Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

PREGLED ODREDABA

ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANjU i OBRAZOVANjU

KOJE SE MENjAJU I DOPUNjUJU

Upotreba jezika

Član 5.

Vaspitno-obrazovni rad ostvaruje se na srpskom jeziku.

Za pripadnike nacionalne manjine vaspitno-obrazovni rad ostvaruje se na maternjem jeziku, a može i dvojezično ili na srpskom, ako se za to opredeli najmanje 50% roditelja, odnosno staratelja dece.

Deo programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili program u celini, može da se ostvaruje i na stranom jeziku.

Način u uslove ostvarivanja programa vaspitno-obrazovnog rada na stranom jeziku propisuje ministar.

Statutom predškolske ustanove utvrđuje se jezik na kojem se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad, a predškolskim programom način ostvarivanja.

Član 5.

VASPITNO-OBRAZOVNI RAD OSTVARUJE SE NA SRPSKOM JEZIKU.

ZA PRIPADNIKE NACIONALNE MANjINE VASPITNO-OBRAZOVNI RAD OSTVARUJE SE NA JEZIKU NACIONALNE MANjINE, A MOŽE DA SE OSTVARUJE I DVOJEZIČNO NA JEZIKU NACIONALNE MANjINE I NA SRPSKOM JEZIKU, AKO SE ZA TO OPREDELI NAJMANjE 50% RODITELjA, ODNOSNO DRUGOG ZAKONSKOG ZASTUPNIKA DECE.

DEO PROGRAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANjA I OBRAZOVANjA ILI PROGRAM U CELINI, MOŽE DA SE OSTVARUJE I NA STRANOM JEZIKU, ODNOSNO DVOJEZIČNO, NA STRANOM JEZIKU I NA SRPSKOM JEZIKU ILI DVOJEZIČNO, NA STRANOM JEZIKU I NA JEZIKU NACIONALNE MANjINE.

NAČIN I USLOVE OSTVARIVANjA PROGRAMA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA NA STRANOM JEZIKU, ODNOSNO DVOJEZIČNO PROPISUJE MINISTAR.

STATUTOM PREDŠKOLSKE USTANOVE UTVRĐUJE SE JEZIK NA KOJEM SE OSTVARUJE VASPITNO-OBRAZOVNI RAD, A PREDŠKOLSKIM PROGRAMOM NAČIN OSTVARIVANjA.

Evidencija i javne isprave

Član 6.

Predškolska ustanova i škola, koja ostvaruje predškolski program vode evidenciju o svom radu, u skladu sa zakonom. Predškolska ustanova vodi evidenciju o vaspitno-obrazovnom radu, i to: matičnu knjigu o upisanoj deci u pripremni predškolski program, knjige rada i letopis.

Škola, koja ostvaruje predškolski program, vodi evidenciju o vaspitno-obrazovnom radu, i to: matičnu knjigu o upisanoj deci u pripremni predškolski program i knjigu rada vaspitača.

Na osnovu evidencije koju vodi, predškolska ustanova, odnosno škola koja ostvaruje program pripreme pred polazak u školu (u daljem tekstu: pripremni predškolski program), izdaje javne isprave o pohađanju pripremnog predškolskog programa, i to: prevodnicu o prelasku deteta iz jedne u drugu predškolsku ustanovu, odnosno školu, koja ostvaruje pripremni predškolski program, i uverenje o pohađanju pripremnog predškolskog programa.

Evidencija iz st. 2. i 3. ovog člana vodi se na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom. Kada se vaspitno-obrazovni rad izvodi na jeziku nacionalne manjine, predškolska ustanova, odnosno škola, koja ostvaruje pripremni predškolski program, vode evidenciju i na tom jeziku.

Obrasci javnih isprava iz stava 4. ovog člana štampaju se na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom i dvojezično, na srpskom jeziku i na jeziku nacionalne manjine, čiji je jezik u službenoj upotrebi.

Sadržaj obrazaca i način vođenja evidencije iz st. 2. i 3. ovog člana i sadržaj obrazaca javnih isprava iz stava 4. ovog člana, propisuje ministar.

Ministar odobrava izdavanje obrazaca iz st. 2, 3. i 4. ovog člana.

Član 6.

PREDŠKOLSKA USTANOVA, ODNOSNO OSNOVNA ŠKOLA KOJA OSTVARUJE PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM VODI EVIDENCIJU O DECI, RODITELjIMA, ODNOSNO DRUGIM ZAKONSKIM ZASTUPNICIMA I O ZAPOSLENIMA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJI UREĐUJE OSNOVE SISTEMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA I OVIM ZAKONOM.

USTANOVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA VODI:

1) MATIČNU KNjIGU UPISANE DECE;

2) EVIDENCIJU I PEDAGOŠKU DOKUMENTACIJU O VASPITNO-OBRAZOVNOM RADU;

3) EVIDENCIJU O IZDATIM JAVNIM ISPRAVAMA.

EVIDENCIJA IZ STAVA 2. TAČKA 2) MOŽE SE VODITI I ELEKTRONSKI.

NA OSNOVU EVIDENCIJE IZ STAVA 2. TAČ. 1) I 2) PREDŠKOLSKA USTANOVA, ODNOSNO ŠKOLA KOJA OSTVARUJE PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM, IZDAJE JAVNE ISPRAVE O POHAĐANjU PRIPREMNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA, I TO:

1) PREVODNICU O PRELASKU DETETA IZ JEDNE U DRUGU PREDŠKOLSKU USTANOVU, ODNOSNO OSNOVNU ŠKOLU, KOJA OSTVARUJE PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM;

2) UVERENjE O POHAĐANjU PRIPREMNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA.

EVIDENCIJU I JAVNE ISPRAVE IZ ST. 2. I 4. OVOG ČLANA USTANOVA VODI I IZDAJE NA SRPSKOM JEZIKU ĆIRILIČKIM PISMOM NA PROPISANOM OBRASCU.

