinu organizovanja i sprovođenja stručnog ispita za kontrolora tehničkog pregleda, programu unapređenja znanja i veština kontrolora tehničkog pregleda i načinu organizovanja i sprovođenja provere znanja i veština kontrolora tehničkog pregleda, uslovima koje mora da ispunjava pravno lice da sprovodi obuku i seminare za unapređenje znanja i veština kontrolora tehničkog pregleda, uslovima koje mora da ispuni izvođač sadržaja obuke i seminara za unapređenje znanja i veština kontrolora tehničkog pregleda, načinu izvođenja obuke i seminara unapređenja znanja i veština, načinu vođenja evidencija o izvedenim obukama i seminarima unapređenja znanja i veština kontrolora tehničkog pregleda, izgledu dozvole (licence) za kontrolora tehničkog pregleda i načinu vođenja evidencija o izdatim dozvolama (licencama) za kontrolora tehničkog pregleda donosi ministar nadležan za unutrašnje poslove na predlog Agencije. Evidencija o izvedenim obukama i seminarima unapređenja znanja i veština kontrolora tehničkog pregleda u elektronskom obliku sadrži podatke: redni broj, ime (ime jednog roditelja), prezime i JMBG vozača, datum i mesto rođenja vozača, adresa stanovanja, prebivalište, datum i mesto pohađanja obavezne obuke, datum i mesto pohađanja seminara unapređenja znanja, broj i datum dozvole (licence), broj i datum izdavanja potvrde o odslušanom obaveznom seminaru unapređenja znanja, izdavalac potvrde, rubrika za napomenu, svojeručni potpis, fotografija, elektronska adresa, broj kontakt telefona kontrolora tehničkog pregleda, ime izvođača sadržaja obuke, (ime jednog roditelja), prezime i JMBG izvođača sadržaja obuke, elektronska adresa i broj kontakt telefona izvođača nastave.

Dozvola (licenca) za kontrolora tehničkog pregleda će se obnoviti ako je kontrolor:

1) prisustvovao seminarima za unapređenje znanja i veština,

2) položio ispit provere znanja.

Agencija organizuje obuku za kontrolora tehničkog pregleda, organizuje i sprovodi stručni ispit za kontrolora tehničkog pregleda, organizuje seminare za unapređenje znanja i veština i obavlja provere znanja za kontrolora tehničkog pregleda i vodi evidenciju o izdatim dozvolama (licencama) u elektronskom obliku. Evidencija o izdatim dozvolama (licencama) za kontrolora tehničkog pregleda u elektronskom obliku sadrži podatke: redni broj, ime (ime jednog roditelja), prezime i JMBG, datum i mesto rođenja, adresa stanovanja, prebivalište, datum i mesto polaganja stručnog ispita, broj i datum izdavanja uverenja o položenom ispitu, broj, kategorije i rok važenja vozačke dozvole, broj/serijski broj dozvole (licence), datum izdavanja dozvole (licence), rubriku za napomenu, svojeručni potpis, fotografija, elektronska adresa, broj kontakt telefona.

Kontrolor tehničkog pregleda ne može u toku radnog vremena da obavlja poslove u vezi sa održavanjem, popravkom, osiguranjem i registracijom vozila.

Izuzetno kontrolor tehničkog pregleda, ako na dan stupanja na snagu podzakonskih akata koji regulišu tehnički pregled vozila, u privrednom društvu ovlašćenom za vršenje tehničkog pregleda vozila, vrši tehnički pregled vozila prema ugovoru o radu najmanje pet godina, ne mora ispunjavati uslov iz stava 3. tač. 3) i 4) ovog člana, odnosno ne mora ispunjavati uslov iz stava 3. tačka 1) ovog člana, ako ima završenu srednju stručnu školu mašinske struke obrazovnog profila koji nije vezan za motore i vozila, odnosno saobraćajne struke obrazovnog profila koji nije iz oblasti drumskog saobraćaja.

Ukoliko je kontroloru tehničkog pregleda, do datuma podnošenja zahteva za izdavanje dozvole, oduzimana dozvola (licenca) više od dva puta za poslednjih 10 godina, dozvola se neće izdati.

Poslove iz st. 2. i 6. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

Obuku i seminare za unapređenje znanja i veština kontrolora tehničkog pregleda sprovodi pravno lice koje ispunjava propisane uslove i koje za to dobije dozvolu Agencije.

Pravno lice iz stava 11. ovog člana sprovodi obuku i seminare za unapređenje znanja i veština kontrolora tehničkog pregleda u skladu sa nastavnim planovima na koje saglasnost daje Agencija.

Pravno lice iz stava 11. ovog člana, dužno je da obuku i seminare za unapređenje znanja i veština kontrolora tehničkog pregleda sprovodi na propisan način i o tome vodi evidenciju.

Agencija će oduzeti dozvolu iz stava 11. ovog člana pravnom licu koje prestane da ispunjava neki od propisanih uslova ili ne sprovodi obuku i seminare za unapređenje znanja i veština kontrolora tehničkog pregleda na propisan način.

Ukoliko je pravnom licu, do datuma podnošenja zahteva za izdavanje dozvole iz stava 11. ovog člana, dozvola oduzimana više od dva puta za poslednjih 10 godina, dozvola se neće izdati.

Izuzetno od odredaba stava 3. tačka 2) ovog člana, kontrolor tehničkog pregleda ne mora imati vozačku dozvolu za upravljanje vozilom čiji tehnički pregled vrši, ako najmanje jedan kontrolor tehničkog pregleda sa kojim vrši tehnički pregled vozila ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom čiji tehnički pregled vrše.”.

Član 111.

U članu 264. st. 2. i 3. menjaju se i glase:

„Redovnom godišnjem tehničkom pregledu vozilo se podvrgava pre upisa u jedinstveni registar vozila, odnosno izdavanja registracione nalepnice. Ovaj tehnički pregled se može izvršiti do 30 dana pre podnošenja zahteva za upis u jedinstveni registar vozila, odnosno zahteva za izdavanje registracione nalepnice.

Izuzetno od odredaba stava 2. ovog člana, vozilo proizvedeno u godini pre, odnosno u godini kada se registruje, podvrgava se sledećem redovnom godišnjem tehničkom pregledu najkasnije nakon dve godine od dana prve registracije u Republici Srbiji, a priključna vozila za traktor namenjena za obavljanje radova ne podležu redovnom godišnjem tehničkom pregledu.”

St. 7. i 8. zamenjuju se st. 7 ( 10. koji glase:

„Vlada određuje najvišu cenu redovnog tehničkog pregleda vozila, na predlog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, a po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za trgovinu.

Izuzetno od odredaba stava 2. ovog člana redovnom godišnjem tehničkom pregledu traktori, priključna vozila za traktor, radne mašine i motokultivatori se podvrgavaju u roku koji ne može biti duži od jedne godine od dana vršenja prethodnog tehničkog pregleda.

Izuzetno od stava 5. ovog člana redovnom šestomesečnom tehničkom pregledu ne podležu traktori, priključna vozila za traktor, radne mašine i motokultivatori.

U saobraćaju na putu ne sme učestvovati vozilo iz stava 8. ovog člana ako je od dana izvršenog redovnog tehničkog pregleda, na kojem je utvrđeno da je vozilo tehnički ispravno, prošlo više od jedne godine.”.

Član 112.

U članu 265. st. 3. i 4. menjaju se i glase:

„Vlada određuje najvišu cenu vanrednog tehničkog pregleda vozila na predlog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, a po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za trgovinu. Najviša cena vanrednog tehničkog pregleda obuhvata i troškove pravnog lica za plaćanje usluga Agenciji u pogledu održavanja i unapređenja centralnog informacionog sistema iz člana 257. stav 4. ovog zakona.

Privredno društvo ne može odrediti višu cenu za vršenje vanrednog tehničkog pregleda vozila od najviše cene određene u smislu stava 3. ovog člana.”.

Član 113.

