Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2015. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu

O B R A Z L O Ž E Nj E

FINANSIJSKOG PLANA

REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

ZA 2015. GODINU

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE FINANSIJSKOG PLANA

REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) sadržan je u odredbama člana 38. Zakona o budzetskom sistemu (“Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispr. i 108/13), kojim je utvrđeno da su organizacije obaveznog socijalnog osiguranja obavezne da pripreme finansijske planove na osnovu smernica utvrđenih Fiskalnom strategijom. Kako Fiskalna strategija nije doneta u Zakonom definisanom roku, Republički fond je Predlog Finansijskog plana za 2015. godinu izradio na osnovu parametara dobijenih od Ministarstva finansija.

Prema istom članu ovog zakona, nadležno ministarstvo obavezno je da finansijski plan organizacije za obavezno socijalno osiguranje dostavi ministru nadležnom za poslove finansija.

U članu 6. Zakona o budzetskom sistemu propisano je da finansijski plan organizacija obaveznog socijalnog osiguranja donosi nadležni organ organizacije za obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom i drugim propisom, uz saglasnost Narodne skupštine.

Članom 221. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispr., 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14 i 126/14 – US – u daljem tekstu: Zakon) propisano je da Upravni odbor donosi finansijski plan, što je određeno i Statutom Republičkog fonda.

2. PRAVNI OSNOV ZA PLANIRANjE PRIHODA I PRIMANjA

2.1. Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja

Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja sadržan je u odredbama člana 201. Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim je propisano da se sredstva za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuju uplatom doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i iz drugih izvora.

U članu 230. Zakona propisano je da prihode i primanja Republičkog fonda čine sredstva od:

doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje,

premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koje organizuje i sprovodi Republički fond,

imovine kojom raspolaže Republički fond,

domaćih i inostranih kredita i zajmova,

drugih sredstava u skladu sa Zakonom.

2.2. Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja od budzeta Republike

2.2.1. Sredstva iz budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona

Članom 22. stav 1. Zakona predviđeno je da se osiguranicima u smislu ovog zakona i pod uslovima propisanim ovim zakonom, smatraju i lica koja pripadaju grupaciji stanovništva koja je izložena povećanom riziku obolevanja; lica čija je zdravstvena zaštita potrebna u vezi sa sprečavanjem, suzbijanjem, ranim otkrivanjem i lečenjem bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja; kao i lica koja su u kategoriji socijalno ugroženog stanovništva, ako ne ispunjavaju uslove za sticanje svojstva osiguranika iz člana 17. Zakona, ili ako prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ne ostvaruju kao članovi porodice osiguranika, i to:

1) deca do navršenih 18 godina života, školska deca i studenti do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina, u skladu sa zakonom;

2) žene u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja i materinstva do 12 meseci nakon porođaja;

3) lica starija od 65 godina života;

4) osobe sa invaliditetom, po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i mentalno nedovoljno razvijena lica;

5) lica u vezi sa lečenjem od HIV infekcije ili drugih zaraznih bolesti koje su utvrđene posebnim zakonom kojim se uređuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multiple skleroze, lica u terminalnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije, cistične fibroze, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice, bolesti zavisnosti, oboleli od retkih bolesti; kao i lica obuhvaćena zdravstvenom zaštitom u vezi sa davanjem i primanjem tkiva i organa;

6) monasi i monahinje;

7) materijalno neobezbeđena lica koja primaju novčanu socijalnu pomoć, odnosno koja su korisnici porodične invalidnine, po propisima o socijalnoj zaštiti, odnosno po propisima o zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata;

8) korisnici stalnih novčanih pomoći, kao i pomoći za smeštaj u ustanove socijalne zaštite ili u druge porodice, po propisima o socijalnoj zaštiti;

9) nezaposlena lica i druge kategorije socijalno ugroženih lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa ovim zakonom;

10) korisnici pomoći – članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka;

11) lica romske nacionalnosti koja zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u Republici Srbiji;

12) žrtve nasilja u porodici;

13) žrtve trgovinom ljudima;

14) lica koja su obuhvaćena obaveznom imunizacijom u skladu sa propisima kojima se uređuje zdravstvena zaštita stanovništva od zaraznih bolesti;

15) lica koja su obuhvaćena ciljanim preventivnim pregledima, odnosno skriningom prema odgovarajućim republičkim programima;

16) samohrani roditelji sa decom do sedam godina života čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa ovim zakonom.

Stavom 4. istog člana propisano je da se osiguranikom, u smislu ovog zakona, smatra i lice kome je nadležni republički organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog lica iz bivših republika SFRJ, ako ispunjava uslov iz stava 2. ovog člana i ako ima boravište na teritoriji Republike Srbije.

Članom 204. Zakona predviđeno je da se sredstva za uplatu doprinosa za osiguranike iz člana 22. Zakona obezbeđuju u budzetu Republike Srbije.

2.2.2. Sredstva iz budzeta za isplatu 35% od osnova za naknadu zarade u slučaju

privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacije u vezi

sa održavanjem trudnoće

U članu 96. st. 4. i 5. Zakona utvrđeno je da se u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće, počev od 31. dana privremene sprečenosti za rad, visina naknade zarade obezbeđuje u iznosu od 100% od osnova za naknadu zarade, s tim što se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuje iznos od 65% od osnova za naknadu zarade, kao i iznos od 35% od osnova za naknadu zarade iz sredstava budzeta Republike Srbije koja se prenose Republičkom fondu, koji u ime i za račun budzeta Republike Srbije uplaćuje sredstva na račun osiguranice.

2.2.3. Sredstva iz budzeta za zdravstvenu zaštitu lica

obolelih od retkih bolesti

Planiranje sredstava za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti vrši se na osnovu člana 59. stav 2. Zakona, člana 5. stav 2. i člana 18. stav 2. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 88/11 i 93/12).

3. PRAVNI OSNOV ZA PLANIRANjE RASHODA I IZDATAKA

Pravni osnov za planiranje rashoda i izdataka Republičkog fonda sadržan je u članu 231. Zakona u kome je propisano da se sredstva Republičkog fonda koriste samo za namene određene zakonom, i to:

za ostvarivanje prava osiguranih lica iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,

za unapređivanje sistema zdravstvenog osiguranja,

za ostvarivanje prava osiguranih lica iz dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje organizuje i sprovodi Republički fond,

za podmirenje troškova sprovođenja zdravstvenog osiguranja,

za druge izdatke, u skladu sa zakonom.

4. PLANSKI ELEMENTI ZA DONOŠENjE FINANSIJSKOG PLANA

U dopisu Ministarstva finansija broj: 401-00-03538/2014-03 od 25. novembra 2014. godine utvrđeni su parametri za sačinjavanje Finansijskog plana Republičkog fonda za 2015. godinu (u daljem tekstu: Finansijski plan za 2015. godinu), i to:

ukupni planirani prihodi i primanja 215,8 milijardi dinara;

doprinosi za zdravstveno osiguranje 125,3 milijardi dinara;

transfer iz budzeta u iznosu od 35,7 milijardi dinara, i to iz Ministarstva finansija 30,7 milijardi dinara, a iz Ministarstva zdravlja 5,0 milijardi dinara (naknada zarade u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće 1,38 milijardi dinara, za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti 335 miliona dinara, zdravstvenu zaštitu lica koja se smatraju osiguranicima po članu 22. Zakona 985 miliona dinara, kao i usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama 2,30 milijardi dinara);

ukupni planirani rashodi i izdaci 215,8 milijardi dinara;

plate i dodaci zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i Republičkom fondu 88,8 milijardi dinara;

rashodi zdravstvene zaštite (bez plata zaposlenih ugovorenih radnika u primarnoj i sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti) 114,3 milijardi dinara;

naknade za vreme bolovanja 9,1 milijardi dinara;

projektovana inflacija, godišnji prosek 2,7%;

realni rast BPD -0,5%;

BDP po tekućim tržišnim cenama, procenjuje se na 3.970,5 milijardi dinara.

U pomenutom dopisu navedeno je da je masu za plate, odnosno zarade potrebno planirati u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“, broj 116/14), kao i da je plate, odnosno zarade potrebno planirati u manjem obimu za oko 2,5%, kao posledica odliva zaposlenih do kojeg će doći u toku 2015. godine, a u skladu sa Programom Vlade, na predlog ministarstva nadležnog za poslove državne uprave i lokalne samouprave.

Nakon primedbi dostavljenih od strane Ministarstva zdravlja i usaglašavanja sa Ministarstvom finansija, Sektorom budzeta, korigovani su parametri za sačinjavanje Finansijskog plana za 2015. godinu, i to:

ukupno planirani prihodi i primanja i rashodi i izdaci smanjeni su sa 215,8 milijardi dinara na 215,77 miliona dinara;

transferi za lica iz člana 22. Zakona smanjeni su sa 985,00 miliona na 537,76 miliona dinara;

transferi za retke bolesti povećani su sa 335,00 miliona dinara na 335,32 miliona dinara (nivo iz Finansijskog plana za 2014. godinu);

u okviru transfera od strane Ministarstva finansija 300,00 miliona dinara planirano je po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva po Zaključku Vlade, a 30,4 milijardi dinara kao transfer po osnovu smanjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje;

rashodi zdravstvene zaštite (bez plata zaposlenih ugovorenih radnika u primarnoj i sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti) smanjeni su sa 114,3 milijarde dinara na 114,23 milijardi dinara.

Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja planirani su na osnovu podataka dostavljenih od Republičkog fonda za PIO i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Republički fond za PIO dostavio je sledeće podatke:

planirani transferi Republičkom fondu u 2015. godini za zdravstveno osiguranje korisnika penzija: osiguranika zaposlenih 43.310,00 miliona dinara, osiguranika samostalnih delatnosti 2.420,00 miliona dinara i osiguranika poljoprivrednika 2.700,00 miliona dinara;

planirani transferi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u iznosu od 40,00 miliona dinara;

planirani transferi za naknadu zarada od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja 130,00 miliona dinara.

Nacionalna služba za zapošljavanje dostavila je podatke o planiranim transferima u korist Republičkog fonda u 2015. godini, i to:

doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica 2.426,22 miliona dinara;

doprinos za zdravstveno osiguranje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 101,35 miliona dinara.

5. OSNOVNI PODACI O REPUBLIČKOM FONDU

Republički fond je pravno lice osnovano Zakonom sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje u kome se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja i obezbeđuju sredstva za obavezno zdravstveno osiguranje, u skladu sa Zakonom.

5.1. Naziv, adresa i organizaciona struktura Republičkog fonda

Republički fond posluje pod sledećim nazivom:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

11000 Beograd

Jovana Marinovića br. 2

PIB 101288707 MATIČNI BROJ 06042945 REGISTARSKI BROJ 6012578688 ŠIFRA DELATNOSTI 075300 TEKUĆI RAČUN 840-26650-09

Pokrajinski fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Pokrajinski fond) je organizaciona jedinica Republičkog fonda.

