Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

VII. PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 8.

Obveznik poreza na dohodak građana je i fizičko lice koje nije rezident (u daljem tekstu: nerezident) za dohodak ostvaren na teritoriji Republike.

DOHOTKOM U SMISLU STAVA 1. OVOG ČLANA SMATRA SE DOHODAK KOJI FIZIČKO LICE OSTVARI PO OSNOVU RADA KOJI OBAVLjA NA TERITORIJI REPUBLIKE.

DOHOTKOM, U SMISLU STAVA 1. OVOG ČLANA, SMATRA SE I DOHODAK PO OSNOVU PRAVA NASTALOG NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, UKLjUČUJUĆI I PRAVO PO OSNOVU IMOVINE KOJA SE NALAZI NA TERITORIJI REPUBLIKE KOJOM NEREZIDENTNO LICE RASPOLAŽE.

Član 9.

Ne plaća se porez na dohodak građana na primanja ostvarena po osnovu:

1) propisa o pravima ratnih invalida;

2) roditeljskog i dečijeg dodatka;

2) PRIMANjA, OSIM NAKNADE ZARADE (PLATE), KOJA SE OSTVARUJU U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE FINANSIJSKA PODRŠKA PORODICI SA DECOM;

3) naknada za tuđu pomoć i negu POMOĆ I NEGU DRUGOG LICA i naknada za telesno oštećenje;

4) naknada za vreme nezaposlenosti i druge vrste naknada koje, u okviru programa i mera aktivne politike zapošljavanja, plaća Nacionalna služba za zapošljavanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje zapošljavanje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti;

5) materijalnog obezbeđenja u skladu sa zakonom;

5) USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE I MATERIJALNE PODRŠKE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE SOCIJALNA ZAŠTITA;

6) naknada iz zdravstvenog osiguranja, osim naknade zarade (plate);

7) naknada iz osiguranja imovine, izuzev naknada iz osiguranja za izmaklu korist, kao i naknada iz osiguranja lica kojima se nadoknađuje pretrpljena šteta, ukoliko ona nije nadoknađena od štetnika;

8) naknada materijalne i nematerijalne štete, izuzev naknade za izmaklu korist i naknade zarade (plate), odnosno naknade za izgubljenu zaradu (platu);

9) pomoći u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika – do 65.189 dinara;

10) pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja;

11) organizovane socijalne i humanitarne pomoći;

12) stipendija i kredita učenika i studenata – u mesečnom iznosu do 11.176 dinara;

13) naknade za ishranu – hranarine koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – u mesečnom iznosu do 9.313 dinara;

14) naknada i nagrada za rad osuđenih lica i maloletnih učinilaca krivičnih dela u kazneno-popravnim ustanovama;

15) naknada i nagrada za rad pacijenata u psihijatrijskim ustanovama;

16) uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koje je privredno društvo dužno da plati za osnivača, odnosno svog člana u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;

17) penzija i invalidnina koje se ostvaruju po osnovu prava iz obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno vojnog osiguranja;

18) otpremnine kod odlaska u penziju – do iznosa koji je kao najniži utvrđen zakonom kojim se uređuje rad, ODNOSNO RADNI ODNOSI;

19) otpremnine, odnosno novčane naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenom za čijim je radom prestala potreba u skladu sa zakonom kojim se uređuju UREĐUJE RAD, ODNOSNO radni odnosi, odnosno zaposlenom koji radi na poslovima za koje više ne postoji potreba ili postoji potreba smanjenja broja izvršilaca u skladu sa zakonom kojim se uređuje način određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru – do iznosa koji je utvrđen tim zakonima;

20) otpremnina koja se isplaćuje licu kome prestaje radni odnos u procesu rešavanja viška zaposlenih u postupku privatizacije u skladu sa aktom Vlade kojim se utvrđuje program za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije – do iznosa utvrđenog tim programom;

21) naknada za rad hranitelja i naknada za izdržavanje korisnika u hraniteljskoj porodici;

22) naknada koje se, u skladu sa propisima kojima se uređuje Vojska Srbije, isplaćuju vojnicima na služenju vojnog roka, učenicima i kadetima vojnoškolske ustanove i licima na drugom stručnom osposobljavanju za oficire i podoficire;

23) naknade koje se, u skladu sa propisima kojima se uređuju unutrašnji poslovi, isplaćuju studentima visokoškolske ustanove osnovane za ostvarivanje studijskih programa za potrebe policijskog obrazovanja;

24) premija, subvencija, regresa i drugih sredstava koja se u svrhu podsticanja razvoja poljoprivrede, iz budzeta Republike, autonomne pokrajine i lokalne samouprave plaćaju, odnosno isplaćuju na poseban namenski račun nosiocu porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji je upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast;

25) PDV nadoknade, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost;

26) nagrada učenicima i studentima ostvarenim za postignute rezultate tokom školovanja i obrazovanja, kao i osvojenih na međunarodnim takmičenjima i takmičenjima u okviru obrazovnog sistema;

27) naknade troškova volontiranja koju ostvaruje volonter, u skladu sa zakonom kojim se uređuje volontiranje;

28) novčane pomoći fizičkim licima koja služe za lečenje u zemlji ili inostranstvu, u visini stvarnih troškova lečenja, dokumentovano računima zdravstvene ustanove koja je lečenje izvršila;

28) NOVČANE POMOĆI FIZIČKIM LICIMA KOJA NISU U RADNOM ODNOSU KOD DAVAOCA KOJA SLUŽE ZA LEČENjE U ZEMLjI ILI INOSTRANSTVU, U VISINI STVARNIH TROŠKOVA LEČENjA, DOKUMENTOVANO RAČUNIMA ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJA JE LEČENjE IZVRŠILA, KAO I DOKUMENTOVANI TROŠKOVI PREVOZA I SMEŠTAJA ZA POTREBE LEČENjA TOG LICA;

29) naknada za rad članova IZBORNIH KOMISIJA, OSIM ČLANOVA REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE, biračkih i glasačkih odbora za sprovođenje neposrednih izbora i drugih oblika neposrednog izjašnjavanja građana, kao i naknada za rad na popisu stanovništva – do 5.000 dinara u okviru istog izbornog ciklusa, odnosno popisa stanovništva.;

30) NOVČANE POMOĆI FIZIČKIM LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD DAVAOCA, A KOJA NE PREDSTAVLjA EKVIVALENT ZA NEKI NjIHOV RAD, ODNOSNO PROTIVUSLUGU ILI PROTIVČINIDBU ZA NEKU NjIHOVU AKTIVNOST U ODNOSU NA DAVAOCA – U IZNOSU DO 12.375 DINARA GODIŠNjE, OSTVARENE OD JEDNOG ISPLATIOCA.

Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje za primanja iz stava 1. tač. tač. 10), 11), 12), 13) i 28) 13), 28) I 30) ovog člana bliže uređuje ministar nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: ministar).

Član 12a

Dinarski iznosi iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 10) ovog zakona usklađuju se godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

DINARSKI IZNOSI IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 9), 12), 13), 29) I 30), ČLANA 15A ST. 2, 4. I 5, ČLANA 18. STAV 1. TAČ. 1), 2), 5), 7), 8) I 9), ČLANA 21A STAV 2, ČLANA 83. STAV 4. TAČKA 1) I ČLANA 85. STAV 1. TAČKA 11) OVOG ZAKONA USKLAĐUJU SE GODIŠNjIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U KALENDARSKOJ GODINI KOJA PRETHODI GODINI U KOJOJ SE USKLAĐIVANjE VRŠI, PREMA PODACIMA REPUBLIČKOG ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE STATISTIKE.

Usklađene dinarske iznose iz stava 1. ovog člana objavljuje Vlada.

Usklađeni dinarski iznosi iz stava 1. ovog člana primenjuju se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tih iznosa.

Član 13.

Pod zaradom u smislu ovog zakona, smatra se zarada koja se ostvaruje po osnovu radnog odnosa, definisana zakonom kojim se uređuju radni odnosi i druga primanja zaposlenog.

Zaradom, u smislu ovog zakona, smatraju se i ugovorena naknada i druga primanja koja se ostvaruju obavljanjem privremenih i povremenih poslova na osnovu ugovora zaključenog neposredno sa poslodavcem, kao i na osnovu ugovora zaključenog preko omladinske ili studentske zadruge, osim sa licem do navršenih 26 godina života, ako je na školovanju u ustanovama srednjeg, višeg i visokog obrazovanja.

Zaradom, u smislu ovog zakona, smatra se i isplaćena lična zarada preduzetnika utvrđena u skladu sa ovim zakonom.

Zaradom, u smislu ovog zakona, smatraju se i primanja koja zaposleni u vezi sa radom kod DOMAĆEG poslodavca ostvari od lica, koje se u smislu zakona koji uređuje porez na dobit pravnih lica, smatra povezanim licem s poslodavcem (u daljem tekstu: povezano lice).

ZARADOM, U SMISLU OVOG ZAKONA, SMATRAJU SE I PRIMANjA U VEZI SA RADOM KOD POSLODAVCA KOJA PO OSNOVU PRAVA IZ RADNOG ODNOSA LICE OSTVARI PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA.

Član 14.

Zaradom, u smislu ovog zakona, smatraju se i primanja u obliku bonova, hartija od vrednosti, osim akcija stečenih u postupku svojinske transformacije, novčanih potvrda, robe, kao i primanja ostvarena činjenjem ili pružanjem pogodnosti, opraštanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda obveznika novčanom nadoknadom ili neposrednim plaćanjem.

Hartije od vrednosti, osim akcija stečenih u postupku svojinske transformacije, koje zaposleni dobije od poslodavca ili od s poslodavcem povezanog lica smatraju se zaradom u momentu sticanja prava raspolaganja na tim hartijama od vrednosti.

Zaradom iz stava 2. ovog člana smatraju se i hartije od vrednosti koje zaposleni dobije na osnovu pravila nagrađivanja (opcije na akcije i dr.) od poslodavca ili od s poslodavcem povezanog lica.

Primanja iz st. 2. i 3. ovog člana, koja zaposleni dobije od s poslodavcem povezanog lica, pri čemu trošak snosi poslodavac, smatraju se zaradom u momentu u kojem zaposleni stekne prava raspolaganja na tim hartijama od vrednosti, odnosno u momentu kad se u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo taj trošak prizna kao rashod.

Osnovicu poreza na zaradu za primanja iz stava 1. ovog člana, osim hartija od vrednosti, predstavlja:

1) nominalna vrednost bonova i novčanih potvrda,

2) cena koja bi se postigla prodajom robe na tržištu,

3) naknada koja bi se postigla na tržištu za uslugu, odnosno pogodnost koja se čini obvezniku,

4) novčana vrednost pokrivenih rashoda,

uvećana za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje koje iz zarade plaća zaposleni (u daljem tekstu: pripadajuće obaveze iz zarade).

Ako je zaposleni po osnovu primanja iz stava 5. tač. 1) do 4) ovog člana izvršio novčana plaćanja isplatiocu zarade, osnovicu poreza na zaradu čini razlika između vrednosti tih primanja i novčanih plaćanja koja zaposleni vrši isplatiocu zarade, uvećana za pripadajuće obaveze iz zarade, odnosno kod samooporezivanja razlika između prihoda koji je primio, odnosno iz koga je dužan da plati pripadajuće obaveze iz zarade i novčanih plaćanja koja je izvršio.

Osnovicu poreza na zaradu iz st. 2. i 3. ovog člana čini tržišna vrednost hartija od vrednosti uvećana za pripadajuće obaveze iz zarade, u momentu sticanja prava raspolaganja na tim hartijama od vrednosti.

Ako je hartije od vrednosti iz st. 2. i 3. ovog člana zaposleni stekao kupovinom po ceni koja je niža od tržišne, osnovicu poreza na zaradu čini razlika između tržišne cene tih hartija od vrednosti u momentu sticanja i iznosa koji je zaposleni platio, uvećana za pripadajuće obaveze iz zarade.

Ako je tržišna vrednost hartija od vrednosti izražena u stranoj valuti, osnovicu poreza na zarade predstavlja njena dinarska protivvrednost po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan sticanja prava raspolaganja na tim hartijama od vrednosti.

Cenu, visinu naknade, odnosno novčanu vrednost iz stava 5. tač. 2) do 4) i tržišnu vrednost iz stava 7. ovog člana utvrđuje isplatilac zarade u momentu kada se davanje vrši, odnosno u momentu prenosa prava raspolaganja na hartijama od vrednosti.

