Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2015. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu

Na osnovu člana 221. stav 1. tačka 3) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14 i 126/14 – US),

Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 28. novembra 2014. godine, doneo je

FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

ZA 2015. GODINU

Član 1.

Ovim finansijskim planom uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) za 2015. godinu i njegovo izvršavanje.

Finansijski plan Republičkog fonda za 2015. godinu (u daljem tekstu: Finansijski plan) sastoji se iz opšteg dela i posebnog dela.

I OPŠTI DEO

Član 2.

Opšti deo Finansijskog plana čine prihodi i primanja, rashodi i izdaci, i to:

Prihodi i primanja

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija PRIHODI I PRIMANjA Iznos 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 215.773.093 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 125.300.000 721000 Doprinosi za socijalno osiguranje 125.300.000 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 57.602.177 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 59.787.631 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 7.788.681 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 121.511 730000 DONACIJE I TRANSFERI 35.253.082 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 35.253.082 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 35.253.082 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 35.253.082 733161 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 35.253.082 7331611 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona 537.760 7331615 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti 335.322 7331616 Transferi od budzeta – 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće 1.380.000 7331617 Transferi od budzeta po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva po Zaključku Vlade 300.000 7331618 Transferi od budzeta zbog smanjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje 30.400.000 7331619 Transferi od budzeta usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama 2.300.000 740000 DRUGI PRIHODI 2.446.967 741000 PRIHODI OD IMOVINE 1.463 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 1.227.238 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 12.705 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 12.705 742200 Takse i naknade 29.385 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 1.185.148 742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 1.185.148 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 1.218.266 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 1.218.266 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.218.266 745161 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 162.906 745166 Sredstva od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti 1.055.360 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 824.873 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 525.915 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 298.958 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 51.948.171 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 51.948.171 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 51.948.171 781310 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 51.948.171 781311 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 2.426.221 781312 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO za osiguranike zaposlene 43.310.000 781313 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.700.000 781314 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.420.000 781315 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 40.000 781316 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje 950.598 781317 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 101.352 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 570 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 570 811000 Primanja od prodaje nepokretnosti 500 812000 Primanja od prodaje pokretne imovine 50 813000 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 20 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 500 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 500 921000 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine 500   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA – klase 7, 8 i 9 215.774.163

2. Rashodi i izdaci

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija RASHODI I IZDACI Iznos 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 215.460.963 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.554.275 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 1.934.334 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 347.166 413000 NAKNADE U NATURI 8.165 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 86.510 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 95.000 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 83.100 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 1.719.925 421000 STALNI TROŠKOVI 395.000 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA 17.000 423000 USLUGE PO UGOVORU 326.125 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.800 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 30.000 426000 MATERIJAL 950.000 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 5.100 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 100 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 5.000 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 15.000 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 15.000 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 15.000 465112 Ostale tekuće dotacije po zakonu 15.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 210.903.163 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 210.903.163 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 10.200.000 471110 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad 9.100.000 4711111 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad (bez poreza i doprinosa) 4.411.570 4711122 Porez 778.512 4711123 Doprinos za PIO zaposlenih 1.956.500 4711123 Doprinos za PIO samostalnih delatnosti 946.400 4711124 Doprinos za zdravstveno osiguranje 950.598 4711125 Doprinos za NSZ 56.420 471191 Isplate dnevnica i putnih troškova za putovanja u zemlji 1.100.000 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 200.703.163 471211 Usluge bolnica, poliklinika i ambulanti (primarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u primarnoj zdravstvenoj zaštiti) 42.895.728 471212 Usluge dijalize (materijal za dijalizu) 4.581.577 471213 Farmaceutske usluge i materijali (lekovi izdati na recept) 26.344.020 471214 Stomatološke usluge 4.831.853 471215 Bolničke usluge (sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti) 109.507.992 471216 Pomagala i naprave 2.890.000 471217 Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite 1.009.993 471219 Ostale usluge zdravstvene zaštite u zemlji 1.170.000 471221 Zdravstvena zaštita po konvenciji 550.000 471223 Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive u inostranstvu 22.000 471224 Troškovi slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo 550.000 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 3.530.000 471299 Ostala prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (instituti i zavodi za javno zdravlje) 2.820.000 480000 OSTALI RASHODI 263.500 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 41.000 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 212.500 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 10.000 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 313.200 510000 OSNOVNA SREDSTVA 313.200 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 155.497 512000 MAŠINE I OPREMA 131.414 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 26.289   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4 i 5 215.774.163

(u 000 dinara)

– ukupni prihodi i primanja – klase 7, 8 i 9 215.774.163 – ukupni rashodi i izdaci – klase 4 i 5 215.774.163

II POSEBAN DEO

Član 3.

Poseban deo ovog finansijskog plana čine:

1) Sredstva za zdravstvenu zaštitu, utvrđena u članu 2. ovog finansijskog plana, raspoređena po namenama za primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu, ostale troškove zdravstvene zaštite i

2) Procenjeni ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci korisnika sredstava Republičkog fonda (zdravstvene i apotekarske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno lokalna vlast).

