Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

PREGLED ODREDABA KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 1.

Poreski obveznik poreza na dobit pravnih lica (u daljem tekstu: poreski obveznik) je privredno društvo, odnosno preduzeće, odnosno drugo pravno lice koje je osnovano radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti.

Poreski obveznik je i zadruga koja ostvaruje prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu.

Poreski obveznik je, u skladu sa ovim zakonom, i drugo pravno lice koje nije osnovano radi ostvarivanja dobiti, već je u skladu sa zakonom osnovano radi postizanja drugih ciljeva utvrđenih u njegovim opštim aktima, ako ostvaruje prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu (u daljem tekstu: nedobitna organizacija).

Oblik organizovanja obveznika iz stava 3. ovog člana (ustanova, udruženje i drugo) nije opredeljujući za sticanje statusa nedobitne organizacije u smislu ovog zakona.

NEDOBITNOM ORGANIZACIJOM IZ STAVA 3. OVOG ČLANA NAROČITO SE SMATRAJU: USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA, JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE; POLITIČKA ORGANIZACIJA; SINDIKALNA ORGANIZACIJA; KOMORA; CRKVA I VERSKA ZAJEDNICA; UDRUŽENjE; FONDACIJA I ZADUŽBINA.

Izuzetno od st. 1. do 3. ovog člana, pravno lice koje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje posebnim porezom po tonaži broda, ispunjava uslove i opredeli se da, u skladu sa tim zakonom, umesto poreza na deo dobiti, plaća poseban porez po tonaži broda, za taj deo dobiti nije poreski obveznik u skladu sa ovim zakonom.

Član 5.

Nerezidentni obveznik koji obavlja delatnost na teritoriji Republike poslovanjem preko stalne poslovne jedinice koja vodi poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija (ogranak i drugi organizacioni delovi nerezidentnog obveznika koji obavljaju delatnost), oporezivu dobit utvrđuje u skladu sa ovim zakonom i podnosi za stalnu poslovnu jedinicu poreski bilans i poresku prijavu.

Nerezidentni obveznik koji obavlja delatnost preko stalne poslovne jedinice koja ne vodi poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, dužan je da vodi u toj stalnoj poslovnoj jedinici evidenciju kojom se obuhvataju svi podaci o prihodima i rashodima, kao i drugi podaci od značaja za utvrđivanje dobiti koju ta jedinica ostvaruje poslovanjem na teritoriji Republike, i da podnosi poreski bilans i poresku prijavu.

Poreski bilans i poresku prijavu podnosi i nerezidentni obveznik koji delatnost na teritoriji Republike obavlja preko stalne poslovne jedinice koja se saglasno međunarodnom ugovoru o izbegavanju dvostrukog oporezivanja ne smatra stalnom poslovnom jedinicom.

Član 6.

Osnovica poreza na dobit pravnih lica je oporeziva dobit.

Oporeziva dobit utvrđuje se u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti obveznika iskazane u bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (u daljem tekstu: MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (u daljem tekstu: MSFI), ODNOSNO MEĐUNARODNIM STANDARDOM FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANjA ZA MALA I SREDNjA PRAVNA LICA (U DALjEM TEKSTU: MSFI ZA MSP) i propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, na način utvrđen ovim zakonom.

Oporeziva dobit obveznika koji, prema propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, ne primenjuje MRS, odnosno MSFI I MSFI ZA MSP, utvrđuje se u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti obveznika, iskazane u skladu sa načinom priznavanja, merenja i procenjivanja prihoda i rashoda koji propisuje ministar finansija, na način utvrđen ovim zakonom.

Član 7.

Za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se rashodi u iznosima utvrđenim bilansom uspeha, u skladu sa MRS, odnosno MSFI I MSFI ZA MSP, KAO i propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, osim rashoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja.

Za utvrđivanje oporezive dobiti obveznika koji, prema propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, ne primenjuje MRS, odnosno MSFI I MSFI ZA MSP, priznaju se rashodi utvrđeni u skladu sa načinom priznavanja, merenja i procenjivanja rashoda koji propisuje ministar finansija, osim rashoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja.

Član 9.

Troškovi zarada, odnosno plata, priznaju se u iznosu obračunatom na teret poslovnih rashoda.

PRIMANjA ZAPOSLENOG KOJA SE, U SMISLU ZAKONA KOJIM JE UREĐENO OPOREZIVANjE DOHOTKA GRAĐANA, SMATRAJU ZARADOM, UKLjUČUJUĆI I PRIMANjA NA KOJA SE DO IZNOSA PROPISANOG TIM ZAKONOM NE PLAĆA POREZ NA ZARADE, PRIZNAJU SE KAO RASHOD U PORESKOM BILANSU U PORESKOM PERIODU U KOME SU ISPLAĆENA, ODNOSNO REALIZOVANA.

Član 10.

Amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u iznosu i na način utvrđen ovim zakonom.

Stalna sredstva iz stava 1. ovog člana obuhvataju materijalna sredstva čiji je vek trajanja duži od jedne godine i koja se saglasno propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija i MRS, odnosno MSFI I MSFI ZA MSP, u poslovnim knjigama obveznika priznaju kao stalna sredstva, osim prirodnih bogatstava koja se ne troše, kao i nematerijalna sredstva, osim goodwill-a.

Sredstva iz stava 2. ovog člana razvrstavaju se u pet grupa sa sledećim amortizacionim stopama:

1) I grupa 2,5%;

2 II grupa 10%;

3) III grupa 15%;

4) IV grupa 20%;

5) V grupa 30%.

Amortizacija za stalna sredstva razvrstana u I grupu utvrđuje se primenom proporcionalne metode, na osnovicu koju čini nabavna vrednost sredstva, za svako stalno sredstvo posebno, a u slučaju kada su stalna sredstva iz ove grupe stečena u toku poreskog perioda, utvrđuje se primenom proporcionalne metode srazmerno vremenu od kada je započet obračun amortizacije do kraja poreskog perioda.