U Republičkom fondu su, kao organizacioni delovi, obrazovane filijale (čije su niže organizacione jedinice ispostave), i to:

R. br. Filijala Sedište Broj ispostava Broj isturenih šaltera 1. za Severnobački okrug Subotica 2   2. za Srednjebanatski okrug Zrenjanin 4   3. za Severnobanatski okrug Kikinda 5   4. za Južnobanatski okrug Pančevo 7   5. za Zapadnobački okrug Sombor 3   6. za Južnobački okrug Novi Sad 11   7. za Sremski okrug Sremska Mitrovica 6   8. za Mačvanski okrug Šabac 7   9. za Kolubarski okrug Valjevo 5   10. za Podunavski okrug Smederevo 2   11. za Braničevski okrug Požarevac 7   12. za Šumadijski okrug Kragujevac 6   13. za Pomoravski okrug Jagodina 5   14. za Borski okrug Bor 3 1 15. za Zaječarski okrug Zaječar 2   16. za Zlatiborski okrug Užice 9   17. za Moravički okrug Čačak 3 1 18. za Raški okrug Kraljevo 2 1 19. za Rasinski okrug Kruševac 5 3 20. za Nišavski okrug Niš 7 4 21. za Toplički okrug Prokuplje 3   22. za Pirotski okrug Pirot 3   23. za Jablanički okrug Leskovac 5 3 24. za Pčinjski okrug Vranje 7   25. za Kosovski, Pećki i Prizrenski okrug Priština – u Gračanici 6   26. za Kosovskomitrovački okrug Kosovska Mitrovica 4   27. za Kosovskopomoravski okrug Gnjilane 2   28. za grad Beograd Beograd 17 1 29. Novi Pazar Novi Pazar 1     Ukupno:   149 14

Republički fond ima 31 filijalu (dve ne funkcionišu, i to: u Prizrenu i Peći, a filijala u Gračanici najvećim delom pokriva područje ovih filijala, jer u jednom broju enklava žive osigurana lica kojima se preko ove filijale obezbeđuju uslovi za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja).

U Republičkom fondu funkcioniše 29 filijala u kojima osiguranici i osigurana lica Republički fonda ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja.

5.2. Broj i kvalifikaciona struktura zaposlenih u Republičkom fondu

U Republičkom fondu na dan 31.10.2014. godine, u radnom odnosu je bilo 2.390 zaposlenih, i to:

Stepen stručne spreme Broj zaposlenih Struktura (%) Stečeno visoko obrazovanje na doktorskim akademskim studijama 2 0,08 Postdiplomske magistarske studije 3 0,13 Stečeno visoko obrazovanje na studijama II stepena u trajanju od najmanje četiri godine (VII SSS) 1.067 44,64 Stečeno visoko obrazovanje na studijama I stepena u trajanju do tri godine (VI SSS) 363 15,19 Završena srednja stručna škola u petogošnjem trajanju (V SSS) 8 0,33 Završena srednja stručna škola u četvorogodišnjem trajanju (IV SSS) 895 37,45 Završena srednja stručna škola u trogodišnjem trajanju (III SSS) 19 0,79 Završena osnovna škola 33 1,38 UKUPNO: 2.390 100,00

5.3. Poslovi Republičkog fonda

Republički fond:

1) donosi statut;

2) donosi opšte akte, na osnovu ovlašćenja iz Zakona, kojima se bliže uređuje sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja;

3) planira i obezbeđuje finansijska sredstva za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja;

4) u okviru raspoloživih finansijskih sredstava planira i obezbeđuje uslove za ravnomerno sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja na teritoriji Republike i obezbeđuje sredstva solidarnosti za ujednačavanje uslova za obezbeđivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na području filijala;

5) obezbeđuje finansijske i druge uslove za ostvarivanje prava na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno za upućivanje osiguranih lica na lečenje u inostranstvo;

6) donosi plan rada za obezbeđivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa planovima rada filijala;

7) donosi finansijski plan, u skladu sa zakonom;

8) zaključuje ugovore sa davaocima zdravstvenih usluga u skladu sa Zakonom, i obezbeđuje sredstva za sprovođenje zdravstvene zaštite na osnovu tih ugovora;

9) prenosi sredstva za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja filijalama, u skladu sa članom 202. Zakona;

10) obezbeđuje zakonito, namensko i ekonomično korišćenje sredstava i stara se o uvećanju sredstava na ekonomskim osnovama;

11) obezbeđuje neposredno, efikasno, racionalno i zakonito ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i organizuje obavljanje poslova za sprovođenje osiguranja;

12) organizuje obavljanje poslova za sprovođenje zdravstvenog osiguranja koje se neposredno sprovodi u Republičkom fondu;

13) koordinira rad filijala i Pokrajinskog fonda;

14) organizuje i vrši kontrolu rada filijala, zakonitog i namenskog korišćenja sredstava koja se filijalama prenose za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

15) vrši kontrolu sprovođenja zaključenih ugovora između filijala i davalaca zdravstvenih usluga, odnosno vrši kontrolu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

16) ustrojava i organizuje matičnu evidenciju i vrši kontrolu poslova matične evidencije;

17) organizuje i vrši kontrolu i ujednačavanje rada prvostepenih i drugostepenih lekarskih komisija;

18) obezbeđuje sprovođenje međunarodnih ugovora o obaveznom zdravstvenom osiguranju;

19) vodi evidenciju i prati naplatu doprinosa, sa nadležnim organima, razmenjuje podatke sa nadležnim organima o obveznicima doprinosa za zdravstveno osiguranje, kao i druge podatke vezane za doprinos;

19a) obavlja poslove koji se odnose na farmako-ekonomske pokazatelje u postupku stavljanja lekova na Listu lekova, njene izmene i dopune, kao i skidanje lekova sa Liste lekova;

19b) obavlja poslove centralizovanih javnih nabavki u skladu sa zakonom;

20) obavlja i druge poslove određene zakonom i statutom Republičkog fonda.

6. OSNOVNI PODACI O MREŽI KORISNIKA SREDSTAVA REPUBLIČKOG FONDA

Republički fond obezbeđuje zdravstvenu zaštitu osiguranim licima na osnovu ugovora zaključenih sa davaocima zdravstvenih usluga, i to sa:

zdravstvenim ustanovama koje su obuhvaćene Planom mreže zdravstvenih ustanova u skladu sa odredbama Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova („Službeni glasnik RS“, br. 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/10, 6/12, 37/12 i 8/14);

drugim učesnicima u pružanju zdravstvene zaštite i

zdravstvenim ustanovama koje nisu u Planu mreže.

6.1. Zdravstvene ustanove u Planu mreže

Pravo iz zdravstvenog osiguranja, odnosno iz zdravstvene zaštite, osiguranici i druga lica ostvaruju u 347 zdravstvenih ustanova koje se finansiraju iz sredstava Republičkog fonda, i to:

R.b. Naziv zdravstvene ustanove Broj zdravstvenih ustanova 1. Domovi zdravlja 149 2. Zdravstveni centri 14 3. Opšte bolnice i specijalne bolnice 47 3.1. Opšte bolnice 29 3.2. Specijalne bolnice 18 4. Zavodi 17 5. Instituti 12 6. Klinike 7 7. Kliničko-bolnički centri 5 8. Klinički centri 4 9. Zdravstvene ustanove za rehabilitaciju 20 10. Zavodi za javno zdravlje 24 11. Apoteke 40 12. Vojnomedicinska akademija, Vojnomedicinski centar Novi Sad i Vojna bolnica Niš 3 13. Instituti za transfuziju krvi 3 14. Institut „Torlak“  i Zavod za antirabičnu zaštitu  „Paster“ 2   UKUPNO: 347

6.2. Drugi učesnici u pružanju zdravstvene zaštite

Zdravstvena zaštita ostvaruje se i preko:

– ustanova socijalne zaštite (56 ustanova), – ortopedskih i optičarskih preduzeća i radnji, – apoteka u privatnom vlasništvu (432 apoteke).

Osigurana lica zdravstvenu zaštitu ostvaruju i preko zdravstvenih ustanova koje nisu u Planu mreže, a koje pružaju usluge koje se ne mogu obezbediti u okviru postojećih kapaciteta zdravstvenih ustanova u Planu mreže.

7. PLANIRANI PRIHODI I PRIMANjA

Prihodi i primanja planirani u Finansijskom planu za 2015. godinu u odnosu na planirane prihode i primanja u 2014. godini iznose:

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija PRIHODI I PRIMANjA Finansijski plan za 2014. godinu Finansijski plan za 2015. godinu Indeks 1 2 3 4 4/3×100 700000 TEKUĆI PRIHODI 220.383.374 215.773.093 97,91 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 146.400.000 125.300.000 85,59 721000 Doprinosi za socijalno osiguranje 146.400.000 125.300.000 85,59 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 66.499.280 57.602.177 86,62 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 68.878.162 59.787.631 86,80 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 10.861.519 7.788.681 71,71 721320 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 9.295.877     721350 Doprinosi za zdravstveno osiguranje samooporezivanjem 1.565.642     721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 161.039 121.511 75,45 730000 DONACIJE I TRANSFERI 14.035.322 35.253.082 251,17 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 14.035.322 35.253.082 251,17 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 14.035.322 35.253.082 251,17 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 14.035.322 35.253.082 251,17 733161 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 14.035.322 35.253.082 251,17 7331611 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona 984.679 537.760 54,61 7331615 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti 335.322 335.322 100,00 7331616 Transferi od budzeta – 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće 1.260.000 1.380.000 109,52 7331617 Transferi od budzeta po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva po Zaključku Vlade 791.212 300.000 37,92 7331618 Transferi od budzeta zbog smanjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje 10.664.109 30.400.000 285,07 7331619 Transferi od budzeta usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama   2.300.000   740000 DRUGI PRIHODI 1.910.052 2.446.967 128,11 741000 PRIHODI OD IMOVINE 1.500 1.463 97,53 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 708.092 1.227.238 173,32 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 11.550 12.705 110,00 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 11.550 12.705 110,00 742200 Takse i naknade 30.700 29.385 95,72 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 665.842 1.185.148 177,99 742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 665.842 1.185.148 177,99 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 1.200.460 1.218.266 101,48 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 1.200.460 1.218.266 101,48 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.200.460 1.218.266 101,48 745161 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 178.000 162.906 91,52 745166 Sredstva od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti 1.022.460 1.055.360 103,22 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 895.000 824.873 92,16 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 765.000 525.915 68,75 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 130.000 298.958 229,97 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 57.143.000 51.948.171 90,91 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 57.143.000 51.948.171 90,91 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 57.143.000 51.948.171 90,91 781310 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 57.143.000 51.948.171 90,91 781311 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 900.000 2.426.221 269,58 781312 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO za osiguranike zaposlene 49.600.000 43.310.000 87,32 781313 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 3.020.000 2.700.000 89,40 781314 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.580.000 2.420.000 93,80 781315 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 40.000 40.000 100,00 781316 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje 960.000 950.598 99,02 781317 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 43.000 101.352 235,70 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 570 570 100,00 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 570 570 100,00 811000 Primanja od prodaje nepokretnosti 500 500 100,00 812000 Primanja od prodaje pokretne imovine 50 50 100,00 813000 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 20 20 100,00 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 500 500 100,00 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 500 500 100,00 921000 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine 500 500 100,00   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA – klase 7, 8 i 9 220.384.444 215.774.163 97,91

Planirani prihodi i primanja za 2015. godinu iznose 215.74,16 miliona dinara, što je za 2,09% manje od planiranih prihoda i primanja za 2014. godinu.

