Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2017. godinu: 1) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, 2) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 3) Nacionalne službe za zapošljavanje, 4) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

O B R A Z L O Ž E Nj E

FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

1. Uvodne napomene

Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana sadržan je u članu 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/2014; u daljem tekstu: Zakon), kojim je propisano da Upravni odbor Fonda donosi finansijski plan, kao i u članu 6. stav 3. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispr., 108/13, 142/14, 68/2015 – dr. zakon i 103/2015) kojim je propisano da finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja donosi nadležni organ organizacije uz saglasnost Narodne skupštine.

Sadržaj Finansijskog plana za 2017. godinu rađen je prema Pravilniku o načinu utvrđivanja sadržaja finansijskog plana organizacija obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, broj 81/2004) i sastoji se iz opšteg i posebnog dela u kojem se iskazuju primanja po vrstama, izdaci po namenama u skladu sa ekonomskom klasifikacijom propisanom Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budzetski sistem („Službeni glasnik RS“, br. 16/16 i 49/2016).

U izradi Finansijskog plana Fonda za 2017. godinu, korišćeni su osnovni makroekonomski inputi Ministarstva finansija (dopis broj: 401-00-03885/2016-03 od 15. novembra 2016. godine):

– projektovana inflacija, godišnji prosek 2,4%;

– realni rast BDP 3,0%;

– BDP po tekućim tržišnim cenama 4.397 milijardi dinara.

2. Osnovni podaci o Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje

Po članu 63. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 85/2005), Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti i Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika su 1. januara 2008. godine postali jedan fond – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond), organizovan kao jedno pravno lice sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje u kome se ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i obezbeđuju sredstva za ovo osiguranje.

Po članu 79. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 101/2010), od 1. januara 2012. godine Fond je preuzeo poslove obezbeđivanja i sprovođenja penzijskog i invalidskog osiguranja kao i poslova finansijskog poslovanja koji su bili u nadležnosti Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (u daljem tekstu: FSOVO). Danom preuzimanja poslova, Fond je preuzeo imovinu, obaveze i zaposlene od FSOVO, u delu koji se odnosi na poslove penzijskog i invalidskog osiguranja. Vojni osiguranici, odnosno profesionalna vojna lica prema propisima o Vojsci Srbije, uključeni su u kategoriju osiguranika zaposlenih (član 11. Zakona).

U Fondu upravne, analitičke, finansijske, administrativne, tehničke i druge poslove iz delokruga Fonda obavljaju zaposleni u sledećim organizacionim jedinicama utvrđenim Pravilnikom o organizaciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 29/08 i 105/2015):

– Direkcija Fonda sa sedištem u Beogradu i Službom Direkcije Fonda sa sedištem u Prištini;

– Direkcija Pokrajinskog fonda sa sedištem u Novom Sadu;

– Filijala za grad Beograd sa službama Filijale i ispostavama za opštine na teritoriji grada Beograda;

– 34 filijale sa službama filijala i ispostavama za teritoriju jedne ili više opština, odnosno gradova.

Prema podacima kadrovske evidencije, Fond je na dan 30.09.2016. godine na neodređeno vreme zapošljavao 3.038 radnika, od čega 1.376 (45,29%) zaposlenih ima visoku, 499 (16,43%) zaposlenih ima višu, 1.084 (35,68%) zaposlenih ima srednju i 79 (2,60%) zaposlenih ima nižu stručnu spremu. Na određeno vreme zaposleno je 379 radnika: 96 radi zamene, 267 zbog povećanog obima posla i 16 pripravnika tržišta rada.

3. Plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2017. godinu

3.1. Prihodi i primanja po Obrascu 1.

– opšti deo

Prihod i primanja Fonda prema članu 169. Zakona čine sredstva:

– od doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;

– za penzijsko i invalidsko osiguranje koje se u slučajevima i pod uslovima zakonom obezbeđuju u budzetu;

– od imovine kojom raspolaže Fond;

– od kamata ostvarenih plasmanom sopstvenih prihoda Fonda, u skladu sa zakonom, poslovnom bankarstvu, na tržištu novca ili kupovinom obveznica čiji emitent je država;

– subvencija i donacija;

– ostvarena prodajom društvenog kapitala, društvenih i javnih preduzeća ili njihovih delova, u skladu sa zakonom;

– dividende na akcije po osnovu ranijih ulaganja sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa zakonom;

– budzeta za obaveze Republike Srbije utvrđene zakonom;

– iz drugih izvora.

Ukupni prihodi i primanja Fonda u 2017. godini su planirani u iznosu od 603,60 milijardi dinara i viši su za 1,05% u odnosu na sredstva planirana za 2016. godinu.

700000 – TEKUĆI PRIHODI su planirani u ukupnom iznosu od 603,56 milijardi dinara i čine 99,99% ukupnih prihoda i primanja, a viši su za 1,09% u odnosu na sredstva planirana za 2016. godinu, po sledećim pozicijama:

– 720000 – SOCIJALNI DOPRINOSI kao izvorni prihodi, planirani su u iznosu od 393,96 milijardi dinara.

Za kategoriju osiguranika zaposlenih planirano je 362,01 milijarda dinara, za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti 28,81 milijarda dinara i za kategoriju osiguranika poljoprivrednika 3,14 milijardi dinara.

U okviru planiranih prihoda od doprinosa kategorije osiguranika zaposlenih sadržano je 7,00 milijardi dinara na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koji će po zaključcima Vlade RS i odlukama Upravnog odbora Fonda biti konvertovani u udeo Fonda u kapitalu određenih preduzeća (u istom iznosu planirana su sredstva na poziciji izdataka za nabavku finansijske imovine Ko621000).

U okviru planiranih prihoda od doprinosa kategorije osiguranika samostalnih delatnosti sadržan je i iznos od 260,00 miliona dinara obezbeđen u budzetu RS, a koje transferiše Uprava za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sveštenika i verskih službenika (Uredba o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za sveštenike i verske službenike, „Službeni glasnik RS”, broj 46/2012).

Planiranim prihodima od doprinosa pokriva se 65,27% planiranih rashoda i izdataka u 2017. godini.

Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12, 8/13, 47/13, 108/13, 6/14, 57/14, 68/14 – dr.zakon, 5/15, 112/15 i 5/2016), uređuju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, obveznici doprinosa, osnovice doprinosa, stope doprinosa, način obračunavanja i plaćanja doprinosa, kao i druga pitanja od značaja za utvrđivanje i plaćanje doprinosa.

– 730000 – DONACIJE I TRANSFERI iznose 201,34 milijardi dinara sa učešćem od 33,36% u ukupnim prihodima i primanjima.

Transferi koji se izvršavaju preko Ministarstva finansija regulisani su članom 173. Zakona kojim je predviđeno da je Republika garant za obaveze Fonda za ostvarivanje prava po osnovu obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja.

Ovi transferi planirani su u ukupnom iznosu od 178,34 milijarde dinara:

za kategoriju osiguranika zaposlenih su planirana sredstva u iznosu od 161,04 milijarde dinara, a za kategoriju osiguranika poljoprivrednika u iznosu od 17,30 milijardi dinara.

Transferima koji se izvršavaju sa razdela Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obezbeđuju se sredstva:

– po osnovu člana 235. Zakona, za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja su ostvarena pod povoljnijim uslovima u odnosu na uslove utvrđene ovim zakonom, i to za prava utvrđena republičkim i ranijim saveznim propisima: SMUP, SMIP, borci NOR-a 1941. godine, administrativne penzije u saveznim organima, učesnici rata od 1990. godine, učesnici prvog svetskog rata, borci na odgovornim dužnostima, radnici RMUP-a, radnici u kazneno popravnim domovima, učesnici rata 1990. godine, izuzetne penzije, nosioci partizanske spomenice 1941. godine, poseban staž žena osiguranika, solidarni staž poljoprivrednih osiguranika,

– po Uredbi o uslovima za ostvarivanje prava na posebnu penziju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova na teritoriji AP Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, br. 115/13 i 42/2014),

– po osnovu čl. 22 i 23. Zakona o rehabilitaciji („Službeni glasnik RS”, broj 92/2011) kojim se rehabilitovanom licu daje pravo na mesečnu novčanu naknadu (poseban dodatak) koju obračunava, usklađuje i isplaćuje Fond, a sredstva za isplatu se obezbeđuju u budzetu Republike i

– po osnovu člana 207. stav 2. Zakona, za pokriće razlike između najnižeg iznosa penzije utvrđenog primenom člana 76. Zakona i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene.

Ovi transferi planirani su u ukupnom iznosu od 23,00 milijarde dinara: za kategoriju osiguranika zaposlenih u iznosu od 12,26 milijardi dinara, za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti u iznosu od 522,00 miliona dinara i za kategoriju osiguranika poljoprivrednika u iznosu od 10,22 milijarde dinara.