Amortizacija za stalna sredstva razvrstana u grupe II-V utvrđuje se primenom degresivne metode na vrednost sredstava razvrstanih po grupama.

Osnovicu za amortizaciju iz stava 5. ovog člana u prvoj godini čini nabavna vrednost, a u narednim periodima neotpisana vrednost.

Stalna sredstva razvrstana u I grupu jesu nepokretnosti.

Ministar finansija bliže uređuje način razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i način utvrđivanja amortizacije.

Član 15.

Kao rashod u poreskom bilansu obveznika priznaju se izdaci u zbirnom iznosu najviše do 5% od ukupnog prihoda za:

1) zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske i sportske namene, zaštitu životne sredine, kao i davanja učinjena ustanovama, ODNOSNO PRUŽAOCIMA USLUGA socijalne zaštite osnovanim u skladu sa zakonom koji uređuje socijalnu zaštitu;

2) humanitarnu pomoć, odnosno otklanjanje posledica nastalih u slučaju vanredne situacije, koji su učinjeni Republici, autonomnoj pokrajini, odnosno jedinici lokalne samouprave.

Izdaci iz stava 1. tačka 1) ovog člana priznaju se kao rashod samo ako su izvršeni licima registrovanim, ODNOSNO OSNOVANIM za te namene u skladu sa posebnim propisima, koja navedena davanja isključivo koriste za obavljanje delatnosti iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Izdaci za ulaganja u oblasti kulture, uključujući i kinematografsku delatnost, priznaju se kao rashod u iznosu najviše do 5% od ukupnog prihoda.

Članarine komorama, savezima i udruženjima priznaju se kao rashod u poreskom bilansu najviše do 0,1% ukupnog prihoda.

Članarine čija je visina propisana zakonom priznaju se kao rashod u iznosu koji je propisan zakonom.

Izdaci za reklamu i propagandu priznaju se kao rashod u iznosu do 10% od ukupnog prihoda.

Izdaci za reprezentaciju priznaju se kao rashod u iznosu do 0,5% od ukupnog prihoda.

Kao rashodi propagande u poreskom bilansu se priznaju samo oni pokloni i drugi rashodi koji služe promociji poslovanja poreskog obveznika.

Bliže propise o tome šta se u smislu ovog zakona smatra ulaganjem u oblasti kulture donosi ministar nadležan za poslove kulture, po pribavljenom mišljenju ministra finansija.

Član 16.

Na teret rashoda priznaje se otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja koja se u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji i MRS, odnosno MSFI I MSFI ZA MSP, iskazuju kao prihod, osim potraživanja iz člana 7a tačka 2) ovog zakona, pod uslovom:

1) da se nesumnjivo dokaže da su ta potraživanja prethodno bila uključena u prihode obveznika;

2) da su ta potraživanja u knjigama poreskog obveznika otpisana kao nenaplativa;

3) da poreski obveznik pruži dokaze da su potraživanja utužena, odnosno da je pokrenut izvršni postupak radi naplate potraživanja, ili da su potraživanja prijavljena u likvidacionom ili stečajnom postupku nad dužnikom.

Na teret rashoda priznaje se i otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja koja se u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji i MRS, odnosno MSFI I MSFI ZA MSP, ne iskazuju kao prihod, osim potraživanja iz člana 7a tačka 2) ovog zakona, ukoliko obveznik ispuni uslove propisane odredbama stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, na teret rashoda priznaje se otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja, pod uslovom da su ta potraživanja obuhvaćena finansijskim restrukturiranjem, sprovedenim na način propisan zakonom koji uređuje sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava.

IZUZETNO OD ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, NA TERET RASHODA PRIZNAJE SE OTPIS VREDNOSTI POJEDINAČNIH POTRAŽIVANjA KOJA SU OBUHVAĆENA USVOJENIM UNAPRED PRIPREMLjENIM PLANOM REORGANIZACIJE, KOJI JE POTVRĐEN PRAVOSNAŽNIM REŠENjEM DONETIM U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE STEČAJ.

IZUZETNO OD ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, NA TERET RASHODA BANKE PRIZNAJE SE OTPIS VREDNOSTI POJEDINAČNIH POTRAŽIVANjA PO OSNOVU KREDITA ODOBRENOG NEPOVEZANOM LICU U SMISLU OVOG ZAKONA, POD USLOVOM DA JE OD MOMENTA DOSPELOSTI POTRAŽIVANjA PROŠLO NAJMANjE DVE GODINE, UZ PRUŽANjE DOKUMENTACIJE KOJA PREDSTAVLjA OSNOV ZA DOKAZIVANjE NESPOSOBNOSTI DUŽNIKA DA IZVRŠAVA SVOJE NOVČANE OBAVEZE (NPR. DOKUMENTACIJA IZ KREDITNOG DOSIJEA DUŽNIKA O IZMIRIVANjU OBAVEZE DUŽNIKA PREMA BANCI U TOKU POSLEDNjIH DVANAEST MESECI, PREPISKA I DRUGA DOKUMENTACIJA O KONTAKTIMA BANKE I DUŽNIKA U VEZI SA NAPLATOM POTRAŽIVANjA I MERAMA KOJE JE BANKA PREDUZELA RADI NAPLATE).

IZUZETNO OD ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, NA TERET RASHODA PRIZNAJE SE OTPIS VREDNOSTI PREOSTALOG DELA POJEDINAČNOG POTRAŽIVANjA BANKE KOJI NIJE NAPLAĆEN IZ SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM NEPOKRETNOSTI KOJA SE SPROVODI U SKLADU SA ZAKONOM.