7.1. Prihodi od doprinosa

Prihodi po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje planirani su na nivou od 125.300,00 miliona dinara, što je za 14,41% manje u odnosu na prihode od doprinosa planirane za 2014. godinu. U ukupnim planiranim prihodima i primanjima za 2015. godinu, ovi prihodi učestvuju sa 58,07%.

Na smanjenje iznosa planiranih prihoda od doprinosa za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu u odnosu na plan za 2014. godinu uticalo je sniženje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 12,3% na 10,3% počev od avgusta 2014. godine, kao i smanjenje plata zaposlenih u javnom sektoru počev od plate za novembar 2014. godine (smanjenje osnovice u iznosu od 10% za sve neto plate više od 25.000 dinara, pri čemu se plate više od 25.000 dinara neto umanjenjem ne mogu smanjiti ispod 25.000 dinara, a za neto plate niže od minimalne neto zarade, zaposlenom se isplaćuje minimalna zarada).

Prihodi po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje planirani su na osnovu parametara dostavljenih od strane Ministarstva finansija. Struktura ovih prihoda planirana je na osnovu učešća pojedinih vrsta prihoda od doprinosa u ukupno ostvarenim prihodima od doprinosa u 2013. godini.

Prihodi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenih planirani su u iznosu od 57.602,18 miliona dinara, što je za 13,38% manje u odnosu na plan za 2014. godinu.

Prihodi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavaca planirani su na nivou od 59.787,63 miliona dinara (za 13,20% manje u odnosu na plan za 2014. godinu).

Prihodi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica planirani su u iznosu od 7.788,68 miliona dinara (za 28,29% manje u odnosu na plan za 2014. godinu). Zbog tehničke greške Poreske uprave u 2014. godini vrši se nepravilan raspored sredstava sa objedinjenog uplatnog računa javnih prihoda, usled čega se transferi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koje plaća Nacionalna služba za zapošljavanje (konto 781311) usmeravaju na doprinose za zdravstveno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica (sintetički konto 721300). U Finansijskom planu za 2015. godinu prihodi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica planirani su pod pretpostavkom da će tehnička greška biti otklonjena.

Doprinosi koji se ne mogu razvrstati planirani su u iznosu od 121,51 miliona dinara (24,55% manje u odnosu na plan za 2014. godinu).

7.2. Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda planirani su u ukupnom iznosu od 51.948,17 miliona dinara, što je za 9,09% manje u odnosu na planirane transfere u 2014. godini. Ovi prihodi učestvuju sa 24,08% u ukupnim planiranim prihodima i primanjima za 2015. godinu.

Na osnovu podataka koje je dostavio Republički fond za PIO, transferi za korisnike penzija zaposlenih, poljoprivrednika i samostalnih delatnosti planirani su u ukupnom iznosu od 48.430,00 miliona dinara.

Planirani su prihodi od Republičkog fonda za PIO za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada za osiguranike zaposlene u iznosu od 43.310,00 miliona dinara, što je za 12,68% manje u odnosu na planirane transfere ove vrste u 2014. godini.

Planirani su prihodi od Republičkog fonda za PIO za zdravstveno osiguranje korisnika penzija samostalnih delatnosti u iznosu od 2.420,00 miliona dinara (6,20% manje u odnosu na plan za 2014. godinu).

Transferi od Republičkog fonda za PIO za zdravstveno osiguranje korisnika penzija poljoprivrednika planirani su u iznosu od 2.700,00 miliona dinara (10,60% manje od plana za 2014. godinu).

Transferi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju planirani su u iznosu od 40,00 miliona dinara, što je na nivou plana za 2014. godinu.

Na osnovu podataka koje je dostavila Nacionalna služba za zapošljavanje ukupni transferi od ove organizacije planirani su u iznosu od 2.527,57 miliona dinara. Prihodi od doprinosa za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koje plaća Nacionalna služba za zapošljavanje planirani su na nivou od 2.426,22 miliona dinara, što je znatno više u odnosu na plan za 2014. godinu, a zbog tehničke greške Poreske uprave, usled koje se u 2014. godini vrši nepravilno razvrstavanje transfera Nacionalne službe za zapošljavanje na prihode od doprinosa.

Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje planiran na nivou od 101,35 miliona dinara.

Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond, planiran je u iznosu od 950,60 miliona dinara (99,02% plana za 2014. godinu).

7.3. Transferi od budzeta Republike Srbije

7.3.1. Sredstva iz budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona

Na osnovu naknadno usaglašenih parametara sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom zdravlja, transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona planirani su u iznosu od 537,76 miliona dinara.

Republički fond je Ministarstvu zdravlja uputio dopis 03 broj: 400-61/14 od 12.06.2014. godine, u kom je navedeno da je u budzetu Republike Srbije za 2015. godinu potrebno planirati sredstva za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona u iznosu od 10.801,11 miliona dinara.

Osnovica za uplatu doprinosa za osiguranike iz člana 22. Zakona je mesečna osnovica doprinosa koju čini iznos od 15% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene po zaposlenom u prethodnoj godini, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike (član 35b. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – “Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12 – usklađeni din. izn. i 8/12 – usklađeni din. izn., 47/13, 108/13, 6/14 – usklađeni din. izn., 57/14 i 68/14).

Mesečna osnovica doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budzetu Republike za 2014. godinu iznosi 9.106,00 dinara (“Službeni glasnik RS“, broj 8/14).

Zakonom je bliže uređeno vođenje matične evidencije o osiguranim licima i korišćenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 115. – 138.).

Prema podacima Republičkog fonda (iz matične evidencije u maju 2014. godine) ukupno je registrovano 959.671 lica koja se smatraju osiguranicima po članu 22. st. 1. i 4. Zakona.

Iznos sredstava za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona, st. 1. i 4., koji bi trebalo da se planira u budzetu Republike za 2015. godinu, za ukupan broj registrovanih osiguranika iznosi:

na mesečnom nivou: 959.671 x 9.106,00 x 10,3% = 900.092.704,98 dinara

ukupno za 2015. godinu: 900.092.704,98 dinara x 12= 10.801.112.459,76 dinara.

Ministarstvo zdravlja je, prema podacima dobijenim od Republičkog fonda, uputilo zahtev Ministarstvu finansija za obezbeđivanje sredstava u budzetu za zdravstvenu zaštitu lica lica iz člana 22. Zakona u istom iznosu kao i Republički fond, ali ista zbog limitiranih sredstava nisu mogla biti obezbeđena.

7.3.2. Sredstva iz budzeta za zdravstvenu zaštitu lica

obolelih od retkih bolesti

Planiranje sredstava za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti vrši se na osnovu člana 59. stav 2. Zakona i člana 5. stav 2. i člana 18. stav 2. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 88/11 i 93/12). U budzetu Republike Srbije za ovu namenu planirana su sredstva u iznosu od 335,00 miliona dinara. Predviđeno je da se ova sredstva u 2015. godini prenesu Republičkom fondu za nabavku lekova za lečenje lica obolelih od retkih bolesti.

Na osnovu naknadno usaglašenih parametara sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom zdravlja, transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti planirani su u iznosu od 335,32 miliona dinara.

Republički fond je u dopisu upućenom Ministarstvu zdravlja 03 broj: 450-5911/14 od 20.11.2014. godine naveo da je, prema stavu Komisije za lečenje urođenih bolesti metabolizma, u budzetu za 2015. godinu potrebno planirati 678,13 miliona dinara za lekove za lečenje lica obolelih od retkih bolesti.

Ministarstvo zdravlja je, prema podacima dobijenim od Republičkog fonda, uputilo zahtev Ministarstvu finansija kojim je podržalo zahtev Republičkog fonda da se u okviru transfera iz budzeta za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti obezbede tražena sredstva za ovu namenu u 2015. godini prema podacima Komisije za lečenje urođenih bolesti metabolizma, ali ista zbog limitiranih sredstava nisu mogla biti obezbeđena.

7.3.3. Sredstva iz budzeta za isplatu 35% od osnova za naknadu zarade u slučaju

privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacije u vezi

sa održavanjem trudnoće

U članu 96. st. 4. i 5. Zakona utvrđeno je da se u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće, počev od 31. dana privremene sprečenosti za rad, visina naknade zarade obezbeđuje u iznosu od 100% od osnova za naknadu zarade, s tim što se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuje iznos od 65% od osnova za naknadu zarade, kao i iznos od 35% od osnova za naknadu zarade iz sredstava budzeta Republike Srbije koja se prenose Republičkom fondu, koji u ime i za račun budzeta Republike Srbije uplaćuje sredstva na račun osiguranice.

U skladu sa parametrima dostavljenim od Ministarstva finansija, transfer od budzeta po ovom osnovu za 2015. godinu planiran je na nivou od 1.380,00 miliona dinara.

7.3.4. Sredstva iz budzeta po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva po Zaključku Vlade

Na osnovu naknadno usaglašenih parametara za izradu Finansijskog plana za 2015. godinu sa Ministarstvom finansija, planirani su transferi od budzeta po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva po Zaključku Vlade u iznosu od 300,00 miliona dinara.

7.3.5. Sredstva iz budzeta zbog smanjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje

Na osnovu naknadno usaglašenih parametara za izradu Finansijskog plana za 2015. godinu sa Ministarstvom finansija, transferi od budzeta zbog smanjene stope doprinosa planirani su u iznosu od 30.400,00 miliona dinara.

7.3.6. Sredstva iz budzeta usled očekivanog odliva

zaposlenih u zdravstvenim ustanovama

U skladu sa parametrima Ministarstva finansija za izradu Finansijskog plana za 2015. godinu, transferi od budzeta usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama planirani su u iznosu od 2.300,00 miliona dinara.

