Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2015. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu

O B R A Z L O Ž E Nj E

Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje

vojnih osiguranika za 2015. godinu

Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu

Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu (u daljem tekstu: Finansijski plan Fonda) sadržan je u odredbama člana 38. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 i 108/13 – u daljem tekstu: Zakon), kojima je propisano da su organizacije obaveznog socijalnog osiguranja obavezne da pripreme predlog finansijskog plana na osnovu smernica utvrđenih Izveštajem o fiskalnoj strategiji. Kako Izveštaj o fiskalnoj strategiji nije donet u Zakonom definisanom roku, Fond je Predlog finansijskog plana za 2015. godinu, sa projekcijom prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2016. i 2017. godinu izradio na osnovu smernica dobijenih od Ministarstva finansija Republike Srbije (RS-Ministarstvo finansija Broj: 401-00-03538/2014-03 od 25. novembra 2014. godine).

Prema istoj odredbi Zakona, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja Predlog finansijskog plana dostavljaju nadležnom Ministarstvu, u našem slučaju Ministarstvu odbrane, koje je obavezno da finansijski plan dostavi ministru u Vladi Republike Srbije nadležnom za finansije.

U članu 6. Zakona propisano je da finansijski plan organizacija obaveznog socijalnog osiguranja donosi nadležni organ organizacije. Odredbom člana 10. stav 1. tačka 5. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS“, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13 – u daljem tekstu: Uredba), propisano je da Finansijski plan Fonda donosi Upravni odbor Fonda.

Na finansijski plan organizacija obaveznog socijalnog osiguranja saglasnost daje Narodna skupština Republike Srbije, u skladu sa članom 6. stav 3. Zakona.

Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja i rashoda i izdataka

2.1.Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja

Članom 20. Uredbe utvrđeno je da prihod Fonda čine sredstva ostvarena:

od doprinosa za zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika;

iz budzeta;

iz prihoda ostvarenih po osnovu ulaganja sredstava Fonda;

po osnovu naknade štete;

iz drugih prihoda Fonda u skladu sa zakonom.

2.1.1.Pravni osnov za planiranje prihoda iz budzeta Republike Srbije

Članom 3. Uredbe o obimu i načinu preuzimanja imovine, obaveza i zaposlenih od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika u Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 97/11), utvrđeno je da će Fond nastaviti sa primenom vojnih propisa kojima se korisnicima vojnih penzija bez stana utvrđuje pravo na naknadu dela troškova za stanovanje, a sredstva za izmirenje obaveza po tom osnovu obezbeđuju se u budzetu Republike Srbije na razdelu Ministarstva odbrane, po kontu ekonomske klasifikacije 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, koja će Ministarstvo odbrane transferisati Fondu. Pravni osnov je na snazi.

2.2. Pravni osnov za planiranje rashoda i izdataka

Članom 21. Uredbe utvrđeno je da se sredstva Fonda koriste za:

ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja;

rad organa Fonda;

unapređenje sistema zdravstvene zaštite i opremanje medicinskom opremom;

druge obaveze određene Zakonom o Vojsci Jugoslavije (čl. 216. do 239), Uredbom, Statutom Fonda i drugim propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja i za ostvarivanje drugih prava, u skladu sa navedenim zakonom.

Planski elementi za donošenje Finansijskog plana Fonda

Finansijski plan Fonda donet je na osnovu smernica Ministarstva finansija, Finansijskog plana Fonda za 2014. godinu, procene da će Fond u 2015. godinu preneti višak prihoda u iznosu od 2.077.000 hiljada dinara, propisa za budzetski sistem Republike Srbije, i to:

Za osnovicu za proračun prihoda Fonda od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika korišćen je podatak o naplaćenim prihodima po tom osnovu od Ministarstva odbrane i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za mesec oktobar 2014. godine. Tako uplaćena sredstva su umanjena za izvršeno smanjenje stope doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje sa 12,3% na 10,3% koje se primenjuje na zarade i vojne penzije počev od 1. avgusta 2014. godine (član 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – „Službeni glasnik RS“, br. 57/14) i za izvršeno smanjenje plata u javnom sektoru za 10% i penzija po progresivnoj stopi od 22 odnosno 25% od 1. novembra 2014. godine, u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava i Zakonom o privremenom uređivanju načina isplate penzija (“Službeni glasnik RS”, br. 116/14).

Prihoda koje će Fond ostvariti u 2015. godini po osnovu drugih prihoda Fonda u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa odredbom člana 20. stav 1. tačka 5) Uredbe.

Za razliku od Fonda koji je pravno lice, Stručna služba Fonda je organizacioni deo Ministarstva odbrane, a zaposleni su postavljeni po formaciji i imaju status vojnih službenika. Plate i druge prinadležnosti iz radnog odnosa zaposlenima u Stručnoj službi Fonda – Vojnoj pošti 1065 Beograd obračunava i isplaćuje Računovodstveni centar Sektora za budzet i finansije Ministarstva odbrane iz sredstava koja se Ministarstvu odbrane utvrđuju Zakonom o budzetu Republike Srbije, s tim da se ispalaćena sredstva refundiraju iz sredstava Fonda, što predstavlja novu obavezu sredstvima Fonda za zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika.

Naknadu plate profesionalnim vojnim licima za vreme privremene sprečenosti za rad obračunava i uplaćuje Računovodstveni centar Sektora za budzet i finansije Ministarstva odbrane iz sredstava koja se Ministarstvu odbrane utvrđuju Zakonom o budzetu Republike Srbije. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika, čije se donošenje očekuje u prvoj polovini 2015. godine, predmetna naknada biće precizno regulisana, tako da će Fond biti u obavezi da isplaćena sredstva profesionalnim vojnim licima na ime naknade plate zbog privremene sprečenosti za rad refundira Ministarstvu odbrane iz sredstava Fonda. Naknada plate profesionalnim vojnim licima za vreme privremene sprečenosti za rad, takođe, predstavlja novu obavezu sredstvima Fonda za zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika.