U članu 267. st. 4. i 5. menjaju se i glase:

„Vlada određuje najvišu cenu kontrolnog tehničkog pregleda vozila na predlog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, a po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za trgovinu. Najviša cena kontrolnog tehničkog pregleda obuhvata i troškove pravnog lica za plaćanje usluga Agenciji u pogledu održavanja i unapređenja centralnog informacionog sistema iz člana 257. stav 4. ovog zakona.

Privredno društvo ne može odrediti višu cenu za vršenje kontrolnog tehničkog pregleda vozila od najviše cene određene u smislu stava 4. ovog člana.”.

Član 114.

U članu 268. stav 2. na kraju tačke 4) tačka se zamenjuje zapetom i dodaje se tačka 5) koja glasi:

„5) priključna vozila za traktor namenjena za obavljanje radova.”.

U stavu 3. posle broja: „2.” dodaju se reči: „tač. 1)−4)”

U stavu 7. na kraju dodaje se rečenica koja glasi: „Pravnom licu ovlašćenom da izdaje registracione nalepnice ovlašćenje prestaje ako iz bilo kog razloga prestane da obavlja poslove vršenja tehničkog pregleda vozila, odnosno prestane da ispunjava propisane uslove na osnovu kojih mu je ovlašćenje dato, o čemu se donosi rešenje.”

U stavu 10. na kraju tačke 1) briše se reč: „i” i stavlja se zapeta.

U tački 2), posle reči: „saobraćaju”, dodaju se reči: „(pčelarska vozila i sl.) i”.

Dodaje se tačka 3) koja glasi:

„3) moped, laki tricikl, motocikl, teški tricikl, laki četvorocikl i otvoreni teški četvorockl.”

U stavu 11. posle reči: „traktore,” dodaju se zapeta i reči: „radne mašine,”.

U stavu 12. posle reči: „traktora,” dodaju se zapeta i reči: „radnih mašina,”, a reči: „nalepnica o tehničkom pregledu traktora, priključnih vozila za traktor i motokultivatora koja služi kao dokaz da je tehnički pregled traktora izvršen” zamenjuju se rečima: „potvrda o tehničkoj ispravnosti”.

Stav 13. menja se i glasi:

„Ministar nadležan za unutrašnje poslove, u skladu sa propisom o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova, bliže određuje sadržinu i način vođenja jedinstvenog registra vozila, uslove za upis vozila u registar, način i uslove za izdavanje saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice i sadržaj, izgled i tehničke karakteristike saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice, način postavljanja registarskih tablica, registracione nalepnice, a za vozila Vojske Srbije ministar nadležan za poslove odbrane.”.

U stavu 14. posle reči: „dozvolu,” dodaju se reči: „odnosno potvrdu o tehničkoj ispravnosti traktora, priključnih vozila za traktor, radnih mašina i motokultivatora”.

Član 115.

U član 273. stav 1. reč: „stalno” briše se.

Stav 2. menja se i glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, ovim vozilima mogu upravljati lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji:

ukoliko imaju odobren boravak u inostranstvu u kontinuitetu od najmanje šest meseci,

ukoliko upravljaju „rent-a-car” vozilima,

ukoliko upravljaju vozilom u prisustvu lica koje ima pravo na upravljanje vozilom u smislu ovog člana,

ukoliko upravljaju vozilom koje je privremeno registrovano u inostranstvu radi dovoza, do trenutka registrovanja u Republici Srbiji, odnosno do isteka važenja inostranog dokumenta o izvozu vozila, a najduže pet dana od dana ulaska na teritoriju Republike Srbije,

ukoliko upravljaju skupom vozila gde je motorno vozilo registrovano u Republici Srbiji, a priključno vozilo registrovano u inostranstvu.”.

Član 116.

U članu 274. stav 1. broj: „30” zamenjuje se brojem: „60”.

Posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

„Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, vlasnik, odnosno korisnik vozila za koje je registraciona nalepnica izdata u skladu sa odredbama člana 268. stav 10. ovog zakona, dužan je da vrati registarske tablice u roku od godinu dana od dana isteka važenja registracione nalepnice.

Odredbe stava 3. ovog člana ne odnose se na „rent-a-car” vozila.”.

Član 117.

U članu 275. stav 1. na kraju tačke 13) tačka se zamenjuje zapetom i dodaje se tačka 14) koja glasi:

„14) registarske tablice za putnička vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz.”.

Član 118.

U članu 276. posle st. 4. dodaju se st. 5 ( 7. koji glase:

„Registarske tablice za vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz izdaje teritorijalno nadležna organizaciona jedinica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove prema sedištu pravnog lica, odnosno prebivalištu preduzetnika, ako je organ grada, odnosno lokalne samouprave, nadležan prema sedištu pravnog lica, odnosno prebivalištu preduzetnika, izdao odobrenje za obavljanje auto-taksi prevoza, važeće u vreme podnošenja zahteva za izdavanje registarskih tablica za vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz.

Ako pravno lice, kome je odobreno obavljanje auto-taksi prevoza, promeni sedište, odnosno, ako preduzetnik, kome je odobreno obavljanje auto taksi prevoza, promeni prebivalište izvan sedišta preduzetničke radnje, dužni su da, u roku od sedam dana nakon promene sedišta, odnosno prebivališta, vrate registarske tablice organu koji je tablice izdao.

Ako pravno lice, odnosno preduzetnik iz stava 6. ovog člana ne postupi na način opisan u tom stavu, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove poništiće upis vozila u jedinstveni registar i registracionu nalepnicu i oduzeti registarske tablice za obavljanje auto-taksi prevoza.”.

Član 119.

U članu 278. stav 3. reči: „nalažu i preduzimaju” zamenjuju se rečima: „nalaže i preduzima”.

Stav 4. zamenjuje se st. 4 ( 6. koji glase:

„Mere i ovlašćenja iz stava 2. tačka 12) ovog člana, nalaže i preduzima i komunalni policajac, prilikom ostvarivanja nadzora i kontrole parkiranja, u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima i propisima jedinice lokalne samouprave.

U slučaju iz stava 4. jedinica lokalne samouprave obavljanje poslova uklanjanja, odnosno premeštanja vozila, kao i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila, može poveriti ovlašćenom pravnom licu koje je aktom jedinice lokalne samouprave osnovano za delatnost organizacije funkcionisanja, upravljanja i održavanja javnih parkirališta, odnosno pravnom licu ili preduzetniku kojem je poverena ova delatnost.

Jedinica lokalne samouprave propisuje uslove i način obavljanja poslova nadzora i kontrole parkiranja, uslove za obavljanje poslova uklanjanja odnosno premeštanja vozila kao i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila, kada te poslove preduzima komunalna policija, u skladu sa propisima koji uređuju ova pitanja za postupanje policijskog službenika.”.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 7. reči: „delu vozačkog ispita” zamenjuju se rečju: „ispitu”.

Dosadašnji st. 6. i 7. postaju st. 8. i 9.

Član 120.

U članu 279. stav 1. na kraju tačke 12) tačka se zamenjuje zapetom i dodaje se tačka 13) koja glasi:

„13) ako za vreme vožnje, suprotno članu 91. ovog zakona, ne nosi na glavi zakopčanu homologovanu zaštitnu kacigu, na način propisan deklaracijom proizvođača kacige, odnosno vozilom prevozi lice koje ne nosi na glavi zakopčanu homologovanu zaštitnu kacigu, na način propisan deklaracijom proizvođača kacige.”.

U stavu 2. broj: „6)” briše se, a broj: „7)” zamenjuje se brojem: „13)”.

Član 121.

U članu 280. stav 1. posle reči: „vozača” dodaju se zapeta i reči: „instruktora vožnje, kandidata za vozača tokom praktične obuke ili polaganja ispita za vozača, lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom, ispitivača na vozačkom ispitu i lice koje se prevozi na biciklu, mopedu, triciklu, odnosno motociklu”.

U stavu 4. reč: „odgovarajuću” zamenjuje se rečima: „najbližu ovlašćenu”.

U stavu 5. reč: „odgovarajućoj” zamenjuje se rečima: „ovlašćenoj zdravstvenoj”.

