Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama

V. PREGLED ODREDBI ZAKONA KOJE SE MENjAJU,

ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 4.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

boksaža je vrsta lučke usluge kojom se obavlja manevrisanje plovilima u luci;

1A) ATON SISTEM OBELEŽAVANjA PLOVNIH PUTEVA JE SISTEM KOJI SE KORISTI ZA PRAĆENjE STANDARDNOG SISTEMA OBELEŽAVANjA PLOVNIH PUTEVA NAVIGACIONIM BOVAMA I KOJI PRUŽA INFORMACIJE O PLOVNOM PUTU UČESNICIMA U PLOVIDBI, A SASTOJI SE OD AIS ATON TRANSPONDERA KOJI SE UGRAĐUJU NA NAVIGACIONE BOVE, CENTRALNOG SERVERSKOG SEGMENTA KOJI UPRAVLjA RADOM SISTEMA PUTEM ODGOVARAJUĆIH SOFTVERSKIH APLIKACIJA, KAO I SOFTVERSKIH APLIKACIJA KOJE OBEZBEĐUJU KORIŠĆENjE ODGOVARAJUĆIH SERVISA DIREKCIJI ZA VODNE PUTEVE I UČESNICIMA U PLOVIDBI;

1B) BAGEROVANjE JE VAĐENjE REČNOG NANOSA U CILjU ODRŽAVANjA LUČKE AKVATORIJE ILI PRISTUPNOG PLOVNOG PUTA DO LUKE, ODNOSNO ISPUNjAVANjA PROPISANIH GABARITA PLOVNOG PUTA U ZAVISNOSTI OD UTVRĐENE KATEGORIJE VODNOG PUTA;

2) bočni sastav je sastav plovila koja su čvrsto povezana bok uz bok, osim čamaca, od kojih nijedno nije postavljeno ispred plovila koje pokreće sastav;

3) brod je brod unutrašnje plovidbe i rečno-morski brod, osim ratnog broda;

4) brod bez sopstvenog pogona je brod koji nema sopstveni mašinski uređaj za pogon, kao i brod čiji se mašinski uređaj koristi za premeštanje u luci ili mestima ukrcavanja ili iskrcavanja, ili da bi se povećale njegove manevarske sposobnosti za vreme potiskivanja ili tegljenja;

5) brod velike brzine je brod sa sopstvenim pogonom koji može da postigne brzinu preko 40 km/h u odnosu na vodu;

6) brod sa sopstvenim pogonom je brod koji ima sopstveni mašinski uređaj za pogon;

7) brod u gradnji je brod od momenta polaganja kobilice ili sličnog postupka gradnje do momenta upisa u upisnik brodova;

8) brod unutrašnje plovidbe je brod registrovan za plovidbu na unutrašnjim vodama, čija dužina trupa iznosi najmanje 20 m ili čiji je proizvod dužine, širine i maksimalnog gaza jednak zapremini od najmanje 100 m³, kao i tegljač i potiskivač, bez obzira na njihovu dužinu i zapreminu;

9) brodar je vlasnik plovila, zakupac ili menadzer, koji je kao držalac plovila, nosilac plovidbene odgovornosti;

9A) BUNKER STANICA ZA SNABDEVANjE BRODOVA GORIVOM JE OBJEKAT LUČKE INFRASTRUKTURE, ODNOSNO LUČKI TERMINAL NA KOME SE OBAVLjA SNABDEVANjE TEČNIM GORIVOM BRODOVA, KOJI SE SASTOJI OD OBJEKATA I INSTALACIJA NA KOPNU (U DALjEM TEKSTU: BUNKER STACIONARNA STANICA) ILI OD PLUTAJUĆEG OBJEKTA ZA SNABDEVANjE BRODOVA GORIVOM SA PRATEĆOM INSTALACIJOM (U DALjEM TEKSTU: BUNKER PONTONSKA STANICA, ODNOSNO BUNKER STANICA ZA SNABDEVANjE SA VOZILA CISTERNE) ILI OD PLUTAJUĆEG OBJEKTA ZA SNABDEVANjE BRODOVA GORIVOM SA PRATEĆIM OBJEKTIMA NA KOPNU, NA KOJIMA SU POSTAVLjENI SNABDEVAČKA JEDINICA, PRIPADAJUĆI REZERVOARI, CEVOVOD SA OPREMOM, UREĐAJI I INSTALACIJE, TRANSPORTNA JEDINICA, MERILA I DRUGI ODGOVARAJUĆI UREĐAJI, OPREMA I INSTALACIJE ZA SNABDEVANjE BRODOVA GORIVOM I KOJI ČINE TEHNIČKO-TEHNOLOŠKU CELINU (U DALjEM TEKSTU: BUNKER PLUTAJUĆA STANICA), ZA ČIJI RAD JE POTREBNO ODOBRENjE ZA OBAVLjANjE LUČKE DELATNOSTI;

10) vatrogasno spasilačko plovilo je plovilo registrovano i opremljeno za gašenje požara i ostale tehničko-tehnološke intervencije i spasilačke aktivnosti na vodi;

11) vlasnik plovila je fizičko ili pravno lice koje je kao vlasnik upisano u jedan od upisnika;

12) vodni put je deo unutrašnjih voda na kome se obavlja plovidba, kategorisan i otvoren za plovidbu;

12A) VREME ODMORA JE VREME IZVAN RADNOG VREMENA I OBUHVATA PERIOD ODMORA NA PLOVILU U POKRETU, NA USIDRENOM ILI PRIVEZANOM PLOVILU, KAO I NA KOPNU, I NE OBUHVATA KRATKE PAUZE DO 15 MINUTA;

13) gliser je vrsta čamca koji pomoću sopstvenog pogonskog uređaja glisera po površini vode;

13A) DAN ODMORA JE PERIOD NEPREKINUTOG ODMORA U TRAJANjU OD 24 SATA, KOJI ČLAN POSADE PROVODI NA SLOBODNO IZABRANOM MESTU;

14) domaće plovilo je plovilo koje ima srpsku državnu pripadnost i koje je upisano u jedan od domaćih upisnika;

15) državni vodni put je vodni put na kome važi državni režim plovidbe na kome je bez posebnog odobrenja dozvoljena plovidba samo plovilima pod zastavom Republike Srbije;

16) elektronske plovidbene karte su baze podataka, standardizovane u pogledu sadržine, strukture i formata, koje se daju na upotrebu putem Inland ECDIS opreme;

16A) ES-TRIN STANDARD JE EVROPSKI STANDARD KOJIM SE UTVRĐUJU TEHNIČKA PRAVILA ZA PLOVILA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE;

17) zimovnik je izgrađeni ili prirodni vodni prostor na vodnom putu koji je uređen i osposobljen tako da predstavlja sigurno sklonište za plovila od oštećenja ledom, visokog vodostaja ili ostalih vremenskih nepogoda;

17a) zimsko sklonište je prirodni deo vodnog prostora na vodnom putu, luke ili pristaništa, koje služi za vanredni smeštaj plovila radi zaštite od oštećenja prilikom neposrednog dolaska leda, velike vode ili ostalih vremenskih nepogoda;

18) Inland ECDIS je elektronski prikaz plovidbenih karata i informacioni sistem za unutrašnju plovidbu koji prikazuje odabrane informacije iz Sistema elektronskih plovidbenih karata za unutrašnju plovidbu (Inland SENC), i po izboru informacije prikupljene drugim plovidbenim senzorima;

18A) INFRASTRUKTURA ZA PRETOVAR ALTERNATIVNIH GORIVA JE POKRETNA ILI NEPOKRETNA LUČKA INFRASTRUKTURA KOJA OMOGUĆAVA DA SE U LUCI ILI PRISTANIŠTU VRŠI SNABDEVANjE BRODOVA POGONSKOM ENERGIJOM IZ IZVORA KAO ŠTO SU ELEKTRIČNA ENERGIJA, VODONIK, BIOGORIVA, SINTETIČKA I PARAFINSKA GORIVA, PRIRODNI GAS, UKLjUČUJUĆI BIOMETAN U GASOVITOM STANjU (KOMPRIMOVANI PRIRODNI GAS I UTEČNjENI PRIRODNI GAS), KAO I TEČNI NAFTNI GAS KOJI SLUŽI, MAKAR DELIMIČNO, KAO ZAMENA ZA IZVORE SNABDEVANjA SAOBRAĆAJA POGONSKOM ENERGIJOM IZ FOSILNIH GORIVA I KOJI IMAJU MOGUĆNOST DA DOPRINESU SMANjIVANjU UGLjENIKA I TAKO DOPRINESU SMANjENjU NEGATIVNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U SEKTORU SAOBRAĆAJA;

19) javno plovilo je plovilo koje upotrebljava državni organ, a koje nije ratno plovilo i koje služi isključivo u neprivredne svrhe;

20) jahta je plovilo koje služi za rekreaciju, sport i razonodu, koje može da se koristi za lične potrebe ili za privrednu delatnost;

21) ledolomac je brod registrovan i opremljen za razbijanje leda;

22) luka je vodni i sa vodom povezani prostor koji je izgrađen i opremljen za prijem domaćih brodova i brodova strane zastave, njihovo ukrcavanje i iskrcavanje, skladištenje, doradu i oplemenjivanje robe, prijem i isporuku robe drugim vidovima transporta (drumski, železnički, intermodalni i cevovodni transport), ukrcavanje i iskrcavanje putnika, kao i za pružanje drugih logističkih usluga potrebnih za razvoj privrede u zaleđu luke. Lučki terminali, sidrišta, kao i delovi vodnog puta koji omogućavaju obavljanje lučke delatnosti su sastavni delovi luka;

23) lučka akvatorija je deo vodnog puta u sastavu lučkog područja, po prirodi prostor neposredno vezan uz obalu, izdvojena sidrišta i slično;

23a) lučka koncesija je pravo koje se stiče ugovorom kojim je uređeno davanje lučke koncesije za usluge sa pravom na komercijalno korišćenje konkretne usluge, odnosno lučke koncesije za javne radove sa pravom na komercijalno korišćenje izvedenih radova, koje Agencija za upravljanje lukama ustupa domaćem ili stranom pravnom licu na određeno vreme pod posebno propisanim uslovima, uz plaćanje koncesione naknade od strane koncesionara koji snosi rizik vezan za komercijalno korišćenje predmeta koncesije. Komercijalni rizik u korišćenju radova ili usluga obuhvata rizik potražnje ili rizik ponude ili i rizika potražnje i rizika ponude;

24) lučke usluge su usluge komercijalne prirode koje se obavljaju u lukama, odnosno pristaništima uz naknadu prema lučkim tarifama;

25) lučki korisnik je lice koje koristi jednu ili više lučkih usluga;

26) lučki operater je pravno lice koje obavlja jednu ili više lučkih delatnosti;

26A) LUČKO ZEMLjIŠTE JE IZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE NA KOME SU IZGRAĐENE LUČKE GRAĐEVINE I OBJEKTI KOJI SE KORISTI ZA OBAVLjANjE LUČKE DELATNOSTI, KAO I NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE KOJE SE MOŽE PRIVESTI NAMENI ZA OBAVLjANjE LUČKE DELATNOSTI, KOJE JE OBUHVAĆENO LUČKIM PODRUČJEM KOJE SE UTVRĐUJE U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA;

27) lučko područje je područje luke ili pristaništa koje se koristi za obavljanje lučke delatnosti, kojim upravlja Agencija za upravljanje lukama i na kojem važi poseban režim kontrole dolaska i odlaska plovila, kao i ulaska i izlaska vozila i lica. LUČKO PODRUČJE OBUHVATA LUČKO ZEMLjIŠTE, KAO I PARCELE VODNOG ZEMLjIŠTA NA KOJIMA SE USTANOVLjAVA PRAVO SLUŽBENOSTI ZA IZGRADNjU LUČKE INFRASTRUKTURE U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA I ZAKONA KOJIM SE UREĐUJU VODE;

28) marina je pristanište za posebne namene na vodnom putu namenjeno za prihvat, čuvanje i opremu plovila koja služe za rekreaciju, sport i razonodu;

28a) menadzer je pravno lice koje je preuzelo odgovornost za upravljanje poslovanjem i/ili tehničko održavanje broda i/ili popunjavanje broda posadom, odnosno za obavljanje drugih poslova u skladu sa standardnim Baltic and International Maritime Council (BIMCO) sporazumom o upravljanju brodom;

29) međudržavni vodni put je vodni put na kome važi međudržavni režim plovidbe na kome je dozvoljena plovidba plovila pod zastavom Republike Srbije i granične države na tom vodnom putu;

30) međunarodni vodni put je vodni put na kome važi međunarodni režim plovidbe na kome je dozvoljena plovidba plovilima svih zastava;

30A) MOBILNI RADNIK JE SVAKI RADNIK KOJI JE KAO ČLAN POSADE BRODA ZAPOSLEN U SLUŽBI PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE JE REGISTROVANO I OBAVLjA DELATNOST PREVOZA ROBE ILI PUTNIKA U UNUTRAŠNjOJ PLOVIDBI;

30B) NOĆNI RAD JE RAD U VREMENSKOM PERIODU OD 23.00 DO 06.00 ČASOVA UJUTRO;

31) premor je stanje člana posade nastalo kao rezultat nedostatka odmora ili bolesti i ogleda se u odstupanju od normalnog ponašanja i brzine reagovanja;

32) ploveće telo je splav ili druga konstrukcija, objekat ili spojena struktura sposobna za plovidbu, koja nije brod, tehnički plovni objekat, čamac ili plutajući objekat;

33) plovidbena nezgoda je vanredni događaj na unutrašnjim vodama nastao u plovidbi ili iskorišćavanju plovila, vodnog puta ili objekta na njemu pri kojem je došlo do ljudskih žrtava ili telesnih povreda, materijalne štete ili zagađivanja životne sredine;

34) plovni put je deo vodnog puta propisane dubine, širine i drugih tehničkih karakteristika, koji je uređen, obeležen i bezbedan za plovidbu;

35) plovilo je brod, tehnički plovni objekat, jahta, čamac, ploveće telo, plutajući objekat, plovilo koje obavlja ribolov i drugi objekat koji je osposobljen za plovidbu i koji učestvuje u plovidbi;

36) plovilo Evropske unije je plovilo koje ima državnu pripadnost jedne od država članica Evropske unije i namenu prema propisima države u kojoj je registrovano;

36a) plovilo za rekreaciju je plovilo koje je namenjeno za sport i razonodu čija je dužina trupa od 2,5 m do 24 m, nezavisno od vrste pogona;

37) plovilo koje obavlja ribolov je plovilo koje je namenjeno za ribolov uz pomoć mreže, uzica, ribarske koče ili drugih ribolovnih sprava koje ograničavaju sposobnost manevrisanja, osim plovila koje je namenjeno za ribolov vučenjem udice ili drugim ribolovnim spravama koje ne ograničavaju sposobnost manevrisanja;

38) plutajući objekat je plovilo bez sopstvenog pogona koje po pravilu nije predviđeno za premeštanje niti za obavljanje posebnih radova na unutrašnjim vodama (kupatilo, hangar, vodenica, ribarska tikvara, kuća za odmor, ponton, pontonski most, stambena lađa, ugostiteljski objekat, splav kućica, plutajuća radionica i slično);

38A) PLUTAJUĆI OBJEKAT ZA UKRCAVANjE I ISKRCAVANjE PUTNIKA ILI SNABDEVANjE BRODOVA GORIVOM JE DEO LUČKE INFRASTRUKTURE KOJI SE KORISTI ZA UKRCAVANjE I ISKRCAVANjE PUTNIKA U OKVIRU UTVRĐENOG LUČKOG PODRUČJA, ODNOSNO ZA SNABDEVANjE BRODOVA POGONSKIM GORIVOM U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA ILI UKRCAVANjE I ISKRCAVANjE PUTNIKA U DOMAĆOJ LINIJSKOJ PLOVIDBI U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE TRGOVAČKA PLOVIDBA, I SASTOJI SE OD PLOVILA BEZ SOPSTVENOG POGONA (PONTON ILI BROD KOJI JE PROMENIO NAMENU U PLUTAJUĆI OBJEKT) KOJE JE VOĐICAMA PRIVEZANO NA ŠIPOVE KOJI SU DUBOKO TEMELjENI U VODNO ZEMLjIŠTE I ZA KOJE UPRAVA ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU VRŠI TEHNIČKI PREGLED U ODNOSU NA PLOVILO, A DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE IZDAJE USLOVE ZA IZRADU, KAO I SAGLASNOST NA PROJEKAT ZA POBIJANjE ŠIPOVA KOJI OBAVEZNO SADRŽI PRORAČUN, ODNOSNO ISPITIVANjE OPŠTE STABILNOSTI KONSTRUKCIJE NA VETAR, TALASE, UDAR PLOVILA I UTICAJ LEDA, A NA OSNOVU GEODETSKOG I GEOLOŠKOG ELABORATA, KAO I HIDRAULIČKO-HIDROLOŠKIH I SEIZMIČKIH USLOVA NA DATOJ LOKACIJI. ZA POBIJANjE ŠIPOVA U CILjU POSTAVLjANjA PLUTAJUĆEG OBJEKTA NADLEŽNO JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE IZDAJE VODNE USLOVE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU VODE, VAN POSTUPKA OBJEDINjENE PROCEDURE. POSTAVLjANjE I UPOTREBA PLUTAJUĆEG OBJEKTA ZA UKRCAVANjE I ISKRCAVANjE PUTNIKA ILI SNABDEVANjE BRODOVA GORIVOM NE PODLEŽE OBAVEZI DOBIJANjA GRAĐEVINSKE, ODNOSNO UPOTREBNE DOZVOLE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PLANIRANjE I IZGRADNjA;

39) postojeći brod je brod koji nije u gradnji;

40) potiskivani sastav je čvrsto povezani sastav plovila, osim čamaca, od kojih je najmanje jedan postavljen ispred potiskivača;

41) potisnica je teretni brod bez sopstvenog pogona i bez sopstvenog kormilarskog uređaja;

42) potisnica pomorskog broda je potisnica konstruisana da se nosi na pomorskim brodovima i da plovi na vodnim putevima;

42A) PRIVEZIŠTE ZA ČAMCE JE OBJEKAT OPREMLjEN ZA PRIHVAT I ČUVANjE ČAMACA, KOJI SE SASTOJI OD BOVA KOJE SE KORISTE ZA PRIVEZ ČAMACA ILI OD PONTONA UZ KOJE SE PRIVEZUJU ČAMCI;”

43) priznato klasifikaciono društvo je klasifikaciono društvo koje je priznato u skladu sa posebnim propisom;

44) prijemna stanica je plovilo ili postrojenje na kopnu određeno od strane nadležnog organa za prijem štetnih predmeta ili materija koje nastaju na plovilu;

44A) PRISTAN JE DEO LUČKE INFRASTRUKTURE NAMENjEN ZA UKRCAVANjE I ISKRCAVANjE ROBE I PUTNIKA U OKVIRU UTVRĐENOG LUČKOG PODRUČJA I PREDSTAVLjA GRAĐEVINSKI OBJEKAT U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE PLANIRANjE I IZGRADNjA KOJI SE SASTOJI OD OBJEKTA IZGRAĐENOG OD ARMIRANOG PLUTAJUĆEG BETONA, BRODOGRAĐEVINSKOG ČELIKA ILI DRUGIH ODGOVARAJUĆIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA, KOJI JE VOĐICAMA POVEZAN SA ŠIPOVIMA, ODNOSNO DOLFINIMA, KOJI SU DUBOKO UTEMELjENI U VODNO ZEMLjIŠTE I SA NjIMA ČINI FUNKCIONALNU CELINU. SASTAVNI DEO PRISTANA ČINI I PRISTUPNI MOST KOJI SE U ZAVISNOSTI OD RASPOLOŽIVE DUBINE PRISTUPNOG PLOVNOG PUTA VOĐICAMA POVEZUJE SA ŠIPOVIMA. PRISTAN SE MOŽE SASTOJATI I OD ŠIPOVA, ODNOSNO DOLFINA, KOJI SU DUBOKO UTEMELjENI U VODNO ZEMLjIŠTE, UZ KOJE PRISTAJU BRODOVI RADI PRETOVARA ROBE KOJA SE UKRCAVA ILI ISKRCAVA UPOTREBOM ODGOVARAJUĆE PRETOVARNE MEHANIZACIJE KOJA SE POSTAVLjA NA OSLONCE IZMEĐU ŠIPOVA;

45) pristanište je vodni i sa vodom povezani prostor koji je izgrađen i opremljen za prijem domaćih brodova, njihovo ukrcavanje i iskrcavanje, kao i po potrebi skladištenje samo određene vrste robe, odnosno za ukrcavanje i iskrcavanje putnika;

46) putnik je svako lice na plovilu, osim dece mlađe od jedne godine, lica zaposlenih na plovilu u bilo kom svojstvu i članova njihove porodice;

47) putnički brod je brod registrovan za prevoz više od 12 putnika;

47A) RADNO VREME JE VREME TOKOM KOJEG ČLAN POSADE U SKLADU SA UPUTSTVIMA POSLODAVCA ILI NjEGOVOG ZASTUPNIKA RADI NA PLOVILU, UZ PLOVILO ILI ZA PLOVILO, TOKOM KOJEG JE RASPOREĐEN ZA RAD ILI MORA DA BUDE SPREMAN ZA RAD (DEŽURSTVO);

47B) RASPORED RADA JE PLAN RADNIH DANA I DANA ODMORA, SA KOJIM JE POSLODAVAC UNAPRED UPOZNAO ČLANA POSADE;”

48) rasprema je privremeno povlačenje broda, odnosno tehničkog plovnog objekta iz upotrebe i njihov smeštaj na određenom delu vodnog puta u trajanju od najkraće 30 dana do godinu dana (kratka rasprema) ili duže od godinu dana (duga rasprema), tokom koje se na brodu ne mogu nalaziti roba, odnosno putnici;

49) ratno plovilo je plovilo koje je pod komandom oružanih snaga, a čija je posada vojna;

50) Rečni informacioni servisi (RIS) su usaglašene informacione usluge namenjene kao podrška upravljanju plovidbom na vodnim putevima uključujući, ako je to opravdano, vezu sa drugim vidovima saobraćaja;