Sredstva planirana za ostvarivanje prava vojnih osiguranika i drugih osiguranika iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, prava korisnika penzija na materijalno obezbeđenje, unapređenje sistema zdravstvene zaštite i opremanje vojnozdravstvenih ustanova sa medicinskom opremom, troškove sprovođenja zdravstvenog osiguranja, rad organa, Stručne službe i komisija Fonda, usaglašena su sa mogućnostima finansiranja, potrebama vojnozdravstvenih ustanova, utrošenim sredstvima za iste namene u 2014. godini i drugim planskim parametrima.

Transferi sredstava od Ministarstva odbrane za isplatu nakanade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana planirani su u skladu sa odredbom člana 3. Uredbe o obimu i načinu preuzimanja imovine, obaveza i zaposlenih od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika u Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 97/11). Osnov je na snazi.

Usaglašavanja konta ekonomske klasifikacije za prihode i primanja i rashode i izdatke planirane Finansijskim planom Fonda sa kontima ekonomske klasifikacije koja su propisana Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budzetski sistem („Službeni glasnik RS“, br. 103/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 63/13 i 64/14) za organizacije za obavezno socijalno osiguranje.

Fond je na logističkoj podršci kod organizacionih jedinica Ministrstva odbrane i Vojske Srbije, tako da se rad organa, Stručne službe i komisija Fonda delimično finansira iz sredstava koja se Ministarstvu odbrane utvrđuju Zakonom o budzetu Republike Srbije, a delimično iz sredstava Fonda.

4. Osnovni podaci o Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

Fond je osnovan Uredbom o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni list SRJ“, br. 36/94) koju je donela Savezna vlada SRJ, a u skladu sa odredbom člana 278. Zakona o Vojsci Jugoslavije (“Službeni list SRJ” br. 43/94 – u daljem tekstu: Zakon).

Uredba iz prethodnog stava bila je na snazi do 07. januara 2012. godine kada je na snagu stupila Uredba o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS“, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13).

Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (u daljem tekstu: Fond) je pravno lice i upisan je u registar Privrednog suda u Beogradu pod VI Fi – 8114/95 od 06.06.1995. godine.

Fond je registrovan kod Poreske uprave Ministarstva finansija Republike Srbije pod brojem: 0000982649 od 30.04.2009. godine, na osnovu čega je Fondu, kao poreskom obvezniku, dodeljen poreski identifikacioni broj: 106070529.

Fond je, prema obaveštenju broj: 052-89 od 26.12.2012. godine, razvrstan od strane Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije u organizacije obaveznog socijalnog osiguranja sa šifrom 8430 i određen mu je matični broj: 17677675.

U skladu sa pomenutim pravnim statusom, Fond ostvaruje stručnu, poslovnu i drugu saradnju, zaključuje ugovore i obavlja druge poslove sa fizičkim i pravnim licima, te na osnovu Zakona ostvaruje svoje nadležnosti.

Osnovna delatnost Fonda utvrđena u osnivačkim dokumentima je obezbeđivanje ostvarivanja prava i obaveza iz obaveznog socijalnog osiguranja vojnih osiguranika propisanih Zakonom, propisima donetim na osnovu tog Zakona i opštim aktima Fonda.

Delatnost se prostire na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu (u zemljama u kojima pojedini osiguranici imaju mesto prebivališta).

Organizacionu strukturu Fonda čine:

Organi Fonda: Upravni odbor – 9 članova, Nadzorni odbor – 5 članova i direktor, i

Stručna služba: koja obavlja stručne, administrativne, finansijske i sve druge izvršne poslove u okviru ukupne delatnosti Fonda.

Članove Upravnog i Nadzornog odbora imenovala je Vlada Republike Srbije, a direktora – ministar odbrane.

U skladu sa članom 29. stav 3. Uredbe Stručna služba Fonda sačinila je Nacrt statuta Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika i dostavila 05.04.2012. godine Upravi za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane radi sprovođenja procedure prikupljanja mišljenja nadležnih uprava Ministarstva odbrane. Na osnovu prikupljenih mišljenja i u skladu sa pravno tehničkom i jezičkom redakcijom pripremljen je Predlog statuta Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, koji je Upravni odbor Fonda razmatrao i usvojio na sednici 17. aprila 2012. godine. Usvojeni tekst Statuta poslat je 18. aprila 2012. godine Upravi za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane radi sprovođenja procedure slanja Vladi na saglasnost.

Obzirom da nije dobijena saglasnost na Statut, Fond je nastavio da i dalje primenjuje Statut Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika iz 1994. godine („Službeni list SRJ“, br. 71/94 i 81/94).

U međuvremenu, nadležne uprave Ministarstva odbrane, imajući u vidu radnu verziju Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika, dostavile su primedbe i predloge na Statut Fonda, tako da je Stručna služba Fonda, u skladu sa članom 29. stav 3. Uredbe, sačinila novi Nacrt statuta Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika i dostavila 14.02.2013. godine Upravi za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane radi sprovođenja procedure prikupljanja mišljenja nadležnih uprava Ministarstva odbrane. Na osnovu prikupljenih mišljenja i u skladu sa pravno tehničkom i jezičkom redakcijom pripremljen je Predlog statuta Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, koji je Upravni odbor Fonda razmatrao i usvojio na sednici 04. marta 2013. godine. Usvojeni tekst Statuta poslat je 06. marta 2013. godine Upravi za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane radi sprovođenja procedure slanja Vladi na saglasnost. Procedura je u toku.