Dosadašnji stav 8. koji postaje stav 6. i menja se i glasi:

„Analizu krvi, urina i/ili drugih telesnih materija u cilju utvrđivanja sadržaja alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci u organizmu može vršiti zdravstvena ustanova koja za to dobije rešenje od ministarstva nadležnog za poslove zdravlja, odnosno akreditovana laboratorija ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja vodi javni registar zdravstvenih ustanova ovlašćenih za vršenje analiza iz ovog stava, koji objavljuje na svojoj internet stranici, a koji sadrži sledeće podatke: naziv, sedište zdravstvene ustanove (odnosno ogranka) i broj i datum rešenja o ispunjenosti zakonom propisanih uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti.”.

Dosadašnji stav 6. koji postaje stav 8. i menja se i glasi:

„Bliže propise u vezi sa naplatom troškova iz stava 6. ovog člana donosi Vlada:

za zdravstvene ustanove, na predlog ministarstva nadležnog za poslove zdravlja,

za akreditovane laboratorije ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, na predlog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove.”.

Stav 9. menja se i glasi:

„Zdravstvena ustanova, odnosno akreditovana laboratorija ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove iz stava 6. ovog člana dužna je da analize krvi, odnosno krvi i urina ili drugih telesnih materija vrši zakonito u skladu sa pravilima struke i na savestan način.”.

Član 122.

U članu 281. stav 3. posle reči: „odnosno” dodaje se reč: „akreditovana”.

Stav 5. menja se i glasi:

„Ako zdravstvena ustanova, odnosno akreditovana laboratorija, nije u mogućnosti da u potpunosti izvrši analizu, uzeti uzorci će se dostaviti u skladu sa pravilima struke najbližoj ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno akreditovanoj laboratoriji, gde se može izvršiti dalja analiza.”.

Član 123.

U glavi XVIII naziv odeljka 6. menja se i glasi:

„6. Privođenje, odnosno zadržavanje vozača kod koga postoji opasnost da će neposredno nastaviti sa činjenjem prekršaja i mere za obezbeđenje prisustva vozača koji može izbeći odgovornost za prekršaj”.

Član 124.

U članu 284. stav 1. reči: „dovešće se nadležnom organu za prekršaje” zamenjuju se rečima: „privešće se prekršajnom sudu”.

U stavu 2. reč: „dovođenje” zamenjuje se rečju: „privođenje”.

U stavu 4. posle reči: „razloga” zapeta se briše, a reči: „a najduže pet dana” zamenjuju se rečima: „zbog kojih je oduzeta”.

Član 125.

U članu 285. st. 1. i 2. zamenjuju se stavom 1. koji glasi:

„Ukoliko se u kontroli saobraćaja zatekne vozač koji koristi vozačku dozvolu suprotno članu 183. stav 2. ovog zakona policijski službenik će na licu mesta oduzeti inostranu vozačku dozvolu, odnosno inostranu vozačku dozvolu koja je kasnije izdata.”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 126.

U članu 286. stav 1. menja se i glasi:

„Organ nadležan za poslove policije i organ nadležan za poslove saobraćaja imaju ovlašćenje za snimanje saobraćaja, u svrhu dokumentovanja saobraćajnih prekršaja, ponašanja učesnika u saobraćaju, praćenja bezbednosti i protočnosti saobraćaja, u okviru svojih nadležnosti. Evidencija i obrada podataka prikupljenih snimanjem saobraćaja urediće se posebnim zakonom.”.

Član 127.

U članu 289. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

„3) čija ukupna masa prelazi najveću dozvoljenu masu vozila za više od 5%,”.

Član 128.

U članu 292. stav 6. reči: „dovesti nadležnom organu za prekršaje” zamenjuju se rečima: „privesti nadležnom prekršajnom sudu”.

U stavu 7. reč: „dovođenje” zamenjuje se rečju: „privođenje”.

Član 129.

U članu 296. st. 1, 4. i 5. reči: „policijski službenik” zamenjuju se rečima: „ovlašćeno lice iz člana 278. st. 3. i 4. ovog zakona”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Ukoliko vozač nije prisutan u slučaju iz stava 1. ovog člana, ovlašćeno lice iz člana 278. st. 3. i 4. ovog zakona će doneti rešenje u pisanoj formi kojim će naložiti uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od jednog minuta. Primerak rešenja o nalaganju uklanjanja vozila postavlja se na vidno mesto vozila i time se smatra da je isto uručeno vozaču. Naknadno uklanjanje ili uništenje ovog rešenja ne utiče na valjanost njegove dostave.”.

U stavu 3. reč: „tri” zamenjuje se rečju: „jednog”.

Stav 11. menja se i glasi:

„Vlada određuje najvišu cenu za uklanjanje vozila na predlog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, a po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za trgovinu.”

U st. 12. i 13. reč: „naknade” zamenjuje se rečju: „cene”.

Posle stava 13. dodaje se stav 14. koji glasi:

„Žalba izjavljena na rešenje iz stava 2, odnosno na rešenje iz stava 3. ovog člana, ne odlaže njegovo izvršenje.”.

Član 130.

U članu 300. reči: „dozvola za obavljanje” zamenjuju se rečju: „obavljanja”.

Član 131.

U članu 301. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

„3) isključi iz saobraćaja vozača koji tokom obavljanja drumskog prevoza na javnim putevima kod sebe nema važeću Karticu ili upisan međunarodni kôd «95» u vozačku dozvolu.”

U stavu 2. reči: „privrednom društvu koje” zamenjuju se rečima: „domaćem prevozniku koji”.

Član 132.

Član 304. menja se i glasi:

„Član 304.

Ministarstvo nadležno za trgovinu vrši nadzor u sprovođenju ovog zakona u pogledu odredbi koje se odnose na cenu usluga koje naplaćuje Agencija i drugih taksi u vezi sa ovim zakonom.”

Član 133.

U članu 307. stav 2. reči: „st. 3, 4. i 5” zamenjuju se rečima: „st. 3 ( 6”.

U stavu 7. reči: „privremenog prestanka sa radom” zamenjuju se rečima: „propisanog roka privremenog prestanka sa radom iz člana 210. st. 8. i 10. ovog zakona”.

Stav 9. menja se i glasi:

„Organ iz stava 1. ovog člana može poništiti:

teorijsku obuku, ako utvrdi da ista, odnosno neki od njenih delova, nisu sprovedeni,

praktičnu obuku, ako utvrdi da nisu bili ispunjeni uslovi za njeno započinjanje, odnosno ako utvrdi da ista, odnosno neki od njenih delova, nisu sprovedeni,

teorijski, odnosno praktični ispit, ako se prilikom nadzora utvrdi da teorijski, odnosno praktični ispit, nisu sprovedeni savesno i na propisan način u meri da to bitno utiče na odluku ispitne komisije, odnosno na mogućnost da ispitna komisija utvrdi da li kandidat ima potrebno znanje i veštinu za upravljanje vozilom u saobraćaju na putu.”.

Stav 12. menja se i glasi:

„Ukoliko organ iz stava 1. ovog člana nadzorom utvrdi da predavač teorijske obuke, instruktor vožnje ili ispitivač obavljaju svoju delatnost na nepropisan, odnosno nesavestan način, dostaviće predlog Agenciji za oduzimanje licence, koja može oduzeti licencu tom predavaču teorijske obuke, instruktoru ili ispitivaču.”.

Posle stava 13. dodaje se stav 14. koji glasi:

„Rešenje o nalaganju mera i privremenoj zabrani osposobljavanja kandidata za vozače, rešenje o utvrđivanju otklanjanja nedostataka, odnosno rešenje o oduzimanju dozvole, potpisano elektronskim potpisom od strane nadležnog lica, pravnom licu, odnosno njegovom ogranku, koje se bavi osposobljavanjem kandidata za vozače, može biti dostavljeno u elektronskom obliku putem informacionog sistema iz člana 208. stav 2. ovog zakona”.

Član 134.

U članu 308. stav 3. reč: „dozvolu” zamenjuje se rečju: „ovlašćenje”.

U stavu 4. reči: „privremenog prestanka sa radom iz čl. 256. i 258. ovog zakona” zamenjuju se rečima: „propisanog roka privremenog prestanka sa radom iz člana 256. stav 4. i člana 258. stav 4. ovog zakona”.