51) rečno-morski brod je brod naročite konstrukcije čiji su gaz i druga konstrukciona svojstva takva da može ploviti u delu plovidbe na moru, kao i po unutrašnjim vodama;

52) sastav je tegljeni, potiskivani ili bočni sastav;

53) sanitetsko plovilo je plovilo registrovano i opremljeno za zbrinjavanje povređenih i obolelih;

54) Servis za upravljanje brodskim saobraćajem (VTS) je standard usvojen od strane Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu i koji predstavlja servis za pružanje usluga u cilju unapređenja bezbednosti i efikasnosti brodskog saobraćaja i zaštite životne sredine, osposobljen za uspostavljanje komunikacije sa učesnicima u saobraćaju i da odgovori potrebama saobraćaja u području obavezne primene VTS;

54A) SEZONA JE PERIOD OD NAJVIŠE DEVET UZASTOPNIH MESECI U OKVIRU 12 MESECI U TOKU KOGA JE DELATNOST ZBOG SPOLjNIH USLOVA, KAO ŠTO SU VREMENSKE PRILIKE ILI TURISTIČKA POTRAŽNjA, VEZANA ZA ODREĐENI DEO GODINE;

55) sidrište je opremljeni i obeleženi deo vodnog puta na kojem se može vršiti bezbedno sidrenje i manevrisanje plovila;

56) skela je plovilo namenjeno za prevoz lica, robe i životinja sa jedne na drugu obalu unutrašnjih voda;

57) skelski prelaz je deo unutrašnjih voda sa izgrađenim i uređenim prilaznim putevima, opremljen za bezbedno pristajanje skele, ukrcavanje i iskrcavanje lica, stvari i životinja koje se prevoze skelom;

58) sklonište je prirodni deo vodnog prostora na vodnom putu, koji služi za nužni smeštaj plovila radi zaštite od meteoroloških i hidroloških nepogoda;

59) skuter je vrsta čamca koji koristi sopstveni pogonski uređaj, koji se koristi za skijanje na vodi ili izvođenje figura (vodeni skuter, dzet bicikl, dzet ski i slično);

60) stanje opijenosti je stanje člana posade kod kojeg je lekarskim pregledom i drugim metodama i aparatima, analizom krvi i/ili urina utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu  merenjem količine alkohola u litru izdahnutog vazduha, kao i kod kojeg je lekarskim pregledom, upotrebom odgovarajućih sredstava ili uređaja, ili analizom krvi i/ili urina utvrđeno prisustvo u organizmu opojnih droga ili drugih materija koje menjaju stanje svesti;

61) strano plovilo je plovilo koje ima stranu državnu pripadnost i namenu prema propisima države u kojoj je registrovano;

62) tanker je brod registrovan za prevoz tereta u tečnom stanju;

63) tegljač, odnosno potiskivač je brod registrovan za tegljenje ili potiskivanje drugih plovila;

64) tegljeni sastav je sastav od jednog ili više plovila, osim čamaca, koje tegli jedan ili više tegljača;

65) tegljenica je teretni brod bez sopstvenog pogona koji ima sopstveni kormilarski uređaj;

66) teretni brod je brod registrovan za prevoz tereta;

67) tehnički plovni objekat je objekat opremljen mehaničkim uređajem za obavljanje tehničkih radova na unutrašnjim vodama sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem ili bez njega (ploveća naprava, bager, mehanički pobijač pilona, elevator, dizalica, ploveća kosačica, platforma i slično);

68) trgovačka mornarica obuhvata brodove i druga plovila, osim ratnih plovila;

69) ulje je svako postojano ulje, sirova nafta, teško dizel-ulje, mazivo-ulje i životinjska, biljna ulja i masti, bez obzira na to da li se prevozi plovilom kao teret ili kao gorivo za pogon plovila;

70) unutrašnje vode su reke, kanali i jezera na teritoriji Republike Srbije;

71) unutrašnja plovidba je plovidba koja se obavlja na vodnom putu;

72) čamac je plovilo, osim tegljača i potiskivača, bez obzira na njegovu dužinu i zapreminu, registrovano za plovidbu na unutrašnjim vodama, čija dužina trupa iznosi manje od 20 m i čiji je proizvod dužine, širine i maksimalnog gaza manji od zapremine od 100 m³, a koje prevozi najviše 12 lica;

72a) čamac za privredne svrhe je čamac za obavljanje javnog prevoza (prevoz putnika i/ili stvari uz naplatu), za obavljanje registrovane privredne delatnosti (privredni ribolov, tegljenje ili potiskivanje skele i dr.) ili za više navedenih namena;

72B) ČLAN POSADE KOJI RADI NOĆU JE:

1) ČLAN POSADE KOJI UOBIČAJENO TOKOM NOĆI ODRADI NAJMANjE TRI SATA SVOG SVAKODNEVNOG RADNOG VREMENA;

2) ČLAN POSADE KOJI PO POTREBI TOKOM NOĆI ODRADI ODREĐENI DEO SVOG GODIŠNjEG RADNOG VREMENA, KOJI JE UTVRĐEN OVIM ZAKONOM, ODNOSNO KOLEKTIVNIM UGOVOROM ILI SPORAZUMOM KOJI SU SOCIJALNI PARTNERI ZAKLjUČILI NA NACIONALNOM ILI REGIONALNOM NIVOU;

72V) ČLAN POSADE KOJI RADI U SMENAMA JE ČLAN POSADE KOJI RADI PO RASPOREDU RADA U SMENAMA;

73) štetni predmeti i materije su otpad koji nastaje na plovilu, uključujući otpad koji nastaje od rada plovila, otpad od tereta, preostali teret i ostatke tereta.

SVI TERMINI KOJIMA SU U OVOM ZAKONU OZNAČENI POLOŽAJI, PROFESIJE, ODNOSNO ZANIMANjA, IZRAŽENI U GRAMATIČKOM MUŠKOM RODU, PODRAZUMEVAJU PRIRODNI MUŠKI I ŽENSKI ROD LICA NA KOJE SE ODNOSE.

Član 13.

Tehničko održavanje vodnih puteva obuhvata planiranje i izvršenje poslova:

1) održavanja propisanih tehničkih karakteristika plovnog puta;

2) izgradnje i održavanja hidrotehničkih objekata;

3) postavljanja, održavanja i obezbeđenja pravilnog funkcionisanja objekata bezbednosti plovidbe;

4) uklanjanja sa plovnog puta plutajućih i potonulih predmeta koji ugrožavaju bezbednost plovidbe;

5) hidrografskih merenja; 

6) interventnog održavanja plovnog puta po nalogu inspektora bezbednosti plovidbe;

7) obeležavanja vodnih puteva I UPRAVLjANjA ATON SISTEMOM OBELEŽAVANjA PLOVNIH PUTEVA;

8) upravljanja Rečnim informacionim servisima (RIS).

Hidrotehnički objekti iz stava 1. tačka 2) ovog člana obuhvataju obaloutvrde, napere, paralelne građevine sa traverzama, pregrade, pragove, kaskade i ševrone.

Tehničko održavanje međunarodnih, međudržavnih i državnih vodnih puteva, vrši se u skladu sa godišnjim Programom tehničkog održavanja koji se donosi u skladu sa akcionim planom iz člana 9. ovog zakona.

Godišnji program tehničkog održavanja međunarodnih, međudržavnih i državnih vodnih puteva donosi Vlada na predlog ministarstva.

Tehničko održavanje državnih vodnih puteva na teritoriji autonomne pokrajine vrši se u skladu sa godišnjim Programom tehničkog održavanja koji se donosi u skladu sa akcionim planom iz člana 9. ovog zakona.

Godišnji program tehničkog održavanja državnih vodnih puteva na teritoriji autonomne pokrajine donosi nadležni organ autonomne pokrajine.

Način tehničkog održavanja međunarodnih, međudržavnih i državnih vodnih puteva propisuje ministar, a državnih vodnih puteva na teritoriji autonomne pokrajine propisuje nadležni organ autonomne pokrajine.

ODRŽAVANjE PROPISANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA PLOVNOG PUTA IZ STAVA 1. TAČKA 1) OVOG ČLANA KOJE SE VRŠI BAGEROVANjEM, KAO I OBAVLjANjE POSLOVA PRIPREME ZIMOVNIKA ZA POČETAK ZIMSKOG PERIODA, DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE VRŠI KAO POSLOVE SEZONSKOG KARAKTERA.

Član 17.

Direkcija obavlja stručne poslove koji se odnose na:

1) tehničko održavanje i razvoj vodnih puteva iz člana 16.  ovog zakona i objekte bezbednosti plovidbe na njima osim brodskih prevodnica i brana;

2) praćenje, analizu i obaveštavanje o stanju plovnosti vodnih puteva iz člana 16.  ovog zakona;

3) izradu tehničke dokumentacije iz oblasti vodnih puteva iz člana 16.  ovog zakona;

4) uspostavljanje, održavanje i razvoj Rečnih informacionih servisa (RIS) I ATON SISTEMA OBELEŽAVANjA PLOVNIH PUTEVA;

5) održavanje i obeležavanje zimovnika otvorenih za zimovanje stranih i domaćih brodova i sidrišta na vodnim putevima iz člana 16.  ovog zakona;

6) donosi sigurnosni plan iz člana 200. ovog zakona;

7) druge poslove određene zakonom.

U okviru svoje nadležnosti Direkcija obavlja sledeće upravne poslove:

1) daje uslove iz člana 37. stav 1 USLOVE I SAGLASNOST IZ ČLANA 37. ST. 1. I 6, odnosno člana 37a stav 1. ovog zakona i mišljenje iz člana 57. stav 3. ovog zakona;

3) vodi evidenciju izdatih akata iz tačke 1) ovog stava.

Član 18.

Direkcija može da pruža stručne usluge vezane za izradu projektne dokumentacije, obeležavanje prepreka i objekata na vodnom putu, izvođenje hidrografskih snimanja i hidrotehničkih radova na vodnim putevima za komercijalne potrebe korisnika.

Za stručne usluge iz stava 1. ovog člana plaća se taksa.

Sredstva od taksi iz stava 2. ovog člana su vrsta prihoda nastalih upotrebom javnih sredstava u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje budzetski sistem.

Stručne usluge iz stava 1. ovog člana plaćaju korisnici.

Visinu taksi koje se naplaćuju za pružanje stručnih usluga iz stava 1. ovog člana određuje ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija.

Sredstva ostvarena po osnovu pruženih stručnih usluga prihod su budzeta Republike Srbije.

DIREKCIJA MOŽE DA PRUŽA USLUGE VEZANE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, OBELEŽAVANjE PREPREKA I OBJEKATA NA VODNOM PUTU I IZVOĐENjE HIDROGRAFSKIH SNIMANjA ZA KOMERCIJALNE POTREBE KORISNIKA.

KORISNICI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ZA PRUŽANjE USLUGA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SNOSE TROŠKOVE REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE VRSTE USLUGA VEZANIH ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, OBELEŽAVANjE PREPREKA I OBJEKATA NA VODNOM PUTU I IZVOĐENjE HIDROGRAFSKIH SNIMANjA ZA KOMERCIJALNE POTREBE KORISNIKA.

Član 37.

Pre početka izrade tehničke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, adaptaciju i sanaciju prevodnica, plovnih kanala i drugih hidrotehničkih objekata (obaloutvrda, napera, paralelnih građevina sa traverzama, pregrada, pragova, kaskada, ševrona, kejskih zidova, mostova), pristana na šipovima, za postavljanje kablova i cevovoda, kao i drugih objekata od uticaja na bezbednost plovidbe na međunarodnim i međudržavnim vodnim putevima u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, potrebno je pribaviti nautičke uslove za projektovanje koje izdaje lučka kapetanija i uslove za projektovanje koji se odnose na vodne puteve koje izdaje Direkcija.

Pre početka izrade tehničke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, adaptaciju i sanaciju objekata iz stava 1. ovog člana na državnim vodnim putevima, potrebno je pribaviti uslove za projektovanje ovlašćenog pravnog lica za tehničko održavanje državnih vodnih puteva, a na državnim vodnim putevima koji se nalaze na teritoriji autonomne pokrajine, ovlašćenog pravnog lica za tehničko održavanje državnih vodnih puteva na teritoriji autonomne pokrajine.

Uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana pribavljaju se u okviru objedinjene procedure u postupcima za izdavanje akata u ostvarivanju prava na izgradnju, koja je propisana zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, sa rokom važenja od dve godine.

Početak radova na objektima iz st. 1. i 2. ovog člana, investitor je dužan da prijavi nadležnoj lučkoj kapetaniji najkasnije 15 dana pre početka izvođenja radova.

Nadležna lučka kapetanija dužna je da najkasnije osam dana pre početka radova obavesti učesnike u plovidbi o promenama uslova plovidbe koje će nastati kao posledica izvođenja radova na vodnom putu, putem saopštenja brodarstvu ili putem sredstava javnog informisanja.

Pre početka izvođenja radova na međunarodnim i međudržavnim vodnim putevima koji ne podležu izdavanju akata u ostvarivanju prava na izgradnju u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, potrebno je pribaviti nautičku saglasnost koju izdaje nadležna lučka kapetanija i saglasnost koju izdaje Direkcija.

Član 37a

Pre početka izrade tehničke dokumentacije za izgradnju luka i pristaništa, ODNOSNO PRISTANA u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja, potrebno je pribaviti uslove za projektovanje koje izdaje Agencija za upravljanje lukama, nautičke uslove za projektovanje koje izdaje lučka kapetanija, kao i uslove za projektovanje koji se odnose na vodne puteve koje izdaje Direkcija.

Uslovi iz stava 1. ovog člana izdaju se za luke i pristaništa za koje je utvrđeno lučko područje. 

Uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana pribavljaju se u okviru objedinjene procedure u postupcima za izdavanje akata u ostvarivanju prava na izgradnju koja je propisana zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, sa rokom važenja od dve godine.

Lokacijski uslovi u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja, izdaju se lučkom operateru koji je stekao odobrenje za obavljanje lučke delatnosti, odnosno lučku koncesiju u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 38.

Delove obale i vodnog prostora na kojima se mogu graditi hidrotehnički objekti (brodske prevodnice, plovni kanali, obaloutvrde, naperi, paralelne građevine sa traverzama, pregrade, pragovi, kaskade, ševroni, kejski zidovi i mostovi), pristani na šipovima i postavljati plutajući objekti POSTAVLjATI PLUTAJUĆI OBJEKTI ZA UKRCAVANjE I ISKRCAVANjE PUTNIKA ILI SNABDEVANjE BRODOVA GORIVOM I PRIVEZIŠTA ZA ČAMCE, KAO I USLOVE I NAČIN POSTAVLjANjA PLUTAJUĆIH OBJEKAT ZA UKRCAVANjE I ISKRCAVANjE PUTNIKA I PRIVEZIŠTA ZA ČAMCE, određuje nadležni organ lokalne samouprave u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava.

Na propise i druge opšte akte koje donose nadležni organi lokalne samouprave koji uređuju materiju određivanja delova obale i vodenog prostora na kojima se mogu graditi hidrotehnički objekti i postavljati plutajući objekti I PRIVEZIŠTA ZA ČAMCE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, kao i na plan postavljanja plutajućih objekata, prethodno se pribavlja saglasnost ministarstva i ovlašćenog pravnog lica za tehničko održavanje državnih vodnih puteva, odnosno ovlašćenog pravnog lica za tehničko održavanje državnih vodnih puteva na teritoriji autonomne pokrajine.

Ako se propisi i drugi opšti akti iz stava 2. ovog člana odnose na vodne puteve na kojima druga privredna društva ili druga pravna lica imaju pravo upravljanja, odluka se donosi po prethodno pribavljenoj saglasnosti tog privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica.

Propisom i drugim opštim aktom iz stava 2. ovog člana, može da se odredi i mesto za postavljanje pristana za ukrcavanje i iskrcavanje putnika kao dela lučke suprastrukture PLUTAJUĆEG OBJEKTA ZA UKRCAVANjE I ISKRCAVANjE PUTNIKA KAO DELA LUČKE INFRASTRUKTURE putničkog terminala u sastavu luke ili putničkog pristaništa.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, mesto koje je određeno za postavljanje pristana za ukrcavanje i iskrcavanje putnika PLUTAJUĆEG OBJEKTA ZA UKRCAVANjE I ISKRCAVANjE PUTNIKA mora da bude obuhvaćeno lučkim područjem.

Član 39.

Investitor, upravljač ili vlasnik objekta ili sredstva koje predstavlja stalnu ili privremenu prepreku na vodnom putu (mostovi, kablovi, cevovodi, potonuli objekti i slično), dužan je da, u roku određenom od lučke kapetanije INSPEKTORA BEZBEDNOSTI PLOVIDBE, postavi i održava svetla i znakove za obeležavanje te prepreke, a po potrebi i da tu prepreku ukloni sa vodnog puta.

Ako lice iz stava 1. ovog člana ne postavi propisano svetlo ili drugi znak ili ako postavljeno svetlo ili drugi znak ne održava u ispravnom stanju ili ne ukloni prepreku, Direkcija, odnosno ovlašćeno pravno lice za tehničko održavanje državnih vodnih puteva, odnosno ovlašćeno pravno lice za tehničko održavanje državnih vodnih puteva na teritoriji autonomne pokrajine, po nalogu lučke kapetanije, a na teret tog lica, postaviće propisano svetlo ili drugi znak, odnosno neispravno svetlo ili drugi znak će dovesti u ispravno stanje ili ukloniti prepreke.

Član 49.

Brodar, zapovednik ili drugo odgovorno lice na plovilu, kao i posada, Agencija za upravljanje lukama, Direkcija, ovlašćeno pravno lice za tehničko održavanje državnih vodnih puteva i ovlašćeno pravno lice za tehničko održavanje državnih vodnih puteva na teritoriji autonomne pokrajine, kao i drugi državni organi čiji rad utiče na bezbednost plovidbe, u okviru njihove nadležnosti dužni su da:

1) organizuju i trajno obezbede obavljanje poslova koji se odnose na bezbednost plovidbe;

2) prijave nadležnoj lučkoj kapetaniji I INSPEKTORU BEZBEDNOSTI PLOVIDBE svaku promenu na plovnom putu i na objektima bezbednosti plovidbe;

3) evidentiraju podatke koji su od značaja za bezbednost plovidbe.

Član 86.

Pregledi postojećih brodova mogu biti osnovni, redovni, kontrolni i vanredni VANREDNI I DOBROVOLjNI.

Član 87.

Obavezi vršenja osnovnog pregleda podleže postojeći brod, i to:

1) pre njegovog upisa u upisnik brodova, ako nadzor nad njegovom gradnjom ili prepravkom nije vršila Uprava;

2) svaki put kada se brodu trajno menja njegova namena ili proširuju zone plovidbe, i to pre početka njegovog korišćenja;

3) svaki put kada se na brodu vrši popravka ILI PREPRAVKA kojom se menjaju njegove konstrukcione osobine i svojstva pogonskih uređaja, i to pre početka njegovog korišćenja.

Obavezi vršenja osnovnog pregleda ne podleže brod kome je Uprava u skladu sa članom 104. st. 1, 3. i 4. ovog zakona priznala Svedočanstvo zajednice ČLANOM 104. STAV 3. OVOG ZAKONA PRIZNALA SVEDOČANSTVO UNIJE ZA UNUTRAŠNjU PLOVIDBU koje je nadležni organ zemlje članice Evropske unije izdao u skladu sa propisom Evropske unije kojim se uređuju tehnički zahtevi za brodove unutrašnje plovidbe, odnosno ispravu o sposobnosti broda za plovidbu koja je izdata u skladu sa propisima Centralne komisije za plovidbu Rajnom.

Član 88.

Redovnim pregledom utvrđuje se da li stanje broda odgovara odredbama Tehničkih pravila, a kontrolnim pregledom proverava se pravilno održavanje broda.

OBAVEZI VRŠENjA REDOVNOG PREGLEDA PODLEŽE BROD KOME JE UPRAVA U SKLADU SA ČLANOM 104. STAV 3. OVOG ZAKONA PRIZNALA SVEDOČANSTVO UNIJE ZA UNUTRAŠNjU PLOVIDBU KOJE JE NADLEŽNI ORGAN ZEMLjE ČLANICE EVROPSKE UNIJE IZDAO U SKLADU SA PROPISOM EVROPSKE UNIJE KOJIM SE UREĐUJU TEHNIČKI ZAHTEVI ZA PLOVILA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE, ODNOSNO ISPRAVU O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU KOJA JE IZDATA U SKLADU SA PROPISIMA CENTRALNE KOMISIJE ZA PLOVIDBU RAJNOM, PO ISTEKU ROKA VAŽENjA OVIH ISPRAVA.

Član 89.

Vanredni pregled broda vrši se:

1) posle pretrpljene havarije ili utvrđenog nedostatka broda, ako po nalazu lučke kapetanije INSPEKTORA BEZBEDNOSTI PLOVIDBE pretrpljena havarija ili utvrđeni nedostatak broda utiče na sposobnost broda za plovidbu;

2) kada se vrše veće popravke ili obnova broda van zahteva koji proizlaze iz osnovnog, redovnog ili kontrolnog OSNOVNOG ILI REDOVNOG pregleda broda;

3) kada je brod bio u dugoj raspremi ili kada je rok važenja svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu istekao duže od godinu dana;

4) prilikom privremene promene namene ili proširenja zona plovidbe broda;

5) prilikom odlaganja redovnog i kontrolnog pregleda;

6) posle isteka važenja isprava iz člana 87. stav 2. ovog zakona.

DOBROVOLjNI PREGLED VRŠI SE NA ZAHTEV BRODARA IZMEĐU DVA REDOVNA PREGLEDA BRODA.

Član 90.

