Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2015. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu

PROJEKCIJA FINANSIJSKOG

PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

ZA 2016. I 2017. GODINU

Pretpostavke za izradu projekcije plana Fonda za 2016. godinu:

– primenjeni su parametri iz smernica Ministarstva finansija i to:

projektovana inflacija 4,0%;

realni rast BDP 1,5%;

BDP 4.195,3 milijardi dinara.

– osnov za izradu plana za ovu godinu je Predlog Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu;

– da se u 2016. godini isplati dvanaest penzija i novčanih naknada, i to:

za kategoriju osiguranika zaposlenih za decembar 2015. godine i jedanaest meseci 2016. godine,

za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti dvanaest meseci 2016. godine,

za kategoriju osiguranika poljoprivrednika za decembar 2015. godine i jedanaest meseci 2016. godine;

Ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci za 2016. godinu planirani su u iznosu od 576,95 milijardi dinara.

Pretpostavke za izradu projekcije plana Fonda za 2017. godinu:

– takođe su primenjeni parametri smernica Ministarstva finansija i to:

projektovana inflacija 4,0%;

realni rast BDP 2,0%;

BDP 4.454,6 milijardi dinara.

– osnov za izradu plana za ovu godinu je projekcija finansijskog plana Fonda za 2016. godinu;

– da se u 2017. godini isplati dvanaest penzija i novčanih naknada, i to:

za kategoriju osiguranika zaposlenih za decembar 2016. godine i jedanaest meseci 2017. godine,

za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti dvanaest meseci 2017. godine,

za kategoriju osiguranika poljoprivrednika za decembar 2016. godine i jedanaest meseci 2017. godine;

Ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci za 2017. godinu planirani su u iznosu od 584,49 milijardi dinara.

Isplata penzija u 2016. i 2017. godini vršiće se u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju načina isplate penzija („Službeni glasnik RS“, broj 116/2014).

Projekcije ukupnih tekućih prihoda i primanja i tekućih rashoda i izdataka Fonda za 2016. i 2017. godinu:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika-cija PRIMANjA PROJEKCIJA PLANA 2016 2017 1 2 3 4 700000 TEKUĆI PRIHODI 576.862.800 584.395.800 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 342.777.000 354.807.000 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 162.419.000 168.309.000 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 146.100.000 151.020.000 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 29.320.000 30.390.000 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 4.938.000 5.088.000 730000 DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI 223.400.000 218.500.000 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 223.400.000 218.500.000 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 223.400.000 218.500.000   Transferi Ministarstva finansija 198.280.000 193.930.000   Transferi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 25.120.000 24.570.000 740000 DRUGI PRIHODI 368.861 379.219 741000 PRIHODI OD IMOVINE 12.000 12.000 741100 Kamate 10.000 10.000 741160 Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 10.000 10.000 741200 Dividende 2.000 2.000 741260 Dividende organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 2.000 2.000 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 15.500 16.000 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 15.500 16.000 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 500 500 743460 Prihodi od penala u korist nivoa organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 500 500 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 340.861 350.719 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiugranja 340.861 350.719 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 749.463 759.406 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 749.463 759.406 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 749.463 759.406 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 9.567.476 9.950.175 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 9.567.476 9.950.175 781321 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje 5.859.563 6.093.946 781322 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje 2.034.760 2.116.150 781323 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 188.538 196.080 781324 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) 7.488 7.788 781341 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost, dok ostvaruju pravo na novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju 492.871 512.585 781342 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu i drugu delanost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu 984.256 1.023.626 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 39.200 41.200 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 39.200 41.200 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 39.000 41.000 811160 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 39.000 41.000 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 200 200 812160 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 200 200 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 50.000 50.000 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 50.000 50.000 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 50.000 50.000 921500 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama 10.000 10.000 921560 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 10.000 10.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 40.000 40.000 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 40.000 40.000   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA-klasa 7, 8 i 9 576.952.000 584.487.000

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika-cija IZDACI PROJEKCIJA PLANA 2016 2017 1 2 3 4 400000 TEKUĆI RASHODI 576.452.000 583.987.000 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.621.600 3.639.000 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 2.847.000 2.847.000 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 509.000 509.000 413000 Naknade u naturi 16.800 17.500 414000 Socijalna davanja zaposlenima 86.000 99.000 415000 Naknade troškova za zaposlene 120.000 125.000 416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 42.800 41.500 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 2.325.409 2.418.425 421000 Stalni troškovi 614.236 638.806 422000 Troškovi putovanja 67.943 70.661 423000 Usluge po ugovoru 1.233.844 1.283.197 424000 Specijalizovane usluge 23.712 24.660 425000 Tekuće popravke i održavanje 197.954 205.872 426000 Materijal 187.720 195.229 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 29.603 29.676 444000 Prateći troškovi zaduživanja 29.603 29.676 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 9.101 9.421 465000 Ostale dotacije i transferi 9.101 9.421 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 570.044.287 577.468.478 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 570.044.287 577.468.478 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 518.285.020 525.005.020 471121-3 Osnovne penzije 498.030.000 504.750.000 471124 Nega i pomoć penzionera 14.060.000 14.060.000 471125 Telesno oštećenje penzionera 1.171.000 1.171.000 471131 Naknada za skraćeno radno vreme za invalide II kategorije 110.000 110.000 471134 Privremena naknada za rad od dana nastajanja invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće radno mesto 1.202.700 1.202.700 471135 Naknade za telesno oštećenje 175.100 175.100 471136 Naknade za invalide III kategorije 227.000 227.000 471137 Nega i pomoć osiguranika 611.220 611.220 471193 Pogrebni troškovi 2.532.000 2.532.000 471199 Ostala prava isplaćena neposredno domaćinstvima 166.000 166.000 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 345.777 357.807 471231 Troškovi smeštaja penzionera u domove za stare 3.000 3.000 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 342.777 354.807 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 51.413.490 52.105.651 471911 Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje 49.113.490 49.805.651 471912 Transferi za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije 40.000 40.000 471913 Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za naknadu zarada od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja 60.000 60.000 471961 Transferi Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za doprinose za osiguranje 2.200.000 2.200.000 480000 OSTALI RASHODI 422.000 422.000 482000 Porezi, obavezne takse i kazne 110.000 110.000 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 310.000 310.000 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 2.000 2.000 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 500.000 500.000 510000 OSNOVNA SREDSTVA 500.000 500.000 511000 Zgrade i građevinski objekti 214.000 214.000 512000 Mašine i oprema 170.000 170.000 513000 Ostale nekretnine i oprema 6.000 6.000 515000 Nematerijalna imovina 110.000 110.000   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4 i 5 576.952.000 584.487.000

Ostavite komentar