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

„Rešenje o oduzimanju ovlašćenja u elektronskom obliku, potpisano elektronskim potpisom od strane nadležnog lica, privrednom društvu, odnosno njegovom ogranku, koje vrši tehnički pregled vozila, može biti dostavljeno u elektronskom obliku putem informacionog sistema iz člana 257. stav 4. ovog zakona.”.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.

Član 135.

U članu 311. stav 1. reči: „kod kojih je izvršen pregled” zamenjuje se rečima: „nad čijim poštovanjem propisa o bezbednosti saobraćaja je izvršen nadzor.”

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Zapisnik o nadzoru nad poštovanjem propisa od strane pravnog lica, odnosno njegovog ogranka, koje vrši osposobljavanje kandidata za vozače i privrednog društva, odnosno njegovog ogranka, koje vrši tehnički pregled vozila, potpisan elektronskim potpisom lica koja su vršila nadzor, može biti dostavljen navedenim pravnim licima u elektronskom obliku, putem informacionog sistema iz člana 208. stav 2, odnosno iz člana 257. stav 4. ovog zakona.”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 136.

U članu 314. stav 2. broj: „313” zamenjuje se rečima „336a”.

Član 137.

U članu 314a reči: „podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom organu” zamenjuju se rečima: „procesuiranja prekršaja”.

Član 138.

Član 319. menja se i glasi:

„Član 319.

Instruktoru vožnje pod čijim se nadzorom kandidat za vozača obučava u upravljanju motornim vozilom u saobraćaju na putu, odnosno licu koje nadzire vozača koji vozilom upravlja na osnovu probne vozačke dozvole, izreći će se sankcija za prekršaj koji učini kandidat za vozača, odnosno vozač koji vozilom upravlja na osnovu probne vozačke dozvole, osim ako nije bio u stanju da spreči prekršaj.”.

Član 139.

Član 320. menja se i glasi:

„Član 320.

Ukoliko subjekat iz člana 297. stav 1. ovog zakona, izvršavajući poslove bezbednosti saobraćaja u skladu sa navedenom odredbom, utvrdi prekršaj koji je neposredno učinio zaposleni u tom subjektu i o tome obavesti nadležni organ državne uprave, protiv tog subjekta, odnosno odgovornog lica u tom subjektu neće se podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog učinjenog prekršaja ne više od jednom u periodu od šest meseci.”.

Član 140.

U članu 321. u stavu 1. reč: „Organ” zamenjuje se rečima: „Prekršajni sud”.

U stavu 4. reči: „organi koji vode prekršajni postupak,” brišu se.

Član 141.

Član 322. menja se i glasi:

„Član 322.

Verodostojna isprava u smislu ovog zakona jeste:

1) video ili foto zapis na kome se jasno mogu videti: vozilo kojim je izvršen prekršaj, registarski broj tog vozila i bitna obeležja prekršaja,

2) tahografski uložak ili drugi zapis sa tahografskog uređaja,

3) ispis rezultata merenja prilikom izvršenog pregleda vozila,

4) izveštaj o analizi krvi i/ili drugih telesnih materija na sadržaj alkohola i/ili drugih psihoaktivnih supstanci u njima.”.

Član 142.

Član 324. menja se i glasi:

„Član 324.

U slučaju sticaja prekršaja, kazneni poeni se utvrđuju za svaki prekršaj pojedinačno i izriču jedinstveni kazneni poeni koji odgovaraju zbiru pojedinačno utvrđenih kaznenih poena.”.

Član 143.

U članu 325. stav 1. tačka 1) briše se.

Tačka 3) menja se i glasi:

„3) člana 112. stav 1. tačka 2), kada je premašeno osovinsko opterećenje propisano tehničkim normativima za vozila ili najveća dozvoljena ukupna masa, za više od 5,0% i tačke 3),”;

Tač. 10), 12), 15) i 19) brišu se.

U tački 11) reči: „i stav 6” brišu se.

Posle tačke 11) dodaje se tačka 11a) koja glasi:

„11a) člana 232. stav 6, ukoliko uverenje izda licu koje nije položilo vozački ispit,”.

Tačka 14) menja se i glasi:

„14) člana 249. stav 2, ukoliko vozilo pušta u saobraćaj,”.

U tački 18) reči: „3. i 5” zamenjuju se rečima: „2. i 4”.

U tački 22) broj: „6” zamenjuje se brojem: „7”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 20.000 do 200.000 dinara odgovorno lice u organu lokalne samouprave.”.

Član 144.

U članu 326. stav 1. broj „100.000” zamenjuje se brojem „60.000”.

Tačka 2) briše se.

Tačka 6) menja se i glasi:

„6) člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 4. i 5. ovog člana, kada ukupna masa premašuje najveću dozvoljenu masu, odnosno najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje proizvođača vozila, za više od 20,0%,”.

Tačka 7) briše se.

U tački 28) broj: „5” zamenjuje se brojem: „4”.

Tačka 29) menja se i glasi:

„29) člana 187. st. 2. i 4, ukoliko dozvoli da vozač koji je pod uticajem alkohola i/ili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, počne da upravlja vozilom,”;

Tačka 31) menja se i glasi:

„31) člana 190. st. 1. i 2. ako dozvoli da vozač upravlja vozilom u saobraćaju na putu, pri čemu se nije podvrgao zdravstvenom pregledu iz člana 189. stav 1. ili je na tom pregledu utvrđeno da nije sposoban za vozača određene kategorije, ili upravlja vozilom u saobraćaju na putu nakon više od 30 dana od isteka roka iz člana 189. stav 1,”.

Posle tačke 31) dodaje se tačka 31a) koja glasi:

„31a) člana 190. st. 1. i 3, ako dozvoli da instruktor vožnje sprovodi praktičnu obuku, pri čemu se nije podvrgao zdravstvenom pregledu iz člana 189. stav 1. ili je na tom pregledu utvrđeno da nije sposoban za instruktora vožnje određene kategorije ili obavlja praktičnu obuku nakon više od 30 dana od isteka roka iz člana 189. stav 1,”.

U tački 32) broj: „9” zamenjuje se brojem: „10”.

Posle tačke 34) dodaje se tačka 34a) koja glasi:

„34a) člana 208. st. 3. i 4,”.

Tačka 36) menja se i glasi:

„36) člana 211. stav 1, ukoliko propisane evidencije ili jedan njihov deo ne postoje, odnosno da se ne vode na propisan način i tačno,”.

U tački 38) broj: „3” zamenjuje se brojem: „4”.

U tački 42) reči: „stav 3” brišu se.

U tački 51) broj: „5” zamenjuje se brojem: „4”.

U tački 53) reči: „5. i 6” zamenjuju se rečima: „3. i 4”.

U tačka 54) reči: „delu ispita” zamenjuju se rečju: „ispitu”.

Tačka 57) menja se i glasi:

„57) člana 246. stav 1, ukoliko dozvoli da se vozilo koje je tehnički neispravno u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika i uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, uključi u saobraćaj,”.

Tačka 60) menja se i glasi:

„60) člana 247. st. 1. i 2,”.

Posle tačke 61) dodaje se tačka 61a) koja glasi:

„61a) člana 250. st 1. i 4,”.

U tački 71) broj: „14” zamenjuje se brojem: „17”.

U tački 76) broj: „8” zamenjuje se brojem: „6”.

U tački 79) broj: „2” zamenjuje se brojem: „3.”.

Posle tačke 79) dodaje se tačka 80) koja glasi:

„80) člana 15. stav 2.”.

Član 145.

U članu 327. stav 1. broj: „60.000” zamenjuje se brojem: „50.000”.

Tač. 4), 25), 29), 37) i 51) brišu se.

U tački 6) reči: „stav 1” zamenjuju se rečima: „st. 1. i 2”.

U tački 12) reči: „5. i 6.” zamenjuju se rečima: „4. i 5.”.

U tački 13) reči: „i stav 4” brišu se.

U tačka 17) reči: „st. 5. i 7” zamenjuju se rečima: „stav 5”.