Tehnička pravila naročito sadrže:

1) zone plovidbe brodova;

2) brodograđevinske zahteve;

3) tehničke zahteve za rastojanje bezbednosti, nadvođe, merenje i izračunavanje tonaže, odnosno istisnine pri raznim gazovima pri baždarenju brodova, manevarsku sposobnost, kormilarski sistem, kormilarnicu, projekat motora, električnu i drugu opremu na brodu, bezbednost i zdravlje na radu članova posade i drugih lica na brodovima, uređaje za grejanje gorivom, kuhinjske i rashladne uređaje, uređaje na utečnjeni gas za potrebe stambenih i društvenih prostorija, radio uređaje i brodske cevovode;

4) posebne tehničke zahteve za putničke brodove, putničke jedrenjake, plovila predviđena da budu deo potiskivanog, tegljenog ili bočnog sastava, tehničke plovne objekte, plovila za hidrogradnju, istorijske brodove, kanalske barže, rečno-morske brodove, plovila dužine preko 110 m, brodove velikih brzina;

5) zahteve za stabilitet brodova;

6) opremu brodova koja se odnosi na posadu;

7) znakove bezbednosti (signalna sredstva);

8) tehničke zahteve za sprečavanje zagađivanja unutrašnjih voda sa brodova;

9) opremu i uređaje koje brod koristi za korišćenje usluga RIS-a;

10) zahteve za materijale i zavarivanje;

11) uputstva kojima se bliže uređuju pojedini tehnički zahtevi koji su obuhvaćeni Tehničkim pravilima;

12) rokove za postepenu prepravku određenih brodova i rokove primene.

TEHNIČKA PRAVILA NAROČITO SADRŽE:

1) ZONE PLOVIDBE BRODOVA;

2) PROPISIVANjE VAŽEĆEG ES-TRIN STANDARDA KOJIM SE UTVRĐUJU MINIMALNA TEHNIČKA PRAVILA ZA PLOVILA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE KOJA PLOVE NA UNUTRAŠNjIM VODNIM PUTEVIMA KOJI PRIPADAJU ZONAMA PLOVIDBE BRODOVA 1, 2, 3. I 4;

3) PODRUČJA MOGUĆIH DODATNIH TEHNIČKIH PRAVILA KOJA SE PRIMENjUJU NA PLOVILA KOJA PLOVE NA UNUTRAŠNjIM VODNIM PUTEVIMA ZONE 1. I 2;

4) PODRUČJA MOGUĆIH SNIŽENjA TEHNIČKIH PRAVILA KOJA SE PRIMENjUJU NA PLOVILIMA KOJA PLOVE NA UNUTRAŠNjIM VODNIM PUTEVIMA ZONE 3. I 4;

5) UPUTSTVA KOJIMA SE BLIŽE UREĐUJU POJEDINI TEHNIČKI ZAHTEVI KOJI SU OBUHVAĆENI TEHNIČKIM PRAVILIMA;

6) POSEBNE TEHNIČKE ZAHTEVE ZA BUNKER STANICE ZA SNABDEVANjE BRODOVA GORIVOM.

VAŽEĆI ES-TRIN STANDARD KOJIM SE UTVRĐUJU MINIMALNA TEHNIČKA PRAVILA ZA PLOVILA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE KOJA PLOVE NA UNUTRAŠNjIM VODNIM PUTEVIMA KOJI PRIPADAJU ZONAMA PLOVIDBE BRODOVA 1, 2, 3. I 4, UPRAVA OBJAVLjUJE NA SRPSKOM JEZIKU NA SVOJOJ INTERNET STRANICI.

Ministar utvrđuje Tehnička pravila.

VLADA PROPISUJE KATEGORIJE BRODSKIH POGONSKIH MAŠINA, NAČIN I POSTUPAK VRŠENjA PROVERE BRODSKIH POGONSKIH MAŠINA OD STRANE ORGANA ZA HOMOLOGACIJU BRODSKIH POGONSKIH MAŠINA I DRUGIH NADLEŽNIH ORGANA, ZAHTEVE U ODNOSU NA STAVLjANjE NA TRŽIŠTE, ODNOSNO ZABRANU ILI OGRANIČAVANjE STAVLjANjA NA TRŽIŠTE BRODSKIH POGONSKIH MAŠINA, NAČIN POSTUPANjA PROIZVOĐAČA, ZASTUPNIKA PROIZVOĐAČA, UVOZNIKA, DISTRIBUTERA I PROIZVOĐAČA ORIGINALNE OPREME, BITNE ZAHTEVE U ODNOSU NA EMISIJU IZDUVNIH GASOVA ZA HOMOLOGACIJU TIPA BRODSKE POGONSKE MAŠINE, POSTUPKE I SPROVOĐENjE POSTUPAKA HOMOLOGACIJE TIPA, IZMENE I VAŽENjE HOMOLOGACIJA TIPA BRODSKE POGONSKE MAŠINE, IZJAVU O USKLAĐENOSTI I OZNAKE BRODSKE POGONSKE MAŠINE, IZUZEĆA, IZVEŠTAVANjE O PROIZVODNjI I PROVERE, ZAŠTITNE KLAUZULE, KAO I IMENOVANjE TEHNIČKIH SLUŽBI I OBAVEŠTAVANjE O NjIMA.

Član 90d

Kontrolni pregled broda vrši se na vodi, osim ako su neophodni radovi popravke trupa ili uređaja na suvom.

Rokovi za vršenje kontrolnog pregleda su:

1) za brodove čiji je trup izgrađen od drveta, aluminijumskih legura, plastičnih masa, sve putničke brodove, tankere i druge brodove koji prevoze opasnu robu, ledolomce i sve ostale brodove čelične konstrukcije, starosti preko 20 godina, odnosno 10 godina posle prepravke – svake godine;

2) za ostale brodove čelične konstrukcije starosti do 20 godina, odnosno 10 godina posle prepravke – svakih 30 meseci.

Član 90ž

Priprema trupa broda za vršenje kontrolnog pregleda obuhvata:

1) pražnjenje teretnih prostora od ostatka robe i svih prostora od vode;

2) otvaranje svih provlaka za pristup pikovima, koferdamima, dvobocima i ostalim brodskim prostorima; 

3) zamena svih dotrajalih elemenata opreme trupa.

Priprema mašinskog uređaja za vršenje kontrolnog pregleda obuhvata:

1) otklanjanje nedostataka na mehanizmima i uređajima za upravljanje glavnim i pomoćnim motorima; 

2) proveru funkcionalnosti svih sistema, mašina i opreme.

Priprema električnih uređaja za vršenje kontrolnog pregleda obuhvata zamenu dotrajalih i oštećenih elemenata na električnoj instalaciji i opremi.

Član 90k

Kontrolni pregled broda obavezno obuhvata opšti pregled dostupnih delova trupa, mašina, uređaja i opreme, proveru oznaka nadvođa, kao i nadzor nad radovima popravke ili obnove delova trupa, mašina i uređaja za koje je pregledom utvrđeno da ih treba popraviti ili obnoviti.

Član 90l

Obim vanrednog pregleda broda nakon havarije određuje se u svakom konkretnom slučaju, tako da se sa sigurnošću može utvrditi da je na osnovu izvršenih popravki brod sposoban za plovidbu.

Odredbe stava 1. ovog člana primenjuju se i u slučaju vanrednog pregleda.

Obim vanrednog pregleda nakon raspreme duže od jedne godine istovetan je sa redovnim pregledom.

Obim vanrednog pregleda za privremenu promenu namene ili privremeno proširenje zona plovidbe treba da obezbedi da brod sa sigurnošću može privremeno promeniti namenu, odnosno zone plovidbe.

Obim vanrednog pregleda treba da bude takav da se sa sigurnošću može utvrditi da je brod sposoban za plovidbu za vreme za koje se odlaže redovni, odnosno kontrolni pregled.

Obim vanrednog pregleda koji se vrši nakon isteka važenja isprava iz člana 87. stav 2. ovog zakona treba da obuhvati proveru tačnosti podataka navedenih u tim ispravama.

Član 91.

Za pružanje stručne usluge vršenja tehničkog nadzora plaća se taksa.

Sredstva koja se ostvaruju od vršenja tehničkog nadzora su vrsta prihoda nastalih upotrebom javnih sredstava u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje budzetski sistem.

Stručnu uslugu vršenja tehničkog nadzora plaća brodar.

Visinu takse koja se naplaćuje za pružanje stručne usluge vršenja tehničkog nadzora određuje ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija.

Sredstva ostvarena po osnovu pruženih stručnih usluga prihod su budzeta Republike Srbije.

ZA VRŠENjE TEHNIČKOG NADZORA NAD BRODOVIMA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE, BRODAR SNOSI TROŠKOVE REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE.

Član 94.

Posle izvršenog nadzora nad gradnjom, odnosno prepravkom broda i posle izvršenog bilo kog pregleda broda, ne smeju se bez prethodnog obaveštavanja Uprave, ODNOSNO PRIZNATOG KLASIFIKACIONOG DRUŠTVA i ponovnog pregleda broda vršiti bilo kakve promene ili prepravke strukture trupa broda, njegovih mašina, uređaja i opreme.

Član 104.

Brodske isprave i knjige izdate prema propisima zemalja članica Evropske unije priznaju se kao da su izdate u Republici Srbiji.

Isprave i knjige izdate prema propisima ostalih zemalja priznaju se pod uslovima predviđenim sporazumom o međusobnom priznavanju koji se zaključuje sa državom čiju zastavu brod vije.

Isprave broda kojima se dokazuje sposobnost broda za plovidbu izdate u skladu sa Pravilima nadzora plovila na Rajni kojim se dokazuje sposobnost broda za plovidbu Rajnom, priznaju se kao da su izdate u Republici Srbiji.

Isprave broda izdate prema „Propisu o prevozu opasnih materija Rajnom – ADNR” priznaju se u Republici Srbiji kao dokaz da brod zadovoljava zahteve za prevoz opasnog tereta vodnim putem.

BRODSKE KNjIGE I ISPRAVE, OSIM SVEDOČANSTVA UNIJE ZA UNUTRAŠNjU PLOVIDBU, KOJE SU IZDATE U SKLADU SA PROPISIMA ZEMALjA ČLANICA EVROPSKE UNIJE I CENTRALNE KOMISIJE ZA PLOVIDBU RAJNOM (CCNR), PRIZNAJU SE KAO DA SU IZDATE U REPUBLICI SRBIJI.

BRODSKE KNjIGE I ISPRAVE IZDATE U SKLADU SA PROPISIMA OSTALIH ZEMALjA PRIZNAJU SE POD USLOVIMA PREDVIĐENIM SPORAZUMOM O MEĐUSOBNOM PRIZNAVANjU KOJI SE ZAKLjUČUJE SA DRŽAVOM ČIJU ZASTAVU BROD VIJE.

SVEDOČANSTVO UNIJE ZA UNUTRAŠNjU PLOVIDBU KOJE JE IZDATO U SKLADU SA PROPISIMA ZEMLjE ČLANICE EVROPSKE UNIJE, PRIZNAJE SE NA OSNOVU SPORAZUMA O UZAJAMNOM PRIZNAVANjU BRODSKIH ISPRAVA KOJIMA SE UTVRĐUJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE I REPUBLIKE SRBIJE.

ČLAN 106A

PO ISTEKU ROKA VAŽENjA, SVEDOČANSTVA O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU SE OBNAVLjA ZA ISTI PERIOD VAŽENjA, POSLE IZVRŠENOG REDOVNOG PREGLEDA RADI UTVRĐIVANjA USKLAĐENOSTI BRODA SA TEHNIČKIM PRAVILIMA.

PRILIKOM OBNAVLjANjA SVEDOČANSTVO O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU, NA BRODOVE SE PRIMENjUJU PRELAZNE ODREDBE PROPISANE TEHNIČKIM PRAVILIMA.

IZUZETNO, UPRAVA MOŽE U SKLADU SA ODREDBAMA TEHNIČKIH PRAVILA DA PRODUŽI VAŽENjE SVEDOČANSTVA O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU, BEZ VRŠENjA TEHNIČKOG PREGLEDA ZA NAJDUŽE ŠEST MESECI.

PRODUŽENjE SE UPISUJE U SVEDOČANSTVO O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU.

ČLAN 106B

NESTANAK SVEDOČANSTVA O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU VLASNIK BRODA, ODNOSNO BRODAR JE DUŽAN DA PRIJAVI UPRAVI.

NESTANAK SVEDOČANSTVA O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU U INOSTRANSTVU VLASNIK BRODA, ODNOSNO BRODAR JE DUŽAN DA PRIJAVI NAJBLIŽEM DIPLOMATSKOM ILI KONZULARNOM PREDSTAVNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE, A POSLE POVRATKA U REPUBLIKU SRBIJU UPRAVI.

VLASNIK BRODA JE DUŽAN DA PROGLASI NEVAŽEĆIM NESTALO SVEDOČANSTVO O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

UPRAVA ĆE IZDATI NA ZAHTEV VLASNIKA BRODA, ODNOSNO BRODARA NOVO SVEDOČANSTVO O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU.

ROK VAŽENjA SVEDOČANSTVA O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU NE MOŽE DA BUDE DUŽI OD DATUMA ISTEKA ROKA VAŽENjA IZGUBLjENOG SVEDOČANSTVA O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU.

ČLAN 106V

U REŠENjU KOJIM UPRAVA ODBACUJE ILI ODBIJA ZAHTEV ZA IZDAVANjE SVEDOČANSTVA O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU, ODNOSNO U REŠENjU KOJIM UPRAVA ODBACUJE ILI ODBIJA ZAHTEV ZA OBNAVLjANjE VAŽENjA SVEDOČANSTVA O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU, NAVODE SE RAZLOZI ZA DONOŠENjE TAKVOG REŠENjA.

REŠENjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA JE KONAČNO U UPRAVNOM POSTUPKU I PROTIV NjEGA SE MOŽE POKRENUTI UPRAVNI SPOR KOD UPRAVNOG SUDA U ROKU OD 30 DANA OD DANA PRIJEMA REŠENjA.

UPRAVA DONOSI REŠENjE O POVLAČENjU VAŽEĆEG SVEDOČANSTVA O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU KOJE JE IZDALA ILI OBNOVILA, AKO BROD VIŠE NIJE USKLAĐEN SA TEHNIČKIM PRAVILIMA NAVEDENIMA U SVEDOČANSTVU O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU.

ČLAN 106G

U SLUČAJU VEĆIH POPRAVKI ILI PREPRAVKI KOJE UTIČU NA USKLAĐENOST BRODA SA TEHNIČKIM PRAVILIMA U POGLEDU NjEGOVE KONSTRUKCIONE ČVRSTOĆE, PLOVIDBE, MOGUĆNOSTI MANEVRISANjA ILI NjEGOVIH POSEBNIH KARAKTERISTIKA, NA TOM BRODU MORA DA SE IZVRŠI TEHNIČKI PREGLED PRE NASTAVKA PLOVIDBE.

POSLE TEHNIČKOG PREGLEDA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, U VAŽEĆE SVEDOČANSTVO O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU UNOSE SE IZMENE U CILjU NAVOĐENjA IZMENjENIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA BRODA ILI SE VAŽEĆE SVEDOČANSTVO O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU POVLAČI I IZDAJE SE NOVO.

AKO UPRAVA UNOSI IZMENE U ISPRAVU O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU, ODNOSNO AKO JE POVLAČI, U SKLADU SA STAVOM 2. OVOG ČLANA, A KOJU JE IZDAO ORGAN DRUGE DRŽAVE, O TOME ĆE OBAVESTITI ORGAN KOJI JE IZDAO TU ISPRAVU U ROKU OD 30 DANA OD DATUMA UNOŠENjA IZMENA, ODNOSNO IZDAVANjA NOVOG SVEDOČANSTVA O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU.

Član 116.

Privremeno svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu, mora imati brod koji Uprava oglasi sposobnim za plovidbu, ako pregledom utvrdi da nije sposoban za plovidbu u zonama u kojima je do tada ovlašćen da plovi, ali je sposoban za plovidbu u užim zonama plovidbe, ili ga oglasi sposobnim da izuzetno preduzme jedno ili više određenih putovanja koja prelaze zone plovidbe u kojima je bio ovlašćen da plovi, ako se na osnovu izvršenog pregleda utvrdi da je sposoban za preduzimanje tih putovanja.

UPRAVA IZDAJE PRIVREMENO SVEDOČANSTVO O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU:

1) BRODU KOJI, UZ ODOBRENjE UPRAVE, TREBA DA PUTUJE DO ODREĐENOG MESTA RADI VRŠENjA TEHNIČKOG PREGLEDA I DOBIJANjA SVEDOČANSTVA O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU;

2) BRODU ČIJE JE SVEDOČANSTVO O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU IZGUBLjENO, OŠTEĆENO ILI PRIVREMENO POVUČENO U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA I TEHNIČKIH PRAVILA;

3) BRODU ZA KOJI JE, POSLE IZVRŠENOG TEHNIČKOG PREGLEDA, ZAPOČET POSTUPAK IZDAVANjA SVEDOČANSTVA O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU;

4) BRODU KOJI NE ISPUNjAVA SVE USLOVE KOJI SU PROPISANI ZA DOBIJANjE SVEDOČANSTVA O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU U SKLADU SA TEHNIČKIM PRAVILIMA;

5) PLUTAJUĆIM OBJEKTIMA U SLUČAJEVIMA KADA JE UPRAVA DALA ODOBRENjE ZA OBAVLjANjE POSEBNOG PREVOZA I POD USLOVIMA ODREĐENIM OD STRANE UPRAVE.

UPRAVA IZDAJE PRIVREMENO SVEDOČANSTVO O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU KADA UTVRDI DA JE NA ODGOVARAJUĆI NAČIN OBEZBEĐENA PLOVNOST PLOVILA I OSNOVNI ZAHTEVI ZA BEZBEDNOST PLOVIDBE.

PRIVREMENO SVEDOČANSTVO O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU SADRŽI USLOVE ODREĐENE OD STRANE UPRAVE I VAŽI:

1) U SLUČAJEVIMA IZ STAVA 1. TAČ 1), 4) I 5) OVOG ČLANA ZA JEDNO ODREĐENO PUTOVANjE KOJE MORA DA SE OBAVI U ODREĐENOM VREMENSKOM PERIODU KOJI NE MOŽE DA BUDE DUŽI OD MESEC DANA;

2) U SLUČAJEVIMA IZ STAVA 1. TAČ. 2) I 3) OVOG ČLANA TOKOM ODREĐENOG VREMENSKOG PERIODA KOJI NE MOŽE DA BUDE DUŽI OD DVA MESECA.

Član 117.

Privremeno svedočanstvo o sposobnosti broda za prevoz putnika mora da ima brod koji nije putnički brod, koji Uprava oglasi sposobnim da prevozi putnike na jednom ili više putovanja ili za određeno vreme, određenu zonu plovidbe, ako je njegova sposobnost utvrđena po odredbama ovog zakona i ako se pregledom utvrdi da brod ispunjava uslove za obavljanje takvog prevoza putnika.

Član 119.

Važenje svedočanstva o sposobnosti teretnog uređaja i opreme potvrđuje se godišnjim kontrolnim pregledom, a obnavlja se svake četvrte godine ili najkasnije svake pete godine, redovnim pregledom.

Član 120.

Važenje svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu traje do roka naznačenog u svedočanstvu i može se produžiti kontrolnim pregledom najviše za 90 dana.

Važenje svedočanstva o baždarenju za teretne brodove traje 10 godina, a za ostale brodove 15 godina od dana izdavanja. Važenje svedočanstva o baždarenju produžava se za 10, odnosno 15 godina, ako se utvrdi da podaci o istisnini ili nosivosti odgovaraju stanju na brodu.

Važenje privremenog svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu i privremenog svedočanstva o sposobnosti broda za prevoz putnika traje za ono vreme koje je navedeno u svedočanstvu, a najduže do isteka roka važenja svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu.

Važenje svedočanstva o sposobnosti broda za obavljanje probne vožnje traje 30 dana od dana izdavanja.

Važenje privremenog svedočanstva o sposobnosti plutajućeg objekta za premeštanje u svrhu posebnog prevoza izdaje se sa rokom važenja od najviše 60 dana.

ČLAN 120A

UPRAVA UNOSI U EVROPSKU BAZU PODATAKA O PLOVILIMA (U DALjEM TEKSTU: EHDB):

1) PODATKE KOJIMA SE IDENTIFIKUJE I OPISUJE BROD U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA I TEHNIČKIH PRAVILA;

2) PODATKE O IZDATIM, OBNOVLjENIM, ZAMENjENIM I POVUČENIM SVEDOČANSTVIMA O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU, KAO I PODATKE O UPRAVI;

3) DIGITALNE KOPIJE SVEDOČANSTAVA O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU KOJE JE IZDALA;

4) PODATKE O ODBIJENIM ILI ODBAČENIM ZAHTEVIMA ZA IZDAVANjE SVEDOČANSTVA O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU, KAO I O ZAHTEVIMA ZA IZDAVANjE SVEDOČANSTVA O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU KOJI SU U POSTUPKU REŠAVANjA, U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA I TEHNIČKIH PRAVILA;

5) SVE PROMENE PODATAKA IZ TAČ. 1)-4) OVOG ČLANA.

UPRAVA PRENOSI PODATKE U EHDB, ODNOSNO TREĆOJ ZEMLjI ILI MEĐUNARODNOJ ORGANIZACIJI U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE ZAŠTITA PODATAKA.

Član 124.

Odredbe člana 123. ovog zakona ne odnose se na: sportske čamce bez sopstvenog pogona (veslačke čamce, kajake, kanue, jedrilice i slično) namenjene takmičenju, čamce bez sopstvenog pogona koji nisu duži od tri metra, pedoline, vodene bicikle, daske i slična plovila, ako se njima ne obavlja privredna delatnost.

AKO SE ČAMCI BEZ SOPSTVENOG POGONA KOJI NISU DUŽI OD TRI METRA, PEDOLINE, VODENI BICIKLI, DASKE I SLIČNA PLOVILA, KORISTE ZA OBAVLjANjE PRIVREDNE DELATNOSTI, VLASNIK PRIVREDNOG DRUŠTVA, ODNOSNO PREDUZETNIK KOJI KORISTI OVA PLOVILA ZA OBAVLjANjE PRIVREDNE DELATNOSTI DUŽAN JE DA, PORED USLOVA IZ ČLANA 123. STAV 1. TAČ. 1) I 2) OVOG ZAKONA, OBEZBEDI DA SVAKO LICE KOJE SE UKRCAVA NA OVA PLOVILA OBAVEZNO IMA PRSLUK ZA SPASAVANjE, KAO I DA PREDUZME DRUGE MERE U CILjU BEZBEDNOSTI TIH LICA ODREĐENE OD STRANE NADLEŽNE LUČKE KAPETANIJE.