Na teret rashoda priznaje se otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja za koja su ispunjeni uslovi iz stava 1. tač. 1) i 2), odnosno stava 2. ovog člana, pod uslovom da su troškovi utuženja pojedinačnog dužnika veći od ukupnog iznosa potraživanja od tog dužnika.

Pod troškovima utuženja u smislu stava 4. STAVA 7. ovog člana smatraju se takse i drugi javni prihodi koji se plaćaju za podnošenje tužbe u skladu sa zakonom kojim se uređuju sudske takse.

Na teret rashoda priznaje se ispravka vrednosti pojedinačnih potraživanja iz st. 1. i 2. ovog člana, ako je od roka za njihovu naplatu, odnosno realizaciju prošlo najmanje 60 dana.

Za iznos rashoda po osnovu ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja iz stava 6. STAVA 9. ovog člana i člana 22a ovog zakona, koji su bili priznati u poreskom bilansu, uvećavaju se prihodi u poreskom bilansu u poreskom periodu u kome obveznik izvrši otpis vrednosti istih potraživanja, ako nije kumulativno ispunio uslove iz stava 1, odnosno stava 2. STAVA 2, ODNOSNO IZ STAVA 7. ovog člana.

RASHOD KOJI NIJE BIO PRIZNAT PO OSNOVU ISPRAVKE VREDNOSTI POJEDINAČNIH POTRAŽIVANjA U PORESKOM PERIODU U KOM JE ISKAZAN, PRIZNAJE SE U PORESKOM PERIODU U KOM SU ISPUNjENI USLOVI IZ STAVA 1, ODNOSNO STAVA 2. OVOG ČLANA.

Sva otpisana, ispravljena i druga potraživanja iz st. 1, 2, 3. i 6. ST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. I 11. ovog člana koja su priznata kao rashod, a koja se kasnije naplate ili za koja poverilac povuče tužbu, predlog za izvršenje, odnosno prijavu potraživanja, u momentu naplate ili povlačenja tužbe, predloga za izvršenje, odnosno prijave potraživanja, ulaze u prihode poreskog obveznika.

Sva otpisana, ispravljena i druga potraživanja koja nisu priznata kao rashod, a koja se kasnije naplate, u momentu naplate ne ulaze u prihode poreskog obveznika.

Član 16a

Gubitak od prodaje potraživanja priznaje se kao rashod u iznosu koji je iskazan u bilansu uspeha obveznika, koji je sačinjen u skladu sa MRS, odnosno MSFI i propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, odnosno u skladu sa načinom priznavanja, merenja i procenjivanja prihoda i rashoda koji propisuje ministar finansija za obveznike koji ne primenjuju MRS, odnosno MSFI.

Na ispravku vrednosti potraživanja koja je u skladu sa čl. 16. i 22a ovog zakona bila priznata kao rashod ne primenjuju se odredbe člana 16. stav 1. tačka 3) i stav 2. ovog zakona u poreskom periodu u kojem je izvršena prodaja potraživanja.

NA TERET RASHODA PRIZNAJE SE GUBITAK OD PRODAJE POJEDINAČNIH POTRAŽIVANjA U IZNOSU KOJI JE ISKAZAN U BILANSU USPEHA OBVEZNIKA, U PORESKOM PERIODU U KOME JE IZVRŠENA PRODAJA TIH POTRAŽIVANjA.

U SLUČAJU DA JE PO OSNOVU POTRAŽIVANjA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZVRŠENA ISPRAVKA VREDNOSTI KOJA JE PRIZNATA KAO RASHOD U NEKOM OD PRETHODNIH PORESKIH PERIODA U SKLADU SA ČLANOM 16. STAV 9. I ČLANOM 22A OVOG ZAKONA, TAKAV RASHOD OSTAJE PRIZNAT BEZ OBAVEZE ISPUNjENjA USLOVA IZ ČLANA 16. STAV 1. TAČKA 3), ODNOSNO ČLANA 16. STAVA 2. OVOG ZAKONA.

Član 22a

Na teret rashoda u poreskom bilansu banke priznaje se uvećanje ispravke vrednosti potraživanja bilansne aktive i rezervisanja za gubitke po vanbilansnim stavkama u iznosu obračunatom na nivou banke, koja su u skladu sa unutrašnjim aktima banke iskazani u bilansu uspeha na teret rashoda u poreskom periodu, u skladu sa propisima Narodne banke Srbije.

Na teret rashoda u poreskom bilansu društva za osiguranje priznaje se uvećanje indirektnog otpisa prema kategorijama naplativosti potraživanja, obračunato i iskazano u bilansu uspeha na teret rashoda u poreskom periodu, do visine određene u skladu sa propisima Narodne banke Srbije.

Član 22b

Na teret rashoda priznaju se izvršena dugoročna rezervisanja za obnavljanje prirodnih bogatstava, za troškove u garantnom roku i zadržane kaucije i depozite, kao i druga obavezna dugoročna rezervisanja u skladu sa zakonom.

Na teret rashoda priznaju se i dugoročna rezervisanja za izdate garancije i druga jemstva, u visini iskorišćenih iznosa tih rezervisanja u poreskom periodu, odnosno izmirenih obaveza i odliva resursa po osnovu tih rezervisanja.

NA TERET RASHODA PRIZNAJU SE I OSTALA DUGOROČNA REZERVISANjA KOJA ISPUNjAVAJU USLOVE ZA PRIZNAVANjE U SKLADU SA MRS, ODNOSNO MSFI I MSFI ZA MSP, U VISINI ISKORIŠĆENIH IZNOSA TIH REZERVISANjA U PORESKOM PERIODU, ODNOSNO IZMIRENIH OBAVEZA I ODLIVA RESURSA PO OSNOVU TIH REZERVISANjA.

Član 23.

Za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se prihodi u iznosima utvrđenim bilansom uspeha, u skladu sa MRS, odnosno MSFI, ODNOSNO MSFI ZA MSP i propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, osim prihoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja.

