Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM

VASPITANjU I OBRAZOVANjU

Član 1.

U Zakonu o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 18/10), član 5. menja se i glasi:

„Član 5.

Vaspitno-obrazovni rad ostvaruje se na srpskom jeziku.

Za pripadnike nacionalne manjine vaspitno-obrazovni rad ostvaruje se na jeziku nacionalne manjine, a može da se ostvaruje i dvojezično na jeziku nacionalne manjine i na srpskom jeziku, ako se za to opredeli najmanje 50% roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika dece.

Deo programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili program u celini, može da se ostvaruje i na stranom jeziku, odnosno dvojezično, na stranom jeziku i na srpskom jeziku ili dvojezično, na stranom jeziku i na jeziku nacionalne manjine.

Način u uslove ostvarivanja programa vaspitno-obrazovnog rada na stranom jeziku, odnosno dvojezično propisuje ministar.

Statutom predškolske ustanove utvrđuje se jezik na kojem se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad, a predškolskim programom način ostvarivanja.”

Član 2.

Član 6. menja se i glasi:

„Član 6.

Predškolska ustanova, odnosno osnovna škola koja ostvaruje pripremni predškolski program vodi evidenciju o deci, roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima i o zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje osnove sistema obrazovanja i vaspitanja i ovim zakonom.

Ustanova iz stava 1. ovog člana vodi:

1) matičnu knjigu upisane dece;

2) evidenciju i pedagošku dokumentaciju o vaspitno-obrazovnom radu;

3) evidenciju o izdatim javnim ispravama.

Evidencija iz stava 2. tačka 2) ovog člana može se voditi i elektronski.

Na osnovu evidencije iz stava 2. tač. 1) i 2) ovog člana predškolska ustanova, odnosno škola koja ostvaruje pripremni predškolski program, izdaje javne isprave o pohađanju pripremnog predškolskog programa, i to:

1) prevodnicu o prelasku deteta iz jedne u drugu predškolsku ustanovu, odnosno osnovnu školu, koja ostvaruje pripremni predškolski program;

2) uverenje o pohađanju pripremnog predškolskog programa.

Evidenciju i javne isprave iz st. 2. i 4. ovog člana ustanova vodi i izdaje na srpskom jeziku ćiriličkim pismom na propisanom obrascu.

Kada se vaspitno-obrazovni rad ostvaruje na jeziku nacionalne manjine, ustanova vodi evidenciju na srpskom jeziku ćiriličkim pismom i na jeziku i pismu nacionalne manjine, osim evidencije i pedagoške dokumentacije o vaspitno-obrazovnom radu koja se vodi na jeziku na kome se izvodi vaspitno-obrazovni rad.

Ustanova iz stava 1. ovog člana je rukovalac podataka iz st. 1 ovog člana i odgovorna je za njihovo prikupljanje, upotrebu, ažuriranje i čuvanje, u skladu sa Zakonom, ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Vrste, naziv, sadržaj obrazaca i način vođenja, popunjavanja evidencija i izdavanja javnih isprava iz st. 2. i 4. ovog člana, propisuje ministar.

Ministar odobrava izdavanje obrazaca iz st. 2. i 4. ovog člana.

Svrha obrade podataka, kao i način prikupljanja, obrade, čuvanja i korišćenja podataka iz evidencija iz stava 2. ovog člana utvrđeni su Zakonom.”

Član 3.

Član 7. menja se i glasi:

„Evidencija o detetu

Član 7.

Evidenciju o detetu čine podaci kojima se određuje njegov identitet (lični podaci), obrazovni, socijalni i zdravstveni status, kao i podaci o preporučenoj i pruženoj dodatnoj vaspitnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci.

Lični podaci o detetu su: ime i prezime deteta, jedinstveni matični broj građana, pol, datum rođenja, mesto, opština i država rođenja, adresa, mesto, opština i država stanovanja, kontakt telefon, matični broj deteta, nacionalna pripadnost, državljanstvo.

Izjašnjenje o nacionalnoj pripadnosti nije obavezno.

Lični podaci o roditelju, odnosno drugom zakonskom zastupniku deteta su: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, pol, datum rođenja, mesto, opština i država rođenja, adresa, mesto, opština i država stanovanja, kontakt telefon, odnosno adresa elektronske pošte.

Podaci kojima se određuje obrazovni, odnosno vaspitno-obrazovni status deteta su: podaci o vrsti ustanove, vrsti i trajanju predškolskog programa, odnosno vaspitnoj grupi u koju je upisano dete, jeziku na kojem se izvodi vaspitno-obrazovni rad, podaci o individualnom vaspitno-obrazovnom planu, maternjem jeziku i nacionalnoj pripadnosti, u skladu sa zakonom.