KADA SE VASPITNO-OBRAZOVNI RAD OSTVARUJE NA JEZIKU NACIONALNE MANjINE, USTANOVA VODI EVIDENCIJU NA SRPSKOM JEZIKU ĆIRILIČKIM PISMOM I NA JEZIKU I PISMU NACIONALNE MANjINE, OSIM EVIDENCIJE I PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE O VASPITNO-OBRAZOVNOM RADU KOJA SE VODI NA JEZIKU NA KOME SE IZVODI VASPITNO-OBRAZOVNI RAD.

USTANOVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA JE RUKOVALAC PODATAKA IZ ST. 1 OVOG ČLANA I ODGOVORNA JE ZA NjIHOVO PRIKUPLjANjE, UPOTREBU, AŽURIRANjE I ČUVANjE, U SKLADU SA ZAKONOM, OVIM ZAKONOM I ZAKONOM O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI.

VRSTE, NAZIV, SADRŽAJ OBRAZACA I NAČIN VOĐENjA, POPUNjAVANjA EVIDENCIJA I IZDAVANjA JAVNIH ISPRAVA IZ ST. 2. I 4. OVOG ČLANA, PROPISUJE MINISTAR.

MINISTAR ODOBRAVA IZDAVANjE OBRAZACA IZ ST. 2. I 4. OVOG ČLANA.

SVRHA OBRADE PODATAKA, KAO I NAČIN PRIKUPLjANjA, OBRADE, ČUVANjA I KORIŠĆENjA PODATAKA IZ EVIDENCIJA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA UTVRĐENI SU ZAKONOM.

Član 7.

Predškolska ustanova trajno čuva letopis.

Predškolska ustanova i škola koja ostvaruje pripremni predškolski program, čuvaju pet godina evidenciju iz člana 6. st. 2. i 3. ovog zakona.

EVIDENCIJA O DETETU

Član 7.

EVIDENCIJU O DETETU ČINE PODACI KOJIMA SE ODREĐUJE NjEGOV IDENTITET (LIČNI PODACI), OBRAZOVNI, SOCIJALNI I ZDRAVSTVENI STATUS, KAO I PODACI O PREPORUČENOJ I PRUŽENOJ DODATNOJ VASPITNOJ, ZDRAVSTVENOJ I SOCIJALNOJ PODRŠCI.

LIČNI PODACI O DETETU SU: IME I PREZIME DETETA, JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA, POL, DATUM ROĐENjA, MESTO, OPŠTINA I DRŽAVA ROĐENjA, ADRESA, MESTO, OPŠTINA I DRŽAVA STANOVANjA, KONTAKT TELEFON, MATIČNI BROJ DETETA, NACIONALNA PRIPADNOST, DRŽAVLjANSTVO.

IZJAŠNjENjE O NACIONALNOJ PRIPADNOSTI NIJE OBAVEZNO.

LIČNI PODACI O RODITELjU, ODNOSNO DRUGOM ZAKONSKOM ZASTUPNIKU DETETA SU: IME I PREZIME, JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA, POL, DATUM ROĐENjA, MESTO, OPŠTINA I DRŽAVA ROĐENjA, ADRESA, MESTO, OPŠTINA I DRŽAVA STANOVANjA, KONTAKT TELEFON, ODNOSNO ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE.

PODACI KOJIMA SE ODREĐUJE OBRAZOVNI, ODNOSNO VASPITNO-OBRAZOVNI STATUS DETETA SU: PODACI O VRSTI USTANOVE, VRSTI I TRAJANjU PREDŠKOLSKOG PROGRAMA, ODNOSNO VASPITNOJ GRUPI U KOJU JE UPISANO DETE, JEZIKU NA KOJEM SE IZVODI VASPITNO-OBRAZOVNI RAD, PODACI O INDIVIDUALNOM VASPITNO-OBRAZOVNOM PLANU, MATERNjEM JEZIKU I NACIONALNOJ PRIPADNOSTI U SKLADU SA ZAKONOM.

PODACI KOJIMA SE ODREĐUJE SOCIJALNI STATUS DETETA SU: PODACI O USLOVIMA STANOVANjA (STANOVANjE U STANU, KUĆI, PORODIČNOJ KUĆI, PODSTANARSTVO, STANOVANjE U DOMU, DA LI DETE IMA SVOJU SOBU I DRUGI OBLICI STANOVANjA), UDALjENOSTI DOMAĆINSTVA OD USTANOVE; STANjU PORODICE (BROJ ČLANOVA PORODIČNOG DOMAĆINSTVA, DA LI SU RODITELjI ŽIVI, DA LI JEDAN ILI OBA RODITELjA ŽIVE U INOSTRANSTVU, BRAČNI STATUS RODITELjA, ODNOSNO DRUGOG ZAKONSKOG ZASTUPNIKA DETETA, NjIHOV OBRAZOVNI NIVO I ZAPOSLENjE), KAO I PODATAK O PRIMANjU NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI I DA LI PORODICA MOŽE DA OBEZBEDI UŽINU.

PODATAK KOJIM SE ODREĐUJE ZDRAVSTVENI STATUS DETETA JE PODATAK O TOME DA LI JE DETE OBUHVAĆENO PRIMARNOM ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM.

PODACI O PREPORUČENOJ I PRUŽENOJ DODATNOJ OBRAZOVNOJ, ZDRAVSTVENOJ I SOCIJALNOJ PODRŠCI SU PODACI KOJE DOSTAVLjA INTERRESORNA KOMISIJA KOJA VRŠI PROCENU POTREBA I PODACI O NjIHOVOJ OSTVARENOSTI.