Obzirom da još uvek nije dobijena saglasnost na Statut i dalje primenjujemo Statut Fonda iz 1994. godine („Službeni list SRJ“, br. 71/94 i 81/94).

Urađena je radna verzija Nacrta zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika. Navedenim zakonom je predviđeno da zaposleni u Fondu imaju status profesionalnih pripadnika Vojske i da ostvaruju sva prava iz radnog odnosa saglasno propisima za profesionalne pripadnike Vojske Srbije, a u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.

Prema tome, Fond ima svojstvo pravnog lica, kao i sredstva sa kojim raspolaže, a koja se angažuju u skladu sa Uredbom i drugim propisima o nadležnostima i delokrugu Fonda.

Fond je smešten i delatnost vrši u poslovnoj zgradi u ul. Krunska br. 13 u Beogradu. Fond, osim Stručne službe, na teritorijalnom principu ima i organizacione jedinice – odseke i grupe za poslove sa vojnim osiguranicima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Valjevu, Užicu i u Kruševcu.

Fond u sistemu konsolidovanog računa trezora, odnosno kod organizacione jedinice Uprave za trezor – Filijale „Stari grad“, za poslovanje ima otvorene sledeće podračune:

podračun broj 840-14650-22 za poslovanje sa sredstvima Fonda za zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika i

podračun broj 840-13724-84 za poslovanje sa sredstvima Fonda za materijalno obezbeđenje korisnika prava.

5. Broj i kvalifikaciona struktura zaposlenih u Fondu

Predlogom pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, odnosno predlogom nove formacije, koju po članu 15. stav 1. tačka 6. Uredbe direktor Fonda predlaže ministru odbrane, predviđeno je 102 izvršioca.

Kvalifikaciona struktura je sledeća:

Stepen stručne spreme Broj zaposlenih Stečeno visoko obrazovanje na studijama II stepena u trajanju od najmanje četiri godine (VII SSS) 49 Stečeno visoko obrazovanje na studijama I stepena u trajanju do tri godine (VI SSS) 9 Završena srednja škola u petogodišnjem trajanju (V SSS) 1 Završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju (IV SSS) 41 Završena srednja škola u trogodišnjem trajanju (III SSS) 2 U K U P N O: 102

Imajući u vidu status zaposlenih u Stručnoj službi Fonda i to da im plate i druge prinadležnosti iz radnog odnosa obračunava i uplaćuje Računovodstveni centar Sektora za budzet i finansije Ministarstva odbrane iz sredstava koja se Ministarstvu odbrane utvrđuju Zakonom o budzetu Republike Srbije, Finansijskim planom Fonda planiraju se sredstva za 2015. godinu na subanalitičkom kontu ekonomske klasifikacije 423599 – Ostale stručne usluge u iznosu od 100.800 hiljada dinara. Fond će sa planiranim sredstvima refundirati Ministarstvu odbrane sredstva isplaćena na ime zarada i drugih prinadležnosti iz radnog odnosa zaposlenima u Stručnoj službi Fonda iz reda zaposlenih u Ministarstvu odbrane za 2015. godinu, u skladu sa članom 18. Uredbe.

6. Delatnost Fonda

donosi statut, poslovnik o radu i druge opšte akte, u skladu sa zakonom;

utvrđuje indikacije za proteze, ortopedska i druga pomagala i sanitetska sredstva, rokove trajanja tih sredstava i pomagala i uslove za izradu, odnosno nabavku tih sredstava i pomagala, kao i indikacije za korišćenje medicinske rehabilitacije;

utvrđuje način ostvarivanja prava članova porodice vojnog osiguranika na posmrtnu pomoć;

odlučuje o upotrebi, uslovima i načinu korišćenja sredstava za poboljšanje materijalnog položaja korisnika prava;

donosi plan i program rada Fonda, finansijski plan, plan nabavki i završni račun Fonda, uz prethodnu saglasnost Ministarstva odbrane;

odlučuje o otpisivanju potraživanja Fonda nastalih usled štete pričinjene sredstvima Fonda;

odlučuje o poslovanju i drugim pitanjima od značaja za rad Fonda;

podnosi izveštaj o poslovanju Fonda Vladi;

obezbeđuje namensko i ekonomično korišćenje sredstava zdravstvenog osiguranja i materijalnog obezbeđenja;

organizuje i obezbeđuje efikasno i racionalno obavljanje poslova sprovođenja zdravstvenog osiguranja i materijalnog obezbeđenja i zakonito ostvarivanje prava;

vrši statistička i druga istraživanja u oblasti zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika;

ustrojava i organizuje matičnu evidenciju i vrši kontrolu prijave i odjave na zdravstveno osiguranje, overava i poništava zdravstvenu knjižicu i karticu zdravstvenog osiguranja;

obavlja poslove u vezi sa naknadom štete pričinjene Fondu po osnovu zloupotreba u vezi sa korišćenjem prava iz zdravstvenog osiguranja i materijalnog obezbeđenja;

zaključuje ugovore sa civilnim zdravstvenim ustanovama koje pružaju zdravstvene usluge u skladu sa zakonom i obezbeđuje sredstva za sprovođenje zdravstvene zaštite na osnovu tih ugovora;

vodi evidenciju i prati naplatu doprinosa i drugih prihoda Fonda;

obavlja poslove u vezi sa upravljanjem i raspolaganjem pokretnom i nepokretnom imovinom Fonda;

pruža stručnu pomoć osiguranicima i korisnicima prava iz zdravstvenog osiguranja i materijalnog obezbeđenja;

obezbeđuje informisanje vojnih osiguranika u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja i materijalnog obezbeđenja;

ostvaruje stručnu, poslovnu i drugu saradnju i zaključuje ugovore i druge pravne poslove sa domaćim pravnim i fizičkim licima;

obezbeđuje finanasijske i druge uslove za ostvarivanje prava na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno na upućivanje vojnih osiguranika na lečenje u inostranstvo;

obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i drugim aktima Fonda.