7.4. Drugi prihodi

Drugi prihodi planirani su u ukupnom iznosu od 2.446,97 miliona dinara (za 28,11% više u odnosu na plan za 2014. godinu). U okviru ove grupe prihoda planirani su prihodi od imovine, prihodi od prodaje dobara i usluga i mešoviti i neodređeni prihodi.

Prihodi od imovine planirani su na osnovu ostvarenja u periodu januar-oktobar 2014. godine u iznosu od 1,46 miliona dinara.

Prihodi od prodaje dobara i usluga planirani su u iznosu od 1.227,24 miliona dinara, što je znato više od plana za 2014. godinu. U okviru ove grupe prihoda evidentiraju se prihodi od međunarodnih sporazuma i konvencija, prihodi od sredstava za izdavanje zdravstvenih kartica (planiran je prihod po osnovu izdavanja 1.900.000 zdravstvenih kartica), prihodi po osnovu premije za dobrovoljno osiguranje, prihodi od zakupa, prihodi po osnovu uplata taksi za stavljanje lekova na Listu lekova, odnosno izmenu i dopunu Liste lekova i dr.

Mešoviti i neodređeni prihodi planirani su u iznosu od 1.218,27 miliona dinara, što je za 1,48% više od plana za 2014. godinu. Ovi prihodi planirani su na osnovu ostvarenja u periodu januar-oktobar 2014. godine, projektovanog na godišnji nivo. U okviru ovih prihoda najznačajniji su prihodi koji se odnose na sredstva od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti, koji su planirani u iznosu od 1.055,36 miliona dinara.

7.5. Memorandumske stavke za refundaciju rashoda

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda planirane su u ukupnom iznosu od 824,87 miliona dinara, što je za 7,84% manje od plana za 2014. godinu.

U ovoj kategoriji prihoda posebno su planirane memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz tekuće godine u iznosu od 525,91 i memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine u iznosu od 298,96 miliona dinara.

U okviru memorandumskih stavki za refundaciju rashoda iz tekuće godine planirani su prihodi po osnovu naknade od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika i avansna sredstva doznačena od Republičkog fonda za PIO, koja se koriste za isplatu bolovanja do izlaska osiguranih lica na invalidsku komisiju (prema podacima Republičkog fonda za PIO 130,00 miliona dinara).

U okviru memorandumskih stavki za refundaciju rashoda iz prethodne godine planirani su prihodi po osnovu izvršenih rashoda u prethodnoj godini za finansiranje zdravstvene zaštite vojnih osiguranika, prihodi od naknade štete po regresnom postupku i dr.

7.6. Primanja od prodaje nefinansijske imovine

Primanja od prodaje nefinansijske imovine planirana su na nivou plana za 2014. godinu (0,57 miliona dinara)

7.7. Primanja od prodaje finansijske imovine

Primanja od prodaje finansijske imovine planirana su u iznosu od 0,50 miliona dinara, što je na nivou plana za 2014. godinu.

U skladu sa zaključcima Vlade u vezi sa naplatom poreskog duga prema privrednom društvu „Simpo“ a.d. Vranje i povezanim društvima koje je donela Vlada, Upravni odbor Republičkog fonda doneo je Odluku o konverziji potraživanja Republičkog fonda po osnovu neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje u kapital Republičkog fonda u kapitalu „Simpo“ a.d. Vranje. Republički fond će biti upisan kao vlasnik akcija u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti. Sticanjem uslova za prodaju hartija od vrednosti biće moguće ostvariti primanja po ovom osnovu. S obzirom da Republički fond ne raspolaže parametrima na osnovu kojih bi bilo moguće proceniti tržišnu vrednost akcijskog kapitala i primanja po osnovu prodaje istog, u Finansijskom planu za 2015. godinu nisu planirana sredstva po ovom osnovu.

8. PLANIRANI RASHODI I IZDACI

Prilikom planiranja rashoda i izdataka za 2015. godinu, Republički fond je imao za cilj:

da se nivo zdravstvenog osiguranja, a posebno zdravstvene zaštite održi na dostignutom nivou;

da se obezbedi potrebna masa sredstava za plate zaposlenih u zdravstvu za ugovoreni broj radnika;

da se obezbede potrebna sredstva za energente i lekove;

da se obezbedi zdravstvena zaštita osiguranika iz člana 22. Zakona, za čiju zdravstvenu zaštitu sredstva treba da obezbedi budzet Republike Srbije;

da se nastavi započeta reforma zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom;

da se unapredi obaveštavanje osiguranih lica o pravima iz zdravstvenog osiguranja i načinu ostvarivanja tih prava;

da se obezbedi dosledna primena Zakona;

da se omogući uspešnije ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu;

da se omogući povećanje likvidnosti zdravstvenih ustanova, kao i kvalitetnija kontrola korišćenja sredstava Republičkog fonda u zdravstvenim ustanovama.

Finansijski plan Republičkog fonda za 2014. godinu korigovan je po osnovu Odluke o preusmeravanju aproprijacija za izdatke utvrđene Finansijskim planom Republičkog fonda za 2014.godinu 03 broj: 450-5587/14 od 6. novembra 2014. godine.

Pregled planiranih rashoda i izdataka za 2015. godinu u odnosu na planirane rashode i izdatke za 2014.godinu, posle korekcija po osnovu navedene odluke, prikazan je u tabeli:

(u 000 dinara)

Ekono-mska klasifi-kacija RASHODI I IZDACI Finansijski plan za 2014. godinu Odluka o preusme-ravanju apropri-jacija Finansijski plan za 2014. godinu Finansijski plan za 2015. godinu Indeks 1 2 3 4 5=3-4 6 6/5×100 400000 TEKUĆI RASHODI 224.592.444 224.592.444 215.530.800 95,97 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.823.275 2.823.275 2.549.275 90,29 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2.216.239 2.216.239 1.934.334 87,28 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 397.761 397.761 347.166 87,28 413000 NAKNADE U NATURI 3.165 3.165 8.165 257,98 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 86.510 86.510 86.510 100,00 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 95.000 95.000 95.000 100,00 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 24.600 24.600 83.100 337,80 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 1.214.000 1.214.000 1.719.925 141,67 421000 STALNI TROŠKOVI 395.000 -16.784 378.216 395.000 104,44 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA 17.000 17.000 17.000 100,00 423000 USLUGE PO UGOVORU 326.125 326.125 326.125 100,00 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.800 1.800 1.800 100,00 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 30.000 16.784 46.784 30.000 64,12 426000 MATERIJAL 444.075 444.075 950.000 213,93 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 5.100 5.100 5.100 100,00 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 100 100 100 100,00 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 5.000 5.000 5.000 100,00 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 15.000 15.000 15.000 100,00 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 15.000 15.000 15.000 100,00 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 15.000 15.000 15.000 100,00 465112 Ostale tekuće dotacije po zakonu 15.000 15.000 15.000 100,00 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 220.178.000 220.178.000 210.903.163 95,79 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 220.178.000 220.178.000 210.903.163 95,79 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 10.280.000 10.280.000 10.200.000 99,22 471110 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad 9.190.000 9.190.000 9.100.000 99,02 4711111 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad (bez poreza i doprinosa) 4.455.200 4.455.200 4.411.570 99,02 4711122 Porez 786.212 786.212 778.512 99,02 4711123 Doprinos za PIO zaposlenih 1.975.850 1.975.850 1.956.500 99,02 4711123 Doprinos za PIO samostalnih delatnosti 955.760 955.760 946.400 99,02 4711124 Doprinos za zdravstveno osiguranje 960.000 960.000 950.598 99,02 4711125 Doprinos za NSZ 56.978 56.978 56.420 99,02 471191 Isplate dnevnica i putnih troškova za putovanja u zemlji 1.090.000 1.090.000 1.100.000 100,92 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 209.898.000 209.898.000 200.703.163 95,62 471211 Usluge bolnica, poliklinika i ambulanti (primarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u primarnoj zdravstvenoj zaštiti) 47.126.866 -391.000 46.735.866 42.895.728 91,78 471212 Usluge dijalize (materijal za dijalizu) 4.711.577 -130.000 4.581.577 4.581.577 100,00 471213 Farmaceutske usluge i materijali (lekovi izdati na recept) 27.060.488 27.060.488 26.344.020 97,35 471214 Stomatološke usluge 4.856.809 100.000 4.956.809 4.831.853 97,48 471215 Bolničke usluge (sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti) 113.780.267 291.000 114.071.267 109.507.992 96,00 471216 Pomagala i naprave 2.890.000 2.890.000 2.890.000 100,00 471217 Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite 1.009.993 1.009.993 1.009.993 100,00 471219 Ostale usluge zdravstvene zaštite u zemlji 1.170.000 1.170.000 1.170.000 100,00 471221 Zdravstvena zaštita po konvenciji 500.000 500.000 550.000 110,00 471223 Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive u inostranstvu 22.000 22.000 22.000 100,00 471224 Troškovi slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo 550.000 550.000 550.000 100,00 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 3.400.000 130.000 3.530.000 3.530.000 100,00 471299 Ostala prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (instituti i zavodi za javno zdravlje) 2.820.000 2.820.000 2.820.000 100,00 480000 OSTALI RASHODI 357.069 357.069 263.500 73,80 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 41.000 41.000 41.000 100,00 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 308.569 308.569 212.500 68,87 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 7.500 7.500 10.000 133,33 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 152.000 152.000 313.200 206,05 510000 OSNOVNA SREDSTVA 152.000 152.000 313.200 206,05 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12.000 12.000 155.497 1.295,81 512000 MAŠINE I OPREMA 135.000 135.000 131.414 97,34 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 5.000 5.000 26.289 525,78   UKUPNI RASHODI I IZDACI – KLASE 4 I 5 224.744.444 224.744.444 215.774.163 96,01

Finansijskim planom za 2015.godinu ukupni rashodi i izdaci su planirani u iznosu od 215.774,16 miliona dinara, što je za 3,99% manje u odnosu na planirane rashode i izdatke u 2014. godini.

Struktura planiranih rashoda i izdataka iskazana je u sledećoj tabeli:

Redni broj Vrsta rashoda i izdataka 2014. godina 2015. godina % % 1. Rashodi zdravstvene zaštite 93,39 93,02 1.1. – rashodi za usluge 78,03 77,56 1.2. – rashodi za lekove na recept 12,04 12,00 1.3. – rashodi za pomagala i naprave 1,29 1,34 1.4. – rashodi za materijal za dijalizu 2,03 2,12 2. Naknade osiguranim licima 4,57 4,73 2.1. – bolovanja 4,09 4,22 2.2. – putni troškovi 0,48 0,51 3. Rashodi sprovođenja zdravstvenog osiguranja 2,04 2,25 3.1. – rashodi za zaposlene u Republički fondu 1,26 1,18   Svega: 100,00 100,00

Rashodi za zdravstvenu zaštitu planirani su na nivou od200.703,16 miliona dinara i učestvuju sa 93,02% u ukupno planiranim rashodima i izdacima za 2015. godinu. U 2014. godini ovi rashodiplaniranisu u iznosu od 209.898,00 miliona dinara ili 93,39% ukupnih rashoda i izdataka. Planirano smanjenje ovih rashoda u odnosu na 2014. godinu iznosi 9.194,84 miliona dinara ili 4,38%.