Za utvrđivanje oporezive dobiti obveznika koji, prema propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, ne primenjuje MRS, odnosno MSFI I MSFI ZA MSP, priznaju se prihodi utvrđeni u skladu sa načinom priznavanja, merenja i procenjivanja prihoda koji propisuje ministar finansija, osim prihoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja.

Član 26.

U vrednost zaliha nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i gotovih proizvoda, za obračun oporezive dobiti priznaju se troškovi proizvodnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

U slučajevima dugog proizvodnog ciklusa i naglašenog sezonskog uticaja na obim aktivnosti, dopušteno je da se u vrednost zaliha iz stava 1. ovog člana uključi i pripadajući deo opštih troškova upravljanja i prodaje i troškova finansiranja.

Vrednost zaliha obračunata saglasno st. 1. i 2. ovog člana ne može biti veća od njihove prodajne vrednosti na dan podnošenja poreskog bilansa.

Član 27.

Kapitalnim dobitkom smatra se prihod koji obveznik ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu (u daljem tekstu: prodaja):

KAPITALNI DOBITAK OBVEZNIK OSTVARUJE PRODAJOM, ODNOSNO DRUGIM PRENOSOM UZ NAKNADU (U DALjEM TEKSTU: PRODAJA):

1) nepokretnosti koje je koristio kao osnovno sredstvo za obavljanje delatnosti;

1) NEPOKRETNOSTI KOJE JE KORISTIO, ODNOSNO KOJE KORISTI KAO OSNOVNO SREDSTVO ZA OBAVLjANjE DELATNOSTI UKLjUČUJUĆI I NEPOKRETNOSTI U IZGRADNjI;

2) prava industrijske svojine;

3) udela u kapitalu pravnih lica i akcija i ostalih hartija od vrednosti, koje u skladu sa MRS, odnosno MSFI I MSFI ZA MSP, predstavljaju dugoročne finansijske plasmane, osim obveznica izdatih u skladu sa propisima kojima se uređuje izmirenje obaveze Republike po osnovu zajma za privredni razvoj, devizne štednje građana i dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac, u skladu sa zakonom, Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije;

4) investicione jedinice otkupljene od strane otvorenog investicionog fonda, u skladu sa zakonom kojim se uređuju investicioni fondovi.

Kapitalnim dobitkom smatra se i prihod koji ostvari nerezidentni obveznik od prodaje imovine iz stava 1. tač. 1), 3) i 4) ovog člana, kao i od prodaje nepokretnosti na teritoriji Republike koju nije koristio za obavljanje delatnosti .

Kapitalni dobitak predstavlja razliku između prodajne cene imovine iz st. 1. i 2. ovog člana (u daljem tekstu: imovina) i njene nabavne cene, utvrđene prema odredbama ovog zakona.

Ako je razlika iz stava 3. ovog člana negativna, u pitanju je kapitalni gubitak.

Član 29.

Za svrhu određivanja kapitalnog dobitka, nabavna cena, u smislu ovog zakona, jeste cena po kojoj je obveznik stekao imovinu, umanjena po osnovu amortizacije utvrđene u skladu sa ovim zakonom.

Nabavna cena iz stava 1. ovog člana koriguje se na procenjenu, odnosno fer vrednost, utvrđenu u skladu sa MRS, odnosno MSFI, ODNOSNO MSFI ZA MSP i usvojenim računovodstvenim politikama, ukoliko je promena na fer vrednost iskazivana u celini kao prihod perioda u kome je vršena.

Nabavna cena imovine stečene konverzijom obveznikovog potraživanja u učešće u kapitalu subjekta privatizacije u postupku restrukturiranja, jeste najniža obezvređena vrednost te imovine nakon izvršene konverzije, utvrđena u skladu sa MRS, odnosno MSFI i usvojenim računovodstvenim politikama, osim u slučaju iz stava 2. ovog člana.

Ako cena po kojoj je imovina nabavljena nije iskazana u poslovnim knjigama obveznika, ili nije iskazana u skladu sa odredbama st. 1. i 2. ovog člana, nabavna cena za svrhu određivanja kapitalnog dobitka jeste tržišna cena na dan nabavke, koju utvrdi nadležni poreski organ, na način propisan odredbama st. 1. i 2. ovog člana.

Kod prodaje nepokretnosti u izgradnji, nabavnu cenu čini iznos troškova izgradnje koji su do dana prodaje iskazani u skladu sa MRS, odnosno MSFI, ODNOSNO MSFI ZA MSP i propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija.

Za nepokretnost stečenu putem osnivačkog uloga ili povećanjem osnivačkog uloga, nabavna cena jeste tržišna cena nepokretnosti na dan unosa uloga.

Kod hartija od vrednosti kojima se trguje na organizovanom tržištu, u smislu zakona kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, nabavna cena jeste cena koju obveznik dokumentuje kao stvarno plaćenu, a ako ne poseduje odgovarajuću dokumentaciju – najniža tržišna cena ostvarena na organizovanom tržištu u periodu od godinu dana koji prethodi prodaji te hartije od vrednosti ili u periodu trgovanja, ukoliko se trgovalo kraće od godinu dana.

Kod hartija od vrednosti kojima se ne trguje na organizovanom tržištu, nabavna cena hartije od vrednosti jeste cena koju obveznik dokumentuje kao stvarno plaćenu, a ako ne poseduje odgovarajuću dokumentaciju – njena nominalna vrednost.

Kod hartija od vrednosti pribavljenih putem osnivačkog uloga ili povećanjem osnivačkog uloga, nabavnu cenu čini tržišna cena koja je važila na organizovanom tržištu na dan unosa uloga ili ukoliko takva cena nije bila formirana, nominalna vrednost hartije od vrednosti na dan unosa uloga.