7. Planirani prihodi i primanja

Finansijskim planom Fonda za finansiranje zdravstvene zaštite, prava iz zdravstvenog i socijalnog osiguranja vojnih osiguranika i materijalnog obezbeđenja korisnika prava u 2015. godini, planirani su prihodi i primanja u iznosu od 8.869.521 hiljadu dinara.

Navedeni iznos sredstava obezbediće se iz prihoda i primanja koja čine sredstva Fonda u skladu sa odredbom člana 20. Uredbe i to iz sledećih izvora:

1) Neraspoređenog viška prihoda Fonda iz ranijih godina (konto ekonomske klasifikacije 321311) u iznosu od 2.077.000 hiljada dinara.

Ostvareni suficit u poslovanju Fonda za 2014. godinu u iznosu od 2.077.000 hiljada dinara (procena), kome je izvor doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika, a koji će Fond preneti kao neutrošena sredstva u 2015. godinu, nije raspoređen za plaćanje obaveza Fonda u 2015. godini.

2) Tekućih prihoda Fonda u ukupnom iznosu od 6.779.021 hiljadu dinara. Izvori ovih sredstava su:

prihod Fonda od doprinosa na bruto plate i ostala lična primanja profesionalnih vojnih lica koja služe za utvrđivanje penzijskog osnova (konto ekonomske klasifikacije 721122 i 721226), a na osnovu člana 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Službeni glasnik RS“, broj 84/04….52/11), u iznosu od 1.776.472 hiljade dinara (podatak je usaglašen sa Sektorom za budzet i finansije Ministarstva odbrane);

prihod od kamata na sredstva Fonda od povrata više isplaćene naknade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana (konto ekonomske klasifikacije 741166) u iznosu od 2.000 hiljade dinara;

prihod od taksi u korist Fonda od otkupa tenderske dokumetacije i slično (konto ekonomske klasifikacije 742266)u iznosu od 500 hiljada dinara;

prihod Fonda od izdavanja elektronskih zdravstvenih knjižica (konto ekonomske klasifikacije 742366) u iznosu od 1.500 hiljada dinara;

prihod Fonda od učešća vojnih osiguranika u troškovima lečenja (konto ekonomske klasifikacije 742361) u iznosu od 16.956 hiljada dinara;

prihod Fonda od penala po osnovu primene kaznenih odredbi iz ugovora za neizvršenje preuzetih obaveza (konto ekonomske klasifikacije 743461) u iznosu od 20.212 hiljada dinara;

prihod Fonda od zakupnina za stanove date u zakup na određeno i neodređeno vreme (konto ekonomske klasifikacije 745122) u iznosu od 5.010 hiljada dinara;

mešoviti i neodređeni prihodi u korist Fonda od prihoda koje će Fond ostvariti po osnovu drugih prihoda Fonda u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa odredbom člana 20. stav 1. tačka 5) Uredbe i od povrata više isplaćene naknade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana (konto ekonomske klasifikacije 745167) u iznosu od 2.090.340 hiljada dinara;

tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Fonda (konto ekonomske klasifikacije 733169) u iznosu od 468.252 hiljade dinara. Upotreba ovih sredstava određena je Pravilnikom o upotrebi, uslovima i načinu korišćenja sredstava za poboljšanje materijalnog položaja korisnika vojnih penzija bez stana („Službeni vojni list“, br. 32/10 i 4/14). Sredstva su obezbeđena Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2014. godinu, u okviru razdela Ministarstva odbrane Republike Srbije, po aproprijaciji ekonomske klasifikacije 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (podatak je usaglašen sa Sektorom za budzet i finansije Ministarstva odbrane);

memorandumske stavke za refundaciju rashoda (konto ekonomske klasifikacije 771111) u iznosu od 197.779 hiljada dinara. Radi se o povratu sredstava od naknade dela troškova za stanovanje iz kojih se korisnicima vojne penzije bez stana odobrava stambeni zajam u dinarskoj protivvrednosti od 20.000 evra za trajno rešenje stambenog pitanja. Rashod se evidentira na subanalitičkom kontu ekonomske klasifikacije 47119902- Ostala prava isplaćena neposredno domaćinstvima – za trajno rešenje stambenog pitanja KVP bez stana. Ova sredstva obezbeđuje Ministarstvo odbrane u skladu sa odredbom člana 3. Uredbe o obimu i načinu preuzimanja imovine, obaveza i zaposlenih od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika u Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 97/11). Upotreba ovih sredstava propisana je Pravilnikom o upotrebi, uslovima i načinu korišćenja sredstava za poboljšanje materijalnog položaja korisnika vojne penzije bez stana („Službeni vojni list“, br. 34/10 i 04/14);

prihod Fonda od doprinosa za zdravstveno osiguranje na neto vojne penzije (konto ekonomske klasifikacije 781318) u iznosu od 2.200.000 hiljade dinara (podatak je usaglašen sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje).