U strukturi rashoda zdravstvene zaštite najveći iznos se odnosi na plate inaknade plata za ugovoreni broj radnika u zdravstvenim ustanovama(43,08%).

Planirana sredstva za plate i naknade plata sa doprinosima na teret poslodavca manja su u odnosu na Finansijski plan za 2014. godinuza9,76% (u 2014. godini iznosile su 95.826,10 miliona dinara).

Plate i naknade plata sa doprinosima na teret poslodavca za ugovorene radnike u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti za 2015.godinu planirane su u iznosu od 86.472,57 miliona dinara u skladu sa parametrima koje je dostavilo Ministarstvo finansija, po kojima su plate i naknade plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i Republičkom fondu planirane u ukupnom iznosu od 88.754,07 miliona dinara, od čega su plate zaposlenih u Republičkom fondu morale biti planirane u iznosu od 2.281,50 miliona dinara.

Planiranje plata i naknade plata sa doprinosima na teret poslodavca za ugovorene radnike u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti za 2015. godinu izvršeno je na osnovu obaveze po trebovanju sredstava za ugovorene radnike u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti  u periodu  januar-septembar u iznosu od 72.391,79 miliona dinara, na osnovu čega je projektovana ukupna obaveza za celu 2014. godinu u iznosu od 96.522,39 miliona dinara. Na taj iznos primenjena je preračunata stopa smanjenja plata u 2015. godini od 8,84%, tako da bi na taj način potrebna sredstva za plate ugovorenih radnika u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti za 2015. godinu iznosila 87.989,81 miliona dinara. Na osnovu procene od strane relevantnih službi u Republičkom fondu potrebno je  700,00 miliona dinara za najavljeno novo zapošljavanje radnika (oko 340 lekara i 330 medicinskih sestara i medicinskih tehničara), tako da je iznos sredstava za plate 88.689,81 miliona dinara za ugovorene radnike u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti za 2015. godinu. Po parametrima dobijenim od Ministarstva finansija, za program racionalizacije u zdravstvu će biti opredeljen namenski transfer od 2.300,00 miliona dinara, i planiran iznos sredstava za plate za 2015. godinu treba umanjiti za 2,5% na godišnjem nivou, odnosno uključivši ove efekte, sredstva za plate ugovorenih radnika u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti za 2015. godinu planirane su na nivou od 86.472,57 miliona dinara koji je planiran za plate.

Rashodi za prevoz zaposlenih u zdravstvenim ustanovama planirani su u iznosu od 3.394,28 miliona dinara, što je na nivou planiranih rashoda za prevoz zaposlenih u Finansijskom planu za 2014. godinu.

Rashodi za energente su planirani u iznosu od 8.325,39 miliona dinara, što je na nivou planiranih rashoda za energente u Finansijskom planu za 2014. godinu.

Rashodi za lekove i medicinska sredstva za 2015. godinu planirani su na nivou od 35.095,34 miliona dinara, što je za 0,60% manje od rashoda planiranih u Finansijskom planu za 2014. godinu. U okviru ove pozicije planirana su sredstva za lekove u zdravstvenim ustanovama, citostatike sa liste, lekove sa C liste, lekove za hemofiliju, krv i produkte od krvi, sanitetski i medicinski potrošni materijal, ugradni materijal (u ortopediji, implantati za kukove, ugradni materijal u kardiohirurgiji, pejsmejkeri, stentovi, graftovi i ostali ugradni materijal), kao i za lekove i medicinska sredstva koja se plaćaju iznad Predračunom utvrđenih sredstava. Takođe, u okviru ove namene planirana su i sredstva za lekove za lečenje lica obolelih od retkih bolesti po programu Ministarstva zdravlja, u iznosu od 335,32 miliona dinara, koja su obezbeđena u budzetu Republike Srbije.

Rashodi za ishranu bolesnika planirani Finansijskim planom za 2015. godinu iznose 2.595,00 miliona dinara, što je na nivou planiranih rashoda za ishranu bolesnika u Finansijskom planu za 2014. godinu.

Rashodi za ostale materijale i troškove planirani su Finansijskim planom za 2015. godinu u iznosu od 14.906,84 miliona dinara i veći su za 8,45% u odnosu na plan za 2014. godinu. Imajući u vidu obavezu Republičkog fonda da obezbedi sredstva za isplatu jubilarnih nagrada za ugovorene radnike koji stiču pravo na istu tokom 2015. godine, a na teret troškova zdravstvene zaštite, sredstva za ovu namenu planirana su okviru pozicije ostali materijali i troškovi. U okviru ove pozicije planirana su i sredstva za isplatu otpremnina za odlazak u penziju ugovorenih radnika u zdravstvenim ustanovama (sredstva za isplatu otpremnina za odlazak u penziju ugovorenih radnika u zdravstvenim ustanovama planirana su na osnovu podatka o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa za statistiku). Takođe, u okviru ove pozicije planirana su i sredstva od transfera Ministarstva zdravlja za očekivani odliv zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u ukupnom iznosu od 2.205,00 miliona (deo za primarnu zdravstvenu zaštitu iznosi 800,00 miliona dinara, a za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu 1.405,00 miliona dinara), a u skladu sa Programom Vlade Republike Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za poslove državne uprave i lokalne samouprave.

U Finansijskom planu za 2014. godinu Republičkom fondu je omogućeno da iz dela prenetih neutrošenih sredstava iz prethodne godine planira izvršenje obaveze u 2014. godini u vezi primene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13), na zdravstvene ustanove iz Plana mreže, za period od 2010. – 2014. godine. Republički fond je prikupio podatke od zdravstvenih ustanova, o visini obaveza, koje su iskazane u Finansijskom planu za 2014. godinu i izmenama Finansijskog plana za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 1.450,00 miliona dinara.

Republički fond je po zahtevima zdravstvenih ustanova do sada preneo sredstva u iznosu od 879,11 miliona dinara. Prema prijavljenim podacima, obaveze zdravstvenih ustanova do kraja 2014. godine iznose od 471,00 miliona dinara i iste će biti izmirene do kraja godine. Prema do sada raspoloživim podacima očekivana realizacija planiranog iznosa od 1.450,00 miliona dinara izvršiće se do kraja 2014. godine u iznosu od oko 1.350,00 miliona dinara. Obzirom da se ove obaveze u 2014. godini izvršavaju iz prenetih neutrošenih sredstava iz 2013. godine, iste se ne mogu preneti u 2015. godinu.

Na poziciji ostali materijali i troškovi za 2015. godinu planirana su sredstva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u odnosu na broj ugovorenih radnika u zdravstvenim ustanovama u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i Pravilnikom o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze („Službeni glasnik RS“, br. 33/10 i 48/10 – ispravka) prema podacima koje su dostavile zdravstvene ustanove za ovu namenu za 2015. godinu, i to deo za primarnu zdravstvenu zaštitu u iznosu od 138,60 miliona dinara, a za sekundarnu i tercijarnu u iznosu od 222,85 miliona dinara.

Rashodi za ustanove van Plana mreže u 2015. godini planirani su na nivou od 1.534,31 miliona dinara, što je na nivou planiranih rashoda u Finansijskom planu za 2014. godinu. Na ovoj poziciji planirana su sredstva po ugovorima za pružanje usluga osiguranim licima Republičkog fonda za Stomatološki fakultet (usluge koje se pružaju na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite), Medicinski fakultet Beograd, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije“, Školu za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ Novi Sad, Specijalnu bolnicu za hiperbaričnu medicinu, kao i za privatne zdravstvene ustanove za postupke biomedicinski potpomognute oplodnje.

Naknada za Institut za sudsku medicinu Novi Sad i Zavod za sudsku medicinu Niš planirana je u iznosu od 80,00 miliona dinara, što je na nivou planiranih rashoda u Finansijskom planu za 2014. godinu.

Rashodi za usluge dijalize (materijal za dijalizu) planirani su u iznosu od 4.581,58 miliona dinara, što je na nivou planiranih rashoda u Finansijskom planu za 2014. godinu. Na ovoj poziciji planirana su sredstva za materijal i lekove za dijalizu (osim epoetina) za zdravstvene ustanove iz Plana mreže, materijal i naknade troškova za dijalize koje se izvršavaju u kućnim uslovima, refundacije kućnih dijaliza i troškove lečenja u specijalnim bolnicama za hemodijalizu van Plana mreže.

Planirani rashodi za izdate lekove na recept iznose 26.344,02 miliona dinara, što je za 2,65% manje u odnosu na planirana sredstva za ovu namenu za 2014. godinu. Neizmirene obaveze iz 2013. godine po osnovu fakturisanih lekova na recept prenete u 2014. godinu iznose 5.942,93 miliona dinara. Projektovane obaveze po osnovu fakturisanih lekova na recept za 2014. godinu iznosiće oko 28.400,00 miliona dinara. Republički fond iz planiranih sredstva za izdate lekove na recept isplatio je dug po neizmirenim obavezama iz 2013. godine i planira da isplati fakture zaključno za mesec septembar, što je u skladu sa članom 16. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS“, broj 119/12), po kome rok za izmirenje novčanih obaveza ne može biti veći od 90 dana.

Procenjuje se da će preneta neizmirena obaveza iz 2014. godine u 2015. godinu iznositi oko 7.200,00 miliona dinara. Procenjuje se da će fakturisana realizacija izdatih lekova na recept po cenama koje će važiti od 1.1.2015. godine iznositi oko 25.600,00 miliona dinara. Iz Finansijskog plana za 2015. godinu, koji iznosi 26.344,02 miliona dinara, Republički fond će izmiriti obaveze prenete iz 2014. godine i izvršiti plaćanje obaveza po fakturama zaključno sa fakturom za septembar 2015. godine, pod pretpostavkom da stopa marže ostane nepromenjena. Na ovaj način Republički fond će izvršiti obaveze za izdate lekove na recept u skladu sa članom 16. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS“, broj 119/12), po kome rok za izmirenje novčanih obaveza ne može biti veći od 90 dana.