EVIDENCIJA O ZAPOSLENIMA

Član 7a

EVIDENCIJU O ZAPOSLENIMA ČINE SLEDEĆI PODACI: IME I PREZIME, JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA, POL, DATUM ROĐENjA, MESTO, OPŠTINA I DRŽAVA ROĐENjA, ADRESA, MESTO, OPŠTINA I DRŽAVA STANOVANjA, KONTAKT TELEFON, ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE, NIVO I VRSTA OBRAZOVANjA, PODACI O STRUČNOM USAVRŠAVANjU I STEČENIM ZVANjIMA, PODACI O DRŽAVLjANSTVU, SPOSOBNOSTI ZA RAD SA DECOM I PROVERI PSIHOFIZIČKIH SPOSOBNOSTI, PODATAK O POZNAVANjU JEZIKA NACIONALNE MANjINE, PODATAK O VRSTI I TRAJANjU RADNOG ODNOSA I ANGAŽOVANjA, ISTOVREMENIM ANGAŽOVANjIMA U DRUGIM USTANOVAMA, IZREČENIM DISCIPLINSKIM MERAMA, PODACI O STRUČNOM ISPITU I LICENCI, PODACI O ZADUŽENjIMA VASPITAČA, STRUČNIH SARADNIKA I SARADNIKA, PLATI I UČEŠĆU U RADU ORGANA PREDŠKOLSKE USTANOVE, A U SVRHU OSTVARIVANjA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA, U SKLADU SA ZAKONOM.

UPOTREBA PEČATA

Član 7b

PREDŠKOLSKA USTANOVA, ODNOSNO OSNOVNA ŠKOLA KOJA OSTVARUJE PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM OVERAVA VERODOSTOJNOST JAVNE ISPRAVE PEČATOM, SAGLASNO ZAKONU.

STATUTOM USTANOVE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ODREĐUJE SE LICE ODGOVORNO ZA UPOTREBU I ČUVANjE PEČATA.

Član 14.

Dete – strani državljanin i dete bez državljanstva I TRAŽILAC DRŽAVLjANSTVA, dete iz osetljive grupe bez dokaza o prebivalištu i drugih ličnih dokumenata, prognano ili raseljeno lice, upisuje se u predškolsku ustanovu, odnosno školu, koja ostvaruje pripremni predškolski program, pod istim uslovima i na način propisan za državljane Republike Srbije.

Za boravak u predškolskoj ustanovi, odnosno školi, roditelj, ODNOSNO DRUGI ZAKONSKI ZASTUPNIK deteta stranog državljanina plaća ekonomsku cenu po detetu, a roditelj, ODNOSNO DRUGI ZAKONSKI ZASTUPNIK deteta bez državljanstva I TRAŽIOCA DRŽAVLjANSTVA, prognanog i raseljenog lica, plaća cenu po detetu koju utvrđuje osnivač, u skladu sa zakonom kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom.

III. PROGRAMI PREDŠKOLSKOG VASPITANjA I OBRAZOVANjA

Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja

Član 15.

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje ostvaruje se u skladu sa osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja donose se u skladu sa Zakonom.

Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja sadrže: osnove programa nege i vaspitanja dece uzrasta od šest meseci do tri godine, osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece od tri godine do polaska u školu, uključujući i osnove pripremnog predškolskog programa.

Predškolski program

Član 16.

Vaspitno-obrazovni rad u predškolskoj ustanovi ostvaruje se na osnovu predškolskog programa.

Predškolski program donosi predškolska ustanova, odnosno škola koja ostvaruje predškolski program, u skladu sa osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Predškolski program sadrži opšte podatke o ustanovi i njenom okruženju, vrste i trajanje programa vaspitno-obrazovnog rada, drugih oblika rada i usluga, oblike saradnje sa porodicom i lokalnom zajednicom, načine ostvarivanja principa i ciljeva vaspitanja i obrazovanja, kao i načine praćenja i samovrednovanja rada predškolske ustanove.

Predškolskim programom razrađuju se i načini razvijanja individualizovanog pristupa u ostvarivanju vaspitno-obrazovnog rada, radi pružanja dodatne podrške deci, posebno deci sa smetnjama u razvoju, deci na bolničkom lečenju, deci iz socio-ekonomski ili iz drugih razloga ugroženih sredina u vaspitnoj grupi, uz uvažavanje razvojnih, obrazovnih, zdravstvenih i socio-kulturnih potreba dece.

PREDŠKOLSKI PROGRAM DONOSI PREDŠKOLSKA USTANOVA, ODNOSNO ŠKOLA KOJA OSTVARUJE PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM, U SKLADU SA OSNOVAMA PROGRAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANjA I OBRAZOVANjA.

PREDŠKOLSKI PROGRAM SADRŽI OPŠTE PODATKE O USTANOVI I NjENOM OKRUŽENjU, OBLIKE I PROGRAME VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA I NjIHOVO TRAJANjE, DRUGE OBLIKE RADA I USLUGA, OBLIKE SARADNjE SA PORODICOM I LOKALNOM ZAJEDNICOM, ODNOSNO NAČINE SARADNjE SA SAVETOM RODITELjA FORMIRANIM U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE, NAČINE OSTVARIVANjA PRINCIPA I CILjEVA VASPITANjA I OBRAZOVANjA, KAO I NAČINE PRAĆENjA I SAMOVREDNOVANjA RADA PREDŠKOLSKE USTANOVE.

PREDŠKOLSKIM PROGRAMOM RAZRAĐUJU SE I NAČINI RAZVIJANjA INDIVIDUALIZOVANOG PRISTUPA U OSTVARIVANjU VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA I PRUŽANjA PODRŠKE DECI I PORODICAMA, POSEBNO DECI I PORODICAMA IZ OSETLjIVIH DRUŠTVENIH GRUPA, UZ UVAŽAVANjE RAZVOJNIH, OBRAZOVNIH, ZDRAVSTVENIH I SOCIO-KULTURNIH POTREBA DECE.

Član 17.

Predškolski program pripremaju odgovarajući stručni organi, a donosi ga organ upravljanja predškolske ustanove, odnosno škole koja ostvaruje PRIPREMNI predškolski program, po pribavljenom mišljenju saveta roditelja i saglasnosti nadležnog organa osnivača na planirana materijalna sredstva za njegovo ostvarivanje, u skladu sa Zakonom.

Ako se program vaspitanja i obrazovanja ili njegov deo ostvaruje na stranom jeziku, pre njegovog donošenja pribavlja se saglasnost ministra.

Predškolski program donosi se na neodređeno vreme i objavljuje se u skladu sa opštim aktom predškolske ustanove, odnosno škole koja ostvaruje PRIPREMNI predškolski program, a menja se po potrebi, radi usaglašavanja sa nastalim promenama u toku njegovog ostvarivanja.

Vrste programa u okviru predškolskog programa

Član 18.

U okviru predškolskog programa ostvaruju se redovni programi vaspitno-obrazovnog rada u celodnevnom i poludnevnom trajanju, a mogu da se ostvaruju i drugi posebni i specijalizovani programi, u skladu sa potrebama i interesovanjima dece, roditelja, odnosno staratelja, prema mogućnostima predškolske ustanove i jedinice lokalne samouprave.

Izuzetno, u okviru predškolskog programa može da se ostvaruje prilagođen ili preuzet program iz vaspitno-obrazovnih programa drugih zemalja za čiju primenu je potreban dokaz o njegovom poreklu, odnosno dokaz da ga je priznalo odgovarajuće međunarodno udruženje.

Na program iz stava 2. ovog člana saglasnost daje ministar.

RAZLIČITI OBLICI I PROGRAMI VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA

Član 18.

U OKVIRU PREDŠKOLSKOG PROGRAMA OSTVARUJU SE REDOVNI PROGRAMI VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA U CELODNEVNOM I POLUDNEVNOM TRAJANjU.

U CILjU UNAPREĐIVANjA KVALITETA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA, ŠIRENjA RAZNOVRSNOSTI PONUDE PROGRAMA, OBLIKA RADA I USLUGA I POVEĆANjA OBUHVATA DECE, PREDŠKOLSKA USTANOVA OSTVARUJE I RAZLIČITE OBLIKE I PROGRAME U FUNKCIJI OSTVARIVANjA NEGE, VASPITANjA I OBRAZOVANjA DECE, ODMORA I REKREACIJE, PRUŽANjA PODRŠKE PORODICI, NEGOVANjA JEZIKA I KULTURE NACIONALNE MANjINE, POSREDOVANjA POJEDINIH PODRUČJA KULTURE, NAUKE I UMETNOSTI, A PREMA UTVRĐENIM POTREBAMA I INTERESOVANjIMA DECE I PORODICA I SPECIFIČNOSTIMA LOKALNE ZAJEDNICE.

BLIŽE USLOVE ZA OSTVARIVANjE OBLIKA I PROGRAMA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA PROPISUJE MINISTAR, U SKLADU SA ZAKONOM.

Posebni i specijalizovani programi

Član 19.

U okviru predškolskog programa mogu da se ostvaruju posebni i specijalizovani programi, i to:

1) programi posebnih oblasti vaspitno-obrazovnog rada;

2) programi negovanja jezika i kulture nacionalne manjine;

3) prigodni i povremeni programi koji imaju za cilj ostvarivanje kulturnih i rekreativnih aktivnosti, odnosno odmora dece;

4) programi podrške porodici;

5) programi za rad sa decom u porodici (porodične jasle, „bebi servis”);

6) drugi programi i oblici rada i usluga.

Bliže uslove o vrstama, načinu ostvarivanja i finansiranja posebnih, specijalizovanih programa i drugih oblika rada i usluga koje ostvaruje predškolska ustanova, propisuje ministar.

Član 20.

Za decu na bolničkom lečenju organizuje se ostvarivanje predškolskog programa u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama po posebnom programu koji propisuje ministar.

Izuzetno, za decu koja zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da pohađaju predškolsku ustanovu, ostvarivanje pripremnog predškolskog programa može da se organizuje i u porodici.

Član 20.

ZA DECU NA BOLNIČKOM LEČENjU PREDŠKOLSKA USTANOVA ORGANIZUJE OSTVARIVANjE PROGRAMA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA U ODGOVARAJUĆIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA.

BLIŽE USLOVE O NAČINU OSTVARIVANjA PROGRAMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, PROPISUJE MINISTAR.

Član 23.

Jedinica lokalne samouprave vodi evidenciju i obaveštava predškolsku ustanovu, odnosno školu, koja ostvaruje pripremni predškolski program i roditelja, odnosno DRUGOG ZAKONSKOG ZASTUPNIKA DETETA staratelja, o deci koja su stasala za pohađanje pripremnog predškolskog programa, najkasnije do 1. aprila tekuće godine za narednu godinu.

Predškolska ustanova, odnosno škola, koja ostvaruje pripremni predškolski program, dužna je da obavesti roditelja, odnosno DRUGOG ZAKONSKOG ZASTUPNIKA DETETA staratelja i jedinicu lokalne samouprave o deci koja se nisu upisala, koja ne pohađaju redovno ili su prestala da pohađaju pripremni predškolski program, najkasnije 15 dana od dana proteka roka za upis, odnosno od dana prestanka redovnog pohađanja pripremnog predškolskog programa.

Član 24.

Roditelj, ODNOSNO DRUGI ZAKONSKI ZASTUPNIK DETETA, je dužan da upiše dete u predškolsku ustanovu, odnosno školu, radi pohađanja pripremnog predškolskog programa, u skladu sa Zakonom.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave podneće zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv roditelja, odnosno DRUGOG ZAKONSKOG ZASTUPNIKA DETETA staratelja, čije dete nije blagovremeno upisano, odnosno koje ne pohađa pripremni predškolski program, najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je o tome obavešten.

