Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2015. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu

Na osnovu člana 13. tačka 3. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“, broj 36/09 i 88/10 ), člana 14. Statuta Nacionalne službe za zapošljavanje („Službeni glasnik RS“, broj 2/10, 43/11 i 16/12), Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje, na 15. sednici održanoj dana 28.11.2014. godine, donosi

FINANSIJSKI PLAN

NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

ZA 2015. GODINU

Član 1.

Utvrđuje se Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2015. godinu, koji se sastoji iz opšteg i posebnog dela.

I OPŠTI DEO

Član 2.

Opšti deo finansijskog plana čine prihodi i primanja i rashodi i izdaci za 2015. godinu, i to:

1. Prihodi i primanja

(u hilj. dinara)

Ekonomska klasifikacija P R I H O D I I P R I M A Nj A Iznos 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 35.964.436 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 18.500.000 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE 18.500.000 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 8.685.364 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 9.004.297 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 809.375 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 964 732* DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 481.216 733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 16.600.000 7331211** Tekući transfer od drugog nivoa vlasti – transfer iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja i za isplatu posebnih naknada zaposlenima kojima nedostaje do 5 godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju 6.800.000 7331212*** Budzetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom 500.000 733165 Tekući transfer od drugog nivoa vlasti – transfer iz Ministarstva finansija 8.900.000 733165**** Tekući transfer od drugih nivoa vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje -OPŠTINE 400.000 740000 DRUGI PRIHODI 230.000 741000 PRIHODI OD IMOVINE 28.000 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 3.000 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 2.500 742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 500 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 199.000 745120 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa republike 500 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiugranja 198.500 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 13.220 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 500 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 12.720 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 140.000 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 140.000 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 140.000 781350 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 140.000 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 6.000 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 6.000 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 500 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 500 811165 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 500 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 5.500 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 5.500 812165 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 5.500 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 1.000 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 1.000 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 1.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 500 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 500 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 500 921960 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 500   UKUPNO PRIHODI I PRIMANjA – klase 7, 8 i 9 35.971.436

*Ova sredstva namenjena su za realizaciju međunarodnih projekata koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje

**Transfer iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja namenjen je za finansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja i za isplatu posebne novčane naknade, a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnim aktima Vlade

***Budzetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

****Planirana sredstva namenjena su za mere i programe aktivne politike zapošljavanja na teret lokalnih samouprava-opština

(u hilj. dinara)

– NERASPOREĐEN VIŠAK PRIHODA I PRIMANjA IZ RANIJIH GODINA 1.300.000 – UKUPNA SREDSTVA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA FINANSIRANjE RASHODA I IZDATAKA 37.271.436

2. Rashodi i izdaci

(u hilj. dinara)

Ekonomska klasifikacija R A S H O D I I I Z D A C I Iznos 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI – UKUPNO 36.126.240 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.122.977 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH 1.603.098 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 286.902 413000 NAKNADE U NATURI 27.000 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 137.977 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 52.000 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 16.000 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA – UKUPNO 1.470.667 421000 STALNI TROŠKOVI 799.000 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA – UKUPNO 44.465 423000 USLUGE PO UGOVORU – UKUPNO 256.935 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 2.300 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 241.190 426000 MATERIJAL 126.777 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 1.000 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 500 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 500 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 8.000 465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 8.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 31.934.096 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) 27.934.096 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA 4.000.000 480000 OSTALI RASHODI 589.500 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 30.000 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 150.000 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 409.500 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU – UKUPNO 345.196 510000 OSNOVNA SREDSTVA – UKUPNO 345.196 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 102.000 512000 MAŠINE I OPREMA – UKUPNO 213.596 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 29.600 600000 IZDACI ZA OTPLATU GOTOVINE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 800.000 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 800.000 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 800.000   UKUPNO RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 37.271.436

II POSEBAN DEO

Član 3.

Poseban deo finansijskog plana čine rashodi i izdaci, utvrđeni u članu 2. ovog plana sa detaljnijim podacima za specifične rashode Nacionalne službe za zapošljavanje iz grupe 471-PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA), kao i za rashode i izdatke koji se finansiraju iz sredstava donacija:

(u hilj. dinara)