Rashodi za stomatološku zdravstvenu zaštitu su planirani u iznosu od 4.831,85 miliona dinara, što je za 2,52% manje od planiranih rashoda za ovu namenu u 2014. godini. U okviru ove pozicije planirane su plate (umanjene u skladu sa instrukcijom Ministarstva finansija) i sredstva za isplatu jubilarnih nagrada i otpremnina za ugovorene radnike u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti (sredstva za isplatu otpremnina za odlazak u penziju ugovorenih radnika u zdravstvenim ustanovama planirana su na osnovu podatka o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa za statistiku), kao i usluge na primarnom nivou zdravstvene zaštite koje pruža Stomatološki fakultet osiguranim licima Republičkog fonda, koji je ustanova van Plana mreže. U okviru ove pozicije planirana su sredstva od transfera Ministarstva zdravlja za očekivani odliv zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u ukupnom iznosu od 95,00 miliona dinara, a u skladu sa Programom Vlade Republike Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za poslove državne uprave i lokalne samouprave, kao i sredstva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u odnosu na broj ugovorenih radnika u zdravstvenim ustanovama u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i Pravilnikom o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze („Službeni glasnik RS“, br. 33/10 i 48/10 – ispravka) prema podacima koje su dostavile zdravstvene ustanove za ovu namenu za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 15,63 miliona dinara.

Rashodi za pomagala i naprave planirani su u iznosu od 2.890,00 dinara, što je na nivou planiranih rashoda u Finansijskom planu za 2014. godinu.

Rashodi za ustanove socijalne zaštite planirani su u iznosu od 1.009,99 miliona dinara, što je na nivou planiranih rashoda u Finansijskom planu za 2014. godinu.

Rashodi za usluge instituta i zavoda za javno zdravlje planirani su na nivou od 2.820,00 miliona dinara, što je na nivou planiranih rashoda u Finansijskom planu za 2014. godinu.

Rashodi za usluge ustanova za specijalizovanu rehabilitaciju planirani su u iznosu od 3.530,00 miliona dinara, što je na nivou planiranih rashoda u Finansijskom planu za 2014. godinu.

Rashodi za ostale usluge zdravstvene zaštite planirani su u iznosu od 1.170,00 miliona dinara, što je na nivou planiranih rashoda u Finansijskom planu za 2014. godinu. Ovi rashodi odnose se na Institut za transfuziju krvi Srbije i zavode za transfuziju krvi Novi Sad i Niš, kao i Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“.

U okviru rashoda zdravstvene zaštite planirani su i rashodi zdravstvene zaštite po osnovu primene međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju u iznosu od 550,00 miliona dinara, troškovi korišćenja zdravstvene zaštite osiguranika koji žive u inostranstvu (22,00 miliona dinara) i troškovi upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo (550,00 miliona dinara). Ovi rashodi učestvuju u ukupnim rashodima sa 0,52%.

Ukupne naknade osiguranim licima (bolovanja i putni troškovi) umanjene su za 0,78% u odnosu na plan za 2014. godinu i iznose 10.200,00 miliona dinara.

Rashodi za bolovanja su planirani na nivou od 9.100,00 miliona dinara na osnovu instrukcije Ministarstva finansija, što je za 0,78% manje u odnosu na plan za 2014. godinu. U okviru rashoda za bolovanja sadržani su rashodi za doprinose za PIO zaposlenih (1.956,50 miliona dinara), doprinosi za PIO samostalnih delatnosti (946,40 miliona dinara), doprinosi za zdravstveno osiguranje (950,60 miliona dinara) i doprinos za NSZ (56,42 miliona dinara).

Rashodi po osnovu putnih troškova povećani su za 0,92% u odnosu na 2014. godinu. Rashodi na ovoj poziciji planirani su na osnovu obaveza koje Republički fond mora da izvrši u skladu sa Zakonom (plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema zahteva za refundaciju putnih troškova osiguranih lica za lečenje van matične filijale) do kraja 2015. godine.

Rashodi za sprovođenje zdravstvenog osiguranja (plate za zaposlene u Republički fondu, korišćenje usluga i roba i drugi rashodi) učestvuju u ukupnim rashodima sa 2,25%.

Rashodi za zaposlene u Republičkom fondu planirani su u iznosu od 2.549,28 miliona dinara, što je za 9,71% manje od planiranih rashoda za 2014. godinu.

Bruto plate za zaposlene u Republičkom fondu planirane su u iznosu od 2.281,50 miliona dinara na osnovu plate za novembar 2014. godine, koja je umanjena za 10%. Na osnovu plate za novembar 2014. godine projektovane su plate za zaposlene u Republičkom fondu za 2015. godinu. Ovako dobijen iznos umanjen je za 2,5% prema instrukciji Ministarstva finansija, po kojoj je potrebno planirati plate u manjem obimu za oko 2,5%, kao posledica odliva zaposlenih do kojeg će doći u toku 2015. godine, a u skladu sa Programom Vlade Republike Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za poslove državne uprave i lokalne samouprave.

U okviru rashoda za zaposlene planirani su rashodi za naknade u naturi u iznosu od 8,17 miliona dinara, što je za 157,98% više od plana za 2014. godinu. Pozicija naknade u naturi je uvećana za davanja za zaposlene u skladu sa Uredbom o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“ br. 18/13 i 116/14). U okviru ove grupe rashoda planirana su i socijalna davanja zaposlenima (86,51 miliona dinara – na nivou plana za 2014. godinu) i naknade troškova za zaposlene (95,00 miliona dinara – na nivou plana za 2014. godinu). Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi planirani su u iznosu od 83,10 miliona dinara. U okviru rashoda za nagrade zaposlenima i ostale posebne rashode, pored planiranih sredstva za isplatu jubilarnih nagrada za zaposlene u Republičkom fondu, koji pravo na istu stiču tokom 2015. godine, planirana su i sredstva po instrukciji Ministarstva finansija za očekivani odliv zaposlenih u Republičkom fondu u skladu sa Programom Vlade Republike Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za poslove državne uprave i lokalne samouprave.

Rashodi za korišćenje usluga i roba planirani su na nivou od 1.719,93 miliona dinara, odnosno za 41,67% više u odnosu na Finansijski plan za 2014. godinu.

Rashodi za stalne troškove planirani su u iznosu od 395,00 miliona dinara, što je na nivou Finansijskog plana za 2014. godinu (pre Odluke o izmeni aproprijacija 03 broj 450-5587/14 od 6.11.2014. godine).

Rashodi za troškove putovanja planirani su u iznosu od 17,00 miliona, što je na nivou planiranih rashoda u Finansijskom planu za 2014. godinu. Ova kategorija rashoda odnosi se prevashodno na troškove dnevnica i prevoza nadzornika osiguranja u poslovima kontrole.

Rashodi za usluge po ugovoru planirane su na nivou od 326,13 miliona dinara, što je na nivou planiranih rashoda u Finansijskom planu za 2014. godinu. U okviru ove grupe rashoda planirane su naknade za članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora (planirani u skladu sa promenom broja članova Upravnog odbora), usluge za održavanje softvera i računara, usluge objavljivanja tendera i informativnih oglasa, usluge informisanja javnosti i ostale stručne usluge. U okviru ostalih stručnih usluga u 2015. godini se započinju poslovi na izradi elektronskog recepta, čime se obim ovih usluga planmira na višem nivou u odnosu na 2014. godinu. Na ovoj poziciji planirani su i troškovi po osnovu povećanja broja angažovanih lica u lekarskim komisijama za postupke centralizovanih javnih nabavki, koje raspisuje Republički fond prema Uredbi o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke („Službeni glasnik RS“, br. 29/13, 49/13, 51/13 -ispravka, 86/13 i 119/14).

Rashodi za specijalizovane usluge planirani su u iznosu od 1,80 miliona dinara, što je na nivou planiranih rashoda u Finansijskom planu za 2014. godinu.

Rashodi za tekuće popravke i održavanje planirani su u iznosu od 30,00 miliona dinara, što je na nivou Finansijskog plana za 2014. godinu (pre Odluke o izmeni aproprijacija 03 broj 450-5587/14 od 6. novembra 2014.godine).

U okviru rashoda za materijal (950,00 miliona dinara) pored rashoda za kancelarijski materijal, zdravstvene knjižice i markice za overu zdravstvenih knjižica, materijal za održavanje higijene, materijal za prevozna sredstva i stručne

literature za potrebe zaposlenih, planirani su i rashodi po osnovu izdavanja novih isprava zdravstvenog osiguranja (kartica).

Zakonom je propisano da je Republički fond dužan da najkasnije do 31.12.2016. godine izvrši zamenu isprave o zdravstvenom osiguranju sa zdravstvenom karticom. Na sastanku ovlašćenih predstavnika Republičkog fonda i Narodne banke Srbije – Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, postignut je dogovor da se zaključi Anex V na osnovni Ugovor o izradi isprava zdravstvenog osiguranja, koji će imati za predmet utvrđivanje dinamike realizacije izrade i isporuke kartica zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom propisanim rokom do kada je Republički fond dužan da izvrši zamenu isprave o zdravstvenom osiguranju sa zdravstvenom karticom. Ovim aneksom će, takođe, biti regulisan postignuti sporazum o donaciji oko 1.200.000 zdravstvenih kartica koje će biti besplatno izdate licima koja pripadaju socijalno ugroženim kategorijama stanovništva s obzirom da je Republički fond od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pribavio spisak lica koja će imati pravo na izdavanje besplatnih zdravstvenih kartica iz donacije Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca i u toku je postupak personalizacije u skladu sa dostavljenim podacima.

Upravni odbor Republičkog fonda je na sednici održanoj 6.10.2014. godine doneo Odluku o visini troškova za izdavanje zdravstvene kartice koji iznose 400,00 dinara po jednoj kartici, a koje snosi osigurano lice. Ovom odlukom stavljena je van snage Odluka o visini troškova za izdavanje zdravstvene kartice koja je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 49/13. Na ovu Odluku Vlada RS donela je, 6.11.2014. godine pod 05 br.401-13834/2014, Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini troškova za izdavanje zdravstvene kartice, koje je Republičkom fondu prosledilo Ministarstvo zdravlja dopisom broj: 110-00119-00-1030/2014-5 od 12.11.2014. godine, a koje Rešenje je objavljeno u „Službenom glasniku RS“, broj 122/14,od 7.11.2014. godine, a Odluka o visini troškova za izdavanje zdravstvene isprave objavljena je u „Službenom glasniku RS“, broj 131/14 od 3.12.2014. godine.

U toku 2013. i 2014. godine na području Filijale za Kolubarski okrug Valjevo sproveden je pilot projekat zamene zdravstvenih isprava sa zdravstvenim karticama u okviru koga je izvršena zamena 1.248 isprava sa zdravstvenim karticama, od čega je u 2013. godini zamenjeno je 786 zdravstvenih isprava, a u 2014. godini zamenjeno je 462 zdravstvenih isprava. Republički fond za napred navedene zamene zdravstvenih isprava sa zdravstvenim karticama je izvršio ugovorenu obavezu plaćanja prema Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca.

Sa projektom izrade zdravstvenih kartica koji je bio utvrđen Aneksom IV osnovnog Ugovora i kao datum započinjanja ugovoren 18.6.2013. godine, zastalo se zbog rasprave u javnosti povodom opravdanosti zamene zdravstvenih isprava sa zdravstvenim karticama, na teret osiguranika što je inače zakonom predviđeno.