Član 14b

Zaradom, u smislu čl. 13. i 14. ovog zakona, smatraju se i premije svih vidova dobrovoljnog osiguranja, kao i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, koje poslodavac plaća za zaposlene – osiguranike uključene u dobrovoljno osiguranje, odnosno za zaposlene – članove dobrovoljnog penzijskog fonda, u skladu sa zakonom koji uređuje dobrovoljno osiguranje, odnosno dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, zaradom u smislu čl. 13. i 14. ovog zakona ne smatra se:

1) premija koju poslodavac plaća za sve zaposlene kod kolektivnog osiguranja od posledica nezgode, uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja i kolektivnog osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija;

1) PREMIJA OSIGURANjA KOJU POSLODAVAC PLAĆA ZA SVE ZAPOSLENE KOD NEŽIVOTNOG KOLEKTIVNOG OSIGURANjA OD POSLEDICA NEZGODE, UKLjUČUJUĆI OSIGURANjE OD POVREDA NA RADU I PROFESIONALNIH OBOLjENjA I KOLEKTIVNOG OSIGURANjA ZA SLUČAJ TEŽIH BOLESTI I HIRURŠKIH INTERVENCIJA, KAO I PREMIJA KOLEKTIVNOG OSIGURANjA ŽIVOTA ZA SLUČAJ SMRTI ZAPOSLENOG USLED BOLESTI KOJU POSLODAVAC PLAĆA ZA SVE ZAPOSLENE;

2) premija dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, odnosno penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, koje poslodavac plaća za zaposlene – osiguranike, odnosno članove dobrovoljnog penzijskog fonda, u skladu sa posebnim propisima koji uređuju navedene oblasti, do iznosa koji je oslobođen od plaćanja doprinosa saglasno zakonu koji uređuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Član 15a

Osnovicu poreza na zarade iz čl. 13. do 14b ovog zakona čini isplaćena, odnosno ostvarena zarada.

Osnovicu poreza na zarade čini zarada iz člana 13. st. 1. i 3. i čl. 14. do 14b ovog zakona, umanjena za iznos od 11.790 dinara mesečno za lice koje radi sa punim radnim vremenom.

OSNOVICU POREZA NA ZARADE ČINI ZARADA IZ ČLANA 13. ST. 1. I 3, ČL. 14. DO 14B I ČLANA 15B OVOG ZAKONA, UMANjENA ZA IZNOS OD 15.000 DINARA MESEČNO ZA LICE KOJE RADI SA PUNIM RADNIM VREMENOM.

Za lice koje radi sa nepunim radnim vremenom, umanjenje iz stava 2. ovog člana je srazmerno radnom vremenu tog lica u odnosu na puno radno vreme.

Kad lice ostvaruje puno radno vreme kod dva ili više poslodavaca, umanjenje iz stava 2. ovog člana vrši svaki poslodavac srazmerno radnom vremenu kod poslodavca u odnosu na puno radno vreme, s tim što ukupno umanjenje iznosi 11.790 dinara 15.000 DINARA mesečno.

Kad lice ostvaruje nepuno radno vreme kod dva ili više poslodavaca, svaki poslodavac vrši umanjenje srazmerno radnom vremenu kod poslodavca u odnosu na ukupno radno vreme, s tim što zbir umanjenja mora biti manji od 11.790 dinara 15.000 DINARA mesečno, odnosno srazmerno ukupnom radnom vremenu lica u odnosu na puno radno vreme.

Način i postupak obračunavanja poreza na zarade iz st. 2. do 5. ovog člana i dostavljanje podataka Poreskoj upravi bliže uređuje ministar.

Član 15b

Za fizička lica – rezidente Republike koji su upućeni u inostranstvo radi obavljanja poslova za pravna lica – rezidente Republike, osnovicu poreza na zarade čini iznos zarade koju bi, u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu ostvarili u Republici na istim ili sličnim poslovima.

FIZIČKIM LICIMA U SMISLU STAVA 1. OVOG ČLANA SMATRAJU SE I REZIDENTI REPUBLIKE KOJI SU UPUĆENI U INOSTRANSTVO NA STRUČNO OSPOSOBLjAVANjE I USAVRŠAVANjE ZA POTREBE POSLODAVCA U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE UPUĆIVANjE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO.

Član 18.

Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu:

1) naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada do visine cene mesečne pretplatne karte u javnom saobraćaju, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 3.725 dinara;

2) dnevnice za službeno putovanje u zemlji – do 2.201 dinara, odnosno dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo – do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa a najviše do 50 evra dnevno;

3) naknade troškova smeštaja na službenom putovanju, prema priloženom računu;

4) naknade prevoza na službenom putovanju, prema priloženim računima prevoznika u javnom saobraćaju, a kada je, saglasno zakonu i drugim propisima, odobreno korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili u druge službene svrhe – do iznosa 30% cene jednog litra, benzina pomnoženog s brojem potrošenih litara, a najviše do 6.520 dinara mesečno;

4a) dnevne naknade koju ostvaruju pripadnici Vojske Srbije u vezi sa vršenjem službe, saglasno propisima koji uređuju Vojsku Srbije;

5) solidarne pomoći za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – do 37.252 dinara;

6) poklona deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – do 9.313 dinara godišnje po jednom detetu;

7) jubilarne nagrade zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – do 18.624 dinara godišnje.

Ne plaća se porez na zarade na primanja iz stava 1. tač. 1) do 4) ovog člana koja ostvaruju lica koja nisu u radnom odnosu, ali za svoj rad ostvaruju prihode za koje su obveznici poreza na zaradu u smislu ovog zakona.

Za utvrđivanje poreza na zarade po osnovu dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo, primanja iznad iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa, odnosno iznad neoporezivog iznosa od 50 evra iz stava 1. tačka 2) ovog člana, konvertuju se u dinarski iznos po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan obračuna troškova.

Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje za primanja iz stava 1. tačka 5) ovog člana bliže uređuje ministar.

NE PLAĆA SE POREZ NA ZARADE NA PRIMANjA ZAPOSLENOG OD POSLODAVCA PO OSNOVU:

1) NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA – DO VISINE CENE MESEČNE PREVOZNE KARTE U JAVNOM SAOBRAĆAJU, ODNOSNO DO VISINE STVARNIH TROŠKOVA PREVOZA, A NAJVIŠE DO 3.725 DINARA MESEČNO;

2) DNEVNICE ZA SLUŽBENO PUTOVANjE U ZEMLjI – DO 2.236 DINARA PO OSNOVU CELE DNEVNICE, ODNOSNO DO PRIPADAJUĆEG IZNOSA ZA POLOVINU DNEVNICE, UTVRĐENE NA NAČIN I U SKLADU SA PROPISIMA NADLEŽNOG DRŽAVNOG ORGANA;

3) DNEVNICE ZA SLUŽBENO PUTOVANjE U INOSTRANSTVO – DO IZNOSA PROPISANOG OD STRANE NADLEŽNOG DRŽAVNOG ORGANA, A NAJVIŠE DO 50 EVRA DNEVNO, UTVRĐENE NA NAČIN I U SKLADU SA USLOVIMA PROPISANIM OD STRANE NADLEŽNOG DRŽAVNOG ORGANA;

4) NAKNADE TROŠKOVA SMEŠTAJA NA SLUŽBENOM PUTOVANjU, PREMA PRILOŽENOM RAČUNU;

5) NAKNADE PREVOZA NA SLUŽBENOM PUTOVANjU, PREMA PRILOŽENIM RAČUNIMA PREVOZNIKA U JAVNOM SAOBRAĆAJU, A KADA JE, SAGLASNO ZAKONU, DRUGIM PROPISIMA ODNOSNO AKTIMA ODOBRENO KORIŠĆENjE SOPSTVENOG AUTOMOBILA ZA SLUŽBENO PUTOVANjE ILI U DRUGE SLUŽBENE SVRHE – DO IZNOSA 30% CENE PO OSNOVNOJ JEDINICI MERE POGONSKOG GORIVA POMNOŽENOG S BROJEM JEDINICA MERE POGONSKOG GORIVA KOJE JE POTROŠENO, A NAJVIŠE DO 6.520 DINARA MESEČNO;

6) DNEVNE NAKNADE KOJU OSTVARUJU PRIPADNICI VOJSKE SRBIJE U VEZI SA VRŠENjEM SLUŽBE, SAGLASNO PROPISIMA KOJI UREĐUJU VOJSKU SRBIJE;

7) SOLIDARNE POMOĆI ZA SLUČAJ BOLESTI, ZDRAVSTVENE REHABILITACIJE ILI INVALIDNOSTI ZAPOSLENOG ILI ČLANA NjEGOVE PORODICE – DO 37.252 DINARA;

8) POKLONA DECI ZAPOSLENIH, STAROSTI DO 15 GODINA, POVODOM NOVE GODINE I BOŽIĆA – DO 9.313 DINARA GODIŠNjE PO JEDNOM DETETU;

9) JUBILARNE NAGRADE ZAPOSLENIMA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJI UREĐUJE RAD – DO 18.624 DINARA GODIŠNjE;

10) NOVČANE POMOĆI KOJA SLUŽI ZA LEČENjE ZAPOSLENOG U ZEMLjI ILI INOSTRANSTVU, U VISINI STVARNIH TROŠKOVA LEČENjA, DOKUMENTOVANO RAČUNIMA ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJA JE LEČENjE IZVRŠILA, KAO I DOKUMENTOVANI TROŠKOVI PREVOZA I SMEŠTAJA ZA POTREBE LEČENjA TOG LICA.

NE PLAĆA SE POREZ NA ZARADE NA PRIMANjA IZ STAVA 1. TAČ. 1) DO 5) OVOG ČLANA KOJA OSTVARUJU LICA KOJA NISU U RADNOM ODNOSU, ALI ZA SVOJ RAD OSTVARUJU PRIHODE ZA KOJE SU OBVEZNICI POREZA NA ZARADU U SMISLU OVOG ZAKONA.

ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA ZARADE PO OSNOVU DNEVNICE ZA SLUŽBENO PUTOVANjE U INOSTRANSTVO, PRIMANjA IZNAD IZNOSA PROPISANOG OD STRANE NADLEŽNOG DRŽAVNOG ORGANA, ODNOSNO IZNAD NEOPOREZIVOG IZNOSA OD 50 EVRA IZ STAVA 1. TAČKA 3) OVOG ČLANA, KONVERTUJU SE U DINARSKI IZNOS PO ZVANIČNOM SREDNjEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE NA DAN OBRAČUNA TROŠKOVA.

OSTVARIVANjE PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENjE ZA PRIMANjA IZ STAVA 1. TAČ. 7) I 10) OVOG ČLANA BLIŽE UREĐUJE MINISTAR.

Član 21v

Poslodavac – pravno lice, odnosno preduzetnik koji zaposli novo lice ima pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2017. godine pri čemu se preduzetnikom smatra lice koje je upisano u registar kod nadležnog organa, odnosno organizacije.

POSLODAVAC – PRAVNO LICE, PREDUZETNIK, PREDUZETNIK PAUŠALAC ILI PREDUZETNIK POLjOPRIVREDNIK, KOJI ZAPOSLI NOVO LICE IMA PRAVO NA POVRAĆAJ DELA PLAĆENOG POREZA NA ZARADU ZA NOVOZAPOSLENO LICE, ISPLAĆENU ZAKLjUČNO SA 31. DECEMBROM 2019. GODINE.

Novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana smatra se lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja i koje je pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca.

Novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana ne smatra se lice koje je pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, odnosno kod poslodavca koji bi, da nije prestao da postoji, bio povezano lice sa poslodavcem kod koga novozaposleno lice zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa.

Poresku olakšicu iz stava 1. ovog člana može ostvariti poslodavac ako se zasnivanjem radnog odnosa sa novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. marta 2014. godine.

Poresku olakšicu iz stava 1. ovog člana može da koristi i poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31. marta 2014. godine.

Poslodavac ima pravo na povraćaj plaćenog poreza iz stava 1. ovog člana, i to:

1) 65% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet novozaposlenih lica;

2) 70% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 10, a najviše sa 99 novozaposlenih lica;

3) 75% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 100 novozaposlenih lica.

Povraćaj plaćenog poreza iz stava 6. ovog člana vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za povraćaj nadležnom poreskom organu.

Poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja u skladu sa odgovarajućim propisom, osim u skladu sa odredbom zakona kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje koja se odnosi na istu vrstu olakšice, po osnovu zasnivanja radnog odnosa sa tim licem nema pravo da za to lice ostvari poresku olakšicu iz ovog člana.

Poresku olakšicu iz ovog člana ne mogu ostvariti državni organi i organizacije, Zaštitnik građana, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Državna revizorska institucija, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Agencija za borbu protiv korupcije, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Komisija za zaštitu konkurencije, Komisija za hartije od vrednosti, Fiskalni savet, Republička radiodifuzna agencija, Agencija za energetiku Republike Srbije i druge javne agencije, javna preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budzetski korisnici, odnosno korisnici javnih sredstava.