Nabavna cena udela u kapitalu pravnih lica i prava industrijske svojine jeste cena koju obveznik dokumentuje kao stvarno plaćenu. Nabavna cena udela u kapitalu pravnih lica i prava industrijske svojine, stečenih putem osnivačkog uloga ili povećanjem osnivačkog uloga jeste tržišna cena na dan unosa uloga.

Nabavna cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine otvorenog fonda po investicionoj jedinici na dan uplate, uvećane za naknadu za kupovinu ukoliko je društvo za upravljanje naplaćuje, u skladu sa zakonom koji uređuje investicione fondove.

Poreski tretman poslovnih gubitaka

Član 32.

Gubici ostvareni iz poslovnih, finansijskih i neposlovnih transakcija, utvrđeni u poreskom bilansu, izuzev onih iz kojih proizlaze kapitalni dobici i gubici utvrđeni u skladu sa ovim zakonom, mogu se preneti na račun dobiti utvrđene u godišnjem poreskom bilansu iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Poreski tretman gubitaka

Član 32.

GUBICI UTVRĐENI U PORESKOM BILANSU, IZUZEV KAPITALNIH DOBITAKA I GUBITAKA KOJI SU UTVRĐENI U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, MOGU SE PRENETI NA RAČUN DOBITI UTVRĐENE U PORESKOM BILANSU IZ BUDUĆIH OBRAČUNSKIH PERIODA, ALI NE DUŽE OD PET GODINA.

Član 34.

Dobit obveznika u postupku likvidacije, u postupku stečaja od dana donošenja rešenja o otvaranju stečajnog postupka do dana početka primene plana reorganizacije ili pravosnažnog rešenja o nastavljanju stečajnog postupka bankrotstvom, kao i u postupku reorganizacije, oporezuje se u skladu sa ovim zakonom.

Obveznik iz stava 1. ovog člana podnosi poresku prijavu i poreski bilans u roku od 60 dana od dana:

1) otvaranja postupka likvidacije sa stanjem na dan otvaranja postupka likvidacije;

1) POKRETANjA POSTUPKA LIKVIDACIJE SA STANjEM NA DAN KOJI PRETHODI DANU POKRETANjA POSTUPKA LIKVIDACIJE;

2) okončanja postupka likvidacije sa stanjem na dan okončanja postupka likvidacije;

3) otvaranja postupka stečaja sa stanjem na dan KOJI PRETHODI DANU otvaranja postupka stečaja;

4) početka primene plana reorganizacije sa stanjem na taj dan.

4) POČETKA PRIMENE PLANA REORGANIZACIJE SA STANjEM NA DAN KOJI PRETHODI DANU POČETKA PRIMENE PLANA REORGANIZACIJE.

UKOLIKO SE POSTUPAK LIKVIDACIJE, ODNOSNO POSTUPAK STEČAJA, ODNOSNO REORGANIZACIJA, NASTAVE U NAREDNOJ KALENDARSKOJ GODINI, OBVEZNIK IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PODNOSI I PORESKU PRIJAVU I PORESKI BILANS SA STANjEM NA DAN 31. DECEMBRA TEKUĆE GODINE, U SKLADU SA ČLANOM 63. ST. 3. I 4. OVOG ZAKONA.

Dobit obveznika u periodu od pravosnažnosti rešenja o nastavljanju stečajnog postupka bankrotstvom do pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka (u daljem tekstu: period stečaja) utvrđuje se kao pozitivna razlika vrednosti imovine obveznika sa kraja i sa početka perioda stečaja, posle namirenja poverilaca. Vrednost imovine obveznika sa početka perioda stečaja je vrednost imovine na dan KOJI PRETHODI DANU otvaranja stečajnog postupka korigovana za promene nastale do početka perioda stečaja U SKLADU SA PROPISIMA KOJI UREĐUJU STEČAJ.

Obveznik iz stava 3. STAVA 4. ovog člana podnosi poresku prijavu i poreski bilans u roku od 60 dana DESET DANA od dana:

1) pravosnažnosti rešenja o nastavljanju stečajnog postupka bankrotstvom sa stanjem na dan pravosnažnosti tog rešenja;

2) pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka bankrotstvom na dan pravosnažnosti tog rešenja.

Član 40.

Ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu:

1) dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz člana 35. ovog zakona;

2) naknada po osnovu autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine (u daljem tekstu: autorska naknada);

3) kamata;

4) naknada po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike.

Porez po odbitku iz stava 1. ovog člana obračunava se i plaća i na prihode nerezidentnog pravnog lica po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu autorskih naknada, kamata, naknada po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari kao i naknada po osnovu usluga, bez obzira na mesto njihovog pružanja ili korišćenja, obračunava se i plaća porez po odbitku po stopi od 25%.

Porez po odbitku iz st. 1. i 3. ovog člana ne plaća se na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice, odnosno nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom, od kamata po osnovu dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac, u skladu sa zakonom, Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije.

Na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica, drugog nerezidentnog pravnog lica, fizičkog lica, nerezidentnog ili rezidentnog ili od otvorenog investicionog fonda, na teritoriji Republike, po osnovu kapitalnih dobitaka nastalih u skladu sa odredbama čl. 27. do 29. ovog zakona, obračunava se i plaća porez po rešenju po stopi od 20% ako međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno.

Porez po rešenju obračunava se i plaća i na prihode iz stava 1. tačka 4) ovog člana koje nerezidentno pravno lice ostvaruje od lica koje nije dužno da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku.

Nerezidentno pravno lice – primalac prihoda iz st. 5. i 6. ovog člana, dužan je da nadležnom poreskom organu, u opštini na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost, sedište privrednog društva u kojem nerezidentni obveznik ima udeo ili hartije od vrednosti koji su predmet prodaje, odnosno sedište ili prebivalište isplatioca prihoda po osnovu zakupa, odnosno podzakupa pokretnih stvari, preko poreskog punomoćnika određenog u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija, podnese poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, na osnovu koje nadležni poreski organ donosi rešenje.