Prihod Fonda od doprinosa za zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu proračunat je u navedenom iznosu na osnovu doprinosa obračunatog na bruto plate profesionalnih vojnih lica i neto vojne penzije za oktobar 2014. godine i uplaćenog ovom Fondu od strane Računovodstvenog centra Sektora za budzet i finansije Ministarstva odbrane i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Tako uplaćena sredstva obračunata su po smanjenoj stopi doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje od 10,3% (primenjuje se na zarade i vojne penzije počev od 1. avgusta 2014. godine, odnosno za pet meseci 2014. godine) i po osnovu smanjenja plata u javnom sektoru za 10% i penzija po progresivnoj stopi od 22 odnosno 25% od 1. novembra 2014. godine, odnosno za jedan mesec 2014. godine.

Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika (izvor finansiranja 03), koji se obračunava po propisanoj zakonskoj stopi na bruto plate profesionalnih vojnih lica i neto vojne penzije i Fondu uplaćuje od strane Računovodstvenog centra Sektora za budzet i finansije Ministarstva odbrane i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koristiće se za finansiranje rashoda i izdataka i to za:

plaćanje obaveza po ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji koji je zaključen sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje za lečenje vojnih osiguranika u civilnim zdravstvenim ustanovama;

plaćanje obaveza za lečenje vojnih osiguranika u inostranstvu (Republika Srpska, Federacija BiH, distriht Brčko, republike bivše SFRJ, druge inostrane države u kojima vojni osiguranici imaju stalno prebivalište);

prava iz socijalnog osiguranja (putni troškovi u zemlji i u inostranstvu u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite, pogrebni troškovi, posmrtna pomoć, usluge rehabilitacije, usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite i dr);

nabavku lekova i medicinskog potrošnog materijala za koje će postupci biti pokrenuti u 2015. godini;

plaćanje farmaceutskih usluga i materijala i pomagala i naprava po ugovorima o poslovno tehničkoj-saradnji sa apotekarskim ustanovama;

nabavku administrativne i medicinske opreme;

rad organa Fonda, Stručne službe i komisija Fonda.

Sopstveni prihodi Fonda (izvor finansiranja 04), koji se ostvaruju od prihoda po osnovu izdavanja zdravstvenih knjižica sa ID karticom, učešća vojnih osiguranika u troškovima lečenja, penala zbog kašnjenja dobavljača kod isporuke dobara, zakupnina za stanove u vlasništvu Fonda, prihoda koje će Fond ostvariti po osnovu drugih prihoda Fonda u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa odredbom člana 20. stav 1. tačka 5) Uredbe, koristiće se za finansiranje rashoda i izdataka i to za:

tekuće popravke i održavanje stanova u vlasništvu Fonda i komunalne troškove za stanove koji nisu dati u zakup;

nabavku lekova i medicinskog potrošnog materijala za koje će postupci biti pokrenuti u 2015. godini;

nabavku administrativne i medicinske opreme;

odobravanje stambenog zajma korisnicima vojne penzije bez stana u dinarskoj protivvrednosti od 20.000 evra za trajno rešenje stambenog pitanja;

rad organa Fonda, Stručne službe i komisija Fonda.

3) Primanja od prodaje nefinansijske imovine – stanova u vlasništvu Fonda (konto ekonomske klasifikacije 811124) u iznosu od 13.500 hiljada dinara.

Primanja Fonda (izvor finansiranja 09) koja se ostvaruju od prodaje stanova u vlasništvu Fonda i otplate anuiteta za date stambene zajmove korisnicima vojne penzije bez stana, koristiće se za:

odobravanje stambenog zajma korisnicima vojne penzije bez stana u dinarskoj protivvrednosti od 20.000 evra za trajno rešenje stambenog pitanja.

8. Planirani rashodi i izdaci

Finansijskim planom Fonda za finansiranje zdravstvene zaštite, prava iz zdravstvenog i socijalnog osiguranja vojnih osiguranika i materijalnog obezbeđenja korisnika prava u 2015. godini, planirani su rashodi i izdaci u iznosu od 6.792.521 hiljadu dinara, odnosno u iznosu koji je za 2.077.000 hiljada dinara niži od iznosa planiranih prihoda i primanja.

Planirani prihodi i primanja Fonda za 2015. godinu raspoređeni su za finansiranje rashoda i izdataka u skladu sa odredbom člana 21. Uredbe, prema sledećem:

1) Za nagrade zaposlenima i ostale posebne rashode u iznosu od 340 hiljada dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po subanalitičkom kontu ekonomske klasifikacije 416112 – Nagrade za posebne rezultate rada.

Pravni osnov: Pravilnik o platama i drugim novčanim primanjima profesionalnih pripadnika Vojske Srbije (pov. br. 267-7 od 17.01.2008. godine, pov. br. 4139-9 od 10.06.2008. godine, pov. br. 6377-19 od 01.09.2008. godine i pov. br. 536-2 od 25.01.2010. godine).

2) Za stalne troškove u iznosu od 10.663 hiljade dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po subanalitičkim kontima ekonomske klasifikacije: 421111, 421121, 421211, 421225, 421311, 421414, 421419, 421421, 421422, 421512 i 421919, a odnose se na troškove platnog prometa; bankarske usluge; usluge električne energije, centralnog grejanja, vodovoda i kanalizacije za stanove u vlasništvu Fonda koji nisu dati u zakup; usluge mobilnog telefona i interneta za paket kupljen od strane Fonda; usluge kablovske televizije, osiguranja vozila, pošte i ostale nepomenute troškove.