Podaci kojima se određuje socijalni status deteta su: podaci o uslovima stanovanja (stanovanje u stanu, kući, porodičnoj kući, podstanarstvo, stanovanje u domu, da li dete ima svoju sobu i drugi oblici stanovanja), udaljenosti domaćinstva od ustanove; stanju porodice (broj članova porodičnog domaćinstva, da li su roditelji živi, da li jedan ili oba roditelja žive u inostranstvu, bračni status roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika deteta, njihov obrazovni nivo i zaposlenje), kao i podatak o primanju novčane socijalne pomoći i da li porodica može da obezbedi užinu.

Podatak kojim se određuje zdravstveni status deteta je podatak o tome da li je dete obuhvaćeno primarnom zdravstvenom zaštitom.

Podaci o preporučenoj i pruženoj dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci su podaci koje dostavlja interresorna komisija koja vrši procenu potreba i podaci o njihovoj ostvarenosti.”

Član 4.

Posle člana 7. dodaju se čl. 7a i 7b koji glase:

„Evidencija o zaposlenima

Član 7a

Evidenciju o zaposlenima čine sledeći podaci: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, pol, datum rođenja, mesto, opština i država rođenja, adresa, mesto, opština i država stanovanja, kontakt telefon, adresa elektronske pošte, nivo i vrsta obrazovanja, podaci o stručnom usavršavanju i stečenim zvanjima, podaci o državljanstvu, sposobnosti za rad sa decom i proveri psihofizičkih sposobnosti, podatak o poznavanju jezika nacionalne manjine, podatak o vrsti i trajanju radnog odnosa i angažovanja, istovremenim angažovanjima u drugim ustanovama, izrečenim disciplinskim merama, podaci o stručnom ispitu i licenci, podaci o zaduženjima vaspitača, stručnih saradnika i saradnika, plati i učešću u radu organa predškolske ustanove, a u svrhu ostvarivanja vaspitno-obrazovnog rada, u skladu sa zakonom.

Upotreba pečata

Član 7b

Predškolska ustanova, odnosno osnovna škola koja ostvaruje pripremni predškolski program overava verodostojnost javne isprave pečatom, u skladu sa zakonom.

Statutom ustanove iz stava 1. ovog člana određuje se lice odgovorno za upotrebu i čuvanje pečata.”

Član 5.

U članu 14. stav 1. posle reči: „bez državljanstva” dodaju se reči: „i tražilac državljanstva”.

U stavu 2. posle reči: „roditelj” dodaju se zapeta i reči: „odnosno drugi zakonski zastupnik”, a posle reči: „bez državljanstva” dodaju se reči: „i tražioca državljanstva”.

Član 6.

U članu 15. stav 3. briše se.

Član 7.

U članu 16. st. 2(4. menjaju se i glase:

„Predškolski program donosi predškolska ustanova, odnosno škola koja ostvaruje pripremni predškolski program, u skladu sa osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Predškolski program sadrži opšte podatke o ustanovi i njenom okruženju, oblike i programe vaspitno-obrazovnog rada i njihovo trajanje, druge oblike rada i usluga, oblike saradnje sa porodicom i lokalnom zajednicom, odnosno načine saradnje sa savetom roditelja formiranim u jedinici lokalne samouprave, načine ostvarivanja principa i ciljeva vaspitanja i obrazovanja, kao i načine praćenja i samovrednovanja rada predškolske ustanove.

Predškolskim programom razrađuju se i načini razvijanja individualizovanog pristupa u ostvarivanju vaspitno-obrazovnog rada i pružanja podrške deci i porodicama, posebno deci i porodicama iz osetljivih društvenih grupa, uz uvažavanje razvojnih, obrazovnih, zdravstvenih i socio-kulturnih potreba dece.”

Član 8.

U članu 17. stav 1. posle reči: „ostvaruje” dodaje se reč „pripremni”, a reči: „po pribavljenom mišljenju saveta roditelja i saglasnosti nadležnog organa osnivača na planirana materijalna sredstva za njegovo ostvarivanje”, brišu se.

U stavu 3. posle reči: „ostvaruje” dodaje se reč: „pripremni”.

Član 9.

Naziv člana 18. i član 18. menjaju se i glase:

„Različiti oblici i programi vaspitno-obrazovnog rada

Član 18.

U okviru predškolskog programa ostvaruju se redovni programi vaspitno-obrazovnog rada u celodnevnom i poludnevnom trajanju.

