Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca

PREDLOG ZAKONA

Član 1.

U Zakonu o zapošljavanju stranaca („Službeni glasnik RS”, broj 128/14), u članu 2. tačka 5) posle reči: „domaće” dodaju se reči: „ili strano”.

Član 2.

U članu 3. stav 2. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a) koja glasi:

„1a) je član porodice člana diplomatsko-konzularnog predstavništva države sa kojom Republika ima zaključen bilateralni sporazum kojim se licu omogućava obavljanje plaćene delatnosti u Republici;”

Posle tačke 8) dodaje se tačka 9) koja glasi:

„9) je član autorske ili glumačke ekipe koji na teritoriji Republike proizvodi audiovizuelno delo, u skladu sa zakonom.”

U stavu 3. tačka 4) reč: „ lično” briše se, a reči: „aktivnosti, odnosno” zamenjuju se rečima „aktivnosti ili”.

Član 3.

U članu 18. posle tačke 3) dodaju se tačka i zapeta i tačka 4) koja glasi:

„4) osposobljavanje i usavršavanje.”

Član 4.

U članu 19. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„Radna dozvola za upućena lica može se produžiti najduže do dve godine, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja, a po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za oblast kojom se uređuje delatnost poslodavca za poslove ili usluge od interesa za Republiku.”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 5.

U članu 21. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva može se produžiti najduže do dve godine, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja, a po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za oblast kojom se uređuje delatnost poslodavca za poslove ili usluge od interesa za Republiku.”

Član 6.

Posle člana 22. dodaje se novi član 22a koji glasi:

„Član 22a

Radna dozvola za osposobljavanje i usavršavanje izdaje se na zahtev poslodavca, odnosno stranca radi obavljanja obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, stručnog osposobljavanja, odnosno usavršavanja.

Radna dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se ako stranac poseduje:

odobrenje za privremeni boravak;

zaključen ugovor sa poslodavcem o obavljanju obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, stručnog osposobljavanja, odnosno usavršavanja, koji sadrži mesto i rok trajanja.

Radna dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na period trajanja obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, stručnog osposobljavanja, odnosno usavršavanja, ali ne duže od godinu dana, uz mogućnost produženja za još godinu dana.”

Član 7.

U članu 27. stav 1. reči: „za period koji je naznačen u zahtevu za izdavanje dozvole, a” brišu se.

Član 8.

U članu 28. stav 2. reči: „15 dana” brišu se.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar