Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2017. godinu: 1) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, 2) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 3) Nacionalne službe za zapošljavanje, 4) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

O B R A Z L O Ž E Nj E

FINANSIJSKOG PLANA

REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

ZA 2017. GODINU

Novembar 2016. godine

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE FINANSIJSKOG PLANA

REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

Pravni osnov za donošenje finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) sadržan je u odredbama člana 38. Zakona o budzetskom sistemu (“Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispr., 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon i 103/15), kojim je utvrđeno da su organizacije obaveznog socijalnog osiguranja obavezne da pripreme finansijske planove na osnovu smernica utvrđenih Fiskalnom strategijom. Kako Fiskalna strategija nije doneta u Zakonom definisanom roku, Republički fond je Predlog finansijskog plana za 2017. godinu izradio na osnovu parametara dobijenih od Ministarstva finansija.

Prema istom članu ovog zakona, nadležno ministarstvo obavezno je da finansijski plan organizacije za obavezno socijalno osiguranje dostavi ministru nadležnom za poslove finansija.

U članu 6. Zakona o budzetskom sistemu propisano je da finansijski plan organizacija obaveznog socijalnog osiguranja donosi nadležni organ organizacije za obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom i drugim propisom, uz saglasnost Narodne skupštine.

Članom 221. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispr., 57/11, 110/12 – odluka US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – odluka US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon – u daljem tekstu: Zakon) propisano je da Upravni odbor donosi finansijski plan, što je određeno i Statutom Republičkog fonda.

2. PRAVNI OSNOV ZA PLANIRANjE PRIHODA I PRIMANjA

2.1. Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja

Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja sadržan je u odredbama člana 201. Zakona kojim je propisano da se sredstva za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuju uplatom doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i iz drugih izvora.

U članu 230. Zakona propisano je da prihode Republičkog fonda čine sredstva od:

doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje,

premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koje organizuje i sprovodi Republički fond,

imovine kojom raspolaže Republički fond,

domaćih i inostranih kredita i zajmova,

drugih sredstava, u skladu sa zakonom.

2.1.1. Sredstva za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona

Članom 22. stav 1. Zakona predviđeno je da se osiguranicima u smislu ovog zakona i pod uslovima propisanim ovim zakonom, smatraju i lica koja pripadaju grupaciji stanovništva koja je izložena povećanom riziku obolevanja; lica čija je zdravstvena zaštita potrebna u vezi sa sprečavanjem, suzbijanjem, ranim otkrivanjem i lečenjem bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja; kao i lica koja su u kategoriji socijalno ugroženog stanovništva, ako ne ispunjavaju uslove za sticanje svojstva osiguranika iz člana 17. Zakona, ili ako prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ne ostvaruju kao članovi porodice osiguranika, i to:

1) deca do navršenih 18 godina života, školska deca i studenti do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina, u skladu sa zakonom;

2) žene u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja i materinstva do 12 meseci nakon porođaja;

3) lica starija od 65 godina života;

4) osobe sa invaliditetom, po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i mentalno nedovoljno razvijena lica;

5) lica u vezi sa lečenjem od HIV infekcije ili drugih zaraznih bolesti koje su utvrđene posebnim zakonom kojim se uređuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multiple skleroze, lica u terminalnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije, cistične fibroze, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice, bolesti zavisnosti, oboleli od retkih bolesti; kao i lica obuhvaćena zdravstvenom zaštitom u vezi sa davanjem i primanjem tkiva i organa;

6) monasi i monahinje;

7) materijalno neobezbeđena lica koja primaju novčanu socijalnu pomoć, odnosno koja su korisnici porodične invalidnine, po propisima o socijalnoj zaštiti, odnosno po propisima o zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata;

8) korisnici stalnih novčanih pomoći, kao i pomoći za smeštaj u ustanove socijalne zaštite ili u druge porodice, po propisima o socijalnoj zaštiti;

9) nezaposlena lica i druge kategorije socijalno ugroženih lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa ovim zakonom;

10) korisnici pomoći – članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka;

11) lica romske nacionalnosti koja zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u Republici Srbiji;

12) žrtve nasilja u porodici;

13) žrtve trgovinom ljudima;

14) lica koja su obuhvaćena obaveznom imunizacijom u skladu sa propisima kojima se uređuje zdravstvena zaštita stanovništva od zaraznih bolesti;

15) lica koja su obuhvaćena ciljanim preventivnim pregledima, odnosno skriningom prema odgovarajućim republičkim programima;

16) samohrani roditelji sa decom do sedam godina života čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa ovim zakonom.

Stavom 4. istog člana propisano je da se osiguranikom, u smislu Zakona, smatra i lice kome je nadležni republički organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog lica iz bivših republika SFRJ, ako ispunjava uslov iz stava 2. ovog člana i ako ima boravište na teritoriji Republike Srbije.

Članom 204. Zakona predviđeno je da se sredstva za uplatu doprinosa za osiguranike iz člana 22. Zakona obezbeđuju u budzetu Republike Srbije.

2.1.2. Sredstva za isplatu 35% od osnova za naknadu zarade u slučaju

privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacije u vezi

sa održavanjem trudnoće

U članu 96. st. 4. i 5. Zakona utvrđeno je da se u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće, počev od 31. dana privremene sprečenosti za rad, visina naknade zarade obezbeđuje u iznosu od 100% od osnova za naknadu zarade, s tim što se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuje iznos od 65% od osnova za naknadu zarade, kao i iznos od 35% od osnova za naknadu zarade iz sredstava budzeta Republike Srbije koja se prenose Republičkom fondu.

2.1.3. Sredstva za zdravstvenu zaštitu lica

obolelih od retkih bolesti

Planiranje sredstava za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od određenih retkih bolesti vrši se na osnovu člana 59. stav 2. Zakona, člana 5. stav 2. i člana 18. stav 2. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 88/11 i 93/12).

3. PRAVNI OSNOV ZA PLANIRANjE RASHODA I IZDATAKA

Pravni osnov za planiranje rashoda i izdataka Republičkog fonda sadržan je u članu 231. Zakona u kome je propisano da se sredstva Republičkog fonda koriste samo za namene određene zakonom, i to:

za ostvarivanje prava osiguranih lica iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,

za unapređivanje sistema zdravstvenog osiguranja,

za ostvarivanje prava osiguranih lica iz dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje organizuje i sprovodi Republički fond,

za podmirenje troškova sprovođenja zdravstvenog osiguranja,

za druge rashode, u skladu sa zakonom.

4. PLANSKI ELEMENTI ZA DONOŠENjE FINANSIJSKOG PLANA

Instrukcijom Ministarstva finansija broj: 401-00-03885/2016-03 od 15.11.2016. godine utvrđeni su relevantni parametri za sastavljanje Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu (u daljem tekstu: Finansijski plan za 2017. godinu), i to:

ukupni planirani prihodi i primanja 228.600.000.000 dinara;

doprinosi za zdravstveno osiguranje 144.000.000.000 dinara;

transfer iz budzeta u iznosu od 24.400.000.000 dinara, od kojih:

sa razdela Ministarstva finansija 20.000.000.000 dinara i to: 19.750.000.000 dinara zbog smanjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje i 250.000.000 dinara po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva;

sa razdela Ministarstva zdravlja 4.400.000.000 dinara i to: 1.700.000.000 dinara za naknadu zarade u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, 1.100.000.000 dinara za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti, 1.000.000.000 dinara za zdravstvenu zaštitu lica koja se smatraju osiguranicima po članu 22. Zakona i 600.000.000 dinara za otpremnine usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama;

ukupni planirani rashodi i izdaci 228.600.000.000 dinara;

plate i dodaci zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i Republičkom fondu i rashodi zdravstvene zaštite 215.600.000.000 dinara (od toga za otpremnine usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama 600.000.000 dinara);

projektovana inflacija, godišnji prosek 2,4%;

realni rast BPD 3,0%;

BDP po tekućim tržišnim cenama, procenjuje se na 4.397 milijardi dinara.

U pomenutoj instrukciji date su sledeće smernice:

prilikom planiranja mase sredstava za plate polazi se od postojećeg broja zaposlenih, a ne sistematizovanih,

plate odnosno zarade u zdravstvenim ustanovama potrebno je planirati u manjem obimu za 1.200 zaposlenih, na predlog ministarstva nadležnog za poslove državne uprave i lokalne samouprave,

u 2017. godini potrebno je planirati uvećanje plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama za 5%.

Dopunom instrukcije Ministarstva finansija od 17.11.2016. godine data je mogućnost Republičkom fondu da preraspodeli rashode u okviru dostavljenih limita, a u skladu sa potrebama Republičkog fonda dostavljenim 16.11.2016. godine. Republički fond je dana 16.11.2016. godine dostavio Ministarstvu finansija predlog za izmenu instrukcije kojom su utvrđeni relevantni parametri sa izradu Finansijskog plana za 2017. godinu, na način da se plate i dodaci zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i Republičkom fondu i rashodi zdravstvene zaštite planiraju u iznosu od 214.150.000.000 dinara.

Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja planirani su na osnovu podataka dostavljenih od Republičkog fonda za PIO i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Republički fond za PIO dostavio je sledeće podatke:

planirani transferi Republičkom fondu u 2016. godini za zdravstveno osiguranje korisnika penzija: osiguranika zaposlenih 44.950.000.000 dinara, osiguranika samostalnih delatnosti 2.765.000.000 dinara i osiguranika poljoprivrednika 2.602.000.000 dinara;

planirani transferi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u iznosu od 30.000.000 dinara;

planirani prihodi Republičkog fonda od Republičkog fonda za PIO, koji se koriste za isplatu bolovanja do izlaska osiguranih lica na invalidsku komisiju 105.000.000 dinara.

Nacionalna služba za zapošljavanje dostavila je podatke o planiranim transferima u korist Republičkog fonda u 2017. godini, i to:

doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica 1.699.955.000 dinara;

doprinos za zdravstveno osiguranje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 20.880.000 dinara.

Za pripremu Finansijskog plana za 2017. godinu korišćeni su i sledeći podaci:

ostvareni prihodi i primanja i izvršeni rashodi i izdaci u periodu januar – oktobar 2016. godine;

visina obaveza po vrstama sa projekcijom na godišnji nivo;

podaci prikupljeni od zdravstvenih ustanova čiji je osnivač RepublikaSrbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, i to: procena prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2017. godinu po izvorima, procena potrebnih sredstava za jubilarne nagrade i otpremnine za ugovorene radnike, procena sredstava po osnovu obaveza koje proizilaze iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom za 2017. godinu.

Upravni odbor Republičkog fonda je dana 22.11.2016. godine doneo Finansijski plan za 2017. godinu na osnovu navedenih parametara.

Dopisom Ministarstva zdravlja broj: 401-00-02332/2016-05 od 23.11.2016. godine naloženo je Republičkom fondu da u Predlogu finansijskog plana za 2017. godinu planira sredstva za plate za najmanje 102.500 zaposlenih radnika po kadrovskoj strukturi koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja. Shodno navedenom, izvršene su izmene u strukturi planiranih rashoda zdravstvene zaštite, na način da su povećana planirana sredstva na poziciji plate i naknade plate sa doprinosima na teret poslodavca u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti sa 91.216,20 miliona dinara na 93.337,00 miliona dinara i rashodi za stomatološke usluge sa 4.801,55 miliona dinara na 5.083,85 miliona dinara, dok su umanjeni planirani rashodi na sledećim pozicijama: lekovi izdati na recept sa 27.502,43 miliona dinara na 26.344,02 miliona dinara, pomagala i naprave sa 3.620,00 miliona dinara na 3.240,00 miliona dinara, ishrana bolesnika sa 2.415,00 miliona dinara na 2.315,00 miliona dinara, materijalni i ostali troškovi sa 12.048,91 miliona dinara na 11.948,91 miliona dinara, ustanove van Plana mreže sa 2.000,00 miliona dinara na 1.547,31 miliona dinara, materijal za dijalizu sa 4.374,58 miliona dinara na 4.331,48 milona dinara i ustanove specijalizovane za rehabilitaciju sa 3.774,01 miliona dinara na 3.474,01 miliona dinara.

Upravni odbor Republičkog fonda je dana 24.11.2016. godine doneo Finansijski plan za 2017. godinu na osnovu navedenog dopisa Ministarstva zdravlja.

Navedeni Finansijski plan dostavljen je Ministarstvu zdravlja dopisom Republičkog fonda 01/2 broj: 450-7257/16-1 od 24.11.2016. godine. Nakon razmatranja navedenog Finansijskog plana, Ministarstvo zdravlja je dopisom broj: 401-00-02332/2016-05 od 24.11.2016. godine, naložilo Republičkom fondu da hitno ovom ministarstvu dostavi korigovani plan na način da je na postojeći broj zaposlenih radnika u zdravstvenim ustanovama čije se plate finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, potrebno planirati sredstva za plate za još 2.500 radnika po dinamici i strukturi iz dostavljene tabele 1 koju je Ministarstvo zdravlja kao predlog sačinilo u saradnji sa Ministarstvom finansija. Uz tabelu 1, dostavljena je i tabela 2, koja je urađena po zahtevu Ministarstva finansija u kojoj je prikazan broj zdravstvenih radnika čije će se plate finansirati iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, a koje je potrebno zaposliti u zdravstvenim ustanovama.

U navedenom dopisu Ministarstvo zdravlja je navelo da se ne smanjuju rashodi za zdravstvenu zaštitu osiguranih lica, već drugi troškovi koji se ne odnose na ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja.

Shodno dopisu Ministarstva zdravlja broj: 401-00-02332/2016-05 od 24.11.2016. godine, izvršene su sledeće izmene u odnosu na Finansijski plan koji je Upravni odbor Republičkog fonda usvojio na sednici održanoj 22.11.2016. godine:

uvećani su rashodi zdravstvene zaštite za 318,80 miliona dinara (sa 212.050,00 miliona dinara na 212.368,80 miliona dinara), u delu koji se odnosi na plate i naknade plate sa doprinosima na teret poslodavca u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti (sa 91.216,20 miliona dinara na 91.494,00 miliona dinara) i prevoz zaposlenih na posao i sa posla u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti (sa 3.296,28 miliona dinara na 3.337,28 miliona dinara),

umanjeni su rashodi sprovođenja zdravstvenog osiguranja za 138,80 miliona dinara (sa 4.810,00 miliona dinara na 4.671,20 miliona dinara), u delu koji se odnosi na osnovna sredstva (sa 237,33 miliona dinara na 100,00 miliona dinara) i novčane kazne i penale po rešenju sudova (sa 133,07 miliona dinara na 131,60 miliona dinara) i

umanjeni su rashodi za konverzije potraživanja Republičkog fonda po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje u trajni ulog u kapitalu privrednih društava po zaključcima Vlade za 180,00 miliona dinara (sa 300,00 miliona dinara na 120,00 miliona dinara).

5. OSNOVNI PODACI O REPUBLIČKOM FONDU

Republički fond je pravno lice osnovano Zakonom sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje u kome se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja i obezbeđuju sredstva za obavezno zdravstveno osiguranje, u skladu sa Zakonom.

5.1. Naziv, adresa i organizaciona struktura Republičkog fonda

Republički fond posluje pod sledećim nazivom:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

11000 Beograd

Jovana Marinovića br. 2

PIB 101288707 MATIČNI BROJ 06042945 REGISTARSKI BROJ 6012578688 ŠIFRA DELATNOSTI 075300 TEKUĆI RAČUN 840-26650-09

Pokrajinski fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Pokrajinski fond) je organizaciona jedinica Republičkog fonda.

U Republičkom fondu su, kao organizacioni delovi, obrazovane filijale (čije su niže organizacione jedinice ispostave), i to:

R. br. Filijala Sedište Broj ispostava Broj isturenih šaltera 1. za Severnobački okrug Subotica 2   2. za Srednjebanatski okrug Zrenjanin 4   3. za Severnobanatski okrug Kikinda 5   4. za Južnobanatski okrug Pančevo 7   5. za Zapadnobački okrug Sombor 3   6. za Južnobački okrug Novi Sad 10   7. za Sremski okrug Sremska Mitrovica 6   8. za Mačvanski okrug Šabac 7   9. za Kolubarski okrug Valjevo 5   10. za Podunavski okrug Smederevo 2   11. za Braničevski okrug Požarevac 6   12. za Šumadijski okrug Kragujevac 6   13. za Pomoravski okrug Jagodina 5   14. za Borski okrug Bor 3 1 15. za Zaječarski okrug Zaječar 2   16. za Zlatiborski okrug Užice 9   17. za Moravički okrug Čačak 3 1 18. za Raški okrug Kraljevo 2 1 19. za Rasinski okrug Kruševac 5 3 20. za Nišavski okrug Niš 7 4 21. za Toplički okrug Prokuplje 3   22. za Pirotski okrug Pirot 3   23. za Jablanički okrug Leskovac 5 3 24. za Pčinjski okrug Vranje 7   25. za Kosovski, Pećki i Prizrenski okrug Priština – u Gračanici 6   26. za Kosovskomitrovački okrug Kosovska Mitrovica 4   27. za Kosovskopomoravski okrug Gnjilane 2   28. za grad Beograd Beograd 17 2 29. Novi Pazar Novi Pazar 1     Ukupno:   147 15

Republički fond ima 31 filijalu (dve ne funkcionišu, i to: u Prizrenu i Peći, a filijala u Gračanici najvećim delom pokriva područje ovih filijala).

U Republičkom fondu funkcioniše 29 filijala u kojima osiguranici i osigurana lica Republički fonda ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja.

5.2. Broj i kvalifikaciona struktura zaposlenih u Republičkom fondu

U Republičkom fondu na dan 30.09.2016. godine, u radnom odnosu je bilo 2.193 zaposlenih, i to:

Stepen stručne spreme Broj zaposlenih Struktura (%) Stečeno visoko obrazovanje na studijama II stepena u trajanju od najmanje četiri godine (VII SSS) 992 45,24 Stečeno visoko obrazovanje na studijama I stepena u trajanju do tri godine (VI SSS) 327 14,91 Završena srednja stručna škola u petogošnjem trajanju (V SSS) 8 0,36 Završena srednja stručna škola u četvorogodišnjem trajanju (IV SSS) 818 37,30 Završena srednja stručna škola u trogodišnjem trajanju (III SSS) 16 0,73 Završena osnovna škola 32 1,46 UKUPNO: 2.193 100,00

6. OSNOVNI PODACI O MREŽI KORISNIKA SREDSTAVA REPUBLIČKOG FONDA

Republički fond obezbeđuje zdravstvenu zaštitu osiguranim licima na osnovu ugovora zaključenih sa davaocima zdravstvenih usluga, i to sa:

zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova u skladu sa odredbama Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova („Službeni glasnik RS“, br. 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/10, 6/12, 37/12 i 8/14);

davaocima zdravstvenih usluga koji nisu u Planu mreže.

6.1. Zdravstvene ustanove u Planu mreže

Pravo iz zdravstvenog osiguranja, odnosno iz zdravstvene zaštite, osiguranici i druga lica ostvaruju u 350 zdravstvenih ustanova koje se finansiraju iz sredstava Republičkog fonda, i to:

R.b. Naziv zdravstvene ustanove Broj zdravstvenih ustanova 1. Domovi zdravlja 150 2. Zdravstveni centri 13 3. Opšte bolnice 30 4. Specijalne bolnice 18 5. Zavodi 17 6. Instituti 12 7. Klinike 7 8. Kliničko-bolnički centri 5 9. Klinički centri 4 10. Zdravstvene ustanove za rehabilitaciju 20 11. Institut/zavodi za javno zdravlje 25 12. Apoteke 40 13. Vojne ustanove 3 14. Institut/zavodi za transfuziju krvi 3 15. Institut za virusologiju, vakcine i serume i Zavod za antirabičnu zaštitu  2 16. Zavod za sudsku medicinu 1   UKUPNO: 350

6.2. Davaoci zdravstvenih usluga koji nisu u Planu mreže

Zdravstvena zaštita ostvaruje se i preko:

ustanova socijalne zaštite (56 ustanova),

davalaca zdravstvenih usluga koje nisu u Planu mreže, a koji pružaju usluge koje se ne mogu obezbediti u okviru postojećih kapaciteta zdravstvenih ustanova u Planu mreže,

ortopedskih i optičarskih preduzeća i radnji,

apoteka u privatnom vlasništvu (640 apoteka).

7. PLANIRANI PRIHODI I PRIMANjA

Prihodi i primanja planirani u Finansijskom planu za 2017. godinu u odnosu na planirane prihode i primanja u 2016. godini iznose:

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija PRIHODI I PRIMANjA Finansijski plan za 2016. godinu Finansijski plan za 2017. godinu Indeks 1 2 3 4 4/3×100 700000 TEKUĆI PRIHODI 219.598.930 228.598.930 104,10 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 135.100.000 144.000.000 106,59 721000 Doprinosi za socijalno osiguranje 135.100.000 144.000.000 106,59 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 61.999.635 66.136.232 106,67 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 64.647.569 68.953.306 106,66 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 8.318.752 8.778.916 105,53 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 134.044 131.546 98,14 730000 DONACIJE I TRANSFERI 28.200.000 24.400.000 86,52 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 28.200.000 24.400.000 86,52 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 28.200.000 24.400.000 86,52 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 28.200.000 24.400.000 86,52 733161 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 28.200.000 24.400.000 86,52 7331611 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona 668.000 1.000.000 149,70 7331615 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti 600.000 1.100.000 183,33 7331616 Transferi od budzeta – 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće 1.380.000 1.700.000 123,19 7331617 Transferi od budzeta po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva po Zaključku Vlade 300.000 250.000 83,33 7331618 Transferi od budzeta zbog smanjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje 20.852.000 19.750.000 94,72 7331619 Transferi od budzeta usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama 4.400.000 600.000 13,64 740000 DRUGI PRIHODI 2.412.211 6.408.868 265,68 741000 PRIHODI OD IMOVINE 360 2.300 638,89 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 860.856 4.700.468 546,02 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 8.916 9.000 100,94 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 8.916 9.000 100,94 742200 Takse i naknade 19.715 26.000 131,88 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 832.225 4.665.468 560,60 742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 832.225 4.665.468 560,60 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 995 1.100   745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 1.550.000 1.705.000 110,00 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 1.550.000 1.705.000 110,00 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.550.000 1.705.000 110,00 745161 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 200.000 200.000 100,00 745166 Sredstva od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti 1.350.000 1.505.000 111,48 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 748.100 748.100 100,00 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 507.600 498.100 98,13 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 240.500 250.000 103,95 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 53.138.619 53.041.962 99,82 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 53.138.619 53.041.962 99,82 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 53.138.619 53.041.962 99,82 781310 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53.138.619 53.041.962 99,82 781311 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 2.141.976 1.699.955 79,36 781312 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO za osiguranike zaposlene 44.780.000 44.950.000 100,38 781313 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.655.000 2.602.000 98,00 781314 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.565.000 2.765.000 107,80 781315 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 40.000 30.000 75,00 781316 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje 895.143 974.127 108,82 781317 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 61.500 20.880 33,95 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 570 570 100,00 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 570 570 100,00 811000 Primanja od prodaje nepokretnosti 500 500 100,00 812000 Primanja od prodaje pokretne imovine 50 50 100,00 813000 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 20 20 100,00 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 500 500 100,00 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 500 500 100,00 921000 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine 500 500 100,00   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA – klase 7, 8 i 9 219.600.000 228.600.000 104,10

Planirani prihodi i primanja za 2017. godinu iznose 228.600,00 miliona dinara, što je za 9.000,00 miliona dinara (4,10%) više od planiranih prihoda i primanja za 2016. godinu.

7.1. Prihodi od doprinosa

Prihodi po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje planirani su na nivou od 144.000,00 miliona dinara, što je za 6,59% više u odnosu na prihode od doprinosa planirane za 2016. godinu. U ukupnim planiranim prihodima i primanjima za 2017. godinu, ovi prihodi učestvuju sa 62,99%.

Prihodi po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje planirani su na osnovu parametara dostavljenih od strane Ministarstva finansija. Struktura ovih prihoda planirana je na osnovu učešća pojedinih vrsta prihoda od doprinosa u ukupno ostvarenim prihodima od doprinosa u periodu januar-oktobar 2016. godine.

Prihodi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenih planirani su u iznosu od 66.136,23 miliona dinara (6,67% više u odnosu na plan za 2016. godinu).

Prihodi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavaca planirani su u iznosu od 68.953,31 miliona dinara (6,66% više u odnosu na plan za 2016. godinu).

Prihodi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica planirani su u iznosu od 8.778,92 miliona dinara (5,53% više u odnosu na plan za 2016. godinu).

Doprinosi koji se ne mogu razvrstati planirani su u iznosu od 131,55 miliona dinara (1,86% manje u odnosu na plan za 2016. godinu).

7.2. Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda planirani su na osnovu podataka koje je dostavio Republički fond za PIO i Nacionalna služba za zapošljavanje.

Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja planirani su u ukupnom iznosu od 53.041,96 miliona dinara, što je za 96,66 miliona dinara (0,18%) manje u odnosu na planirane transfere u 2016. godini. Ovi prihodi učestvuju sa 23,20% u ukupno planiranim prihodima i primanjima za 2017. godinu.

Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond, planiran je u iznosu od 974,13 miliona dinara. Visina ovih prihoda planirana je na osnovu učešća doprinosa za zdravstveno osiguranje u planiranim rashodima za naknadu zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad za 2017. godinu.

7.3. Transferi od budzeta Republike Srbije

7.3.1. Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona

Na osnovu parametara dostavljenih od strane Ministarstva finansija, transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona planirani su u iznosu od 1.000,00 miliona dinara.

U članu 22. stav 1. Zakona propisano je da se osiguranicima smatraju i lica koja pripadaju grupaciji stanovništva koja je izložena povećanom riziku oboljevanja, lica čija je zdravstvena zaštita potrebna u vezi sa sprečavanjem, suzbijanjem, ranim otkrivanjem i lečenjem bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja, kao i lica koja su u kategoriji socijalno ugroženog stanovništva, ako ne ipunjavaju uslove za sticanje svojstva osiguranika, ili ako prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ne ostvaruju kao članovi porodice osiguranika.

U stavu 4. istog člana propisano je da se osiguranikom, u smislu ovog zakona smatra i lice kome je nadležni organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog lica iz bivših republika SFRJ, ako ima boravište na teritoriji Republike Srbije.

Zakonom je bliže uređeno vođenje matične evidencije o osiguranim licima i korišćenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 115.-138.). Po podacima Republičkog fonda na dan 30. jun 2016. godine ukupno je registrovano 973.402 lica koja se po članu 22. st. 1. i 4. Zakona smatraju osiguranicima.

U članu 204. Zakona propisano je da se sredstva za uplatu doprinosa za osiguranike iz člana 22. Zakona obezbeđuju u budzetu Republike Srbije.

Osnovica za uplatu doprinosa za osiguranike iz člana 22. Zakona je mesečna osnovica doprinosa koju čini 15% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene po zaposlenom u prethodnoj godini, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike (član 35b. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – „Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12 – usklađeni din. izn., 8/13 – usklađeni din. izn., 47/13, 108/13, 6/14 – usklađeni din. izn., 57/14, 68/14 – dr. zakon i 5/15 – usklađeni din. izn., 112/15 i 5/16- usklađeni din. izn.).

Mesečna osnovica doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budzetu Republike za 2016. godinu iznosi 9.172,00 dinara („Službeni glasnik RS“, broj 7/16).

Dopisom 03 broj: 400-14/16-1 od 05.08.2016. godine, Republički fond je Ministarstvu zdravlja dostavio podatak o potrebnim sredstvima za 2017. godinu, za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. st. 1. i 4. Zakona, koji bi trebalo da se planira u budzetu Republike za 2017. godinu za ukupan broj registrovanih osiguranika (nosilaca osiguranja) i to:

Na mesečnom nivou: 973.402 x 9.172,00 x 10,3% = 919.588.443,83 dinara

Ukupno za 2017. godinu: 919.588.443,83x 12 = 11.035.061.325,96 dinara.

Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona planirani su u iznosu od 1.000,00 miliona dinara, umesto 11.035,06 miliona dinara koliko bi trebalo planirati u skladu sa zakonskim odredbama.

7.3.2. Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica

obolelih od retkih bolesti

Sredstva za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti planirana su u iznosu od 1.100,00 miliona dinara na osnovu parametara dostavljenih od strane Ministarstva finansija. Predviđeno je da se ova sredstva u 2017. godini prenesu Republičkom fondu za nabavku lekova za lečenje lica obolelih od retkih urođenih bolesti metabolizma i retkih tumora svih lokalizacija (naslednih i nenaslednih).

7.3.3. Transferi od budzeta – 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti

za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće

Dopisom 03 broj: 400-14/16-1 od 05.08.2016. godine, Republički fond je Ministarstvu zdravlja dostavio podatak o potrebnim sredstvima za 2017. godinu po osnovu transfera od budzeta – 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće, u iznosu od 2.026,00 miliona dinara, koje bi trebalo planirati u Finansijskom planu za 2017. godinu.

Na osnovu parametara dostavljenih od strane Ministarstva finansija, transfer od budzeta po osnovu 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće za 2017. godinu planiran je u iznosu od 1.700,00 miliona dinara, umesto procenjenih 2.026,00 miliona dinara.

7.3.4. Transferi od budzeta po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva po Zaključku Vlade

Na osnovu parametara dostavljenih od strane Ministarstva finansija, planirani su transferi od budzeta po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva po Zaključku Vlade u iznosu od 250,00 miliona dinara.

7.3.5. Transferi od budzeta zbog smanjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje

Na osnovu parametara dostavljenih od strane Ministarstva finansija, transferi od budzeta zbog smanjene stope doprinosa planirani su u iznosu od 19.750,00 miliona dinara.

7.3.6. Transferi od budzeta usled očekivanog odliva

zaposlenih u zdravstvenim ustanovama

Na osnovu parametara dostavljenih od strane Ministarstva finansija, transferi od budzeta za otpremnine usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama planirani su u iznosu od 600,00 miliona dinara.

7.4. Drugi prihodi

Drugi prihodi (prihodi od imovine, prihodi od prodaje dobara i usluga, prihodi po osnovu novčanih kazni i oduzete imovinske koristi i mešoviti i neodređeni prihodi) planirani su u ukupnom iznosu od 6.408,87 miliona dinara, što je za 3.996,66 miliona dinara više u odnosu na plan za 2016. godinu.

U okviru drugih prihoda, najveći iznos je planiran po osnovu prihoda od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice (4.665,47 miliona dinara). Prihodi od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice morali su biti planirani na nerealno visokom nivou iz razloga što su parametrima za izradu Finansijskog plana za 2017. godinu dostavljenim od strane Ministarstva finansija određeni limiti za planiranje prihoda i primanja, i to: prihodi od doprinosa, transferi od budzeta i ukupni prihodi i primanja. Takođe, usaglašavanjem podataka sa Republičkim fondom za PIO i Nacionalnom službom za zapošljavanje određeni su prihodi koji se planiraju u okviru transfera od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. Iz navedenih razloga, prihodi od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice u okviru grupe 740000 – Drugi prihodi su morali biti planirani u Finansijskom planu za 2017. godinu u znatno većem iznosu od procenjenog ostvarenja, kako bi finansijski plan bio sačinjen u skladu sa dostavljenim parametrima.

Prihodi od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice obuhvataju prihode od međunarodnih sporazuma i konvencija, prihode po osnovu zdravstvenih kartica, prihode po osnovu premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i dr. Kako je realno očekivati da će većina osiguranih lica zahtev za zamenu isprava zdravstvenog osiguranja podneti do kraja 2016. godine, procenjuje se da će prihodi na ovoj poziciji u 2017. godini biti ostvareni na znatno nižem nivou u odnosu na planirane.

U okviru drugih prihoda značajni su prihodi po osnovu sredstava od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti, u skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 51/09, 78/11, 101/11, 93/12 i 7/13 – odluka US), koji su planirani u iznosu od 1.505,00 miliona dinara, a na osnovu ostvarenja ovih prihoda u periodu januar-oktobar 2016. godine.

7.5. Memorandumske stavke za refundaciju rashoda

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda planirane su u ukupnom iznosu od 748,10 miliona dinara, što je na nivou plana za 2016. godinu.

U okviru memorandumskih stavki za refundaciju rashoda iz tekuće godine planirani su prihodi po osnovu naknade od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika i prihodi od primljenih avansa od Republičkog fonda za PIO, koji se koristi za isplatu bolovanja do izlaska osiguranih lica na invalidsku komisiju (prema podacima Republičkog fonda za PIO, 105,00 miliona dinara).

7.6. Primanja od prodaje nefinansijske imovine

Primanja od prodaje nefinansijske imovine planirana su na nivou plana za 2016. godinu (0,57 miliona dinara).

7.7. Primanja od prodaje finansijske imovine

Primanja od prodaje finansijske imovine planirana su u iznosu od 0,50 miliona dinara, što je na nivou plana za 2016. godinu.

8. PLANIRANI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u Finansijskom planu Republičkog fonda za 2016. godinu planirani su u iznosu od 219.600,00 miliona dinara. U skladu sa članom 61. stav 11. Zakona o budzetskom sistemu i članom 6. Finansijskog plana, v.d. direktora Republičkog fonda doneo je odluke o preusmeravanju aproprijacija za izdatke utvrđene Finansijskim planom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu 03 broj: 450-2335/16 od 21.04.2016. godine, 03 broj: 450-4741/16 od 08.08.2016. godine i 03 broj: 450-6944/16 od 09.11.2016. godine (u daljem tekstu: odluke o preusmeravanju aproprijacija).

Pregled planiranih rashoda i izdataka za 2017. godinu u odnosu na planirane rashode i izdatke za 2016. godinu, posle izmena po osnovu navedenih odluka, prikazan je u tabeli:

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija RASHODI I IZDACI Finansijski plan za 2016. godinu Odluke o preusme-ravanju aproprija-cija Finansijski plan za 2016. godinu posle odluka o preusme-ravanju apropri-jacija Finansijski plan za 2017. godinu Indeks 1 2 3 1. Lekovi na recept (bez privatnih apoteka) 3.637,00 79,24 2. Primarna zdravstvena zaštita 611,60 13,32 3. Sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita 275,50 6,00 4. Stomatologija 32,80 0,71 5. Pomagala u apotekama (bez privatnih apoteka) 0,35 0,01 6. Zavodi za javno zdravlje 7,75 0,17 7. Ustanove specijalizovane za rehabilitaciju 24,10 0,53 8. Institut i zavodi za transfuziju 0,90 0,02   UKUPNO: 4.590,00 100,00

Prihodi i primanja iz ostalih izvora planirani su u iznosu od 30.140,89 miliona dinara i učestvuju sa 12,55% u ukupnim prihodima i primanjima.

Prihodi i primanja iz budzeta planirani su u iznosu od 12.141,49 miliona dinara i čine ih prihodi i primanja od Republike, autonomne pokrajine i opštine. Ovi prihodi čine 5,05% ukupnih prihoda i primanja.

Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 705,38 miliona dinara i čine 0,29% ukupno planiranih prihoda i primanja.

Ukupno planirani rashodi i izdaci korisnika sredstava Republičkog fonda u 2016. godini iznose 238.871,58 miliona dinara i planirani su po izvorima finansiranja.

Ukupni rashodi i izdaci najvećim delom su finansirani od strane organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno Republičkog fonda i iznose 197.270,59 miliona dinara (82,58% ukupnih rashoda i izdataka).

Planirani rashodi zdravstvene zaštite u iznosu od 212.368,80 miliona dinara odnose se na sve davaoce zdravstvenih usluga, uključujući i one koji ne dostavljaju obrazac 5 (Izveštaj o izvršenju budzeta) Republičkom fondu (ustanove van Plana mreže, privatne apoteke, dobavljači za pomagala, ustanove socijalne zaštite i dr). Takođe, rashodi vezani za troškove lečenja u inostranstvu se ne uključuju u kolonu od OOSO. Samim tim, planirani rashodi zdravstvene zaštite su veći od planiranih rashoda u koloni 6 (od OOSO).

U ukupnim rashodima rashodi za zaposlene učestvuju sa 50,62% i iznose 120.920,64 miliona dinara. Od toga, zarade iznose 113.880,58 miliona dinara, koje se najvećim delom obezbeđuju iz sredstava od Republičkog fonda (104.042,51 miliona dinara, što je 91,36% ukupnih zarada), koja su namenjena zdravstvenim ustanovama za zarade za ugovoreni broj radnika i sredstava koje zdravstvene ustanove ostvaruju po osnovu fakturisanih usluga, a iz kojih vrše isplatu zarada.

Rashodi i izdaci finansirani iz sopstvenih sredstava planirani su u iznosu od 30.359,07 miliona dinara i čine 12,71% ukupnih rashoda i izdataka.

Rashodi i izdaci finansirani iz budzeta planirani su u iznosu od 10.801,79 miliona dinara i čine 4,52% ukupno planiranih rashoda i izdataka. Ovi rashodi i izdaci finansirani su iz tri vrste izvora: od Republike, autonomne pokrajine i opštine.

Rashodi i izdaci finansirani iz donacija čine 0,18% ukupnih rashoda i iznose 440,13 miliona dinara.

Apoteke ostvaruju sopstvene prihode po osnovu prodaje lekova, paramedicinskih i magistralnih preparata, kao i nemedicinskih sredstava čija se prodaja vrši slobodno na tržištu.

Centri za rehabilitaciju ostvaruju sopstvene prihode pružanjem usluga iz oblasti zdravstvenog turizma, kao i pružanjem zdravstvenih usluga rehabilitacije na tržištu.

*

* *

I Upravni i Nadzorni odbor Republičkog fonda su na na sednici održanoj 22.11.2016. godine usvojili Predlog Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu 01/2 broj: 450-7116/16, koji je 22.11.2016. godine (prvi Predlog Finansijskog plana), koji je izrađen na osnovu smernica Ministarstva finansija dostavljenih dopisom broj: 401-00-03885/2016-03 od 15.11.2016. godine. Predlog prvog Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu 01/2 broj: 450-7116/16 dostavljen je Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu finansija-Sektoru budzeta 22.11.2016. godine.

