Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2015. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu

Projekcije Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje

za 2016. i 2017. godinu

I OPŠTI DEO

Prihodi i primanja

iznos u hilj. dinara Ekonomska klasifikacija P R I H O D I I P R I M A Nj A 2016. godina 2017. godina 1 2 3 4 700000 TEKUĆI PRIHODI 36.893.378 37.227.077 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 19.302.813 20.080.139 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE 19.302.813 20.080.139 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 9.095.592 9.464.628 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 9.364.469 9.739.048 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 841.750 875.420 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 1.003 1.043 732* DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 481.216 481.216 733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 16.710.800 16.251.232 7331211** Tekući transfer od drugog nivoa vlasti – transfer iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja i za isplatu posebnih naknada zaposlenima kojima nedostaje do 5 godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju 5.650.000 5.200.000 7331212*** Budzetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom 500.000 500.000 733165 Tekući transfer od drugog nivoa vlasti – transfer iz Ministarstva finansija 10.160.800 10.151.232 733165**** Tekući transfer od drugih nivoa vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje -OPŠTINE 400.000 400.000 740000 DRUGI PRIHODI 239.200 248.768 741000 PRIHODI OD IMOVINE 29.120 30.285 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 3.120 3.245 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 2.600 2.704 742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 520 541 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 206.960 215.238 745120 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa republike 520 541 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiugranja 206.440 214.698 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 13.749 14.299 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 520 541 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 13.229 13.758 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 145.600 151.424 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 145.600 151.424 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 145.600 151.424 781350 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 145.600 151.424 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 6.240 6.490 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 6.240 6.490 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 520 541 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 520 541 811165 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 520 541 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 5.720 5.949 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 5.720 5.949 812165 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 5.720 5.949 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 1.040 1.082 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 1.040 1.082 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 1.040 1.082 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 520 541 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 520 541 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 520 541 921960 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 520 541   UKUPNO PRIHODI I PRIMANjA – klase 7, 8 i 9 36.900.658 37.234.648

Rashodi i izdaci

iznos u hilj. dinara Ekonomska klasifikacija R A S H O D I I I Z D A C I 2016. godina 2017. godina 1 2 400000 TEKUĆI RASHODI – UKUPNO 35.755.460 36.089.449 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.122.977 2.122.977 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH 1.603.098 1.603.098 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 286.902 286.902 413000 NAKNADE U NATURI 27.000 27.000 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 137.977 137.977 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 52.000 52.000 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 16.000 16.000 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA – UKUPNO 1.527.265 1.586.127 421000 STALNI TROŠKOVI 830.960 864.198 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA – UKUPNO 44.465 44.465 423000 USLUGE PO UGOVORU – UKUPNO 266.781 277.020 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 2.392 2.488 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 250.838 260.871 426000 MATERIJAL 131.830 137.085 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 1.000 1.000 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 500 500 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 500 500 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 8.000 8.000 465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 8.000 8.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 31.506.718 31.781.845 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) 28.656.718 29.381.845 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA 2.850.000 2.400.000 480000 OSTALI RASHODI 589.500 589.500 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 30.000 30.000 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 150.000 150.000 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 409.500 409.500 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU – UKUPNO 345.197 345.198 510000 OSNOVNA SREDSTVA – UKUPNO 345.197 345.198 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 102.001 102.002 512000 MAŠINE I OPREMA – UKUPNO 213.596 213.596 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 29.600 29.600 600000 IZDACI ZA OTPLATU GOTOVINE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 800.001 800.002 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 800.001 800.002 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 800.001 800.002   UKUPNO RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 36.900.658 37.234.649

