Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2017. godinu: 1) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, 2) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 3) Nacionalne službe za zapošljavanje, 4) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

PROJEKCIJA FINANSIJSKOG

PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

ZA 2018. I 2019. GODINU

Pretpostavke za izradu projekcije plana Fonda za 2018. godinu:

– primenjeni su parametri iz smernica Ministarstva finansija i to:

projektovana inflacija 3,0%;

realni rast BDP 3,5%;

BDP 4.678,0 milijardi dinara;

ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci 607,8 milijardi dinara.

– osnov za izradu plana za ovu godinu je Predlog Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu;

– da se u 2018. godini isplati dvanaest penzija i novčanih naknada, i to:

za kategoriju osiguranika zaposlenih za decembar 2017. godine i jedanaest meseci 2018. godine,

za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti dvanaest meseci 2018. godine,

za kategoriju osiguranika poljoprivrednika za decembar 2017. godine i jedanaest meseci 2018. godine;

Ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci za 2018. godinu planirani su u iznosu od 607,8 milijardi dinara.

Pretpostavke za izradu projekcije plana Fonda za 2019. godinu:

– takođe su primenjeni parametri smernica Ministarstva finansija i to:

projektovana inflacija 3,0%;

realni rast BDP 3,5%;

BDP 4.987,0 milijardi dinara;

ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci 626,0 milijardi dinara.

– osnov za izradu plana za ovu godinu je projekcija finansijskog plana Fonda za 2018. godinu;

– da se u 2019. godini isplati dvanaest penzija i novčanih naknada, i to:

za kategoriju osiguranika zaposlenih za decembar 2018. godine i jedanaest meseci 2019. godine,

za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti dvanaest meseci 2019. godine,

za kategoriju osiguranika poljoprivrednika za decembar 2018. godine i jedanaest meseci 2019. godine;

Ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci za 2019. godinu planirani su u iznosu od 626,0 milijardi dinara.

Projekcije ukupnih tekućih prihoda i primanja i tekućih rashoda i izdataka Fonda za 2018. i 2019. godinu:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika-cija PRIMANjA PROJEKCIJA PLANA 2018 2019 1 2 3 4 700000 TEKUĆI PRIHODI 607.755.000 625.955.000 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 410.800.000 441.700.000 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 196.765.500 211.641.500 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 177.288.500 190.880.500 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 32.546.000 34.699.000 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 4.200.000 4.479.000 730000 DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI 188.140.000 175.140.000 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 188.140.000 175.140.000 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje 188.140.000 175.140.000   Transferi Ministarstva finansija 165.968.000 153.038.600   Transferi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 22.172.000 22.101.400 740000 DRUGI PRIHODI 223.500 223.500 741000 PRIHODI OD IMOVINE 9.500 9.500 741100 Kamate 9.500 9.500 741160 Kamate na sredstva organizacija za obavezno socijalno osiguranje 9.500 9.500 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 14.000 14.000 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje 14.000 14.000 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 200.000 200.000 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje 200.000 200.000 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 452.128 414.660 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 452.128 414.660 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 452.128 414.660 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 8.139.372 8.476.840 781300 Transferi između organizacija za obavezno socijalno osiguranje 8.139.372 8.476.840 781321 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje 4.054.218 4.175.845 781322 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje 2.173.199 2.334.416 781323 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 46.597 47.995 781324 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) 6.387 6.578 781341 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost, dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju 365.665 376.635 781342 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu i drugu delanost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu 1.493.306 1.535.371 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 25.000 25.000 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 25.000 25.000 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 25.000 25.000 811160 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje 25.000 25.000 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 20.000 20.000 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 20.000 20.000 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 20.000 20.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 20.000 20.000 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje 20.000 20.000   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA-klasa 7, 8 i 9 607.800.000 626.000.000

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika-cija IZDACI PROJEKCIJA PLANA 2018 2019 1 2 3 4 400000 TEKUĆI RASHODI 607.100.000 625.300.000 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.466.800 3.466.600 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 2.745.000 2.745.000 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 491.400 491.400 413000 Naknade u naturi 13.900 14.300 414000 Socijalna davanja zaposlenima 56.500 56.700 415000 Naknade troškova za zaposlene 120.000 124.000 416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 40.000 35.200 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 2.306.720 2.355.722 421000 Stalni troškovi 1.482.720 1.507.002 422000 Troškovi putovanja 70.040 72.141 423000 Usluge po ugovoru 323.420 333.123 424000 Specijalizovane usluge 38.110 39.253 425000 Tekuće popravke i održavanje 194.670 200.510 426000 Materijal 197.760 203.693 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 50.000 50.000 444000 Prateći troškovi zaduživanja 50.000 50.000 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 8.500 9.000 465000 Ostale dotacije i transferi 8.500 9.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 597.445.772 615.592.315 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE) 597.445.772 615.592.315 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 543.101.175 559.525.240 471121-3 Osnovne penzije 522.294.150 538.717.230 471124 Nega i pomoć penzionera 14.534.000 14.534.000 471125 Telesno oštećenje penzionera 1.138.000 1.138.000 471131 Naknada za skraćeno radno vreme za invalide II kategorije 91.400 91.400 471134 Privremena naknada zarade od dana nastajanja invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće radno mesto 1.119.000 1.119.000 471135 Naknade za telesno oštećenje 165.900 165.900 471136 Naknade za invalide III kategorije 264.000 264.000 471137 Nega i pomoć osiguranika 588.800 588.800 471193 Pogrebni troškovi 2.729.000 2.729.000 471199 Ostala prava isplaćena neposredno domaćinstvima 176.925 177.910 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 412.800 443.700 471231 Troškovi smeštaja penzionera u domove za stare 2.000 2.000 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 410.800 441.700 471900 Transferi drugim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje za doprinose za osiguranje 53.931.797 55.623.375 471911 Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje 51.581.797 53.273.375 471912 Transferi za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije 30.000 30.000 471913 Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za naknade zarada od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja 105.000 105.000 471961 Transferi Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za doprinose za osiguranje 2.215.000 2.215.000 480000 OSTALI RASHODI 3.822.208 3.826.363 482000 Porezi, obavezne takse, kazne i penali 537.000 537.000 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 614.000 614.000 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 2.671.208 2.675.363 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 700.000 700.000 510000 OSNOVNA SREDSTVA 700.000 700.000 511000 Zgrade i građevinski objekti 260.000 260.000 512000 Mašine i oprema 230.000 230.000 513000 Ostale nekretnine i oprema 6.500 6.500 515000 Nematerijalna imovina 203.500 203.500   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 607.800.000 626.000.000

Ostavite komentar