Transferi iz budzeta RS za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti (sveštenike i verske službenike) u iznosu od 260,00 miliona dinara sadržani su na prihodima od doprinosa. Sa ovim sredstvima ukupan transfer iz budzeta Republike iznosi 201,60 milijardi dinara.

– 740000 – DRUGI PRIHODI planirani su u iznosu od 123,50 miliona dinara. Čine ih prihodi od kamata, prihodi od zakupa, po osnovu izvršenih usluga i drugo. U ukupnim prihodima i primanjima učestvuju sa 0,02%.

– 770000 – MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODAiznose 229,13 miliona dinara po osnovu preplata penzija, odštetnih zahteva od inostranih nosioca osiguranja, refundacije bolovanja zaposlenih i drugo. Učestvuju sa 0,04% u ukupnim prihodima i primanjima.

– 780000 – TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU su planirani u iznosu od 7,90 milijardi dinara i učestvuju sa 1,31% u ukupnim prihodima i primanjima:

– sredstva u iznosu od 3,94 milijardi dinara se odnose na doprinos za PIO koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje za zaposlene za čijim radom je prestala potreba, odnosno u svim drugim slučajevima prestanka rada poslodavca, dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o zapošljavanju (Ko781321),

– sredstva u iznosu od 2,11 milijardi dinara na ime doprinosa za PIO zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koje uplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje (Ko781322),

– sredstva u iznosu od 45,24 miliona dinara koja uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje prema članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Ko781323),

– na poziciji doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad – bolovanje (Ko781324) planirana su sredstva u visini od 6,20 miliona dinara,

– sredstva u iznosu od 355,02 miliona dinara od Nacionalne službe za zapošljavanje koja obračunava i plaća doprinos za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o zapošljavanju (Ko781341) i

– sredstva u iznosu od 1,45 milijardi dinara od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koji obračunava i plaća doprinos za PIO za osiguranike koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju ili dok su na porodiljskom odsustvu, odnosno za vreme odsustva sa rada ili rada sa skraćenim radnim vremenom zbog posebne nege deteta (Ko781342).

Predviđeni transferi usaglašeni su sa finansijskim planovima Nacionalne službe za zapošljavanje i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

800000 – PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE su planirana u iznosu od 25,00 miliona dinara i odnose se na primanja od prodaje i otkupa nepokretnosti (Ko811000).

900000 – PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE iznose 20,00 miliona dinara i odnose se na primanja od otplate kredita ranije datih fizičkim licima i domaćinstvima (Ko921600).

3.2. Rashodi i izdaci po Obrascu 2.

– opšti i poseban deo

Članom 171. Zakona propisano je da se sredstva Fonda koriste samo za namene određene zakonom, i to za:

isplatu penzija i novčanih naknada iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

tekuće rashode, izdatke za nefinansijsku imovinu i otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine;

druge obaveze utvrđene zakonom.

Sredstva Fonda mogu se, u skladu sa aktom Fonda, koristiti za društveni standard korisnika penzija, najviše do 0,10% ukupnih prihoda Fonda po osnovu doprinosa.

Ukupni rashodi i izdaci Fonda za 2017. godinu iznose 603,60 milijardi dinara.

400000 – TEKUĆI RASHODI su planirani u ukupnom iznosu od 595,70 milijardi dinara i čine 98,69% ukupnih rashoda i izdataka, po sledećim pozicijama:

– 410000 – RASHODI ZA ZAPOSLENE –planirana su sredstva u iznosu od 3,54 milijarde dinara, koja učestvuju sa 0,59% u ukupnim rashodima i izdacima.

Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 68/15 i 81/2016 – odluka US) uređeno je da će se aktom Vlade, za svaku kalendarsku godinu utvrditi maksimalan broj zaposlenih, a da ukupan broj zaposlenih na određeno vreme, zbog privremeno povećanog obima posla, lica angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, zaključenih neposredno ili preko omladinske ili studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovima ne može biti veći od 10% broja zaposlenih na neodređeno vreme kod organizacionog oblika. Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/15, 114/15, 10/16, 22/16 i 45/2016), maksimalan utvrđen broj zaposlenih na neodređeno vreme u Fondu je 3.069 zaposlenih.

Na visinu plata zaposlenih primenjuje se Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, broj 116/2014), kojim je izvršeno umanjenje zarada tako što se osnovice umanjuju za 10% zaposlenima čija je osnovna neto plata viša od 25,00 hiljada dinara.

Plate zaposlenih planirane su u iznosu od 2,74 milijarde dinara (Ko411000) i doprinosi na teret poslodavca u iznosu od 491,40 miliona dinara (Ko412000).

Ostala primanja zaposlenih planirana su prema Uredbi o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 18/13, 116/14 i 90/2015), kojom su uređeni uslovi pod kojim zaposleni ostvaruju pravo na naknadu plate, naknadu troškova koji nastaju u vezi sa njihovim radom, način ostvarivanja prava i visina naknada i drugih primanja, kao i prema kolektivnom ugovoru.

Naknade u naturi (Ko413000) na ime kupovine markica za prevoz zaposlenih i poklone za decu zaposlenih, planirane su u iznosu od 13,50 miliona dinara.

Socijalna davanja zaposlenima (Ko414000) na ime naknada za vreme odsustvovanja sa posla (porodiljsko bolovanje, bolovanje preko 30 dana, invalidi rada), otpremnina i pomoći su planirana u iznosu od 137,00 miliona dinara.

Naknada troškova za zaposlene (Ko415000) koja obuhvata naknadu za dolazak na rad i odlazak sa rada, naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice zaposlenog i stipendije deci preminulih radnika, planirana je u iznosu od 117,00 miliona dinara.

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi (Ko416000), planirani su u iznosu od 41,00 milion dinara na ime isplate jubilarnih nagrada za navršenih 10, 20, 30 i 35 godina staža u Fondu i naknada za učešće u posebnim komisijama.

– 420000 – KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA – planirana su sredstva u iznosu od 2,25 milijardi dinara sa učešćem od 0,37% u ukupnim rashodima i izdacima.

Na ime stalnih troškova (Ko421000), koje čine troškovi platnog prometa i bankarskih usluga, energetskih, komunalnih, usluga komunikacije, osiguranja, zakup i ostali troškovi, planiran je iznos od 1,45 milijardi dinara. Najveći rashod, 850,00 miliona dinara, vezan je za gotovinsku isplatu penzija i naknada.

Troškovi putovanja koji obuhvataju troškove dnevnica, prevoza i smeštaja na službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu, planirani su u iznosu od 68,00 miliona dinara (Ko422000). Troškovi putovanja odnose se pre svega na troškove službenih putovanja lekarskih komisija (redovni i kontrolni pregledi) i održavanja informacionog sistema jer Fond ima razgranatu službu filijala i ispostava.

Rashodi za usluge po ugovoru (Ko423000) obuhvataju administrativne, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, stručne usluge i ostale usluge. Planirani su u iznosu od 314,00 miliona dinara.

Specijalizovane usluge planirane su u iznosu od 37,00 miliona dinara, (Ko424000) i odnose se na usluge organizacija registrovanih za obavljanje delatnosti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, neophodnih za izradu stručne dokumentacije za reviziju i utvrđivanje radnih mesta na kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem (beneficirani radni staž), u skladu sa članom 55. Zakona i prema Pravilniku o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem („Službeni glasnik RS”, br. 105/03, …, 22/13), zdravstvene preglede za zaposlene, zdravstvenu zaštitu po konvenciji – veštačenja ino nosioca osiguranja i ostale specijalizovane usluge.

Tekuće popravke i održavanje imovine i opreme, planirane su u iznosu od 189,00 miliona dinara (Ko425000).

Rashodi na ime materijala koji obuhvataju administrativni, materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijal za saobraćaj, medicinski i laboratorijski, za održavanje higijene i posebne namene, su planirani u iznosu od 192,00 miliona dinara (Ko426000).

– 440000 – OTPLATA KAMATA – planirana su sredstva u iznosu od 50,00 miliona dinara na ime negativnih kursnih razlika prilikom isplate penzija i naknada u inostranstvu, po osnovu kamata na dug po razlici pogrebnih troškova korisnika koji su potpisali ugovor o vansudskom poravnanju i drugo (Ko444000).

– 460000 – DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI – u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 32/2013), na ime učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom planiran je iznos od 8,00 miliona dinara.

– 470000 – PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA – iznose 583,97 milijardi dinara, sa učešćem od 96,75% u ukupnim rashodima i izdacima.