Član 21d

Poslodavac – pravno lice koje se u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo razvrstava u mikro i mala pravna lica, kao i preduzetnik koji zasnuje radni odnos sa najmanje dva nova lica, ima pravo na povraćaj 75% plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2017. godine, pri čemu se preduzetnikom smatra lice koje je upisano u registar kod nadležnog organa, odnosno organizacije.

POSLODAVAC – PRAVNO LICE KOJE SE, U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE RAČUNOVODSTVO, RAZVRSTAVA U MIKRO I MALA PRAVNA LICA, KAO I PREDUZETNIK, PREDUZETNIK PAUŠALAC ILI PREDUZETNIK POLjOPRIVREDNIK, KOJI ZASNUJE RADNI ODNOS SA NAJMANjE DVA NOVA LICA, IMA PRAVO NA POVRAĆAJ 75% PLAĆENOG POREZA NA ZARADU ZA NOVOZAPOSLENO LICE, ISPLAĆENU ZAKLjUČNO SA 31. DECEMBROM 2019. GODINE.

Novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana smatra se lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja i koje je pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca.

Novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana ne smatra se lice koje je pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, odnosno kod poslodavca koji bi, da nije prestao da postoji, bio povezano lice sa poslodavcem kod koga novozaposleno lice zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa.

Poslodavac koji od 1. januara 2016. godine zasnuje radni odnos sa jednim novozaposlenim, pa u narednom periodu zasnuje radni odnos i sa drugim novozaposlenim licem, može da koristi poresku olakšicu za prvog novozaposlenog tek po zasnivanju radnog odnosa sa drugim novozaposlenim licem, s tim da pravo na povraćaj plaćenog poreza za prvog novozaposlenog može da ostvari za zaradu koju je tom licu isplatio za mesec u kome je stekao uslov za korišćenje poreske olakšice.

Poresku olakšicu iz stava 1. ovog člana može da ostvari poslodavac ako se zasnivanjem radnog odnosa sa novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih najmanje za dva u odnosu na broj zaposlenih koji je poslodavac imao na dan 31. oktobra 2015. godine.

Ako je u periodu od 31. oktobra 2015. godine do 31. decembra 2015. godine poslodavac povećao broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. oktobra 2015. godine, poresku olakšicu za novozaposlene sa kojima je zasnovao radni odnos od 1. januara 2016. godine može da koristi počev od meseca u kome je stekao uslov za korišćenje poreske olakšice.

Ako je u periodu od 31. oktobra 2015. godine do 31. decembra 2015. godine poslodavac smanjio broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. oktobra 2015. godine, poresku olakšicu za novozaposlene sa čijim zasnivanjem radnog odnosa poveća broj zaposlenih u odnosu na broj koji bi bio da nije smanjio broj zaposlenih u periodu od 31. oktobra 2015. godine do 31. decembra 2015. godine, može da koristi počev od meseca u kome je stekao uslov za korišćenje poreske olakšice.

Poresku olakšicu iz stava 1. ovog člana može da koristi i poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31. oktobra 2015. godine.

Povraćaj plaćenog poreza iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za povraćaj nadležnom poreskom organu.

Poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja u skladu sa odgovarajućim propisom, osim u skladu sa odredbom zakona kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje koja se odnosi na istu vrstu olakšice, po osnovu zasnivanja radnog odnosa sa tim licem nema pravo da za to lice ostvari poresku olakšicu iz ovog člana.

Poresku olakšicu iz ovog člana ne mogu ostvariti državni organi i organizacije, javne agencije, javna preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budzetski korisnici, odnosno korisnici javnih sredstava.

ČLAN 21Đ

POSLODAVAC – NOVOOSNOVANO PRIVREDNO DRUŠTVO, KAO I NOVOOSNOVANI PREDUZETNIK, KOJI JE UPISAN U REGISTAR NADLEŽNOG ORGANA, ODNOSNO ORGANIZACIJE, MOŽE DA OSTVARI PRAVO NA OSLOBOĐENjE OD PLAĆANjA POREZA PO OSNOVU ZARADE OSNIVAČA, ODNOSNO PO OSNOVU LIČNE ZARADE PREDUZETNIKA, KAO I PO OSNOVU ZARADE ZAPOSLENIH I TO NAJVIŠE ZA DEVET NOVOZAPOSLENIH LICA SA KOJIMA JE ZASNOVAO RADNI ODNOS.

PRAVO NA PORESKO OSLOBOĐENjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PO OSNOVU ZARADE OSNIVAČA MOŽE DA SE OSTVARI UKOLIKO JE OSNIVAČ, ODNOSNO SVAKI OD OSNIVAČA AKO IH JE VIŠE, ZASNOVAO RADNI ODNOS U TOM PRIVREDNOM DRUŠTVU, ODNOSNO PO OSNOVU ZARADE ZA NAJVIŠE DEVET NOVOZAPOSLENIH, UKOLIKO JE LICE PRIJAVLjENO NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE U CENTRALNI REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA I U PERIODU OD NAJMANjE ŠEST MESECI NEPREKIDNO PRE DANA OSNIVANjA PRAVNOG LICA ODNOSNO ZASNIVANjA RADNOG ODNOSA KOD POSLODAVCA KOD NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE BILO PRIJAVLjENO KAO NEZAPOSLENI, ILI JE U PERIODU OD DVANAEST MESECI PRE DANA OSNIVANjA ODNOSNO ZASNIVANjA RADNOG ODNOSA KOD POSLODAVCA STEKLO SREDNjE, VIŠE ILI VISOKO OBRAZOVANjE.

PRAVO NA PORESKO OSLOBOĐENjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, POSLODAVAC MOŽE DA OSTVARI ZA PORESKI PERIOD U KOJEM JE OSNOVAN, KAO I ZA NAREDNI PORESKI PERIOD, PO OSNOVU ZARADE KOJA JE ISPLAĆENA ZAKLjUČNO SA 31. DECEMBROM NAVEDENOG PORESKOG PERIODA.

PORESKO OSLOBOĐENjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA LICE KOJE JE OSNIVAČ, ODNOSNO PREDUZETNIK MOŽE DA OSTVARI SAMO JEDNOM KAO NOVOOSNOVANI SUBJEKT, I TO U SVOJSTVU ILI KAO OSNIVAČ ILI KAO PREDUZETNIK.

PRAVO NA PORESKO OSLOBOĐENjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA OSTVARUJE SE POD SLEDEĆIM USLOVIMA:

1) DA JE SVAKI ČLAN – OSNIVAČ NOVOOSNOVANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA ZASNOVAO RADNI ODNOS SA PRIVREDNIM DRUŠTVOM KOJE SU OSNOVALI;

2) DA U SVAKOM PORESKOM PERIODU ZA KOJI OSTVARUJE PRAVO NA PORESKO OSLOBOĐENjE MOŽE DA GA OSTVARI ZA NAJVIŠE 9 NOVOZAPOSLENIH KOJI ISPUNjAVAJU USLOVE;

3) DA JE SA SVIM ČLANOVIMA – OSNIVAČIMA NOVOOSNOVANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA, UKLjUČUJUĆI I NOVOZAPOSLENE, POSLODAVAC ZAKLjUČIO UGOVOR O RADU U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU RADNI ODNOSI I DA JE LICA PRIJAVIO NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE U CENTRALNI REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA;

4) DA SU OSNIVAČI NOVOOSNOVANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA, KAO I PREDUZETNIK, U PERIODU OD NAJMANjE ŠEST MESECI NEPREKIDNO PRE DANA OSNIVANjA PRAVNOG LICA, ODNOSNO REGISTROVANjA PREDUZETNIKA, KOD NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE BILI PRIJAVLjENI KAO NEZAPOSLENI ILI DA SU U PERIODU OD DVANAEST MESECI PRE DANA OSNIVANjA STEKLI SREDNjE, VIŠE ILI VISOKO OBRAZOVANjE, U SKLADU SA ZAKONOM.

PORESKO OSLOBOĐENjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE DA OSTVARI POSLODAVAC – PRAVNO LICE, ODNOSNO PREDUZETNIK, KOJI JE OSNOVAN ZAKLjUČNO SA 31. DECEMBROM 2020. GODINE.

POSLODAVAC KOJI ZA ODREĐENO LICE KORISTI BILO KOJU VRSTU PODSTICAJA U SKLADU SA ODGOVARAJUĆIM PROPISOM, OSIM U SKLADU SA ODREDBOM ZAKONA KOJIM SE UREĐUJU DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE KOJA SE ODNOSI NA ISTU VRSTU OLAKŠICE, PO OSNOVU ZASNIVANjA RADNOG ODNOSA SA TIM LICEM NEMA PRAVO DA ZA TO LICE OSTVARI PORESKU OLAKŠICU IZ OVOG ČLANA.

Član 32.

Obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti je fizičko lice koje ostvaruje prihode obavljanjem delatnosti iz člana 31. ovog zakona, i svako drugo fizičko lice koje je obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost (u daljem tekstu: preduzetnik).

Obveznik poreza iz stava 1. ovog člana po osnovu prihoda od poljoprivrede i šumarstva je fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast i koje vodi poslovne knjige u skladu sa članom 43. stav 2. ovog zakona.

OBVEZNIK POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI JE FIZIČKO LICE KOJE OSTVARUJE PRIHODE OBAVLjANjEM DELATNOSTI IZ ČLANA 31. OVOG ZAKONA.

OBVEZNIK IZ STAVA 1. OVOG ČLANA JE FIZIČKO LICE KOJE U UPISANO U REGISTAR KOD NADLEŽNOG ORGANA, ODNOSNO ORGANIZACIJE, A POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI PLAĆA NA OPOREZIVU DOBIT (U DALjEM TEKSTU: PREDUZETNIK), ODNOSNO NA PAUŠALNO UTVRĐENI PRIHOD (U DALjEM TEKSTU: PREDUZETNIK PAUŠALAC).

OBVEZNIKOM U SMISLU STAVA 1. OVOG ČLANA, SMATRA SE I OBVEZNIK POREZA PO OSNOVU PRIHODA OD POLjOPRIVREDE I ŠUMARSTVA – FIZIČKO LICE KOJE JE NOSILAC PORODIČNOG POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA UPISANO U REGISTAR POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE TA OBLAST, KOJE VODI POSLOVNE KNjIGE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI PLAĆA NA OPOREZIVU DOBIT (U DALjEM TEKSTU: PREDUZETNIK POLjOPRIVREDNIK).

OBVEZNIKOM U SMISLU STAVA 1. OVOG ČLANA, SMATRA SE I FIZIČKO LICE KOJE JE OBVEZNIK POREZA NA DODATU VREDNOST U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE POREZ NA DODATU VREDNOST, KAO I SVAKO DRUGO FIZIČKO LICE KOJE OBAVLjA DELATNOST NEZAVISNO OD TOGA DA LI JE TA DELATNOST REGISTROVANA I POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI PLAĆA NA OPOREZIVU DOBIT (U DALjEM TEKSTU: PREDUZETNIK DRUGO LICE).

Član 33.

Oporezivi prihod od samostalne delatnosti je oporeziva dobit, a za preduzetnika iz člana 40. stav 1. ovog zakona paušalno utvrđen prihod, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Oporeziva dobit utvrđuje se u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti iskazane u bilansu uspeha, sačinjenom u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo ako preduzetnik vodi dvojno knjigovodstvo, odnosno u skladu sa propisom iz člana 49. ovog zakona ako preduzetnik vodi prosto knjigovodstvo, na način utvrđen ovim zakonom.

Paušalni prihod utvrđuje se rešenjem nadležnog poreskog organa primenom kriterijuma i elemenata iz člana 41. ovog zakona.

OPOREZIVI PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI JE OPOREZIVA DOBIT, A ZA PREDUZETNIKA PAUŠALCA TO JE PAUŠALNO UTVRĐEN PRIHOD, AKO OVIM ZAKONOM NIJE DRUKČIJE ODREĐENO.

OPOREZIVA DOBIT UTVRĐUJE SE U PORESKOM BILANSU USKLAĐIVANjEM DOBITI ISKAZANE U BILANSU USPEHA, SAČINjENOM U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE RAČUNOVODSTVO ZA OBVEZNIKA KOJI JE DUŽAN DA VODI DVOJNO KNjIGOVODSTVO, ODNOSNO U SKLADU SA PROPISOM IZ ČLANA 49. OVOG ZAKONA ZA OBVEZNIKA KOJI VODI PROSTO KNjIGOVODSTVO, NA NAČIN UTVRĐEN OVIM ZAKONOM.

PAUŠALNI PRIHOD UTVRĐUJE SE REŠENjEM NADLEŽNOG PORESKOG ORGANA PRIMENOM KRITERIJUMA I ELEMENATA IZ ČLANA 41. OVOG ZAKONA.