VLASNIK PRIVREDNOG DRUŠTVA, ODNOSNO PREDUZETNIK IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, DUŽAN JE DA OBEZBEDI DA SE PLOVILO IZ STAVA 2. OVOG ČLANA KORISTI ISKLjUČIVO IZVAN PLOVNOG PUTA.

Član 130.

Posadu broda sačinjavaju lica ukrcana za izvršenje poslova na brodu i upisana u popis posade.

KAO ČLAN POSADE BRODA MOŽE DA BUDE UKRCANO SAMO LICE STARIJE OD 16 GODINA.

IZUZETNO OD STAVA 2. OVOG ČLANA, NIJE DOZVOLjENO ZAPOŠLjAVANjE NA BRODU LICA MLAĐIH OD 18 GODINA AKO OBAVLjANjE POSLOVA NA BRODU OD STRANE TIH LICA MOŽE DA UGROZI NjIHOVO ZDRAVLjE ILI BEZBEDNOST U SKLADU SA ODGOVARAJUĆIM MEĐUNARODNIM GRANSKIM I INTERNIM STANDARDIMA.

ČLAN POSADE KOJI JE MLAĐI OD 18 GODINA NE MOŽE DA RADI NOĆU.

NA PRAVA I OBAVEZE IZ RADNOG ODNOSA KOJA NISU UREĐENA OVIM ZAKONOM, SHODNO SE PRIMENjUJU ODREDBE ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE OBLAST RADA.

RADNO VREME ČLANOVA POSADE

ČLAN 130A

REDOVNO RADNO VREME ČLANA POSADE TRAJE OSAM ČASOVA PO RADNOM DANU.

MAKSIMALNO RADNO VREME ČLANA POSADE NE MOŽE DA TRAJE DUŽE OD:

1) 14 SATI U BILO KOM PERIODU OD 24 SATA;

2) 84 SATA U BILO KOM PERIODU OD SEDAM DANA.

AKO JE RASPOREDOM RADA PREDVIĐENO VIŠE RADNIH DANA NEGO DANA ODMORA, U OKVIRU PERIODA OD ČETIRI MESECA NE MOŽE DA SE PREKORAČI PROSEČNO NEDELjNO RADNO VREME OD 72 SATA.

RADNO VREME U SKLADU SA ST. 1-3. OVOG ČLANA MOŽE DA SE PRODUŽI AKO U OKVIRU 12 MESECI (U DALjEM TEKSTU: REFERENTNI PERIOD) NIJE PREKORAČEN PROSEK OD 48 SATI NEDELjNO.

NAJDUŽE RADNO VREME U REFERENTNOM PERIODU JE 2.304 SATA, PRI ČEMU JE OSNOVA ZA OBRAČUN 52 NEDELjE UMANjENO ZA NAJMANjE ČETIRI NEDELjE ODSUSTVA POMNOŽENO SA 48 SATI.

ODOBRENI PERIODI PLAĆENOG GODIŠNjEG ODMORA, KAO I PERIODI BOLOVANjA, PRILIKOM OBRAČUNAVANjA PROSEKA SE NE UZIMAJU U OBZIR ILI SU NEUTRALNA.

PRAVO NA VREME ODMORA KOJE PROIZLAZI IZ ZVANIČNIH PRAZNIKA DODATNO SE UMANjUJU.

ZA RADNE ODNOSE KRAĆE OD REFERENTNOG PERIODA, PRILIKOM OBRAČUNAVANjA NAJDUŽEG RADNOG VREMENA POLAZI SE OD OBRAČUNAVANjA PREMA VREMENU PROVEDENOM NA RADU (PRO-RATA-TEMPORIS).

RADNI DANI I DANI ODMORA

ČLAN 130B

ČLAN POSADE MOŽE DA RADI NAJDUŽE 31 UZASTOPNI DAN.

AKO JE RASPOREDOM RADA PREDVIĐENO VIŠE RADNIH DANA NEGO DANA ODMORA, NAJMANjI BROJ UZASTOPNIH DANA ODMORA NEPOSREDNO POSLE UZASTOPNO ODRAĐENIH RADNIH DANA, ODREĐUJE SE NA SLEDEĆI NAČIN:

OD JEDNOG DO DESET UZASTOPNIH RADNIH DANA: PO 0,2 DANA ODMORA ZA SVAKI UZASTOPNI RADNI DAN;

OD 11 DO 20 UZASTOPNIH RADNIH DANA: PO 0,3 DANA ODMORA ZA SVAKI UZASTOPNI RADNI DAN;

OD 21 DO 31 UZASTOPNI RADNI DAN: PO 0,4 DANA ODMORA ZA SVAKI UZASTOPNI RADNI DAN.

SRAZMERNI DANI ODMORA DODAJU SE U OBRAČUNU IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, NAJMANjEM BROJU UZASTOPNIH DANA ODMORA I ODOBRAVAJU SE SAMO KAO CELI DANI.

AKO JE RASPOREDOM RADA PREDVIĐENO NAJVIŠE JEDNAK BROJ RADNIH DANA U ODNOSU NA DANE ODMORA, ONDA JE ZAPOVEDNIK DUŽAN DA NEPOSREDNO POSLE ODRAĐENIH UZASTOPNIH RADNIH DANA ČLANU POSADE ODOBRI JEDNAK BROJ UZASTOPNIH DANA ODMORA.

OD BROJA UZASTOPNIH DANA ODMORA KOJI TREBA ODOBRITI, MOŽE DA SE ODSTUPI POD USLOVOM DA:

NIJE PREMAŠEN NAJVEĆI BROJ OD 31 UZASTOPNOG RADNOG DANA;

DA SE U SKLADU SA STAVOM 2. TAČ. 1)-3) OVOG ČLANA, NAJMANjI BROJ UZASTOPNIH DANA ODMORA ODOBRI NEPOSREDNO POSLE ODRAĐENIH UZASTOPNIH RADNIH DANA;

DA SE IZJEDNAČI PRODUŽENI ILI ZAMENjENI PERIOD RADNIH DANA U OKVIRU REFERENTNOG PERIODA.

SEZONSKI RAD NA PUTNIČKIM BRODOVIMA

ČLAN 130V

IZUZETNO OD ČL. 130A I 130B OVOG ZAKONA, U SLUČAJU SEZONSKOG RADA NA PUTNIČKIM BRODOVIMA, MAKSIMALNO RADNO VREME ČLANA POSADE NE MOŽE DA TRAJE DUŽE OD:

12 SATI U BILO KOM PERIODU OD 24 SATA;

72 SATA U BILO KOM PERIODU OD SEDAM DANA.

PO RADNOM DANU ČLANU POSADE SE ODOBRAVA 0,2 DANA ODMORA.

U SVAKOM PERIODU OD 31 DANA MORAJU DA SE ODOBRE NAJMANjE DVA STVARNA DANA ODMORA, DOK SE OSTALI DANI ODMORA ODOBRAVAJU U SKLADU SA DOGOVOROM POSLODAVCA I ČLANA POSADE.

U SKLADU SA ST. 2. I 3. OVOG ČLANA I ČLANOM 130A STAV 8. OVOG ZAKONA, NADOKNADA DANA ODMORA, KAO I PRIDRŽAVANjE PROSEČNOG RADNOG VREMENA OD 48 SATI U SKLADU SA ČLANOM 130A OVOG ZAKONA, VRŠI SE U SKLADU SA KOLEKTIVNIM UGOVOROM ILI SPORAZUMOM IZMEĐU SOCIJALNIH PARTNERA ILI, U SLUČAJU NEPOSTOJANjA TAKVIH SPORAZUMA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE OBLAST RADA.

PRAVO NA ODMOR ČLANA POSADE

ČLAN 130G

ČLAN POSADE IMA PRAVO NA REDOVNO, DOVOLjNO DUGO I NEPREKIDNO VREME ODMORA, ČIJE TRAJANjE MORA DA BUDE ISKAZANO U VREMENSKIM JEDINICAMA KAKO BI SE OBEZBEDILO DA ZBOG PREMORA ILI ZBOG ČESTE PROMENE MODELA PLOVIDBE NE POVREDE SEBE, SVOJE KOLEGE ILI OSTALA LICA, KAO I DA KRATKOROČNO I DUGOROČNO NE PROUZORKUJU ŠTETU PO SOPSTVENO ZDRAVLjE.

MINIMALNO VREME ODMORA ČLANA POSADE NE MOŽE DA TRAJE KRAĆE OD:

1) DESET SATI U BILO KOM PERIODU OD 24 SATA, OD TOGA NAJMANjE ŠEST SATI NEPREKIDNO;

2) 84 SATA U BILO KOM PERIODU OD SEDAM DANA.

ČLAN POSADE ČIJE JE SVAKODNEVNO RADNO VREME DUŽE OD ŠEST SATI IMA PRAVO NA DNEVNU PAUZU.

TRAJANjE, USLOVI ZA ODOBRAVANjE, KAO I DRUGA PITANjA KOJA SE ODNOSE NA KORIŠĆENjE DNEVNIH PAUZA, UTVRĐUJU SE U KOLEKTIVNIM UGOVORIMA ILI SPORAZUMIMA IZMEĐU SOCIJALNIH PARTNERA ILI, U SLUČAJU NEPOSTOJANjA TAKVIH SPORAZUMA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE OBLAST RADA.

NAJDUŽE DOZVOLjENO RADNO VREME NOĆU

ČLAN 130D

U SLUČAJU TRAJANjA RADNOG VREMENA NOĆU OD SEDAM SATI, NAJDUŽE TRAJANjE NEDELjNOG RADNOG VREMENA TOKOM RADNOG VREMENA NOĆU IZNOSI 42 SATA.

GODIŠNjI ODMOR

ČLAN 130Đ

ČLAN POSADE IMA PRAVO NA PLAĆENI GODIŠNjI ODMOR U NAJKRAĆEM TRAJANjU OD ČETIRI NEDELjE, ODNOSNO NA SRAZMERNI DEO GODIŠNjEG ODMORA U SLUČAJU ZAPOSLENjA KRAĆEG OD JEDNE GODINE U SKLADU SA SA ODREDBAMA ZAKONA KOJIM SE UREĐUJU RADNI ODNOSI KOJIMA SE UREĐUJE KORIŠĆENjE GODIŠNjEG ODMORA.

NAJKRAĆI PLAĆENI GODIŠNjI ODMOR, OSIM U SLUČAJU PRESTANKA RADNOG ODNOSA, NE MOŽE DA SE ZAMENI NOVČANOM NAKNADOM.

EVIDENCIJA O DNEVNOM RADNOM VREMENU ILI VREMENU ODMORA ČLANOVA POSADE

ČLAN 130E

NA BRODU KOJI JE UPISAN U DOMAĆI UPISNIK BRODOVA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE MORA DA SE VODI EVIDENCIJA O DNEVNOM RADNOM VREMENU ILI VREMENU ODMORA SVAKOG ČLANA POSADE.

EVIDENCIJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MORAJU DA SE ČUVAJU NA BRODU NAJKRAĆE DO KRAJA REFERENTNOG PERIODA.

POSLODAVAC ILI NjEGOV ZASTUPNIK I ČLAN POSADE DUŽNI SU DA ZAJEDNO PROVERAVAJU I POTVRDE EVIDENCIJU U ODGOVARAJUĆIM VREMENSKIM PERIODIMA, A NAJKASNIJE DO KRAJA NAREDNOG MESECA.

EVIDENCIJA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA OBAVEZNO SADRŽI:

1) IME BRODA;

2) IME VLASNIKA BRODA ILI BRODARA;

3) IME ZAPOVEDNIKA;

4) DATUM;

5) RADNI DAN ILI DAN ODMORA;

6) POČETAK I KRAJ DNEVNOG RADNOG VREMENA ILI VREMENA ODMORA.

ČLANU POSADE MORA DA SE URUČI FOTOKOPIJA POTVRĐENIH EVIDENCIJA KOJE SE ODNOSE NA NjEGA, KOJE JE ČLAN POSADE DUŽAN DA IMA KOD SEBE GODINU DANA OD KRAJA REFERENTNOG PERIODA.

HITNI SLUČAJEVI

ČLAN 130Ž

ZAPOVEDNIK BRODA ILI LICE KOJE GA MENjA IMA PRAVO DA ZAHTEVA OD ČLANA POSADE RAD U SVAKOM RADNOM VREMENU KOJE JE NUŽNO ZA NEPOSREDNU BEZBEDNOST BRODA, LICA NA BRODU ILI TERETA, ILI U CILjU PRUŽANjA POMOĆI DRUGIM BRODOVIMA ILI LICIMA U OPASNOSTI.

ZAPOVEDNIK DOMAĆEG BRODA ILI LICE KOJE GA MENjA MOŽE DA ZAHTEVA OD ČLANA POSADE DA RADI POTREBNO RADNO VREME U SLUČAJU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, DOK SE NE USPOSTAVI REDOVNO STANjE.

POSLE USPOSTAVLjANjA REDOVNOG STANjA ZAPOVEDNIK ILI LICE KOJE GA MENjA ĆE, ČIM JE TO MOGUĆE, DA OBEZBEDI DA SVAKI ČLAN POSADE KOJI JE RADIO U VREMENU PREDVIĐENOM ZA ODMOR DOBIJE ODGOVARAJUĆI PERIOD ODMORA.

BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU ČLANOVA POSADE

ČLAN 130Z

ČLANOVIMA POSADE KOJI RADE NOĆU I ČLANOVIMA POSADE KOJI RADE U SMENAMA MORA DA SE PRUŽI ZAŠTITA U POGLEDU BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU U MERI KOJA JE POTREBNA IMAJUĆI U VIDU VRSTU NjIHOVOG POSLA.

ZAŠTITNA I PREVENTIVNA SREDSTVA U CILjU OSTVARIVANjA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU ČLANOVA POSADE KOJI RADE NOĆU ILI U SMENAMA, U SVAKOM TRENUTKU MORAJU DA BUDU DOSTUPNA.

MODELI PLOVIDBE

ČLAN 130I

PRILIKOM ORGANIZACIJE RADA U OKVIRU PROPISANIH MODELA PLOVIDBE POSLODAVAC JE DUŽAN DA POŠTUJE NAČELO DA ORGANIZACIJA RADNOG VREMENA MORA DA BUDE PRILAGOĐENA ČLANU POSADE, POSEBNO U POGLEDU SMANjENjA MONOTONOG, ODNOSNO UNAPRED UTVRĐENOG RADA U OKVIRU JEDNOG OD MODELA PLOVIDBE, U ZAVISNOSTI OD VRSTE POSLA I ZAHTEVA ZA ZAŠTITU BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU, NAROČITO U POGLEDU PAUZA TOKOM RADNOG VREMENA.

Član 131.

Za vršenje poslova kojima se obezbeđuje bezbedna plovidba, brod mora da ima odgovarajući broj članova posade sa propisanim zvanjima.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, ZA VRŠENjE POJEDINIH POSLOVA NA BRODU, U ODREĐENIM MODELIMA PLOVIDBE BRODAR MOŽE DA ANGAŽUJE PRIPRAVNIKA ZA STICANjE ZVANjA UMESTO POJEDINIH ČLANOVA POSADE SA PROPISANIM ZVANjIMA, U SKLADU SA PROPISOM KOJIM SE UTVRĐUJE NAJMANjI BROJ ČLANOVA POSADE ZA BEZBEDNU PLOVIDBU.

Ministar propisuje najmanji broj članova posade za bezbednu plovidbu koje moraju imati brodovi i druga plovila trgovačke mornarice, zvanja i ovlašćenja o osposobljenosti koje moraju da imaju ti članovi posade, načine funkcionisanja plovidbe i maksimalno trajanje plovidbe, periode odmora za svaki način funkcionisanja plovidbe, uslove za promenu ili ponavljanje načina funkcionisanja, kao i rokove čuvanja tahografskih zapisa.

Član 132.

Član posade broda trgovačke mornarice koji vrši poslove kojima se obezbeđuje plovidba, može da bude lice koje je steklo odgovarajuće zvanje i koje za vršenje poslova tog zvanja na brodu ima odgovarajuće ovlašćenje, kao i pripravnik za sticanje zvanja.

Zvanje članova posade broda stiče se polaganjem stručnog ispita za određeno zvanje, a dokazuje se ovlašćenjem za vršenje poslova na brodu.

Stručni ispit polaže se pred komisijom koju obrazuje ministar na period od četiri godine.

Troškove polaganja stručnog ispita snosi lice koje polaže stručni ispit, koje uplaćuje na račun propisan za javne prihode Budzeta.

Visinu troškova iz stava 4. ovog člana utvrđuje ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija.

Za izdavanje ovlašćenja plaća se republička administrativna taksa.

Ovlašćenje za vršenje poslova na brodu koje je izdato suprotno propisanim uslovima ništavo je.

Ministar propisuje program i način polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja članova posade brodova trgovačke mornarice.

Ministar propisuje zvanja, uslove za sticanje zvanja i ovlašćenja članova posade brodova trgovačke mornarice, kao i obrazac, sadržinu i način izdavanja i način vođenja evidencije izdatih ovlašćenja.

ČLAN POSADE BRODA TRGOVAČKE MORNARICE KOJI VRŠI POSLOVE KOJIMA SE OBEZBEĐUJE PLOVIDBA, MOŽE DA BUDE LICE KOJE JE STEKLO ODGOVARAJUĆE ZVANjE I KOJE ZA VRŠENjE POSLOVA TOG ZVANjA NA BRODU IMA ODGOVARAJUĆE OVLAŠĆENjE, KAO I PRIPRAVNIK ZA STICANjE ZVANjA.

ZVANjE ČLANOVA POSADE BRODA STIČE SE POLAGANjEM STRUČNOG ISPITA ZA STICANjE OVLAŠĆENjA ZA VRŠENjE POSLOVA ODGOVARAJUĆEG ZVANjA, A DOKAZUJE SE OVLAŠĆENjEM ZA VRŠENjE POSLOVA NA BRODU.

PORED OVLAŠĆENjA ZA VRŠENjE POSLOVA ODGOVARAJUĆEG ZVANjA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, ČLANOVI POSADE MOGU DA STIČU POSEBNA OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI, KOJA SE STIČU POLOŽENIM ODGOVARAJUĆIM ISPITOM.

KANDIDAT ZA POLAGANjE ISPITA ZA IZDAVANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI, ODNOSNO POSEBNOJ OSPOSOBLjENOSTI SNOSI TROŠKOVE PLAĆANjA REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE, KOJU JE DUŽAN DA PLATI PRE POLAGANjA ISPITA.

REŠENjE O IZDAVANjU OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI, ODNOSNO POSEBNOJ OSPOSOBLjENOSTI JE KONAČNO U UPRAVNOM POSTUPKU I PROTIV NjEGA SE MOŽE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

ZA IZDAVANjE OVLAŠĆENjA PLAĆA SE REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA.

OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI, ODNOSNO POSEBNOJ OSPOSOBLjENOSTI ČLANA POSADE BRODA KOJE JE IZDATO SUPROTNO PROPISANIM USLOVIMA NIŠTAVO JE.

MINISTARSTVO VODI REGISTAR IZDATIH OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI, ODNOSNO POSEBNOJ OSPOSOBLjENOSTI ČLANOVA POSADE BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE.

MINISTAR PROPISUJE ZVANjA, USLOVE I NAČIN STICANjA ZVANjA, ODNOSNO OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI I POSEBNOJ OSPOSOBLjENOSTI ČLANOVA POSADE TRGOVAČKE MORNARICE SA ROKOVIMA VAŽENjA OVLAŠĆENjA, VRSTE BRODSKIH DELATNOSTI KOJE OBAVLjAJU ČLANOVI POSADE, NIVOE ODGOVORNOSTI ČLANOVA POSADE, PROGRAM I NAČIN POLAGANjA ISPITA ZA STICANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI, ODNOSNO POSEBNOJ OSPOSOBLjENOSTI, POSTUPAK IZDAVANjA OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI, ODNOSNO POSEBNOJ OSPOSOBLjENOSTI, NAČIN OBRAČUNAVANjA PLOVIDBENOG STAŽA, USLOVE KOJE MORAJU DA ISPUNE CENTRI ZA OBUKU ČLANOVA POSADE, INSTRUKTORI, ODNOSNO PROCENjIVAČI CENTRA ZA OBUKU, KAO I ISPITIVAČI, PROGRAM OBUKE, ODNOSNO NASTAVNIH PREDMETA/KURSEVA ZA STICANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI I POSEBNOJ OSPOSOBLjENOSTI, NAČIN VOĐENjA I OBRASCE DNEVNIKA O ZAVRŠENOJ OBUCI I STEČENOJ PRAKSI, OBAVEZE INSTRUKTORA, ODNOSNO PROCENjIVAČA, KAO I OBAVEZE ISPITIVAČA I KANDIDATA U OKVIRU PRAKTIČNE OBUKE, NAČIN I USLOVE ZA IZBOR ISPITIVAČA U ISPITNU KOMISIJU, USLOVE I NAČIN PRIZNAVANjA, OBNOVE I ZAMENE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI, ODNOSNO POSEBNOJ OSPOSOBLjENOSTI, SADRŽINU I OBRAZAC OVLAŠĆENjA, KAO I OBRAZAC, SADRŽINU, NAČIN IZDAVANjA I VOĐENjA REGISTRA IZDATIH OVLAŠĆENjA, KAO I REGISTAR IZDATIH ODOBRENjA CENTRIMA ZA OBUKU ČLANOVA POSADE.

ČLAN 133A

TEORIJSKU I PRAKTIČNU OBUKU (U DALjEM TEKSTU: OBUKA) ZA STICANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI, ODNOSNO POSEBNOJ OSPOSOBLjENOSTI ČLANOVA POSADE BRODOVA VRŠE CENTRI ZA OBUKU ČLANOVA POSADE, NA OSNOVU ODOBRENjA KOJE IZDAJE MINISTARSTVO.