II Upravni i Nadzorni odbor Republičkog fonda su na na sednici održanoj 24.11.2016. godine usvojili Predlog Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu 01/2 broj: 450-7257/16 (drugi Predlog Finansijskog plana), koji je izrađen na osnovu dopisa Ministarstva zdravlja broj: 401-00-02332/2016-05 od 23.11.2016. godine. Ministarstvo zdravlja je navedenim dopisom naložilo Republičkom fondu da je potrebno da dostavi izmene pozicija u Finansijskom planu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu 01/2 broj: 450-7116/16, koji je usvojen na sednici Upravnog i Nadzornog odbora održanoj 22.11.2016. godine, kako bi planirao sredstva za plate za najmanje 102.500 zaposlenih radnika po kadrovskoj strukturi koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja (dopisom broj: 112-01-01062/2016-02 od 14.11.2016. godine, a koji je Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje dostavljen 18.11.2016. godine). Drugi Predlog Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje dostavljen je Ministarstvu finansija-Sektoru budzeta i Ministarstvu zdravlja. Isti je Ministarstvu zdravlja dostavljen do 10 časova kako je i navedeno u dopisu Ministarstva zdravlja.

Napominjemo da su korekcije (umanjenja) drugog Predloga Finansijskog plana za 2017. godinu u odnosu na prvi Predlog Finansijskog plana za 2017. godinu 01/2 broj: 450-7116/16 od 22.11.2016. godine koji je Upravni odbor Republičkog fonda usvojio na sednici od 22.11.2016. godine, a radi postupanja po dopisu Ministarstva zdravlja broj: 401-00-02332/2016-05 od 23.11.2016. godine, izvršene u ukupnom iznosu od 2.534,20 miliona dinara na sledećim pozicijama:

ishrana bolesnika u iznosu od 100,00 miliona dinara;

materijalni i ostali troškovi u iznosu od 100,00 miliona dinara;

ustanove van Plana mreže u iznosu od 452,69 miliona dinara;

materijal za dijalizu, u iznosu od 43,10 miliona dinara;

lekovi izdati na recept u iznosu od 1.158,41 miliona dinara;

pomagala i naprave u iznosu od 380,00 miliona dinara;

ustanove specijalizovane za rehabilitaciju u iznosu od 300,00 miliona dinara.

Uvećanja drugog Predloga Finansijskog plana za 2017. godinu u odnosu na prvi Predlog Finansijskog plana za 2017. godinu izvršeno je u ukupnom iznosu od 2.534,20 miliona dinara na sledećim pozicijama:

plate i naknade plata sa doprinosima na teret poslodavca za ugovorene radnike u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti za 2017. godinu u iznosu od 2.120,80 miliona dinara;

rashodi za prevoz zaposlenih u zdravstvenim ustanovama za 2017. godinu u iznosu od 131,10 miliona dinara;

stomatološke usluge u iznosu od 282,30 miliona dinara.

III Ovaj predlog Finansijskog plana Republičkog fonda za 2017. godinu (treći Predlog Finansijskog plana) sačinjen je na osnovu dopisa Ministarstva zdravlja broj: 401-00-02332/2016-05 od 24.11.2016. godine (koji je Republičkom fondu dostavljen elektronskom poštom dana 25.11.2016. godine u 13 časova i 5 minuta), kojim se hitno nalaže Republičkom fondu da na postojeći broj zaposlenih radnika u zdravstvenim ustanovama čije se plate finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja planira sredstva za plate za još 2.500 radnika, po dinamici prijema, strukturi kadra i masi sredstava iz Tabele 1 (prilog dopisa Ministarstva zdravlja), pri čemu je u dopisu navedeno da je potrebno imati u vidu činjenicu da se ne smanjuju troškovi opredeljeni za zdravstvenu zaštitu osiguranih lica već drugi troškovi koji se ne odnose na ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja.

Napominjemo da su u odnosu na prvi Predlog Finansijskog plana Republičkog fonda za 2017. godinu 01/2 broj: 450-7116/16 od 22.11.2016. godine koji je usvojen na zajedničkoj sednici Upravnog i Nadzornog odbora Republičkog fonda 22.11.2016. godine sada izvršene korekcije (uvećanja) u ukupnom iznosu od 318,80 miliona dinara na sledećim pozicijama zbog postupanja po dopisu Ministarstva zdravlja broj: 401-00-02332/2016-05 od 24.11.2016. godine (koji je Republičkom fondu dostavljen elektronskom poštom dana 25.11.2016. godine u 13 časova i 5 minuta):

plate i naknade plata sa doprinosima na teret poslodavca za ugovorene radnike u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti za 2017. godinu u iznosu od 277,80 miliona dinara;

rashodi za prevoz zaposlenih u zdravstvenim ustanovama za 2017.godinu u iznosu od 41,00 miliona dinara.

U odnosu na prvi Predlog Finansijskog plana Republičkog fonda za 2017. godinu, izvršena su umanjenja sa troškova sprovođenja zdravstvenog osiguranja u ukupnom iznosu od 318,80 miliona dinara na sledećim pozicijama:

novčane kazne i penali po rešenju sudova u iznosu od 1,47 miliona dinara;

zgrade i građevinski objekti u iznosu od 60,00 miliona dinara;

mašine i oprema u iznosu od 50,00 dinara;

nematerijalna imovina u iznosu od 27,33 miliona dinara i

izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine u iznosu od 180,00 miliona dinara.

Takođe, napominjemo da su u odnosu na drugi Predlog Finansijskog plana Republičkog fonda za 2017. godinu 01/2 broj: 450-7257/16 koji je usvojen na sednici Upravnog i Nadzornog odbora Republičkog fonda 24.11.2016. godine, sada izvršene korekcije (umanjenja) u ukupnom iznosu od 2.534,20 dinara na sledećim pozicijama zbog postupanja po dopisu Ministarstva zdravlja broj: 401-00-02332/2016-05 od 24.11.2016. godine (koji je Republičkom fondu dostavljen elektronskom poštom dana 25.11.2016. godine u 13 časova i 5 minuta):

plate i naknade plata sa doprinosima na teret poslodavca za ugovorene radnike u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti za 2017. godinu u iznosu od 1.843,00 miliona dinara;

rashodi za prevoz zaposlenih u zdravstvenim ustanovama za 2017.godinu u iznosu od 90,09 miliona dinara;

stomatološke usluge u iznosu od 282,30 miliona dinara;

novčane kazne i penali po rešenju sudova u iznosu od 1,47 miliona dinara;

zgrade i građevinski objekti u iznosu od 60,00 miliona dinara;

mašine i oprema u iznosu od 50,00 dinara;

nematerijalna imovina u iznosu od 27,33 miliona dinara i

izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine u iznosu od 180,00 miliona dinara.

