Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene

PREGLED ODREDABA KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

roba dvostruke namene je roba, uključujući softver i tehnologiju, koja se može koristiti kako u civilne, tako i u vojne svrhe, roba koja može biti upotrebljena u neeksplozivne svrhe i roba koja se na bilo koji način može iskoristiti u cilju širenja ili proizvodnje oružja za masovno uništavanje;

izvoz robe dvostruke namene je:

iznošenje, slanje, odnosno isporuka robe sa teritorije Republike Srbije na teritoriju druge države ili carinske teritorije, u skladu sa carinskim propisima,

ponovni izvoz robe u smislu carinskih propisa, izuzimajući robu u tranzitu.

prenos softvera i tehnologije putem elektronskih medija, telefaksom ili telefonom na područje izvan Republike Srbije, kao i mogućnost da se softver i tehnologije učine dostupnim u elektronskoj formi licima izvan Republike Srbije;

uvoz robe dvostruke namene je unošenje, dopremanje, odnosno isporuka robe dvostruke namene sa teritorije druge države ili carinske teritorije na teritoriju Republike Srbije, u skladu sa carinskim propisima;

izvoznik je pravno lice ili preduzetnik:

u čije ime se podnosi izvozna carinska deklaracija, odnosno lice koje, u vreme kada je deklaracija prihvaćena ima zaključen ugovor o izvozu sa primaocem robe u drugoj državi i ima ovlašćenje da odluči o slanju robe iz Republike Srbije. Ako ugovor o izvozu nije zaključen ili ako jedna od strana u ugovoru ne deluje u svoje ime, izvoznik je lice koje ima ovlašćenje da odluči o slanju robe iz Republike Srbije,

koje donosi odluku o prenosu, omogućava prenošenje ili čini dostupnim softver ili tehnologiju elektronskim sredstvima komunikacije uključujući prenos faksom, telefonom, elektronskom poštom ili bilo kojim drugim elektronskim putem izvan Republike Srbije,

sa sedištem ili prebivalištem na teritoriji Republike Srbije kada izvozi robu u ime i za račun lica sa sedištem izvan Republike Srbije;

uvoznik je pravno lice ili preduzetnik sa sedištem na teritoriji Republike Srbije koje uvozi robu dvostruke namene u Republiku Srbiju;

brokerske usluge su pregovaranje ili ugovaranje i posredovanje u ugovaranju poslova u vezi sa kupovinom, prodajom ili nabavkom robe dvostruke namene iz jedne države i njihovu prodaju u drugoj državi, kao i prodaja ili kupovina robe dvostruke namene u jednoj državi radi njenog prenosa u drugu državu.

Brokerskim uslugama ne smatraju se usluge transporta, finansijske usluge, kao ni usluge osiguranja, reosiguranja, oglašavanja i reklamiranja;

broker je pravno lice ili preduzetnik sa sedištem u Republici Srbiji koje vrši usluge iz tačke 6) ovog člana;

tehnička pomoć je usluga koja se odnosi na razvoj, proizvodnju, modifikaciju, rukovanje, sklapanje, testiranje, popravku, održavanje, skladištenje ili detekciju robe dvostruke namene, kao i druge tehničke usluge koje mogu biti instrukcija, obuka, prenos poslovnog znanja i veština ili stručne i savetodavne usluge, uključujući i pomoć koja se pruža usmeno;

pružalac tehničke pomoći je pravno lice ili preduzetnik sa sedištem u Republici Srbiji koje pruža usluge iz tačke 8) ovog člana;

tranzit je kopneni, vodeni, vazdušni i kombinovani prevoz robe dvostruke namene, koja ulazi na teritoriju Republike Srbije, prevozi se preko nje (sa i bez pretovara) i izlazi sa teritorije Republike Srbije.