U tački 35) posle reči: „dozvoli” dodaju se reči: „više od 30 dana”.

U tački 43) reči: „6. i 8.” zamenjuju se rečima: „7. i 9.”.

U tački 44) reči: „na propisan način i” brišu se.

Posle tačke 44) dodaje se tačka 44a) koja glasi:

„44a) člana 214. stav 2,”.

Posle tačke 45) dodaje se tačka 45a) koja glasi:

„45a) člana 224. stav 6, u slučaju da je rok važenja vozačke dozvole istekao,”.

U tački 48) reči: „st. 1. i 3” zamenjuju se rečima: „st. 1, 3, 4. i 5”.

Tačka 50) menja se i glasi:

„50) člana 232. stav 5, ukoliko potvrdu ne izda u propisanom roku,”.

Posle tačke 50) dodaje se tačka 50a) koja glasi:

„50a) člana 232. stav 6, ukoliko uverenje ne izda u propisanom roku,”.

U tački 52) reči: „teorijskom delu ispita” zamenjuju se rečima: „teorijskom ispitu”.

U tačka 61) reči: „stav 2.” brišu se.

Tačka 62) menja se i glasi:

„62) člana 260, ako u prostoru za vršenje tehničkog pregleda obavlja druge poslove osim propisanih”.

Tačka 67) menja se i glasi:

„67) člana 268. stav 6, ukoliko nema propisane registarske tablice, ukoliko tablice, odnosno registraciona nalepnica nisu postavljene na propisan način ili su nečitljive,”.

U st. 2. i 3. broj: „3.000” zamenjuje se brojem: „5.000”.

Član 146.

U članu 328. stav 1. broj: „100.000” zamenjuje se brojem: „50.000”.

Tač. 1) i 5) brišu se.

U tački 6) reči: „stavlja u promet” zamenjuju se rečima: „pušta u saobraćaj”.

U tački 7) broj: „6” zamenjuje se brojem: „3”.

U stavu 2. broj: „50.000” zamenjuje se brojem: „30.000”.

Tačka 2) briše se.

Tačka 6) menja se i glasi:

„6) člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 4. i 5. ovog člana, kada ukupna masa premašuje najveću dozvoljenu masu, odnosno najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje proizvođača vozila, za više od 20,0%,”.

Tačka 23) menja se i glasi:

„23) člana 187. st. 2. i 4, ukoliko dozvoli da vozač koji je pod uticajem alkohola i/ili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, počne da upravlja vozilom,”.

Tačka 24) menja se i glasi:

„24) člana 190. st. 1. i 2. ako dozvoli da vozač upravlja vozilom u saobraćaju na putu, pri čemu se nije podvrgao zdravstvenom pregledu iz člana 189. stav 1, ili je na tom pregledu utvrđeno da nije sposoban za vozača određene kategorije, ili upravlja vozilom u saobraćaju na putu nakon više od 30 dana od isteka roka iz člana 189. stav 1,”.

U tački 25) broj: „9” zamenjuje se brojem: „10”.

U tački 33) reči: „stav 1.” zamenjuju se rečima: „st. 1. i 2”.

Posle tačke 34) dodaje se tačka 34a) koja glasi:

„34a) člana 264. stav 6, ukoliko dozvoli da vozilo učestvuje u saobraćaju nakon isteka više od 15 dana od isteka roka iz člana 264. stav 4,”.

U tački 39) broj: „8” zamenjuje se brojem: „6”.

U tački 42) broj: „2” zamenjuje se brojem: „3”.

U stavu 3. reči: „10.000 do 50.000” zamenjuju se brojem: „20.000”.

Tač. 4), 25) i 30) brišu se.

U tački 6) reči: „stav 1” zamenjuju se rečima: „st. 1. i 2”.

Tačka 12) menja se i glasi:

„12) člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 4. i 5. ovog člana, kada ukupna masa premašuje najveću dozvoljenu masu, odnosno najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje proizvođača vozila, u rasponu od 5,0% do 20,0%,”.

U tački 13) reči: „i stav 4” brišu se.

U tački 17) reči: „st. 5. i 7.” zamenjuju se rečima: „stav 5”.

U tački 28) posle reči: „dozvoli” dodaju se reči: „više od 30 dana”.

Tačka 37) menja se i glasi:

„37) člana 268. stav 6, ukoliko nema propisane registarske tablice, ukoliko tablice, odnosno registraciona nalepnica nisu postavljene na propisan način ili su nečitljive,”.

Član 147.

U članu 329. stav 1. menja se i glasi:

„Kaznom zatvora od 30 do 60 dana ili kaznom rada u javnom interesu u trajanju od 240 do 360 sati kazniće se vozač za nasilničku vožnju.”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Ukoliko je vozač, prilikom nasilničke vožnje, prouzrokovao saobraćajnu nezgodu, kazniće se kaznom zatvora od 45 do 60 dana ili kaznom rada u javnom interesu, u trajanju od 300 do 360 sati.”.

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Vozaču iz stava 1. ovog člana izreći će se od 14 do 16 kaznenih poena, a u slučaju iz stava 2. ovog člana od 15 do 17 kaznenih poena.”.

Član 148.

U članu 330. stav 1. reči: „i 14 kaznenih poena” brišu se.

Tačka 1) menja se i glasi:

„1) upravlja motornim vozilom, a nema izdatu vozačku dozvolu ni za jednu kategoriju motornih vozila, odnosno nema izdatu vozačku dozvolu nakon oduzimanja iste zbog nesavesnog i nepropisnog načina upravljanja vozilom,”.

Tačka 4) menja se i glasi:

„4) upravlja vozilom pod dejstvom alkohola više od 1,20 mg/ml do 2,00 mg/ml, kao i lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom, instruktor vožnje tokom praktične obuke, kandidat za vozača tokom praktične obuke ili polaganja ispita za vozača, odnosno ispitivač na praktičnom delu vozačkog ispita, ako je pod dejstvom alkohola više od 1,20 mg/ml do 2,00 mg/ml,”.

Tačka 5) menja se i glasi:

„5) odbije da se podvrgne utvrđivanju prisustva u organizmu alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, droga test i dr), odnosno stručnom pregledu iz člana 280. stav 4. ovog zakona, kao i lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom, instruktor vožnje tokom praktične obuke, kandidat za vozača tokom praktične obuke ili polaganja ispita za vozača, odnosno ispitivač na praktičnom delu vozačkog ispita, ako odbije da se podvrgne utvrđivanju prisustva u organizmu alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, droga test i dr), odnosno stručnom pregledu iz člana 280. stav 4. ovog zakona,”.

U tački 9) reči: „preko 70 km/h” zamenjuju se rečima: „za više od 70 km/h do 90 km/h”.

Tačka 10) menja se i glasi:

„10) se na putu van naselja kreće brzinom koja je za više od 80 km/h do 100 km/h veća od dozvoljene, kao i vozač iz člana 45. stav 1. tačka 4) ovog zakona, koji se na putu van naselja kreće brzinom koja je za više od 70 km/h veća od dozvoljene,”.

U tač. 11) i 12) reč: „preko” zamenjuje se rečima: „za više od”.

Tačka 18) menja se i glasi:

„18) na mestu vozača prevozi dete mlađe od 12 godina,”.

Posle tačke 18) dodaju se tač. 19) ( 23) koje glase:

„19) pretiče, odnosno obilazi vozilo koje se zaustavilo, odnosno koje se zaustavlja radi propuštanja pešaka na pešačkom prelazu,

20) pretiče kolonu vozila pod pratnjom,

21) postupa suprotno odredbama člana 107. stav 1,

22) prevozi dete mlađe od 12 godina na mestu koje nije predviđeno za sedenje, suprotno pravilima ovog zakona za prevoz lica vozilima,

23) postupi suprotno članu 247. st. 1. i 2.”.

U stavu 2. zapeta i reči: „i 16 kaznenih poena” brišu se.

Posle stava 3. dodaju se st. 4. ( 7. koji glase:

„Izuzetno od stava 3. ovog člana za prekršaj iz stava 1. tačka 23) ovog člana neće se izreći zaštitna mera.