Ekonomska klasifikacija R A S H O D I I I Z D A C I Iznos 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI – UKUPNO 36.126.240   iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 35.786.080   ****iz sredstava donacija 340.160 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.122.977 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH 1.603.098 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 286.902 413000 NAKNADE U NATURI 27.000 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 137.977 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 52.000 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 16.000 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA – UKUPNO 1.470.667   iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 1.441.451   ****iz sredstava donacija 29.216 421000 STALNI TROŠKOVI 799.000 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA – UKUPNO 44.465   iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 26.500   ****iz sredstava donacija – Projekat: Progres Pares – benčmarking službi za zapošljavanje – doprinos primeni garancije za mlade 869   ****iz sredstava donacija – Projekat: Progres – zajedničko učenje – Ka većem zapošljavanju kroz uzajamno učenje sa fokusom na mladima i drugim ugroženim grupama 5.096   ****iz sredstava donacija – Projekti: Prekogranična saradnja sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom i Bugarskom 12.000 423000 USLUGE PO UGOVORU – UKUPNO 256.935   iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 246.141   ****iz sredstava donacija – Projekat „Povećanje efikasnosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama “ (IPA 2012) 9.580   ****iz sredstava donacija – Projekat: Progres Pares – benčmarking službi za zapošljavanje – doprinos primeni garancije za mlade 1.214 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 2.300 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 241.190 426000 MATERIJAL – UKUPNO 126.777   iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 126.320   ****iz sredstava donacija – Projekat „Povećanje efikasnosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama “ (IPA 2012) 457 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 1.000 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 500 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 500 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 8.000 465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 8.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA – UKUPNO 31.934.096 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) 27.934.096 1 NAKNADA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI 20.315.547   Naknada za slučaj nezaposlenosti (neto) 12.941.004   Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje za redovnu novčanu naknadu za nezaposlene 2.092.501   Transferi Repubičkom fondu za PIO zaposlenih za doprinose za osiguranje za redovnu novčanu naknadu za nezaposlene 4.806.658   Transferi Republičkom fondu za PIO samostalnih delatnosti za doprinose za osiguranje za redovnu novčanu naknadu za nezaposlene 475.384 2 PRIVREMENA NAKNADA ZAPOSLENIH SA TERITORIJE AP KiM 3.240.000   Privremena naknada zaposlenih sa teritorije AP Kosova i Metohije (neto) 2.063.880   Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinos za privremenu naknadu za KiM 333.720   Transferi Repubičkom fondu za PIO zaposlenih za privremenu naknadu za KiM 842.400 3 OLAKŠICE PREMA ČLANU 45, 45a I 45b ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE 295.000   Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za Član 45, 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 101.352   Transferi Republičkom fondu za PIO zaposlenih za Član 45., 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 181.287   Transferi NSZ za Član 45.,45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 12.361 4 Novčana naknada u jednokratnom iznosu radi samozapošljavanja i podsticaji za korisnike novčane naknade 26.500 5 Zdravstveni pregledi nezaposlenih i procene radne sposobnosti 35.105 6 Ostale isplate Nacionalne službe za zapošljavanje 11.000 7 *PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA 2.800.000 8 **PROGRAMI I MERE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA OSOBA SA INVALIDITETOM IZ BUDžETSKOG FONDA 500.000 9 ***PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA IZ SREDSTAVA LOKALNIH SAMOUPRAVA – OPŠTINA 400.000 10 ****PROGRAMI I MERE IZ SREDSTAVA DONACIJA 310.944   Projekat „Povećanje efikasnosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama“ (IPA 2012) 197.887   Projekat: „Povećanje efikasnosti i uključenosti lica u usluge zapošljavanja kroz razvoj sistema obuka zasnovanog na analizi neusaglašenosti ponude i potražnje (u smislu veština i znanja) na tržištu rada, programa i usluga iz oblasti zapošljavanja prilagođenih osobama sa invaliditetom i subvencije za zapošljavanje” – IPA 2013 36.900   Projekat: „Podizanje učinka i konkurentnosti i povezivanje potreba privrede sa ponudom tržišta radne snage kroz javno-privatno umrežavanje“ (MATCHDO) 246   Projekat: Podrška socijalnoj inkluziji najranjivijih grupa, uklj. Rome 60.000   Projekti prekogranične saradnje sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom i Bugarskom 12.000   Projekat Promocija zapošljavanja mladih 1.162   Projekat Poboljšanje uslova života interno raseljenih lica 2.202   Projekat: „Jačanje kapaciteta za inkluzivni lokalni razvoj u Južnoj Srbiji“ 547 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA 4.000.000 *POSEBNA NOVČANA NAKNADA ZAPOSLENIMA KOJIMA NEDOSTAJE DO 5 GODINA DO ISPUNjAVANjA PRVOG USLOVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PENZIJU 4.000.000 480000 OSTALI RASHODI 589.500 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 30.000 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 150.000 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 409.500 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU – UKUPNO 345.196   iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 204.140   ****iz sredstava donacija 141.056 510000 OSNOVNA SREDSTVA – UKUPNO 345.196   iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 204.140   ****iz sredstava donacija 141.056 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 102.000 512000 MAŠINE I OPREMA- UKUPNO 213.596   iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 72.540   ****iz sredstava donacija – Projekat „Povećanje efikasnosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama“ (IPA 2012) 141.056 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 29.600 600000 IZDACI ZA OTPLATU GOTOVINE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 800.000 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 800.000 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 800.000   RASHODI I IZDACI – iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 36.790.220   RASHODI I IZDACI – iz sredstava donacija 481.216   UKUPNO RASHODI I IZDACI 37.271.436

* Sredstva za ove namene obezbeđuju se kroz transfer iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

**Sredstva za ove namene obezbeđuju se iz Budzetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom

***Sredstva za ove namene obezbeđuju se kroz transfer lokalnih samouprava – opštine

****Sredstva za ove namene obezbeđuju se iz međunarodnih donacija

Član 4.

Raspored sredstava po ovom finansijskom planu, vrši se u skladu sa utvrđenim kriterijumima i merilima Nacionalne službe za zapošljavanje, donetim odlukama i ugovorima kao i drugim aktima koje donese Nacionalna služba.

Član 5.

Naredbodavac za izvršenje ovog finansijskog plana je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime rashoda i izdataka u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije za rashod i izdatak čiji se iznos umanjuje.

Član 6.

Ovaj Finansijski plan, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije, objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Broj: 0011-40-8/2014

U Beogradu, 28.11.2014.

UPRAVNI ODBOR NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

P R E D S E D N I K

Darijo Mačkić

Ostavite komentar