3) Za troškove putovanja u iznosu od 706 hiljada dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po subanalitičkim kontima ekonomske klasifikacije: 422111, 422121, 422131, 422192 i 422199, a odnose se na troškove dnevnica, prevoza i smeštaja na službenom putu u zemlji. U odnosu na 2014. godinu, sredstva su planirana u istom iznosu zbog procene i očekujućeg broja zastupanja interesa Fonda pred sudovima redovne nadležnosti na teritoriji Republike Srbije u vezi tužbi korisnika vojne penzije za njeno usklađivanje od 01.01.2008. godine za 11,06%, kao i po tužbama za povrat više isplaćenih sredstava na ime naknade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana i za iseljenje nelegalno useljenih lica i povrat stanova u vlasništvo Fonda, na nivou 2014. godine.

Pravni osnov: Pravilnik o naknadi putnih i drugih troškova i drugih primanja u Vojsci Srbije („Službeni vojni list“, br. 18/13).

4) Za usluge po ugovoru u iznosu od 193.252 hiljade dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po subanalitičkim kontima ekonomske klasifikacije: 423211, 423212, 423311, 423321, 423391, 423413, 423432, 423591, 423599, 423711, 423712 i 423911, a odnose se na usluge izrade i održavanje softvera, obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, kotizacije za seminare, izdatke za stručne ispite, usluge štampanja publikacija (obrazaca zdravstvenih knjižica, elektronskih zdravstvenih kartica, kartona-dosijea zdravstvenog osiguranja i dr.), objavljivanje tendera i informativnih oglasa, naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija, usluge zaposlenih u Stručnoj službi Fonda iz reda zaposlenih u Ministarstvu odbrane za potrebe Fonda, u skladu sa članom 18. Uredbe, i lica angažovanih po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova za izvršavanje poslova iz nadležnosti Fonda, komunalne usluge za poslovnu zgradu Fonda u ul. Krunska br. 13, u Beogradu, reprezentaciju i poklone i ostale stručne i opšte usluge.

Pravni osnov: Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS“, br. 119/13), Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju i naknadu za decu i porodicu u Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, broj 12050-1 od 10.12.2013. godine, i Odluka Upravnog odbora Fonda o visini naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora Fonda i komisija Fonda, broj 30145-6 od 15.04.2011. godine, broj 53497-8 od 27.07.2011. godine i broj 62960-6 od 29.09.2011. godine.

5) Za specijalizovane usluge u iznosu od 2.400 hiljada dinara. U tom iznosu sadržan je rashod prikazan po subanalitičkom kontu ekonomske klasifikacije: 424911, a odnosi se na usluge obuke zaposlenih za korišćenje i montažu opreme, procenu rizika sa izradom dokumenata i obukom zaposlenih u Stručnoj službi Fonda za bezbedan i zdrav rad i ostale specijalizovane usluge.

6) Za tekuće popravke i održavanje u iznosu od 4.600 hiljada dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po subanalitičkim kontima ekonomske klasifikacije: 425119, 425212, 425219, 425222, 425224, 425226, 425227 i 425229, a odnose se na usluge i materijal za tekuće popravke i održavanje stanova u vlasništvu Fonda, poslovne zgrade u Krunskoj br. 13, u Beogradu i poslovnih prostora u kojima su smešteni i delatnost obavljaju odseci i grupe Fonda za rad sa vojnim osiguranicima u Novom Sadu, Nišu, Kruševcu, Kragujevcu, Valjevu i Užicu. Takođe, sredstva su namenjena i za popravke i održavanje dva putnička automobila, računarske, birotehničke i druge opreme na korišćenju u Fondu.

7) Za materijal u iznosu od 6.460 hiljada dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po subanalitičkim kontima ekonomske klasifikacije: 426111, 426191, 426311, 426411, 426819, 426822, 426911, 426912, 426913 i 426919, a odnose se na nabavku kancelarijskog materijala, stručne literature za redovne potrebe zaposlenih, benzina, hemijskih sredstava za čišćenje poslovne zgrade, vode za piće, potrošnog materijala za održavanje higijene zaposlenih i poslovne zgrade, rezervnih delova, alata, inventara i materijala za posebne namene u funkciji održavanja funkcionalnosti poslovne zgrade u kojoj zaposleni obavljaju poslove iz nadležnosti Fonda.

8) Za prateće troškove zaduživanja u iznosu od 500 hiljada dinara. U tom iznosu sadržan je rashod prikazan po subanalitičkom kontu ekonomske klasifikacije: 444211, a odnosi se na kazne za kašnjenje kod plaćanja obaveza Fonda prema dobavljačima za isporučena dobra, izvršene usluge i izvedene radove, po isteku ugovorenog roka.

9) Za prava iz socijalnog osiguranja u iznosu od 4.923.245 hiljada dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po subanalitičkim kontima ekonomske klasifikacije: 471112, 471114, 471191, 471192, 471193, 47119301, 471199, 47119901, 47119902, 471211, 471213, 47121301, 471216, 47121601, 471217, 471221, 471223, 47122301, 471224, 471292 i 471299, a odnose se na naknadu zarade profesionalnim vojnim licima za vreme privremene sprečenosti za rad, odobravanje stambenog zajma KVP bez stana u dinarskoj protivvrednosti od 20.000 evra za trajno rešenje stambenog pitanja, naknadu putnih troškova kod ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika za putovanja u zemlji i u inostranstvo, pogrebnih troškova i posmrtne pomoći i ostalih prava koja se isplaćuju neposredno vojnim osiguranicima, usluga rehabilitacije i rekreacije, usluga bolnica, poliklinika i ambulanti, farmaceutskih usluga i materijala, usluga izdavanja pomagala i naprava, lečenja u inostranstvu i ostalih prava iz zdravstvenog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga.

