Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Italije o olakšanju primene Evropske konvencije o ekstradiciji od 13. decembra 1957. godine

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE ITALIJE O OLAKŠANJU PRIMENE EVROPSKE KONVENCIJE O EKSTRADICIJI OD 13. DECEMBRA 1957. GODINE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Republike Italije o olakšanju primene Evropske konvencije o ekstradiciji od 13. decembra 1957. godine, potpisan u Beogradu 9. februara 2017. godine, u originalu na srpskom, italijanskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE ITALIJE O OLAKŠANJU PRIMENEEVROPSKE KONVENCIJE O EKSTRADICIJI

OD 13. DECEMBRA 1957. GODINE

Republika Srbija i Republika Italija (u daljem tekstu: strane ugovornice);

u cilju poboljšanja saradnje između dve države u stvarima izručenja, posebno u vezi sa mogućnošću izručenja i tranzita sopstvenih državljana;

uzimajući u obzir značaj borbe protiv organizovanog kriminala, korupcije i drugih teških krivičnih dela, kao i potrebu za efikasnom međusobnom saradnjom u ovim oblastima;

naglašavajući da odredbe predviđene u Evropskoj konvenciji o ekstradiciji od 13. decembra 1957. godine, čiji su članovi obe države, ostaju na snazi za sve što nije uređeno ovim sporazumom,

dogovorile su se sledeće:

Član 1.

IZRUČENJE SOPSTVENIH DRŽAVLJANA

Svaka strana ugovornica može da izruči sopstvene državljane koje traži strana molilja u cilju vođenja krivičnog postupka ili izvršenja pravnosnažno izrečene kazne zatvora ili druge mere koja se sastoji u lišenju slobode, pod uslovima predviđenim u čl. 2. i 3. ovog sporazuma.

Član 2.

IZRUČENJE SOPSTVENIH DRŽAVLJANA ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA, KORUPCIJE I PRANJA NOVCA

1. Izručenje sopstvenih državljana u cilju vođenja krivičnog postupka dozvoliće se, ako su ispunjeni uslovi predviđeni ovim sporazumom, za krivična dela organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca za koja je prema pravu obe strane ugovornice propisana kazna zatvora ili druga mera koja se sastoji u lišenju slobode od najmanje četiri godine ili stroža kazna.

2. Izručenje sopstvenih državljana u cilju izvršenja pravnosnažno izrečene kazne zatvora ili druge mere koja se sastoji u lišenju slobode, dozvoliće se, ako su ispunjeni uslovi predviđeni ovim sporazumom, za krivična dela organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca, kada je za navedena krivična dela izrečena kazna zatvora ili druga mera koja se sastoji u lišenju slobode u trajanju od najmanje dve godine.

Član 3.

IZRUČENJE SOPSTVENIH DRŽAVLJANA ZA DRUGA TEŠKA KRIVIČNA DELA

1. Izručenje sopstvenih državljana u cilju vođenja krivičnog postupka dozvoliće se, ako su ispunjeni uslovi predviđeni ovim sporazumom, osim za krivična dela predviđena u članu 2. ovog sporazuma, i za sva druga teška krivična dela za koja se može izreći kazna zatvora ili druga mera koja se sastoji u lišenju slobode u trajanju od najmanje pet godina.

2. Izručenje sopstvenih državljana u cilju izvršenja pravnosnažno izrečene kazne zatvora u druge mere koja se sastoji u lišenju slobode, dozvoliće se, ako su ispunjeni uslovi predviđeni ovim sporazumom, osim za krivična dela iz člana 2 ovog sporazuma, i za ostala teška krivična dela, kada izrečena kazna zatvora ili druga mera koja se sastoji u lišenju slobode iznosi najmanje četiri godine.

Član 4.

IZVRŠENJE KAZNE U ZEMLJI DRŽAVLJANSTVA

1. Ako se izručenje traži u cilju vođenja krivičnog postupka, izručenje se može usloviti da se lice, nakon donete presude, vrati zamoljenoj strani kako bi u njoj bila izvršena kazna ili druga mera koja se sastoji u lišenju slobode, a koju je strana molilja eventualno izrekla tom licu.

2. Ako se izručenje traži u cilju izvršenja kazne zatvora ili druge mere koja se sastoji u lišenju slobode, zamoljena strana može sama da izvrši takvu kaznu ili meru, u skladu sa domaćim zakonodavstvom.

Član 5.

TRANZIT DRŽAVLJANA

Svaka strana ugovornica može da odobri preko svoje teritorije tranzit svog državljanina koji se izručuje drugoj strani ugovornici od strane treće države, u skladu sa odredbama Evropske konvencije o ekstradiciji, osim ako bi to bilo protivno njihovom javnom poretku.

Član 6.

STUPANJE NA SNAGU

1. Ovaj sporazum stupa na snagu danom prijema poslednjeg obaveštenja kojim se stane ugovornice diplomatskim putem međusobno obaveštavaju da su završeni unutrašnji pravni postupci potrebni za stupanje na snagu ovog sporazuma.

2. Ovaj sporazum može biti izmenjen u bilo koje vreme pismenim putem između strana ugovornica. Svaka izmena stupa na snagu u skladu sa postupkom propisanim u stavu 1. ovog člana i sastavni je deo ovog sporazuma.

3. Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme. Svaka strana ugovornica može, u bilo koje vreme, pismeno otkazati sporazum diplomatskim putem. Ovaj sporazum prestaje da važi po isteku stoosamdeset dana od dana prijema pismenog obaveštenja o otkazivanju. Prestanak važenja ovog sporazuma neće uticati na postupke koji su započeti pre prestanka njegovog važenja.

4. Ovaj sporazum se primenjuje na zamolnice koje se odnose na krivična dela izvršena nakon njegovog stupanja na snagu.

KAO POTVRDU NAVEDENOG, dole potpisani, propisno ovlašćeni od strane svojih Vlada, potpisali su ovaj Sporazum.

Sačinjeno u Beogradu, dana 9. februara 2017. godine, u dva originalna primerka svaki na srpskom, italijanskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju razlike u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA REPUBLIKU SRBIJU ZA REPUBLIKU ITALIJU ________________________ _________________________

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Italije o olakšanju primene Evropske konvencije o ekstradiciji od 13. decembra 1957. godine sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kome je u nadležnosti Narodne skupštine da potvrđuje međunarodne ugovore, kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za potvrđivanje Sporazuma

Potvrđivanjem Sporazuma stvoriće se uslovi za efikasniju i uspešniju saradnju između dve države u oblasti izručenja, kao i za izručenje sopstvenih državljana protiv kojih se vodi krivični postupak ili treba da se izvrši kazna zatvora, pod određenim uslovima.

III. Ocena potrebe finansijskih sredstava za sprovođenje zakona

Za primenu ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije, već će se zakon izvršavati iz sredstava koja se redovno obezbeđuju za rad organa koji će zakon izvršavati. Naime, sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu u okviru Razdela broj 23 – Ministartsvo pravde, Program 1602 – Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa, funkcija 360 – javni red i bezbednost neklasifikovani na drugom mestu, Projekat 0010 – Administracija i upravljanje, Ekonomska klasifikacija 422 – troškovi putovanja. Narednih godina sredstva za izvršavanje ovog zakona će biti planirana u okviru limita utvrđenih od strane Ministarstva finansija u postupku donošenja Zakona o budžetu Republike Srbije.