Član 25.

Dete može da izostane sa pohađanja pripremnog predškolskog programa samo u opravdanim slučajevima.

Roditelj, odnosno DRUGI ZAKONSKI ZASTUPNIK DETETA staratelj, dužan je da najkasnije u roku od osam dana opravda izostanak deteta.

Model centar

Član 29.

Predškolska ustanova može steći status model centraako:

1) je kao ogledni centar učestvovala u naučnoistraživačkom projektu kojim su uvedene inovacije u ostvarivanju vaspitno-obrazovne prakse ili je razvijen novi model programa predškolskog vaspitanja;

2) postoje kadrovski i prostorni uslovi za organizovanje obuke i stručnog usavršavanja vaspitača i stručnih saradnika.

Visokoškolska ustanova ili naučnoistraživačka organizacija koja je rukovodilac projekta, daje mišljenje o sticanju statusa model centra za uvedenu inovaciju, odnosno model na period od pet godina.

Bliže uslove o načinu rada i finansiranja model centra propisuje ministar.

IV. ORGANIZACIJA RADA SA DECOM

Vaspitne grupe

Član 30.

Vaspitno-obrazovni rad sa decom organizuje se u vaspitnim grupama. Vaspitne grupe mogu biti jaslene, za uzrast od šest meseci do tri godine i grupe vrtića, za uzrasni period od tri godine do polaska u školu.

Vaspitne grupe mogu biti formirane za decu istog ili različitog uzrasta.

Broj dece koja se upisuju u vaspitnu grupu, istog uzrasta, jeste:

– od 6 meseci do 1 godine 7 – od 1 do 2 godine 12 – od 2 do 3 godine 16 – od 3 do 4 godine 20 – od 4 godine do polaska u školu 5,5 GODINA 24

OD 5,5 DO POLASKA U ŠKOLU 26

Broj dece u grupi pripremnog predškolskog programa je 26.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, broj dece KOJA SE UPISUJU U VASPITNU GRUPU, jeste:

– na bolničkom lečenju- – sa smetnjama u razvoju I INVALIDITETOM – razvojna grupa do 15 4 do 6

Ako ne postoji mogućnost za formiranje vaspitnih grupa u skladu sa stavom 3. ovog člana, osnivač može utvrditi manji, odnosno najviše 20% veći broj dece od broja koji se upisuje u vaspitnu grupu, u skladu sa kriterijumima, koje propisuje ministar.

Kada je Republika Srbija osnivač predškolske ustanove, odnosno škole koja ostvaruje PRIPREMNI predškolski program, broj dece, u smislu stava 5. ovog člana, utvrđuje predškolska ustanova, odnosno škola, uz saglasnost Ministarstva.

Kada je autonomna pokrajina osnivač predškolske ustanove, odnosno škole koja ostvaruje PRIPREMNI predškolski program, broj dece, u smislu stava 5. ovog člana, utvrđuje predškolska ustanova, odnosno škola, uz saglasnost organa autonomne pokrajine nadležnog za poslove obrazovanja.

Deca sa smetnjama u razvoju

Član 34.

Deca sa smetnjama u razvoju ostvaruju pravo na predškolsko vaspitanje i obrazovanje u vaspitnoj grupi, u vaspitnoj grupi uz dodatnu podršku i individualni vaspitno-obrazovni plan i u razvojnoj grupi, na osnovu individualnog vaspitno-obrazovnog plana, u skladu sa Zakonom.

Predškolska ustanova koja je upisala dete sa smetnjama u razvoju može da utvrdi potrebu za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške i u tom slučaju upućuje zahtev izabranom lekaru nadležnog doma zdravlja, odnosno interresornoj komisiji za procenu tih potreba i za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške, koju utvrđuje interresorna komisija.

U jednoj vaspitnoj grupi ne može biti više od dva deteta sa smetnjama u razvoju.

Broj dece u vaspitnoj grupi, u koju je upisano jedno dete sa smetnjama u razvoju, umanjuje se za tri deteta u odnosu na broj dece utvrđen ovim zakonom.

Deca sa smetnjama u razvoju mogu da se uključe u vaspitnu grupu prilikom upisa. U toku pohađanja predškolskog programa prati se razvoj deteta i na osnovu predloga pedagoškog kolegijuma i stručnog tima za inkluzivno obrazovanje, dete sa smetnjama u razvoju može se prebaciti iz razvojne u vaspitnu grupu, u skladu sa Zakonom.

Bliže uslove za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu, sastav i način rada interresorne komisije, propisuju sporazumno ministar nadležan za poslove zdravlja, ministar nadležan za poslove socijalne politike i ministar.

PODRŠKA DECI IZ OSETLjIVIH DRUŠTVENIH GRUPA

ČLAN 34.

DETETU KOME JE USLED SOCIJALNE USKRAĆENOSTI, SMETNjI U RAZVOJU, INVALIDITETA I DRUGIH RAZLOGA POTREBNA DODATNA PODRŠKA U VASPITANjU I OBRAZOVANjU, PREDŠKOLSKA USTANOVA OBEZBEĐUJE OTKLANjANjE FIZIČKIH I KOMUNIKACIJSKIH PREPREKA, ODNOSNO VRŠI PRILAGOĐAVANjE I, UKOLIKO JE POTREBNO, OBEZBEĐUJE IZRADU, DONOŠENjE I REALIZACIJU INDIVIDUALNOG OBRAZOVNOG PLANA (IOP1), U SKLADU SA ZAKONOM.