Najveći deo planiranih sredstava se odnosi na nabavku lekova i medicinskog potrošnog materijala u iznosu od 2.125.460 hiljada dinara. Deo planiranih sredstava biće korišćen za plaćanje obaveza koje će Fond iz 2014. godine preneti u 2015. godinu, a koje se tiču realizacije određenog broja tranši – isporuka lekova i medicinskog potrošnog materijala po ugovorima zaključenim sa veledrogerijama u 2014. godini i početkom 2015. godine (postupci javnih nabavki dobara pokrenuti su u oktobru 2014. godine).

Pravni osnov: Zakon o Vojsci Jugoslavije („Službeni glasnik SRJ“, br. 43/94, 28/96, 22/999, 44/99, 74/99, 3/02, 37/02 i „Službeni list SCG“, br. 7/02 i 44/05); Zakon o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 11/07 i 88/09); Pravilnik o zdravstvenoj zaštiti vojnih osiguranika i članova njihovih porodica („Službeni vojni list“, br. 31/94, 11/96, 23/98 i 2/06); Pravilnik o indikacijama za protetička, ortotička i druga sredstva, odnosno pomagala i sanitarne sprave („Službeni vojni list“, br. 23/94 i 8/96); Odluka o učešću vojnih osiguranika i članova njihovih porodica u troškovima zdravstvene zaštite („Službeni list SRJ“, br. 63/94 i 6/06); Uredba o načinu ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika i članova njihovih porodica („Službeni vojni list“, br. 36/94); Odluka o visini naknade pogrebnih troškova u slučaju smrti osiguranog lica („Službeni vojni list“, br. 8/94); Odluka o visini naknade putnih troškova u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvene zaštite („Službeni vojni list“, br. 12/94 i 9/06); Odluka o ostvarivanju prava članova porodice vojnog osiguranika na posmrtnu pomoć („Službeni vojni list“, br. 23/94); Rešenje o utvrđivanju indikacija za ostvarivanje medicinske rehabilitacije vojnih osiguranika i članova njihovih porodica i kriterijuma za ostvarivanje stacionarne medicinske rehabilitacije vojnih osiguranika („Službeni vojni list“, br. 14/06); Pravilnik o upotrebi, uslovima i načinu korišćenja sredstava za poboljšanje materijalnog položaja korisnika vojne penzije bez stana („Službeni vojni list“, br. 34/10 i 04/14); Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, broj Fonda 33161-3 od 18.06.2009. godine i broj RFZO 54-1621/09 od 10.06.2009. godine; Ugovori sa apotekama i apotekarskim ustanovama zaključeni 2014. godine za izdavanje lekova, medicinskog potrošnog materijala i pomagala i naprava vojnim osiguranicima po overenim receptima; Sporazumi o socijalnom osiguranju između SRJ i Republike Hrvatske, Republike Makedonije i Bosne i Hercegovine („Službeni list SCG“ – međunarodni ugovori br. 7/03) i Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Srbije i Republike Crne Gore i Republike Slovenije („Službeni glasnik RS“ – međunarodni ugovori br. 111/09).

10) Za naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta u iznosu od 483.692 hiljade dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po subanalitičkim kontima ekonomske klasifikacije: 472311 i 472811, a odnose se na naknade za decu i porodicu u slučaju bolesti ili teške materijalne situacije i naknadu dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana (bruto iznos sa propisanim porezom).

Pravni osnov: Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju i naknadu za decu i porodicu u Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, broj 12050-1 od 10.12.2013. godine i Uredbe o obimu i načinu preuzimanja imovine, obaveza i zaposlenih od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika u Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 97/11 – u daljem tekstu: Uredba o obimu i načinu preuzimanja imovine). Osnov je na snazi.

Osnov za planiranje i obezbeđenje sredstava za isplatu naknade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana proistekao je iz odredbe člana 3. Uredbe o obimu i načinu preuzimanja imovine. Naime, navedenom odredbom utvrđena je nadležnost Ministarstvu odbrane da obezbeđuje sredstva za isplatu naknade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana, a Fondu da utvrđuje pravo, vrši obračun i isplatu predmetne naknade.

Upotreba ovih sredstava određena je Pravilnikom o upotrebi, uslovima i načinu korišćenja sredstava za poboljšanje materijalnog položaja korisnika vojne penzije bez stana („Službeni vojni list“, br. 32/10 i 04/14).

Prema tome, sredstva za isplatu naknade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana obezbeđuju se Zakonom o budzetu Republike Srbije, u okviru razdela Ministarstva odbrane, po aproprijaciji ekonomske klasifikacije 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.

11) Za poreze, obavezne takse, kazne i penale u iznosu od 2.110 hiljada dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po subanalitičkim kontima ekonomske klasifikacije: 482131, 482191, 482211, 482251 i 482331, a odnose se na rashode za registraciju putničkih vozila u vlasništvu Fonda, porez i sudske takse po tužbenim zahtevima i gradske kazne.

12) Za novčane kazne i penale po rešenju sudova u iznosu od 585 hiljada dinara. U tom iznosu sadržan je rashod prikazan po subanalitičkom kontu ekonomske klasifikacije: 483111, a odnosi se na kazne i penale po rešenju sudova u predmetima po kojima je Fond izgubio spor.