Pod pretovarom se podrazumeva istovar, ponovni utovar ili promena načina transporta robe dvostruke namene na teritoriji Republike Srbije;

Nacionalna kontrolna listarobe dvostrukenameneje lista kojom se utvrđuje klasifikacija ili kodifikacija robe dvostruke namene za čiji je izvoz ili uvoz neophodno pribaviti dozvolu nadležnog organa (u daljem tekstu: Lista);

Nacionalna kontrolna lista naoružanja i vojne opremeje lista kojom se utvrđuje klasifikacija ili kodifikacija naoružanja i vojne opreme za čiji je izvoz ili uvoz neophodno pribaviti dozvolu nadležnog organa;

Krajnja vojna namena je:

(1) ugradnja robe, delova ili komponenti u robu vojne namene iz Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme,

(2) upotreba opreme za proizvodnju, ispitivanje ili analizu i njihovih komponenti za razvoj, proizvodnju ili održavanje robe vojne namene iz Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme,

(3) upotreba bilo kog nedovršenog proizvoda u postrojenju za proizvodnju robe vojne namene iz Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme;

Međunarodni kontrolni izvozni režimi su Vasenarski aranžman, Grupa nuklearnih snabdevača, Australijska grupa, Zanger komitet i Režim kontrole raketne tehnologije.

Član 4.

Roba dvostruke namene utvrđena u Listi, izvozi se, odnosno uvozi na osnovu dozvole.

Izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći dužan je da pre započinjanja izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i pružanja tehničke pomoći utvrdi da li predmetna roba spada u robu dvostruke namene, u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona.

ROBA DVOSTRUKE NAMENE UTVRĐENA U LISTI 1, LISTI 2 I LISTI 3 KONVENCIJE O ZABRANI RAZVOJA, PROIZVODNjE, SKLADIŠTENjA I UPOTREBE HEMIJSKOG ORUŽJA I NjEGOVOM UNIŠTAVANjU ( „SLUŽBENI GLASNIK RS-MEĐUNARODNI UGOVORI“, BROJ 2/00-U DALjEM TEKSTU HEMIJSKA KONVENCIJA) UVOZI SE NA OSNOVU DOZVOLE.

Član 10.

Dozvola iz člana 4. stav 1, ČLANA 4. ST. 1. I 3., čl. 6. i 8. i člana 9. st. 1, 2. i 3. ovog zakona je isprava koju izdaje Ministarstvo.

Dozvola iz stava 1. ovog člana je pojedinačna, sa rokom važenja do jedne godine.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, ukoliko realizacija posla traje duže od godinu dana, dozvola se može izdati na rok za okončanje posla predviđen ugovorom.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, imalac dozvole je dužan da jedanput godišnje izveštava Ministarstvo o realizaciji posla.

Dozvola izdata u skladu sa st. 1. i 3. ovog člana ne može se prenositi na drugo lice.

Član 13.

Ministarstvo kompletan zahtev za izdavanje dozvole dostavlja na saglasnost ministarstvu nadležnom za poslove odbrane, ministarstvu nadležnom za spoljne poslove i ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, kao i organu državne uprave nadležnom za poslove nacionalne bezbednosti.

Ako neki od organa iz stava 1. ovog člana uskrati saglasnost o izdavanju dozvole odlučuje Vlada. AKO JEDAN OD ORGANA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA USKRATI SAGLASNOST O IZDAVANjU DOZVOLE ODLUČUJE VLADA, A AKO DVA ILI VIŠE ORGANA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA USKRATE SAGLASNOST DOZVOLA SE NE MOŽE IZDATI.

Ministarstvo je dužno da izda dozvolu u roku od 10 dana od dana dobijanja poslednje saglasnosti organa iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 16.

Ministarstvo može izuzetno od odredaba čl. 13-15. ovog zakona, po posebnoj proceduri izdati dozvolu za izvoz ili uvoz robe dvostruke namene, bez pribavljanja saglasnosti iz člana 13. stav 1. ovog zakona, ako se ODREDBE OVOG ZAKONA NE ODNOSE SE NA IZVOZ ILI UVOZ ROBE DVOSTRUKE NAMENE AKO SE:

izvozi ili uvozi roba koja pripada bezbednosnim ili odbrambenim snagama Republike Srbije, odnosno bezbednosnim ili odbrambenim snagama druge države, koja ulazi na, prelazi preko, ili izlazi sa teritorije Republike Srbije radi:

(1) ispunjavanja obaveza Republike Srbije koje proističu iz međunarodnih sporazuma i članstva u međunarodnim organizacijama,

(2) učešća u multinacionalnim operacijama,

(3) učešća na međunarodnim vežbama, koje se izvode na ili van teritorije Republike Srbije;

2) izvozi ili uvozi roba u cilju pružanja humanitarne pomoći ili donacije u hitnim slučajevima.