PREDŠKOLSKA USTANOVA U KOJU JE UPISANO DETE IZ OSETLjIVE DRUŠTVENE GRUPE MOŽE DA UTVRDI POTREBU ZA PRUŽANjEM DODATNE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE ILI SOCIJALNE PODRŠKE DETETU. INICIJATIVU ZA POKRETANjE POSTUPKA PROCENE POTREBA DETETA ZA DODATNOM PODRŠKOM KOJU VRŠI INTERRESORNA KOMISIJA MOŽE DA POKRENE RODITELj, ODNOSNO DRUGI ZAKONSKI ZASTUPNIK DETETA I/ILI PREDŠKOLSKA USTANOVA UZ SAGLASNOST RODITELjA, ODNOSNO DRUGOG ZAKONSKOG ZASTUPNIKA.

DECA SA SMETNjAMA U RAZVOJU I INVALIDITETOM OSTVARUJU PRAVO NA DODATNU PODRŠKU U PREDŠKOLSKOM VASPITANjU I OBRAZOVANjU U VASPITNOJ GRUPI, UZ PLAN INDIVIDUALIZACIJE ILI INDIVIDUALNI VASPITNO-OBRAZOVNI PLAN I U RAZVOJNOJ GRUPI, NA OSNOVU INDIVIDUALNOG VASPITNO-OBRAZOVNOG PLANA.

U JEDNOJ VASPITNOJ GRUPI MOŽE BITI DO DVOJE DECE SA SMETNjAMA U RAZVOJU I INVALIDITETOM. BROJ DECE U VASPITNOJ GRUPI, UTVRĐEN OVIM ZAKONOM, UMANjUJE SE ZA TRI PO DETETU IZ STAVA 3. OVOG ČLANA KOJE OSTVARUJE PRAVO NA DODATNU PODRŠKU U VASPITNOJ GRUPI, UZ PLAN INDIVIDUALIZACIJE ILI INDIVIDUALNI VASPITNO-OBRAZOVNI PLAN.

DETE SE UPISUJE U RAZVOJNU GRUPU SAMO UZ MIŠLjENjE INTERRESORNE KOMISIJE UZ SAGLASNOST RODITELjA, ODNOSNO DRUGOG ZAKONSKOG ZASTUPNIKA. ZA DETE UPISANO U RAZVOJNU GRUPU PLANIRA SE I REALIZUJE SVAKODNEVNA INTERAKCIJA I UKLjUČENOST U AKTIVNOSTI OSTALIH VASPITNIH GRUPA. U TOKU POHAĐANjA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA PRATI SE RAZVOJ DETETA I NA OSNOVU PREDLOGA TIMA ZA INKLUZIVNO OBRAZOVANjE, DETE SA SMETNjAMA U RAZVOJU I INVALIDITETOM MOŽE PREĆI IZ RAZVOJNE U VASPITNU GRUPU, U SKLADU SA ZAKONOM.

PRILIKOM PRELASKA DETETA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA U DRUGU PREDŠKOLSKU USTANOVU ILI OSNOVNU ŠKOLU, U PARTNERSTVU SA RODITELjEM, ODNOSNO DRUGIM ZAKONSKIM ZASTUPNIKOM DETETA, OSTVARUJE SE SARADNjA SA USTANOVOM U KOJU DETE PRELAZI I PLANIRAJU SE ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI USTANOVA KOJE TREBA DA DOPRINESU USPEŠNOM PRELASKU I OSTVARIVANjU KONTINUITETA U VASPITANjU I OBRAZOVANjU.

Radno vreme predškolske ustanove

Član 35.

Početak i završetak radnog vremena u predškolskoj ustanovi utvrđuje ustanova, po pribavljenom mišljenju saveta roditelja predškolske ustanove, u skladu sa potrebama dece i roditelja, odnosno staratelja DRUGOG ZAKONSKOG ZASTUPNIKA DETETA, uz saglasnost osnivača.

Zadaci vaspitača, i medicinske sestre-vaspitača

Član 38.

Zadatak vaspitača jeste da osigura uvažavanje opštih principa obrazovanja i vaspitanja, ciljeva vaspitanja i obrazovanja, ostvarivanje i unapređivanje vaspitno-obrazovnog rada.

Zadatak medicinske sestre-vaspitača jeste da osigura uvažavanje opštih principa obrazovanja i vaspitanja, ciljeva vaspitanja i obrazovanja, ostvarivanje i unapređivanje vaspitnog rada i nege.

ZADACI VASPITAČA, I MEDICINSKE SESTRE-VASPITAČA I DEFEKTOLOGA VASPITAČA

Član 38.

ZADATAK VASPITAČA JESTE DA SVOJIM KOMPETENCIJAMA OSIGURA UVAŽAVANjE PRINCIPA PREDŠKOLSKOG VASPITANjA I OBRAZOVANjA, OSTVARIVANjE CILjEVA PREDŠKOLSKOG VASPITANjA I OBRAZOVANjA, OSTVARIVANjE I UNAPREĐIVANjE VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA.

ZADATAK MEDICINSKE SESTRE-VASPITAČA JESTE DA SVOJIM KOMPETENCIJAMA OSIGURA UVAŽAVANjE PRINCIPA PREDŠKOLSKOG VASPITANjA I OBRAZOVANjA, OSTVARIVANjE CILjEVA PREDŠKOLSKOG VASPITANjA I OBRAZOVANjA, OSTVARIVANjE I UNAPREĐIVANjE NEGE I VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA.

ZADATAK DEFEKTOLOGA VASPITAČA JESTE DA SVOJIM KOMPETENCIJAMA OSIGURA POSTIZANjE CILjEVA I PRINCIPA PREDŠKOLSKOG VASPITANjA I OBRAZOVANjA, U SKLADU SA IOP-OM I PROGRAMOM VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA.

Obrazovanje vaspitača

Član 39.

Poslove vaspitača može da obavlja lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom i ima odgovarajuće obrazovanje, i to:

1) sa decom uzrasta od šest meseci do dve godine – lice koje ima srednje obrazovanje – medicinska sestra – vaspitač, a sa decom uzrasta od dve do tri godine – lice koje ima srednje obrazovanje – medicinska sestra – vaspitač i lice koje ima odgovarajuće više obrazovanje, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije), na kojima je osposobljeno za rad sa decom jaslenog uzrasta – vaspitač;

2) sa decom uzrasta od tri godine do polaska u školu – lice koje ima odgovarajuće više obrazovanje, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije ili osnovne akademske studije) u trajanju od tri godine ili na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) – vaspitač, u skladu sa Zakonom.

1)      SA DECOM UZRASTA OD ŠEST MESECI DO DVE GODINE – LICE KOJE IMA SREDNjE OBRAZOVANjE – MEDICINSKA SESTRA-VASPITAČ, A SA DECOM UZRASTA OD DVE DO TRI GODINE – LICE KOJE IMA SREDNjE OBRAZOVANjE – MEDICINSKA SESTRA – VASPITAČ I LICE KOJE IMA ODGOVARAJUĆE VIŠE OBRAZOVANjE, ODNOSNO ODGOVARAJUĆE VISOKO OBRAZOVANjE NA STUDIJAMA PRVOG STEPENA (OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE ILI SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE), NA KOJIMA JE OSPOSOBLjENO ZA RAD SA DECOM JASLENOG UZRASTA – VASPITAČ;

2)       SA DECOM UZRASTA OD TRI GODINE DO POLASKA U ŠKOLU – LICE KOJE IMA ODGOVARAJUĆE VIŠE OBRAZOVANjE, ODNOSNO ODGOVARAJUĆE VISOKO OBRAZOVANjE NA STUDIJAMA PRVOG STEPENA (OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE ILI SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE) ILI NA STUDIJAMA DRUGOG STEPENA (MASTER AKADEMSKE STUDIJE, SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE ILI MASTER STRUKOVNE STUDIJE), ODNOSNO NA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANjU OD NAJMANjE ČETIRI GODINE, PO PROPISIMA KOJI SU UREĐIVALI VISOKO OBRAZOVANjE DO 10. SEPTEMBRA 2005. GODINE – VASPITAČ, U SKLADU SA ZAKONOM;

3) u mešovitoj grupi (sa decom uzrasta od dve godine do polaska u školu) – lice koja ispunjava uslove iz tač. 1) i 2) ovog stava – vaspitač;

4) sa decom na bolničkom lečenju – lice koje ispunjava uslove iz tačke 2) ovog stava – vaspitač;

5) sa decom sa smetnjama u razvoju u vaspitnoj grupi – lice koje ispunjava uslove iz tač. 1) i 2) ovog stava koje je u toku stručnog usavršavanja ili po propisanom programu osposobljeno za rad sa decom sa smetnjama u razvoju – vaspitač;

6) sa decom sa smetnjama u razvoju u razvojnoj grupi – lice sa odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – mastar i specijalističke akademske studije) i lice sa odgovarajućim visokim obrazovanjem na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine – defektolog – vaspitač, u skladu sa Zakonom;

7) sa decom – pripadnicima nacionalnih manjima – lice koje ispunjava uslove iz tač. 1) do 6) ovog stava, ako je steklo odgovarajuće obrazovanje na jeziku na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad ili je položilo ispit iz tog jezika sa metodikom na odgovarajućoj visokoškolskoj ustanovi – vaspitač, u skladu sa Zakonom.

Izuzetno, u nedostatku vaspitača sa znanjem jezika nacionalne manjine može se, uz vaspitača koji ne ispunjava uslove zbog nepoznavanja jezika, angažovati pomoćni vaspitač sa znanjem jezika i najmanje srednjim obrazovanjem vaspitačkog smera, do okončanja postupka po raspisanom konkursu, a najduže do 31. avgusta naredne godine.

Progam polaganja ispita za proveru znanja jezika utvrđuje odgovarajuća visokoškolska ustanova, u skladu sa Zakonom.

Zadaci stručnog saradnika

Član 41.

Zadatak stručnog saradnika jeste da savetodavnim radom i drugim oblicima rada unapređuje vaspitno-obrazovni rad i pruža stručnu pomoć deci, roditeljima, odnosno starateljima i vaspitačima, po pitanjima od značaja za vaspitanje i obrazovanje i obavlja druge oblike rada, u skladu sa Zakonom.

Član 41.

ZADACI STRUČNOG SARADNIKA SU DA SVOJIM KOMPETENCIJAMA OSIGURA UVAŽAVANjE PRINCIPA I CILjEVA PREDŠKOLSKOG VASPITANjA I OBRAZOVANjA; DA SAVETODAVNIM RADOM I DRUGIM OBLICIMA RADA DOPRINOSI UNAPREĐIVANjU VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA; PRUŽA STRUČNU PODRŠKU DECI, RODITELjIMA, ODNOSNO NjIHOVIM ZAKONSKIM ZASTUPNICIMA, VASPITAČIMA, DIREKTORU PO PITANjIMA OD ZNAČAJA ZA VASPITANjE I OBRAZOVANjE; OSTVARUJE SARADNjU SA RODITELjIMA, ODNOSNO DRUGIM ZAKONSKIM ZASTUPNICIMA, DRUGIM ZAPOSLENIMA U USTANOVI, KAO I SA PREDSTAVNICIMA NADLEŽNIH INSTITUCIJA I RAZLIČITIH ORGANIZACIJA ZASTUPAJUĆI INTERES DECE I DELATNOSTI U CELINI.

Obrazovanje stručnog saradnika

Član 42.

Poslove stručnog saradnika može da obavlja lice sa odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) i lica sa završenim visokim obrazovanjem na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, u skladu sa Zakonom.

Član 42.

POSLOVE STRUČNOG SARADNIKA MOŽE DA OBAVLjA LICE SA ODGOVARAJUĆIM VISOKIM OBRAZOVANjEM NA STUDIJAMA DRUGOG STEPENA (MASTER AKADEMSKE STUDIJE, SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE ILI MASTER STRUKOVNE STUDIJE), ODNOSNO NA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANjU OD NAJMANjE ČETIRI GODINE, PO PROPISIMA KOJI SU UREĐIVALI VISOKO OBRAZOVANjE DO 10. SEPTEMBRA 2005. GODINE, U SKLADU SA ZAKONOM.

Saradnici

Član 43.

Poslove kojima se unapređuju nega, ishrana, preventivnozdravstvena i socijalna zaštita u predškolskoj ustanovi obavljaju saradnici.

Predškolska ustanova koja ostvaruje posebne i specijalizovane programe RAZLIČITE PROGRAME I OBLIKE U OKVIRU PREDŠKOLSKOG PROGRAMA može da ima i druge saradnike, uz saglasnost osnivača.

Kada je Republika Srbija osnivač predškolske ustanove, saglasnost iz stava 2. ovog člana daje Ministarstvo.

Obrazovanje saradnika

Član 45.

Poslove saradnika može da obavlja lice, i to:

1) poslove unapređivanja socijalne zaštite – lice koje ima odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, u skladu sa Zakonom;

2) poslove unapređivanja preventivno-zdravstvene zaštite i unapređivanja, planiranja i organizacije ishrane – lice koje ima odgovarajuće obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, odnosno osnovne akademske studije), odnosno, na studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem u oblasti medicinskih nauka, u skladu sa Zakonom;

3) poslove nege i preventivne zdravstvene zaštite – lice koje ima odgovarajuće srednje obrazovanje u oblasti medicinskih nauka.

Član 45.

POSLOVE SARADNIKA MOŽE DA OBAVLjA LICE, I TO:

1) POSLOVE UNAPREĐIVANjA SOCIJALNE ZAŠTITE – LICE KOJE IMA ODGOVARAJUĆE VISOKO OBRAZOVANjE NA STUDIJAMA DRUGOG STEPENA (MASTER AKADEMSKE STUDIJE, SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE ILI MASTER STRUKOVNE STUDIJE) ILI NA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANjU OD NAJMANjE ČETIRI GODINE, PO PROPISIMA KOJI SU UREĐIVALI VISOKO OBRAZOVANjE DO 10. SEPTEMBRA 2005. GODINE, U SKLADU SA ZAKONOM;

2) POSLOVE UNAPREĐIVANjA PREVENTIVNOZDRAVSTVENE ZAŠTITE – LICE KOJE IMA ODGOVARAJUĆE OBRAZOVANjE NA STUDIJAMA PRVOG STEPENA (OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE ILI SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE), ODNOSNO NA STUDIJAMA U TRAJANjU OD TRI GODINE ILI VIŠIM OBRAZOVANjEM ZDRAVSTVENE STRUKE, U SKLADU SA ZAKONOM;

3) POSLOVE UNAPREĐIVANjA, PLANIRANjA I ORGANIZACIJE ISHRANE – LICE KOJE IMA ODGOVARAJUĆE OBRAZOVANjE NA STUDIJAMA PRVOG STEPENA (OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE ILI SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE), ODNOSNO NA STUDIJAMA U TRAJANjU OD TRI GODINE ILI VIŠIM OBRAZOVANjEM ZDRAVSTVENE STRUKE, U SKLADU SA ZAKONOM;

4) POSLOVE NEGE I PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – LICE KOJE IMA ODGOVARAJUĆE SREDNjE OBRAZOVANjE ZDRAVSTVENE STRUKE, U SKLADU SA ZAKONOM.

Pedagoški asistent

Član 46.

Pedagoški asistent pruža pomoć i dodatnu podršku GRUPI DECE U USTANOVI, u skladu sa njihovim potrebama, sarađuje sa vaspitačima i stručnim saradnicima, roditeljima, odnosno starateljima DRUGIM ZAKONSKIM ZASTUPNICIMA DECE, a zajedno sa direktorom sarađuje sa nadležnim ustanovama, organizacijama i udruženjima i jedinicom lokalne samouprave i obavlja druge poslove, u skladu sa Zakonom.

Član 50.

Roditelj, odnosno staratelj DRUGI ZAKONSKI ZASTUPNIK deteta učestvuje u obezbeđivanju sredstava za ostvarivanje delatnosti predškolske ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave u visini 20% od ekonomske cene po detetu, u skladu sa Zakonom.

Odluku o visini cene iz stava 1. ovog člana donosi osnivač.

Od obaveze plaćanja iz stava 1. ovog člana, u celodnevnom i poludnevnom boravku, izuzimaju se deca bez roditeljskog staranja, deca sa smetnjama u razvoju I INVALIDITETOM i deca iz materijalno ugroženih porodica, U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE FINANSIJSKA PODRŠKA PORODICI SA DECOM.

IX. KAZNENE ODREDBE

Član 53.

Novčanom kaznom od 10.000 50.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj predškolska ustanova, odnosno škola koja ostvaruje PRIPREMNI predškolski program ako:

1) ne omogući izjašnjavanje roditelja na kojem će jeziku dete sticati predškolsko vaspitanje i obrazovanje (član 5. stav 2);

2) ne vodi, neuredno vodi ili ne čuva propisanu evidenciju o vaspitno-obrazovnom radu (čl. 6. i 7);

3) ne obavesti u propisanom roku roditelja, ODNOSNO DRUGOG ZAKONSKOG ZASTUPNIKA DETETA i jedinicu lokalne samouprave o deci koja se nisu upisala, odnosno ne pohađaju pripremni predškolski program (član 23. stav 2);

4) ne formira vaspitne grupe u skladu sa čl. 30. i 31. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 5000 do 50.000 25.000 DO 100.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i direktor, odnosno odgovorno lice predškolske ustanove, odnosno škole koja ostvaruje PRIPREMNI predškolski program.

Ostavite komentar