ODOBRENjE IZ STAVA 1. OVOG ZAKONA IZDAJE SE SAMO PRAVNOM LICU:

1) KOJE JE REGISTROVANO U REPUBLICI SRBIJI;

2) ČIJI SU KURSEVI, ODNOSNO NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI PO KOJIMA ĆE SE IZVODITI OBUKA U SKLADU SA STANDARDIMA ZA STICANjE KVALIFIKACIJA I KOMPETENCIJA KOJI SU PROPISANI OD STRANE EVROPSKOG KOMITETA ZA IZRADU STANDARDA U UNUTRAŠNjOJ PLOVIDBI (CESNI) I PODZAKONSKIM AKTOM IZ ČLANA 132. STAV 10. OVOG ZAKONA;

3) KOJE ISPUNjAVA PROPISANE TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE USLOVE ZA DRŽANjE OBUKA ZA STICANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI, ODNOSNO POSEBNOJ OSPOSOBLjENOSTI;

4) KOJE IMA KVALIFIKOVANE INSTRUKTORE I PROCENjIVAČE;

5) KOJE DOSTAVI PLAN I PROGRAM DELATNOSTI ZA PERIOD ZA KOJE SE IZDAJE ODOBRENjE.

PRE IZDAVANjA ODOBRENjA MINISTARSTVO ĆE UTVRDITI DA PRAVNO LICE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA UREDNO IZVRŠAVA SVE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA REPUBLICI SRBIJI, DA PROTIV NjEGA NIJE POKRENUT STEČAJNI POSTUPAK ILI POSTUPAK LIKVIDACIJE, KAO I DA SE PROTIV ODGOVORNIH LICA NE VODI KRIVIČNI POSTUPAK ZA DELA IZ OBLASTI PRIVREDNOG KRIMINALA.

REŠENjE O IZDAVANjU ODOBRENjA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZDAJE SE NA PERIOD OD DESET GODINA.

REŠENjE O IZDAVANjU ODOBRENjA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KONAČNO JE U UPRAVNOM POSTUPKU I PROTIV NjEGA SE MOŽE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

ZA IZDAVANjE ODOBRENjA PLAĆA SE REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA.

ČLAN 133B

ODOBRENjE ZA OBAVLjANjE POSLOVA CENTR ZA OBUKU ČLANOVA POSADE PRESTAJE:

1) ISTEKOM VREMENA NA KOJE JE IZDATO;

2) LIKVIDACIJOM PRAVNOG LICA KOJE JE DOBILO ODOBRENjE, AKO PRAVNI SLEDBENICI NE ZATRAŽE DA ODOBRENjE OSTANE NA SNAZI U ROKU OD 30 DANA OD LIKVIDACIJE PRAVNOG LICA – KORISNIKA ODOBRENjA;

3) ODUZIMANjEM ODOBRENjA OD STRANE MINISTARSTVA.

REŠENjE O PRESTANKU ODOBRENjA JE KONAČNO U UPRAVNOM POSTUPKU I PROTIV NjEGA SE MOŽE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

 

ČLAN 133V

MINISTARSTVO ĆE DONETI REŠENjE O ODUZIMANjU ODOBRENjA AKO UTVRDI DA CENTAR ZA OBUKU ČLANOVA POSADE:

1) NE ISPUNjAVA ZAHTEVE PROPISANE MEĐUNARODNIM I DOMAĆIM PROPISIMA;

2) NE ZADOVOLjAVA USLOVE NA OSNOVU KOJIH MU JE IZDATO ODOBRENjE;

3) AKO NIJE ZAPOČEO SA VRŠENjEM ODREĐENIH OBUKA U ROKU ODREĐENOM U ODOBRENjU.

U SLUČAJEVIMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, MINISTARSTVO ĆE PRE ODUZIMANjA ODOBRENjA UPOZORITI CENTAR ZA OBUKU ČLANOVA POSADE I POZVATI GA DA SE PISMENO IZJASNI O RAZLOZIMA NEPOŠTOVANjA ODREDBI ODOBRENjA, POSLE ČEGA ODREĐUJE ROK ZA OTKLANjANjE NEDOSTATKA, A AKO NE POSTUPI U ROKU KOJI JE ODREDILO MINISTARSTVO, MINISTARSTVO ĆE ODUZETI ODOBRENjE.

ČLAN 133G

MINISTARSTVO ĆE REŠENjE O ODUZIMANjU ODOBRENjA CENTRU ZA OBUKU ČLANOVA POSADE DONETI BEZ PRETHODNOG POZIVANjA DA POSTUPI U SKLADU SA ODREDBAMA ČLANA 133V STAV 2. OVOG ZAKONA AKO JE ISTI PRESTAO DA OBAVLjA OBUKE ZA KOJE JE DOBIO ODOBRENjE.

REŠENjE O ODUZIMANjU ODOBRENjA JE KONAČNO U UPRAVNOM POSTUPKU I PROTIV NjEGA SE MOŽE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

ČLAN 133D

CENTAR ZA OBUKU ČLANOVA POSADE MORA DA ISPUNjAVA STANDARD KVALITETA SERIJE SRPS ISO 9001 I DA PRIMENjUJE MEĐUNARODNE I DOMAĆE PROPISE KOJIMA JE UREĐENA MATERIJA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE.

MINISTARSTVO VRŠI PROVERU RADA CENTRA ZA OBUKU ČLANOVA POSADE, DOK TELO ZA OCENjIVANjE USAGLAŠENOSTI PROVERAVA ISPUNjENOST SISTEMA STANDARDA KVALITETA O TROŠKU CENTRA ZA OBUKU ČLANOVA POSADE.

PROVERA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA VRŠI SE SVAKE DVE GODINE, A MOŽE I RANIJE AKO MINISTARSTVO OCENI DA JE TO NEOPHODNO.”

Član 134.

Ovlašćenje za vršenje poslova na brodu može se dati samo licu koje je fizički i psihički sposobno da obavlja poslove na brodu, koje nije zavisno od psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i alkohola, odnosno koje ne boluje od bolesti ili nema druga trajna ili privremena zdravstvena ograničenja za obavljanje poslova i dužnosti kao člana posade, što se utvrđuje zdravstvenim pregledom i kontroliše periodičnim pregledom.

Zdravstvena sposobnost člana posade utvrđuje se zdravstvenim pregledom koji vrši zdravstvena ustanova koja ispunjava propisane uslove i dobije ovlašćenje ministarstva nadležnog za poslove zdravlja da može da obavlja zdravstvene preglede članova posade brodova unutrašnje plovidbe.

Zdravstvena ustanova jedan primerak ovlašćenja iz stava 2. ovog člana, dostavlja ministarstvu.

Zdravstvene preglede u zdravstvenoj ustanovi iz stava 2. ovog člana obavljaju specijalisti medicine rada koji su završili kurs za sticanje znanja potrebnog za vršenje zdravstvenih pregleda članova posade brodova unutrašnje plovidbe.

Kurs iz stava 4. ovog člana organizuje i sprovodi institut za medicinu rada osnovan za teritoriju Republike.

Na osnovu završenog kursa iz stava 4. ovog člana specijalista medicine rada stiče ovlašćenje za vršenje zdravstvenih pregleda članova posade brodova unutrašnje plovidbe koje izdaje institut iz stava 5. ovog člana.

Kopija ovlašćenja iz stava 4. ovog člana dostavlja se ministarstvu koje o izdatim ovlašćenjima specijalistima medicine rada vodi evidenciju u elektronskom obliku koja je dostupna na internet stranici ministarstva.

Ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove zdravlja, propisuje uslove u pogledu zdravstvene sposobnosti članova posade brodova i drugih plovila, vrste, rokove vršenja zdravstvenih pregleda, uslove koje zdravstvena ustanova za vršenje zdravstvenih pregleda članova posade brodova mora da ispunjava u pogledu kadrova, prostora i opreme, program i bliže uslove za sprovođenje kursa za sticanje znanja potrebnog za vršenje zdravstvenih pregleda članova posade, obrazac uverenja o zdravstvenoj sposobnosti članova posade, odnosno kartona izvršenog zdravstvenog pregleda članova posade, kao i uslove i način vršenja zdravstvenog nadzora.

ČLAN 134A

ZDRAVSTVENI PREGLED MOŽE DA BUDE REDOVNI I NADZORNI.

REDOVNI ZDRAVSTVENI PREGLED VRŠI SE PRE IZDAVANjA BRODARSKE KNjIŽICE, ODNOSNO DOZVOLE ZA UKRCAVANjE I NAROČITO OBUHVATA OŠTRINU VIDA I SLUHA, PREPOZNAVANjE BOJA, MOTORIKU GORNjIH I DONjIH UDOVA, KAO I NEUROPSIHIJATRIJSKO I KARDIOVASKULARNO STANjE LICA, U SKLADU SA STANDARDOM ZA VRŠENjE ZDRAVSTVENIH PREGLEDA ČLANOVA POSADE BRODOVA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE KOJI SU PROPISANI OD STRANE EVROPSKOG KOMITETA ZA IZRADU STANDARDA U UNUTRAŠNjOJ PLOVIDBI (CESNI).

PRILIKOM VRŠENjA REDOVNOG ZDRAVSTVENOG PREGLEDA ČLANOVIMA POSADE UTVRĐUJE SE KRVNA GRUPA I RH FAKTOR.

KADA NAPUNI 65 GODINA, ČLAN POSADE MORA DA IZVRŠI REDOVNI ZDRAVSTVENI PREGLED U NAREDNA TRI MESECA, A POSLE TOGA SVAKE GODINE.

LUČKA KAPETANIJA IZDAJE OVLAŠĆENjE O OSPOSOBLjENOSTI ČLANU POSADE IZ STAVA 4. OVOG ČLANA, UZ NAPOMENU DA JE ČLAN POSADE IZVRŠIO REDOVNI ZDRAVSTVENI PREGLED.

NADZORNI ZDRAVSTVENI PREGLED VRŠI SE U ROKU KRAĆEM OD REDOVNOG ZDRAVSTVENOG PREGLEDA, AKO JE ODREĐEN KRAĆI ROK VAŽNOSTI IZVEŠTAJA O IZVRŠENOM REDOVNOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU.

ČLAN POSADE IMA PRAVO NA BESPLATNI GODIŠNjI ZDRAVSTVENI PREGLED TOKOM KOGA SE POSEBNO PROVERAVAJU SIMPTOMI ILI USLOVI KOJI MOGU DA BUDU PROUZROKOVANI RADOM NA BRODU SA NAJKRAĆIM DNEVNIM VREMENIMA ODMORA I/ILI NAJMANjIM BROJEM DANA ODMORA U SKLADU SA ČL. 130B I 130V OVOG ZAKONA.

TROŠKOVE ZDRAVSTVENOG PREGLEDA IZ STAVA 7. OVOG ČLANA SNOSI POSLODAVAC IZ SOPSTVENIH SREDSTAVA.

ČLANOVI POSADE KOJI RADE NOĆU I IMAJU ZDRAVSTVENE PROBLEME ZA KOJE JE UTVRĐENO DA SU PROUZROKOVANI NOĆNIM RADOM MORAJU, U ZAVISNOSTI OD RASPOLOŽIVIH MOGUĆNOSTI, DA BUDU PREMEŠTENI NA DRUGO ODGOVARAJUĆE RADNO MESTO SA RADNIM VREMENOM PO DANU.

BESPLATNI ZDRAVSTVENI PREGLED PODLEŽE OBAVEZI ČUVANjA LEKARSKE TAJNE.

BESPLATNI ZDRAVSTVENI PREGLED VRŠI SE U OKVIRU SISTEMA JAVNOG ZDRAVLjA.

POD SISTEMOM JAVNOG ZDRAVLjA IZ STAVA 11. OVOG ČLANA PODRAZUMEVAJU SE ZDRAVSTVENE USTANOVE, ODNOSNO PRIVATNA PRAKSA, KOJE ISPUNjAVAJU USLOVE ZA VRŠENjE ZDRAVSTVENIH PREGLEDA ČLANOVA POSADE BRODOVA U SKLADU SA ZAKONOM.

Član 184.

Oprema i uređaji iz člana 183. stav 2. ovog zakona moraju biti u skladu sa Tehničkim pravilima iz člana 90. stava 2. ovog zakona.

Oprema i uređaji iz stava 1. ovog člana, moraju imati uverenje o odobrenju tipa pre početka korišćenja izdatog od strane Uprave.

Uverenje o odobrenju tipa izdato od strane ovlašćenih organa zemalja članica Evropske unije priznaje se kao da je izdato u Republici Srbiji.

Uverenje o odobrenju tipa izdato od strane ovlašćenih organa ostalih zemalja priznaje se na osnovu bilateralnih sporazuma.

AIS TRANSPONDER MORA IMATI UVERENjE O ODOBRENjU TIPA KOJE SE IZDAJE ZA AIS TRANSPONDERE KLASE A.

Član 189.

Ministarstvo upravlja VTS-om.

Uspostavljanje VTS-a podrazumeva:

1) pružanje relevantnih podataka koji se odnose na unapređenje bezbednosti i efikasnosti brodskog saobraćaja korisnicima VTS–a;

2) obezbeđivanje odgovarajuće opreme i objekata za ostvarivanje ciljeva servisa;

3) obezbeđivanje odgovarajućeg stručnog kadra (u daljem tekstu: VTS operater) za ispunjavanje postavljenih ciljeva servisa.

Lučka kapetanija obavlja poslove servisa za upravljanje brodskim saobraćajem (VTS), u okviru koje se uspostavlja VTS centar.

Operativno upravljanje VTS centrom poverava se VTS operateru.

ZA OBAVLjANjE POSLOVA SERVISA ZA UPRAVLjANjE BRODSKIM SAOBRAĆAJEM (VTS) OBRAZUJE SE VTS CENTAR, KAO POSEBNA ORGANIZACIONA JEDINICA U MINISTARSTVU.

OPERATIVNO UPRAVLjANjE POSLOVIMA SERVISA ZA UPRAVLjANjE BRODSKIM SAOBRAĆAJEM U VTS CENTRU OBAVLjAJU VTS OPERATERI.

Član 207.

Agencija obavlja sledeće regulatorne, stručne i razvojne poslove:

1) daje lučku koncesiju za usluge sa pravom na eksploataciju konkretne usluge, kada se koncesija daje za obavljanje lučke usluge, odnosno lučku koncesiju za javne radove sa pravom na komercijalno korišćenje izvedenih radova, kada se koncesija daje za izgradnju lučkih građevina i objekata;

2) utvrđuje visinu koncesione naknade;

3) zaključuje ugovor o koncesiji;

4) izdaje i oduzima odobrenje za obavljanje lučke delatnosti;

5) zaključuje ugovor o obavljanju lučke delatnosti na osnovu dobijenog odobrenja;

6) vodi upisnik lučkih operatera kojima je izdato odobrenje, odnosno data lučka koncesija, odnosno lučkih operatera iz člana 217. stav 1. ovog zakona;

7) naplaćuje lučke naknade;

8) donosi i javno objavljuje lučke tarife;

9) prati rad lučkih operatera koji obavljaju lučke delatnosti u skladu sa prirodom njihovog poslovanja i obavezama preuzetim prema Agenciji;

10) obezbeđuje uslove za ostvarivanje međulučke i unutrašnje lučke konkurencije;

11) vrši promociju luka i pristaništa na domaćem i međunarodnom tržištu;

12) u skladu sa prihodima ostvarenim po osnovu naplate lučkih naknada i koncesione naknade investira u izgradnju, modernizaciju i održavanje lučke infrastrukture koja je u javnoj svojini, osim kada je to obaveza lučkog operatera po osnovu izdatog odobrenja, odnosno date lučke koncesije, kao i kontrole nad održavanjem lučkih građevina i objekata;

13) održava red u luci, izuzev poslova koji su u nadležnosti lučkih kapetanija;

14) zaštite lučkog područja i akvatorije od zagađenja;

14a) vodi evidenciju korisnika državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) u skladu sa propisima kojima se uređuje državna pomoć male vrednosti;

14B) VODI EVIDENCIJU O OBJEKTIMA LUČKE INFRASTRUKTURE U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE NA KOJIMA AGENCIJA IMA UPISANO PRAVO KORIŠĆENjA, KAO I KATASTARSKIM PARCELAMA KOJE ČINE LUČKO ZEMLjIŠTE;

15) obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

Član 213.

Lučke građevine i objekti su lučka infrastruktura i lučka suprastruktura, KAO I PRISTUPNA INFRASTRUKTURA.

Lučku infrastrukturu čine: izgrađene obale za pristajanje plovila (kejski zidovi i slično), lučke saobraćajnice (putevi, staze, železnički koloseci sa pripadajućim železničkim uređajima), vodovodne, kanalizacione, energetske i komunikacione mreže, rasveta, ograde, pristani za ukrcavanje i iskrcavanje putnika, kao i druge građevine i uređaji koji po svojoj nameni služe za bezbedan prilaz i privezivanje plovila.

LUČKU INFRASTRUKTURU ČINE: IZGRAĐENE OBALE ZA PRISTAJANjE PLOVILA (KEJSKI ZIDOVI I SLIČNO), LUČKE SAOBRAĆAJNICE (PUTEVI, STAZE, INDUSTRIJSKI ŽELEZNIČKI KOLOSECI SA PRIPADAJUĆIM ŽELEZNIČKIM UREĐAJIMA), ENERGETSKE I KOMUNIKACIONE MREŽE, RASVETA, OGRADE, PRISTANI ILI PLUTAJUĆI OBJEKTI ZA UKRCAVANjE I ISKRCAVANjE PUTNIKA ILI SNABDEVANjE BRODOVA GORIVOM, INFRASTRUKTURA ZA PRETOVAR ALTERNATIVNIH GORIVA, KAO I DRUGE GRAĐEVINE I UREĐAJI KOJI PO SVOJOJ NAMENI SLUŽE ZA BEZBEDAN PRILAZ I PRIVEZIVANjE PLOVILA.

Lučku suprastrukturu čine: građevine izgrađene na lučkom području (upravne zgrade, skladišta, silosi, rezervoari), kao i posebna oprema (kontejnerske dizalice, kranovi,  i slično).

PRISTUPNU INFRASTRUKTURU ČINE INFRASTRUKTURNI OBJEKTI KOJI OMOGUĆAVAJU KORISNICIMA LUKE PRISTUP LUCI SA VODNOG PUTA ILI KOPNA, KAO ŠTO SU PRISTUPNE DRUMSKE SAOBRAĆAJNICE, ŽELEZNIČKI KOLOSECI I KANALI, KOJI SE NALAZE IZVAN UTVRĐENOG LUČKOG PODRUČJA.

Odredbe st. 1. do 3. DO 4. ovog člana odnose se i na pristaništa.

Član 214a

Vlada na predlog Agencije utvrđuje lučko područje za svaku luku, odnosno pristanište u skladu sa Strategijom, dokumentima prostornog i urbanističkog planiranja i planskim dokumentima koji se odnose na upravljanje vodama.

Lučko područje može da obuhvati više lučkih bazena, odnosno više izdvojenih saobraćajno-tehnoloških celina (terminala) specijalizovanih za pretovar određene vrste robe na teritoriji jedne katastarske opštine.

Lučko područje luke obuhvata područje graničnog prelaza koje se utvrđuje u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje zaštita državne granice.

Propisom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se katastarske parcele koje čine lučko područje određene luke, odnosno pristaništa, odnosno terminale unutar lučkog područja, PARCELE VODNOG ZEMLjIŠTA NA KOJIMA SE USTANOVLjAVA PRAVO SLUŽBENOSTI ZA IZGRADNjU LUČKE INFRASTRUKTURE, obaveza upisivanja zabeležbe lučkog područja u katastar nepokretnosti, kao i obaveza Agencije da dostavi potrebnu dokumentaciju nadležnom opštinskom DRŽAVNOM pravobranilaštvu koje će izvršiti sprovođenje zabeležbe lučkog područja.

Agencija ima pravo korišćenja na lučkom zemljištu, kao i na lučkoj infrastrukturi koja je u državnoj svojini.

Pravo preče kupovine iz člana 214. stav 5. ovog zakona, kao i pravo korišćenja iz stava 5. ovog člana upisuju se u katastar nepokretnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje katastar nepokretnosti.

Izuzetno, u odnosu na katastarske parcele koje čine lučko zemljište u sastavu lučkog područja na kojima su izgrađeni objekti lučke infrastrukture i lučke suprastrukture koji su u svojini lučkih operatera iz člana 214. stav 3. ovog zakona, upisaće se pravo korišćenja lučkog zemljišta u katastar nepokretnosti u korist tih lučkih operatera.

Ako je u skladu sa Strategijom iz člana 8. ovog zakona Agenciji podnet predlog za proširivanje lučkog područja u odnosu na katastarske parcele na kojima se obavljala lučka delatnost do dana stupanja na snagu ovog zakona, podnosilac predloga dužan je da Agenciji uz predlog dostavi prethodnu analizu osnovnih faktora koji utiču na opravdanost proglašenja novog, odnosno proširivanja postojećeg lučkog područja (u daljem tekstu: Prethodna analiza osnovnih faktora), studiju lokacije i ekonomsko-finansijsku analizu opravdanosti proglašenja novog, odnosno proširivanja postojećeg lučkog područja (u daljem tekstu: Ekonomsko-finansijska analiza), radi davanja saglasnosti Agencije.

Agencija pokreće postupak za utvrđivanje lučkog područja iz stava 8. ovog člana, nakon davanja saglasnosti iz stava 8. ovog člana.

Odredbe st. 8. i 9. ovog člana shodno se primenjuju i u slučaju izgradnje nove luke i pristaništa.

Izuzetno, ako je podnosilac zahteva za proširivanje lučkog područja lučki operater iz člana 214. stav 5. ovog zakona, on nije dužan da dostavi dokumenta iz stava 8. ovog člana, za katastarske parcele na kojima je do dana stupanja na snagu ovog zakona obavljao lučku delatnost.

Član 216a

Odobrenje za obavljanje lučke delatnosti izdaje Agencija ako je procenjena vrednost lučke usluge, odnosno izgradnje lučkih građevina i objekata manja od 5.186.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

U skladu sa stavom 1. ovog člana, odobrenje za obavljanje lučke delatnosti naročito se izdaje za obavljanje sledećih lučkih delatnosti, i to:

1) snabdevanje brodova pogonskim gorivom;

2) ukrcavanje i iskrcavanje robe i putnika;

3) vađenje rečnog nanosa BAGEROVANjE u okviru lučke akvatorije ili na pristupnom plovnom putu do luke;

4) upravljanje sidrištem u sastavu lučkog područja;

5) prihvat otpada, smeća, sanitarnih otpada i kaljužnih voda sa plovila;

6) lučke boksaže.