II POSEBAN DEO

Ekonomska klasifikacija R A S H O D I I I Z D A C I 2016. godina 2017. godina 1 2 3 4 400000 TEKUĆI RASHODI – UKUPNO 35.755.460 36.089.449   iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 35.415.300 35.749.289   ****iz sredstava donacija 340.160 340.160 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.122.977 2.122.977 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH 1.603.098 1.603.098 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 286.902 286.902 413000 NAKNADE U NATURI 27.000 27.000 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 137.977 137.977 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 52.000 52.000 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 16.000 16.000 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA – UKUPNO 1.527.265 1.586.127   iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 1.498.049 1.556.911   ****iz sredstava donacija 29.216 29.216 421000 STALNI TROŠKOVI 830.960 864.198 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA – UKUPNO 44.465 44.465   iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 26.500 26.500   iz sredstava donacija 17.965 17.965 423000 USLUGE PO UGOVORU – UKUPNO 266.781 277.020   iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 255.987 266.226   iz sredstava donacija 10.794 10.794 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 2.392 2.488 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 250.838 260.871 426000 MATERIJAL 131.830 137.085   iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 131.373 136.628   iz sredstava donacija 457 457 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 1.000 1.000 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 500 500 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 500 500 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 8.000 8.000 465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 8.000 8.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA – UKUPNO 31.506.718 31.781.845 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) 28.656.718 29.381.845 1 NAKNADA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI 21.128.169 21.973.296   Naknada za slučaj nezaposlenosti (neto) 13.458.644 13.996.990   Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje za redovnu novčanu naknadu za nezaposlene 2.176.201 2.263.249   Transferi Repubičkom fondu za PIO zaposlenih za doprinose za osiguranje za redovnu novčanu naknadu za nezaposlene 4.998.924 5.198.881   Transferi Republičkom fondu za PIO samostalnih delatnosti za doprinose za osiguranje za redovnu novčanu naknadu za nezaposlene 494.399 514.175 2 PRIVREMENA NAKNADA ZAPOSLENIH SA TERITORIJE AP KiM 3.240.000 3.240.000   Privremena naknada zaposlenih sa teritorije AP Kosova i Metohije (neto) 2.063.880 2.063.880   Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinos za privremenu naknadu za KiM 333.720 333.720   Transferi Repubičkom fondu za PIO zaposlenih za privremenu naknadu za KiM 842.400 842.400 3 OLAKŠICE PREMA ČLANU 45, 45a I 45b ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE 205.000 85.000   Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za Član 45, 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 70.431 29.203   Transferi Republičkom fondu za PIO zaposlenih za Član 45., 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 125.979 52.235   Transferi NSZ za Član 45.,45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 8.590 3.562 4 Novčana naknada u jednokratnom iznosu radi samozapošljavanja i podsticaji za korisnike novčane naknade 26.500 26.500 5 Zdravstveni pregledi nezaposlenih i procene radne sposobnosti 35.105 35.105 6 Ostale isplate Nacionalne službe za zapošljavanje 11.000 11.000 7 *PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA 2.800.000 2.800.000 8 **PROGRAMI I MERE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA OSOBA SA INVALIDITETOM IZ BUDžETSKOG FONDA 500.000 500.000 9 ***PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA IZ SREDSTAVA LOKALNIH SAMOUPRAVA – OPŠTINA 400.000 400.000 10 ****PROGRAMI I MERE IZ SREDSTAVA DONACIJA 310.944 310.944 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA 2.850.000 2.400.000 *POSEBNA NOVČANA NAKNADA ZAPOSLENIMA KOJIMA NEDOSTAJE DO 5 GODINA DO ISPUNjAVANjA PRVOG USLOVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PENZIJU 2.850.000 2.400.000 480000 OSTALI RASHODI 589.500 589.500 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 30.000 30.000 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 150.000 150.000 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 409.500 409.500 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU – UKUPNO 345.197 345.198   iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 204.141 204.142   ****iz sredstava donacija 141.056 141.056 510000 OSNOVNA SREDSTVA – UKUPNO 345.197 345.198   iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 204.141 204.142   ****iz sredstava donacija 141.056 141.056 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 102.001 102.002 512000 MAŠINE I OPREMA- UKUPNO 213.596 213.596   iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 72.540 72.540   iz sredstava donacija 141.056 141.056 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 29.600 29.600 600000 IZDACI ZA OTPLATU GOTOVINE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 800.001 800.002 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 800.001 800.002 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 800.001 800.002   RASHODI I IZDACI – iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 36.419.442 36.753.433   RASHODI I IZDACI – iz sredstava donacija 481.216 481.216   UKUPNO RASHODI I IZDACI 36.900.658 37.234.649

Ostavite komentar