U 2015. godini planirana je zamena postojećih isprava zdravstvenog osiguranja novim ispravama zdravstvenog osiguranja (karticama) u iznosu od 811,40 miliona dinara za 1.900.000 osiguranih lica – uzeta u obzir cena po zdravstvenoj kartici sa PDV-om od 3,55 EUR po srednjem kursu eura na dan 27.11.2014. godine 1 EUR=120,2968 dinara.

Shodno navedenom, a po planiranoj dinamici zamene isprave o zdravstvenom osiguranju sa zdravstvenom karticom, oko 3.900.000 kartica se planira za zamenu u 2016. godini, čime bi Republički fond ispunio svoju zakonsku obavezu.

Ostali rashodi na ovoj poziciji (kancelarijski materijal, zdravstvene knjižice i markice za overu zdravstvenih knjižica, benzin, rezervni delovi, alat i inventar, potrošni materijal, materijal za održavanje higijene, materijal za prevozna sredstva, stručne literature za potrebe zaposlenih i dr.) planirani su u ukupnom iznosu od 138,60 miliona dinara, što je za 5,48 miliona manje nego u Finansijskom planu za 2014. godinu.

Rashodi za otplatu kamata i prateće troškove zaduživanja planirani su u iznosu od 5,10 miliona dinara, što je na nivou planiranih rashoda u Finansijskom planu za 2014. godinu Ova pozicija obuhvata rashode po osnovu negativnih kursnih razlika po osnovu konačnih rešenja za upućivanje osiguranika u inostranstvo, otplate kamata, kazne po rešenju pravosudnih organa i dr.

Rashodi za donacije, dotacije i transfere planirani su u iznosu od 15,00 miliona dinara, što je na nivou planiranih rashoda u Finansijskom planu za 2014. godinu,u skladu sa članom 26. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (“Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13), Republički fond učestvovaće u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom u iznosu koji ne može biti manji od 50% prosečne zarade u privredi Republike Srbije.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 263,50 miliona dinara, što je za 26,20% manje u odnosu na Finansijski plan za 2014. godinu. U okviru ostalih rashoda planirana su sredstva na pozicijama 482000 – Porezi, obavezne takse, kazne i penali u iznosu od 41,00 miliona dinara (na nivou Finansijskog plana za 2014. godinu), 483000 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova u iznosu 212,50 miliona dinara (31,13% manje u odnosu na Finansijski plan za 2014. godinu) i 485000 – Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa u iznosu od 10,00 miliona dinara (33,33% više u odnosu na Finansijski plan za 2014. godinu – pozicija je planirana prema podacima dostavljenim od Sektora za zdravstveno osiguranje i pravne poslove, po kojoj su planirani troškovi za dobrovoljno zdravstveno osiguranje).

Izdaci za osnovna sredstva planirani su u iznosu od 313,20 miliona dinara, odnosno za 106,05% više u odnosu na Finansijski plan za 2014. godinu. Izdatak za zgrade i građevinske objekte planiran je u iznosu od 155,50 miliona dinara.

Republički fond ne planira izgradnju objekata za potrebe obavljanja svoje delatnosti, već za kapitalno održavanje postojećih objekata, koje koristi na teritoriji Repulike Srbije.

Republički fond obavlja delatnost na području 29 filijala sa 149 ispostava, u objektima koje koristi uglavnom sa organizacionim jedinicama Republičkog fonda za PIO, a pojedine objekte koristi sa organima lokalne samouprave i drugim korisnicima javnih sredstava. Republički fond je suvlasnik sa Republičkim fondom za PIO na 29 objekata, vlasnik 56 objekata, pet objekata na kojima je vlasnik Republički fond za PIO koristi i Republički fond, na sedam objekata koje koriste Republički fond i Republički fond za PIO upisan je pravni prethodnik ova dva pravna lica – Komunalni zavod za socijalno osiguranje i Republički fond koristi 35 objekata na kome je upisano neko treće pravne lice. Građevinsko stanje brojnih objekata je takvo da zahteva ulaganje, rekonstrukciju i sanaciju, kako bi se zaštitili od prokišnjavanja, urušavanja, opadanja fasade, prodiranja vode kroz dotrajalu prozorsku stolariju, rekonstrukciju instalacije za grejanje, zamenu sanitarnih čvorova i drugo. Pojedini objekti nisu sanirani i zabranjeni su za korišćenje od strane nadležnih inspekcijskih organa (Pančevo), pojedini su potpuno uništeni u majskim poplavama (Obrenovac) a na pojedinim se moraju izvesti ozbiljniji zahvati (Kladovo, Sremska Mitrovica, Lazarevac, Mladenovac, Subotica, Niš, Novi Sad, Bačka Palanka, Kruševac, Vranje, Šabac, Gornji Milanovac, Kikinda, Kragujevac, Aleksandrovac, Brus, Osečina, Vrbas, Alibunar, Plandište, Dimitrovgrad, Apatin, Odzaci, Šid, Stara Pazova, Mali Iđoš, Užice, Koceljeva, Rekovac, Smederevo, Svilajnac, Ćuprija, Gračanica, Kuršimlija, Krupanj). Prioritet u sanaciji će se dati objektima koji su najugroženiji. Planirano je da Fond i Republički fond za PIO zajednički učestvuju u izdacima za adaptaciju i rekonstrukciju objekata koje zajedno koristeu odgovarajućem procentu. Rekonstrukcijom objekata omogućiće se nesmetano funkcionisanje filijala i ispostava i kontinuirano ostvarivanje prava osiguranika, funkcionisanje svih službi Fonda i zaštita pokretne imovine, arhive i informatičke opreme. Napominjemo da će se izvoditi najneophodniji radovi na prioritetnim objektima.

Izdatak za mašine i opremu planiran je u iznosu od 131,41 miliona dinara, dok su izdaci za nematerijalnu imovinu planirani u iznosu od 26,29 miliona dinara.

Polazeći od obaveza definisanih Zakonom, Republički fond je uspostavio matičnu evidenciju ostvarivanja prava osiguranika i informatički povezao ispostave, filijale, Pokrajinski fond i Direkciju. Oprema za ovaj projekat je nabavljena u periodu od 2005. do 2006. godine. Pojedini serveri i radne stanice su stare osam godina, koje su pod radnim opterećenjem bez prekida, što za posledicu ima česte kvarove, otežano funkcionisanje, kako zaposlenih na šaleterima, tako i zdravstvenih ustanova, Centralnog registra, Republičkog fonda za PIO, Nacionalne službe za zapošljavanje i Poreske uprave sa kojim institucijama Republički fond permanentno razmenjuje i dostavlja podatke. Donošenjem Zakona o Centralnom registru obveznika doprinosa obaveznog socijalnog osiguranja, obaveza je svih organizacija obaveznog socijalnog osiguranja da omoguće informatičku podršku i infrastrukturu za razmenu podataka, i da istog trenutka osiguraniku koji je na šalteru izdaju ispravu zdravstvenog osiguranja (zdravstvenu knjižicu), da istu overe ili omoguće ostvarivanje drugog prava iz zdravstvenog osiguranja. Takođe, donošenjem Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i elektronskim evidencijama u zdravstvu, Republički fond je u obavezi da omogući skladištenje podataka, razmenu istih i trenutnu proveru podataka svim zdravstvenim ustanovama, što zahteva proširenje kapaciteta i zanavljanje postojeće informatičke opreme, koja ni približno ne može da odgovori propisanim zahtevima. Republički fond je započeo projekat zamene zdravstvenih knjižica karticama, koje sadrže čip, što će omogućiti komfornije ostvarivanje prava osiguranika, ali koje takođe zahteva i odgovarajuću informatičku opremu, kako bi dokument što pre koristio u svim segmentima zdravstvenog sistema. Napominjemo da elektronskom razmenom podataka, kako sa zdravstvenim ustanovama tako i sa drugim institucijama, Republički fond na ekonomičan i efikasan način koristi resurse i smanjuje troškove sprovođenja zdravstvenog osiguranja. Za sve navedene obaveze i aktivnosti, u 2015. godini planiran je deo od potrebnih sredstva za ceo projekat, koji će se fazno realizovati. Planirano je da se izvrši nabavka: 500 kompjutera, 174 servera, 234 UPS uređaja, 290 mrežnih uređaja, 300 štampača, 169 skenera i licenci.

Izdaci za osnovna sredstva nisu mogli biti planirani na nivou procenjenih rashoda dostavljenih od strane relevantnih službi u Republičkom fondu, već su značajno umanjeni i svedeni na gore planirane iznose u skladu sa limitiranim rashodima za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja.

9. PRIHODI I PRIMANjA I RASHODI I IZDACI KORISNIKA SREDSTAVA REPUBLIČKOG FONDA

Članom 2. Zakona o budzetskom sistemu propisano je da Finansijski plan Republičkog fonda sadrži i finansijske planove korisnika sredstava Republičkog fonda (zdravstvene ustanove primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koje se nalaze u Planu mreže, zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove za produženu rehabilitaciju, apoteke, institut i zavodi za transfuziju i zdravstvene ustanove van Plana mreže koje Republičkom fondu dostavljaju obrazac 5 – Izveštaj o izvršenju budzeta).

Republički fond se obratio zdravstvenim ustanovama za dostavu procenjenih prihoda i primanja i rashoda i izdataka po izvorima za 2015. godinu. Podaci dostavljeni od strane zdravstvenih ustanova o procenjenim prihodima i primanjima i rashodima i izdacima iz budzeta, donacija i iz ostalih izvora – sopstveni prihodi (kolone 5, 7 i 8) su korišćeni za izradu procenjenih prihoda i primanja i rashoda i izdataka zdravstvenih ustanova za 2015. godinu.

Osnov za procenu visine prihoda i primanja i rashoda i izdataka zdravstvenih ustanova za 2015. godinu od sredstava Republičkog fonda (kolona 6) je: ostvarenje prihoda i primanja i rashoda i izdataka u 2013. godini; priznata naknada po konačnom obračunu za 2013.godinu, kao i projekcija prihoda i primanja i rashoda i izdataka u 2014.godini, uzimajući u obzir veće učešće rashoda zdravstvene zaštite kod onih ustanova koje se ne konsoliduju (privatne apoteke) tokom 2014.godine.

Ukupno planirani prihodi i primanja korisnika sredstava Republičkog fonda u 2015. godini iznose 232.370,93miliona dinara i planirani su po izvorima.

Najznačajniji prihodi i primanja su od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno Republičkog fonda i iznose 196.143,99miliona dinara (84,41% ukupnih prihoda i primanja). Najveći udeo u prihodima od OOSO imaju prihodi od transfera između budzetskih korisnika na istom nivou (99,94%).