13) Za nabavku administrativne, medicinske i laboratorijske opreme u iznosu od 1.163.968 hiljada dinara. U tom iznosu sadržani su izdaci prikazani po subanalitičkim kontima ekonomske klasifikacije: 512211, 512212, 512221, 512222, 512251, 512511 i 512521, a odnose se na izdatke za kancelarijski nameštaj, ugradnu i računarsku opremu, štampače, elektronsku opremu, medicinsku i laboratorijsku opremu. Za nabavku medicinske opreme po subanalitičkom kontu ekonomske klasifikacije 512511 planirana su sredstva u iznosu od 1.146.628 hiljada dinara i u iznosu od 15.000 hiljada dinara za nabavku laboratorijske opreme po subanalitičkom kontu ekonomske klasifikacije 512521, što predstavlja nabavku opreme u iznosu koji obezbeđuje redovno funkcionisanje vojnozdravstvenih ustanova i realizaciju zdravstvenih usluga vojnim osiguranicima na zadovoljavajućen nivou, kako po kvalitetu tako i po kvantitetu, čime bi se smanjile liste čekanja.

Ovde je bitno napomenuti da se opremanje vojnozdravstvenih ustanova vrši isključivo iz doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, dok Republika Srbija – Ministarstvo odbrane, kao osnivač, iz sredstava koja se Zakonom o budzetu Republike Srbije utvrđuju za finansiranje odbrane, ne izdvaja sredstva za njihovo opremanje sa medicinskom i laboratorijskom opremom.

Prema tome, pravni osnov za planiranje izdataka za opremanje vojnozdravstvenih ustanova sa medicinskom opremom utvrđen je odredbom člana 21. stav 1. tačka 3. Uredbe.

9. Status i finansiranje Fonda, imajući u vidu budzetski sistem Republike Srbije, mesto i prihode Fonda kao organizacije za obavezno socijalno osiguranje

Odredbom člana 3. Zakona propisano je da budzetski sistem Republike Srbije čine: budzet Republike Srbije, budzeti lokalne vlasti i finansijski planovi organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Odredbama čl. 6. i 7. Zakona propisana je odgovornost za donošenje i izvršenje budzeta i finansijskog plana organizacija za obavezno socijalno osiguranje, pri čemu su zadržana tri nivoa odgovornosti: Narodna skupština, Skupština lokalne vlasti i Upravni odbor organizacije za obavezno socijalno osiguranje.

Odredbama čl. 23. do 26. Zakona propisano je finansiranje nadležnosti Republike Srbije, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave i organizacija za obavezno socijalno osiguranje, odnosno kome od navedenih nivoa pripadaju javni prihodi i primanja i koji.

Odredbom člana 2. stav 1. tačka 57. Zakona propisano je sledeće: „Konsolidovani izveštaj Republike Srbije je konsolidovani izveštaj završnog računa budzeta Republike Srbije, završnih računa organizacija za obavezno socijalno osiguranje, konsolidovanog izveštaja Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, završnih računa budzeta autonomnih pokrajina, završnih računa budzta opština i konsolidovanih izveštaja gradova i grada Beograda, koji Vlada dostavlja Narodnoj skupštini radi informisanja“.

Prema tome, Fond je organizacija za obavezno socijalno osiguranje kojoj za finansiranje nadležnosti pripadaju javni prihodi utvrđeni posebnim zakonom, odnosno doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje koji se obračunava na bruto zarade profesionalnih vojnika i neto vojne penzije po stopi koja je utvrđena Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i uplaćuje ovom Fondu od strane Računovodstvenog centra Sektora za budzet i finansije Ministarstva odbrane i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za poslovanje Fonda Upravni odbor donosi finansijski plan, uz saglasnost Ministarstva odbrane i Narodne skupštine Republike Srbije, kao i završni račun koji se dostavlja Upravi za trezor Ministarstva finansija Republike Srbije radi kontrole i preuzimanja podataka za izradu Konsolidovanog izveštaja Republike Srbije.

Na osnovu svega napred navedenog bitno je istaći i sledeće:

Fond za finansiranje osnovne delatnosti ne prima dotacije iz budzeta;

Fond za finansiranje osnovne delatnosti – zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika – koristi isključivo prihode ostvarene od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na bruto plate profesionalnih vojnih lica i neto penzije korisnika vojnih penzija;

Fond za finansiranje dopunske delatnosti – stambenog obezbeđenja korisnika vojne penzije bez stana – koristi isključivo prihode i primanja koje ostvari od davanja u zakup na određeno i neodređeno vreme stanova u vlasništvu Fonda, od otkupa stanova u vlasništvu Fonda i od otplate stambenih kredita. Stanovi su kupljeni pre 2010. godine iz sredstava Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika, odnosno iz sredstava doprinosa za stambeno obezbeđenje korisnika vojne penzije bez stana koji se obračunavao i uplaćivao po stopi od 2,5% na neto vojne penzije;

Fond za finansiranje dopunske delatnosti – naknade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana – koristi prihode koje mu za tu namenu transferiše Ministarstvo odbrane. Naime, za isplatu naknade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana, sredstva se obezbeđuju Zakonom o budzetu Republike Srbije, u okviru razdela Ministarstva odbrane i po aproprijaciji ekonomske klasifikacije 464. Pravni osnov za planiranje sredstava je Uredba o obimu i načinu preuzimanja imovine, obaveza i zaposlenih od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika u Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 97/11).

10. Zaključak:

Predlog finansijskog plana Fonda urađen je prema smernicama dobijenim od Ministarstva finansija Republike Srbije (RS-Ministarstvo finansija Broj: 401-00-03538/2014-03 od 25. novembra 2014. godine) iusaglašen je sa mogućnostima finansiranja i potrebama vojnozdravstvenih ustanova u 2015. godini, koje su u funkciji obezbeđenja i sprovođenja poslova iz oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika, materijalnog obezbeđenja korisnika prava i unapređenja sistema zdravstvene zaštite.

MĆ/3203-246

D I R E K T O R

Dragiša Dabetić

___________________

Ostavite komentar