Sadržaj poreske prijave iz stava 7. ovog člana bliže uređuje ministar finansija.

Porez po odbitku iz st. 1. i 2. ovog člana i porez po rešenju iz st. 5. i 6. ovog člana ne obračunava se i ne plaća ako se prihod iz st. 1, 2, 5. i 6. ovog člana isplaćuje stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog obveznika iz člana 4. ovog zakona.

Ukoliko rezidentno pravno lice isplaćuje prihode stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog pravnog lica iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom, ono je dužno da obračuna i uplati porez po odbitku u skladu sa odredbama stava 1. tačka 1) i stava 3. ovog člana.

U slučaju primene stava 10. ovog člana prihodi na koje se primenjuju odredbe stava 1. tačka 1) i stava 3. ovog člana kao i rashodi sa njima povezani ne uzimaju se u obzir za potrebe utvrđivanja poreske osnovice stalne poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom.

Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa isplaćene naknade, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu.

Iznos naknade iz stava 12. ovog člana ne sadrži porez na dodatu vrednost.

Sadržaj poreske prijave iz stava 12. ovog člana bliže uređuje ministar finansija.

UKOLIKO MEĐUNARODNIM UGOVOROM O IZBEGAVANjU DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA NIJE DRUKČIJE UREĐENO, POREZ NA DOBIT PO ODBITKU PO STOPI OD 20% OBRAČUNAVA SE I PLAĆA NA PRIHODE KOJE OSTVARI NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU:

1) DIVIDENDI I UDELA U DOBITI U PRAVNOM LICU, UKLjUČUJUĆI I DIVIDENDU IZ ČLANA 35. OVOG ZAKONA;

2) NAKNADA OD AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE (U DALjEM TEKSTU: AUTORSKA NAKNADA);

3) KAMATA;

4) NAKNADA OD ZAKUPA I PODZAKUPA NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI NA TERITORIJI REPUBLIKE;

5) NAKNADA OD USLUGA KOJE SE PRUŽAJU ILI KORISTE, ODNOSNO KOJE ĆE BITI PRUŽENE ILI KORIŠĆENE NA TERITORIJI REPUBLIKE.

POREZ PO ODBITKU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA OBRAČUNAVA SE I PLAĆA I NA PRIHODE NEREZIDENTNOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU IZVOĐENjA ESTRADNOG, ZABAVNOG, UMETNIČKOG, SPORTSKOG ILI SLIČNOG PROGRAMA U REPUBLICI, KOJI NISU OPOREZOVANI KAO DOHODAK FIZIČKOG LICA (IZVOĐAČA, MUZIČARA, SPORTISTE I SL.), U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE OPOREZIVANjE DOHOTKA GRAĐANA.

IZUZETNO OD ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, NA PRIHODE KOJE OSTVARI NEREZIDENTNO PRAVNO LICE IZ JURISDIKCIJE SA PREFERENCIJALNIM PORESKIM SISTEMOM PO OSNOVU AUTORSKIH NAKNADA, KAMATA, NAKNADA PO OSNOVU ZAKUPA I PODZAKUPA NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI NA TERITORIJI REPUBLIKE, KAO I NAKNADA PO OSNOVU USLUGA, BEZ OBZIRA NA MESTO NjIHOVOG PRUŽANjA ILI KORIŠĆENjA, ODNOSNO MESTO GDE ĆE BITI PRUŽENE ILI KORIŠĆENE, OBRAČUNAVA SE I PLAĆA POREZ PO ODBITKU PO STOPI OD 25%.

POREZ PO ODBITKU IZ ST. 1. I 3. OVOG ČLANA NE PLAĆA SE NA PRIHODE KOJE OSTVARI NEREZIDENTNO PRAVNO LICE, ODNOSNO NEREZIDENTNO PRAVNO LICE IZ JURISDIKCIJE SA PREFERENCIJALNIM PORESKIM SISTEMOM, OD KAMATA PO OSNOVU DUŽNIČKIH HARTIJA OD VREDNOSTI ČIJI JE IZDAVALAC, U SKLADU SA ZAKONOM, REPUBLIKA, AUTONOMNA POKRAJINA, JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ILI NARODNA BANKA SRBIJE.

REZIDENTNO PRAVNO LICE DUŽNO JE DA NA DAN ISPLATE PRIHODA IZ ST. 1, 2. I 3. OVOG ČLANA PODNESE PORESKU PRIJAVU.

NA PRIHODE KOJE OSTVARI NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA, DRUGOG NEREZIDENTNOG PRAVNOG LICA, FIZIČKOG LICA, NEREZIDENTNOG ILI REZIDENTNOG ILI OD OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA, NA TERITORIJI REPUBLIKE, PO OSNOVU KAPITALNIH DOBITAKA NASTALIH U SKLADU SA ODREDBAMA ČL. 27. DO 29. OVOG ZAKONA, OBRAČUNAVA SE I PLAĆA POREZ PO REŠENjU PO STOPI OD 20% AKO MEĐUNARODNIM UGOVOROM O IZBEGAVANjU DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA NIJE DRUKČIJE UREĐENO.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, NA PRIHODE IZ TAČKE 4) TOG STAVA KOJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OSTVARUJE OD ISPLATIOCA KOJI NIJE DUŽAN DA OBRAČUNAVA, OBUSTAVLjA I PLAĆA POREZ PO ODBITKU, OBRAČUNAVA SE I PLAĆA POREZ PO REŠENjU IZ STAVA 6. OVOG ČLANA.