U okviru procenjenih prihoda i primanja korisnika sredstava Republičkog fonda od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja (kolona 6) sadržani su procenjeni prihodi i primanja po osnovu participacije za pružene usluge, lekove na recept i medicinsko-tehnička pomagala izdata osiguranim licima Republičkog fonda u iznosu od 5.740,00 miliona dinara (ekonomska klasifikacija 781000). Prihodi od participacije se ne mogu koristiti za uvećanje plata, već se koriste za izmirenje obaveza u okviru namena po ugovoru, a kod apoteka za izmirenje obaveza prema dobavljačima za lekove.

Struktura procenjenih primanja od participacije prikazana je u sledećoj tabeli:

(u 000 dinara)

Vrsta Procenjena participacija Struktura (u %) Lekovi na recept (bez privatnih apoteka) 4.762.540 82,97 Primarna zdravstvena zaštita 630.650 10,99 Sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita 276.700 4,82 Stomatologija 38.050 0,66 Pomagala u apotekama (bez privatnih apoteka) 510 0,01 Zavodi za javno zdravlje 7.700 0,13 Ustanove specijalizovane za rehabilitaciju 22.990 0,40 Institut i zavodi za transfuziju 860 0,01 Ukupno: 5.740.000 100,00

Sopstveni prihodi planirani su u iznosu od 25.660,21 miliona dinara i učestvuju sa 11,04% u ukupnim prihodima i primanjima.

Prihodi i primanja iz budzeta planirani su u iznosu od 10.122,82miliona dinara i čine ih prihodi i primanja od Republike, autonomne pokrajine i opštine. Ovi prihodi čine 4,36% ukupnih prihoda i primanja.

Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 443,91miliona dinara i čine 0,19% ukupno planiranih prihoda i primanja.

Ukupno planirani rashodi i izdaci korisnika sredstava Republičkog fonda u 2015. godini iznose 233.139,37 miliona dinara i planirani su po izvorima finansiranja.

Ukupni rashodi i izdaci najvećim delom su finansirani od strane organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno Republičkog fonda i iznose 196.143,99 miliona dinara (84,13% ukupnih rashoda i izdataka). Planirani rashodi zdravstvene zaštite odnose se na sve davaoce zdravstvenih usluga, uključujući i one koji ne dostavljaju obrazac 5 (Izveštaj o izvršenju budzeta) Fondu (ustanove van Plana mreže, privatne apoteke, dobavljači za pomagala, ustanove socijalne zaštite i dr). Takođe, rashodi vezani za troškove lečenja u inostranstvu se ne uključuju u kolonu od OOSO. Samim tim, planirani rashodi zdravstvene zaštite su veći od planiranih rashoda u koloni 6 (od OOSO).

U ukupnim rashodima rashodi za zaposlene učestvuju sa 49,94% i iznose 116.429,73miliona dinara. Od toga, zarade iznose 106.919,34 miliona dinara i sastoje se iz sredstava od Republičkog fonda(97.390,47 miliona dinara, što je 91,09% ukupnih zarada), koja su namenjena zdravstvenim ustanovama za zarade za ugovoreni broj radnika i sredstava koje zdravstvene ustanove ostvaruju po osnovu fakturisanih usluga, a iz kojih vrše isplatu ostalog dela zarada. U okviru planiranih rashoda za plate zdravstvenih ustanova sadržan je iznos 86.472,57 miliona dinara (iz posebnog dela finansijskog plana za zdravstvene ustanove kojima se ugovara naknada za plata, izuzev stomatološke zdravstvene zaštite. Stomatološka zdravstvena zaštita se planira na posebnoj aproprijaciji 471214 – Stomatološke usluge). Preostali deo planiranih sredstava za plate (411000 i 412000) se odnosi na plate zaposlenih u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti, apotekama, zavodima za javno zdravlje, ustanovama specijalizovanim za produženu rehabilitaciju i institut/zavode za transfuziju krvi.

Rashodi i izdaci finansirani iz sopstvenih sredstava planirani su u iznosu od 26.441,80 miliona dinara i čine 11,34% ukupnih rashoda i izdataka.

Rashodi i izdaci finansirani iz budzeta planirani su u iznosu od 10.115,96 miliona dinara i čine 4,34% ukupno planiranih rashoda i izdataka. Ovi rashodi i izdaci finansirani su iz tri vrste izvora: od Republike, autonomne pokrajine i opštine.

Rashodi i izdaci finansirani iz donacija čine 0,19% ukupnih rashoda i iznose 437,62 miliona dinara.

Apoteke ostvaruju sopstvene prihode po osnovu prodaje lekova, paramedicinskih i magistralnih preparata, kao i nemedicinskih sredstava čija se prodaja vrši slobodno na tržištu. Centri za rehabilitaciju ostvaruju sopstvene prihode pružanjem usluga iz oblasti zdravstvenog turizma, kao i pružanjem zdravstvenih usluga rehabilitacije na tržištu.

P R O J E K C I J A

PRIHODA I PRIMANjA I RASHODA I IZDATAKA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZA 2016. I 2017. GODINU

Makroekonomski parametri za 2016. i 2017. godinu su:

2016. 2017. – realni rast BDP 1,5% 2,0% – projektovana inflacija 4,0% 4,0% -BDP u milijardama dinara 4.195,3 4.454,6

Na osnovu navedenih makroekonomskih parametra, polazeći od projekcije prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2014. godinu, utvrđena je projekcija prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2015. i 2016. godinu, i to:

I PRIHODI I PRIMANjA

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija PRIHODI I PRIMANjA 2016. godina 2017. godina 1 2 3 4 700000 TEKUĆI PRIHODI 221.738.584 227.924.024 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 130.312.000 135.524.480 721000 Doprinosi za socijalno osiguranje 130.312.000 135.524.480 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 59.906.264 62.302.515 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 62.179.136 64.666.302 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 8.100.228 8.424.237 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 126.371 131.426 730000 DONACIJE I TRANSFERI 35.253.082 35.253.082 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 35.253.082 35.253.082 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 35.253.082 35.253.082 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 35.253.082 35.253.082 733161 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 35.253.082 35.253.082 7331611 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona 537.760 537.760 7331615 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti 335.322 335.322 7331616 Transferi od budzeta – 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće 1.380.000 1.380.000 7331617 Transferi od budzeta po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva po Zaključku Vlade 300.000 300.000 7331618 Transferi od budzeta zbog smanjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje 30.400.000 30.400.000 7331619 Transferi od budzeta usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama 2.300.000 2.300.000 740000 DRUGI PRIHODI 2.544.846 2.646.640 741000 PRIHODI OD IMOVINE 1.522 1.582 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 1.276.328 1.327.381 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 13.213 13.742 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 13.213 13.742 742200 Takse i naknade 30.560 31.783 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 1.232.554 1.281.856 742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 1.232.554 1.281.856 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 1.266.997 1.317.677 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 1.266.997 1.317.677 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.266.997 1.317.677 745161 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 169.422 176.199 745166 Sredstva od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti 1.097.574 1.141.477 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 857.868 892.183 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 546.952 568.830 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 310.916 323.353 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 52.770.788 53.607.640 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 52.770.788 53.607.640 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 52.770.788 53.607.640 781310 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 52.770.788 53.607.640 781311 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 2.523.270 2.624.201 781312 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO za osiguranike zaposlene 43.839.890 44.367.250 781313 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.698.600 2.698.600 781314 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.575.000 2.739.800 781315 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 40.000 40.000 781316 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje 988.622 1.028.167 781317 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 105.406 109.622 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 593 617 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 593 617 811000 Primanja od prodaje nepokretnosti 520 541 812000 Primanja od prodaje pokretne imovine 52 54 813000 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 21 22 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 520 541 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 520 541 921000 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine 520 541   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA – klase 7, 8 i 9 221.739.696 227.925.181

II RASHODI I IZDACI

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija RASHODI I IZDACI 2016. godina 2017. godina 1 2 3 4 400000 TEKUĆI RASHODI 221.413.967 227.586.422 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.656.446 2.762.704 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2.011.707 2.092.175 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 361.053 375.495 413000 NAKNADE U NATURI 8.492 8.832 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 89.970 93.569 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 98.800 102.752 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 86.424 89.881 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 2.601.022 1.080.769 421000 STALNI TROŠKOVI 410.800 427.232 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA 17.680 18.387 423000 USLUGE PO UGOVORU 339.170 352.737 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.872 1.947 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 31.200 32.448 426000 MATERIJAL 1.800.300 248.018 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 5.304 5.516 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 104 108 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 5.200 5.408 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 15.600 16.224 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 15.600 16.224 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 15.600 16.224 465112 Ostale tekuće dotacije po zakonu 15.600 16.224 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 215.861.555 223.436.207 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 215.861.555 223.436.207 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 10.608.000 11.032.319 471110 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad 9.464.000 9.842.559 4711111 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad (bez poreza i doprinosa) 4.588.033 4.771.554 4711122 Porez 809.652 842.038 4711123 Doprinos za PIO zaposlenih 2.034.760 2.116.150 4711123 Doprinos za PIO samostalnih delatnosti 984.256 1.023.626 4711124 Doprinos za zdravstveno osiguranje 988.622 1.028.167 4711125 Doprinos za NSZ 58.677 61.024 471191 Isplate dnevnica i putnih troškova za putovanja u zemlji 1.144.000 1.189.760 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 205.253.555 212.403.888 471211 Usluge bolnica, poliklinika i ambulanti (primarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u primarnoj zdravstvenoj zaštiti) 43.667.412 44.493.920 471212 Usluge dijalize (materijal za dijalizu) 4.764.840 4.955.434 471213 Farmaceutske usluge i materijali (lekovi izdati na recept) 27.138.751 28.493.692 471214 Stomatološke usluge 5.008.873 5.209.228 471215 Bolničke usluge (sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti) 111.700.806 115.431.386 471216 Pomagala i naprave 3.005.600 3.125.824 471217 Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite 1.050.393 1.092.409 471219 Ostale usluge zdravstvene zaštite u zemlji 1.200.000 1.265.472 471221 Zdravstvena zaštita po konvenciji 572.000 594.880 471223 Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive u inostranstvu 22.880 23.795 471224 Troškovi slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo 572.000 594.880 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 3.600.000 3.818.048 471299 Ostala prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (instituti i zavodi za javno zdravlje) 2.950.000 3.304.920 480000 OSTALI RASHODI 274.040 285.002 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 42.640 44.346 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 221.000 229.840 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 10.400 10.816 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 325.729 338.759 510000 OSNOVNA SREDSTVA 325.729 338.759 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 161.717 168.186 512000 MAŠINE I OPREMA 136.671 142.138 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 27.341 28.435   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4 i 5 221.739.696 227.925.181

56014.03/56

Ostavite komentar