Vozaču iz stava 1. ovog člana izreći će se od 13 do 15 kaznenih poena, a u slučaju iz stava 2. ovog člana od 15 do 17 kaznenih poena.

Izuzetno od stava 5. ovog člana za prekršaj iz stava 1. tačke 23) neće se izreći kazneni poeni.

Izuzetno od stava 5. ovog člana, za prekršaj iz stava 1. tačka 4) u slučaju teške alkoholisanosti izreći će se od 8 do 10 kaznenih poena, a ukoliko je prilikom izvršenja ovog prekršaja prouzrokovana saobraćajna nezgoda, izreći će se od 10 do 12 kaznenih poena.”.

Član 149.

U članu 331. stav 1. reči: „od 15.000 do 30.000” zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 40.000”.

U tački 3) reči „vozač ili” brišu se.

U tački 6) reči: „od 51km/h” zamenjuju se rečima: „za više od 50km/h”.

U tačka 7) reči: „od 61km/h” zamenjuju se rečima: „za više od 60km/h”.

U tački 8) reči: „od 51km/h” zamenjuju se rečima: „za više od 50km/h”.

Tačka 10) menja se i glasi:

„10) člana 55. stav 1. i stav 3. tač. 4), 5), 6), 7), 8), 14) i 15),”.

U tački 11) posle zapete dodaju se reči: „za vozača vučenog vozila,”.

U tački 12) posle zapete dodaju se reči: „za vozača vučnog i vučenog vozila,”.

Tačka 14) menja se i glasi:

„14) člana 78. st. 2. i 4,”.

Posle tačke 24) dodaje se tačka 24a) koja glasi:

„24a) člana 104. stav 2,”.

Tač. 28), 36), 50), 57) i 75) brišu se.

Tačka 32) menja se i glasi:

„32) člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 4. i 5. ovog člana, kada ukupna masa premašuje najveću dozvoljenu masu, odnosno najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje proizvođača vozila, za više od 20,0%,”.

U tački 33) posle reči: „vozila” reč: „i” zamenjuju se rečju: „ili”.

U tački 41) posle reči „vodi” dodaju se zapeta i reči: „odnosno na vozilu prevozi”.

U tačka 44) reči: „od 31 km/h” zamenjuju se rečima: „za više od 30 km/h”.

U tač. 45) i 46) reči: „od 51 km/h” zamenjuju se rečima: „za više od 50 km/h”.

U tački 51) broj: „3” zamenjuje se brojem: „6”.

U tački 55) reči: „teške i veoma teške” zamenjuju se rečju: „visoke”.

Tačka 59) menja se i glasi:

„59) člana 211. stav 1, kazniće se instruktor vožnje, predavač i ispitivač koji evidencije ne vode na propisan način i tačno,”.

U tački 60) posle reči: „se” dodaju se reči: „predavač, odnosno”.

Posle tačke 61) dodaje se tačka 61a) koja glasi:

„61a) člana 214. stav 4, kazniće se predavač,”.

U tački 65) posle zapete dodaju se reči: „kazniće se predavač,”.

U tački 74) broj: „7” zamenjuje se brojem: „8”.

U tački 77) broj: „6” zamenjuje se brojem: „3”.

Tačka 81) menja se i glasi:

„81) člana 268. stav 6, ukoliko nema propisane registarske tablice, ukoliko tablice, odnosno registraciona nalepnica nisu postavljene na propisan način ili su nečitljive,”.

U tački 85) posle zapete dodaju se reči: „lice koje se prevozi na biciklu, mopedu, triciklu, odnosno motociklu,”.

Posle tačke 90) dodaju se tačke 90a) – 90v) koje glase:

„90a) člana 178. stav 1, ukoliko upravlja vozilom bez vozačke dozvole one kategorije kojom upravlja a položio je vozački ispit za neku drugu kategoriju,

90b) člana 182. stav 5. tačka 5),

90v) člana 32. stav 1,”.

Tač. 91) i 92) brišu se.

U stavu 2. reči: „od 30.000 do 50.000” zamenjuju se rečima: „od 40.000 do 60.000”.

Član 150.

U članu 332. stav 1. broj: „6.000” zamenjuje se brojem: „10.000”.

Tač. 1), 5), 13), 26), 60), 72), 73), 76), 80), 81), 82), 97), 100), 103) i 105) brišu se.

U tački 8) reči: „od 21 km/h” zamenjuju se rečima: „za više od 30 km/h”.

U tački 9) reči: „od 41 km/h” zamenjuju se rečima: „za više od 40 km/h”.

U tački 10) reči: „od 21 km/h” zamenjuju se rečima: „za više od 20 km/h”.

Tačka 16) menja se i glasi:

„16) člana 55. stav 3. tač. 1) i 2),”.

U tač. 24) i 25) posle zapete dodaju se reči: „za vozača vučenog vozila,”.

Tačka 53) menja se i glasi:

„53) člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 4. i 5. ovog člana, kada ukupna masa premašuje najveću dozvoljenu masu, odnosno najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje proizvođača vozila, u rasponu od 5,0 % do 20,0 %,”.

U tački 65) reči: „od 11 km/h” zamenjuju se rečima: „za više od 10 km/h”.

U tač. 66) i 67) reči: „od 31 km/h” zamenjuju se rečima: „za više od 30 km/h”.

Tačka 74) menja se i glasi:

„74) člana 182. stav 5. tačka 3)”.

U tački 75) broj: „6”, zamenjuju se brojem: „8”.

Tačka 83) menja se i glasi:

„83) člana 214. stav 2, kazniće se predavač,”.

Posle tačke 87) dodaje se tačka 87a) koja glasi:

„87a) člana 228. st. 4. i 5,”.

U tački 98) broj: „8”, zamenjuju se brojem: „7”.

Tačka 99) menja se i glasi:

„99) člana 264. stav 6, ukoliko u saobraćaju na putu upravlja vozilom nakon isteka više od 15 dana od isteka roka iz člana 264. stav 4,”.

Tačka 106) menja se i glasi:

„106) člana 105. st. 3. i 4.”.

U stavu 2. broj: „10.000” zamenjuju se brojem: „20.000”.

Član 151.

Nakon člana 332. dodaje se novi član 332a koji glasi:

„332a

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

člana 22. st. 2. i 5,

člana 28. stav 1,

člana 30. stav 1,

člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1) ( 3), vozač koji se u naselju kreće brzinom koja je za više od 20 km/h do 30 km/h veća od dozvoljene,

člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1) ( 3), vozač koji se van naselja kreće brzinom koja je za više od 30 km/h do 40 km/h veća od dozvoljene,

člana 51. stav 5,

člana 75. stav 2, za vozača vučnog vozila,

člana 77. stav 2, vozač koji noću na osvetljenom delu puta upravlja vozilom na kome su uključena samo poziciona svetla,

člana 91. stav 1,

člana 121. stav 2, kazniće se vozač čijoj je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja više od šest meseci,

člana 162. stav 1, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je za više od 20 km/h do 30 km/h veća od dozvoljene,

člana 163. stav 2, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je za više od 20 km/h do 30 km/h veća od dozvoljene,

člana 178. stav 1, kazniće se vozač čijoj je vozačkoj dozvoli istekao rok važenja više od šest meseci,

člana 178. st. 2. i 3,

člana 182. stav 5, kazniće se vozač koji koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju,

člana 183. stav 5,

člana 187. stav 2, kazniće se vozač u stanju umerene alkoholisanosti,

člana 187. stav 4, kazniće se vozač u stanju blage i umerene alkoholisanosti,

člana 205. stav 1, kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja više od šest meseci,

člana 205. stav 6,

člana 268. stav 1, ukoliko je istekao rok važenja registracione nalepnice više od 30 dana,

člana 268. stav 6, ukoliko nema propisane registarske tablice, ukoliko tablice, odnosno registraciona nalepnica nisu postavljene na propisan način ili su nečitljive,

člana 276,

člana 291. stav 2,

člana 211. stav 1, kazniće se instruktor vožnje, predavač i ispitivač ako evidencije ne vode uredno.