Pri planiranju rashoda za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za 2017. godinu, pošlo se od sledećih pretpostavki:

1) da se u 2017. godini isplati dvanaest penzija i novčanih naknada, i to:

za korisnike iz kategorije osiguranika zaposlenih i kategorije osiguranika poljoprivrednika za decembar 2016. godine i jedanaest meseci 2017. godine, a za korisnike iz kategorije osiguranika samostalnih delatnosti dvanaest meseci 2017. godine;

2) isplata penzija prema Zakonu o privremenom uređivanju načina isplate penzija („Službeni glasnik RS“, broj 116/2014). Korisnicima čija je visina penzija veća od 25,00 hiljada dinara, a manja od 40,00 hiljada dinara, penzija se isplaćuje u iznosu koji se dobija tako što se od ukupne visine penzija odbija iznos koji se dobija množenjem koeficijenta od 0,22 sa razlikom između ukupne visine penzije i 25,00 hiljada dinara. Korisnicima čija je visina penzije veća od 40,00 hiljada dinara, penzija se isplaćuje u iznosu koji se dobija tako što se od ukupne visine penzija odbija zbir iznosa koji se dobija množenjem koeficijenta 0,22 sa 15,00 hiljada dinara i iznosa koji se dobija množenjem koeficijenta od 0,25 sa razlikom između ukupne visine penzije i 40,00 hiljada dinara;

3) usklađivanje visine penzija i naknada za 1,5%;

4) priliv penzionera zbog programa racionalizacije u javnom sektoru i priliv novih penzionera koji će biti rezultat povezivanja staža bivšim zaposlenima u subjektima privatizacije koji nisu mogli da ostvare pravo na penziju zbog neuplaćenih doprinosa, po Zaključku Vlade RS broj: 401-6303/2015-2 od 18. juna 2015. godine;

5) sprovođenje Zaključka Vlade RS broj: 11-2372/2016-4 od 25. marta 2016. godine. Ovim Zaključkom licima koja su u skladu sa Odlukom o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju utvrđena kao višak zaposlenih, a kojima je u momentu prestanka radnog odnosa i ostvarivanja prava na posebnu novčanu naknadu po tom programu do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju u skladu sa tada važećim propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju nedostajalo do pet godina i koja su do ostvarivanja prava na penziju ostvarila pravo na posebnu novčanu naknadu (Opcija 5), isplaćuje se razlika između iznosa starosne penzije koju bi ostvarili primenom propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je bio važeći u momentu ostvarivanja prava na posebnu novčanu naknadu i iznosa ostvarene prevremene penzije. Iznos razlike utvrđuje Fond u momentu ostvarivanja prava na prevremenu starosnu penziju i isplaćuje mesečno, a zaostali iznosi razlike isplaćuju se jednokratno.

Na ime prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima (Ko471100) planiran je iznos od 530,91 milijarde dinara, i to:

rashodi za korisnike iz kategorije osiguranika zaposlenih iznose 475,23 milijarde dinara, za korisnike iz kategorije osiguranika samostalnih delatnosti iznose 27,63 milijarde dinara i za korisnike iz kategorije osiguranika poljoprivrednika iznose 28,05 milijardi dinara.

Sredstva za isplatu osnovnih penzija (Ko471121-3) planirana su u iznosu od 510,00 milijardi i obuhvataju isplatu starosnih, prevremenih starosnih, invalidskih, porodičnih (član 18. Zakona) i penzija korisnicima u inostranstvu (član 124. Zakona).

Planirana sredstva za novčane naknade za pomoć i negu drugog lica korisnicima penzija (Ko471124), iznose 14,53 milijardi dinara. Novčane naknade za pomoć i negu drugog lica osiguranicima (Ko471137), iznose 588,80 miliona dinara. Čl. 18, 41a, 75a i 81. Zakona regulišu ostvarivanje ovog prava, visinu i usklađivanje na način predviđen za usklađivanje penzija.

Sredstva za novčane naknade za telesno oštećenje korisnicima penzija (Ko471125), planirana su u iznosu od 1,14 milijardi dinara. Novčana naknada za telesno oštećenje osiguranika (Ko471135), planirana je u iznosu od 165,90 miliona dinara. Čl. 17, 18, 37, 74. i 81. Zakona regulišu ostvarivanje navedenog prava, visinu novčane naknade i usklađivanje na način predviđen za usklađivanje penzija.