POREZ PO REŠENjU IZ STAVA 6. OVOG ČLANA OBRAČUNAVA SE I PLAĆA I NA PRIHODE IZ STAVA 1. TAČ. 2), 3), 4) I 5) OVOG ČLANA KOJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OSTVARI PO OSNOVU NAMIRENjA POTRAŽIVANjA U POSTUPKU IZVRŠENjA, ODNOSNO U SVAKOM DRUGOM POSTUPKU NAMIRENjA POTRAŽIVANjA, U SKLADU SA ZAKONOM.

NEREZIDENTNO PRAVNO LICE – PRIMALAC PRIHODA IZ ST. 6, 7. I 8. OVOG ČLANA, DUŽNO JE DA U ROKU OD 30 DANA OD DANA OSTVARIVANjA PRIHODA, PREKO PORESKOG PUNOMOĆNIKA ODREĐENOG U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA, PODNESE PORESKU PRIJAVU NADLEŽNOM PORESKOM ORGANU, I TO U OPŠTINI NA ČIJOJ TERITORIJI SE NALAZI NEPOKRETNOST, SEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA U KOJEM NEREZIDENTNI OBVEZNIK IMA UDEO ILI HARTIJE OD VREDNOSTI KOJI SU PREDMET PRODAJE, ODNOSNO SEDIŠTE ILI PREBIVALIŠTE ISPLATIOCA PRIHODA PO OSNOVU ZAKUPA, ODNOSNO PODZAKUPA POKRETNIH STVARI, KAO I SEDIŠTE ILI PREBIVALIŠTE PORESKOG PUNOMOĆNIKA U SLUČAJU OSTVARENjA PRIHODA IZ STAVA 8. OVOG ČLANA, NA OSNOVU KOJE NADLEŽNI PORESKI ORGAN DONOSI REŠENjE.

SADRŽAJ PORESKE PRIJAVE IZ STAVA 9. OVOG ČLANA BLIŽE UREĐUJE MINISTAR FINANSIJA.

POREZ PO ODBITKU IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA I POREZ PO REŠENjU IZ ST. 6, 7. I 8. OVOG ČLANA NE OBRAČUNAVA SE I NE PLAĆA AKO SE PRIHOD IZ ST. 1, 2, 6, 7. I 8. OVOG ČLANA ISPLAĆUJE STALNOJ POSLOVNOJ JEDINICI NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA IZ ČLANA 4. OVOG ZAKONA.

UKOLIKO REZIDENTNO PRAVNO LICE ISPLAĆUJE PRIHODE STALNOJ POSLOVNOJ JEDINICI NEREZIDENTNOG PRAVNOG LICA IZ JURISDIKCIJE SA PREFERENCIJALNIM PORESKIM SISTEMOM, ONO JE DUŽNO DA OBRAČUNA I UPLATI POREZ PO ODBITKU U SKLADU SA ODREDBAMA STAVA 1. TAČKA 1) I STAVA 3. OVOG ČLANA.

U SLUČAJU PRIMENE STAVA 12. OVOG ČLANA PRIHODI NA KOJE SE PRIMENjUJU ODREDBE STAVA 1. TAČKA 1) I STAVA 3. OVOG ČLANA, KAO I RASHODI SA NjIMA POVEZANI NE UZIMAJU SE U OBZIR ZA POTREBE UTVRĐIVANjA PORESKE OSNOVICE STALNE POSLOVNE JEDINICE NEREZIDENTNOG PRAVNOG LICA IZ JURISDIKCIJE SA PREFERENCIJALNIM PORESKIM SISTEMOM.

REZIDENTNO PRAVNO LICE KOJE OTKUPLjUJE SEKUNDARNE SIROVINE I OTPAD OD REZIDENTNOG, ODNOSNO NEREZIDENTNOG PRAVNOG LICA, DUŽNO JE DA PRILIKOM ISPLATE NAKNADE TIM LICIMA OBRAČUNA, OBUSTAVI I NA PROPISANI RAČUN UPLATI POREZ PO ODBITKU PO STOPI OD 1% OD IZNOSA NAKNADE, KAO I DA PODNESE PORESKU PRIJAVU NADLEŽNOM PORESKOM ORGANU.

IZNOS NAKNADE IZ STAVA 14. OVOG ČLANA NE SADRŽI POREZ NA DODATU VREDNOST.

SADRŽAJ PORESKE PRIJAVE IZ ST. 5. I 14. OVOG ČLANA BLIŽE UREĐUJE MINISTAR FINANSIJA.

Član 40a

Kod obračuna poreza po odbitku na prihode nerezidenta, isplatilac prihoda primenjuje odredbe ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, pod uslovom da nerezident dokaže status rezidenta države sa kojom je Republika zaključila ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i da je nerezident stvarni vlasnik prihoda.

Status rezidenta države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u smislu stava 1. ovog člana, nerezident dokazuje potvrdom o rezidentnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Ako isplatilac prihoda primeni odredbe ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, a nisu ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana, što za posledicu ima manje plaćeni iznos poreza, dužan je da plati razliku između plaćenog poreza i dugovanog poreza po ovom zakonu.

Nadležni poreski organ, na zahtev nerezidenta, dužan je da izda potvrdu o porezu plaćenom u Republici.

Na nerezidentno pravno lice – primaoca prihoda iz člana 40. st. 5. i 6. ST. 6, 7. I 8. ovog zakona, primenjuju se odredbe ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u skladu sa odredbama st. 1. do 3. ovog člana.

Ako isplatilac prihoda u momentu isplate prihoda nerezidentu ne raspolaže potvrdom iz stava 2. ovog člana, dužan je da prilikom isplate prihoda primeni odredbe ovog zakona.

Ako nerezidentno pravno lice dostavi nadležnom poreskom organu potvrdu iz stava 2. ovog člana, razlika između iznosa plaćenog poreza iz stava 6. ovog člana i iznosa poreza za koji bi postojala obaveza plaćanja da je obveznik u momentu isplate prihoda raspolagao potvrdom iz stava 2. ovog člana, smatra se više plaćenim porezom.

Član 50v

Ako obveznik iz člana 50a ovog zakona, smanji broj zaposlenih koji su i neposredno radno angažovani kod obveznika, ispod broja ukupno zaposlenih na neodređeno vreme u odnosu na broj zaposlenih koje je imao u poreskom periodu u kome je ispunio uslove za poresko oslobođenje iz člana 50a stav 1. ovog zakona, TAKO DA JE PROSEČAN BROJ ZAPOSLENIH, UTVRĐEN NA POSLEDNjI DAN PERIODA ZA KOJI SE PODNOSI PORESKA PRIJAVA MANjI OD BROJA ZAPOSLENIH KOJE JE OBVEZNIK IMAO U PORESKOM PERIODU U KOJEM JE ISPUNIO USLOVE ZA PORESKI PODSTICAJ IZ ČLANA 50A OVOG ZAKONA, gubi pravo na poresko oslobođenje za ceo period korišćenja poreskog oslobođenja i dužan je da danom podnošenja poreske prijave za naredni poreski period, u toj poreskoj prijavi obračuna, kao i da plati porez koji bi platio da nije koristio ovaj podsticaj, valorizovan od dana podnošenja poreske prijave za poreski period u kome je ostvario pravo na poresko oslobođenje, do dana podnošenja poreske prijave za naredni poreski period, indeksom potrošačkih cena prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

PROSEČAN BROJ ZAPOSLENIH IZ STAVA 1. OVOG ČLANA OBVEZNIK UTVRĐUJE TAKO ŠTO BROJ ZAPOSLENIH NA KRAJU SVAKOG MESECA U PORESKOM PERIODU SABERE I DOBIJENI ZBIR PODELI SA BROJEM MESECI PORESKOG PERIODA.

Član 50đ

Ukoliko obveznik iz člana 50a ovog zakona stekne imovinu statusnom promenom, uz odlaganje kapitalnog dobitka u skladu sa članom 31. ovog zakona, u periodu od tri godine koje prethode ispunjenju uslova i tokom perioda poreskog oslobođenja iz člana 50a, dužan je da plati porez na ostvarenu dobit, srazmerno ovako stečenoj imovini.

Član 50e

Srazmera iz čl. 50a i 50đ ČLANA 50A ovog zakona utvrđuje se na način koji bliže uređuje ministar finansija.

Srazmera ulaganja iz stava 1. ovog člana utvrđuje se za svaki poreski period u vremenu trajanja poreskog oslobođenja.

Član 51.

Ako rezidentni obveznik ostvari dobit poslovanjem PREKO STALNE POSLOVNE JEDINICE u drugoj državi na koju je plaćen porez u toj državi, na račun poreza na dobit pravnih lica utvrđenog prema odredbama ovog zakona odobrava mu se poreski kredit u visini poreza na dobit plaćenog u toj drugoj državi.

Poreski kredit iz stava 1. ovog člana ne može biti veći od iznosa koji bi se obračunao primenom odredaba ovog zakona na dobit ostvarenu u inostranstvu.

Član 64.

Obveznik poreza koji u toku godine otpočne sa obavljanjem delatnosti dužan je da podnese poresku prijavu u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa.

U poreskoj prijavi iz stava 1. ovog člana obveznik daje procenu prihoda, rashoda i dobiti za poreski period koji, za obveznika registrovanog do 15. u mesecu, započinje mesecom u kome je registrovan, a za obveznika registrovanog od 16. do kraja meseca, prvim narednim mesecom. U poreskoj prijavi obveznik obračunava i mesečni iznos akontacije poreza na dobit.

ODREDBE ST. 1. I 2. OVOG ČLANA SHODNO SE PRIMENjUJU I U SLUČAJU KADA JE NAD OBVEZNIKOM – STEČAJNIM DUŽNIKOM U TOKU GODINE OBUSTAVLjEN STEČAJNI POSTUPAK USLED PRODAJE STEČAJNOG DUŽNIKA KAO PRAVNOG LICA, SAGLASNO ZAKONU KOJI UREĐUJE STEČAJ, PRI ČEMU JE OBVEZNIK DUŽAN DA PORESKU PRIJAVU PODNESE U ROKU OD 15 DANA OD DANA PRAVOSNAŽNOSTI REŠENjA O OBUSTAVI STEČAJNOG POSTUPKA.

Član 70a

Rešenje po podnetoj poreskoj prijavi iz člana 40. stav 7. STAV 9. ovog zakona nadležni poreski organ donosi u roku od 15 dana od dana prijema prijave.

Porez utvrđen rešenjem nadležnog poreskog organa iz stava 1. ovog člana, poreski obveznik je dužan da uplati u roku od 15 dana od dana kada mu je rešenje dostavljeno.

Član 71.

Porez po odbitku na prihode iz člana 40. st. 1, 2, 3. i 12. ST. 1, 2, 3. I 14. ovog zakona za svakog obveznika i za svaki pojedinačno ostvareni, odnosno isplaćeni prihod isplatilac obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisane račune na dan kada je prihod ostvaren, odnosno isplaćen.

Prihod iz stava 1. ovog člana je bruto prihod koji bi nerezidentno pravno lice, odnosno rezidentni obveznik ostvario, odnosno naplatio da porez nije odbijen od ostvarenog, odnosno isplaćenog prihoda.

Poreska prijava za porez po odbitku iz stava 1. ovog člana podnosi se na dan isplate prihoda na koji se obračunava i plaća porez po odbitku u skladu sa ovim zakonom.

Porez po odbitku iz stava 1. ovog člana obračunava se i plaća po propisima koji važe na dan ostvarivanja, odnosno isplate prihoda.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27.

ODREDBE ČL. 18, 19, 25. i 26. OVOG ZAKONA PRIMENjUJU SE OD 1. MARTA 2016. GODINE.

Član 28.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU 1. JANUARA 2016. GODINE.

Ostavite komentar