Uz zahtev za izdavanje dozvole za realizaciju aktivnosti iz stava 1. ovog člana prilaže se izjava krajnjeg korisnika ili drugi dokument koji potvrđuje namenu robe, odnosno odluka nadležnog organa o prijemu ili pružanju humanitarne pomoći ili donacije.

Ministarstvo će dozvolu iz stava 1. ovog člana izdati u roku od 24 sata od dana prijema izjave krajnjeg korisnika, odnosno drugog dokumenta kojim se potvrđuje namena robe.

Član 24.

Izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći dužan je da u roku od 15 dana od dana izvoza, uvoza ROBE IZ ČLANA 4. STAV 3. OVOG ZAKONA ili pružanja brokerske usluge i tehničke pomoći dostavi izveštaj Ministarstvu o izvozu, uvozu ili pruženoj brokerskoj usluzi i tehničkoj pomoći, kao i da navede broj dozvole na osnovu koje je posao izvršen.

Ministarstvo propisuje oblik i sadržaj izveštaja iz stava 1. ovog člana.

Ako se posle izdavanja dozvole promene podaci iz dokumentacije, izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći dužan je da o tome u pisanoj formi obavesti Ministarstvo odmah, a najkasnije u roku od sedam dana od dana nastanka ili saznanja za nastalu promenu.

Član 29.

Pravno lice i preduzetnik koji obavlja poslove izvoza, uvoza ROBE IZ ČLANA 4. STAV 3. OVOG ZAKONA, pružanja brokerskih usluga, pružanja tehničke pomoći i tranzita, kazniće se novčanom kaznom u visini do dvadesetostrukog iznosa vrednosti robe, odnosno usluge koja je predmet prekršaja, ako:

ne obavesti Ministarstvo da se radi o robi dvostruke namene u smislu člana 6. stav 2. ovog zakona;

vrši tranzit robe dvostruke namene suprotno rešenju iz člana 7. ovog zakona;

pruža brokerske usluge bez dozvole Ministarstva (član 8.);

pruža tehničku pomoć bez dozvole Ministarstva (član 9.);

izvozi, odnosno uvozi robu dvostruke namene ili pruža brokerske usluge i tehničku pomoć bez dozvole u smislu člana 10. ovog zakona;

postupa suprotno odredbama čl. 23. i 24. ovog zakona.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od petostrukog do dvadesetostrukog iznosa vrednosti robe.

Za prekršaje iz stava 1. tač. 1) i 5) ovog člana, pored novčane kazne, može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu, preduzetniku i odgovornom licu da obavlja posao izvoza, odnosno uvoza robe dvostruke namene IZVOZA ROBE DVOSTRUKE NAMENE, ODNOSNO UVOZA ROBE IZ ČLANA 4. STAV 3. OVOG ZAKONA, pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći.

Mera iz stava 3. ovog člana za pravno lice i preduzetnika traje tri godine, a za odgovorno lice do jedne godine i počinje da se primenjuje od dana pravnosnažnosti presude.

Član 30.

Prava iz pojedinačnih akata koja su doneli nadležni organi, a nisu u celini iskorišćena ili su delimično iskorišćena do dana stupanja na snagu ovog zakona, mogu se iskoristiti do isteka roka utvrđenog tim aktima.

PRIMENA OVOG ZAKONA NEĆE UTICATI NA PREUZETE OBAVEZE REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU MEĐUNARODNIH UGOVORA, UKLjUČUJUĆI OBAVEZE KOJE PROISTIČU IZ HEMIJSKE KONVENCIJE.

Primenu i praćenje sprovođenja ovog zakona, kao i propisa donetih na osnovu njega vrši Ministarstvo u saradnji i uz konsultacije sa predstavnicima organa iz člana 13. stav 1. ovog zakona.

Ostavite komentar