Rashodi za naknade zbog rada sa skraćenim radnim vremenom – II kategorija invalidnosti (Ko471131), planirani su u iznosu od 91,40 miliona dinara. Privremena naknada za rad od dana nastanka invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće mesto (Ko471134) u iznosu od 1,12 milijardi dinara. Naknade zbog manje zarade na drugom odgovarajućem poslu – III kategorija invalidnosti, (Ko471136), u iznosu od 264,00 miliona dinara. Član 224. Zakona reguliše visinu zatečenih prava i način njihovog usklađivanja.

Planirana sredstva za isplatu pogrebnih troškova (Ko471193) iznose 2,84 milijarde dinara. Čl. 18, 41. i 75. Zakona regulišu pravo i visinu ove naknade. Planirana sredstva obuhvataju i sredstva na ime osnovnog duga razlike naknade pogrebnih troškova kategorije osiguranika poljoprivrednika u periodu od januara 2008. do septembra 2013. godine, kada je licima koja su snosila troškove sahrane preminulih korisnika penzije naknada utvrđivana u visini 1,5 prosečne penzije poljoprivrednih penzionera umesto 1,5 prosečne penzije isplaćene na nivou Fonda.

Na poziciji ostalih prava (Ko471199), planiran je iznos u visini od 176,00 miliona dinara a odnosi se na:

– sredstva namenjena nabavci pomagala i naprava za slepa lica po članu 245. Zakona

– naknade po osnovu čl. 22 i 23. Zakona o rehabilitaciji kojim se rehabilitovanom licu daje pravo na mesečnu novčanu naknadu (poseban dodatak) koju obračunava, usklađuje i isplaćuje Fond i

– po osnovu prinudnih naplata po sudskim sporovima u delu koji se odnosi na prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – osnovni dug profesionalnim vojnim licima koji je nastao zbog delimičnog usklađivanja penzija i novčanih naknada u periodu od avgusta 2004. godine do novembra 2007. godine i drugo.

Sredstva za prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (Ko471200), planirana su iznosu od 395,96 miliona dinara: na ime učešća u troškovima smeštaja penzionera u domove za stare u visini od 2,00 miliona dinara (Ko471231) i sredstva za društveni standard korisnika penzija u iznosu od 393,96 miliona dinara (Ko471292).

Članom 171. stav 2 Zakona uređeno je da se sredstva Fonda mogu, u skladu sa aktom Fonda, koristiti za društveni standard korisnika penzija, najviše do 0,10% ukupnih prihoda Fonda po osnovu doprinosa. Pravilnikom o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 33/16 i 39/2016 – ispr.), uređena je namena, uslovi i način korišćenja i pravdanja sredstava društvenog standarda korisnika penzija. Najveći deo sredstava namenjen je za rehabilitaciju korisnika penzija u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, ali i za kulturne i sportsko rekreativne manifestacije čiji je cilj podsticanje integracije starih lica u društvo i solidarna pomoć korisnicima penzija u hrani, lekovima, medicinskom materijalu, ogrevu i sredstvima za higijenu.

Na ime transfera drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (Ko471900) planirana sredstva iznose 52,67 milijardi dinara.

Planirana su sredstva za zdravstveno osiguranje penzionera u ukupnom iznosu od 52,53 milijarde dinara, i to: za doprinose koji se transferišu Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje 50,32 milijarde dinara (Ko471911) i na ime zdravstvenog osiguranja profesionalnih vojnih lica, sredstva u iznosu od 2,21 milijarde dinara koja se transferišu Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (Ko471961).

Obaveza plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje penzionera utvrđena je članom 8. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a stopa doprinosa utvrđena je članom 44. u visini od 10,3%.

Za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije planiran je iznos od 30,00 miliona dinara (Ko471912).

Naknada zarade od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja po članu 94a. Zakona, planirana je u iznosu 105,00 miliona dinara (Ko471913).

– 480000 – OSTALI RASHODI na ime poreza, obaveznih taksi, kazni i naknade štete planirani su u iznosu od 5,87 milijardi dinara, sa učešćem od 0,97% u ukupnim rashodima i izdacima.

Na poziciji poreza, obaveznih taksi i kazni (Ko482000), planiran iznos od 537,00 miliona dinara odnosi se na: poreze (porezi na imovinu, porez na prenos apsolutnih prava prilikom prenosa vlasništva banjskih lečilišta na Fond po sudskim presudama i na registraciju vozila), sudske takse i troškovi prinudne naplate po okončanim sudskim sporovima.