Član 33a

Preduzetnik koji porez plaća na stvarni prihod od samostalne delatnosti može da se opredeli za isplatu lične zarade.

Ličnom zaradom iz stava 1. ovog člana, u smislu ovog zakona, smatra se novčani iznos koji preduzetnik, isplati i evidentira u poslovnim knjigama kao svoje mesečno lično primanje uvećan za pripadajuće obaveze iz zarade.

Preduzetnik iz stava 1. ovog člana koji se opredeli za isplatu lične zarade, dužan je da u pisanom obliku dostavi obaveštenje nadležnom poreskom organu o svom opredeljenju da vrši isplatu lične zarade.

Obaveštenje iz stava 3. ovog člana dostavlja se najkasnije do 15. decembra tekuće godine za period od 1. januara naredne godine.

Preduzetnik koji se opredeli za isplatu lične zarade, ovakvo opredeljenje ne može da menja tokom poreskog perioda.

Ako se preduzetnik opredeli da prestane sa isplatom lične zarade, dužan je da o tome u pisanom obliku dostavi obaveštenje nadležnom poreskom organu do 15. decembra tekuće godine.

U slučaju iz stava 6. ovog člana, preduzetnik od 1. januara godine koja sledi godini u kojoj je dostavio obaveštenje nadležnom poreskom organu nije dužan da vrši isplatu lične zarade.

PREDUZETNIK I PREDUZETNIK POLjOPRIVREDNIK MOŽE DA SE OPREDELI ZA ISPLATU LIČNE ZARADE.

LIČNOM ZARADOM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, U SMISLU OVOG ZAKONA, SMATRA SE NOVČANI IZNOS KOJI PREDUZETNIK IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, ISPLATI I EVIDENTIRA U POSLOVNIM KNjIGAMA KAO SVOJE MESEČNO LIČNO PRIMANjE UVEĆAN ZA PRIPADAJUĆE OBAVEZE IZ ZARADE.

PREDUZETNIK IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KOJI SE OPREDELI ZA ISPLATU LIČNE ZARADE, DUŽAN JE DA U PISANOM OBLIKU DOSTAVI OBAVEŠTENjE NADLEŽNOM PORESKOM ORGANU O SVOM OPREDELjENjU DA VRŠI ISPLATU LIČNE ZARADE.

OBAVEŠTENjE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA DOSTAVLjA SE NAJKASNIJE DO 15. DECEMBRA TEKUĆE GODINE ZA PERIOD OD 1. JANUARA NAREDNE GODINE.

PREDUZETNIK IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KOJI SE OPREDELI ZA ISPLATU LIČNE ZARADE, OVAKVO OPREDELjENjE NE MOŽE DA MENjA TOKOM PORESKOG PERIODA.

AKO SE PREDUZETNIK IZ STAVA 1. OVOG ČLANA OPREDELI DA PRESTANE SA ISPLATOM LIČNE ZARADE, DUŽAN JE DA O TOME U PISANOM OBLIKU DOSTAVI OBAVEŠTENjE NADLEŽNOM PORESKOM ORGANU DO 15. DECEMBRA TEKUĆE GODINE.

U SLUČAJU IZ STAVA 6. OVOG ČLANA, PREDUZETNIK IZ STAVA 1. OVOG ČLANA OD 1. JANUARA GODINE KOJA SLEDI GODINI U KOJOJ JE DOSTAVIO OBAVEŠTENjE NADLEŽNOM PORESKOM ORGANU NIJE DUŽAN DA VRŠI ISPLATU LIČNE ZARADE.

Član 35.

Usklađivanje prihoda i rashoda, utvrđivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka i poreski tretman gubitaka iz ranijih godina iskazuju se u poreskom bilansu preduzetnika u skladu sa odgovarajućim odredbama zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Način na koji preduzetnici u poreskom bilansu iskazuju transferne cene bliže uređuje ministar.

NAČIN NA KOJI OBVEZNICI IZ ČLANA 32. OVOG ZAKONA, OSIM PREDUZETNIKA PAUŠALACA, U PORESKOM BILANSU ISKAZUJU TRANSFERNE CENE BLIŽE UREĐUJE MINISTAR.

Član 35a

Amortizacija stalnih sredstava koje je preduzetnik iskazao u svojim ISKAZANIH U poslovnim knjigama priznaje se kao rashod u iznosu i na način utvrđen zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica i podzakonskim aktom donetim na osnovu tog zakona.

Član 36.

Licima povezanim sa preduzetnikom OBVEZNIKOM IZ ČLANA 32. OVOG ZAKONA, pored fizičkih i pravnih lica koja imaju to svojstvo prema odgovarajućim odredbama zakona koji uređuje porez na dobit pravnih lica, smatraju se i:

1) članovi porodice obveznika;

2) braća i sestre obveznika;

3) roditelji bračnog druga i pastorci.

Član 37a

Preduzetnicima se u rashode u poreskom bilansu priznaju:

1) isplaćena lična zarada preduzetnika;

2) troškovi službenog putovanja do iznosa iz člana 18. stav 1. tač. 2) do 4) ovog zakona;

3) obračunati i plaćeni doprinosi za lično obavezno socijalno osiguranje po osnovu samostalne delatnosti ako se preduzetnik nije opredelio za isplatu lične zarade.

OBVEZNIKU KOJI PLAĆA POREZ NA STVARNI PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI U RASHODE U PORESKOM BILANSU PRIZNAJU SE:

1) ISPLAĆENA LIČNA ZARADA;

2) TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTOVANjA DO IZNOSA IZ ČLANA 18. STAV 1. TAČ. 2) DO 5) OVOG ZAKONA;

3) OBRAČUNATI I PLAĆENI DOPRINOSI ZA LIČNO OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE PO OSNOVU SAMOSTALNE DELATNOSTI AKO SE OBVEZNIK NIJE OPREDELIO ZA ISPLATU LIČNE ZARADE.

Član 37b

Uzimanje koje preduzetnik vrši iz poslovne imovine za privatne potrebe ima tretman poslovnog prihoda.

Ulaganje lične imovine u poslovnu imovinu, osim ulaganja u stalnu imovinu, ima tretman poslovnog rashoda preduzetnika.

Uzimanje, odnosno ulaganje imovine iz st. 1. i 2. ovog člana koje nije u novčanom obliku, procenjuje se prema uporedivoj tržišnoj vrednosti, u skladu sa načelom stalnosti.

TRETMAN POSLOVNOG PRIHODA IMA UZIMANjE IZ POSLOVNE IMOVINE KOJE ZA PRIVATNE POTREBE I LIČNU POTROŠNjU VRŠI OBVEZNIK KOJI PLAĆA POREZ NA STVARNI PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI.

TRETMAN POSLOVNOG RASHODA IMA ULAGANjE LIČNE IMOVINE OBVEZNIKA KOJI PLAĆA POREZ NA STVARNI PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI, U POSLOVNU IMOVINU, OSIM ULAGANjA U STALNU IMOVINU.

UZIMANjE, ODNOSNO ULAGANjE IMOVINE IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA KOJE NIJE U NOVČANOM OBLIKU, PROCENjUJE SE PREMA UPOREDIVOJ TRŽIŠNOJ VREDNOSTI, U SKLADU SA NAČELOM STALNOSTI.

Član 40.

Preduzetnik OBVEZNIK POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI UPISAN U REGISTAR KOD NADLEŽNOG ORGANA, ODNOSNO ORGANIZACIJE koji s obzirom na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod (u daljem tekstu: paušalno oporezivanje).

Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku OBVEZNIKU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA:

1) koji obavlja delatnost iz oblasti: računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja, reklamiranja i istraživanja tržišta;

2) koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama;

3) u čiju delatnost ulažu i druga lica;

4) čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti – veći od 6.000.000 dinara;

5) koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Izuzetno od odredbe stava 2. tačka 2) ovog člana, preduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom objektu može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod.

IZUZETNO OD ODREDBE STAVA 2. TAČKA 2) OVOG ČLANA, OBVEZNIKU KOJI TRGOVINSKU ILI UGOSTITELjSKU DELATNOST OBAVLjA U KIOSKU, PRIKOLICI ILI SLIČNOM MONTAŽNOM ILI POKRETNOM OBJEKTU MOŽE SE, NA NjEGOV ZAHTEV, ODOBRITI DA POREZ PLAĆA NA PAUŠALNO UTVRĐEN PRIHOD.

PRAVO NA PAUŠALNO OPOREZIVANjE SAGLASNO ST. 1. DO 3. OVOG ČLANA MOŽE DA OSTVARI OBVEZNIK KOJI VRŠI PROIZVODNjU I PRODAJU ISKLjUČIVO SOPSTVENIH PROIZVODA U OKVIRU OBAVLjANjA DELATNOSTI.

Delatnosti iz st. 2. i 3. ovog člana opredeljuju se u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti.

Član 41.

Ako su ispunjeni uslovi iz člana 40. ovog zakona, preduzetnici PAUŠALCI se, radi utvrđivanja visine paušalnog prihoda kao osnovice poreza na prihode od samostalne delatnosti, razvrstavaju u grupe po kriterijumima profitabilnosti i obima prometa, odnosno prema vrstama delatnosti.

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda po grupama saglasno stavu 1. ovog člana, određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom ostvarenu u Republici, opštini, odnosno gradu, u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje paušalni prihod.

Polazna osnovica iz stava 2. ovog člana umanjuje se, odnosno povećava primenom sledećih elemenata:

1) mesto na kome se radnja nalazi;

2) broj zaposlenih radnika;

3) tržišni uslovi u kojima se delatnost obavlja;

4) površina lokala;

5) starost obveznika i njegova radna sposobnost;

6) visina prihoda obveznika, koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost;

7) ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti.

Kod utvrđivanja paušalnog prihoda, nadležni poreski organ uzima u obzir i sve dokaze, činjenice i podatke do kojih je došao putem kontrole i na drugi način.

Vlada uređuje bliže uslove, kriterijume i elemente za paušalno oporezivanje.

Član 43.

Preduzetnici su dužni da vode poslovne knjige i da u njima iskazuju poslovne promene na način određen ovim zakonom.

Preduzetnici vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva, u skladu sa ovim zakonom ili po sistemu dvojnog knjigovodstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Preduzetnici koji porez plaćaju na paušalno utvrđen prihod dužni su da vode samo poslovnu knjigu o ostvarenom prometu.

OBVEZNICI IZ ČLANA 32. OVOG ZAKONA DUŽNI SU DA VODE POSLOVNE KNjIGE I DA U NjIMA ISKAZUJU POSLOVNE PROMENE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE RAČUNOVODSTVO, ODNOSNO NA NAČIN ODREĐEN OVIM ZAKONOM.

PREDUZETNIK IZ ČLANA 32. STAV 2. OVOG ZAKONA KOJI POREZ PLAĆA NA STVARNI PRIHOD, VODI KNjIGE PO SISTEMU DVOJNOG KNjIGOVODSTVA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE RAČUNOVODSTVO.

PREDUZETNIK POLjOPRIVREDNIK I PREDUZETNIK DRUGO LICE IZ ČLANA 32. ST. 3. I 4. OVOG ZAKONA, VODI POSLOVNE KNjIGE PO SISTEMU PROSTOG KNjIGOVODSTVA, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

PREDUZETNICI PAUŠALCI DUŽNI SU DA VODE SAMO POSLOVNU KNjIGU O OSTVARENOM PROMETU.

Član 44.

U poslovnim knjigama po sistemu prostog knjigovodstva obezbeđuju se podaci o prihodima, rashodima, osnovnim sredstvima, alatu i inventaru sa kalkulativnim otpisom, kao i drugi podaci, u skladu sa ovim zakonom i propisom iz člana 49. ovog zakona.

Član 45.

Preduzetnik je dužan da poslovne knjige iz člana 44. ovog zakona vodi ažurno i uredno, tako da one obezbeđuju kontrolu ispravnosti knjiženja, čuvanja i korišćenja podataka, kao i uvid u hronologiju poslovnih promena.

Knjiženje prihoda vrši se najkasnije narednog dana od dana kada je prihod ostvaren, knjiženje troškova u roku od sedam dana od dana njihovog nastanka, a ostala knjiženja u rokovima i na način određen ovim zakonom i propisima koji su doneti na osnovu njega, odnosno u skladu sa propisima koji uređuju računovodstvo.

PREDUZETNIK POLjOPRIVREDNIK I PREDUZETNIK DRUGO LICE JE DUŽAN DA POSLOVNE KNjIGE PO SISTEMU PROSTOG KNjIGOVODSTVA IZ ČLANA 44. OVOG ZAKONA VODI AŽURNO I UREDNO, TAKO DA ONE OBEZBEĐUJU KONTROLU ISPRAVNOSTI KNjIŽENjA, ČUVANjA I KORIŠĆENjA PODATAKA, KAO I UVID U HRONOLOGIJU POSLOVNIH PROMENA.