Odobrenje za obavljanje lučke delatnosti mogu da dobiju pravna lica koja su registrovana za obavljanje jedne ili više lučkih delatnosti i koja imaju stručno osposobljeno osoblje, tehničko-tehnološku opremljenost, sposobnost kontinuiranog obavljanja delatnosti za koje su registrovane (u daljem tekstu: lučki operater).

Na osnovu dobijenog odobrenja lučki operater i Agencija zaključuju ugovor o obavljanju lučke delatnosti.

Ugovor o obavljanju lučke delatnosti mora da bude zaključen kao izvršna isprava u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje izvršni postupak i zakona kojim se uređuje javno beležništvo.

Ako je odobrenje izdato radi obavljanja lučke delatnosti pretovara i skladištenja nafte, derivata nafte, utečnjenog naftnog gasa, utečnjenog prirodnog gasa, odnosno trgovinu pogonskog goriva za brodove u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika, lučki operater je dužan da u postupku izdavanja građevinske dozvole prethodno pribavi energetsku dozvolu, kao i da u roku od 60 dana od dana završetka gradnje lučke infrastrukture i lučke suprastrukture dobije licencu za obavljanje energetske delatnosti u skladu sa uslovima propisanim odredbama zakona kojim se uređuje energetika.

ODOBRENjE IZ STAVA 6. OVOG ČLANA PRILAŽE SE UZ ZAHTEV ZA DOBIJANjE LICENCE ZA OBAVLjANjE ENERGETSKE DELATNOSTI KOJI SE PODNOSI ORGANU NADLEŽNOM ZA IZDAVANjE OVE LICENCE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE ENERGETIKA.

Rešenje kojim se izdaje odobrenje za obavljanje lučke delatnosti je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema rešenja.

Član 217.

Lučki operater koji je u procesu privatizacije, odnosno svojinske transformacije stekao pravo svojine na celini ili određenom delu lučke suprastrukture ili lučke infrastrukture, koja se nalazi na lučkom području luke, odnosno pristaništa, a što se utvrđuje na osnovu ugovora o privatizaciji, odnosno uvidom u odgovarajuću dokumentaciju iz postupka kojim je sproveden proces svojinske transformacije i uvidom u zemljišne knjige, odnosno katastar nepokretnosti, kao i lučki operater iz člana 214. stav 5. ovog zakona, može da obavlja lučku delatnost i bez odobrenja iz člana 216. ovog zakona.

Odredbe stava 1. ovog člana ne primenjuju se na lučke operatere koji su postupke privatizacije, na osnovu kojih su stekli pravo svojine na delovima lučke infrastrukture, započeli posle 4. juna 2003. godine, a što se utvrđuje uvidom u dokumentaciju iz postupka privatizacije.

Odredbe ovog zakona kojima se propisuju pravila za oduzimanje odobrenja, odnosno stečenog prava za obavljanje lučke delatnosti, primenjuju se i na lučke operatere iz stava 1. ovog člana, izuzev odredbi iz člana 223. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Ako Agencija donese odluku o privremenoj zabrani obavljanja lučke delatnosti lučkom operateru iz stava 1. ovog člana iz razloga propisanih u čl. 224. i 225. ovog zakona, lučki operater zadržava pravo svojine na objektima lučke suprastrukture ili infrastrukture i ima pravo da iste proda, ponudi nosiocu javne svojine iz člana 214. stav 1. ovog zakona da iste otkupi po tržišnoj ceni ili da objekte da u zakup.

Ukoliko lučki operater kome je izrečena privremena zabrana obavljanja lučke delatnosti ne postupi ni na jedan od načina predviđenih u stavu 4. ovog člana Agencija će, nakon isteka roka koji ostavi operateru da postupi u skladu sa odredbama stava 4. ovog člana, u njegovo ime i za njegov račun dati objekte lučke suprastrukture i/ili infrastrukture na korišćenje putem zakupa operaterima koji imaju odobrenje za rad u luci ili drugim operaterima na način predviđen ovim zakonom.

LUČKI OPERATERI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DUŽNI SU DA PODNESU ZAHTEV ZA UPIS U UPISNIK LUČKIH OPERATERA IZ ČLANA 226. OVOG ZAKONA.

UPIS IZ STAVA 6. OVOG ČLANA VRŠI SE NA OSNOVU REŠENjA KOJE AGENCIJA DONOSI U UPRAVNOM POSTUPKU.

REŠENjE IZ STAVA 7. OVOG ČLANA JE KONAČNO U UPRAVNOM POSTUPKU I PROTIV NjEGA SE MOŽE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

Član 218.

Odobrenje za obavljanje lučke delatnosti može se dati sa pravom zakupa izgrađene lučke infrastrukture i suprastrukture na kojima Agencija ima pravo korišćenja i bez tog prava, kao i sa pravom službenosti građenja objekata lučke infrastrukture i/ili suprastrukture na lučkom zemljištu ili bez tog prava.

Pravo službenosti građenja iz stava 1. ovog člana je ograničeno stvarno pravo na lučkom zemljištu koje se osniva u svrhu građenja lučke infrastrukture, odnosno lučke suprastrukture i koje ovlašćuje lučkog operatera da na lučkom zemljištu ima vlastiti objekat lučke infrastrukture i/ili lučke suprastrukture, a nosilac javne svojine na lučkom zemljištu dužan je to da trpi.

Lučki operater koji je nosilac prava službenosti građenja je vlasnik objekta lučke infrastrukture i/ili lučke suprastrukture koja je pripadnost tog njegovog prava, a u pogledu lučkog zemljišta koje je opterećeno pravom službenosti građenja ima ovlašćenja i dužnosti plodouživaoca. Svaka odredba ugovora o obavljanju lučke delatnosti i drugog akta suprotna ovoj odredbi je ništava.

Ako se odobrenje daje sa pravom službenosti građenja, naknada koju je lučki operater dužan da plaća kao nosilac prava službenosti građenja sastavni je deo naknade za operativnu upotrebu luke, odnosno pristaništa kao dobra u opštoj upotrebi.

Promena sadržaja prava službenosti građenja dopuštena je samo u sporazumu sa Agencijom.

Lučki operater kao nosilac prava službenosti građenja može zasnovati založno pravo na osnovanom pravu službenosti građenja, na rok određen u odobrenju iz člana 216. stav 1. ovog zakona. 

Lučki operater kao nosilac prava službenosti građenja može da prenese osnovano pravo službenosti građenja na drugo lice pre isteka roka na koje je izdato odobrenje iz člana 216. stav 1. ovog zakona, uz obavezu prethodnog zaključivanja ugovora između lica na koje se želi preneti pravo službenosti građenja i Agencije NA KOJI REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE DAJE SAGLASNOST.

Pravo službenosti građenja se stiče dvostrukim upisom u katastru nepokretnosti, i to njegovim upisom kao tereta na zemljištu koje opterećuje i njegovim upisom kao posebne nepokretnosti u za to novoosnovanom ulošku kada za to budu ispunjeni uslovi propisani zakonom kojim se uređuje katastar nepokretnosti.

Upis prava službenosti građenja u katastar nepokretnosti sprovodi se na osnovu ugovora iz člana 216a stav 4. ovog zakona. i po pribavljenoj saglasnosti Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.

Pravo službenosti građenja prestaje istekom ugovorenog roka na koji je izdato odobrenje, sporazumom, odricanjem lučkog operatera i ispunjavanjem ugovorenog raskidnog uslova.

Pravo službenosti građenja upisano u katastar nepokretnosti prestaje brisanjem iz katastra nepokretnosti, iz razloga navedenih u stavu 10. ovog člana.

Član 218a

U ugovoru iz člana 216a stav 4. ovog zakona mora da bude naznačeno da izgradnja u rokovima koji se utvrde odobrenjem za obavljanje lučke delatnosti i koji moraju da budu fiksni, predstavlja bitan element ugovora, odnosno da će se ugovor smatrati raskinutim po sili zakona ako se izgradnja ne izvrši u ugovorenim rokovima, bez obaveze Agencije da lučkom operateru kao nosiocu prava službenosti građenja naknadi vrednost radova.

Ako se na osnovu prava službenosti građenja ne izgradi objekat lučke infrastrukture i/ili lučke suprastrukture u ugovorenom roku, Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, odnosno Agencija mogu da zahtevaju AGENCIJA MOŽE DA ZAHTEVA da se ono ukine. 

Ugovor iz člana 216a stav 4. ovog zakona mora da sadrži odredbu kojom lučki operater kao nosilac prava službenosti građenja dozvoljava Agenciji da bez njegovog daljeg odobrenja izvrši brisanje prava službenosti građenja i kojim dozvoljava da se osnovano pravo službenosti građenja ukine u slučaju neizvršavanja ugovornih obaveza u rokovima i na način određen ugovorom. 

Sa prestankom prava službenosti građenja lučki operater gubi pravo svojine na objektu lučke infrastrukture i/ili lučke suprastrukture koji je pravom službenosti građenja bio od lučkog zemljišta pravno odvojen i postaje pripadnost lučkog zemljišta.

Ugovor iz člana 216a stav 4. ovog zakona mora da sadrži odredbu da nakon isteka roka na koje je osnovano pravo službenosti građenja, Republici Srbiji prelazi pravo svojine na objektu lučke infrastrukture i/ili lučke suprastrukture, slobodnom od bilo kakvih tereta, lica i stvari, bez obaveze naknade tržišne vrednosti izgrađenih objekata lučkom operateru kao nosiocu prava službenosti građenja.

Ulaganjem u objekte i građevine lučke infrastrukture ne menja se oblik svojine kako je utvrđen u članu 214. stav 1. ovog zakona.

Prava i obaveze vezane za odobrenje iz člana 216. stav 1. ovog zakona Agencija i lučki operater utvrđuju ugovorom iz člana 216a stav 4. ovog zakona.

Član 225a

Odobrenje je neprenosivo.

Odobrenje se pribavlja i u slučaju statusne promene kod lučkog operatera – imaoca odobrenja, kao i u slučajevima kupovine imovine privrednog društva – lučkog operatera u stečaju ili izvršnom postupku, odnosno promene vlasništva kapitala i imovine pravnih lica koja posluju društvenim i javnim kapitalom jednim od propisanih modela i metoda privatizacije.

Pre sprovođenja promene iz stava 2. ovog člana, lučki operater dužan je da postupi u skladu sa članom 214. stav 5. ovog zakona.

Lučki operater – imalac odobrenja dužan je da u slučaju statusne promene iz stava 2. ovog člana istovremeno sa objavljivanjem nacrta ugovora, odnosno odluke o statusnoj promeni u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, kao i pre okončanja postupka stečaja, izvršnog postupka ili postupka privatizacije, o započinjanju takve promene obavesti Agenciju.

Lučki operater koji po izvršenoj  promeni nastavi sa obavljanjem lučke delatnosti, dužan je da podnese zahtev za izdavanje, odnosno izmenu odobrenja u roku od 30 dana od dana registracije promene, a pravno lice koje prestaje sa obavljanjem lučke delatnosti, u istom roku, zahtev za ukidanje odobrenja.

Lučki operater iz stava 4. ovog člana mora da ispunjava uslove za lučkog operatera propisane članom 216a stav 3. ovog zakona.

U slučaju ispunjenosti uslova iz stava 5. STAVA 6. ovog člana, Agencija izdaje odobrenje u upravnom postupku uz plaćanje naknade za operativnu upotrebu luke, odnosno pristaništa kao dobra u opštoj upotrebi, srazmerno roku važenja izdatog odobrenja.

Odobrenje iz stava 7. ovog člana izdaje se sa rokom važenja odobrenja koji se određuje prema isteku važenja odobrenja pravnog lica koje prestaje sa obavljanjem lučke delatnosti.

Član 227b

Agencija usvaja srednjoročni (trogodišnji) plan davanja lučkih koncesija u kojem se navode lučka područja u kojima se planira davanje lučke koncesije u skladu sa Strategijom iz člana 8. ovog zakona, lučke građevine i objekti koji će se graditi, odnosno delatnosti koje će se obavljati na osnovu lučke koncesije, planirani prihodi i rashodi od lučkih koncesija, procena očekivane privredne koristi od planiranih lučkih koncesija, kao i druge elemente koji su od značaja za efikasno sprovođenje lučkih koncesija.

Agencija je dužna da na zahtev ministarstva nadležnog za poslove privrede i ministarstva nadležnog za poslove finansija dostavi srednjoročni plan iz stava 1. ovog člana sa jasno iskazanim procenjenim ekonomskim efektima sprovođenja planiranih ugovora o koncesijama.

Pored srednjoročnog plana iz stava 1. ovog člana Agencija je dužna da pre isteka tekuće kalendarske godine usvoji godišnji plan davanja lučkih koncesija za sledeću kalendarsku godinu.

Agencija pokreće postupak za davanje lučkih koncesija iz člana 227. ovog zakona ako su ispunjeni uslovi propisani odredbama člana 227. ovog zakona i ako je to u skladu sa Strategijom iz člana 8. ovog zakona, dokumentima iz člana 214v ovog zakona i planovima iz st. 1. i 3. ovog člana.

Izuzetno, Agencija može da pokrene postupak za davanje lučkih koncesija iz člana 227. ovog zakona, na predlog zainteresovanog lica za realizaciju određene lučke koncesije koje dostavi Agenciji pismo o namerama, pod uslovom da se taj predlog ne odnosi na davanje koncesije za obavljanje lučke usluge, odnosno koncesije za izgradnju lučkih građevina i objekata, za koje je pokrenut postupak dodele ugovora o koncesiji ili objavljen javni poziv.

Zainteresovano lice iz stava 5. ovog člana dostavlja Agenciji Izveštaj o detaljnom projektu (Detailed Project Report) koji sadrži nacrt idejnog projekta sa rokovima za sve faze izgradnje IZVEŠTAJ O PROJEKTU (PROJECT REPORT) KOJI SADRŽI NACRT PRETHODNE STUDIJE OPRAVDANOSTI SA GENERALNIM PROJEKTOM, ODNOSNO NACRT STUDIJE OPRAVDANOSTI SA IDEJNIM PROJEKTOM, U ZAVISNOSTI OD TOGA DA LI SE NA OSNOVU PLANSKOG DOKUMENTA MOGU IZDATI LOKACIJSKI USLOVI.

Na Izveštaj o detaljnom projektu Agencija daje saglasnost po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva.

Izveštaj o detaljnom projektu na koji je Agencija dala saglasnost postaje sastavni deo ugovora o lučkoj koncesiji prilikom njegovog zaključivanja.

Na postupak za davanje lučkih koncesija na predlog zainteresovanih lica za realizaciju određene lučke koncesije primenjuje se zakon kojim je uređeno javno-privatno partnerstvo i koncesije.

Član 227j

Nakon utvrđivanja lučkog područja i izbora lučkog operatera u skladu sa odredbama ovog zakona, na izgradnju objekata lučke infrastrukture i lučke suprastrukture primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja, zakona kojim se uređuju javne nabavke, kao i zakona kojim se uređuje energetika u odnosu na terminale za opasni teret u sastavu luke, terminale za snabdevanje broda pogonskim gorivom i pristaništa za posebne namene za pretovar i skladištenje nafte, derivata nafte, utečnjenog naftnog gasa ili utečnjenog prirodnog gasa.

NA VODNOM ZEMLjIŠTU KOJE JE OBUHVAĆENO LUČKIM PODRUČJEM USTANOVLjAVA SE PRAVO STVARNE SLUŽBENOSTI ZA IZGRADNjU LUČKE INFRASTRUKTURE KAO LINIJSKOG INFRASTRUKTURNOG OBJEKTA U KORIST AGENCIJE, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU VODE.

PRAVO STVARNE SLUŽBENOSTI IZ STAVA 2. OVOG ČLANA USTANOVLjAVA SE UGOVOROM KOJI SE ZAKLjUČUJE IZMEĐU AGENCIJE I JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA KOJE JE NADLEŽNO ZA TERITORIJU NA KOJOJ JE UTVRĐENO LUČKO PODRUČJE.

PRAVO STVARNE SLUŽBENOSTI IZ STAVA 2. OVOG ČLANA USTANOVLjAVA SE BEZ NAKNADE.

IZUZETNO OD ST. 2-4. OVOG ČLANA, AKO JE LUČKI OPERATER DOBIO ODOBRENjE ZA OBAVLjANjE LUČKE DELATNOSTI SA PRAVOM SLUŽBENOSTI GRAĐENjA IZ ČL. 218. I 218A OVOG ZAKONA, ODNOSNO AKO JE DOBIO LUČKU KONCESIJU ZA JAVNE RADOVE IZ ČLANA 227. STAV 1. TAČKA 2) OVOG ZAKONA, A IZDATO ODOBRENjE, ODNOSNO LUČKA KONCESIJA OBUHVATAJU IZGRADNjU OBALE ZA PRISTAJANjE PLOVILA (KEJSKI ZIDOVI I SLIČNO) KAO I DRUGE OBJEKTE LUČKE INFRASTRUKTURE KOJI SE NALAZE NA VODNOM ZEMLjIŠTU, JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE ZAKLjUČUJE UGOVOR O ZAKUPU VODNOG ZEMLjIŠTA NEPOSREDNOM POGODBOM SA TIM LUČKI OPERATEROM.

ODREDBA STAVA 5. OVOG ČLANA PRIMENjUJE SE I NA LUČKE OPERATERE IZ ČLANA 214. ST. 3. I 5. OVOG ZAKONA.

PO ISTEKU ROKA NA KOJI JE IZDATO ODOBRENjE, ODNOSNO LUČKA KONCESIJA, PRIMENjUJU SE ODREDBE ST. 2-4. OVOG ČLANA.

POSTAVLjANjE I UPOTREBA BUNKER PONTONSKE STANICE, ODNOSNO BUNKER STANICE ZA SNABDEVANjE SA VOZILA CISTERNE, NE PODLEŽE OBAVEZI DOBIJANjA GRAĐEVINSKE, ODNOSNO UPOTREBNE DOZVOLE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PLANIRANjE I IZGRADNjA, VEĆ IZDAVANjU SVEDOČANSTVA KOJE IZDAJE UPRAVA ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU POSLE IZVRŠENOG TEHNIČKOG PREGLEDA KOJI OBUHVATA PROVERU ISPUNjENOSTI ZAHTEVA U ODNOSU NA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, KAO I DRUGE TEHNIČKE ZAHTEVE ZA PLOVILA U SKLADU SA PROPISOM KOJIM SE UREĐUJU TEHNIČKI ZAHTEVI ZA STATUTARNU SERTIFIKACIJU BRODOVA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE I EVROPSKIM SPORAZUMOM O MEĐUNARODNOM TRANSPORTU OPASNOG TERETA NA UNUTRAŠNjIM PLOVNIM PUTEVIMA (U DALjEM TEKSTU: ADN SPORAZUM), A KOJIM SE POTVRĐUJE DA OBJEKAT ISPUNjAVA TEHNIČKE ZAHTEVE ZA OBAVLjANjE POSLOVA BUNKER PONTONSKA STANICA, ODNOSNO BUNKER STANICE ZA SNABDEVANjE SA VOZILA CISTERNE.

POSTAVLjANjE I UPOTREBA BUNKER STACIONARNE STANICE I BUNKER PLUTAJUĆE STANICE PODLEŽE OBAVEZI DOBIJANjA GRAĐEVINSKE, ODNOSNO UPOTREBNE DOZVOLE.

BUNKER STANICA ZA SNABDEVANjE BRODOVA GORIVOM MORA DA ISPUNjAVA USLOVE PROPISANE ADN SPORAZUMOM I PROPISOM KOJIM SE UREĐUJU TEHNIČKI ZAHTEVI U POGLEDU BEZBEDNOSTI OD POŽARA I EKSPLOZIJA STANICA ZA SNABDEVANjE BRODOVA I TEHNIČKIH PLOVNIH OBJEKATA TEČNIM GORIVOM.

Član 229g

Obveznik plaćanja naknade za operativnu upotrebu luke, odnosno pristaništa kao dobra u opštoj upotrebi je lučki operater koji koristi luku, odnosno pristanište kao dobro u opštoj upotrebi na osnovu odobrenja za obavljanje lučkih delatnosti, odnosno koncesionar koji je dobio lučku koncesiju iz člana 227. ovog zakona.

Osnovica naknade za operativnu upotrebu luke, odnosno pristaništa je tržišna vrednost lučkog zemljišta koje čini konkretno lučko područje na dan pokretanja postupka za javno prikupljanje ponuda od strane Agencije koju utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove finansija – Poreska uprava, korigovana za koeficijent koji se određuje prema položaju luke, odnosno pristaništa na mreži unutrašnjih vodnih puteva Republike Srbije i infrastrukturne povezanosti sa drugim vidovima transporta, te nameni lučkog područja.

IZUZETNO, OSNOVICA NAKNADE ZA OPERATIVNU UPOTREBU LUKE, ODNOSNO PRISTANIŠTA ZA OBAVLjANjE LUČKE DELATNOSTI SNABDEVANjE BRODOVA POGONSKIM GORIVOM KOJA SE OBAVLjA IZVAN LUKE U SKLADU SA ČLANOM 215. OVOG ZAKONA JE TRŽIŠNA VREDNOST GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA KOJE JE ODLUKOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE IZ ČLANA 215. OVOG ZAKONA, OPREDELjENO ZA OBAVLjANjE OVE LUČKE DELATNOSTI NA DAN POKRETANjA POSTUPKA ZA JAVNO PRIKUPLjANjE PONUDA OD STRANE AGENCIJE KOJU UTVRĐUJE MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE FINANSIJA – PORESKA UPRAVA, KORIGOVANA ZA KOEFICIJENT KOJI SE ODREĐUJE PREMA POLOŽAJU BUNKER STANICE ZA SNABDEVANjE BRODOVA GORIVOM NA MREŽI VODNIH PUTEVA.

Pored elemenata iz stava 2. ovog člana, prilikom utvrđivanja osnovice uzima se u obzir i namena lučkog područja ili akvatorije luke, kao i iznos planiranih ulaganja javnog i privatnog partnera, odnosno koncesionara i planiranog prometa po površinskoj ili dužinskoj meri na lučkom području.

Iznos naknade za operativnu upotrebu luke, odnosno pristaništa kao dobra u opštoj upotrebi može da se umanji najviše za 30% ako se lučki operater u studiji ekonomske opravdanosti koju podnosi u okviru postupka za javno prikupljanje ponuda obaveže na investiciju u razvoj opštih logističkih usluga, usluga integrisanja logističkog lanca ili objekata koji stvaraju dodatnu vrednost za luku.

