Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu

PREGLED ODREDABA ZAKONA O RADU KOJE SE MENjAJU I DOPUNjUJU

Član 35.

Poslodavac je dužan da ugovor o radu, odnosno drugi ugovor u skladu sa ovim zakonom ili njihovu kopiju drži u sedištu ili drugoj poslovnoj prostoriji poslodavca ili na drugom mestu, u zavisnosti od toga gde zaposleni ili radno angažovano lice radi.

POSLODAVAC JE DUŽAN DA NA OSNOVU UGOVORA O RADU ILI DRUGOG UGOVORA O OBAVLjANjU POSLOVA ZAKLjUČENOG U SKLADU SA OVIM ZAKONOM PODNESE JEDINSTVENU PRIJAVU NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE U ROKU PROPISANOM ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE CENTRALNI REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA, A NAJKASNIJE PRE STUPANjA ZAPOSLENOG I DRUGOG RADNO ANGAŽOVANOG LICA NA RAD.

Član 55.

Radna nedelja traje, po pravilu, pet radnih dana.

Raspored radnog vremena u okviru radne nedelje utvrđuje poslodavac.

Radni dan, po pravilu, traje osam časova.

Poslodavac kod koga se rad obavlja u smenama, noću ili kad priroda posla i organizacija rada to zahteva – radnu nedelju i raspored radnog vremena može da organizuje na drugi način.

Ako priroda posla i organizacija rada dozvoljava, početak i završetak radnog vremena može se utvrditi, odnosno ugovoriti u određenom vremenskom intervalu (klizno radno vreme).

POSLODAVAC JE DUŽAN DA VODI DNEVNU EVIDENCIJU O PREKOVREMENOM RADU ZAPOSLENIH.

Član 180.

Poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu u slučaju iz člana 179. st. 2. i 3. ovog zakona, zaposlenog pisanim putem upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu i da mu ostavi rok od najmanje osam dana od dana dostavljanja upozorenja da se izjasni na navode iz upozorenja.

U upozorenju iz stava 1. ovog člana poslodavac je dužan da navede osnov za davanje otkaza, činjenice i dokaze koji ukazuju na to da su se stekli uslovi za otkaz i rok za davanje odgovora na upozorenje.

UPOZORENjE SE DOSTAVLjA ZAPOSLENOM NA NAČIN PROPISAN ZA DOSTAVLjANjE REŠENjA O OTKAZU UGOVORA O RADU IZ ČLANA 185. OVOG ZAKONA.

Član 270.

Inspektor rada podneće zahtev za pokretanje prekršajnog postupka ako nađe da je poslodavac, odnosno direktor ili preduzetnik, povredom zakona ili drugih propisa kojima se uređuju radni odnosi I PODNOŠENjE JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE, izvršio prekršaj.

Član 272.

Protiv rešenja inspektora rada može se izjaviti žalba ministru u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba na rešenje iz člana 271. ovog zakona ne odlaže izvršenje rešenja.

Ministar, ODNOSNO LICE KOJE ON OVLASTI DUŽNO JE da u roku od 30 dana od dana prijema žalbe odluči po žalbi.

Protiv konačnog rešenja iz člana 271. st. 1. i 2. ovog zakona ne može da se pokrene upravni spor.

Član 275.

Novčanom kaznom od 400.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica:

1) ako pozove na odgovornost predstavnika zaposlenih koji postupa u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom (član 13);

2) ako zaposlenom ne preda primerak ugovora o radu u skladu sa odredbama ovog zakona (član 30. stav 4);

3) ako postupi suprotno odredbama ovog zakona koje uređuju godišnji odmor (čl. 68-75);

4) ako zaposlenom koji je ostvario pravo na mirovanje radnog odnosa uskrati pravo da se vrati na rad (član 79);

5) ako zaposlenom ne isplati naknadu troškova, odnosno drugo primanje u skladu sa odredbama ovog zakona (čl. 118-120).;

6) AKO ZAPOSLENOM USKRATI PRAVO NA OTPREMNINU U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA (ČLAN 158).

Novčanom kaznom od 100.000 do 300.000 dinara za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik.

Novčanom kaznom od 20.000 do 40.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu.

Član 276.

Novčanom kaznom od 100.000 dinara kazniće se za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica, a preduzetnik sa kaznom od 50.000 dinara

NOVČANOM KAZNOM OD 150.000 DO 300.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ POSLODAVAC SA SVOJSTVOM PRAVNOG LICA, A PREDUZETNIK SA KAZNOM OD 50.000 DO 150.000 DINARA:

ako ne drži primerak ugovora ili kopije ugovora u skladu sa odredbama ovog zakona (član 35. STAV 1);

1A) AKO NE VODI DNEVNU EVIDENCIJU O PREKOVREMENOM RADU ZAPOSLENIH U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA (ČLAN 55. STAV 6);

2) ako ne obezbedi vreme za odmor u toku dnevnog rada, dnevni i nedeljni odmor u skladu sa odredbama ovog zakona (čl. 64. do 67);

3) ako zaposlenom ne odobri korišćenje plaćenog odsustva u skladu sa odredbama ovog zakona član 77);

4) ako ne vodi mesečnu evidenciju o zaradi i naknadi zarade u skladu sa odredbama ovog zakona (član 122);

5) ako zaposlenom uskrati pravo na otpremninu u skladu sa odredbama ovog zakona (član 158);

6) ako zaposlenom uskrati pravo na otkazni rok, odnosno naknadu zarade u skladu sa ovim zakonom (član 189);

7) ako zaposlenom ne vrati uredno popunjenu radnu knjižicu (član 204).

Novčanom kaznom od 10.000 dinara za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se odgovorno lice u pravnom licu, odnosno zastupnik pravnog lica

NOVČANOM KAZNOM OD 10.000 DO 20.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU, ODNOSNO ZASTUPNIK PRAVNOG LICA.

ČLAN 276A

PROPUŠTANjE PROPISANOG ROKA ZA PODNOŠENjE JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE (ČLAN 35. STAV 2), PREDSTAVLjA PREKRŠAJ ZA KOJI SE IZRIČE NOVČANA KAZNA PROPISANA ČLANOM 31. ZAKONA O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 30/10, 44/14 – DR. ZAKON I 116/14).

Ostavite komentar