Ukoliko je lice izvršenjem prekršaja iz stava 1. ovog člana izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 30.000 dinara.”.

Član 152.

U članu 333. stav 1. tač. 6), 7), 18), 48), 58a), 61), 62), 88), 90) i 91) brišu se.

U tački 8) posle broja: „31” dodaju se tačka i reči: „st. 1 ( 4”.

U tački 9) reči: „1, 2. i 3” zamenjuju se rečima: „2 ( 4”.

U tač. 15) i 17) reči: „od 11 km/h” zamenjuju se rečima: „za više od 10 km/h”.

U tački 16) reči: „od 21 km/h do 40 km/h” zamenjuju se rečima: „za više od 20 km/h do 30 km/h”.

U tački 29) posle reči: „8)” dodaju se reči: „8a)” i zapeta.

U tački 33) reči: „stav 1” zamenjuju se rečima: „st. 1. i 2, za vozača vučnog vozila”.

U tač. 34) i 35) posle zapete dodaju se reči: „za vozača vučnog i vučenog vozila,”.

U tački 36) posle zapete dodaju se reči: „za vozača vučnog vozila,”.

U tački 49) posle reči „bicikla” dodaju se reči: „odnosno tricikla,”.

U tački 68) reči: „i stav 4” brišu se.

U tački 77) posle reči: „ne” dodaju se reči: „poseduje, odnosno ne”.

U tač. 84) i 85) reči: „od 11 km/h do 30 km/h” zamenjuju se rečima: „za više od 10 km/h do 20 km/h”.

U tački 99) tačka na kraju se zamenjuje zapetom.

Posle tač. 99) dodaju se tač. 100)-105) koje glase:

„100) člana 78. stav 4, danju,

101) člana 121. stav 2, kazniće se vozač čijoj je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja ne više od šest meseci,

102) člana 178. stav 1, kazniće se vozač kome je istekao rok važenja vozačke dozvole najviše šest meseci i vozač kome nakon isteka probne vozačke dozvole nije izdata vozačka dozvola u narednih šest meseci,

103) člana 205. stav 1, kazniće se vozač tramvaja kome je istekao rok važenja vozačke dozvole najviše šest meseci, odnosno posebne dozvole za upravljanje tramvajem,

104) člana 264. stav 10,

105) člana 268. stav 1, ukoliko je istekao rok važenja registracione nalepnice ne više od 30 dana.”.

Član 153.

U članu 334. stav 1. tačka 6) broj: „2” zamenjuje se brojem „1”.

U tački 19) posle zapete dodaju se reči: „za vozača vučnog i vučenog vozila,”.

Tač. 36), 39) i 48) brišu se.

U tački 44) reči: „stav 7,” zamenjuju se rečima: „st. 7. i 9.”.

U tački 45) reči: „stav 1” zamenjuju se rečima: „st. 1. i 3”.

Tačka 49) menja se i glasi:

„49) člana 268. stav 14,”.

Posle tačke 49) dodaje se tačka 50) koja glasi:

„50) člana 105. stav 5.”.

Član 154.

U članu 335. stav 1. tač. 1), 2), 8), 16), 22), 24), 25), 26), 27), 33), 34), 54), 56), 64), 67), 83), 88), 92) i 93) broj: „2” zamenjuje se rečima: „od 1 do 3”.

U tač. 3), 23), 38), 45), 47), 49) i 55) broj: „3” zamenjuje se rečima: „od 2 do 4”.

U tač. 4), 6), 7), 17), 29), 30, 31), 35), 37), 43), 44), 46), 48), 51), 57), 62), 66), 74), 85), 94), 99), 100), 101) i 103) broj: „6” zamenjuje se rečima: „od 5 do 7”.

Tačka 5) menja se i glasi:

„5) člana 31. – od 5 do 7 kaznenih poena licu koje sedi na sedištu u prednjem redu i drži u krilu dete mlađe od 12 godina,”.

Tačka 9) menja se i glasi:

„9) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – od 3 do 5 kaznenih poena vozaču koji se kreće u naselju brzinom koja je za više od 20 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,”.

Tačka 10) menja se i glasi:

„10) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – od 6 do 8 kaznenih poena, vozaču koji se kreće u naselju brzinom koja je za više od 50 km/h do 70 km/h veća od dozvoljene,”.

Tačka 11) menja se i glasi:

„11) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – od 2 do 4 kaznena poena vozaču koji se kreće van naselja brzinom koja je za više od 40 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene,”.

Tačka 12) menja se i glasi:

„12) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – od 5 do 7 kaznenih poena vozaču koji se kreće van naselja brzinom koja je za više od 60 km/h do 80 km/h veća od dozvoljene,”.

Tačka 13) menja se i glasi:

„13) člana 45. stav 1. tačka 4) – od 6 do 8 kaznenih poena vozaču koji se u, odnosno van naselja, kreće brzinom koja je za više od 50 km/h do 70 km/h veća od dozvoljene,”.

Tačka 14) menja se i glasi:

„14) člana 45. stav 1. tačka 4) – od 3 do 5 kaznenih poena vozaču koji se u, odnosno van naselja, kreće brzinom koja je za više od 20 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,”.

U tački 15) reči: „3 kaznena” zamenjuju se rečima: „od 5 do 7 kaznenih”.

U tački 18) broj: „5” zamenjuje se rečima: „od 4 do 6”.

U tač. 19), 28), 40), 41, 42), 53) i 58) reči: „4 kaznena” zamenjuju se rečima: „od 3 do 5 kaznenih”.

Tačka 20) menja se i glasi:

„20) člana 55. st. 1. i 3. tač. 4), 5), 6), 7), 8), 14) i 15) – od 5 do 7 kaznenih poena,”.

Tačka 21) menja se i glasi:

„21) člana 55. st. 2. i 3. tač. 1) i 2) i stav 4. – od 1 do 3 kaznena poena”.

U tački 32) reči: „4 kaznena poena”, zamenjuju se rečima: „od 3 do 5 kaznenih poena vozaču koji za vreme magle ne uključi svetla za osvetljavanje puta”.

U tač. 36), 59), 63), 75), 76) i 91) posle povlake broj: „2” zamenjuje se rečima: „od 1 do 3”.

U tač. 39) i 82) posle povlake broj: „3” zamenjuje se rečima: „od 2 do 4”.

Posle tačke 46) dodaje se tačka 46a) koja glasi:

„46a) člana 104. stav 2. – od 5 do 7 kaznenih poena,”.

Tač. 50), 60), 61), 78), 79), 81), 86), 87), 89), 90), 95), 96), 97), 98) i 102) brišu se.

U tač. 52) i 84) broj: „8” zamenjuje se rečima: „od 7 do 9”.

U tački 65) broj: „7” zamenjuje se rečima: „od 6 do 8”.

Tačka 68) menja se i glasi:

„68) člana 161. stav 2. – od 3 do 5 kaznenih poena vozaču koji se kreće brzinom koja je za više od 30 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,”.

Tačka 69) menja se i glasi:

„69) člana 161. stav 2. – od 1 do 3 kaznena poena vozaču koji se kreće brzinom koja je za više od 10 km/h do 30 km/h veća od dozvoljene,”.

Tačka 70) menja se i glasi:

„70) člana 162. stav 1. – od 3 do 5 kaznenih poena vozaču koji se kreće brzinom koja je za više od 30 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,”.

Tačka 71) menja se i glasi:

„71) člana 162. stav 1. – od 5 do 7 kaznenih poena vozaču koji se kreće brzinom koja je za više od 50 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene,”.

Tačka 72) menja se i glasi:

„72) člana 163. stav 2. – od 3 do 5 kaznenih poena vozaču koji se kreće brzinom koja je za više od 30 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,”.

Tačka 73) menja se i glasi:

„73) člana 163. stav 2. – od 5 do 7 kaznenih poena vozaču koji se kreće brzinom koja je za više od 50 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene,”.

U tački 77) broj: „10” zamenjuje se rečima: „od 9 do 11”.

Tačka 80) menja se i glasi:

„80) člana 182. stav 5. tačka. 3) i stav 6. – od 5 do 7 kaznenih poena,”.