Iznos naknade za operativnu upotrebu luke, odnosno pristaništa kao dobra u opštoj upotrebi može da se umanji najviše za 50% kada se odobrenje ili lučka koncesija daje za izgradnju ili korišćenje terminala za ukrcavanje ili iskrcavanje utečnjenog prirodnog gasa.

Iznos naknade za operativnu upotrebu luke, odnosno pristaništa kao dobra u opštoj upotrebi koja se plaća za operativnu upotrebu putničkog pristaništa otvorenog za međunarodni saobraćaj koji je utvrđen u skladu sa st. 2. i 3. ovog člana, može da se umanji za 80% za prve tri godine trajanja odobrenja i da se po isteku tog roka na godišnjem nivou povećava srazmerno broju ugovorenog broja pristajanja putničkih brodova do punog iznosa takse NAKNADE za operativnu upotrebu luke, odnosno pristaništa.

Na umanjenje iznosa naknade za operativnu upotrebu luke, odnosno pristaništa kao dobra u opštoj upotrebi iz stava 6. ovog člana, primenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Kada lučki operater iz člana 214. st. 3. i 5. ovog zakona izvrši prenos zemljišta na Republiku Srbiju bez naknade, odnosno kada lučki operater ugovorom iz člana 216a stav 4. ovog zakona preuzme obavezu održavanja postojeće lučke infrastrukture i/ili izgradnje nove lučke infrastrukture, iznos naknade za operativnu upotrebu luke, odnosno pristaništa kao dobra u opštoj upotrebi umanjiće se srazmerno procenjenoj tržišnoj vrednosti zemljišta, odnosno vrednosti radova na održavanju i/ili izgradnji lučke infrastrukture.

Naknada za operativnu upotrebu luke, odnosno pristaništa kao dobra u opštoj upotrebi plaća se na način i u rokovima koji se bliže uređuju ugovorom o obavljanju lučke delatnosti koji Agencija zaključuje sa lučkim operaterom koji stekne odobrenje za obavljanje lučke delatnosti nakon sprovedenog postupka za javno prikupljanje ponuda.

Agencija na godišnjem nivou određuje i javno objavljuje koeficijente iz stava 2. ovog člana.

 

Član 237.

ODOBRENjE ZA OBAVLjANjE DELATNOSTI U PRISTANIŠTU ZA POSEBNE NAMENE MOŽE SE DATI NAJDUŽE NA DESET GODINA.

AGENCIJA IZDAJE ODOBRENjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA AKO JE TO U SKLADU SA USVOJENOM STRATEGIJOM IZ ČLANA 8. OVOG ZAKONA, U DELU KOJI SE ODNOSI NA LUKE I PRISTANIŠTA.

AGENCIJA IZDAJE ODOBRENjE ZA MARINE AKO JE TO U SKLADU SA DOKUMENTIMA PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANjA, KAO I DOKUMENTIMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, ODNOSNO PRIVREDNE KOMORE SRBIJE, KOJIMA SE UTVRĐUJE MREŽA MARINA NA MEĐUNARODNIM, MEĐUDRŽAVNIM I DRŽAVNIM VODNIM PUTEVIMA.

NA OSNIVANjE MARINA SHODNO SE PRIMENjUJU ODREDBE OVOG ZAKONA O UTVRĐIVANjU LUČKOG PODRUČJA, PRI ČEMU PODRUČJE MARINE MOGU DA ČINE KATASTARSKE PARCELE ILI DELOVI KATASTARSKIH PARCELA.

IZDAVANjE I ODUZIMANjE ODOBRENjA ZA PRIVEZIŠTA ZA ČAMCE U NADLEŽNOSTI JE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NA ČIJOJ SE TERITORIJI OSNIVA PRIVEZIŠTE ZA ČAMCE.

ZA IZDAVANjE ODOBRENjA ZA PRIVEZIŠTA ZA ČAMCE PLAĆA SE LOKALNA ADMINISTRATIVNA TAKSA ČIJU VISINU UTVRĐUJE SKUPŠTINA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE FINANSIRANjE LOKALNE SAMOUPRAVE.

NA IZDAVANjE ODOBRENjA ZA PRIVEZIŠTE ZA ČAMCE PRIMENjUJU SE ODREDBE ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE UPRAVNI POSTUPAK.

ZA OSNIVANjE PRIVEZIŠTA ZA ČAMCE POTREBNO JE DOBITI NAUTIČKE USLOVE KOJE IZDAJE NADLEŽNA LUČKA KAPETANIJA.

PRAVNO LICE KOJE UPRAVLjA PRIVEZIŠTEM ZA ČAMCE NAPLAĆUJE TAKSE ZA PRUŽANjE USLUGE PRIHVATA I ČUVANjA ČAMACA.

VLADA UTVRĐUJE NAJVIŠE IZNOSE TAKSI KOJE U ZAVISNOSTI OD VRSTE USLUGA KOJE SE PRUŽAJU U PRIVEZIŠTIMA ZA ČAMCE MOGU DA NAPLAĆUJU PRAVNA LICA KOJA UPRAVLjAJU PRIVEZIŠTIMA ZA ČAMCE.

NA MARINE I PRIVEZIŠTA ZA ČAMCE SE NE PRIMENjUJU ODREDBE OVOG ZAKONA KOJIMA SE UREĐUJE PLAĆANjE LUČKIH NAKNADA.

Član 237a

Na izdavanje i oduzimanje odobrenja za obavljanje lučke delatnosti u putničkim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak.

Podnosilac zahteva za izdavanje odobrenja iz stava 1. ovog člana može da bude samo lice koje je u skladu sa Strategijom iz člana 8. ovog zakona, kao i propisima i drugim opštim aktima koje donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave iz člana 38. stav 2. ovog zakona, steklo pravo na korišćenje obale i vodenog prostora radi postavljanja pristana PLUTAJUĆEG OBJEKTA za ukrcavanje i iskrcavanje putnika u rečnom saobraćaju. 

Podnosilac zahteva za izdavanje odobrenja iz stava 2. ovog člana mora da ispunjava uslove za lučkog operatera u skladu sa odredbama ovog zakona, kao i da dostavi Agenciji na saglasnost dokumenta iz člana 221. stav 1. ovog zakona.

Na naplatu lučkih naknada i taksi u putničkim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj primenjuju se odredbe ovog zakona.

Član 246.

Inspekcijski nadzor vrši ministarstvo preko inspektora bezbednosti plovidbe (u daljem tekstu: inspektor).

Lice koje obavlja poslove inspektora mora da ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i to u obrazovno-naučnim oblastima građevinarstva, mašinstva, saobraćaja, pravnih nauka, Vojnu akademiju – smer navigacija, odnosno druge uslove određene zakonom koji uređuje prava i dužnosti državnih službenika, drugim propisom i aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u ministarstvu, KAO I ISPIT ZA INSPEKTORA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE INSPEKCIJSKI NADZOR.

Inspektor mora da ima službenu legitimaciju.

Ministar propisuje izgled službene legitimacije inspektora.

SLUŽBENA LEGITIMACIJA INSPEKTORA UREĐUJE SE ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE INSPEKCIJSKI NADZOR.

Član 247.

U vršenju nadzora inspektor izdaje naređenja i izriče zabrane pismenim rešenjem.

Protiv rešenja inspektora može se izjaviti žalba u roku od osam 15 dana od dana prijema rešenja.

Ministar rešava u drugom stepenu po žalbi protiv rešenja inspektora.

Žalba iz stava 2. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja, ako bi takvo odlaganje prouzrokovalo ili moglo prouzrokovati opasnost za bezbednost plovidbe, ugroziti ljudske živote ili prouzrokovati značajnu materijalnu štetu.

Član 254.

Ako u vršenju nadzora inspektor utvrdi nedostatke broda u pogledu njegove sposobnosti za plovidbu, narediće zapovedniku broda da u određenom roku otkloni utvrđene nedostatke.

Ako se utvrđeni nedostaci ne otklone u određenom roku ili ako su utvrđeni nedostaci takve prirode da ugrožavaju bezbednost broda, lica i tereta na njemu, kao i životne sredine, inspektor će zabraniti brodu dalju plovidbu dok se navedeni nedostaci ne otklone i oduzeće mu se brodsko svedočanstvo.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, inspektor može odobriti plovidbu brodu do prve luke ili mesta gde će biti pregledan ili popravljen, ako je to opravdano zbog završetka transportnih operacija.

Ako u vršenju nadzora inspektor utvrdi da brod nema važeći registar teretnog uređaja ili ako stanje tih uređaja nije u skladu sa registrom teretnog uređaja, zabraniće brodu da vrši ukrcavanje, iskrcavanje ili prekrcavanje tereta sopstvenim uređajima za obavljanje tih radnji.

AKO U VRŠENjU NADZORA INSPEKTOR ZABRANI PLOVIDBU BRODA KOJI VIJE ZASTAVU DRŽAVE ČLANICE EU DOK UTVRĐENI NEDOSTACI NE BUDU OTKLONjENI, O ZABRANI ĆE OBAVESTITI NADLEŽNI ORGAN KOJI JE IZDAO SVEDOČANSTVO O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU U ROKU OD SEDAM DANA OD DANA DONOŠENjA ZABRANE.

Član 266.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 2.000.000,00 dinara kazniće se za privredni prestup privredno društvo ili drugo pravno lice:

1) ako ne evidentira podatke koji su od značaja za bezbednost plovidbe (član 49. tačka 3);

2) ako ne podnese na odobrenje tehničku dokumentaciju (član 84. stav 2);

3) ako ne održava luku, odnosno pristanište i privremeno pretovarno mesto u stanju koje obezbeđuje bezbedan prihvat plovila i obavljanja lučkih delatnosti u skladu sa njihovom namenom (član 204).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 20.000,00 do 150.000,00 dinara.

Član 267.

Novčanom kaznom od 200.000,00 do 2.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj, privredno društvo ili drugo pravno lice:

1) ako ne uređuje i ne održava plovnost i ne postavi objekte bezbednosti plovidbe na način da se obezbedi bezbedna plovidba u skladu sa utvrđenom kategorijom vodnog puta (član 12. stav 2);

2) ako se plovila koja su sprečena naglom pojavom leda ili drugih vanrednih okolnosti da uplove u zimovnik, ne sklone u rečne rukavce ili druga prirodno zaštićena mesta na vodnom putu (član 23. stav 1);

3) ako plovilo na sidrištu nema neprekidni i neposredni nadzor (član 25);

4) ako održava sportska takmičenja, odnosno priredbe bez odobrenja lučke kapetanije (član 33. stav 1);

5) ne ukloni sa vodnog puta oznake, uređaje i predmete (član 35. stav 1);

6) ako ne prijavi nadležnoj lučkoj kapetaniji početak radova u propisanom roku (član 37. stav 4);

7) ako po nalogu lučke kapetanije INSPEKTORA BEZBEDNOSTI PLOVIDBE ne postavi i ne održava svetla i znakove (član 39. stav 1);

8) ako vrši prevoz lica jahtom, odnosno plovilom za rekreaciju na unutrašnjim vodama Republike Srbije, po osnovu iznajmljivanja uz naknadu jahte, odnosno plovila za rekreaciju, jahtom, odnosno plovilom za rekreaciju strane državne pripadnosti i ako na istom nema propisani najmanji broj članova posade (član 47. st. 2. i 3);

9) ako ne prijavi nadležnoj lučkoj kapetaniji I INSPEKTORU BEZBEDNOSTI PLOVIDBE promene na plovnom putu (član 49. stav 1. tačka 2));

10) ako brod i tehnički plovni objekt u raspremi boravi na unutrašnjim vodnim putevima bez odobrenja (član 56. stav 1);

11) ako po nalogu inspektora bezbednosti plovidbe ne ukloni plovilo koje nije upisano u odgovarajući upisnik plovila (član 56a stav 1);

12) ako brod nema važeće svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu, a ne podnese zahtev za određivanje raspreme (član 56a stav 2);

13) ako skelski prelaz radi bez odobrenja (član 57. stav 1);

14) ako ispusti, izlije ili izbaci u unutrašnje vode, odnosno plovila pravnih lica koja ne pružaju lučku uslugu prijema delova tereta ili otpada od tereta, štetne predmete ili materije, delove tereta ili otpada od tereta koji mogu da prouzrokuju zagađenje vode ili da stvore prepreku ili opasnost za plovidbu, kao i ako spaljuje smeće na plovilu (član 63. st. 1–5), odnosno ako koristi sisteme protiv obrastanja plovila (član 63. stav 7);

15) ako se po nalogu ministra nadležnog za unutrašnje poslove ne uključi u traganje i spasavanje ugroženih lica i stvari na vodnim putevima (član 73. stav 2);

16) ako vadi potonulu stvar bez odobrenja nadležne lučke kapetanije (član 76. stav 2);

17) ako o početku, prekidu, nastavljanju ili napuštanju radova na vađenju ne obavesti lučku kapetaniju (član 76. stav 6);

18) ako ne izvadi potonulu stvar u roku koji odredi lučka kapetanija (član 78. stav 1);

19) ako brod nije ukrcan u skladu sa dobijenom teretnom linijom, odnosno slobodnim bokom i pravilnim načinom rasporeda tereta (član 83. tačka 4));

20) ako posle izvršenog nadzora nad gradnjom, odnosno prepravke broda i drugih plovila vrši promene (čl. 94. i 97);

21) ako ne podnese zahtev za baždarenje domaćeg broda (član 99. stav 8);

22) ako ne podnese zahtev za ponovno baždarenje broda unutrašnje plovidbe, odnosno pomorskog broda kad se menja upisnik (član 100. stav 1. tačka 3));

23) ako ne podnese zahtev za ponovno baždarenje domaćeg broda pre završetka radova na prepravci (član 100. stav 3);

24) ako na zahtev lučke kapetanije ne učini dostupnim brodske isprave i knjige (član 103. stav 4);

25) ako brod plovi van određene zone plovidbe ili protivno određenoj nameni ili ako brodom preuzme putovanje za koje brod nije oglašen sposobnim suprotno podacima iz brodskog svedočanstva (član 105. stav 3);

25A) AKO NE OBEZBEDI DA SVAKO LICE KOJE SE UKRCAVA NA ČAMAC BEZ SOPSTVENOG POGONA KOJI NIJE DUŽI OD TRI METRA, PEDOLINU, VODENI BICIKL, DASKU I SLIČNO PLOVILO, KOJE SE KORISTI ZA OBAVLjANjE PRIVREDNE DELATNOSTI, OBAVEZNO IMA PRSLUK ZA SPASAVANjE, KAO I NE PREDUZME DRUGE MERE U CILjU BEZBEDNOSTI TIH LICA ODREĐENE OD STRANE NADLEŽNE LUČKE KAPETANIJE, ODNOSNO AKO NE OBEZBEDI DA SE OVA PLOVILA KORISTE ISKLjUČIVO IZVAN PLOVNOG PUTA (ČLAN 124. ST. 2. I 3);

26) ako stavi u plovidbu ili drži u plovidbi brod i drugo plovilo bez bilo koje od brodskih isprava i knjiga, propisanih ovim zakonom (član 103. stav 1. i čl. 105–119), kao i isprava i knjiga za druga plovila (član 128);

27) ako u brod ili drugo plovilo ukrca veći broj putnika, odnosno lica nego što je to određeno ispravom o baždarenju, odnosno brodskim svedočanstvom ili plovidbenom i plutajućom dozvolom (čl. 95. i 129);

28) ako ne postupa u skladu sa nalozima lučke kapetanije (član 170. stav 2);

29) ako plovilo ne koristi usluge, odnosno nije opremljeno opremom i uređajima iz člana 183. ovog zakona;

29A) AKO AIS TRANSPONDER KOJI KORISTI NA BRODU NEMA UVERENjE O ODOBRENjU TIPA KOJE SE IZDAJE ZA AIS TRANSPONDERE KLASE A (ČLAN 184. STAV 5);

30) ako plovila plove u području obavezne primene VTS-a, a ne koriste propisane usluge i informacije VTS-a (član 195);

31) ako domaće ili strano plovilo obavlja poslove ukrcavanja – iskrcavanja putnika i robe, snabdevanja zalihama ili smene članova posade izvan luke, pristaništa ili privremenog pretovarnog mesta (član 211);

32) ako kao obveznik lučke naknade ne dostavi sažetu prijavu koja se podnosi radi plaćanja lučke naknade u propisanom roku (član 229a stav 10, član 229b stav 6. i član 229v stav 8);

33) ako kao obveznik lučke naknade dostavi nepotpunu prijavu ili ako prijava sadrži netačne podatke (član 229a stav 11, član 229b stav 7. i član 229v stav 9);

34) ako kao obveznik lučke naknade ne plati lučku naknadu u propisanom roku (član 229a stav 14, član 229b stav 8. i član 229v stav 10);

35) ako u luci obavlja delatnost koja ugrožava bezbednost ljudi, plovila, zagađuje životnu sredinu ili obavlja druge aktivnosti koje su u suprotnosti sa odredbama reda u luci (član 241);

36) ako stavi u plovidbu plovilo i pored izrečene mere zabrane, ne preduzme ili ne preduzme mere u određenom roku koje je naložio inspektor (član 247. stav 1).

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 30.000,00 do 150.000,00 dinara.

Član 270.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj zapovednik stranog trgovačkog broda, odnosno plovila ili lice koje ga zamenjuje:

1) ako plovilo na sidrištu nema neprekidni i neposredni nadzor (član 25);

2) ako usidri plovilo na plovnom putu (član 27. stav 1);

3) ako ne podnese Agenciji za upravljanje lukama prijavu dolaska, odnosno prijavu odlaska, a nadležnoj lučkoj kapetaniji prijavu dolaska i odlaska, izvod iz popisa posade i putnika, zdravstvenu izjavu i izvod iz dnevnika brodskog otpada (član 46. stav 2);

4) ako tokom plovidbe ne plovi bezbednom brzinom i ne preduzme sve mere opreza (član 48);

5) ako ne prijavi nadležnoj lučkoj kapetaniji I INSPEKTORU BEZBEDNOSTI PLOVIDBE promene na plovnom putu (član 49. stav 1. tačka 2));

6) ako plovilo sa posadom nema neprekidnu stražu (član 50. stav 1);

7) ako kad uplovljava u vodne puteve Republike Srbije ne obavesti lučku kapetaniju o količini, načinu skladištenja i vrsti opasnog tereta koji prevozi, kao i o luci, odnosno pristaništu iskrcaja (član 51. stav 2);

8) ako ne ukrca locmana na vodnim putevima, lukama i pristaništima na kojima je propisana obavezna pilotaža (član 60. stav 1);

9) ako ispusti, izlije ili izbaci u unutrašnje vode, odnosno plovila pravnih lica koja ne pružaju lučku uslugu prijema delova tereta ili otpada od tereta, štetne predmete ili materije, delove tereta ili otpada od tereta koji mogu da prouzrokuju zagađivanje unutrašnjih voda ili da stvore prepreku ili opasnost za plovidbu, kao i ako spaljuje smeće na plovilu (član 63. st. 1–4);

10) ako bez odlaganja ne obavesti lučku kapetaniju o ispuštanju, izlivanju ili izbacivanju štetnih predmeta ili materija (član 65);

11) ako štetne predmete i materije, odnosno smeće sa plovila ne preda prijemnim stanicama (član 68. st. 1. i 2);

12) ako bez dozvole vrši spasavanje plovila i stvari sa tih plovila (član 72. stav 2);

12A) AKO MAKSIMALNO RADNO VREME ČLANA POSADE TRAJE DUŽE OD RADNOG VREMENA IZ ČLANA 130A STAV 2. OVOG ZAKONA;

12B) AKO NEPOSREDNO POSLE ODRAĐENIH UZASTOPNIH RADNIH DANA ČLANU POSADE NE ODOBRI JEDNAK BROJ UZASTOPNIH DANA ODMORA (ČLAN 130B STAV 4);

12V) AKO, U SLUČAJU SEZONSKOG RADA NA PUTNIČKIM BRODOVIMA, MAKSIMALNO RADNO VREME ČLANA POSADE TRAJE DUŽE OD RADNOG VREMENA IZ ČLANA 130V STAV 1. OVOG ZAKONA;

12G) AKO NE PROVERI I NE POTVRDE EVIDENCIJU O DNEVNOM RADNOM VREMENU ILI VREMENU ODMORA SVAKOG ČLANA POSADE U ODGOVARAJUĆIM VREMENSKIM PERIODIMA, A NAJKASNIJE DO KRAJA NAREDNOG MESECA (ČLAN 130E STAV 3);

13) ako upravlja brodom ili se u vreme obavljanja dužnosti na brodu nalazi u stanju opijenosti, ili mu je radna sposobnost umanjena usled premora, ili ne postupi po naredbi inspektora bezbednosti plovidbe (član 140. st. 1, 4, 5, 6. i 8);

14) ako se ne podvrgne lekarskom pregledu i drugim metodama, odnosno analizama krvi i/ili urina, radi utvrđivanja stanja opijenosti (član 140. stav 2);

15) ako ne postupa u skladu sa nalozima koje donosi lučka kapetanija (član 170. stav 2);

16) ako ne zadrži plovilo na mestu plovidbene nezgode do okončanja uviđaja, ako ne ukloni plovilo koje svojim položajem ugrožava bezbednost i ne obavesti nadležnu lučku kapetaniju o plovidbenoj nezgodi (član 172);

17) ako plovilo ne koristi usluge, odnosno nije opremljeno opremom i uređajima iz člana 183. ovog zakona;

18) ako saopšti netačne podatke RIS centru o plovilu i putovanju (član 187. stav 1);

19) ako plovi u području obavezne primene VTS-a, a ne koristi propisane usluge i informacije VTS-a (član 195);

20) ako uplovi sa stranim nuklearnim brodom u unutrašnje vode, odnosno domaću luku bez odobrenja ministarstva (član 243).

Član 271.

Novčanom kaznom od 30.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj zapovednik broda ili lice koje ga zamenjuje:

1) ako plovilo na sidrištu nema neprekidni i neposredni nadzor (član 25);

2) ako usidri plovilo na plovnom putu (član 27. stav 1);

3) ako koristi radio stanicu suprotno odredbama člana 28. ovog zakona;

4) ako na brodu koji mora da ima brodsku radio-stanicu ne organizuje službu bdenja (član 28. stav 3);

5) ako na plovilu velike brzine ne koristi radar (član 30. stav 4);

6) ako ne prijavi nadležnoj lučkoj kapetaniji I INSPEKTORU BEZBEDNOSTI PLOVIDBE promene na plovnom putu (član 49. stav 1. tačka 2));

7) ako plovilo sa posadom nema neprekidnu stražu (član 50. stav 1);

8) ako kad uplovljava u vodne puteve Republike Srbije ne obavesti lučku kapetaniju o količini, načinu skladištenja i vrsti opasnog tereta koji prevozi, kao i o luci, odnosno pristaništu iskrcaja (član 51. stav 2);

9) ako postavi predmete koji se nalaze na plovilu tako da izlaze iz granica gabarita plovila, ili vrši transport vangabaritnih predmeta bez odobrenja (član 52);

10) ako ne obavesti lučku kapetaniju o podacima i mestu gde je izgubljen predmet sa plovila koji može da predstavlja smetnju ili opasnost za plovidbu, odnosno o nepoznatoj prepreci na plovnom putu (član 53);

11) ako ne obavesti lučku kapetaniju da je znak za regulisanje plovidbe uništen, oštećen, neispravan ili pomeren, ili da je plovilo oštetilo građevinu na vodnom putu, kao i ako pri vezivanju ili manevrisanju plovila koristi znakove ili oznake na vodnom putu (član 54. st. 1–3);

12) ako ne ukrca locmana na vodnim putevima, lukama i pristaništima na kojima je propisana obavezna pilotaža (član 60. stav 1);

13) ako ispusti, izlije ili izbaci u unutrašnje vode, odnosno plovila pravnih lica koja ne pružaju lučku uslugu prijema delova tereta ili otpada od tereta, štetne predmete ili materije, delove tereta ili otpada od tereta koji mogu da prouzrokuju zagađivanje unutrašnjih voda ili da stvore prepreku ili opasnost za plovidbu, kao i ako spaljuje smeće na plovilu (član 63. st. 1–4);

14) ako bez odlaganja ne obavesti lučku kapetaniju o ispuštanju, izlivanju ili izbacivanju štetnih predmeta ili materija (član 65);

15) ako štetne predmete i materije ne preda prijemnim stanicama (član 68);

15A) AKO MAKSIMALNO RADNO VREME ČLANA POSADE TRAJE DUŽE OD RADNOG VREMENA IZ ČLANA 130A STAV 2. OVOG ZAKONA;

15B) AKO NEPOSREDNO POSLE ODRAĐENIH UZASTOPNIH RADNIH DANA ČLANU POSADE NE ODOBRI JEDNAK BROJ UZASTOPNIH DANA ODMORA (ČLAN 130B STAV 4);

15V) AKO, U SLUČAJU SEZONSKOG RADA NA PUTNIČKIM BRODOVIMA, MAKSIMALNO RADNO VREME ČLANA POSADE TRAJE DUŽE OD RADNOG VREMENA IZ ČLANA 130V STAV 1. OVOG ZAKONA;

15G) AKO NE PROVERI I NE POTVRDI EVIDENCIJU O DNEVNOM RADNOM VREMENU ILI VREMENU ODMORA SVAKOG ČLANA POSADE U ODGOVARAJUĆIM VREMENSKIM PERIODIMA, A NAJKASNIJE DO KRAJA NAREDNOG MESECA (ČLAN 130E STAV 3);

16) ako upravlja brodom koji nema odgovarajući broj članova posade sa propisanim zvanjima (član 131. stav 1);

17) ako upravlja brodom ili se u vreme obavljanja dužnosti na brodu nalazi u stanju opijenosti, ili mu je radna sposobnost umanjena usled premora, ili ne postupi po naredbi inspektora bezbednosti plovidbe (član 140. st. 1, 2, 4, 5, 6. i 8);

18) ako lično ne rukovodi brodom kad to zahteva bezbednost broda, ili broda u tegljenju ili potiskivanju, kao i za vreme slabe vidljivosti ili magle i u svim drugim slučajevima kad to zahteva bezbednost broda, broda u tegljenju i potiskivanju (član 145);

19) ako za vreme putovanja broda prema članu posade, putniku ili drugom licu na brodu ili brodu u tegljenju ili potiskivanju, koje je izvršilo krivično delo, ne preduzme mere potrebne da se spreči ili ublaži nastupanje štetnih posledica toga dela i izvršilac pozove na odgovornost (član 153. st. 1, 2. i 4);

20) ako ne krene u pomoć i ne preduzme spasavanje lica na unutrašnjim vodama koje se nalazi u životnoj opasnosti, ako ne postoje razlozi iz člana 157. ovog zakona koji ga oslobađaju obaveze spasavanja (član 156);

21) ako ne preduzme spasavanje broda sa kojim se sudario brod kojim on zapoveda ili koje ne ukloni takav brod sa plovnog puta, ako postoji opasnost da će potonuti (član 158. stav 1);

22) ako ne preduzme na unutrašnjim vodama spasavanje broda koji traži pomoć, ako se brod kojim zapoveda nalazi u blizini (član 158. stav 2);

23) ako ne preduzme spasavanje broda koji je u opasnosti i stvari sa tog broda koje su svojina domaćeg pravnog lica ili državljanina Republike Srbije, ako ne postoje razlozi iz člana 159. stav 2. ovog zakona koji ga oslobađaju od te obaveze (član 159. stav 1);

24) ako ne postupa u skladu sa nalozima koje donosi lučka kapetanija (član 170. stav 2);

25) ako postupi suprotno odredbama člana 172. ovog zakona;

26) ako plovilo ne koristi usluge, odnosno nije opremljeno opremom i uređajima iz člana 183. ovog zakona;

27) ako saopšti netačne podatke RIS centru o plovilu i putovanju (član 187. stav 1);

28) ako plovi u području obavezne primene VTS-a, a ne koristi propisane usluge i informacije VTS-a (član 195).

Član 276.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 dinara kazniće se za prekršaj član posade plovila:

1) ako koristi radio stanicu suprotno odredbama člana 28. ovog zakona;

2) ako za vreme vršenja straže napusti mesto i prostoriju u kojoj se vrši straža bez odobrenja zapovednika plovila ili najstarijeg oficira palube koji zamenjuje zapovednika plovila (član 50. stav 3); 

3) ako ispusti, izlije ili izbaci u unutrašnje vode, odnosno plovila pravnih lica koja ne pružaju lučku uslugu prijema delova tereta ili otpada od tereta, štetne predmete ili materije, delove tereta ili otpada od tereta koji mogu da prouzrokuju zagađivanje unutrašnjih voda ili da stvore prepreku ili opasnost za plovidbu, kao i ako spaljuje smeće na plovilu (član 63. st. 1–4);

4) ako čamac, ploveće telo i plutajući objekat nema isprave i knjige iz člana 128. ovog zakona;

4A) AKO NE PROVERI I NE POTVRDI EVIDENCIJU O DNEVNOM RADNOM VREMENU ILI VREMENU ODMORA SVAKOG ČLANA POSADE U ODGOVARAJUĆIM VREMENSKIM PERIODIMA, A NAJKASNIJE DO KRAJA NAREDNOG MESECA (ČLAN 130E STAV 3);

5) ako ne vrši poslove na plovilu u skladu sa dužnostima propisanim u članu 135. ovog zakona;

6) ako postupa suprotno odredbama člana 138. ovog zakona;

7) ako za vreme obavljanja dužnosti na plovilu bude u stanju opijenosti i ako se ne podvrgne lekarskom pregledu, odnosno drugim metodama, odnosno analizama krvi i/ili urina (član 140. stav 8);

8) ako postupi suprotno odredbama člana 159. ovog zakona;

9) ako ne postupa u skladu sa nalozima koje donosi lučka kapetanija (član 170. stav 2);

10) ako vlasnik plovila nema isprave i knjige iz člana 128. i ne postupa u skladu sa nalozima koje donosi lučka kapetanija iz člana 170. stav 2) ovog zakona.

ČLAN 59.

SUBJEKTI KOJI SE NALAZE U POSTUPKU PRIVATIZACIJE, A KOJI NA DAN STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA OBAVLjAJU LUČKU DELATNOST, KAO I PRIVREDNA DRUŠTVA KOJA NA DAN STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA OBAVLjAJU LUČKU DELATNOST I KOJA POSLUJU SA VEĆINSKIM DRŽAVNIM KAPITALOM, DUŽNI SU DA IZRADE POPIS LUČKE INFRASTRUKTURE U KOJIMA ĆE BITI NAVEDENI OBJEKTI LUČKE INFRASTRUKTURE KOJI SU UPISANI U KATASTAR NEPOKRETNOSTI, KAO I OBJEKTI LUČKE INFRASTRUKTURE KOJI SU IZGRAĐENI BEZ DOZVOLE ZA IZGRADNjU OBJEKTA, KAO I DA TE POPISE DOSTAVE AGENCIJI.

ZA OBJEKTE LUČKE INFRASTRUKTURE KOJI SU IZGRAĐENI BEZ DOZVOLE ZA IZGRADNjU OBJEKTA, LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, DUŽNO JE DA POKRENE POSTUPAK OZAKONjENjA I NADLEŽNOM ORGANU DOSTAVI SVU POTREBNU DOKUMENTACIJU U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE OZAKONjENjE OBJEKATA.

LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DUŽNO JE DA SPROVEDE RADNjE IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA U ROKU OD 90 DANA OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

POSTUPAK PRIBAVLjANjA BEZ NAKNADE LUČKE INFRASTRUKTURE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA U SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE SPROVODI REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE NA ZAHTEV AGENCIJE.

PO SPROVEDENOM POSTUPKU IZ STAVA 4. OVOG ČLANA, ODLUKU O PRIBAVLjANjU LUČKE INFRASTRUKTURE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DONOSI VLADA.

NA OSNOVU ODLUKE IZ STAVA 5. OVOG ČLANA, NA LUČKOJ INFRASTRUKTURI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UPISAĆE SE PRAVO SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE I PRAVO KORIŠĆENjA U KORIST AGENCIJE.

LICU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KOJE JE UPISANO KAO NOSILAC PRAVA KORIŠĆENjA NA NEIZGRAĐENOM I IZGRAĐENOM ZEMLjIŠTU U DRŽAVNOJ SVOJINI U JAVNOJ KNjIZI O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI I PRAVIMA NA NjIMA, A KOJE JE OBUHVAĆENO LUČKIM PODRUČJEM, PRESTAJE PRAVO KORIŠĆENjA NA TOM ZEMLjIŠTU I UPISUJE SE PRAVO KORIŠĆENjA U KORIST AGENCIJE U ROKU OD 120 DANA OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

AKO LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NIJE STEKLO ODOBRENjE ZA OBAVLjANjE LUČKE DELATNOSTI DO DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA, AGENCIJA ĆE TOM PRIVREDNOM DRUŠTVU DODELITI ODOBRENjE ZA OBAVLjANjE LUČKE DELATNOSTI KOJE PRIVREDNO DRUŠTVO IZ STAVA 1. OVOG ČLANA OBAVLjA NA DAN STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA NA OSNOVU NjEGOVOG PISMENOG ZAHTEVA, NA VREME OD 25 GODINA SA PRAVOM NA PRODUŽENjE TRAJANjA ODOBRENjA ZA DODATNIH 25 GODINA.

ODOBRENjEM IZ STAVA 8. OVOG ČLANA SE IZMEĐU OSTALOG UREĐUJU MEĐUSOBNE OBAVEZE ODRŽAVANjA OBJEKATA LUČKE INFRASTRUKTURE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

POSTUPCI PRENOSA LUČKE INFRASTRUKTURE KOJE SU LICA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ZAPOČELA ALI NISU OKONČALA DO DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA, SPROVEŠĆE SE U SKLADU SA PROPISIMA KOJI SU BILI NA SNAZI U VREME POKRETANjA POSTUPKA PRENOSA LUČKE INFRASTRUKTURE, UZ OBAVEZU SPROVOĐENjA RADNjI IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA.

ČLAN 60.

BRODOVI MOGU DA PRISTAJU IZVAN LUČKOG PODRUČJA RADI PRETOVARA REČNIH AGREGATA (ŠLjUNKA I PESKA) I TO SAMO NA LOKACIJAMA NA KOJIMA SE NALAZE OBJEKTI ZA DEPONOVANjE I SEPARACIJU REČNIH AGREGATA KOJE SU OBUHVAĆENE OPŠTIM AKTOM I PLANOM POSTAVLjANjA OVIH OBJEKATA KOJE DONOSI NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, NAJKASNIJE DO 31. DECEMBRA 2023. GODINE.

NA OPŠTI AKT I PLAN POSTAVLjANjA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, MINISTARSTVO I NADLEŽNO JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE DAJU SAGLASNOST.

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DONEĆE OPŠTI AKT I PLAN POSTAVLjANjA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NAJKASNIJE DO 30. APRILA 2018. GODINE.

PRIVREDNOM DRUŠTVU KOJE JE DO DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA OBAVLjALO DELATNOST DEPONOVANjA I SEPARACIJE REČNIH AGREGATA NA LOKACIJAMA KOJE SU OBUHVAĆENE OPŠTIM AKTOM I PLANOM POSTAVLjANjA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, AGENCIJA IZDAJE ODOBRENjE ZA OBAVLjANjE LUČKE DELATNOSTI NA PERIOD OD TRI GODINE UZ MOGUĆNOST PRODUŽENjA ZA NAJVIŠE JOŠ TRI GODINE.

PRIVREDNOM DRUŠTVU KOJE JE STEKLO ODOBRENjE ZA OBAVLjANjE LUČKE DELATNOSTI U SKLADU SA STAVOM 4. OVOG ČLANA, NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, POSLE UTVRĐIVANjA ISPUNjENOSTI USLOVA PROPISANIH OPŠTIM AKTOM I PLANOM POSTAVLjANjA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, IZDAJE PRIVREMENU GRAĐEVINSKU DOZVOLU U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PLANIRANjE I IZGRADNjA.

PRIVREDNO DRUŠTVO KOJE JE DO DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA OBAVLjALO DELATNOST DEPONOVANjA I SEPARACIJE REČNIH AGREGATA NA LOKACIJAMA KOJE NISU OBUHVAĆENE OPŠTIM AKTOM I PLANOM POSTAVLjANjA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, VEĆ JE IZMEŠTENA NA DRUGU LOKACIJU KOJA JE POSLE STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA UTVRĐENA KAO LUČKO PODRUČJE, STIČE PRAVO DA DOBIJE ODOBRENjE ZA OBAVLjANjE LUČKE DELATNOSTI NA PERIOD OD 25 GODINA, SA MOGUĆNOŠĆU PRODUŽENjA ZA JOŠ 25 GODINA, POD USLOVOM DA ZAKLjUČI UGOVOR IZ ČLANA 216A OVOG ZAKONA I PLATI NAKNADU ZA OPERATIVNU UPOTREBU LUKE, ODNOSNO PRISTANIŠTA.

ODOBRENjE IZ ST. 4. I 6. OVOG ČLANA IZDAJE AGENCIJA ZA UPRAVLjANjE LUKAMA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE UPRAVNI POSTUPAK I KONAČNO JE U UPRAVNOM POSTUPKU.

VREDNOST NAKNADE ZA OPERATIVNU UPOTREBU LUKE, ODNOSNO PRISTANIŠTA KOJE SE IZDAJE NA OSNOVU IZDATOG ODOBRENjA IZ STAVA 6. OVOG ČLANA, UMANjIĆE SE SRAZMERNO VREDNOSTI RADOVA NA IZGRADNjI LUČKE INFRASTRUKTURE.

PORED OBAVEZE PLAĆANjA NAKNADE ZA OPERATIVNU UPOTREBU LUKE, ODNOSNO PRISTANIŠTA U SKLADU SA STAVOM 8. OVOG ČLANA, PRIVREDNA DRUŠTVA KOJA UPRAVLjAJU OBJEKTIMA ZA DEPONOVANjE I SEPARACIJU REČNIH AGREGATA IZ ST. 4. I 6. OVOG ČLANA, KAO I BRODOVI KOJI PRISTAJU U OVE OBJEKTE, ODNOSNO VLASNICI ROBE ČIJI SE PRETOVAR VRŠI U OVIM OBJEKTIMA, DUŽNI SU DA PLAĆAJU PROPISANE LUČKE NAKNADE.

JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE ZAKLjUČUJE UGOVOR O ZAKUPU VODNOG ZEMLjIŠTA KOJE SE KORISTI ZA POTREBE PRETOVARA REČNIH AGREGATA (ŠLjUNKA I PESKA), NEPOSREDNOM POGODBOM SA PRIVREDNIM DRUŠTVOM IZ ST. 4. I 6. OVOG ČLANA.

ČLAN 61.

OBRASCI OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI ČLANOVA POSADE TRGOVAČKE MORNARICE KOJI SU IZDATI U SKLADU SA PRAVILNIKOM O ZVANjIMA, USLOVIMA ZA STICANjE ZVANjA I OVLAŠĆENjIMA ČLANOVA POSADE BRODOVA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE TRGOVAČKE MORNARICE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE („SLUŽBENI LIST SFRJ”, BR. 32/82, 30/83 I 30/87 I „SLUŽBENI LIST SRJ”, BROJ 25/96), KAO I OBRASCI BRODARSKIH KNjIŽICA KOJE SU IZDATE U SKLADU SA PRAVILNIKOM O POMORSKIM I BRODARSKIM KNjIŽICAMA I DOZVOLAMA ZA UKRCANjE („SLUŽBENI LIST SFRJ”, BROJ 13/81), ZAMENIĆE SE ZA OBRASCE OVIH ISPRAVA KOJE SE IZDAJU U SKLADU SA PRAVILNIKOM O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU IZDAVANjA I ZAMENE, SADRŽINI I OBRASCU BRODARSKE KNjIŽICE I DOZVOLE ZA UKRCAVANjE, LICIMA I ORGANIMA NADLEŽNIM ZA UNOŠENjE I OVERU PODATAKA, KAO I SADRŽINI, OBRASCU I NAČINU VOĐENjA REGISTRA IZDATIH BRODARSKIH KNjIŽICA I DOZVOLA ZA UKRCAVANjE: („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 40/13) I PRAVILNIKOM O ZVANjIMA, USLOVIMA ZA STICANjE ZVANjA I OVLAŠĆENjIMA ČLANOVA POSADE BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 64/12, 99/15 I 3/17), NAJKASNIJE DO 31. DECEMBRA 2018. GODINE.

OBRASCI DOZVOLA ZA UPRAVLjAČA I RUKOVAOCA ČAMCA, ODNOSNO MORNARA NA PLOVEĆEM POSTROJENjU KOJE SU IZDATE U SKLADU SA PRAVILNIKOM O PROGRAMU I NAČINU POLAGANjA STRUČNOG ISPITA ZA STICANjE ZVANjA UPRAVLjAČA I RUKOVAOCA ČAMCA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 18/97) I PRAVILNIKOM O NAČINU STICANjA STRUČNE OSPOSOBLjENOSTI I O PROGRAMU STRUČNIH ISPITA POSADE ODREĐENIH PLOVNIH OBJEKATA („SLUŽBENI GLASNIK SRS”, BROJ 19/78), ZAMENIĆE SE ZA ODGOVARAJUĆE OBRASCE DOZVOLA ZA UPRAVLjAČA ČAMCEM KOJE SE IZDAJU U SKLADU SA PRAVILNIKOM O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNjAVAJU LICA ZA UPRAVLjANjE ČAMCEM, PLOVEĆIM TELOM ILI PLUTAJUĆIM OBJEKTOM, PROGRAMU I NAČINU POLAGANjA STRUČNOG ISPITA, KAO I OBRASCIMA, SADRŽINI, NAČINU IZDAVANjA I TRAJANjA DOZVOLE ZA UPRAVLjANjE („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 86/14 I 57/15), NAJKASNIJE DO 31. DECEMBRA 2019. GODINE.

ČLAN 62.

DO ZAKLjUČIVANjA SPORAZUMA O UZAJAMNOM PRIZNAVANjU BRODSKIH ISPRAVA KOJIMA SE UTVRĐUJE SPOSOBNOST BRODOVA ZA PLOVIDBU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE I REPUBLIKE SRBIJE, SVEDOČANSTVA UNIJE ZA UNUTRAŠNjU PLOVIDBU PRIZNAJU SE KAO DA SU IZDATA U REPUBLICI SRBIJI.

ODREDBA ČLANA 21. STAV 3. OVOG ZAKONA, PRESTAJE DA VAŽI DANOM PRIJEMA REPUBLIKE SRBIJE U EVROPSKU UNIJU.

DANOM PRIJEMA REPUBLIKE SRBIJE U EVROPSKU UNIJU, SVEDOČANSTVA UNIJE ZA UNUTRAŠNjU PLOVIDBU PRIZNAJU SE KAO DA SU IZDATA U REPUBLICI SRBIJI.

PRISTANI KOJI SU IZGRAĐENI BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE, ODNOSNO ODOBRENjA ZA IZGRADNjU U SKLADU SA PROPISIMA PO KOJIMA U VREME IZGRADNjE NIJE BILA PROPISANA OBAVEZA PRIBAVLjANjA GRAĐEVINSKE DOZVOLE, ODNOSNO ODOBRENjA ZA IZGRADNjU, MOGU DA SE KORISTE ZA OBAVLjANjE LUČKE DELATNOSTI BEZ OVE DOZVOLE.

TAKSE UTVRĐENE PRAVILNIKOM O ODREĐIVANjU VISINA TAKSI ZA PRUŽANjE STRUČNIH USLUGA IZ NADLEŽNOSTI DIREKCIJE ZA VODNE PUTEVE („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 141/14) I PRAVILNIKOM O VISINI TAKSE ZA PRUŽANjE STRUČNE USLUGE VRŠENjA TEHNIČKOG NADZORA NAD BRODOVIMA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 114/13) PRIMENjIVAĆE SE DO UTVRĐIVANjA REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE U SKLADU SA ČL. 4. I 19. OVOG ZAKONA.

ČLAN 63.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”, OSIM ČLANA 33. OVOG ZAKONA KOJI SE PRIMENjUJU OD 1. JUNA 2019. GODINE.

Ostavite komentar