U cilju unapređivanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada, širenja raznovrsnosti ponude programa, oblika rada i usluga i povećanja obuhvata dece, predškolska ustanova ostvaruje i različite oblike i programe u funkciji ostvarivanja nege, vaspitanja i obrazovanja dece, odmora i rekreacije, pružanja podrške porodici, negovanja jezika i kulture nacionalne manjine, posredovanja pojedinih područja kulture, nauke i umetnosti, a prema utvrđenim potrebama i interesovanjima dece i porodica i specifičnostima lokalne zajednice.

Bliže uslove za ostvarivanje oblika i programa iz stava 2. ovog člana propisuje ministar, u skladu sa zakonom.”

Član 10.

Član 19. briše se.

Član 11.

Član 20. menja se i glasi:

„Član 20.

Za decu na bolničkom lečenju predškolska ustanova organizuje ostvarivanje programa vaspitno-obrazovnog rada u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama.

Bliže uslove o načinu ostvarivanja programa iz stava 1. ovog člana, propisuje ministar.”

Član 12.

U članu 23. reč: „staratelja” zamenjuje se rečima: „drugog zakonskog zastupnika”.

Član 13.

U članu 24. stav 1. posle reči: „roditelj” dodaje se zapeta i reči: „odnosno drugi zakonski zastupnik deteta”.

U stavu 2. reč: „staratelja” zamenjuje se rečima: „drugog zakonskog zastupnika deteta”.

Član 14.

U članu 25. stav 2. reč: „staratelj” zamenjuje se rečima: „drugi zakonski zastupnik deteta”.

Član 15.

Član 29. briše se.

Član 16.

U članu 30. stav 3. alineja peta reči: „polaska u školu” zamenjuju se rečima: „5,5 godina”.

Posle alineje pete dodaje se alineja šesta koja glasi:

„- od 5,5 do polaska u školu 26”.

Stav 4. briše se.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 4. posle reči: „dece” dodaju se reči: „koja se upisuju u vaspitnu grupu”, a u alineji drugoj posle reči: „razvoju” dodaju se reči: „i invaliditetom”.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 5.

U dosadašnjim st. 7. i 8. koji postaju st. 6. i 7. posle reči: „ostvaruje” dodaje se reč: „pripremni”.

Član 17.

Naziv člana 34. i član 34. menjaju se i glase:

„Podrška deci iz osetljivih društvenih grupa

Član 34.

Detetu kome je usled socijalne uskraćenosti, smetnji u razvoju, invaliditeta i drugih razloga potrebna dodatna podrška u vaspitanju i obrazovanju, predškolska ustanova obezbeđuje otklanjanje fizičkih i komunikacijskih prepreka, odnosno vrši prilagođavanje i, ukoliko je potrebno, obezbeđuje izradu, donošenje i realizaciju individualnog obrazovnog plana (IOP1), u skladu sa zakonom.

Predškolska ustanova u koju je upisano dete iz osetljive društvene grupe može da utvrdi potrebu za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu. Inicijativu za pokretanje postupka procene potreba deteta za dodatnom podrškom koju vrši interresorna komisija može da pokrene roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik deteta i/ili predškolska ustanova uz saglasnost roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika.

Deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom ostvaruju pravo na dodatnu podršku u predškolskom vaspitanju i obrazovanju u vaspitnoj grupi, uz plan individualizacije ili individualni vaspitno-obrazovni plan i u razvojnoj grupi, na osnovu individualnog vaspitno-obrazovnog plana.

U jednoj vaspitnoj grupi može biti do dvoje dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Broj dece u vaspitnoj grupi, utvrđen ovim zakonom, umanjuje se za tri po detetu iz stava 3. ovog člana koje ostvaruje pravo na dodatnu podršku u vaspitnoj grupi, uz plan individualizacije ili individualni vaspitno-obrazovni plan.

Dete se upisuje u razvojnu grupu samo uz mišljenje interresorne komisije uz saglasnost roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika. Za dete upisano u razvojnu grupu planira se i realizuje svakodnevna interakcija i uključenost u aktivnosti ostalih vaspitnih grupa. U toku pohađanja predškolskog programa prati se razvoj deteta i na osnovu predloga tima za inkluzivno obrazovanje, dete sa smetnjama u razvoju i invaliditetom može preći iz razvojne u vaspitnu grupu, u skladu sa zakonom.

Prilikom prelaska deteta iz stava 1. ovog člana u drugu predškolsku ustanovu ili osnovnu školu, u partnerstvu sa roditeljem, odnosno drugim zakonskim zastupnikom deteta, ostvaruje se saradnja sa ustanovom u koju dete prelazi i planiraju se zajedničke aktivnosti ustanova koje treba da doprinesu uspešnom prelasku i ostvarivanju kontinuiteta u vaspitanju i obrazovanju.”

Član 18.

U članu 35. reč: „staratelja” zamenjuje se rečima: „drugog zakonskog zastupnika deteta”.