PREDUZETNIK POLjOPRIVREDNIK I PREDUZETNIK DRUGO LICE DUŽAN JE DA KNjIŽENjE PRIHODA VRŠI NAJKASNIJE NAREDNOG DANA OD DANA KADA JE PRIHOD OSTVAREN, KNjIŽENjE TROŠKOVA U ROKU OD SEDAM DANA OD DANA NjIHOVOG NASTANKA, A OSTALA KNjIŽENjA U ROKOVIMA I NA NAČIN ODREĐEN OVIM ZAKONOM I PROPISIMA KOJI SU DONETI NA OSNOVU NjEGA, ODNOSNO U SKLADU SA PROPISIMA KOJI UREĐUJU RAČUNOVODSTVO.

PREDUZETNIK KOJI JE DUŽAN DA VODI KNjIGE PO SISTEMU DVOJNOG KNjIGOVODSTVA ISKAZUJE POSLOVNE PROMENE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE RAČUNOVODSTVO.

Član 47.

Preduzetnik OBVEZNIK IZ ČLANA 32. OVOG ZAKONA je dužan da poslovne knjige i druge knjigovodstvene isprave drži u poslovnoj prostoriji.

Kad je vođenje knjigovodstva povereno profesionalnoj računovodstvenoj firmi, knjige i druge isprave o finansijskom poslovanju mogu se čuvati u prostorijama te firme.

Član 50.

Preduzetnici OBVEZNICI KOJI PLAĆAJU POREZ NA STVARNI PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI koji vode poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva, sastavljaju godišnji poreski bilans.

Bliže propise o sadržini poreskog bilansa i načinu njegovog sastavljanja donosi ministar.

Član 51.

Preduzetnik OBVEZNIK IZ ČLANA 32. OVOG ZAKONA je dužan, nezavisno od načina na koji se oporezuje, da sva plaćanja vrši preko tekućeg računa kod banke i da vodi sredstva na tom računu, uključujući i uplatu primljenog gotovog novca, u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet.

Član 61.

Prihodom od kapitala smatraju se:

1) kamata po osnovu zajma, štednih i drugih depozita (oročenih ili po viđenju) i po osnovu dužničkih i sličnih hartija od vrednosti;

2) dividenda i učešće u dobiti;

3) prinos od investicione jedinice otvorenog investicionog fonda;

4) uzimanje iz imovine i korišćenje usluga privrednog društva od strane vlasnika društva za njihove privatne potrebe I LIČNU POTROŠNjU.

Dividendom iz stava 1. tačka 2) ovog člana smatra se i likvidacioni ostatak, odnosno višak deobne mase u novcu, odnosno nenovčanoj imovini, iznad vrednosti uloženog kapitala utvrđen u skladu sa zakonom koji uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica.

Član 65a

Prihodima od nepokretnosti smatraju se prihodi koje obveznik ostvari izdavanjem u zakup ili podzakup nepokretnosti.

Prihod od nepokretnosti iz stava 1. ovog člana je ostvarena zakupnina u koju se uračunava i vrednost svih izvršenih obaveza i usluga na koje se obavezao zakupac, osim obaveza plaćanja troškova nastalih tokom zakupa, a koji zavise od obima potrošnje zakupca (npr. električne energije, telefona i slično).

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, prihodi koje od izdavanja nepokretnosti ostvari preduzetnik koji obavlja delatnost izdavanja nepokretnosti oporezuju se kao prihod od samostalne delatnosti.

IZUZETNO OD ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, PRIHODI KOJE OD IZDAVANjA NEPOKRETNOSTI OSTVARI OBVEZNIK IZ ČLANA 32. OVOG ZAKONA, OSIM PREDUZETNIKA PAUŠALCA, OPOREZUJU SE KAO PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI.

Nepokretnostima iz stava 1. ovog člana smatraju se:

1) zemljište;

2) stambene, poslovne i druge zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti, odnosno njihovi delovi.

Član 65b

Obveznik poreza na prihode od nepokretnosti je fizičko lice koje izdavanjem u zakup ili podzakup nepokretnosti ostvari prihode po tom osnovu.

Obveznikom u smislu stava 1. ovog člana ne smatra se preduzetnik OBVEZNIK IZ ČLANA 32. OVOG ZAKONA, OSIM PREDUZETNIKA PAUŠALCA, koji nepokretnosti izdaje u zakup ili podzakup u okviru obavljanja registrovane samostalne delatnosti.

Član 72.

Kapitalni dobitak, odnosno gubitak u smislu ovog zakona predstavlja razliku između prodajne cene prava, udela i hartija od vrednosti i njihove nabavne cene, ostvarenu prenosom:

1) stvarnih prava na nepokretnostima;

2) autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine;

3) udela u kapitalu pravnih lica, akcija i ostalih hartija od vrednosti, uključujući i investicione jedinice, osim investicionih jedinica dobrovoljnih penzijskih fondova.

3) UDELA U KAPITALU PRAVNIH LICA, AKCIJA I OSTALIH HARTIJA OD VREDNOSTI;

4) INVESTICIONE JEDINICE, OSIM INVESTICIONIH JEDINICA DOBROVOLjNIH PENZIJSKIH FONDOVA, OTKUPLjENE OD STRANE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA, U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJU INVESTICIONI FONDOVI.

Pod prenosom iz stava 1. ovog člana smatra se prodaja ili drugi prenos uz novčanu ili nenovčanu naknadu.

Obveznik poreza na kapitalni dobitak je svako fizičko lice, uključujući i preduzetnika, koje je izvršilo prenos prava, udela i hartija od vrednosti iz stava 1. ovog člana.

Član 75.

Ako je pravo, udeo ili hartiju od vrednosti obveznik stekao poklonom ili nasleđem, nabavnom cenom iz člana 74. stav 1. ovog zakona smatra se cena po kojoj je poklonodavac, odnosno ostavilac stekao to pravo, udeo ili hartiju od vrednosti, a ako ne može da se utvrdi ta cena onda njihova tržišna vrednost u momentu sticanja tog prava, udela ili hartije od vrednosti od strane poklonodavca, odnosno ostavioca, utvrđena od strane nadležnog poreskog organa.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako je obveznik pravo, udeo ili hartiju od vrednosti stekao od poklonodavca, odnosno ostavioca koji je to pravo, udeo ili hartiju od vrednosti stekao pre 24. januara 1994. godine, nabavnu cenu utvrdiće nadležni poreski organ prema tržišnoj vrednosti tog prava, udela ili hartije od vrednosti na dan 24. januara 1994. godine.

Ako je pravo, udeo ili hartiju od vrednosti obveznik stekao ugovorom o doživotnom izdržavanju, nabavnom cenom iz člana 74. stav 1. ovog zakona smatra se tržišna cena prava, udela ili hartije od vrednosti koja je uzeta ili mogla biti uzeta kao osnovica poreza na prenos apsolutnih prava u momentu njihovog sticanja od strane obveznika.

NABAVNA CENA PRAVA, UDELA ILI HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE JE OBVEZNIK STEKAO SAGLASNO ST. 1. DO 3. OVOG ČLANA, UVEĆAVA SE U SKLADU SA ČLANOM 74. ST. 8, 9. I 10. OVOG ZAKONA.

Član 78.

Kapitalni gubitak ostvaren prodajom jednog prava, udela ili hartije od vrednosti, može se prebiti sa kapitalnim dobitkom ostvarenim prodajom drugog prava, udela ili hartije od vrednosti.

Prebijanje kapitalnog gubitka sa kapitalnim dobitkom iz stava 1. ovog člana može se izvršiti u slučaju kada obveznik prvo ostvari kapitalni gubitak, a kasnije ostvari kapitalni dobitak.

Ako se i posle prebijanja iz stava 1. ovog člana iskaže kapitalni gubitak, dopušteno je njegovo prebijanje u narednih pet godina, počev od godine U KOJE SE URAČUNAVA I GODINA u kojoj je ostvaren prvobitni kapitalni gubitak u vezi sa kojim se vrši prebijanje sa kapitalnim dobitkom, na račun budućih kapitalnih dobitaka.

Član 84.

Obveznik poreza na prihode od osiguranja lica je fizičko lice koje ostvari naknadu iz osiguranja lica.

Oporezivi prihod od osiguranja lica predstavlja vrednost isplaćene naknade iz osiguranja lica umanjenu za iznos novčanih sredstava uplaćenih po osnovu premija osiguranja, ako nije izuzeta od oporezivanja u skladu sa članom 9. stav 1. tačka 7) ovog zakona.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, oporezivi prihod od osiguranja lica, u slučaju kad se povučena akumulirana sredstva po osnovu udela člana u neto imovini dobrovoljnog penzijskog fonda, po nalogu i za račun člana fonda, ulože u kupovinu anuiteta u društvu za osiguranje saglasno zakonu koji uređuje dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove, predstavlja vrednost isplaćene naknade iz osiguranja lica umanjenu za iznos povučenih akumuliranih sredstava uloženih u kupovinu anuiteta.

Iznos uplaćenih sredstava po osnovu sticanja investicionih jedinica dobrovoljnog penzijskog fonda iz stava 3. ovog člana, uvećava se godišnjim indeksom potrošačkih cena od dana kada se povučena akumulirana sredstva po osnovu udela člana u neto imovini dobrovoljnog penzijskog fonda ulože u kupovinu anuiteta u društvu za osiguranje do dana isplate naknade iz osiguranja lica, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Član 85.

Ostalim prihodima, u smislu ovog zakona, smatraju se i drugi prihodi fizičkog lica, koji nisu oporezivi po drugom osnovu u skladu sa ovim zakonom, a naročito:

1) prihodi po osnovu ugovora o delu;

2) prihodi po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova zaključenih preko omladinske ili studentske zadruge sa licem do navršenih 26 godina života ako je na školovanju u ustanovama srednjeg, višeg ili visokog obrazovanja;

3) prihodi po osnovu dopunskog rada;

4) prihodi po osnovu trgovinskog zastupanja;

5) primanja članova organa uprave pravnog lica;

6) naknada poslanicima i odbornicima;

7) naknada u vezi sa izvršavanjem poslova odbrane, civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda;

8) primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača;

9) prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, uzgajanja i

prodaje pečuraka, uzgoja i prodaje pčelinjeg roja (pčela), uzgoja i prodaje puževa, odnosno po osnovu prodaje drugih dobara ostvarenih obavljanjem privremenih ili povremenih poslova;

10) nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja po svojoj prirodi čine dohodak fizičkih lica, u iznosu preko 12.375 dinara godišnje, ostvarene od jednog isplatioca;

11) primanja iz člana 9. ovog zakona iznad propisanih neoporezivih iznosa;

12) naknade troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca;

13) primanja koja, saglasno zakonu kojim se uređuje rad, ostvari zaposleni po osnovu učešća u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini;

14) prihoda od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja;

15) svi drugi prihodi koji nisu oporezovani po drugom osnovu ili nisu izuzeti od oporezivanja ili oslobođeni plaćanja poreza po ovom zakonu.

Izuzetno od stava 1. tačka 14) ovog člana, ne oporezuju se prihodi od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja koje ostvare fizička lica:

1) nosioci poljoprivrednog gazdinstva;

2) koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju po rešenju kao osiguranici po osnovu poljoprivredne delatnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;

3) korisnici poljoprivredne penzije.

Obveznik poreza na druge prihode je fizičko lice koje ostvari prihode iz stava 1. ovog člana.

Oporezivi prihod za prihode iz stava 1. ovog člana čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, oporezivi prihod iz stava 1. tačka 14) ovog člana, koji fizičko lice ostvari od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja, čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 90%.

