Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2017. godinu: 1) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, 2) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 3) Nacionalne službe za zapošljavanje, 4) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

Projekcije Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje

za 2018. i 2019. godinu

Prihodi i primanja

Iznos u hiljadama dinara

Ekonomska klasifikacija P R I H O D I I P R I M A Nj A 2018. godina 2019. godina 1 2 3 4 700000 TEKUĆI PRIHODI 27.985.000 29.485.000 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 22.300.000 24.170.000 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE 22.300.000 24.170.000 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 10.481.000 11.359.900 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 10.704.000 11.601.600 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 1.115.000 1.208.500 732* DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 600.000 600.000 733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 4.850.000 4.480.000 7331211** Tekući transfer od drugog nivoa vlasti – transfer iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za isplatu posebnih naknada zaposlenima kojima nedostaje do 5 godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju 700.000 330.000 7331212*** Transfer iz Budzetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom 550.000 550.000 733165 Tekući transfer od drugog nivoa vlasti – transfer iz Ministarstva finansija 2.850.000 2.850.000 733165**** Tekući transfer od drugih nivoa vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje -OPŠTINE 750.000 750.000 740000 DRUGI PRIHODI 125.000 125.000 741000 PRIHODI OD IMOVINE 10.014 10.014 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 1.130 1.130 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.130 1.130 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 113.856 113.856 745120 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa Republike 76 76 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiugranja 113.780 113.780 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 10.000 10.000 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 500 500 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 9.500 9.500 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 100.000 100.000 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 100.000 100.000 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 100.000 100.000 781350 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 100.000 100.000 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 5.000 5.000 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 5.000 5.000 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 500 500 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 500 500 811165 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 500 500 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 4.500 4.500 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 4.500 4.500 812165 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 4.500 4.500 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 10.000 10.000 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 10.000 10.000 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 10.000 10.000 921100 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti,izuzev akcija 9.000 9.000 921165 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti,izuzev akcija, u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 9.000 9.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 900 900 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 900 900 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 100 100 921960 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 100 100   UKUPNO PRIHODI I PRIMANjA – klase 7, 8 i 9 28.000.000 29.500.000

2. Rashodi i izdaci

Iznos u hiljadama dinara

Ekonomska klasifikacija R A S H O D I I I Z D A C I (IZ DOMAĆIH IZVORA) 2018. godina 2019. godina 1 2 3 4 400000 TEKUĆI RASHODI 26.123.300 27.609.000 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.934.081 1.941.940 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH 1.463.630 1.463.630 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 261.981 269.840 413000 NAKNADE U NATURI 20.000 20.000 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 126.250 126.250 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 47.580 47.580 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 14.640 14.640 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 1.221.100 1.257.733 421000 STALNI TROŠKOVI 733.978 755.997 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA 49.749 51.241 423000 USLUGE PO UGOVORU 192.251 198.018 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 515 530 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 140.698 144.919 426000 MATERIJAL 103.909 107.027 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 510 510 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 10 10 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 500 500 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 5.500 5.500 465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 5.500 5.500 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 21.762.109 23.203.317 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) 21.062.109 22.873.317 1 NAKNADA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI 13.974.309 15.795.517   Naknada za slučaj nezaposlenosti (neto) 8.883.391 10.040.647   Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje za redovnu novčanu naknadu za nezaposlene 1.444.530 1.632.924   Transferi Repubičkom fondu za PIO zaposlenih za doprinose za osiguranje za redovnu novčanu naknadu za nezaposlene 3.281.749 3.709.751   Transferi Republičkom fondu za PIO samostalnih delatnosti za doprinose za osiguranje za redovnu novčanu naknadu za nezaposlene 364.639 412.195 2 PRIVREMENA NAKNADA ZAPOSLENIH SA TERITORIJE AP KiM 2.850.000 2.850.000   Privremena naknada zaposlenih sa teritorije AP Kosova i Metohije (neto) 1.815.450 1.815.450   Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinos za privremenu naknadu za KiM 293.550 293.550   Transferi Repubičkom fondu za PIO zaposlenih za privremenu naknadu za KiM 741.000 741.000 3 OLAKŠICE PREMA ČLANU 45, 45a I 45b ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE 50.000 40.000   Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za Član 45, 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 15.000 12.000   Transferi Republičkom fondu za PIO zaposlenih za Član 45., 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 32.500 26.000   Transferi NSZ za Član 45.,45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 2.500 2.000 4 Novčana naknada u jednokratnom iznosu radi samozapošljavanja i podsticaji za korisnike novčane naknade 31.800 31.800 5 Zdravstveni pregledi nezaposlenih i procene radne sposobnosti 45.000 45.000 6 Ostale isplate Nacionalne službe za zapošljavanje 11.000 11.000 7 PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA 2.800.000 2.800.000 8 *PROGRAMI I MERE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA OSOBA SA INVALIDITETOM IZ BUDžETSKOG FONDA 550.000 550.000 9 **PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA IZ SREDSTAVA LOKALNIH SAMOUPRAVA – OPŠTINA 750.000 750.000 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA 700.000 330.000 ***POSEBNA NOVČANA NAKNADA ZAPOSLENIMA KOJIMA NEDOSTAJE DO 5 GODINA DO ISPUNjAVANjA PRVOG USLOVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PENZIJU 700.000 330.000 480000 OSTALI RASHODI 1.200.000 1.200.000 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 42.000 42.000 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 158.000 158.000 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 1.000.000 1.000.000 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 476.700 491.000 510000 OSNOVNA SREDSTVA 476.700 491.000 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 147.028 151.438 512000 MAŠINE I OPREMA 147.609 152.037 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 182.063 187.525 600000 IZDACI ZA OTPLATU GOTOVINE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 800.000 800.000 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 800.000 800.000 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 800.000 800.000   RASHODI I IZDACI IZ DOMAĆIH IZVORA 27.400.000 28.900.000

Iznos u hiljadama dinara

Ekonomska klasifikacija R A S H O D I I I Z D A C I (IZ SREDSTAVA DONACIJA) 2018. godina 2019. godina 1 2 3 4 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH 40.000 40.000 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 7.000 7.000 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 500 500 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 500 500 421000 STALNI TROŠKOVI 500 500 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA 1.098 1.098 423000 USLUGE PO UGOVORU 30.000 30.000 426000 MATERIJAL 3.000 3.000 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja)-PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA 517.400 517.400 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 1 1 512000 MAŠINE I OPREMA 1 1   RASHODI I IZDACI IZ SREDSTAVA DONACIJA 600.000 600.000

Iznos u hiljadama dinara

  RASHODI I IZDACI IZ DOMAĆIH IZVORA 27.400.000 28.900.000   RASHODI I IZDACI IZ SREDSTAVA DONACIJA 600.000 600.000   UKUPNO RASHODI I IZDACI – Klase 4, 5 i 6 28.000.000 29.500.000

Ostavite komentar