Član 19.

Naziv član 38. i član 38. menjaju se i glase:

„Zadaci vaspitača, medicinske sestre-vaspitača

i defektologa vaspitača

Član 38.

Zadatak vaspitača jeste da svojim kompetencijama osigura uvažavanje principa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ostvarivanje ciljeva predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ostvarivanje i unapređivanje vaspitno-obrazovnog rada.

Zadatak medicinske sestre-vaspitača jeste da svojim kompetencijama osigura uvažavanje principa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ostvarivanje ciljeva predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ostvarivanje i unapređivanje nege i vaspitno-obrazovnog rada.

Zadatak defektologa vaspitača jeste da svojim kompetencijama osigura postizanje ciljeva i principa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u skladu sa IOP-om i programom vaspitno-obrazovnog rada.”

Član 20.

U članu 39. stav 1. tač. 1) i 2) menjaju se i glase:

„1) sa decom uzrasta od šest meseci do dve godine – lice koje ima srednje obrazovanje – medicinska sestra-vaspitač, a sa decom uzrasta od dve do tri godine – lice koje ima srednje obrazovanje – medicinska sestra – vaspitač i lice koje ima odgovarajuće više obrazovanje, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije ili specijalističke strukovne studije), na kojima je osposobljeno za rad sa decom jaslenog uzrasta – vaspitač;

2) sa decom uzrasta od tri godine do polaska u školu – lice koje ima odgovarajuće više obrazovanje, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije) ili na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine – vaspitač, u skladu sa Zakonom;”.

Član 21.

Član 41. menja se i glasi:

„Član 41.

Zadaci stručnog saradnika su da svojim kompetencijama osigura uvažavanje principa i ciljeva predškolskog vaspitanja i obrazovanja; da savetodavnim radom i drugim oblicima rada doprinosi unapređivanju vaspitno-obrazovnog rada; pruža stručnu podršku deci, roditeljima, odnosno njihovim zakonskim zastupnicima, vaspitačima, direktoru po pitanjima od značaja za vaspitanje i obrazovanje; ostvaruje saradnju sa roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima, drugim zaposlenima u ustanovi, kao i sa predstavnicima nadležnih institucija i različitih organizacija zastupajući interes dece i delatnosti u celini.”

Član 22.

Član 42. menja se i glasi:

„Član 42.

Poslove stručnog saradnika može da obavlja lice sa odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, u skladu sa Zakonom.”

Član 23.

U članu 43. stav 2. reči: „posebne i specijalizovane programe”, zamenjuju se rečima: „različite programe i oblike u okviru predškolskog programa”.

Član 24.

Član 45. menja se i glasi:

„Član 45.

Poslove saradnika može da obavlja lice, i to:

1) poslove unapređivanja socijalne zaštite – lice koje ima odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, u skladu sa Zakonom;

2) poslove unapređivanja preventivnozdravstvene zaštite – lice koje ima odgovarajuće obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem zdravstvene struke, u skladu sa Zakonom;

3) poslove unapređivanja, planiranja i organizacije ishrane – lice koje ima odgovarajuće obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije ili specijalističke strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem zdravstvene struke, u skladu sa Zakonom;

4) poslove nege i preventivne zdravstvene zaštite – lice koje ima odgovarajuće srednje obrazovanje zdravstvene struke, u skladu sa Zakonom.”

Član 25.

U članu 46. posle reči: „podršku” dodaju se reči: „grupi dece u ustanovi”, reč: „starateljima” zamenjuje se rečima: „drugim zakonskim zastupnicima dece”, a reči: „a zajedno sa direktorom sarađuje” brišu se.

Član 26.

U članu 50. stav 1. reč: „staratelj” zamenjuje se rečima: „drugi zakonski zastupnik”, a reči: „u visini 20% od ekonomske cene po detetu” brišu se.

U stavu 3. posle reči „deca sa smetnjama u razvoju”, dodaju se reči: „i invaliditetom” a posle reči: „porodica”, tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom”.

Član 27.

U članu 53. stav 1. broj: „10.000” zamenjuje se brojem: „50.000”, a posle reči: „ostvaruje” dodaje se reč: „pripremni”.

U tački 3) posle reči: „roditelja”, dodaje se zapeta i reči: „odnosno drugog zakonskog zastupnika deteta”.

U stavu 2. broj: „500” zamenjuje se brojem: „25.000”, a broj: „50.000” zamenjuje se brojem: „100.000”, a posle reči „ostvaruje” dodaje se reč „pripremni”.

Član 28.

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana primenjuju se propisi koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 29.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4342017.0125.294.doc/1

Ostavite komentar