Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2015. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu

O B R A Z L O Ž E Nj E

projekcije prihoda i primanja i rashoda i izdataka planiranih Finansijskim planom Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

za 2016. i 2017. godinu

Makroekonomski parametri za 2016. i 2017. godinu su:

2016. godina 2017. godina – projektovana inflacija 4,0% 4,0% – realni rast BDP 1,5% 2,0% – BDP u mlrd. dinara 4.195,3 4.454,6

Na osnovu navedenih makroekonomskih parametara, polazeći od projekcije prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2015. godinu, utvrđena je projekcija prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2016. i 2017. godinu.

Takođe, kod izrade projekcije prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2016. i 2017. godinu korišćene su smernice Ministarstva finansija Republike Srbijedate u unstrukciji za planiranje broj: 401-00-03538/2014-03 od 25. novembra 2014. godine, i to:

Prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na bruto plate profesionalnih vojnika i neto vojne penzije za 2016. i 2017. godinu planirani su na nivou 2015. godine, imajući u vidu Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava i Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija (“Službeni glasnik RS”, br. 116/14).

Prihoda koje će Fond ostvariti po osnovu drugih prihoda Fonda u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa odredbom člana 20. stav 1. tačka 5) Uredbe.

Sredstva za zarade zaposlenih u Stručnoj služba Fonda iz reda zaposlenih u Ministarstvu odbrane za 2016. i 2017. godinu planirana su u iznosu od po 100.800 hiljada dinara, takođe, imajući u vidu Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (“Službeni glasnik RS”, br. 116/14).

Plate i druge prinadležnosti iz radnog odnosa zaposlenima u Stručnoj službi Fonda – Vojnoj pošti 1065 Beograd obračunava i isplaćuje Računovodstveni centar Sektora za budzet i finansije Ministarstva odbrane iz sredstava koja se Ministarstvu odbrane utvrđuju Zakonom o budzetu Republike Srbije, na teret sredstava Fonda.

Sredstva za ostvarivanje prava vojnih osiguranika i drugih osiguranika iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, prava korisnika penzija na materijalno obezbeđenje, unapređenje sistema zdravstvene zaštite i opremanje, podmirivanje troškova sprovođenja zdravstvenog osiguranja, rad organa, Stručne službe i komisija Fonda, planirana su na nivou sredstava planiranih za 2015. godinu.

Sredstva za naknadu plate profesionalnim vojnim licima za vreme privremene sprečenosti za rad za 2016. i 2017. godinu planirana su u iznosu od po 214.000 hiljada dinara, imajući u vidu iskustvo kao kriterijum i Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (“Službeni glasnik RS”, br. 116/14).

Naknadu plate profesionalnim vojnim licima za vreme privremene sprečenosti za rad obračunava i uplaćuje Računovodstveni centar Sektora za budzet i finansije Ministarstva odbrane iz sredstava koja se Ministarstvu odbrane utvrđuju Zakonom o budzetu Republike Srbije, na teret sredstava Fonda.

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika, čije se donošenje očekuje u prvoj polovini 2015. godine, predmetna naknada biće precizno regulisana, tako da će Fond biti u obavezi da isplaćena sredstva profesionalnim vojnim licima na ime naknade plate zbog privremene sprečenosti za rad refundira Ministarstvu odbrane iz sredstava Fonda po jasno predviđenoj proceduri.

Sredstva koja će Fond preneti kao neutrošena u 2016. i 2017. godinu, a kojima je izvor doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika, biće utrošena za plaćanje obaveza koje će biti ugovorene u 2015. i 2016. godini a plaćene u 2016. i 2017. godini, obzirom da se isporuka lekova i medicinskog potrošnog materijala planira po tranšama (obično u tri ili četiri tranše, odnosno sa rokom isporuke poslednje tranše od 150 do 180 dana od dana zaključenja ugovora).

Višak prihoda koji će biti prenet u 2016. godinu procenjen je i planiran u iznosu od 850.000 hiljada dinara, a za 2017. godinu u iznosu od 300.000 hiljada dinara, odnosno planirani su u nižem iznosu u odnosu na višak prihoda koji će biti prenet iz 2014. u 2015. godinu. Smanjenje viška prihoda u narednim godinama srednjoročnog perioda očekuje se kao posledica primene i sprovođenja novog Zakona o javnim nabavkama i zdravstvenog informacionog sistema, što će pozitivno uticati na smanjenje broja učesnika i skraćivanje postupka planiranja potreba vojnozdravstevnih ustanova i vremena potrebnog za nabavke, pre svega, lekova, medicinskog potrošnog materijala i medicinske opreme.

Takođe, očekuje se donošenje Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika, kao i podzakonskih akata za sprovođenje navedenog zakona, utvrđivanje punog statusa Fonda i zaposlenih u Stručnoj službi Fonda – Vojnoj pošti 1065 Beograd, donošenje Statuta Fonda i sistematizacije Fonda (nove formacije), kojom će, između ostalog, biti formirano Odeljenje za nabavke Fonda, čime će Fond u sistemu vojnog zdravstva bio odgovoran za javne nabavke lekova, medicinskog potrošnog materijala i medicinske opreme za potrebe rada vojnozdravstvenih ustanova.

Prilozi:

1. Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu sa projekcijom prihoda i primanja u iznosu od 6.524.709 hiljada dinara i rashoda i izdataka u iznosu od 5.674.709 hiljada dinara i

2. Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu sa projekcijom prihoda i primanja u iznosu od 5.937.434 hiljade dinara i rashoda i izdataka u iznosu od 5.637.434 hiljade dinara.

Ostavite komentar