Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA

NA UPOTREBU, DRŽANjE I NOŠENjE DOBARA

Član 1.

U Zakonu o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Službeni glasnik RS“, br. 26/01 i 80/02), u članu 1. tačka 3) reč: „čamaca,“ briše se.

Član 2.

U članu 4. stav 1. tačka 1. menja se i glasi:

„1. Putničke automobile i kombi vozila fizičkih lica dinara do 1.150 cm3 500 preko 1.150 do 1.300 cm3 1.000 preko 1.300 do 1.600 cm3 2.200 preko 1.600 do 2.000 cm3 4.000 preko 2.000 do 2.500 cm3 15.000 preko 2.500 do 3.000 cm3 30.000 preko 3.000 cm3 40.000“.

Posle tačke 1. dodaje se tačka 1a, koja glasi:

„1a Putničke automobile i kombi vozila pravnih lica dinara do 1.150 cm3 3.000 preko 1.150 do 1.300 cm3 5.000 preko 1.300 do 1.600 cm3 8.000 preko 1.600 do 2.000 cm3 12.000 preko 2.000 do 2.500 cm3 20.000 preko 2.500 do 3.000 cm3 35.000 preko 3.000 cm3 50.000“.

Stav 2. menja se i glasi:

„Propisana visina poreza iz stava 1. ovog člana umanjuje se za vozila preko navršenih pet godina starosti, i to za:

10% – kod vozila preko pet do osam navršenih godina starosti;

20% – kod vozila preko osam do deset navršenih godina starosti;

30% – kod vozila preko 10 navršenih godina starosti.“.

Član 3.

U članu 10. tač. 1) i 2) broj: „200“ zamenjuje se brojem: „300“.

Član 4.

U članu 12. reči: „SR Jugoslavije“ zamenjuju se rečima: „Srbije i Crne Gore“.

Član 5.

U nazivu Odeljka III. iznad člana 13. reč: „ČAMACA,“ briše se.

Član 6.

U članu 13. reč: „čamaca,“ briše se.

Član 7.

U članu 15. stav 1. u uvodnoj rečenici reči: „bez kabine“ i reči: „sa kabinom“ brišu se.

Tač. 3 – 7. brišu se.

U tački 8. u uvodnoj rečenici reči: „Čamce (sa kabinom), odnosno brodove“ zamenjuju se rečju: „Brodove“, a reči: „preko 10 metara“ zamenjuju se rečima: „15 ili više metara“; u podtački 1) broj: „22.000“ zamenjuje se brojem: „66.000“; u podtački 2) broj: „33.000“ zamenjuje se brojem: „99.000“; u podtački 3) broj: „46.000“ zamenjuje se brojem: „138.000“; u podtački 4) broj: „70.000“ zamenjuje se brojem: „210.000“; u podtački 5) broj: „100.000“ zamenjuje se brojem: „300.000“.

U tački 9. podtačka b) broj: „1.500“ zamenjuje se brojem: „2.250“.

Stav 2. menja se i glasi:

„Propisana visina poreza iz stava 1. ovog člana umanjuje se za ploveće objekte preko navršenih pet godina starosti, i to za:

10% – kod plovećih objekata preko pet do osam navršenih godina starosti;

20% – kod plovećih objekata preko osam do deset navršenih godina starosti;

30% – kod plovećih objekata preko 10 navršenih godina starosti.“.

Član 8.

U članu 19. stav 1. tačka 1. podtačka 1) broj: „100.000“ zamenjuje se brojem: „300.000“; u podtački 2) broj: „200.000“ zamenjuje se brojem: „600.000“; u podtački 3) broj: „250.000“ zamenjuje se brojem: „750.000“; u podtački 4) broj: „300.000“ zamenjuje se brojem: „900.000“.

U tački 2. podtačka 1) broj: „60.000“ zamenjuje se brojem: „180.000“, a u podtački 2) broj: „100.000“ zamenjuje se brojem: „300.000“.

Stav 2. menja se i glasi:

„Propisana visina poreza iz stava 1. ovog člana umanjuje se za vazduhoplove odnosno letilice preko navršenih pet godina starosti, i to za:

10% – kod vazduhoplova odnosno letilica preko pet do osam navršenih godina starosti;

20% – kod vazduhoplova odnosno letilica preko osam do deset navršenih godina starosti;

30% – kod vazduhoplova odnosno letilica preko 10 navršenih godina starosti.“.

Član 9.

U članu 24. stav 1. menja se i glasi:

„Porez na registrovano oružje za koje je izdato odobrenje za držanje oružja plaća se u godišnjem iznosu, i to za:

1) automatsku pušku 5.000 dinara;

2) poluautomatsku pušku 2.000 dinara.“.

U stavu 2. tačka 1) broj: „900“ zamenjuje se brojem: „2.000“, a u tački 2) broj: „4.500“ zamenjuje se brojem: „10.000“.

Član 10.

U članu 25. stav 1. tačka 3) briše se.

U tački 5) zapeta na kraju zamenjuje se tačkom, a tačka 6) briše se.

Član 11.

U članu 27. reči: „oporezivanje dohotka građana, odnosno dobiti preduzeća“ zamenjuju se rečima: „poreski postupak i poreska administracija“.

Član 12.

Posle člana 27. dodaje se Odeljak VIa i član 27a, koji glase:

„VIa USKLAĐIVANjE IZNOSA POREZA

Član 27a

Za plaćanje poreza za narednu godinu, iznosi poreza iz čl. 4, 10, 15, 19. i 24. ovog zakona usklađuju se u decembru mesecu stopom rasta cena na malo za prethodnih dvanaest meseci, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za plaćanje poreza za 2005. godinu, iznosi poreza iz čl. 4, 10, 15, 19. i 24. ovog zakona uskladiće se u decembru mesecu 2004. godine stopom rasta cena na malo za period od prvog narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do kraja novembra 2004. godine, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Obračunavanje usklađenih iznosa poreza iz st. 1. i 2. ovog člana vrši se u odnosu na iznose poreza propisane ovim zakonom, pri čemu se usklađeni iznosi zaokružuju tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Ovlašćuje se Vlada Republike Srbije da objavi usklađene iznose poreza iz st. 1. i 2. ovog člana.“.

Član 13.

Odredba člana 3. ovog zakona primenjuje se za plaćanje poreza počev od narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, a odredbe čl. 9. i 10. ovog zakona od 1. januara 2004. godine.

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

OBRAZLOŽENjE

PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANjE I NOŠENjE DOBARA

1. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 72. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika uređuje i obezbeđuje, između ostalog, finansijski sistem Republike.

2. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Planirane mere i aktivnosti Vlade Republike Srbije u cilju smanjenja fiskalnih dažbina razlog su da se i u okviru poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara preispitaju postojeća zakonska rešenja. U tom smislu, imajući u vidu oblike ovog poreza odnosno predmete oporezivanja i ekonomsku snagu obveznika, predlaže se sužavanje predmeta oporezivanja porezom na upotrebu čamaca, plovećih postrojenja i jahti u odnosu na čamce, odnosno porezom na registrovano oružje – u odnosu na pojedine vrste tog oružja.

To su i razlozi što se predlaže izmena visine ovih poreza za pojedine poreske oblike, odnosno predmete oporezivanja, kao i restriktivniji pristup za ostvarivanje prava na umanjenje poreza po ovim osnovama. U cilju ravnomernijeg raspoređivanja poreza srazmerno ekonomskoj snazi obveznika, predlaže se izmena visine poreza na upotrebu motornih vozila, zavisno od toga da li su obveznici pravna ili fizička lica, odnosno zavisno od radne zapremine motora vozila. Takođe, predlaže se izmena visine poreza na upotrebu koji za predmet oporezivanja imaju brodove, jahte, vazduhoplove i letilice, odnosno usklađivanje stopom rasta cena na malo cifarskih iznosa poreza na upotrebu mobilnih telefona i plovećih postrojenja – ugostiteljskih objekata.

Predlaže se ujednačavanje kriterijuma za ostvarivanje prava na umanjenje propisane visine poreza, po osnovu poreza na upotrebu motornih vozila, vazduhoplova i letilica, jahti i plovećih postrojenja, zavisno od starosti predmeta oporezivanja.

Imajući u vidu društvenu opasnost od oružja, za oružje koje se zadržava u sistemu oporezivanja, predlaže se povećanje visine poreza, čime se i na ovaj način destimuliše njegovo držanje, odnosno nošenje.

Predlaže se i usklađivanje sa sistemskim zakonom kojim su uređeni poreski postupak i poreska administracija.

Očekivani efekti predloženih mera na godišnjem nivou su oko 1.350.000.000 dinara.

3. OBJAŠNjENjE POJEDINIH ODREDABA ZAKONA

Uz čl 1, 5. i 6.

Predlaže se sužavanje predmeta oporezivanja porezom na upotrebu čamaca, plovećih postrojenja i jahti, u odnosu na čamce.

Uz član 2.

Predlaže se izmena visine poreza na upotrebu motornih vozila, zavisno od toga da li su obveznici pravna ili fizička lica, odnosno zavisno od radne zapremine motora vozila, na koji način se poreska obaveza po ovom osnovu ravnomernije raspoređuje na obveznike saglasno njihovoj ekonomskoj snazi.

U tom smislu predlaže se i izmena rešenja kojim je uređeno pravo na umanjenje poreza, na taj način što se ono može ostvariti za vozila starosti preko pet godina, pri čemu je maksimalno umanjenje poreza po ovom osnovu 30% od propisane visine poreza.

Uz član 3.

Predlaže se usklađivanje visine poreza na upotrebu mobilnog telefona, koji se plaća kod sticanja svojstva korisnika usluga mobilne telefonije, odnosno za vreme trajanja pretplatničkog odnosa, za indeks rasta cena na malo od narednog meseca od dana stupanja na snagu Zakona (za period od 1. maja 2001. godine) do kraja februara 2004. godine (indeks rasta cena na malo iznosi 150,0), obzirom da od uvođenja ovog poreza usklađivanje njegove visine nije vršeno.

Visina poreza kod kupovine odgovarajuće kartice za određeni broj minuta razgovora nije predložena, obzirom da je ovaj porez propisan u procentualnom iznosu od 10% od vrednosti visine kartice.

Uz član 4.

Predlaže se pravno tehnička izmena naziva državne zajednice.

Uz član 7.

Obzirom na predloženo sužavanje predmeta oporezivanja u odnosu na čamce, predlaže se brisanje normi kojima je uređena visina poreza na upotrebu čamaca.

Pored toga, imajući u vidu ekonomsku snagu obveznika ovog poreza po osnovu upotrebe jahti i zakonsku uređenost pojma jahte (brod koji služi u neprivredne svrhe za razonodu, sport ili rekreaciju koji, kada se registruje za plovidbu na unutrašnjim vodama ima najmanju dužinu trupa 15 metara) predlaže se preciziranje predmeta oporezivanja i povećanje visine poreza u odnosu na brodove i jahte.

U odnosu na ploveća postrojenja – ugostiteljske objekte kao predmete oporezivanja, predloženo je usklađivanje visine poreza iz istih razloga koji su navedeni uz član 3. ovog zakona.

Predlaže se i izmena rešenja kojim je uređeno pravo na umanjenje poreza, na taj način što se ono može ostvariti za ploveće objekte starosti preko pet godina, pri čemu je maksimalno umanjenje poreza po ovom osnovu 30% od propisane visine poreza.

Uz član 8.

Predlaže se povećanje visine poreza u odnosu na vazduhoplove i letilice.

Pored toga, predlaže se izmena rešenja kojim je uređeno pravo na umanjenje poreza, na taj način što se ono može ostvariti za vazduhoplove i letilice starosti preko pet godina, pri čemu je maksimalno umanjenje poreza po ovom osnovu 30% od propisane visine poreza.

Uz čl 9. i 10.

Predlaže se sužavanje predmeta oporezivanja porezom na registrovano oružje na taj način što prestaju da budu predmet oporezivanja sledeća registrovana oružja: lovački karabin i kombinovano lovačko oružje, lovačka puška, malokalibarski pištolj, malokalibarski revolver, malokalibarska puška, vazdušna puška, vazdušni pištolj, luk, samostrel i svako trofejno oružje nezavisno od vrste, u kom smislu je predložena izmena norme kojom su uređena poreska oslobođenja na ta oružja.

Za registrovano oružje: automatsku i poluautomatsku pušku, odnosno za oružje za koje je izdat oružni list za držanje, odnosno dozvola za nošenje oružja za ličnu bezbednost predlaže se povećanje visine poreza.

Uz član 11.

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji (koji se primenjuje od 1. januara 2003. godine) uređen je poreski postupak za sve poreske oblike, te je u tom smislu predloženo i usklađivanje ovog zakona sa osnovnim poreskim proceduralnim zakonom.

Uz član 12.

Predlaže se da se za plaćanje poreza za narednu godinu iznosi poreza propisani ovim zakonom usklađuju stopom rasta cena na malo na taj način što bi se usklađivanje za plaćanje poreza za 2005. godinu izvršilo za period od prvog narednog meseca od stupanja ovog zakona na snagu, a u narednim godinama u decembru mesecu.

Uz član 13.

Predlaže se da se odredba člana 3. ovog zakona primenjuje počev od narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, iz razloga što se njom uređuje visina poreza na upotrebu mobilnog telefona, koji se za vreme trajanja pretplatničkog odnosa plaća mesečno, prilikom naplate računa za izvršene usluge mobilne telefonije.

Predlaže se da se odredbe čl. 9. i 10. ovog zakona primenjuju od 1. januara 2004. godine, obzirom da se njima uređuje porez na registrovano oružje koji se utvrđuje na godišnjem nivou, za kalendarsku godinu.

Uz član 14.

Predlaže se da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

4. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike.

5. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se ovaj zakon razmatra i donese po hitnom postupku u skladu sa članom 157. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, kako bi se predložena rešenja koja se odnose na sužavanje predmeta oporezivanja, odnosno na povećanje iznosa poreza što pre primenila u cilju pravičnije raspodele poreskog tereta srazmerno ekonomskoj snazi poreskih obveznika.

Štetne posledice nedonošenja ovog zakona po hitnom postupku ogledaju se, pre svega, u odlaganju primene predloženih rešenja, kojima se između ostalog stimuliše razvoj ribarstva obzirom da se ukida oporezivanje upotrebe čamaca.

6. OPŠTI INTERES ZBOG KOGA SE PREDLAŽE POVRATNO DEJSTVO

Predlaže se da se odredbe čl. 9. i 10. ovog zakona primenjuju od 1. januara 2004. godine, imajući u vidu da se tim odredbama uređuje porez na registrovano oružje, koji se utvrđuje na godišnjem nivou za kalendarsku godinu.

Opšti interes da ove odredbe imaju povratno dejstvo u smislu člana 121. stav 2. Ustava Republike Srbije sastoji se u potrebi da se i poreskom politikom, u konkretnom slučaju kroz predloženu visinu poreza za registrovano oružje koje ostaje u sistemu oporezivanja ovim porezom, destimuliše držanje odnosno držanje i nošenje oružja, s obzirom na društvenu opasnost koja u vezi s tim može da nastane.

ODREDBE ZAKONA

O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANjE

I NOŠENjE DOBARA ČIJE SE IZMENE I DOPUNE VRŠE

Član 1.

Ovim zakonom uvodi se porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara, i to:

1) motornih vozila;

2) mobilnih telefona;

3) čamaca, plovećih postrojenja i jahti;

4) vazduhoplova i letilica;

5) oružja.

Član 4.

Porez iz člana 2. ovog zakona plaća se prema radnoj zapremini motora, i to za:

1. Putničke automobile i kombi vozila dinara

1) do 1.150 cm3 600

2) preko 1.150 do 1.300 cm3 1.200

3) preko 1.300 do 1.600 cm3 2.400

4) preko 1.600 do 2.000 cm3 4.000

5) preko 2.000 do 2.500 cm3 10.000

6) preko 2.500 do 3.000 cm3 20.000

7) preko 3.000 cm3 30.000

1. PUTNIČKE AUTOMOBILE I KOMBI VOZILA FIZIČKIH LICA DINARA DO 1.150 CM3 500 PREKO 1.150 DO 1.300 CM3 1.000 PREKO 1.300 DO 1.600 CM3 2.200 PREKO 1.600 DO 2.000 CM3 4.000 PREKO 2.000 DO 2.500 CM3 15.000 PREKO 2.500 DO 3.000 CM3 30.000 PREKO 3.000 CM3 40.000

1A PUTNIČKE AUTOMOBILE I KOMBI VOZILA PRAVNIH LICA DINARA DO 1.150 CM3 3.000 PREKO 1.150 DO 1.300 CM3 5.000 PREKO 1.300 DO 1.600 CM3 8.000 PREKO 1.600 DO 2.000 CM3 12.000 PREKO 2.000 DO 2.500 CM3 20.000 PREKO 2.500 DO 3.000 CM3 35.000 PREKO 3.000 CM3 50.000

2. Motocikle dinara

1) do 125 cm3 600

2) preko 125 do 250 cm3 1.000

3) preko 250 do 500 cm3 1.200

4) preko 500 do 750 cm3 2.400

5) preko 750 do 1.100 cm3 6.000

6) preko 1.100 cm3 15.000

Porez na motorna vozila iz stava 1. ovog člana umanjuje se 5% za svaku navršenu godinu starosti vozila, s tim što ukupno umanjenje ne može da pređe 40% od propisane visine poreza.

PROPISANA VISINA POREZA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UMANjUJE SE ZA VOZILA PREKO NAVRŠENIH PET GODINA STAROSTI, I TO ZA:

10% – KOD VOZILA PREKO PET DO OSAM NAVRŠENIH GODINA STAROSTI;

20% – KOD VOZILA PREKO OSAM DO DESET NAVRŠENIH GODINA STAROSTI;

30% – KOD VOZILA PREKO 10 NAVRŠENIH GODINA STAROSTI.

Član 10.

Porez na upotrebu mobilnog telefona plaća se u sledećim iznosima:

1) kod sticanja svojstva korisnika usluga mobilne telefonije –200 300 dinara;

2) za vreme trajanja pretplatničkog odnosa („postpejd“ korisnici) – 200 300 dinara mesečno;

3) kod kupovine odgovarajuće kartice za određeni broj minuta razgovora („pripejd“ korisnici) – 10% od vrednosti kartice.

Član 12.

Obaveze plaćanja poreza na upotrebu mobilnog telefona oslobođena su strana diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacije, kao i strano diplomatsko osoblje, konzularni funkcioneri i funkcioneri i osoblje međunarodnih organizacija, ako nisu državljani SR Jugoslavije SRBIJE I CRNE GORE.

III. POREZ NA UPOTREBU ČAMACA, PLOVEĆIH POSTROJENjA I JAHTI

Član 13.

Porez na upotrebu čamaca, plovećih postrojenja i jahti (u daljem tekstu: ploveći objekti) plaća se kod upisa plovećih objekata u upisnik čamaca i plovećih postrojenja, odnosno brodova i kod svakog produžavanja važnosti plovidbene dozvole, koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje upis plovećih objekata u upisnik.

Član 15.

Porez iz člana 13. ovog zakona plaća se na:

D i n a r a

__________________________________________________________________

bez kabine sa kabinom

3. Čamce (bez kabine) dužine do 5

metara, sa motornim pogonom

1) od 7,35 kw do 22,05 kw 3.000

2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 10.000

3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 15.000

4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 22.000

5) preko 220,62 kw 33.000

4. Čamce (bez kabine) dužine preko 5

do 10 metara, sa motornim pogonom

1) od 7,35 kw do 22,05 kw 5.000

2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 15.000

3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 22.000

4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 33.000

5) preko 220,62 kw 46.000

5. Čamce (bez kabine) dužine preko

10 metara, sa motornim pogonom

1) od 7,35 kw do 22,05 kw 6.000

2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 22.000

3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 33.000

4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 46.000

5) preko 220,62 kw 70.000

6. Čamce (sa kabinom) i jahte, dužine

do 5 metara, sa motornim pogonom

1) od 7,35 kw do 22,05 kw 7.000

2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 15.000

3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 22.000

4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 33.000

5) preko 220,62 kw 46.000

7. Čamce (sa kabinom) i jahte, dužine

preko 5 do 10 metara, sa motornim pogonom

1) od 7,35 kw do 22,05 kw 15.000

2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 22.000

3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 33.000

4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 46.000

5) preko 220,62 kw

8. Čamce (sa kabinom), odnosno brodove BRODOVE

i jahte, dužine preko 10 metara 15 ILI VIŠE METARA, sa

motornim pogonom

1) od 7,35 kw do 22,05 kw 22.000 66.000

2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 33.000 99.000

3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 46.000 138.000

4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 70.000 210.000

5) preko 220,62 kw 100.000 300.000

D i n a r a

____________________

9. Ploveća postrojenja:

b) ugostiteljske objekte po 1m2 površine 1.500 2.250

Porez na upotrebu plovećih objekata iz stava 1. ovog člana, umanjuje se 5% za svaku navršenu godinu starosti plovećeg objekta, s tim što ukupno umanjenje ne može da pređe 50% od propisane visine poreza.

PROPISANA VISINA POREZA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UMANjUJE SE ZA PLOVEĆE OBJEKTE PREKO NAVRŠENIH PET GODINA STAROSTI, I TO ZA:

10% – KOD PLOVEĆIH OBJEKATA PREKO PET DO OSAM NAVRŠENIH GODINA STAROSTI;

20% – KOD PLOVEĆIH OBJEKATA PREKO OSAM DO DESET NAVRŠENIH GODINA STAROSTI;

30% – KOD PLOVEĆIH OBJEKATA PREKO 10 NAVRŠENIH GODINA STAROSTI.

Član 19.

Porez iz člana 17. ovog zakona plaća se na vazduhoplove i letilice na motorni pogon, kada se koriste za:

dinara

1. Sopstveni prevoz

1) veličine do 6 sedišta 100.000 300.000

2) preko 6 do 12 sedišta 200.000 600.000

3) preko 12 do 20 sedišta 250.000 750.000

4) preko 20 sedišta 300.000 900.000

2. Sport i rekreativne aktivnosti

1) veličine do 4 sedišta 60.000 180.000

2) preko 4 sedišta 100.000 300.000

Porez na upotrebu vazduhoplova, odnosno letilice iz stava 1. ovog člana, umanjuje se 5% za svaku navršenu godinu starosti vazduhoplova, odnosno letilice, s tim što ukupno umanjenje ne može da pređe 30% od propisane visine poreza.

PROPISANA VISINA POREZA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UMANjUJE SE ZA VAZDUHOPLOVE ODNOSNO LETILICE PREKO NAVRŠENIH PET GODINA STAROSTI, I TO ZA:

10% – KOD VAZDUHOPLOVA ODNOSNO LETILICA PREKO PET DO OSAM NAVRŠENIH GODINA STAROSTI;

20% – KOD VAZDUHOPLOVA ODNOSNO LETILICA PREKO OSAM DO DESET NAVRŠENIH GODINA STAROSTI;

30% – KOD VAZDUHOPLOVA ODNOSNO LETILICA PREKO 10 NAVRŠENIH GODINA STAROSTI.

Član 24.

Porez na registrovano oružje za koje je izdat oružni list za držanje i nošenje oružja (oružje za lov i sport), odobrenje za držanje trofejnog oružja, ili odobrenje za držanje oružja (pravna lica) plaća se u godišnjem iznosu, i to za:

dinara

1) lovački karabin i kombinovano lovačko oružje 600

2) lovačku pušku 400

3) malokalibarski pištolj 600

4) malokalibarski revolver 400

5) malokalibarsku pušku 600

6) vazdušnu pušku 450

7) vazdušni pištolj 450

8) luk 300

9) samostrel 300

10) svako trofejno oružje nezavisno od vrste 300

11) automatsku pušku 3.000

12) poluautomatsku pušku 1.500

POREZ NA REGISTROVANO ORUŽJE ZA KOJE JE IZDATO ODOBRENjE ZA DRŽANjE ORUŽJA PLAĆA SE U GODIŠNjEM IZNOSU, I TO ZA:

1) AUTOMATSKU PUŠKU 5.000 DINARA;

2) POLUAUTOMATSKU PUŠKU 2.000 DINARA.