Izuzetno od stava 1. tačka 12) ovog člana, porez na druge prihode ne plaća se na dokumentovane naknade troškova po osnovu službenih putovanja u svrhu obavljanja poslova za domaćeg isplatioca, odnosno lice koje upućuje na put, najviše do iznosa tih troškova koji su izuzeti od plaćanja poreza na zarade za zaposlene po članu 18. stav 1. tač. 2) do 4) ovog zakona, ako se isplata vrši fizičkim licima, odnosno za fizička lica koja nisu zaposlena kod isplatioca, i to:

1) upućenim, odnosno pozvanim od strane državnog organa ili organizacije, sa pravom naknade troškova, nezavisno od toga iz kojih sredstava se vrši isplata;

2) članovima predstavničkih i izvršnih tela Republike, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, u vezi sa vršenjem funkcije;

3) upućenim na rad u Republiku, po nalogu inostranog poslodavca, a u vezi sa delatnošću domaćeg isplatioca;

4) upućenim kod isplatioca po nalogu poslodavca, a u vezi sa delatnošću poslodavca;

5) ako dobrovoljno, odnosno po pozivu sarađuju u humanitarne, zdravstvene, vaspitno-obrazovne, kulturne, sportske, naučno-istraživačke, verske i druge svrhe, odnosno sarađuju u sindikalnim organizacijama, privrednim komorama, političkim strankama, savezima i udruženjima, nevladinim i u drugim nedobitnim organizacijama, pri čemu ne ostvaruju bilo koju drugu naknadu po osnovu te saradnje, pod kojom se ne podrazumeva naknada po osnovu kotizacije za učešće.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, porez na druge prihode ne plaća se na primanje fizičkog lica – klijenta banke (u daljem tekstu: dužnik) kada banka otpiše potraživanje prema dužniku pod uslovima pod kojima se na teret rashoda banke priznaje otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja po osnovu kredita saglasno odredbama zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

Porez na druge prihode ne plaća se ni u slučaju otpisa preostalog dela potraživanja banke od dužnika, koji nije naplaćen iz sredstava ostvarenih prodajom nepokretnosti koja se sprovodi u skladu sa zakonom.

Na druge prihode koje ostvari član učeničke zadruge, član omladinske ili studentske zadruge do navršenih 26 godina života ako je na školovanju u institucijama za srednje, više i visoko obrazovanje, kao i fizičko lice po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, obračunati porez umanjuje se za 40%.

Oporezivi prihod iz stava 1. tačka 10) ovog člana koji fizičko lice ostvari po osnovu nagrade, novčane pomoći i drugih davanja fizičkim licima, čini razlika između ostvarenog prihoda i neoporezivog iznosa.

OSTALIM PRIHODIMA, U SMISLU OVOG ZAKONA, SMATRAJU SE I DRUGI PRIHODI KOJI PO SVOJOJ PRIRODI ČINE DOHODAK FIZIČKOG LICA, A NAROČITO:

1) PRIHODI PO OSNOVU UGOVORA O DELU;

2) PRIHODI PO OSNOVU UGOVORA O OBAVLjANjU PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA ZAKLjUČENIH PREKO OMLADINSKE ILI STUDENTSKE ZADRUGE SA LICEM DO NAVRŠENIH 26 GODINA ŽIVOTA AKO JE NA ŠKOLOVANjU U USTANOVAMA SREDNjEG, VIŠEG ILI VISOKOG OBRAZOVANjA;

3) PRIHODI PO OSNOVU DOPUNSKOG RADA;

4) PRIHODI PO OSNOVU TRGOVINSKOG ZASTUPANjA;

5) PRIMANjA ČLANOVA ORGANA UPRAVE PRAVNOG LICA;

6) NAKNADA POSLANICIMA I ODBORNICIMA;

7) NAKNADA U VEZI SA IZVRŠAVANjEM POSLOVA ODBRANE, CIVILNE ZAŠTITE I ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA;

8) PRIMANjA STEČAJNIH UPRAVNIKA, SUDSKIH VEŠTAKA, SUDIJA POROTNIKA I SUDSKIH TUMAČA;

9) PRIHODI PO OSNOVU PRIKUPLjANjA I PRODAJE SEKUNDARNIH SIROVINA;

10) PRIHODI PO OSNOVU PRIKUPLjANjA I PRODAJE ŠUMSKIH PLODOVA I LEKOVITOG BILjA, UZGAJANjA I PRODAJE PEČURAKA, PČELINjEG ROJA (PČELA) I PUŽEVA, ODNOSNO PO OSNOVU PRODAJE DRUGIH DOBARA OSTVARENIH OBAVLjANjEM PRIVREMENIH ILI POVREMENIH POSLOVA, AKO NISU OPOREZOVANI PO DRUGOM OSNOVU U SMISLU OVOG ZAKONA;

11) NAGRADE I DRUGA SLIČNA DAVANjA FIZIČKIM LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA, A KOJA PROIZLAZE IZ RADA ILI DRUGE VRSTE DOPRINOSA DELATNOSTI ISPLATIOCA, U IZNOSU PREKO 12.375 DINARA GODIŠNjE, OSTVARENA OD JEDNOG ISPLATIOCA;

12) PRIMANjA IZ ČLANA 9. OVOG ZAKONA IZNAD PROPISANIH NEOPOREZIVIH IZNOSA;

13) NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH RASHODA LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA, OSIM PRIHODA IZ TAČKE 11) OVOG STAVA;

14) PRIMANjA KOJA, SAGLASNO ZAKONU KOJIM SE UREĐUJE RAD, OSTVARI ZAPOSLENI PO OSNOVU UČEŠĆA U DOBITI OSTVARENOJ U POSLOVNOJ GODINI;

15) PRIHODI OD PRODAJE POLjOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH PROIZVODA;

16) SVI DRUGI PRIHODI KOJI NISU OPOREZOVANI PO DRUGOM OSNOVU ILI NISU IZUZETI OD OPOREZIVANjA ILI OSLOBOĐENI PLAĆANjA POREZA PO OVOM ZAKONU.

OBVEZNIK POREZA NA DRUGE PRIHODE JE FIZIČKO LICE KOJE OSTVARI PRIHODE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

OPOREZIVI PRIHOD ZA PRIHODE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ČINI BRUTO PRIHOD UMANjEN ZA NORMIRANE TROŠKOVE U VISINI OD 20%.

IZUZETNO OD STAVA 3. OVOG ČLANA, OPOREZIVI PRIHOD IZ STAVA 1. TAČKA 15) OVOG ČLANA, KOJI FIZIČKO LICE OSTVARI OD PRODAJE POLjOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH PROIZVODA, ODNOSNO PLODOVA I LEKOVITOG BILjA, ČINI BRUTO PRIHOD UMANjEN ZA NORMIRANE TROŠKOVE U VISINI OD 90%.

IZUZETNO OD STAVA 1. TAČKA 13) OVOG ČLANA, POREZ NA DRUGE PRIHODE NE PLAĆA SE NA DOKUMENTOVANE NAKNADE TROŠKOVA PO OSNOVU SLUŽBENIH PUTOVANjA U SVRHU OBAVLjANjA POSLOVA ZA DOMAĆEG ISPLATIOCA, ODNOSNO ZA LICE KOJE UPUĆUJE NA PUT, NAJVIŠE DO IZNOSA TIH TROŠKOVA KOJI SU IZUZETI OD PLAĆANjA POREZA NA ZARADE ZA ZAPOSLENE PO ČLANU 18. STAV 1. TAČ. 2) DO 5) OVOG ZAKONA, AKO SE ISPLATA VRŠI FIZIČKIM LICIMA, ODNOSNO ZA FIZIČKA LICA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA, I TO:

1) UPUĆENIM, ODNOSNO POZVANIM OD STRANE DRŽAVNOG ORGANA ILI ORGANIZACIJE, SA PRAVOM NAKNADE TROŠKOVA, NEZAVISNO OD TOGA IZ KOJIH SREDSTAVA SE VRŠI ISPLATA;

2) ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TELA REPUBLIKE, TERITORIJALNE AUTONOMIJE I LOKALNE SAMOUPRAVE, U VEZI SA VRŠENjEM FUNKCIJE;

3) UPUĆENIM NA RAD U REPUBLIKU, PO NALOGU INOSTRANOG POSLODAVCA, A U VEZI SA DELATNOŠĆU DOMAĆEG ISPLATIOCA;

4) UPUĆENIM KOD ISPLATIOCA PO NALOGU POSLODAVCA, A U VEZI SA DELATNOŠĆU POSLODAVCA;

5) AKO TA LICA DOBROVOLjNO, ODNOSNO PO POZIVU SARAĐUJU U HUMANITARNE, ZDRAVSTVENE, VASPITNO-OBRAZOVNE, KULTURNE, SPORTSKE, NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE, VERSKE I DRUGE SVRHE, UKLjUČUJUĆI I ZA POTREBE PREDSTAVLjANjA U IME DRŽAVNIH ORGANA ILI ORGANIZACIJA, ODNOSNO SARAĐUJU U SINDIKALNIM ORGANIZACIJAMA, PRIVREDNIM KOMORAMA, POLITIČKIM STRANKAMA, SAVEZIMA I UDRUŽENjIMA, NEVLADINIM I U DRUGIM NEDOBITNIM ORGANIZACIJAMA, PRI ČEMU NE OSTVARUJU BILO KOJU DRUGU NAKNADU PO OSNOVU TE SARADNjE;

6) LICIMA KOJA SU ČLANOVI ORGANA UPRAVE PRAVNIH LICA U VEZI SA DELATNOŠĆU TIH LICA KOJA IH UPUĆUJU NA PUT.

POD NAKNADOM PO OSNOVU SARADNjE U SMISLU TAČKE 5) STAV 5. OVOG ČLANA NE PODRAZUMEVA SE NAKNADA ZA KOTIZACIJU ZA PRISUSTVOVANjE DOGAĐAJU KOJIM SE REALIZUJE SARADNjA.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, POREZ NA DRUGE PRIHODE NE PLAĆA SE NA PRIMANjE FIZIČKOG LICA – KLIJENTA BANKE (U DALjEM TEKSTU: DUŽNIK) KADA BANKA OTPIŠE POTRAŽIVANjE PREMA DUŽNIKU POD USLOVIMA POD KOJIMA SE NA TERET RASHODA BANKE PRIZNAJE OTPIS VREDNOSTI POJEDINAČNIH POTRAŽIVANjA PO OSNOVU KREDITA SAGLASNO ODREDBAMA ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA.

POREZ NA DRUGE PRIHODE NE PLAĆA SE NI U SLUČAJU OTPISA PREOSTALOG DELA POTRAŽIVANjA BANKE OD DUŽNIKA, KOJI NIJE NAPLAĆEN IZ SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM NEPOKRETNOSTI KOJA SE SPROVODI U SKLADU SA ZAKONOM.

NA DRUGE PRIHODE KOJE OSTVARI ČLAN UČENIČKE ZADRUGE, ČLAN OMLADINSKE ILI STUDENTSKE ZADRUGE DO NAVRŠENIH 26 GODINA ŽIVOTA AKO JE NA ŠKOLOVANjU U INSTITUCIJAMA ZA SREDNjE, VIŠE I VISOKO OBRAZOVANjE, KAO I FIZIČKO LICE PO OSNOVU PRIKUPLjANjA I PRODAJE SEKUNDARNIH SIROVINA, OBRAČUNATI POREZ UMANjUJE SE ZA 40%.

OPOREZIVI PRIHOD IZ STAVA 1. TAČKA 11) OVOG ČLANA KOJI FIZIČKO LICE OSTVARI PO OSNOVU NAGRADE I DRUGIH DAVANjA FIZIČKIM LICIMA, ČINI RAZLIKA IZMEĐU OSTVARENOG PRIHODA I NEOPOREZIVOG IZNOSA.

OPOREZIVI PRIHOD IZ STAVA 1. TAČKA 12) OVOG ČLANA KOJI FIZIČKO LICE OSTVARI PO OSNOVU PRIMANjA IZ ČLANA 9. OVOG ZAKONA IZNAD PROPISANIH NEOPOREZIVIH IZNOSA, ČINI RAZLIKA IZMEĐU OSTVARENOG PRIMANjA I NEOPOREZIVOG IZNOSA.

IZUZETNO OD STAVA 1. TAČ. 10) I 15) OVOG ČLANA, NE OPOREZUJU SE PRIHODI PO OSNOVU PRIKUPLjANjA I PRODAJE ŠUMSKIH PLODOVA I LEKOVITOG BILjA, UZGAJANjA I PRODAJE PEČURAKA, PČELINjEG ROJA (PČELA) I PUŽEVA, PRIHODI OD PRODAJE POLjOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH PROIZVODA, KOJE OSTVARE FIZIČKA LICA:

1) NOSIOCI POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA;

2) KOJA DOPRINOSE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE PLAĆAJU PO REŠENjU KAO OSIGURANICI PO OSNOVU POLjOPRIVREDNE DELATNOSTI, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE;

3) KORISNICI POLjOPRIVREDNE PENZIJE.

Član 93.

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige u skladu sa članom 43. stav 2. ovog zakona dužan je da poresku prijavu i poreski bilans podnese nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. marta godine koja sledi godinu za koju se utvrđuje porez.

OBVEZNIK IZ ČLANA 32. OVOG ZAKONA, OSIM PREDUZETNIKA PAUŠALCA, KOJI VODI POSLOVNE KNjIGE U SKLADU SA ČLANOM 43. ST. 2. I 3. OVOG ZAKONA DUŽAN JE DA PORESKU PRIJAVU I PORESKI BILANS PODNESE NADLEŽNOM PORESKOM ORGANU NAJKASNIJE DO 15. APRILA GODINE KOJA SLEDI GODINU ZA KOJU SE UTVRĐUJE POREZ.

Preduzetnik koji porez plaća na paušalni prihod, kome se u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje poreza značajnije izmeni obim poslovanja, odnosno prometa i drugi uslovi od uticaja na ostvarivanje prava na paušalno oporezivanje i visinu poreske obaveze, dužan je da podnese poresku prijavu najkasnije do 31. januara godine za koju se utvrđuje porez.

Član 94.

Preduzetnik koji u toku godine započne obavljanje samostalne delatnosti, dužan je da podnese poresku prijavu u kojoj će dati procenu prihoda i rashoda, odnosno procenu prometa do kraja prve poslovne godine, kao i procenu mesečne akontacije poreza, odnosno opredeljenje da će isplaćivati ličnu zaradu, najkasnije u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa, odnosno od dana početka obavljanja delatnosti.

Preduzetnik koji u toku godine prestane, odnosno prekine obavljanje samostalne delatnosti, dužan je da podnese poresku prijavu za utvrđivanje poreza u roku od 30 dana od dana prestanka, odnosno prekida obavljanja delatnosti.

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige dužan je da u poreskoj prijavi iz stava 2. ovog člana iskaže i iznos obračunatog i plaćenog poreza u poreskom periodu do dana prekida, odnosno prestanka obavljanja samostalne delatnosti, kao i da uz poresku prijavu podnese i poreski bilans.

Preduzetnik kome prestane status obveznika poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, uz zahtev za paušalno oporezivanje iz člana 42. st. 1. i 2. ovog zakona, dužan je da podnese i poresku prijavu u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost.

OBVEZNIK IZ ČLANA 32. OVOG ZAKONA, OSIM PREDUZETNIKA PAUŠALCA, KOJI U TOKU GODINE ZAPOČNE OBAVLjANjE SAMOSTALNE DELATNOSTI, DUŽAN JE DA PODNESE PORESKU PRIJAVU U KOJOJ ĆE DATI PROCENU PRIHODA I RASHODA DO KRAJA PRVE POSLOVNE GODINE, KAO I PROCENU MESEČNE AKONTACIJE POREZA, ODNOSNO OPREDELjENjE DA ĆE ISPLAĆIVATI LIČNU ZARADU, NAJKASNIJE U ROKU OD 15 DANA OD DANA UPISA U REGISTAR NADLEŽNOG ORGANA, ODNOSNO OD DANA POČETKA OBAVLjANjA DELATNOSTI.

PREDUZETNIK PAUŠALAC KOJI U TOKU GODINE ZAPOČNE OBAVLjANjE SAMOSTALNE DELATNOSTI DUŽAN JE DA PODNESE PORESKU PRIJAVU U KOJOJ ĆE DATI PROCENU PROMETA DO KRAJA PRVE POSLOVNE GODINE, NAJKASNIJE U ROKU OD 15 DANA OD DANA UPISA U REGISTAR NADLEŽNOG ORGANA, ODNOSNO OD DANA POČETKA OBAVLjANjA DELATNOSTI.

OBVEZNIK IZ ČLANA 32. OVOG ZAKONA, OSIM PREDUZETNIKA PAUŠALCA, KOJI U TOKU GODINE PRESTANE, ODNOSNO PREKINE OBAVLjANjE SAMOSTALNE DELATNOSTI, DUŽAN JE DA PODNESE PORESKU PRIJAVU ZA UTVRĐIVANjE POREZA U ROKU OD 30 DANA OD DANA PRESTANKA, ODNOSNO PREKIDA OBAVLjANjA DELATNOSTI, ZA PERIOD OD POČETKA PORESKOG PERIODA DO DANA PRESTANKA, ODNOSNO PREKIDA OBAVLjANjA SAMOSTALNE DELATNOSTI.

PREDUZETNIK PAUŠALAC KOJI U TOKU GODINE PRESTANE, ODNOSNO PREKINE OBAVLjANjE SAMOSTALNE DELATNOSTI, DUŽAN JE DA O TOME OBAVESTI PORESKI ORGAN PODNOŠENjEM PORESKE PRIJAVE U ROKU OD 30 DANA OD DANA PRESTANKA, ODNOSNO PREKIDA OBAVLjANjA DELATNOSTI.

OBVEZNIK U SMISLU ČLANA 43. ST. 2. I 3. OVOG ZAKONA DUŽAN JE DA U PORESKOJ PRIJAVI IZ STAVA 2. OVOG ČLANA ISKAŽE I IZNOS OBRAČUNATOG I PLAĆENOG POREZA U PORESKOM PERIODU DO DANA PREKIDA, ODNOSNO PRESTANKA OBAVLjANjA SAMOSTALNE DELATNOSTI, KAO I DA UZ PORESKU PRIJAVU PODNESE I PORESKI BILANS.

PREDUZETNIK DRUGO LICE KOME PRESTANE STATUS OBVEZNIKA POREZA NA DODATU VREDNOST U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE POREZ NA DODATU VREDNOST, UZ ZAHTEV ZA PAUŠALNO OPOREZIVANjE IZ ČLANA 42. ST. 1. I 2. OVOG ZAKONA, DUŽAN JE DA PODNESE I PORESKU PRIJAVU U ROKU OD 15 DANA OD DANA PRIJEMA AKTA NADLEŽNOG PORESKOG ORGANA KOJIM SE POTVRĐUJE BRISANjE IZ EVIDENCIJE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST.

PREDUZETNIK KOJI JE POREZ PLAĆAO NA STVARNI PRIHOD U GODINI KOJA PRETHODI GODINI ZA KOJU SE VRŠI UTVRĐIVANjE POREZA, UKOLIKO ISPUNjAVA USLOVE DA BUDE PAUŠALNO OPOREZOVAN MOŽE DA PODNESE PORESKU PRIJAVU ZA PAUŠALNO OPOREZIVANjE U TOJ GODINI, NAJKASNIJE DO 31. JANUARA TE GODINE.

Član 95.

Obveznik koji u toku godine izvrši prenos prava po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa ovim zakonom, dužan je da podnese poresku prijavu najkasnije u roku od 30 dana od:

1) dana kada je ostvario ili započeo ostvarivanje prihoda po osnovu prenosa stvarnih prava na nepokretnostima, autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine, kao i udela u kapitalu pravnih lica;

2) isteka svakog kalendarskog polugodišta u kojem je izvršen prenos hartija od vrednosti.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, rok za podnošenje poreske prijave je 120 dana od dana prodaje nepokretnosti po osnovu koje obveznik može da ostvari pravo na poresko oslobođenje saglasno članu 79. stav 1. ovog zakona.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za prenos prava koje je preduzetnik, PREDUZETNIK POLjOPRIVREDNIK I PREDUZETNIK DRUGO LICE evidentirao u poslovnim knjigama ne podnosi se poreska prijava iz stava 1. ovog člana, već se podaci o kapitalnom dobitku, odnosno gubitku iskazuju u poreskom bilansu.

Preduzetnik koji porez plaća na paušalno utvrđen prihod PAUŠALAC dužan je da posebno podnese poresku prijavu za prihode na kapitalne dobitke.

Poresku prijavu sa obračunatim porezom za koji je članom 100a stav 1. tačka 3) TAČKA 2) i stavom 2. tog člana utvrđena obaveza samooporezivanja, podnosi se u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda.

Organizator tržišta kapitala u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala dužan je da u roku od 30 dana od isteka svakog kalendarskog polugodišta Poreskoj upravi – centrali u elektronskom obliku dostavi izveštaj o prenosu hartija od vrednosti izvršenom u tom polugodištu.

Oblik i sadržaj izveštaja iz stava 6. ovog člana propisuje ministar.

Član 96.

Obveznik – nerezident podnosi poresku prijavu za pojedine vrste prihoda koje ostvaruje za koje nije predviđeno plaćanje poreza po odbitku.

Prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se poreskom organu na čijoj teritoriji je obveznik ostvario prihode, odnosno prema boravištu obveznika, ODNOSNO PREMA PREBIVALIŠTU PORESKOG PUNOMOĆNIKA.

Za obveznika iz stava 1. ovog člana, plaćeni porez po poreskoj prijavi iz stava 2. ovog člana, zajedno sa plaćenim porezima po odbitku, smatra se konačno utvrđenom poreskom obavezom.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, za nerezidenta obveznika godišnjeg poreza na dohodak građana iz člana 87. ovog zakona, konačno utvrđena poreska obaveza odnosi se i na godišnji porez na dohodak građana.

Član 99.

Po odbitku od svakog pojedinačno ostvarenog prihoda utvrđuju se i plaćaju porezi na sledeće prihode:

1) zarade;

2) prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine, ako je isplatilac prihoda pravno lice, ili preduzetnik;

3) prihode od kapitala, ako je isplatilac prihoda pravno lice, ili preduzetnik;

4) prihode od nepokretnosti, ako je isplatilac prihoda pravno lice, ili preduzetnik;

5) prihode od davanja u zakup pokretnih stvari, ako je isplatilac prihoda pravno lice, ili preduzetnik;

6) dobitke od igara na sreću;

7) prihode od osiguranja lica;

8) prihode sportista i sportskih stručnjaka;

9) ostale prihode, ako je isplatilac prihoda pravno lice, ili preduzetnik.

Pod pravnim licem u smislu stava 1. ovog člana podrazumeva se i deo pravnog lica, odnosno poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica koja je registrovana kod nadležnog državnog organa (predstavništvo i dr.), kao i državni organi i organizacije.

PO ODBITKU OD SVAKOG POJEDINAČNO OSTVARENOG PRIHODA UTVRĐUJU SE I PLAĆAJU POREZI NA SLEDEĆE PRIHODE:

1) ZARADE;

2) PRIHODE OD AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE, AKO JE ISPLATILAC PRIHODA PRAVNO LICE, PREDUZETNIK ILI PREDUZETNIK PAUŠALAC;

3) PRIHODE OD KAPITALA, AKO JE ISPLATILAC PRIHODA PRAVNO LICE, PREDUZETNIK ILI PREDUZETNIK PAUŠALAC;

4) PRIHODE OD NEPOKRETNOSTI, AKO JE ISPLATILAC PRIHODA PRAVNO LICE, PREDUZETNIK, PREDUZETNIK PAUŠALAC ILI PREDUZETNIK POLjOPRIVREDNIK;

5) PRIHODE OD DAVANjA U ZAKUP POKRETNIH STVARI, AKO JE ISPLATILAC PRIHODA PRAVNO LICE, PREDUZETNIK, PREDUZETNIK PAUŠALAC ILI PREDUZETNIK POLjOPRIVREDNIK;

6) DOBITKE OD IGARA NA SREĆU;

7) PRIHODE OD OSIGURANjA LICA;

8) PRIHODE SPORTISTA I SPORTSKIH STRUČNjAKA;

9) OSTALE PRIHODE, AKO JE ISPLATILAC PRIHODA PRAVNO LICE, PREDUZETNIK ILI PREDUZETNIK PAUŠALAC.

POD PRAVNIM LICEM U SMISLU STAVA 1. OVOG ČLANA PODRAZUMEVA SE I DEO PRAVNOG LICA, ODNOSNO POSLOVNA JEDINICA NEREZIDENTNOG PRAVNOG LICA KOJA JE REGISTROVANA KOD NADLEŽNOG DRŽAVNOG ORGANA (PREDSTAVNIŠTVO I DR.), KAO I DRŽAVNI ORGANI I ORGANIZACIJE.

Član 100a

Samooporezivanjem utvrđuju se i plaćaju porezi na sledeće prihode:

1) prihode od samostalne delatnosti preduzetnika koji vodi poslovne knjige u skladu sa članom 43. stav 2. ovog zakona;

2) (brisana)

3) prihode koje isplaćuje isplatilac koji nije pravno lice, ili preduzetnik, i to:

(1) prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine;

(2) kamate;

(3) prihode od izdavanja nepokretnosti i davanja u zakup pokretnih stvari;

(4) druge prihode iz člana 85. ovog zakona.

Ako isplatilac prihoda nema obavezu da obračuna i plati porez po odbitku, obavezu utvrđivanja i plaćanja poreza samooporezivanjem ima obveznik koji ostvaruje zarade i druge prihode u ili iz druge države, kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva strane države, odnosno međunarodne organizacije ili kod predstavnika i službenika takvog predstavništva, odnosno organizacije, kao i u drugom slučaju kada isplatilac prihoda nema obavezu da obračuna i plati porez po odbitku.

Porez na zaradu i druge prihode iz stava 2. ovog člana, utvrđuje se i plaća na prihod koji je obveznik primio, odnosno iz koga je dužan da plati pripadajuće obaveze.