Tačka 104) menja se i glasi:

„104) člana 306. stav 4. – od 4 do 6 kaznenih poena,”.

Posle tačke 104) dodaju se tač. 105)-107) koje glase:

„105) člana 32. stav 1. – od 5 do 7 kaznenih poena,

106) člana 105. st. 3 i 4. – od 1 do 3 kaznena poena,

107) člana 187. st. 2. i 4. ( od 7 do 9 kaznenih poena licu u stanju visoke alkoholisanosti.”.

Član 155.

Član 336. menja se i glasi:

„Član 336.

Ukoliko je za prekršaj iz člana 331, odnosno člana 332. ovog zakona predviđeno izricanje kaznenih poena, u slučaju kada je njegovim izvršenjem prouzrokovana saobraćajna nezgoda, broj izrečenih kaznenih poena ne može biti manji od gornje granice raspona kaznenih poena propisanih za izvršenje osnovnog oblika tog prekršaja.

Ukoliko je izvršenjem prekršaja izazvana saobraćajna nezgoda, a odredbama ovog zakona za osnovni oblik tog prekršaja nije predviđeno izricanje kaznenih poena, prilikom odlučivanja o odgovornosti obavezno će se izreći najmanje 2 kaznena poena.”.

Član 156.

Posle člana 336. dodaje se član 336a koji glasi:

„Član 336a

Za prekršaje kojima je ovim zakonom predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu, izdaje se prekršajni nalog, u skladu sa zakonom koji reguliše izdavanje prekršajnog naloga.”.

Član 157.

U članu 338. stav 1. tačka 2) briše se.

U tač. 5) i 10) reči: „od 21 km/h” zamenjuju se rečima: „za više od 20 km/h”.

U tač. 6) i 9) reči: „od 51 km/h” zamenjuju se rečima: „za više od 50 km/h”.

U tački 7) reči: „od 41 km/h” zamenjuju se rečima: „za više od 40 km/h”.

U tački 8) reči: „od 61 km/h” zamenjuju se rečima: „za više od 60 km/h”.

U tački 13) zapeta i reči: „10)” brišu se.

U tački 27) posle reči „1.” dodaju se reči „i člana 104. stav 2.”.

Tač. 30), 36), 50), 52), 56), 57) i 58) brišu se.

U tač. 42), 43) i 45) reči: „31 km/h” zamenjuju se rečima: „više od 30 km/h”.

U tač. 44) i 46) reči: „51 km/h” zamenjuju se rečima: „više od 50 km/h”.

Tačka 51) menja se i glasi:

„51) člana 182. stav 5. tačka. 3) i stav 6. – u trajanju od najmanje tri meseca,”.

Posle tačke 55) dodaje se tačka 55a) koja glasi:

„55a) člana 187. st. 2. i 4. – u trajanju od najmanje četiri meseca kazniće se lice u stanju visoke alkoholisanosti,”.

U tački 63) tačka na kraju se zamenjuje zapetom.

Posle tačke 63) dodaje se tačka 64) koja glasi:

„64) člana 32. stav 1. – u trajanju od najmanje 3 meseca.”.

U stavu 4. reči: „u vozilu učinioca prekršaja za koje je predviđeno obavezno izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom” zamenjuju se rečima: „za koji je predviđeno obavezno izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom, u vozilu, odnosno na vozilu kojim upravlja učinilac prekršaja”.

U stavu 5. posle reči: „stanju” dodaje se reč: „visoke,” a posle reči: „srednje” dodaje se zapeta.

Posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

„Ako su ispunjeni uslovi za zaključenje sporazuma o priznanju prekršaja, prilikom zaključenja sporazuma moguće je u zavisnosti od zakonom propisane dužine trajanja zaštitne mere, sporazumeti se da zaštitna mera (zabrana upravljanja motornim vozilom) ne bude izrečena, odnosno bude izrečena učiniocu prekršaja u trajanju kraćem od propisanog u stavu 1. ovog člana.”.

Član 158.

Posle člana 338. dodaje se član 338a koji glasi:

„Član 338a

Teži prekršaji iz oblasti bezbednosti javnog saobraćaja jesu prekršaji kažnjivi po čl. 329. i 330. ovog zakona.”.

Član 159.

U članu 340. stav 2. tačka 8) reči: „dela vozačkog” brišu se.

Član 160.

U članu 342. stav 1. tačka 4) posle reči: „sedište” brišu se reči: „- korpa”.

U tački 24) reči: „načinu upotrebe” zamenjuju se sa rečju: „upotrebi”, a reči: „i njihovim tehničkim karakteristikama” brišu se.

U tački 25) tačka na kraju zamenjuje se zapetom.

Posle tačke 25) dodaju se tač. 26) i 27) koje glase:

„26) na osnovu člana 249. ovog zakona, o homologaciji motornih vozila i njihovih prikolica i sistema, sastavnih delova i zasebnih tehničkih jedinica namenjenih za takva vozila, vozila sa dva i tri točka i četvorocikle i poljoprivrednih i šumskih vozila, na predlog Agencije,

„27) na osnovu člana 249. ovog zakona, o merama protiv emisije gasovitih zagađivača i čvrstih zagađujućih čestica iz motora sa unutrašnjim sagorevanjem koji se ugrađuju u vandrumsku pokretnu mehanizaciju, na predlog Agencije.”.

Član 161.

U članu 346. stav 1. tačka 2) reči: „posebnih naknada za obavljanje poslova koje vrši Agencija, kao i”, brišu se, a reč: „naknada” zamenjuje se rečju: „taksi”.

U tački 7) reč: „naknada” zamenjuju se reču: „taksi”.

U tač. 8) i 9) reč: „naknade” zamenjuje se rečju: „cene”.

Član 162.

U članu 350. stav 1. reč: „nastave” zamenjuje se rečju: „obuke”.

Član 163.

U članu 351. stav 1. reč: „jedne” zamenjuje se rečju: „tri”, a reči: „stupanja na snagu” zamenjuju se rečima: „početka primene”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Privredna društva koja su podnela zahtev za dobijanje rešenja o ovlašćenju za vršenje tehničkog pregleda vozila do isteka roka iz stava 1. ovog člana, mogu da nastave vršenje tehničkog pregleda na osnovu rešenja kojim su ovlašćeni da vrše tehnički pregled do roka iz stava 1. ovog člana, do okončanja upravnog postupka za dobijanje ovlašćenja za vršenje tehničkog pregleda, a najkasnije šest meseci od isteka roka iz stava 1. ovog člana.”.

Dosadašnji st. 2−11. postaju st. 3−12.

U dosadašnjem stavu 8. reči: „podzakonskog akta kojim će biti uređeno pitanje vršenja tehničkih pregleda na osnovu” brišu se.

Član 164.

Podzakonski akti na osnovu ovog zakona doneće se u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 ( dr. zakon i 9/16 ( US) ostaju na snazi dok se ne donesu novi, koji regulišu istu materiju, na osnovu ovog zakona, osim ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Odredba člana 51. ovog zakona, koja se odnosi na član 182. stav 5. tačka 5) Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 ( US, 55/14, 96/15 ( dr. zakon i 9/16 ( US) primenjuje se na vozača kojem je probna vozačka dozvola izdata nakon stupanja na snagu ovog zakona.

Odredbe člana 51. ovog zakona, koje se odnose na izdavanje probne vozačke dozvole, počinju da se primenjuju nakon isteka roka od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odredbe člana 182. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 ( US, 55/14, 96/15 ( dr. zakon i 9/16 ( US), koje se odnose na izdavanje probne vozačke dozvole, ostaju na snazi do isteka roka od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Od odredbi člana 249. ovog zakona izuzeta su sva vozila registrovana do 1. juna 2018. godine, njihovi uređaji, sklopovi i oprema, koja koriste ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, službe bezbednosti Republike Srbije, državni organ nadležan za zaštitu i spasavanje i vatrogasne jedinice u saobraćaju na putu, kao i sva vozila posebne namene, njihovi uređaji, sklopovi i oprema, koja koriste navedeni organi.

Član 165.

Svi postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se primenom propisa prema kojima su započeti.

Član 166.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar