Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2017. godinu: 1) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, 2) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 3) Nacionalne službe za zapošljavanje, 4) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

Na osnovu člana 221. stav 1. tačka 3) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispr., 57/11, 110/12 – odluka US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – odluka US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon) i člana 6. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispr., 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon i 103/15),

Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 25. novembra 2016. godine, doneo je

FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

ZA 2017. GODINU

Član 1.

Ovim finansijskim planom uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) za 2017. godinu i njegovo izvršavanje.

Finansijski plan Republičkog fonda za 2017. godinu (u daljem tekstu: Finansijski plan) sastoji se iz opšteg dela i posebnog dela.

I OPŠTI DEO

Član 2.

Opšti deo Finansijskog plana čine prihodi i primanja, rashodi i izdaci, i to:

Prihodi i primanja

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija PRIHODI I PRIMANjA Iznos 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 228.598.930 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 144.000.000 721000 Doprinosi za socijalno osiguranje 144.000.000 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 66.136.232 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 68.953.306 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 8.778.916 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 131.546 730000 DONACIJE I TRANSFERI 24.400.000 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 24.400.000 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 24.400.000 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 24.400.000 733161 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 24.400.000 7331611 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona 1.000.000 7331615 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti 1.100.000 7331616 Transferi od budzeta – 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće 1.700.000 7331617 Transferi od budzeta po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva po Zaključku Vlade 250.000 7331618 Transferi od budzeta zbog smanjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje 19.750.000 7331619 Transferi od budzeta usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama 600.000 740000 DRUGI PRIHODI 6.408.868 741000 PRIHODI OD IMOVINE 2.300 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 4.700.468 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 9.000 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 9.000 742200 Takse i naknade 26.000 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 4.665.468 742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 4.665.468 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 1.100 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 1.705.000 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 1.705.000 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.705.000 745161 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 200.000 745166 Sredstva od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti 1.505.000 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 748.100 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 498.100 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 250.000 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 53.041.962 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 53.041.962 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 53.041.962 781310 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53.041.962 781311 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 1.699.955 781312 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO za osiguranike zaposlene 44.950.000 781313 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.602.000 781314 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.765.000 781315 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 30.000 781316 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje 974.127 781317 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 20.880 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 570 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 570 811000 Primanja od prodaje nepokretnosti 500 812000 Primanja od prodaje pokretne imovine 50 813000 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 20 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 500 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 500 921000 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine 500   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA – klase 7, 8 i 9 228.600.000

2. Rashodi i izdaci

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija RASHODI I IZDACI Iznos 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 228.380.000 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.287.000 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 1.781.540 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 318.460 413000 NAKNADE U NATURI 2.000 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 70.000 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 85.000 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 30.000 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 2.074.500 421000 STALNI TROŠKOVI 488.500 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA 10.000 423000 USLUGE PO UGOVORU 185.000 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.000 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 40.000 426000 MATERIJAL 1.350.000 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 20.100 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 100 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 20.000 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 15.000 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 15.000 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 15.000 465112 Ostale tekuće dotacije po zakonu 15.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 223.808.803 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 223.808.803 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 11.440.000 471110 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad 10.340.000 4711111 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad (bez poreza i doprinosa) 4.890.296 4711122 Porez 903.893 4711123 Doprinos za PIO zaposlenih 2.109.942 4711123 Doprinos za PIO samostalnih delatnosti 1.449.839 4711124 Doprinos za zdravstveno osiguranje 974.127 4711125 Doprinos za NSZ 11.903 471191 Isplate dnevnica i putnih troškova za putovanja u zemlji 1.100.000 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 212.368.803 471211 Usluge bolnica, poliklinika i ambulanti (primarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u primarnoj zdravstvenoj zaštiti) 43.375.397 471212 Usluge dijalize (materijal za dijalizu) 4.374.577 471213 Farmaceutske usluge i materijali (lekovi izdati na recept) 27.502.427 471214 Stomatološke usluge 4.801.554 471215 Bolničke usluge (sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti) 119.014.493 471216 Pomagala i naprave 3.620.000 471217 Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite 1.009.993 471219 Ostale usluge zdravstvene zaštite u zemlji 500.000 471221 Zdravstvena zaštita po konvenciji 750.000 471223 Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive u inostranstvu 22.000 471224 Troškovi slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo 600.000 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 3.774.007 471299 Ostala prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (instituti i zavodi za javno zdravlje) 3.024.355 480000 OSTALI RASHODI 174.597 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 32.000 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 131.597 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 11.000 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 100.000 510000 OSNOVNA SREDSTVA 100.000 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 20.000 512000 MAŠINE I OPREMA 60.000 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 20.000 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 120.000 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 120.000 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 120.000   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 228.600.000

(u 000 dinara)

– ukupni prihodi i primanja – klase 7, 8 i 9 228.600.000 – ukupni rashodi i izdaci – klase 4, 5 i 6 228.600.000

II POSEBAN DEO

Član 3.