U odnosu na drugi Predlog Finansijskog plana Republičkog fonda za 2017. godinu, izvršena su uvećanja u ukupnom iznosu od 2.534,20 miliona dinara na sledećim pozicijama:

ishrana bolesnika u iznosu od 100,00 miliona dinara;

ostali materijali i troškovi u iznosu od 100,00 miliona dinara;

ustanove van Plana mreže u iznosu od 452,69 miliona dinara;

materijal za dijalizu u iznosu od 43,10 miliona dinara;

lekovi izdati na recept u iznosu od 1.158,41 miliona dinara;

pomagala i naprave u iznosu od 380,00 miliona dinara i

ustanove specijalizovane za rehabilitaciju u iznosu od 300,00 miliona dinara.

Na osnovu napred navedenog, predlaže se da Upravni odbor Republičkog fonda donese Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu i projekcije prihoda i primanja i rashoda i izdataka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. i 2019. godinu.

P R O J E K C I J A

PRIHODA I PRIMANjA I RASHODA I IZDATAKA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZA 2018. I 2019. GODINU

Parametri za 2018. i 2019. godinu dostavljeni od strane Ministarstva finansija su:

2018. 2019. – realni rast BDP 3,5% 3,5% – projektovana inflacija 3,0% 3,0% – BDP u milijardama dinara 4.678 4.987 – ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci u milijardama dinara 238,5 253,4

Na osnovu navedenih parametara, polazeći od projekcije prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2017. godinu, utvrđena je projekcija prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2018. i 2019. godinu, i to:

I PRIHODI I PRIMANjA

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija PRIHODI I PRIMANjA 2018. godina 2019. godina 1 2 3 4 700000 TEKUĆI PRIHODI 238.498.890 253.398.800 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 148.320.001 152.770.456 721000 Doprinosi za socijalno osiguranje 148.320.001 152.770.456 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 68.120.320 70.164.035 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 71.021.905 73.152.715 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 9.042.285 9.313.260 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 135.491 140.446 730000 DONACIJE I TRANSFERI 31.484.680 39.922.150 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 31.484.680 39.922.150 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 31.484.680 39.922.150 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 31.484.680 39.922.150 733161 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 31.484.680 39.922.150 7331611 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona 11.035.100 11.366.150 7331615 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti 1.120.000 1.150.000 7331616 Transferi od budzeta – 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće 2.000.000 2.100.000 7331617 Transferi od budzeta po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva po Zaključku Vlade 200.000 250.000 7331618 Transferi od budzeta zbog smanjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje 16.629.580 24.456.000 7331619 Transferi od budzeta usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama 500.000 600.000 740000 DRUGI PRIHODI 3.571.000 3.652.750 741000 PRIHODI OD IMOVINE 2.350 2.500 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 1.836.500 1.889.000 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 9.500 11.000 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 9.500 11.000 742200 Takse i naknade 27.000 28.000 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 1.800.000 1.850.000 742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 1.800.000 1.850.000 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 1.150 1.250 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 1.731.000 1.760.000 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 1.731.000 1.760.000 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.731.000 1.760.000 745161 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 206.000 210.000 745166 Sredstva od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti 1.525.000 1.550.000 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 755.000 780.000 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 500.000 520.000 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 255.000 260.000 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 54.368.209 56.273.444 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 54.368.209 56.273.444 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 54.368.209 56.273.444 781310 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 54.368.209 56.273.444 781311 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 1.738.080 1.926.474 781312 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO za osiguranike zaposlene 46.034.706 47.534.839 781313 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.601.780 2.601.780 781314 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.945.311 3.136.756 781315 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 30.000 30.000 781316 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje 1.003.332 1.031.595 781317 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 15.000 12.000 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 600 650 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 600 650 811000 Primanja od prodaje nepokretnosti 520 550 812000 Primanja od prodaje pokretne imovine 55 70 813000 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 25 30 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 510 550 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 510 550 921000 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine 510 550   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA – klase 7, 8 i 9 238.500.000 253.400.000

II RASHODI I IZDACI

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija RASHODI I IZDACI 2018. godina 2019. godina 1 2 3 4 400000 TEKUĆI RASHODI 238.091.000 252.979.000 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.414.010 2.534.260 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 1.870.620 1.964.150 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 334.390 351.110 413000 NAKNADE U NATURI 4.000 4.200 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 80.000 84.000 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 90.000 94.000 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 35.000 36.800 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 856.500 915.000 421000 STALNI TROŠKOVI 430.000 450.000 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA 15.000 20.000 423000 USLUGE PO UGOVORU 200.000 220.000 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.500 2.000 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 50.000 53.000 426000 MATERIJAL 160.000 170.000 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 21.200 22.220 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 200 220 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 21.000 22.000 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 16.000 17.000 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 16.000 17.000 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 16.000 17.000 465112 Ostale tekuće dotacije po zakonu 16.000 17.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 234.593.290 249.282.520 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 234.593.290 249.282.520 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 11.785.000 12.120.000 471110 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad 10.650.000 10.950.000 4711111 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad (bez poreza i doprinosa) 5.036.910 5.178.795 4711122 Porez 930.993 957.218 4711123 Doprinos za PIO zaposlenih 2.173.199 2.234.416 4711123 Doprinos za PIO samostalnih delatnosti 1.493.306 1.535.371 4711124 Doprinos za zdravstveno osiguranje 1.003.332 1.031.595 4711125 Doprinos za NSZ 12.260 12.605 471191 Isplate dnevnica i putnih troškova za putovanja u zemlji 1.135.000 1.170.000 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 222.808.290 237.162.520 471211 Usluge bolnica, poliklinika i ambulanti (primarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u primarnoj zdravstvenoj zaštiti) 45.000.000 48.000.000 471212 Usluge dijalize (materijal za dijalizu) 4.510.000 4.750.000 471213 Farmaceutske usluge i materijali (lekovi izdati na recept) 29.363.290 32.441.520 471214 Stomatološke usluge 5.000.000 5.250.000 471215 Bolničke usluge (sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti) 125.000.000 132.000.000 471216 Pomagala i naprave 3.900.000 4.100.000 471217 Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite 1.050.000 1.110.000 471219 Ostale usluge zdravstvene zaštite u zemlji 520.000 570.000 471221 Zdravstvena zaštita po konvenciji 800.000 870.000 471223 Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive u inostranstvu 25.000 26.000 471224 Troškovi slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo 620.000 650.000 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 3.900.000 4.095.000 471299 Ostala prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (instituti i zavodi za javno zdravlje) 3.120.000 3.300.000 480000 OSTALI RASHODI 190.000 208.000 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 35.000 40.000 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 140.000 150.000 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 15.000 18.000 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 409.000 421.000 510000 OSNOVNA SREDSTVA 409.000 421.000 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 170.000 170.000 512000 MAŠINE I OPREMA 178.000 190.000 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 61.000 61.000   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4 i 5 238.500.000 253.400.000

Ostavite komentar