SAMOOPOREZIVANjEM UTVRĐUJU SE I PLAĆAJU POREZI NA SLEDEĆE PRIHODE:

1) PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI PREDUZETNIKA, PREDUZETNIKA POLjOPRIVREDNIKA I PREDUZETNIKA DRUGOG LICA KOJI VODI POSLOVNE KNjIGE U SKLADU SA ČLANOM 43. ST. 2. I 3. OVOG ZAKONA;

2) PRIHODE KOJE ISPLAĆUJE ISPLATILAC KOJI NIJE PRAVNO LICE, PREDUZETNIK ILI PREDUZETNIK PAUŠALAC, I TO:

(1) PRIHODE OD AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE;

(2) KAMATE;

(3) DRUGE PRIHODE IZ ČLANA 85. OVOG ZAKONA;

(4) PRIHODE KOJE ISPLAĆUJE ISPLATILAC KOJI NIJE PRAVNO LICE, PREDUZETNIK, PREDUZETNIK PAUŠALAC ILI PREDUZETNIK POLjOPRIVREDNIK, PO OSNOVU PRIHODA OD IZDAVANjA NEPOKRETNOSTI I DAVANjA U ZAKUP POKRETNIH STVARI.

OBVEZNIK KOJI OSTVARUJE ZARADE I DRUGE PRIHODE U ILI IZ DRUGE DRŽAVE, KOD DIPLOMATSKOG ILI KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTVA STRANE DRŽAVE, ODNOSNO MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ILI KOD PREDSTAVNIKA I SLUŽBENIKA TAKVOG PREDSTAVNIŠTVA, ODNOSNO ORGANIZACIJE, DUŽAN JE DA SAM OBRAČUNA I UPLATI POREZ PO ODBITKU PO ODREDBAMA OVOG ZAKONA, AKO POREZ NE OBRAČUNA I NE UPLATI ISPLATILAC PRIHODA.

OBAVEZU OBRAČUNAVANjA I PLAĆANjA POREZA U SKLADU SA STAVOM 2. OVOG ČLANA, OBVEZNIK POREZA IMA I U SLUČAJU AKO POREZ PO ODBITKU NE OBRAČUNA I NE UPLATI DRUGI ISPLATILAC, KAO I AKO PRIHOD OSTVARI OD LICA KOJE NIJE OBVEZNIK OBRAČUNAVANjA I PLAĆANjA POREZA PO ODBITKU.

POREZ NA ZARADU I DRUGE PRIHODE IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, UTVRĐUJE SE I PLAĆA NA PRIHOD KOJI JE OBVEZNIK PRIMIO, ODNOSNO IZ PRIHODA IZ KOG JE DUŽAN DA PLATI PRIPADAJUĆE OBAVEZE.

OBAVEZU OBRAČUNAVANjA I PLAĆANjA POREZA IMA I OBVEZNIK – STRANAC UPUĆEN NA RAD U REPUBLIKU SRBIJU, PO OSNOVU PRIMANjA KOJE OSTVARUJE OD POSLODAVCA U ILI IZ DRUGE DRŽAVE.

Član 108.

Bliže propise o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku donosi ministar.

Registar poslodavaca

Član 108b

Poreska uprava vodi Registar pravnih i fizičkih lica, državnih organa i organizacija, organa i organizacija jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i drugih organa i organizacija u kojima se isplaćuju zarade, odnosno plate (u daljem tekstu: poslodavac).

Novoosnovani poslodavac dužan je da Poreskoj upravi, prema mestu svog sedišta, podnese prijavu za upis u registar iz stava 1. ovog člana, u roku od osam dana od dana upisa u odgovarajući registar kod nadležnog organa.

Sadržinu prijave iz stava 2. ovog člana, sporazumno bliže uređuju ministar i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Član 111.

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige dužan je da u skladu sa ovim zakonom u poreskoj prijavi obračuna:

OBVEZNIK KOJI VODI POSLOVNE KNjIGE IZ ČLANA 43. ST. 2. I 3. OVOG ZAKONA DUŽAN JE DA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM U PORESKOJ PRIJAVI OBRAČUNA:

1) porez za poreski period za koji se prijava podnosi (u daljem tekstu: konačno obračunati porez);

2) mesečnu akontaciju poreza za tekući poreski period.

Obveznik iz stava 1. ovog člana visinu mesečne akontacije utvrđuje kao jednu dvanaestinu konačno obračunatog poreza koji ne sadrži porez na kapitalne dobitke.

Ako je obveznik iz stava 1. ovog člana u poreskom periodu obavljao delatnost kraće od dvanaest meseci visinu mesečne akontacije utvrđuje kao količnik konačno obračunatog poreza koji ne sadrži porez na kapitalne dobitke i broja meseci obavljanja delatnosti u prethodnom poreskom periodu.

U slučaju iz stava 3. ovog člana u broj meseci obavljanja delatnosti uračunava se svaki mesec u kojem je obveznik obavljao delatnost bez obzira na broj dana obavljanja delatnosti u tom mesecu.

Ako je obveznik iz stava 1. ovog člana akontativno platio manje poreza od konačno obračunatog poreza, dužan je da razliku uplati najkasnije do podnošenja poreske prijave.

Ako je obveznik iz stava 1. ovog člana akontativno platio više poreza od konačno obračunatog poreza, više plaćeni porez predstavlja akontaciju za naredni period ili se obvezniku vraća na njegov zahtev.

Do utvrđivanja konačno obračunatog poreza preduzetnik koji vodi poslovne knjige IZ ČLANA 43. ST. 2. I 3. OVOG ZAKONA dužan je da plaća porez u visini mesečne akontacije utvrđene za prethodni poreski period.

Ako je visina mesečne akontacije utvrđena na način iz st. 2. do 4. ovog člana veća, odnosno manja od mesečne akontacije koju je platio u skladu sa stavom 7. ovog člana, obveznik je dužan da mesečnu akontaciju za tekući poreski period uveća, odnosno umanji tako da zbir plaćenih akontacija od početka do kraja tekućeg poreskog perioda bude jednak kao da je od početka tekućeg poreskog perioda plaćao akontacije utvrđene na način iz st. 2. do 4. ovog člana.

Obaveza plaćanja uvećane, odnosno umanjene mesečne akontacije iz stava 8. ovog člana nastaje u mesecu koji sledi mesec u kojem je podneta poreska prijava.

Član 112.

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige OBVEZNIK IZ ČLANA 43. ST. 2. I 3. OVOG ZAKONA koji u toku godine započne obavljanje delatnosti visinu mesečne akontacije utvrđuje shodnom primenom člana 111. ovog zakona a na osnovu podataka iz poreske prijave koju podnosi u skladu sa članom 94. stav 1. ovog zakona.

Ako u tekućem poreskom periodu dođe do značajnih promena u poslovanju, poreskih instrumenata ili drugih okolnosti koje bitno utiču na visinu mesečne akontacije preduzetnik koji vodi poslovne knjige IZ ČLANA 43. ST. 2. I 3. OVOG ZAKONA, po podnošenju poreske prijave iz člana 111. ovog zakona, podneti poresku prijavu sa poreskim bilansom, u kojoj će iskazati podatke od značaja za izmenu mesečne akontacije i obračunati njenu visinu, najkasnije u roku od 30 dana po isteku perioda za koji se sastavlja poreski bilans.

Najkraći period za koji se sastavlja poreski bilans iz stava 2. ovog člana je mesec dana.

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige OBVEZNIK IZ ČLANA 43. ST. 2. I 3. OVOG ZAKONA može započeti plaćanje akontacije u skladu sa poreskom prijavom iz stava 2. ovog člana za mesec u kome je prijava podneta.

Član 114.

Porezi koje u skladu sa ovim zakonom obveznik utvrđuje samooporezivanjem plaćaju se najkasnije do isteka roka za podnošenje poreske prijave.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, preduzetnik koji vodi poslovne knjige mesečnu akontaciju poreza plaća u roku od 15 dana po isteku svakog meseca.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, OBVEZNIK KOJI VODI POSLOVNE KNjIGE IZ ČLANA 43. ST. 2. I 3. OVOG ZAKONA MESEČNU AKONTACIJU POREZA PLAĆA U ROKU OD 15 DANA PO ISTEKU SVAKOG MESECA.

Član 157.

Za porez po odbitku jemči solidarno isplatilac prihoda.

Za porez na prihode od samostalne delatnosti jemče supsidijarno svojom imovinom svi punoletni članovi domaćinstva obveznika koji u momentu nastanka obaveze čine domaćinstvo obveznika u smislu člana 10. ovog zakona.

Lice koje sa ili bez naknade preuzme deo ili celokupnu imovinu kojom preduzetnik obavlja delatnost jemči solidarno za obaveze preduzetnika nastale obavljanjem delatnosti pre preuzimanja imovine do visine vrednosti preuzete imovine, a preduzetnik koji prestaje da obavlja delatnost dužan je da pre brisanja iz propisanog registra izmiri sve svoje poreske obaveze nastale tokom obavljanja delatnosti.

LICE KOJE SA ILI BEZ NAKNADE PREUZME DEO ILI CELOKUPNU IMOVINU KOJOM OBVEZNIK IZ ČLANA 32. OVOG ZAKONA OBAVLjA DELATNOST JEMČI SOLIDARNO ZA OBAVEZE OBVEZNIKA IZ ČLANA 32. OVOG ZAKONA NASTALE OBAVLjANjEM DELATNOSTI PRE PREUZIMANjA IMOVINE DO VISINE VREDNOSTI PREUZETE IMOVINE, A OBVEZNIK IZ ČLANA 32. OVOG ZAKONA KOJI PRESTAJE DA OBAVLjA DELATNOST DUŽAN JE DA PRE BRISANjA IZ PROPISANOG REGISTRA IZMIRI SVE SVOJE PORESKE OBAVEZE NASTALE TOKOM OBAVLjANjA DELATNOSTI.

ČLAN 48.

PRVO USKLAĐIVANjE ZA NEOPOREZIVI IZNOS ZARADE OD 15.000 DINARA, U SMISLU ČLANA 3. OVOG ZAKONA, VRŠI SE POČEV U 2019. GODINI.

ČLAN 49.

NEOPOREZIVI IZNOS IZ ČLANA 7. OVOG ZAKONA PRIMENjUJE SE KOD OBRAČUNA I PLAĆANjA POREZA NA ZARADE POČEV OD ZARADE ZA MESEC JANUAR 2018. GODINE.

NEOPOREZIVI IZNOS OD 11.790 DINARA PRIMENjUJE SE ZAKLjUČNO SA ISPLATOM ZARADE ZA MESEC DECEMBAR 2017. GODINE.

ČLAN 50.

PORESKO OSLOBOĐENjE IZ ČLANA 12. OVOG ZAKONA PRIMENjIVAĆE SE OD 1. OKTOBRA 2018. GODINE.

ČLAN 51.

ODREDBE ČL. 14, 23, 24, 25, 37, 38, 42, 44, 45. I 46. OVOG ZAKONA, U DELU KOJI SE ODNOSI NA NAČIN VOĐENjA POSLOVNIH KNjIGA OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI, PRIMENjIVAĆE SE POČEV ZA 2019. GODINU.

ČLAN 52.

ISPLATILAC – PRAVNO LICE KOJE JE OD POČETKA PRIMENE ODLUKE O RAČUNOVODSTVENOM OTPISU BILANSNE AKTIVE („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 77/17) PLATILO POREZ PO ODBITKU U SKLADU SA ZAKONOM O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 24/01, 80/02, 80/02-DR. ZAKON, 135/04, 62/06, 65/06-ISPRAVKA, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12, 114/12-US, 47/13, 48/13-ISPRAVKA, 108/13, 57/14, 68/14-DR. ZAKON I 112/15), A NA DAN STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA, ISPUNjAVA USLOVE ZA PRIZNAVANjE RASHODA BANCI PO OSNOVU OTPISA VREDNOSTI POJEDINAČNIH POTRAŽIVANjA KOJA SE ODNOSE NA KREDITE KOJI SE U SMISLU PROPISA NARODNE BANKE SRBIJE SMATRAJU PROBLEMATIČNIM, SAGLASNO ZAKONU KOJIM SE UREĐUJE POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA, MOŽE DA OSTVARI PRAVO NA POVRAĆAJ TAKO PLAĆENOG POREZA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA.

PRIMANjA FIZIČKOG LICA KOJA SU BILA PREDMET OPOREZIVANjA U SMISLU STAVA 1. OVOG ČLANA, NE URAČUNAVAJU SE U OSNOVICU GODIŠNjEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA.

ISPLATILAC PRIHODA NIJE DUŽAN DA IZDA POTVRDU, ODNOSNO ISKAŽE PODATKE U POTVRDI O PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU U VEZI SA PRIMANjIMA FIZIČKOG LICA, IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

ČLAN 53.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU 1. JANUARA 2018. GODINE.

Ostavite komentar