Poseban deo ovog finansijskog plana čine:

1) Sredstva za zdravstvenu zaštitu, utvrđena u članu 2. ovog finansijskog plana, raspoređena po namenama za primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu, ostale troškove zdravstvene zaštite i

2) Procenjeni ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci korisnika sredstava Republičkog fonda (zdravstvene i apotekarske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno lokalna vlast).

Sredstva za zdravstvenu zaštitu iz stava 1. tačka 1) ovog člana, koja se raspoređuju u skladu sa opštim aktom, kojim se uređuje ugovaranje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, po pojedinim namenama su:

(u 000 dinara)

R. br. Namene za zdravstvenu zaštitu Vrsta zdravstvene zaštite Ukupno Primarna Sekundarna i tercijarna   1 2 3 4=2+3 1. Plate i naknade plate sa doprinosima na teret poslodavca 32.377.754 59.116.246 91.494.000 2. Prevoz zaposlenih na posao i sa posla 1.093.481 2.243.795 3.337.276 3. Troškovi energenata 3.073.766 5.131.626 8.205.392 4. Lekovi i medicinska sredstva u zdravstvenim ustanovama 3.296.332 39.492.978 42.789.310 4.1. Lekovi za lečenje retkih bolesti   1.100.000 1.100.000 5. Ishrana bolesnika   2.415.000 2.415.000 6. Materijalni i ostali troškovi 2.967.649 9.081.263 12.048.912 6.1. Otpremnine usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama 209.820 367.440 577.260 6.2. Sredstva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom 166.072 162.132 328.204 7. Ustanove van Plana mreže 566.415 1.433.585 2.000.000 8. Zavod za sudsku medicinu Niš i Institut za sudsku medicinu Novi Sad   100.000 100.000 I RASHODI PRIMARNE, SEKUNDARNE I TERCIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (1-8) 43.375.397 119.014.493 162.389.890 9. Usluge dijalize (materijal za dijalizu)     4.374.577 10. Lekovi izdati na recept     27.502.427 11. Stomatološke usluge     4.801.554 11.1. Otpremnine usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama     22.740 11.2. Sredstva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom     17.138 12. Pomagala i naprave     3.620.000 13. Ustanove socijalne zaštite     1.009.993 14. Troškovi lečenja u inostranstvu     1.372.000 15. Instituti, zavodi za javno zdravlje i Zavod za antirabičnu zaštitu     3.024.355 16. Ustanove specijalizovane za rehabilitaciju     3.774.007 17. Institut/zavodi za transfuziju krvi i Institut za virusologiju i imunologiju     500.000 II OSTALI RASHODI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (9-17)     49.978.913 III UKUPNI RASHODI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU (I + II)     212.368.803

Procenjeni ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci korisnika sredstava Republičkog fonda (zdravstvene i apotekarske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno lokalna vlast) iz stava 1. tačka 2) ovog člana su:

PRIHODI I PRIMANjA PO IZVORIMA FINANSIRANjA

(u 000 dinara)

OP Ek. klasifi-kacija Opis 1 2 3 7423615 Prihodi po osnovu premije osiguranja 12.550 421111 Troškovi platnog prometa 50 423000 Usluge po ugovoru 1.500 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa (rashodi po osnovu naknada šteta) 11.000

Član 5.

Naredbodavac za izvršenje ovog finansijskog plana je direktor Republičkog fonda.

Druga ovlašćena lica u Direkciji Republičkog fonda, Pokrajinskom fondu za zdravstveno osiguranje i direktori filijala Republičkog fonda mogu donositi rešenja i naredbe o isplati sredstava u okviru ovlašćenja utvrđenih rešenjem direktora Republičkog fonda, a u skladu sa ovim finansijskim planom i drugim aktima Republičkog fonda.

Lica koja raspolažu sredstvima Republičkog fonda rešenja i naredbe mogu donositi u okviru aproprijacije utvrđene ovim finansijskim planom.

Član 6.

Direktor Republičkog fonda odlukom može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime određenog rashoda i izdatka u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije za rashod i izdatak čiji se iznos umanjuje, a izuzetno i preko 5% za troškove zdravstvene zaštite i za iznos umanjenja uvećati druge aproprijacije utvrđene ovim finansijskim planom.

Član 7.

Ovaj finansijski plan, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

UPRAVNI ODBOR

REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

01/2 broj: 450-7311/16 ZAMENIK PREDSEDNIKA U Beogradu, 25. novembar 2016. godine Aleksandra Potparević

50016.20/12

Ostavite komentar