Porez na oružje za koje je izdat oružni list za držanje oružja za ličnu bezbednost, odnosno dozvola za nošenje oružja za ličnu bezbednost plaća se u godišnjem iznosu, i to za:

dinara

1) oružje za koje je izdat oružni list

za držanje oružja za ličnu bezbednost 900 2.000

2) oružje za koje je izdata dozvola za

nošenje oružja za ličnu bezbednost 4.500 10.000

Član 25.

Porez na registrovano oružje ne plaća se na:

1) oružje registrovano za potrebe obavljanja posla u državnom organu ili organizaciji (službeno oružje),

2) oružje streljačkih organizacija i streljačkih klubova, i

3) trofejno oružje, a najviše na dva trofejna registrovana oružja,

4) oružje koje je obveznik dobio kao nagradu ili prilikom odlaska u penziju, od Vojske Jugoslavije ili Ministarstva unutrašnjih poslova, a najviše na jedno od dobijenih registrovanih oružja za koje je propisana najniža visina poreza,

5) oružje koje ovlašćeni proizvođači oružja i municije koriste kao osnovno sredstvo (opremu) u procesu namenske proizvodnje.

6) lovačko oružje (jedan lovački karabin ili kombinovano lovačko oružje i jednu lovačku pušku) članova lovačkog udruženja koja gazduju lovištem, koji poseduju lovnu kartu, za tekuću godinu, izdatu u skladu sa članom 39. stav 5. Zakona o lovstvu („Službeni glasnik RS“, broj 39/93).

Oslobođenje za streljačku organizaciju primenjuje se samo za oružje koje je trajno smešteno u skladištu ili drugim obezbeđenim prostorijama organizacije.

Član 27.

U pogledu plaćanja poreza, kamate, prinudne naplate i ostalog što nije uređeno ovim zakonom, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje oporezivanje dohotka građana, odnosno dobiti preduzeća PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA.

VIA USKLAĐIVANjE IZNOSA POREZA

ČLAN 27A

ZA PLAĆANjE POREZA ZA NAREDNU GODINU, IZNOSI POREZA IZ ČL. 4, 10, 15, 19. I 24. OVOG ZAKONA USKLAĐUJU SE U DECEMBRU MESECU STOPOM RASTA CENA NA MALO ZA PRETHODNIH DVANAEST MESECI, PREMA PODACIMA REPUBLIČKOG ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE STATISTIKE.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, ZA PLAĆANjE POREZA ZA 2005. GODINU, IZNOSI POREZA IZ ČL. 4, 10, 15, 19. I 24. OVOG ZAKONA USKLADIĆE SE U DECEMBRU MESECU 2004. GODINE STOPOM RASTA CENA NA MALO ZA PERIOD OD PRVOG NAREDNOG MESECA OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA DO KRAJA NOVEMBRA 2004. GODINE, PREMA PODACIMA REPUBLIČKOG ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE STATISTIKE.

OBRAČUNAVANjE USKLAĐENIH IZNOSA POREZA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA VRŠI SE U ODNOSU NA IZNOSE POREZA PROPISANE OVIM ZAKONOM, PRI ČEMU SE USKLAĐENI IZNOSI ZAOKRUŽUJU TAKO ŠTO SE IZNOS DO PET DINARA NE UZIMA U OBZIR, A IZNOS PREKO PET DINARA ZAOKRUŽUJE NA DESET DINARA.

OVLAŠĆUJE SE VLADA REPUBLIKE SRBIJE DA OBJAVI USKLAĐENE IZNOSE POREZA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA.

Ostavite komentar