Sredstva za zdravstvenu zaštitu iz stava 1. tačka 1) ovog člana, koja se raspoređuju u skladu sa opštim aktom, kojim se utvrđuju uslovi, kriterijumi i merila za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga, po pojedinim namenama su:

(u 000 dinara)

R. br. Ugovorene namene za zdravstvenu zaštitu za 2015. godinu  Vrsta zdravstvene zaštite Ukupno Primarna Sekundarna i tercijarna   1 2 3 4=2+3 1. Plate i naknade plate sa doprinosima na teret poslodavca 30.811.532 55.661.036 86.472.568 2. Prevoz zaposlenih na posao i sa posla 1.196.324 2.197.952 3.394.276 3. Troškovi energenata 3.084.497 5.240.895 8.325.392 4. Lekovi i medicinska sredstva u zdravstvenim ustanovama 2.853.129 32.242.210 35.095.339 4.1. Lekovi za lečenje retkih bolesti   335.332 335.332 5. Ishrana bolesnika   2.595.000 2.595.000 6. Ostali materijali i troškovi 4.331.831 10.575.008 14.906.839 6.1. Otpremnine po Programu Vlade 800.000 1.405.000 2.205.000 6.2. sredstva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom 138.601 222.851 361.452 7. Ustanove van Plana mreže 618.415 915.891 1.534.306 8. Zavod za sudsku medicinu Niš i Institut za sudsku medicinu Novi Sad   80.000 80.000 I RASHODI PRIMARNE, SEKUNDARNE I TERCIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PO UGOVORENIM NAMENAMA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE (1-8) 42.895.728 109.507.992 152.403.720 9. Usluge dijalize (materijal za dijalizu)     4.581.577 10. Lekovi izdati na recept     26.344.020 11. Stomatološke usluge     4.831.853 11.1. Otpremnine po Programu Vlade     95.000 11.2. sredstva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom     15.629 12. Pomagala i naprave     2.890.000 13. Ustanove socijalne zaštite     1.009.993 14. Troškovi lečenja u inostranstvu     1.122.000 15. Instituti i zavodi za javno zdravlje     2.820.000 16. Ustanove specijalizovane za rehabilitaciju     3.530.000 17. Transfuzije krvi i Institut za virusologiju i imunologiju „Torlak“     1.170.000 II OSTALI RASHODI PO NAMENAMA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE (9-17)     48.299.443 III UKUPNO RASHODI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU (I + II)     200.703.163

Procenjeni ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci korisnika sredstava Republičkog fonda (zdravstvene i apotekarske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno lokalna vlast) su:

PRIHODI I PRIMANjA

(u 000 dinara)

OP Ek. Klasifi-kacija Opis 1 2 3 7423615 Prihodi po osnovu premije osiguranja 14.000 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa (rashodi po osnovu naknada šteta) 10.000

Član 5.

Raspored sredstava po ovom finansijskom planu, vrši se u skladu sa utvrđenim kriterijumima i merilima Republičkog fonda, donetim odlukama i ugovorima koji se zaključuju sa nosiocima zdravstvene zaštite, kao i drugim aktima koje donese Republički fond.

Raspored sredstava u skladu sa stavom 1. ovog člana vrši se periodično u skladu sa ostvarenjem prihoda iz člana 2. ovog finansijskog plana.

Konačan raspored sredstava u skladu sa stavom 1. ovog člana vrši se u poslednjem tromesečju tekuće godine u skladu sa ostvarenjem ovog finansijskog plana.

Član 6.

Naredbodavac za izvršenje ovog finansijskog plana je direktor Republičkog fonda.

Druga ovlašćena lica u Direkciji Republičkog fonda, Pokrajinskom fondu za zdravstveno osiguranje i direktori filijala Republičkog fonda mogu donositi rešenja i naredbe o isplati sredstava u okviru ovlašćenja utvrđenih rešenjem direktora Republičkog fonda, a u skladu sa ovim finansijskim planom i drugim aktima Republičkog fonda.

Lica koja raspolažu sredstvima Republičkog fonda rešenja i naredbe mogu donositi u okviru aproprijacije utvrđene ovim finansijskim planom.

Član 7.

Direktor Republičkog fonda odlukom može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime određenog rashoda i izdatka u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije za rashod i izdatak čiji se iznos umanjuje, a izuzetno i preko 5% za troškove zdravstvene zaštite i za iznos umanjenja uvećati druge aproprijacije utvrđene ovim finansijskim planom.

Član 8.

Ovaj finansijski plan, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

UPRAVNI ODBOR REPUBLIČKOG FONDA

ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

01/2 broj: 400-90/14-2 PREDSEDNIK U Beogradu, 28. novembra 2014. godine dr Rajko Kosanović

56014.03/46

Ostavite komentar