Sredstva na poziciji novčanih kazni i penala po rešenju sudova (Ko483000) planirana su u iznosu od 614,00 miliona dinara, a najveći deo odnosi se na kamate i parnične troškove naplaćene prinudnom naplatom po okončanim sudskim sporovima.

Na poziciji naknade štete za povrede ili štetu nanetu od državnih organa (Ko485000) planiran je iznos od 4,72 milijarde dinara. Zaključkom Vlade RS broj: 181-11689/2015 od 30. oktobra 2015. godine, korisnicima vojnih penzija na penzije uvećane od 1. januara 2008. godine za procenat usklađivanja od 4,21% utvrđen Odlukom o usklađivanju vojnih penzija za 2007. godinu, primenjuje se procenat usklađivanja od 6,57%, čime se obezbeđuje da ukupno usklađivanje penzije na mesec decembar 2007. godine iznosi 11,06%. U okviru ove pozicije planirani su ukupni rashodi po osnovu isplate razlike između usklađenog iznosa penzije i isplaćenog iznosa penzije korisnika vojnih penzija (za period januar 2008. – oktobar 2015. godine).

500000–IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU planirani su u iznosu od 895,00 miliona dinara i čine 0,15% od ukupnih rashoda i izdataka.

Planirana sredstva u iznosu od 336,00 miliona dinara (Ko511000) namenjena su za potrebe realizacije izvođenja radova na izgradnji, dogradnji, sanaciji, rekonstrukciji, adaptaciji i investicionom održavanju objekata Fonda, za potrebe vršenja usluge stručnog nadzora nad izvođenjem navedenih radova, kao i za potrebe izrade investiciono-tehničke dokumentacije i stručnog praćenja realizacije pomenutih projekata (tehnička kontrola investiciono-tehničke dokumentacije, izrada plana preventivnih mera i praćenje radova od strane koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu na gradilištima).

Ova sredstva su namenjena za unapređenje uslova rada i korišćenja objekata od strane zaposlenih i osiguranika, kao i u cilju postizanja bolje energetske efikasnosti i bezbednosti i zdravlja na radu u objektima Fonda.

Sredstva za nabavku opreme planirana su u iznosu od 287,80 miliona dinara (Ko512000). Najveći deo sredstava odnosi se na nabavku računarske opreme, komunikacione opreme, nabavku i proširenje servera i storidz uređaja, nabavku opreme za digitalizaciju i arhiviranje, nabavku štampača, uređaja za neprekidno napajanje, telefonskih centrala, kancelarijskog i nameštaja za potrebe arhiviranja dokumentacije, medicinske opreme i drugo.

Ovim sredstvima obuhvaćena je i nabavka opreme koja se ugrađuje u objekte Fonda u sklopu izvođenja radova na izgradnji, sanaciji, rekonstrukciji, adaptaciji i investicionom održavanju objekata (centralna klimatizacija, split sistemi i komunikaciona oprema).

Za opremu koja se nabavlja kroz radove kao što su protivpožarne centrale i ostala slična oprema (Ko513000) planirano je 8,40 miliona dinara.

Sredstva vezana za nabavku nematerijalne imovine namenjena su nabavkama licenci i kompjuterskog softvera neophodnog za povećanje sigurnosti celog IT sistema Fonda kroz centralizovano skladištenje log fajlova, bolju evidenciju pristupa serverima, upravljanje korisničkim nalozima i dodeljenim privilegijama, kao i za evidencije svih aktivnosti u bazama podataka. Planirana su u iznosu od 262,80 miliona dinara (Ko515000).

600000 – IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE planirani su u iznosu 7,00 milijardi dinara (Ko621000), sa učešćem od 1,16% u ukupnim rashodima i izdacima.

Zakonom o privatizaciji („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 46/15, 112/15 i 20/2016 – autentično tumačenje), predviđeno je da se, radi uspešnije privatizacije, u cilju rasterećenja obaveza subjekata privatizacije, može sprovesti konverzija potraživanja poverilaca u trajni ulog subjekta privatizacije.

Zaključcima Vlade RS preporučeno je Upravnom odboru Fonda da, kao meru realizacije UPPR preduzeća, donese odluku da se potraživanje Fonda prema određenom preduzeću po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje konvertuje u udeo Fonda u kapitalu preduzeća (u istom iznosu planirana su sredstva na prihodima od doprinosa Ko720000).

Ostavite komentar