Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI ZAKONA O UREĐENjU SUDOVA

Član 1.

U Zakonu o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – dr. zakon, 78/11 – dr. zakon, 101/11, 101/13, 40/15 – dr. zakon, 106/15, 13/16 i 108/16), u Zakonu o izmeni Zakona o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, broj 108/16), u članu 1. reči: „1. januara 2018.” zamenjuju se rečima: „1. januara 2019.”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar