Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

I. OSNOVNE ODREDBE 

Član 1.

Ovim zakonom se uređuju pravila saobraćaja, ponašanje učesnika u saobraćaju na putu, ograničenja saobraćaja, saobraćajna signalizacija, znaci i naredbe kojih se moraju pridržavati učesnici u saobraćaju, uslovi koje moraju da ispunjavaju vozači za upravljanje vozilima, osposobljavanje kandidata za vozače, polaganje vozačkih ispita, pravo na upravljanje vozilima, izdavanje vozačkih dozvola, izdavanje nalepnica za vozila za osobe sa invaliditetom, uslovi koje moraju da ispunjavaju vozila, tehnički pregledi, ispitivanje i registracija vozila, posebne mere i ovlašćenja koji se primenjuju u saobraćaju na putu, kao i druga pitanja koja se odnose na bezbednost saobraćaja na putevima (u daljem tekstu: bezbednost saobraćaja).OVIM ZAKONOM UREĐUJU SE SISTEM BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA (U DALjEM TEKSTU: SAOBRAĆAJ), UPRAVLjANjE BEZBEDNOŠĆU SAOBRAĆAJA, PRAVILA SAOBRAĆAJA, PONAŠANjE UČESNIKA U SAOBRAĆAJU, NADLEŽNOSTI I ODGOVORNOSTI SUBJEKATA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA, OGRANIČENjA SAOBRAĆAJA, SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA, ZNACI I NAREDBE KOJIH SE MORAJU PRIDRŽAVATI UČESNICI U SAOBRAĆAJU, USLOVI KOJE MORAJU DA ISPUNjAVAJU VOZAČI ZA UPRAVLjANjE VOZILIMA, OSPOSOBLjAVANjE KANDIDATA ZA VOZAČE, POLAGANjE VOZAČKIH ISPITA, USLOVI ZA UPRAVLjANjE VOZILOM, IZDAVANjE VOZAČKIH DOZVOLA, IZDAVANjE NALEPNICA ZA VOZILA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM, USLOVI KOJE MORAJU DA ISPUNjAVAJU VOZILA, TEHNIČKI PREGLEDI, ISPITIVANjE I REGISTRACIJA VOZILA, POSEBNE MERE I OVLAŠĆENjA KOJI SE PRIMENjUJU U SAOBRAĆAJU NA PUTU, KAO I DRUGA PITANjA KOJA SE ODNOSE NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA (U DALjEM TEKSTU: BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA).

Ovim zakonom uređuju se osnovni uslovi koje moraju ispunjavati putevi u pogledu bezbednosti saobraćaja.

Član 4.

Svako pravno lice i preduzetnik koji obavlja delatnost proizvodnje, održavanja, stavljanja u promet, popravljanja ili prepravljanja vozila ili uređaja, rezervnih delova i opreme za vozila, dužan je da te poslove obavlja na propisan način i u skladu sa pravilima struke u cilju bezbednog učestvovanja vozila u saobraćaju.

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji projektuje, gradi, rekonstruiše, održava i upravlja putevima, dužno je da to čini na način koji omogućava bezbedno odvijanje saobraćaja.

Pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovog člana mogu obavljati ove delatnosti ako dobiju dozvolu od ministarstva nadležnog za trgovinu i usluge.

Član 6.

Odgovornost za sprovođenje mera saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja u cilju sticanja znanja, veština i navika neophodnih za bezbedno učešće u saobraćaju, unapređivanja i učvršćivanja pozitivnih stavova i ponašanja značajnih za bezbedno učešće u saobraćaju imaju:

1) porodica za saobraćajno obrazovanje i vaspitanje dece,

2) organi i organizacije nadležni za brigu o deci, za donošenje programa saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja dece predškolskog uzrasta i za praćenje realizacije ovog programa,

3) organi i organizacije nadležni za poslove obrazovanja za donošenje PLANA I programa saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja u predškolskim ustanovama, OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA i za praćenje realizacije ovog programa,

4) organi nadležni za unutrašnje poslove za realizaciju dela programa saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na zahtev ovih ustanova, a posebno za rad školskih saobraćajnih patrola i saobraćajnih patrola građana,

5) organi nadležni za poslove saobraćaja za unapređenje saobraćajnog okruženja u zonama škola i drugim zonama sa povećanim prisustvom ranjivih učesnika u saobraćaju i za unapređenje ponašanja učesnika u saobraćaju u ovim zonama,

6) organi nadležni za poslove zdravlja za edukaciju građana o zdravstvenim aspektima bezbednog ponašanja u saobraćaju,

6a) ORGANI NADLEŽNI ZA POSLOVE ODBRANE, ZA REALIZACIJU DELA PROGRAMA SAOBRAĆAJNOG OBRAZOVANjA I VASPITANjA U OKVIRU MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE ODBRANE,

7) Agencija za bezbednost saobraćaja za analizu, praćenje i unapređenje bezbednosti saobraćaja,

8) organi lokalne samouprave za podršku u planiranju i sprovođenju svih mera i aktivnosti saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja na nivou lokalne samouprave, kao i za preduzimanje posebnih mera zaštite ranjivih učesnika u saobraćaju i zaštite u određenim zonama,

9) predškolske ustanove, osnovne i srednje škole za realizaciju programa saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja dece u okviru svojih nadležnosti,

10) stručne i naučne institucije koje se bave bezbednošću saobraćaja, za PRAĆENjE EFEKATA I unapređenje naučnih osnova sistema saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja,

11) sredstva javnog informisanja za informisanje građana u pogledu bezbednog učestvovanja u saobraćaju i obaveštavanju o posledicama nebezbednog ponašanja u saobraćaju,

12) udruženja i grupe građana koje se bave bezbednošću saobraćaja, brigom o deci i omladini da u skladu sa svojim delokrugom rada učestvuju u saobraćajnom obrazovanju i vaspitanju,

12a) SREDNjE STRUČNE ŠKOLE KOJE OBRAZUJU VOZAČE MOTORNIH VOZILA, ODNOSNO INSTRUKTORE VOŽNjE, ZA REALIZACIJU PROGRAMA OBRAZOVANjA OVIH KADROVA U OKVIRU SVOJIH NADLEŽNOSTI,

12b) PRAVNA LICA KOJA VRŠE OSPOSOBLjAVANjE KANDIDATA ZA VOZAČE, KAO I REPREZENTATIVNE ASOCIJACIJE OVIH PRAVNIH LICA.

Nastavni planovi i programi u predškolskim ustanovama i osnovnim i srednjim školama moraju da sadrže poglavlja koja se odnose na bezbednost dece i učenika u saobraćaju.

Bliže propise o sadržaju nastavnih planova i programa koji se odnose na bezbednost dece i učenika u saobraćaju donosi ministar nadležan za poslove obrazovanja. PROPISE KOJI BLIŽE UREĐUJU SADRŽAJ NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA IZ STAVA 1. TAČKE 3) OVOG ČLANA DONOSI MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE OBRAZOVANjA, NA PREDLOG AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA.

Svako pravno lice koje vrši osposobljavanje kandidata za vozače dužno je da osposobljavanje sprovodi na način koji obezbeđuje da kandidat stekne teorijska i praktična znanja i veštine koje su potrebne za samostalno i bezbedno upravljanje vozilom, u saobraćaju na putu.

Član 7.

Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) saobraćaj je kretanje vozila i lica na putevima, čije je ponašanje uređeno u cilju njegovog bezbednog i nesmetanog odvijanja,

2) put je izgrađena, odnosno utvrđena površina koju kao saobraćajnu površinu mogu da koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju, pod uslovima određenim zakonom i drugim propisima,

3) javni put je put od opšteg značaja koji mogu da pod jednakim uslovima koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju i koji je nadležni organ proglasio kao takav,

4) nekategorisani put je put koji može pod jednakim uslovima da koristi veći broj korisnika,

5) autoput je državni put namenjen isključivo za saobraćaj motocikala, putničkih vozila, teretnih vozila i autobusa, sa ili bez priključnih vozila, sa fizički odvojenim kolovoznim trakama za saobraćaj iz suprotnih smerova, sa najmanje dve saobraćajne trake po smeru i jednom zaustavnom trakom za svaki smer, bez ukrštanja u nivou sa drugim putevima i železničkim ili tramvajskim prugama, sa potpunom kontrolom pristupa, na koji se može uključiti ili isključiti samo određenim i posebno izgrađenim javnim putem i kao takav obeležen propisanim saobraćajnim znakom,

6) motoput je državni put namenjen isključivo za saobraćaj motocikala, putničkih vozila, teretnih vozila i autobusa, sa ili bez priključnih vozila i kao takav obeležen propisanim saobraćajnim znakom,

7) ulica je javni put u naselju koji saobraćajno povezuje delove naselja,

8) protivpožarni put je posebno obeležni uzdužni deo oko stambenih objekata, garažnih prostora, sportskih i drugih poslovnih objekata na kojima je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila,

9) zemljani put je put bez izgrađenog kolovoznog zastora, pa i kada na priključku na drugi put ima izgrađen kolovozni zastor,

10) kolovoz je deo puta namenjen prvenstveno za kretanje vozila,

11) kolovozna traka je uzdužni deo kolovoza namenjen za saobraćaj vozila u jednom smeru,

12) saobraćajna traka je obeleženi, ODNOSNO NEOBELEŽENI uzdužni deo kolovozne trake namenjen za saobraćaj jedne kolone vozila,

13) biciklistička traka je saobraćajna traka namenjena isključivo za saobraćaj bicikala, mopeda i lakih tricikala,

14) saobraćajna traka za spora vozila je saobraćajna traka kojom se moraju kretati spora vozila koja se kreću brzinom manjom od određene da ne bi ometala saobraćaj drugih vozila,

15) zaustavna traka je obeleženi uzdužni deo puta namenjen isključivo za zaustavljanje vozila koja se zbog nepredvidivih razloga moraju zaustaviti (neispravnost, iznenadna nesposobnost vozača za upravljanje vozilom i sl.),

16) saobraćajna traka za uključivanje je saobraćajna traka namenjena za uključivanje vozila na put,

17) saobraćajna traka za isključivanje je saobraćajna traka namenjena za isključivanje vozila sa puta,

18) saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika je saobraćajna traka namenjena isključivo za kretanje vozila javnog prevoza putnika i koja može biti izgrađena tako da se po njoj mogu kretati tramvaji,

19) raskrsnica je deo kolovoza na kome se ukrštaju, spajaju ili razdvajaju putevi u istom nivou,

20) tramvajska baštica je posebno uređen deo puta namenjen isključivo za kretanje tramvaja,

21) trotoar je posebno uređen deo puta pored kolovoza namenjen prvenstveno za kretanje pešaka,

22) parkiralište je deo puta namenjen, uređen i označen prvenstveno za parkiranje vozila, koji se sastoji od jednog ili više parking mesta,

23) parking mesto je označeni deo parkirališta isključivo namenjen za parkiranje jednog vozila,

24) pešački prelaz je označeni deo kolovoza namenjen za prelazak pešaka preko kolovoza,

25) pešačka staza je put koji je namenjen isključivo za kretanje pešaka,

26) biciklistička staza je put namenjen isključivo za kretanje bicikala,

26a) PEŠAČKO-BICIKLISTIČKA STAZA JE PUT NAMENjEN ZA KRETANjE PEŠAKA I BICIKLISTA,

27) trg je poseban plato namenjen kretanju i okupljanju pešaka koji je definisan urbanističkim planovima i proglašen od strane organa lokalne samouprave,

28) prelaz puta preko pruge je mesto na kojem se u istom nivou ukrštaju put i železnička ili tramvajska pruga,

29) pešačko ostrvo je obeleženi ili uzdignuti deo kolovoza koji je određen za privremeno zadržavanje pešaka koji prelaze preko kolovoza, ulaze ili izlaze iz vozila za javni prevoz putnika,

30) naselje je izgrađen, funkcionalno objedinjen prostor, koji je namenjen za život i rad stanovnika, i čije su granice obeležene odgovarajućim saobraćajnim znakom,

31) vozilo je sredstvo koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za kretanje po putu,

32) bicikl je vozilo sa najmanje dva točka koje se pokreće snagom vozača, odnosno putnika, koja se pomoću pedala ili ručica prenosi na točak, odnosno točkove,

33) motorno vozilo je vozilo koje se pokreće snagom sopstvenog motora, koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za prevoz lica, odnosno stvari, za obavljanje radova, odnosno za vuču priključnog vozila, osim šinskih vozila,

34) moped je motorno vozilo sa dva točka čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, ne prelazi 45 km/h, pri čemu radna zapremina motora, kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem ne prelazi 50 cm³, ili sa motorom čija najveća trajna nominalna snaga ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon,

35) laki tricikl je motorno vozilo sa tri točka čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, ne prelazi 45 km/h, pri čemu radna zapremina motora, kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin, ne prelazi 50 cm³, ili čija najveća efektivna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna nominalna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon,

36) motocikl je motorno vozilo sa dva točka ili sa tri točka asimetrično raspoređena u odnosu na srednju podužnu ravan vozila (motocikl sa bočnim sedištem), čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, prelazi 45 km/h, ili sa motorom čija radna zapremina motora kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem prelazi 50 cm³, ili sa motorom čija najveća trajna nominalna snaga prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon,

37) teški tricikl je motorno vozilo sa tri točka, simetrično raspoređenih u odnosu na srednju podužnu ravan vozila, čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, prelazi 45 km/h, ili sa motorom čija radna zapremina motora kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin prelazi 50 cm³, ili čija najveća efektivna snaga motora prelazi 4 kW kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna nominalna snaga motora prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon,

38) laki četvorocikl je motorno vozilo sa četiri točka, čija masa PRAZNOG VOZILA ne prelazi 350 kg, što ne uključuje masu baterija vozila sa električnim pogonom, čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, ne prelazi 45 km/h, pri čemu radna zapremina motora, kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin, ne prelazi 50 cm³, ili čija najveća efektivna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna nominalna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon,

39) teški četvorocikl je motorno vozilo sa četiri točka, osim lakog četvorocikla, čija masa PRAZNOG VOZILA ne prelazi 400 kg, odnosno 550 kg za teretna vozila, što ne uključuje masu baterija vozila sa električnim pogonom, i čija najveća efektivna snaga, odnosno najveća trajna nominalna snaga motora ne prelazi 15 kW,

40) vozilo za prevoz putnika je motorno vozilo prvenstveno namenjeno za prevoz lica, čija je masa PRAZNOG VOZILAveća od 400 kg, i čija najveća efektivna snaga, odnosno najveća trajna nominalna snaga motora je veća od 15 kW,

41) putničko vozilo je vozilo za prevoz putnika koje ima najviše devet mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača,

42) autobus je vozilo za prevoz putnika koje ima više od devet mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača,

43) trolejbus je autobus koji se preko provodnika napaja električnom energijom,

44) teretno vozilo je motorno vozilo sa najmanje četiri točka, koje je namenjeno za prevoz tereta, odnosno vršenje rada na način da se vozilom ne može prevoziti nikakav drugi teret, odnosno vuču priključnih vozila, čija je masa veća od 550 kg, i čija najveća efektivna snaga, odnosno najveća trajna nominalna snaga motora je veća od 15 kW,

45) skup vozila je sastav vučnog vozila i priključnog, odnosno priključnih vozila, koji u saobraćaju na putu učestvuje kao jedna celina,

46) turistički voz je skup vozila koji čine vučno vozilo i priključna vozila, namenjen za prevoz putnika u parkovima, hotelsko-turističkim i sličnim naseljima, na površini na kojoj se ne obavlja saobraćaj i putu na kome se saobraćaj obavlja u turističke svrhe i čija najveća konstruktivna brzina kretanja ne prelazi 25 km/h,

46A) VUČNO VOZILO TURISTIČKOG VOZA JE MOTORNO VOZILO KOJE JE PRVENSTVENO NAMENjENO ZA VUČU PRIKLjUČNIH VOZILA TURISTIČKOG VOZA;

46B) PRIKLjUČNO VOZILO TURISTIČKOG VOZA JE PRIKLjUČNO VOZILO ZA PREVOZ PUTNIKA KOJE JE NAMENjENO DA BUDE VUČENO ISKLjUČIVO OD STRANE VUČNOG VOZILA TURISTIČKOG VOZA,

47) radna mašina je motorno vozilo koje je prvenstveno namenjeno za izvođenje određenih radova (kombajn, valjak, grejder, utovarivač, rovokopač, buldožer, viljuškar i sl.) i čija najveća konstruktivna brzina kretanja ne prelazi 45 km/h,

48) traktor je motorno vozilo koje ima najmanje dve osovine i koje je prvenstveno namenjeno za vučenje, guranje, nošenje ili pogon izmenjivih priključaka za izvođenje prvenstveno poljoprivrednih, šumskih ili drugih radova i za vuču priključnih vozila za traktor,

49) motokultivator je motorno vozilo koje se sastoji iz pogonsko-upravljačkog i tovarnog dela, koji su konstruktivno razdvojivi, a u saobraćaju na putu učestvuju isključivo kao jedna celina, čiji pogonski deo prema konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi je namenjen i osposobljen za guranje, vučenje, nošenje ili pogon izmenljivih priključaka za izvođenje poljoprivrednih radova, čija najveća konstrukcijska brzina nije veća od 30 km/h i čija snaga motora nije veća od 12 kW,

50) priključno vozilo je vozilo koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno da bude vučeno od drugog vozila, a služi za prevoz putnika, odnosno stvari, odnosno za obavljanje radova,

51) priključno vozilo za traktor je priključno vozilo koje je namenjeno da bude vučeno isključivo od strane traktora,

52) priključak za izvođenje radova je izmenljivo oruđe koje služi obavljanju poljoprivrednih, šumskih ili drugih radova, i koje se u svrhu izvođenja radova postavlja ili priključuje na motorno vozilo, PRIKLjUČAK ZA IZVOĐENjE RADOVA JE IZMENLjIVO ORUĐE KOJE SLUŽI ZA OBAVLjANjE POLjOPRIVREDNIH I DRUGIH RADOVA, KOJE MOTORNO VOZILO VUČE, GURA ILI NOSI,

53) zaprežno vozilo je vozilo koje je namenjeno i osposobljeno da ga vuče upregnuta životinja,

54) tramvaj je šinsko vozilo namenjeno prvenstveno za prevoz putnika, koje se kreće po šinama, i koje je radi napajanja električnom energijom povezano na električni vod,

55) vojno vozilo je svako borbeno i neborbeno vozilo i drugo vozilo koje je registrovano po posebnim propisima ministarstva nadležnog za poslove odbrane, kao i svako drugo propisno obeleženo vozilo dok se, po osnovu izvršavanja materijalne obaveze, nalazi na korišćenju u jedinicama i ustanovama ministarstva nadležnog za poslove odbrane i Vojske Srbije,

56) registrovano vozilo je vozilo koje je upisano u jedinstveni registar vozila i za koje je izdata saobraćajna dozvola, registarske tablice i registraciona nalepnica,

57) masa vozila je masa praznog vozila sa svim punim rezervoarima i propisanom opremom, MASA PRAZNOG VOZILA JE MASA KOJU DEKLARIŠE PROIZVOĐAČ VOZILA I KOJA PODRAZUMEVA MASU NEOPTEREĆENOG VOZILA SA KAROSERIJOM (NADGRADNjOM), ODNOSNO ŠASIJE SA KABINOM UKOLIKO PROIZVOĐAČ NE UGRAĐUJE KAROSERIJU (NADGRADNjU), NAJMANjE 90% GORIVA, PUNIM REZERVOARIMA ZA TEHNIČKE TEČNOSTI, STALNIM TERETOM (TRAJNO UGRAĐENI UREĐAJI I OPREMA NA VOZILU NPR. KRAN, DIZALICA I DR), REZERVNIM TOČKOM (UKOLIKO POSTOJI) I PRIPADAJUĆIM ALATOM,

57A) MASA VOZILA JE MASA VOZILA SPREMNOG ZA VOŽNjU KOJU DEKLARIŠE PROIZVOĐAČ VOZILA I KOJA PODRAZUMEVA:

– MASU PRAZNOG VOZILA,

– MASU VOZAČA OD 75 KG ZA SVA VOZILA IZUZEV VOZILA NA DVA I TRI TOČKA,

– U SLUČAJU AUTOBUSA, MASU DRUGOG ČLANA POSADE OD 75 KG, AKO ZA NjEGA POSTOJI SEDIŠTE U VOZILU,

– U SLUČAJU VUČNOG VOZILA IZUZEV VOZILA VRSTE M1, MASU VUČNOG UREĐAJA UKOLIKO POSTOJI,

58) nosivost vozila je masa do koje se vozilo može opteretiti prema deklaraciji proizvođača, pri čemu se u tu masu računa i vertikalno opterećenje koje vozilo prima od priključnog vozila, NOSIVOST VOZILA JE RAZLIKA NAJVEĆE DOZVOLjENE MASE VOZILA I MASE VOZILA,

59) najveća dozvoljena masa vozila je zbir mase vozila i nosivosti vozila, NAJVEĆA DOZVOLjENA MASA VOZILA JE MASA KOJU DEKLARIŠE PROIZVOĐAČ VOZILA,

60) ukupna masa vozila je masa vozila i masa kojom je vozilo opterećeno (lica i teret),

61) najveća dozvoljena ukupna masa vozila, odnosno skupa vozila je najveća masa opterećenog vozila, odnosno skupa vozila, koji je nadležni državni organ propisao kao najveću dozvoljenu,

62) najveća dozvoljena masa skupa vozila je zbir najvećih dozvoljenih masa vozila koja čine skup, umanjen za vertikalno opterećenje koje vozilo prima od priključnog vozila,

63) ukupna masa skupa vozila je masa opterećenog skupa vozila (lica i teret),

64) osovinsko opterećenje je deo ukupne mase vozila u horizontalnom položaju kojim njegova osovina opterećuje kolovoz u stanju mirovanja vozila,

64A) NAJVEĆE DOZVOLjENO OSOVINSKO OPTEREĆENjE PROIZVOĐAČA VOZILA JE NAJVEĆE OPTEREĆENjE KOJE OSOVINA VOZILA PRENOSI NA HORIZONTALNU PODLOGU PREMA DEKLARACIJI PROIZVOĐAČA U STANjU MIROVANjA,

65) prepravka vozila je promena konstruktivnih karakteristika vozila kojim se menja namena ili vrsta vozila ili deklarisane tehničke karakteristike vozila ili deklarisane karakteristike uređaja i sklopova vozila,

66) popravka vozila je dovođenje vozila, odnosno uređaja i sklopova vozila u ispravno stanje,

67) učesnik u saobraćaju je lice koje na bilo koji način učestvuje u saobraćaju,

68) vozač je lice koje na putu upravlja vozilom,

69) pešak je lice koje se kreće po putu, odnosno koje po putu sopstvenom snagom vuče ili gura vozilo, ručna kolica, dečje prevozno sredstvo, kolica za nemoćna lica ili lice u dečjem prevoznom sredstvu ili lice u kolicima za nemoćna lica koje pokreće sopstvenom snagom ili snagom motora ili lice koje klizi klizaljkama, skijama, sankama ili se vozi na koturaljkama, skejtbordu i sl,

70) srednja (prosečna) brzina kretanja vozila, na određenoj deonici puta, predstavlja količnik između dužine te deonice i vremena za koje vozilo tu dužinu pređe,

71) zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do tri minuta, pri čemu vozač ne napušta vozilo, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj,

72) parkiranje vozila je svaki prekid kretanja vozila, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj, koje se ne smatra zaustavljanjem,

73) mimoilaženje je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji dolazi iz suprotnog smera,

74) preticanje je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji se kreće kolovozom u istom smeru,

75) obilaženje je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji se ne pomera, objekta ili prepreke na kolovozu,

76) propuštanje je radnja koju učesnik u saobraćaju preduzima kako bi omogućio kretanje drugog učesnika u saobraćaju koji ima prvenstvo prolaza, tako da ne dođe do promene dotadašnjeg načina kretanja učesnika u saobraćaju koji ima prvenstvo prolaza, odnosno do njihovog kontakta,

77) kolona vozila je niz od najmanje tri vozila koja su zaustavljena ili se kreću jedno iza drugog istom saobraćajnom trakom u istom smeru, čiji je način kretanja međusobno uslovljen i između kojih ne može bez ometanja ući drugo vozilo,

78) vidljivost je odstojanje na kome učesnik u saobraćaju može jasno videti kolovoz,

79) preglednost je odstojanje na kome učesnik u saobraćaju, s obzirom na fizičke prepreke, može u uslovima normalne vidljivosti jasno videti drugog učesnika u saobraćaju, odnosno drugu moguću prepreku na putu,

80) uslovi smanjene vidljivosti su uslovi u kojima je vidljivost manja od 200 m na putu izvan naselja, odnosno 100 m na putu u naselju,

81) svetloodbojni prsluk je prsluk koji reflektuje svetlost,

82) saobraćajna nezgoda je nezgoda koja se dogodila na putu ili je započeta na putu, u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je najmanje jedno lice poginulo ili povređeno ili je nastala materijalna šteta,

83) evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi je propisani obrazac koji učesnici u saobraćajnoj nezgodi popunjavaju nakon saobraćajne nezgode sa manjom materijalnom štetom,

83A) PREDAVAČ TEORIJSKE OBUKE JE LICE KOJE JE OVLAŠĆENO DA OBAVLjA TEORIJSKU OBUKU KANDIDATA ZA VOZAČE,

84) instruktor vožnje je vozač motornog vozila koji je ovlašćen da obavlja praktičnu obuku kandidata za vozača, INSTRUKTOR VOŽNjE JE LICE KOJE JE OVLAŠĆENO DA OBAVLjA PRAKTIČNU OBUKU KANDIDATA ZA VOZAČE,

85) ispitivač je lice koje JE OVLAŠĆENO DA u ispitnoj komisiji za vozački ispit utvrđuje da li je kandidat ZA VOZAČA stekao potrebna znanja i veštine za samostalno i bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu,

86) odstojanje je najkraća uzdužna udaljenost između najisturenijih tačaka vozila, lica, odnosno objekata,

87) rastojanje je najkraća bočna udaljenost između najisturenijih tačaka vozila, lica, odnosno objekata,

88) vozilo od istorijskog značaja (oldtajmer) je motorno ili priključno vozilo koje predstavlja materijalni

89) odbačeno vozilo je vozilo na putu koje je vidno zapušteno i koje nije registrovano, ODBAČENO VOZILO JE VIDNO ZAPUŠTENO VOZILO PARKIRANO NA PUTU, KOJE NIJE UPISANO U JEDINSTVENI REGISTAR VOZILA, ODNOSNO KOJEM JE ISTEKLA VAŽNOST REGISTRACIONE NALEPNICE DUŽE OD ŠEST MESECI,

90) mesto za sedenje je sedište ili prostor bez sedišta sa dostupnim elementima za montažu sedišta ili prostor bez sedišta sa dostupnim priključcima sigurnosnih pojaseva, pri čemu se dostupnim elementima za montažu sedišta i priključcima sigurnosnih pojaseva smatraju oni elementi i priključci koji nisu mehanički onesposobljeni,

91) saobraćajna signalizacija je sistem sredstava, uređaja i oznaka za regulisanje i vođenje saobraćaja,

92) saobraćajni znak je znak kojim se upotrebom grafičkih ili svetlosnih ili brojčanih ili slovnih oznaka ili drugih simbola, učesnici u saobraćaju upozoravaju na opasnosti na putu, stavljaju im se do znanja ograničenje, zabrane i obaveze, odnosno daju obaveštenja potrebna za bezbedno kretanje po putu,

93) saobraćajna dozvola je javna isprava (rešenje) koja sa registracionom nalepnicom daje pravo na korišćenje vozila u saobraćaju za vreme važenja registracione nalepnice,

94) registarska tablica je oznaka na vozilu kojom se označava da je vozilo upisano u jedinstveni registar vozila,

95) registraciona nalepnica je oznaka – DOZVOLA kojom se određuje da vozilo može da učestvuje u saobraćaju u određenom vremenskom roku,

96) vozačka dozvola je javna isprava (rešenje) nadležnog organa kojim se nekom licu daje pravo da u saobraćaju na putu upravlja vozilom određene kategorije na određeno vreme,

97) dozvola (licenca) za instruktora ili predavača ili ispitivača je javna isprava (rešenje) koja licima daje pravo da vrše praktičnu obuku ili obavljaju teoretsku nastavu TEORIJSKU OBUKU ili poslove ispitivača na određeno vreme,

98) dozvola (licenca) za kontrolora tehničkog pregleda je javna isprava (rešenje) koja licima daje pravo da obavljaju tehnički pregled vozila na određeno vreme,

99) „psihoaktivna supstanca” je vrsta droge, leka na kome je naznačeno da se ne sme upotrebljavati pre i za vreme vožnje, kao i druga hemijska materija koja može uticati na psihofizičku sposobnost učesnika u saobraćaju (osim alkohola),*

100) „dnevno vreme upravljanja” je ukupno vreme upravljanja vozilom između dva dnevna odmora ili između dnevnog i nedeljnog odmora,

101) „dnevni odmor” je neprekidni vremenski period tokom koga vozač slobodno raspolaže svojim vremenom i može biti puni dnevni odmor, kada traje najmanje 11 sati ili skraćeni dnevni odmor, kada traje najmanje devet sati, a manje od 11 sati,

102) „nedelja” je vremenski period između ponedeljka u 00:00 sati i nedelje u 24:00 sata,

103) „nedeljni odmor” je neprekidni vremenski period tokom koga vozač slobodno raspolaže svojim vremenom i može biti puni nedeljni odmor, kada traje najmanje 45 sati ili skraćeni nedeljni odmor, kada traje najmanje 24 sata, a manje od 45 sati,

104) MANjA MATERIJALNA ŠTETA JE ŠTETA NASTALA U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI PROUZROKOVANA U VREDNOSTI MANjOJ OD ONE ZA KOJU JE PROPISANA KRIVIČNA ODGOVORNOST.

Bližu podelu motornih i priključnih vozila iz stava 1. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove saobraćaja.

Izrazi koji se koriste u ovom zakonu a nisu posebno definisani u stavu 1. ovog člana, imaju značenje određeno drugim propisima.

III. OSNOVI SISTEMA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

1. Telo za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 8.

U cilju ostvarivanja saradnje i usklađenog obavljanja poslova u funkciji unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima, kao i iniciranja i praćenja preventivnih i drugih aktivnosti u oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima, Vlada obrazuje Telo za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima (u daljem tekstu: Telo za koordinaciju), kao koordinaciono telo Vlade, u čiji sastav ulaze ministri nadležni za poslove saobraćaja, unutrašnje poslove, zdravlja, rada, pravde, prosvete i trgovine i usluga. U CILjU OSTVARIVANjA SARADNjE I USKLAĐENOG OBAVLjANjA POSLOVA U FUNKCIJI UNAPREĐENjA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA, KAO I INICIRANjA I PRAĆENjA PREVENTIVNIH I DRUGIH AKTIVNOSTI U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA, NA PREDLOG MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE, VLADA OBRAZUJE TELO ZA KOORDINACIJU POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA (U DALjEM TEKSTU: TELO ZA KOORDINACIJU), KAO KOORDINACIONO TELO VLADE, U ČIJI SASTAV ULAZE MINISTRI NADLEŽNI ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE, POSLOVE SAOBRAĆAJA, ZDRAVLjA, RADA, PRAVDE, PROSVETE, TRGOVINE I DIREKTOR AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA.

Izvršni organ jedinice teritorijalne autonomije, odnosno jedinice lokalne samouprave, opštinsko veće, odnosno gradsko veće, može da osnuje OSNIVA telo za koordinaciju (komisija, savet i sl.), radi usklađivanja poslova bezbednosti saobraćaja na putevima koji su iz delokruga jedinice teritorijalne autonomije, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Aktom Vlade, odnosno nadležnog izvršnog organa bliže se uređuje organizacija i način rada Tela za koordinaciju i obrazuju se stručne radne grupe za potrebe Tela za koordinaciju.

PROPISE KOJI BLIŽE UREĐUJU ORGANIZACIJU, NAČIN RADA, IZVEŠTAVANjE I PRAĆENjE RADA TELA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA DONOSI MINISTAR NADLEŽAN ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE, NA PREDLOG AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA.

2. Agencija za bezbednost saobraćaja

Član 9.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, osniva agenciju za bezbednost saobraćaja, kao javnu agenciju (u daljem tekstu: agencija).

Agencija:

1) analizira, prati i unapređuje sistem bezbednosti saobraćaja (razvoj i korišćenje jedinstvene baze podataka od značaja za bezbednost saobraćaja),

2) radi na unapređenju bezbednosti vozača i drugih učesnika u saobraćaju, kao i na unapređenju bezbednosti saobraćaja sa stanovišta vozila,

3) obavlja preventivno-promotivne aktivnosti u saradnji sa centrima za promociju zdravlja naroda, odnosno instituta za javno zdravlje, osnovanih u skladu sa propisima kojima se uređuje zdravstvena zaštita i vodi kampanje o bezbednosti saobraćaja,

4) obezbeđuje bazu podataka o tehničkim karakteristikama motornih i priključnih vozila, koji su od značaja za primenu propisa o bezbednosti saobraćaja na putevima,

5) sprovodi stručni ispit, organizuje seminare unapređenja znanja i obavlja proveru znanja za predavače teorijske nastave u obuci vozača,

6) organizuje seminare unapređenja znanja i obavlja proveru znanja za instruktora vožnje i za profesionalnog vozača,

7) sprovodi stručni ispit za ispitivača, organizuje seminare unapređenja znanja i obavlja provere znanja za ispitivače na vozačkom ispitu,

8) organizuje obuku i organizuje i sprovodi stručni ispit za vozača turističkog voza,

9) organizuje obuku i organizuje i sprovodi stručni ispit za vozača tramvaja,

10) organizuje obuku i organizuje i sprovodi ispit znanja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola zbog nesavesnog upravljanja,

11) sprovodi stručni ispit za kontrolora tehničkog pregleda, organizuje seminare unapređenja znanja i obavlja provere znanja za kontrolora tehničkog pregleda,

12) izdaje dozvole (licence) i izdaje uverenja u skladu sa ovim zakonom,

13) sarađuje sa regionalnim i lokalnim telima za bezbednost saobraćaja,

14) izdaje periodične analize i publikacije sa podacima o saobraćaju i saobraćajnim nezgodama,

15) organizuje i obezbeđuje objavljivanje stručne literature iz oblasti osposobljavanja vozača,

16) obavlja poslove u vezi sa primenom digitalnih tahografa,

17) obavlja i druge zadatke vezane za unapređenje bezbednosti saobraćaja, utvrđene ovim zakonom i drugim propisima.

AGENCIJA:

1) ANALIZIRA, PRATI I UNAPREĐUJE SISTEM BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA (USPOSTAVLjA, RAZVIJA I UNAPREĐUJE JEDINSTVENU BAZU PODATAKA OD ZNAČAJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA),

2) ORGANIZUJE, ODNOSNO SPROVODI AKTIVNOSTI USMERENE NA UNAPREĐENjE BEZBEDNOSTI VOZAČA I DRUGIH UČESNIKA U SAOBRAĆAJU, KAO I NA UNAPREĐENjE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA SA STANOVIŠTA VOZILA I PUTEVA,

3) ORGANIZUJE, ODNOSNO SPROVODI PREVENTIVNO-PROMOTIVNE AKTIVNOSTI I KAMPANjE USMERENE NA POVEĆANjE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA,

4) OBEZBEĐUJE BAZU PODATAKA O TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA MOTORNIH I PRIKLjUČNIH VOZILA, KOJI SU OD ZNAČAJA ZA PRIMENU PROPISA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I BAZU PODATAKA KOJI SU OD ZNAČAJA ZA UVOZ VOZILA,

5) ORGANIZUJE I SPROVODI STRUČNI ISPIT I PROVERU ZNANjA I ORGANIZUJE, ODNOSNO SPROVODI PRIPREMNU NASTAVU ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA I SEMINARE UNAPREĐENjA ZNANjA ZA PREDAVAČE TEORIJSKE OBUKE,

6) ORGANIZUJE, ODNOSNO SPROVODI SEMINARE UNAPREĐENjA ZNANjA I ORGANIZUJE I SPROVODI PROVERU ZNANjA ZA INSTRUKTORA VOŽNjE,

7) ORGANIZUJE I SPROVODI STRUČNI ISPIT I PROVERU ZNANjA I ORGANIZUJE, ODNOSNO SPROVODI OBUKU ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA I SEMINARE UNAPREĐENjA ZNANjA ZA ISPITIVAČA,

8) ORGANIZUJE I SPROVODI STRUČNI ISPIT ZA STICANjE LICENCE ZA OBAVLjANjE POSLOVA PROFESIONALNOG VOZAČA (SRS) I ORGANIZUJE OBUKU ZA STICANjE I OBNAVLjANjE LICENCE ZA OBAVLjANjE POSLOVA PROFESIONALNOG VOZAČA (SRS),

9) ORGANIZUJE I SPROVODI STRUČNI ISPIT I ORGANIZUJE, ODNOSNO SPROVODI OBUKU ZA VOZAČA TURISTIČKOG VOZA,

10) ORGANIZUJE I SPROVODI STRUČNI ISPIT I ORGANIZUJE, ODNOSNO SPROVODI OBUKU ZA VOZAČA TRAMVAJA,

11) ORGANIZUJE I SPROVODI ISPIT IZ OBLASTI UNAPREĐENjA ZNANjA IZ BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA I ORGANIZUJE, ODNOSNO SPROVODI OBUKU ZA VOZAČE KOJIMA JE ODUZETA VOZAČKA DOZVOLA ZBOG NESAVESNOG UPRAVLjANjA,

12) ORGANIZUJE I SPROVODI STRUČNI ISPIT I PROVERU ZNANjA I ORGANIZUJE, ODNOSNO SPROVODI OBUKU ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA I SEMINARE UNAPREĐENjA ZNANjA ZA KONTROLORA TEHNIČKOG PREGLEDA,

13) IZDAJE DOZVOLE (LICENCE), UVERENjA I DRUGA DOKUMENTA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM,

14) SARAĐUJE SA MEĐUNARODNIM I REGIONALNIM TELIMA I INSTITUCIJAMA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA,

15) KOORDINIRA RAD TELA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA I DAJE SAGLASNOST NA PROGRAM ZA RAD TELA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA, U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA,

16) IZDAJE PERIODIČNE ANALIZE I PUBLIKACIJE SA PODACIMA O SAOBRAĆAJU I SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA, ODNOSNO IZVEŠTAVA NA NACIONALNOM NIVOU O STANjU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA,

17) OBJAVLjUJE, ODNOSNO DAJE STRUČNO MIŠLjENjE NA STRUČNU LITERATURU ZNAČAJNU ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA,

18) ORGANIZUJE I OBEZBEĐUJE OBJAVLjIVANjE STRUČNE LITERATURE IZ OBLASTI OSPOSOBLjAVANjA VOZAČA,

19) OBAVLjA POSLOVE U VEZI SA PRIMENOM TAHOGRAFA I GRANIČNIKA BRZINE,

20) OBAVLjA POSLOVE U VEZI SA ISPITIVANjEM, HOMOLOGACIJOM I KONTROLOM SAOBRAZNOSTI VOZILA, OPREME I DELOVA,

21) INICIRA, ORGANIZUJE I REALIZUJE STRUČNE OBUKE, ODNOSNO PODRŽAVA NAUČNE I STRUČNE PROJEKTE I ISTRAŽIVANjA U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA,

22) ORGANIZUJE I SPROVODI STRUČNI ISPIT I PROVERU ZNANjA I ORGANIZUJE, ODNOSNO SPROVODI PRIPREMNU NASTAVU ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA I SEMINARE UNAPREĐENjA ZNANjA ZA REVIZORE, ODNOSNO PROVERAVAČE,

23) ORGANIZUJE, ODNOSNO SPROVODI STRUČNA USAVRŠAVANjA U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA, ODNOSNO SERTIFIKUJE LICA KOJA SPROVODE OBUKE, ODNOSNO SEMINARE UNAPREĐENjA ZNANjA,

24) ANALIZIRA I INICIRA UNAPREĐENjE PROPISA ZNAČAJNIH ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA,

25) OBAVLjA I DRUGE ZADATKE VEZANE ZA UNAPREĐENjE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA, UTVRĐENE OVIM ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA,

26) OBEZBEĐUJE CENTRALNI INFORMACIONI SISTEM, SA PROGRAMOM KOJI OMOGUĆAVA PRIKUPLjANjE I DOSTAVU PROPISANIH PODATAKA OD STRANE PRIVREDNOG DRUŠTVA, IZ OBJEKATA U KOJIMA SE VRŠI TEHNIČKI PREGLED VOZILA, KAO I CENTRALIZOVANU OBRADU PODATAKA.

Poslove iz stava 2. ovog člana Agencija vrši kao poverene poslove.

Za izvršavanje pojedinih poslova, koji se odnose na organizaciju poslova iz stava 2. ovog člana, Agencija može angažovati pravno lice koje je materijalno i stručno osposobljeno da obavlja te poslove.

AGENCIJA PROVERAVA ISPUNjENOST USLOVA KOJE MORA DA ISPUNjAVA PRAVNO LICE IZ STAVA 4. OVOG ČLANA.

Član 10.

Agencija se finansira iz:

1) cene usluga koje plaćaju korisnici usluga i posebnih naknada za obavljanje poslova koje vrši Agencija,

2) donacija, priloga i drugih bespovratnih davanja datih osnivaču ili Agenciji,

3) ostalih izvora.

Visinu cena i naknada iz stava 1. tačka 1) ovog člana utvrđuje Vlada na predlog Agencije, a po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za saobraćaj i za trgovinu i usluge MINISTARSTAVA NADLEŽNIH ZA SAOBRAĆAJ I TRGOVINU.

Sredstva za osnivanje i početak rada Agencije obezbeđuju se iz budzeta Republike Srbije.

Saglasnost na akt kojim se utvrđuje visina plata i broj zaposlenih u Agenciji daje Vlada.

Izvršavanje rashoda agencije ne može se vršiti ukoliko vlada nije dala saglasnost na finansijski plan. 

3. Strategija bezbednosti saobraćaja 

Član 11.

Vlada donosi Nacionalnu strategiju bezbednosti saobraćaja na putevima (u daljem tekstu: Nacionalna strategija).

Nacionalna strategija sadrži najznačajnija obeležja postojećeg stanja bezbednosti saobraćaja, dugoročne i kratkoročne ciljeve, smernice, ključne oblasti rada i rokove za donošenje odgovarajućeg Nacionalnog plana. NACIONALNA STRATEGIJA SADRŽI NAJZNAČAJNIJA OBELEŽJA POSTOJEĆEG STANjA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA, VIZIJU, DUGOROČNE I KRATKOROČNE CILjEVE, KLjUČNE OBLASTI RADA I ROKOVE ZA DONOŠENjE ODGOVARAJUĆEG AKCIONOG PLANA.

Nacionalnu strategiju predlaže Telo za koordinaciju za period od najmanje pet godina, do kraja juna u poslednjoj godini važenja Nacionalne strategije.

 

Član 12.

Na osnovu Nacionalne strategije, na predlog Tela za koordinaciju, Vlada donosi nacionalni AKCIONI plan bezbednosti saobraćaja na putevima (u daljem tekstu:nacionalni AKCIONI plan), za period od najmanje jedne godine.

Nacionalni plan sadrži naročito: zadatke, mere po prioritetima, odgovorne subjekte, rokove i finansijska sredstva u ključnim oblastima rada.

AKCIONI PLAN SADRŽI NAROČITO: MERE I AKTIVNOSTI U OKVIRU KLjUČNIH OBLASTI RADA, ODGOVORNE SUBJEKTE, ROKOVE I FINANSIJSKA SREDSTVA U KLjUČNIM OBLASTIMA RADA.

Član 13.

Skupštine jedinica teritorijalne autonomije, odnosno jedinica lokalne samouprave, donose strategiju i godišnji plan bezbednosti saobraćaja na putevima na svom području u skladu sa Nacionalnom strategijom i nacionalnim AKCIONIM planom.

4. Praćenje bezbednosti saobraćaja 

Član 14.

Vlada podnosi Narodnoj skupštini izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima, najmanje dvaput godišnje.

Nadležni izvršni organ jedinice teritorijalne autonomije, odnosno jedinice lokalne samouprave, opštinsko veće, odnosno gradsko veće, podnosi skupštini izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na tom području najmanje dvaput godišnje.

VLADA, ODNOSNO NADLEŽNI IZVRŠNI ORGAN IZ STAVA 2. OVOG ČLANA DUŽNI SU DA IZVEŠTAJE IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA UČINE DOSTUPNIM JAVNOSTI.

5. Finansiranje bezbednosti saobraćaja 

Član 17.

Republika, jedinica teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, u okviru svojih prava i dužnosti, obezbeđuju sredstva za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja.

Izvori sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja su:

1) budzet Republike Srbije, budzet jedinice teritorijalne autonomije i budzet jedinice lokalne samouprave,

2) naplaćene novčane kazne za prekršaje I PRIVREDNE PRESTUPE predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima,

3) pokloni ili prilozi pokrovitelja dati Republici, jedinici teritorijalne autonomije ili jedinici lokalne samouprave,

4) ostali prihodi.

IV. PRAVILA SAOBRAĆAJA

 

1. Opšte odredbe

 

Član 20.

Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa propisima o pravilima saobraćaja, saobraćajnoj signalizaciji i znacima i naredbama koje daje ovlašćeno službeno lice nadležnog organa.

Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa saobraćajnom signalizacijom i kada time odstupaju od propisa o pravilima saobraćaja. Učesnici u saobraćaju su dužni da postupaju po saobraćajnim znakovima i kada se njihovo značenje razlikuje od značenja oznaka na kolovozu i trotoaru.

Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa svetlosnim saobraćajnim znakom i kad se značenje tog znaka razlikuje od značenja ostalih saobraćajnih znakova ili pravila saobraćaja. Međusobno prvenstvo prolaza učesnika u saobraćaju, koji na raskrsnici svetlosnim saobraćajnim znakovima istovremeno dobijaju pravo prolaza, reguliše se pravilima saobraćaja.

Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju prema znacima, odnosno naredbama koja daju ovlašćena lica (u daljem tekstu: policijski službenici) i kad time odstupaju od svetlosnog saobraćajnog znaka, ili drugog saobraćajnog znaka ili pravila saobraćaja.

UČESNICI U SAOBRAĆAJU SU DUŽNI DA POSTUPAJU U SKLADU SA:

ZNAČENjEM ZNAKA, ODNOSNO NAREDBE, KOJE DAJE OVLAŠĆENO LICE KOJE VRŠI NEPOSREDNO REGULISANjE SAOBRAĆAJA,

ZNAČENjEM SVETLOSNOG SAOBRAĆAJNOG ZNAKA,

ZNAČENjEM SAOBRAĆAJNOG ZNAKA,

ZNAČENjEM OZNAKE NA KOLOVOZU I TROTOARU,

PRAVILIMA SAOBRAĆAJA.

UČESNICI U SAOBRAĆAJU DUŽNI SU DA POSTUPAJU U SKLADU SA ZNAČENjEM ZNAKA, ODNOSNO NAREDBE KOJE DAJE OVLAŠĆENO LICE KOJE VRŠI NEPOSREDNO REGULISANjE SAOBRAĆAJA I KADA TIME ODSTUPAJU OD ZNAČENjA SVETLOSNOG SAOBRAĆAJNOG ZNAKA ILI ZNAČENjA DRUGOG SAOBRAĆAJNOG ZNAKA ILI ZNAČENjA OZNAKE NA KOLOVOZU I TROTOARU ILI PRAVILA SAOBRAĆAJA.

UČESNICI U SAOBRAĆAJU DUŽNI SU DA POSTUPAJU U SKLADU SA ZNAČENjEM SVETLOSNOG SAOBRAĆAJNOG ZNAKA I KADA TIME ODSTUPAJU OD ZNAČENjA DRUGOG SAOBRAĆAJNOG ZNAKA ILI ZNAČENjA OZNAKE NA KOLOVOZU I TROTOARU ILI PRAVILA SAOBRAĆAJA.

UČESNICI U SAOBRAĆAJU SU DUŽNI DA POSTUPAJU U SKLADU SA ZNAČENjEM SAOBRAĆAJNOG ZNAKA I KADA TIME ODSTUPAJU OD ZNAČENjA OZNAKE NA KOLOVOZU I TROTOARU ILI PRAVILA SAOBRAĆAJA.

UČESNICI U SAOBRAĆAJU DUŽNI SU DA POSTUPAJU U SKLADU SA ZNAČENjEM OZNAKE NA KOLOVOZU I TROTOARU I KADA TIME ODSTUPAJU OD PRAVILA SAOBRAĆAJA.

IZUZETNO OD STAVA 4. OVOG ČLANA, KADA SE OGRANIČENjE BRZINE UTVRĐENO SAOBRAĆAJNIM ZNAKOM RAZLIKUJE OD PRAVILA OGRANIČENjA BRZINE PROPISANOG POSEBNIM PRAVILOM SAOBRAĆAJA IZ ČLANA 44, ČLANA 45, ČLANA 75. STAV 2, ČLANA 119. STAV 4, ČLANA 161. STAV 2, ČLANA 162. STAV 1, ČLANA 163. STAV 2. ILI ČLANA 182. STAV 5, PRIMENjUJE SE RESTRIKTIVNIJE OGRANIČENjE BRZINE.

UKOLIKO SE OPŠTE ILI POSEBNO PRAVILO SAOBRAĆAJA O OGRANIČENjU BRZINE KRETANjA VOZILA RAZLIKUJE OD OPŠTEG ILI POSEBNOG PRAVILA SAOBRAĆAJA O OGRANIČENjU BRZINE KRETANjA NA PUTU PO KOME SE KREĆU, UČESNICI U SAOBRAĆAJU DUŽNI SU DA POSTUPAJU U SKLADU SA RESTRIKTIVNIJIM PRAVILOM SAOBRAĆAJA. 

Član 26.

Ukoliko se vozilo za organizovan prevoz dece zaustavlja radi ulaska ili izlaska dece, na putu sa po jednom saobraćajnom trakom po smeru, vozači ostalih vozila su dužni da se zaustave dok deca ulaze ili izlaze iz vozila.

Za vreme ulaska i izlaska dece iz vozila, vozač tog vozila mora uključiti sve pokazivače pravca.

Vozilo kojim se vrši organizovan prevoz dece mora biti obeleženo posebnim znakom, koji propisuje ministar nadležan za poslove saobraćaja.

Bliže propise o izgledu i načinu postavljanja posebnog znaka za obeležavanje vozila kojim se organizovano prevoze deca donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja.

PROPISE KOJI BLIŽE UREĐUJU NAČIN OBAVLjANjA ORGANIZOVANOG PREVOZA DECE DONOSI MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA.

Član 31.

U motornom vozilu na prednjem sedištu ne sme da se prevozi dete mlađe od 12 godina, kao ni lice koje je pod uticajem alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci ili iz drugih razloga nije sposobno da upravlja svojim postupcima.

Dete do tri godine starosti prevozi se u bezbednosnom sedištu, odnosno korpi, osim u vozilima za javni prevoz putnika.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, dete do tri godine, može se prevoziti na prednjem sedištu, ukoliko se prevozi u bezbednosnom sedištu – korpi, koja je okrenuta suprotno pravcu kretanja vozila, kada vozilo nema ili je isključen bezbednosni vazdušni jastuk.

Bliže propise o načinu prevoženja dece i uslovima koje mora da ispunjava bezbednosno sedište – korpa donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja.

U MOTORNOM VOZILU NA PREDNjEM SEDIŠTU NE SME DA SE PREVOZI DETE MLAĐE OD 12 GODINA, KAO NI LICE KOJE NIJE SPOSOBNO DA UPRAVLjA SVOJIM POSTUPCIMA.

LICE NIŽE OD 135 CM PREVOZI SE VEZANO U ODGOVARAJUĆEM HOMOLOGOVANOM BEZBEDNOSNOM SEDIŠTU, KOJE JE PRIČVRŠĆENO ZA VOZILO U SKLADU SA DEKLARACIJOM PROIZVOĐAČA VOZILA, ODNOSNO PROIZVOĐAČA BEZBEDNOSNOG SEDIŠTA, OSIM U VOZILIMA ZA JAVNI PREVOZ PUTNIKA.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, DETE DO TRI GODINE MOŽE SE PREVOZITI NA PREDNjEM SEDIŠTU, UKOLIKO SE PREVOZI U BEZBEDNOSNOM SEDIŠTU KOJE JE OKRENUTO SUPROTNO PRAVCU KRETANjA VOZILA, KADA VOZILO NEMA ILI JE ISKLjUČEN BEZBEDNOSNI VAZDUŠNI JASTUK.

IZUZETNO OD STAVA 2. OVOG ČLANA, LICE STARIJE OD ČETIRI GODINE MOŽE SE PREVOZITI VEZANO SIGURNOSNIM POJASOM VOZILA UZ UPOTREBU HOMOLOGOVANOG BEZBEDNOSNOG PODMETAČA, UKOLIKO VISINA LICA OMOGUĆAVA BEZBEDNO VEZIVANjE I UKOLIKO NA MESTU GDE LICE SEDI POSTOJI UGRAĐEN NASLON ZA GLAVU.

IZUZETNO, ODREDBE IZ ST. 2. I 4. OVOG ČLANA NE PRIMENjUJU SE U SLUČAJU PREVOZA LICA NIŽEG OD 135 CM NA SEDIŠTU U VOZILU ZA KOJE PO VAŽEĆIM PROPISIMA NE MORA POSTOJATI SIGURNOSNI POJAS, ODNOSNO PRIKLjUČAK ZA VEZIVANjE SIGURNOSNOG POJASA.

PROPISE KOJI BLIŽE UREĐUJU NAČIN PREVOŽENjA DECE I USLOVE KOJE MORA DA ISPUNjAVA BEZBEDNOSNO SEDIŠTE DONOSI MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA.

Član 32.

Vozač ne sme naglo da menja način vožnje, osim u slučaju izbegavanja neposredne opasnosti.

Vozač koji namerava da pomeri vozilo udesno ili ulevo, menja saobraćajnu traku, pretiče, obilazi, zaustavlja, skreće, okreće se polukružno, vozi unazad, prestrojava se i sl., sme da otpočne takvu radnju samo ako se uverio da to može da učini na bezbedan način.

Nakon uveravanja da sme da otpočne željenu radnju vozač je dužan da druge učesnike u saobraćaju jasno i blagovremeno obavesti o tome, dajući im znak pomoću pokazivača pravca ili, ako oni ne postoje, odgovarajući znak rukom. Vozač koji pokazivačem pravca daje propisani znak, mora davati znak za sve vreme vršenja radnje vozilom, a po izvršenoj radnji mora prestati sa davanjem tog znaka.

 VOZAČ MORA DA UPRAVLjA VOZILOM NA NAČIN KOJIM SE NE UMANjUJE STABILNOST VOZILA I NE GUBI UPRAVLjIVOST, PRI ČEMU SVI TOČKOVI VOZILA, U NORMALNIM USLOVIMA EKSPLOATACIJE, MORAJU BITI U KONTAKTU SA PODLOGOM.

VOZAČ NE SME NAGLO DA MENjA NAČIN VOŽNjE, OSIM U SLUČAJU IZBEGAVANjA NEPOSREDNE OPASNOSTI.

VOZAČ NE SME DA ZAPOČNE BILO KOJU RADNjU VOZILOM U SAOBRAĆAJU NA PUTU (UKLjUČIVANjE U SAOBRAĆAJ, PROMENU SAOBRAĆAJNE TRAKE, PRESTROJAVANjE, SKRETANjE, POLUKRUŽNO OKRETANjE, OBILAŽENjE, PRETICANjE, VOŽNjA UNAZAD, ISKLjUČENjE IZ SAOBRAĆAJA, ZAUSTAVLjANjE, PARKIRANjE I DR.) PRE NEGO ŠTO SE UVERI DA RADNjU MOŽE DA IZVRŠI NA BEZBEDAN I PROPISAN NAČIN.

VOZAČ JE DUŽAN DA DRUGE UČESNIKE U SAOBRAĆAJU JASNO I BLAGOVREMENO OBAVESTI O NAMERI DA IZVRŠI RADNjU IZ STAVA 3. OVOG ČLANA DAJUĆI PROPISANI ZNAK POKAZIVAČIMA PRAVCA, A AKO ONI NE POSTOJE, ODGOVARAJUĆI ZNAK RUKOM. VOZAČ MORA DAVATI PROPISANI ZNAK ZA SVE VREME VRŠENjA RADNjE VOZILOM, A PO IZVRŠENOJ RADNjI MORA PRESTATI SA DAVANjEM TOG ZNAKA.

2. Uključivanje vozila u saobraćaj 

Član 33.

Vozač sme da se uključi vozilom u saobraćaj na putu sa površine na kojoj se ne vrši saobraćaj ili sa mesta na kome je vozilo bilo zaustavljeno ili parkirano ili da se uključi vozilom u saobraćaj, samo ako se uverio da time neće ometati ostale učesnike u saobraćaju i o tome obavestio druge učesnike u saobraćaju.

Kada se vozač uključuje u saobraćaj iz dvorišta, garaže ili druge površine, u uslovima nedovoljne preglednosti ili vidljivosti, dužan je da bezbedno uključenje izvede uz pomoć lica koje se nalazi na pogodnom mestu van vozila i koje mu daje odgovarajuće znakove. 

Član 37.

Vozač ne sme da se kreće vozilom unazad.

Kretanje IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, KRETANjE vozilom unazad dozvoljeno je isključivo na kratkom delu puta, onom stranom kolovoza kojom se do tada vozilo kretalo unapred, ako se time ne ugrožavaju niti ometaju drugi učesnici u saobraćaju.

Kretanje vozila unazad nije dozvoljeno na nepreglednom delu puta, pri smanjenoj vidljivosti, u tunelima, na delu puta gde je zabranjeno zaustavljanjei na prelazima preko železničke pruge. 

Član 39.

Tramvajskom bašticom, odnosno saobraćajnom trakom namenjenom za kretanje vozila za javni prevoz putnika, dozvoljen je saobraćaj vozila sa prvenstvom prolaza i vozila pod pratnjom, KAO I SAOBRAĆAJ VOZILA KOJIMA SE VRŠI ODRŽAVANjE PUTA ILI RADOVI NA PUTU, ZA VREME VRŠENjA TIH RADOVA.

Član 40.

Za vožnju bicikla, gde ne postoji posebna staza, odnosno traka, sme da se koristi kolovoz u širini od najviše jedan metar od desne ivice kolovoza.

ZA VOŽNjU BICIKLA, GDE NE POSTOJI POSEBNA STAZA, ODNOSNO TRAKA, SME DA SE KORISTI KOLOVOZ U ŠIRINI OD NAJVIŠE JEDAN METAR OD DESNE IVICE KOLOVOZA, OSIM NA DELU PUTA ISPRED RASKRSNICE ILI DRUGOG MESTA NA KOME VOZILO SKREĆE ULEVO, ODNOSNO KADA VRŠI PRETICANjE ILI OBILAŽENjE.

ZA KRETANjE BICIKLA PO PEŠAČKO-BICIKLISTIČKOJ STAZI SHODNO SE PRIMENjUJU ODREDBE OVOG ZAKONA O KRETANjU PO BICIKLISTIČKOJ STAZI, PRI ČEMU VOZAČ BICIKLA NE SME DA SE KREĆE BRZINOM VEĆOM OD 10 KM/H I DUŽAN JE DA POSTUPA SA NAROČITOM OPREZNOŠĆU PREMA PEŠACIMA, TAKO DA NE OMETA KRETANjE, ODNOSNO NE UGROŽAVA BEZBEDNOST PEŠAKA.

4. Nasilnička vožnja 

Član 41.

Nasilnička vožnja je postupanje vozača koje je u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja, odnosno, prilikom koje vozač ne pokazuje obzir prema bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju.

Pod nasilničkom vožnjom smatra se i:

1) kada vozač dva ili više puta prođe svetlosni saobraćajni znak kada mu je tim znakom zabranjen prolaz, ako između dva uzastopna prolaska nije prošlo više od 10 minuta,

2) kada vozač izvrši preticanje kolone vozila pri čemu svojim vozilom prelazi ili se kreće po neisprekidanoj uzdužnoj liniji koja razdvaja kolovozne trake po smerovima kretanja,

3) KRETANjE VOZILA NA PUTU U NASELjU BRZINOM KOJA JE ZA VIŠE OD 90 KM/H VEĆA OD DOZVOLjENE, ODNOSNO VAN NASELjA BRZINOM KOJA JE ZA VIŠE OD 100 KM/H VEĆA OD DOZVOLjENE,

4) UPRAVLjANjE VOZILOM U STANjU POTPUNE ALKOHOLISANOSTI (VIŠE OD 2,00 MG/ML). 

6. Skretanje 

Član 46.

Vozač vozila koji skreće udesno dužan je da skretanje izvrši krećući se krajnjom saobraćajnom trakom koja se proteže uz desnu ivicu kolovoza, ako saobraćajnim znakom nije drugačije određeno.

Vozač vozila koji skreće ulevo dužan je da skretanje izvrši krećući se krajnjom levom saobraćajnom trakom koja se proteže uz razdelnu liniju, odnosno saobraćajnom trakom koja se proteže uz levu ivicu puta sa jednosmernim saobraćajem, ako saobraćajnim znakom SAOBRAĆAJNOM SIGNALIZACIJOM nije drukčije određeno.

Vozač vozila koji skreće udesno dužan je da propusti vozilo koje se kreće sa njegove desne strane, saobraćajnom trakom za vozila javnog prevoza putnika.

7. Prvenstvo prolaza 

Član 47.

Na raskrsnici ili u susretu sa drugim vozilom, vozač je dužan da propusti vozilo koje dolazi sa njegove desne strane.

Vozač vozila koji na raskrsnici skreće ulevo, dužan je da propusti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smera na raskrsnici zadržava pravac kretanja ili skreće udesno, ako saobraćajnim znakom nije drukčije određeno.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, tramvaj u svim slučajevima ima prvenstvo prolaza, ako saobraćajnim znakom nije drukčije određeno.

Vozač koji ulazi vozilom na put sa prvenstvom prolaza dužan je da propusti sva vozila koja se kreću tim putem.

Vozač je dužan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji se uključuje i kada taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put sa prvenstvom prolaza, ako vozilom ulazi sa zemljanog puta na put sa savremenim kolovoznim zastorom ili ako na put ulazi sa površine na kojoj se ne vrši javni saobraćaj.

Vozač koji pri skretanju vozila preseca biciklističku stazu ili traku, dužan je da propusti vozila koja se kreću stazom, odnosno trakom.

VOZAČ JE DUŽAN DA PROPUSTI SVA VOZILA KOJA SE KREĆU PUTEM SA SAVREMENIM KOLOVOZNIM ZASTOROM KADA SE VOZILOM UKLjUČUJE SA ZEMLjANOG PUTA ILI SA POVRŠINE NA KOJOJ SE NE VRŠI JAVNI SAOBRAĆAJ.

VOZAČ KOJI PRI SKRETANjU PRESECA BICIKLISTIČKU STAZU, ODNOSNO TRAKU, DUŽAN JE DA PROPUSTI VOZILA KOJA SE KREĆU STAZOM, ODNOSNO TRAKOM.

VOZAČ JE DUŽAN DA PROPUSTI VOZILO KOJE DOLAZI SA NjEGOVE DESNE STRANE NA RASKRSNICI NA KOJOJ PRVENSTVO PROLAZA NIJE REGULISANO NA DRUGI NAČIN, ODNOSNO PRI SUSRETU SA DRUGIM VOZILOM (PRAVILO „DESNE STRANE”).

PRI SKRETANjU ULEVO, VOZAČ JE DUŽAN DA NA RASKRSNICI NA KOJOJ PRVENSTVO PROLAZA NIJE REGULISANO NA DRUGI NAČIN PROPUSTI VOZILO KOJE DOLAZEĆI IZ SUPROTNOG SMERA ZADRŽAVA PRAVAC KRETANjA ILI SKREĆE UDESNO (PRAVILO „LEVOG SKRETANjA”).

NA RASKRSNICI NA KOJOJ PRVENSTVO PROLAZA NIJE REGULISANO NA DRUGI NAČIN, TRAMVAJ IMA PRVENSTVO PROLAZA U SVIM SLUČAJEVIMA, OSIM U SLUČAJU KADA PRESECA BICIKLISTIČKU STAZU ILI TRAKU. MEĐUSOBNO PRVENSTVO PROLAZA TRAMVAJA REGULIŠE SE PRAVILOM „DESNE STRANE” I PRAVILOM „LEVOG SKRETANjA”, AKO PRVENSTVO PROLAZA TRAMVAJA NIJE REGULISANO NA DRUGI NAČIN.

NA RASKRSNICI NA KOJOJ JE SAOBRAĆAJ REGULISAN SAOBRAĆAJNIM ZNAKOVIMA, ODNOSNO OZNAKAMA NA KOLOVOZU I TROTOARU, MEĐUSOBNO PRVENSTVO PROLAZA VOZILA NA PUTU SA PRVENSTVOM PROLAZA, KAO I MEĐUSOBNO PRVENSTVO PROLAZA VOZILA NA PUTU KOJI SE UKRŠTA SA PUTEM SA PRVENSTVOM PROLAZA, REGULIŠE SE PRAVILOM „DESNE STRANE” I PRAVILOM „LEVOG SKRETANjA”.

NA RASKRSNICI NA KOJOJ JE SAOBRAĆAJ REGULISAN SVETLOSNIM SAOBRAĆAJNIM ZNAKOVIMA, MEĐUSOBNO PRVENSTVO PROLAZA UČESNIKA U SAOBRAĆAJU, KOJI NA RASKRSNICI SVETLOSNIM SAOBRAĆAJNIM ZNAKOVIMA ISTOVREMENO DOBIJAJU PRAVO PROLAZA, REGULIŠE SE PRAVILOM „DESNE STRANE” I PRAVILOM „LEVOG SKRETANjA”.

NA RASKRSNICI NA KOJOJ JE SAOBRAĆAJ REGULISAN ZNACIMA, ODNOSNO NAREDBAMA, KOJA DAJU OVLAŠĆENA LICA KOJA VRŠE NEPOSREDNO REGULISANjE SAOBRAĆAJA, MEĐUSOBNO PRVENSTVO PROLAZA UČESNIKA U SAOBRAĆAJU, KOJI NA OVIM RASKRSNICAMA ISTOVREMENO DOBIJAJU PRAVO PROLAZA, REGULIŠE SE PRAVILOM „DESNE STRANE” I PRAVILOM „LEVOG SKRETANjA”.

Član 55.

Preticanje ili obilaženje vozač sme da vrši samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smera kada na putu ima dovoljno prostora za bezbedno izvođenje tih radnji.

Vozač ne sme da vrši preticanje ili obilaženje kada time može ugroziti druge učesnike u saobraćaju.

Vozač ne sme vozilom da vrši preticanje ili obilaženje:

1) kolone vozila,

2) ako je vozač koji se kreće iza njega otpočeo preticanje ili obilaženje,

3) ako je vozač ispred njega na istoj saobraćajnoj traci dao znak za preticanje ili obilaženje,

4) ako bi time ugrozio bezbednost saobraćaja ili ometao saobraćaj iz suprotnog smera,

5) ako po izvršenom preticanju ili obilaženju ne bi mogao da se vrati u saobraćajnu traku kojom se kretao pre toga bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju,

6) zaustavnom trakom,

7) na početku prevoja, na prevoju, ispred i u nepreglednoj krivini, osim na kolovozu sa najmanje dve saobraćajne trake za kretanje vozila u istom smeru,

8) u tunelu, osim u tunelu sa najmanje dve saobraćajne trake za kretanje vozila u istom smeru,

9) vozila koje se približava pešačkom prelazu ili ga prelazi,

10) vozila koje se zaustaviloi ILI zaustavlja radi propuštanja pešaka na pešačkom prelazu,

11) na prelazu puta preko železničke ili tramvajske pruge,

12) kolone vozila pod pratnjom,

13) saobraćajnom trakom za spora vozila,

14) na mestu gde je to zabranjeno saobraćajnom signalizacijom,

15) na način da prelazi vozilom preko neisprekidane uzdužne linije pri čemu koristi saobraćajnu traku namenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smera.

Obilaženje zaustavljene kolone na putu je zabranjeno ako se vozač nakon obilaženja ne bi mogao bezbedno uključiti na saobraćajnu traku namenjenu kretanju vozila u smeru u kome se on kreće.

Izuzetno, obilaženje u slučaju iz stava 3. tačka 15) ovog člana je dozvoljeno, pod uslovima iz stava 1. ovog člana.

Vozač koji pretiče dužan je da svoje vozilo drži na potrebnom rastojanju i odstojanju od vozila koje pretiče, tako da ga ne ometa niti ugrožava druge u saobraćaju.

IZUZETNO, PRETICANjE ODNOSNO OBILAŽENjE IZ STAVA 3. TAČ. 14) I 15) OVOG ČLANA DOZVOLjENO JE RADI PRETICANjA, ODNOSNO OBILAŽENjA BICIKLA, RADNE MAŠINE, TRAKTORA, MOTOKULTIVATORA ODNOSNO ZAPREŽNOG VOZILA, POD USLOVIMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

13. Zaustavljanje i parkiranje 

Član 62.

Vozač ne sme da zaustavi, odnosno parkira vozilo na mestu na kome bi ono ugrožavalo bezbednost drugih učesnika u saobraćaju ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pešaka.

Odredbe ovog zakona o zaustavljanju i parkiranju ne primenjuju se na policijske službenike u obavljanju službene dužnosti ako bi obaveza poštovanja odredbi o zabrani zaustavljanja ili parkiranja vozila omela uspešno obavljanje službene dužnosti. ODREDBE OVOG ZAKONA O ZAUSTAVLjANjU I PARKIRANjU NE PRIMENjUJU SE NA:

POLICIJSKE SLUŽBENIKE U OBAVLjANjU SLUŽBENE DUŽNOSTI, AKO BI OBAVEZA POŠTOVANjA ODREDABA O ZABRANI ZAUSTAVLjANjA ILI PARKIRANjA VOZILA OMELA USPEŠNO OBAVLjANjE SLUŽBENE DUŽNOSTI,

PRIPADNIKE KOMUNALNE POLICIJE U OBAVLjANjU SLUŽBENE DUŽNOSTI, AKO BI OBAVEZA POŠTOVANjA ODREDBI O ZABRANI ZAUSTAVLjANjA ILI PARKIRANjA VOZILA OMELA USPEŠNO OBAVLjANjE SLUŽBENE DUŽNOSTI,

VOZAČE VOZILA POD PRATNjOM I VOZAČE VOZILA SA PRAVOM PRVENSTVA PROLAZA U OBAVLjANjU SLUŽBENE DUŽNOSTI, AKO BI OBAVEZA POŠTOVANjA ODREDBI O ZABRANI ZAUSTAVLjANjA ILI PARKIRANjA VOZILA OMELA USPEŠNO OBAVLjANjE SLUŽBENE DUŽNOSTI,

RADNIKE KOMUNALNIH SLUŽBI ZA VREME DOK VRŠE KOMUNALNE DELATNOSTI, AKO BI OBAVEZA POŠTOVANjA ODREDBI O ZABRANI ZAUSTAVLjANjA ILI PARKIRANjA VOZILA OMELA USPEŠNO OBAVLjANjE KOMUNALNE DELATNOSTI.

Član 66.

Vozač ne sme da zaustavi ili parkira vozilo:

1) na pešačkom prelazu i na prelazu biciklističke staze preko kolovoza kao i na odstojanju, odnosno rastojanju manjem od pet metara od tih prelaza,

2) na prelazu puta preko železničke pruge, odnosno tramvajskih šina i na rastojanju, odnosno odstojanju manjem od pet metara od prelaza, kao i u blizini železničke pruge, odnosno tramvajskih šina, ako se time sprečava saobraćaj vozila koja se kreću po šinama,

3) na raskrsnici i na odstojanju, odnosno rastojanju manjem od pet metara od najbliže ivice poprečnog kolovoza,

4) u tunelu, u podvožnjaku, u galeriji, na mostu, na nadvožnjaku,

5) u blizini vrha prevoja ili u krivini gde je preglednost puta nedovoljna ili se obilaženje vozila ne može izvršiti bez opasnosti,

6) na delu puta gde bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne linije na kolovozu, suprotne ivice kolovoza ili prepreke na putu bila manja od tri metra,

7) na mestu na kome bi zaklanjalo saobraćajni znak,

8) na biciklističkoj stazi, odnosno traci,

8A) NA PEŠAČKO-BICIKLISTIČKOJ STAZI,

9) na stajalištu za vozila javnog saobraćaja i na odstojanju, odnosno rastojanju manjem od 15 metara ispred i iza oznake na kolovozu kojim je stajalište označeno,

10) na putu na kome su kolovozne trake fizički odvojene, osim ako je to dozvoljeno saobraćajnim znakom,

11) iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizaciju ili drugu mrežu komunalnih službi,

12) na mestu na kome bi se onemogućio pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu,

13) na trotoaru, osim ako je to dozvoljeno (regulisano) saobraćajnom signalizacijom, i ako na trotoaru, kada je vozilo parkirano, ostane slobodan prolaz za pešake najmanje širine 1,60 metara, koji ne sme biti uz ivicu kolovoza,

14) na pešačkoj stazi, odnosno na delu trotoara koji je namenjen za kretanje lica sa posebnim potrebama,

15) na trgovima, na pešačkoj zoni i protivpožarnom putu,

16) na pristupnoj saobraćajnici, kolskom prolazu između stambenih zgrada, odnosno prolazima u blokovima naselja,

17) na saobraćajnicima van uličnih parkirališta koje povezuju parking prostore i stambene zgrade sa drugim saobraćajnicama,

18) na kolskom ulazu, odnosno izlazu iz zgrade, dvorišta ili garaže,

19) na saobraćajnoj traci za uključivanje, isključivanje, zaustavnoj traci, saobraćajnoj traci za vozila javnog prevoza i tramvajskoj baštici,

20) na parking mestu koje je dopunskom tablom saobraćajnog znaka ili oznakom na kolovozu obeleženo kao mesto za parkiranje za vozila za osobe sa invaliditetom, ako na vozilu ne poseduje odgovarajuću oznaku,

21) na parking mestu koje je dopunskom tablom saobraćajnog znaka ili oznakom na kolovozu označeno kao mesto rezervisano za vozila određenih korisnika, kada vozilo kojim upravlja ne pripada tim vozilima,

22) na površinama na kojima je saobraćajnim znakom zabranjen saobraćaj vozila.

Izuzetno, vozač vozila kojim se obavlja auto taksi prevoz putnika može zaustaviti vozilo na mestima iz stava 1. tač. 6), 9), 10), 11) 12), 13) i 18) ovog člana, kao u saobraćajnoj traci za vozila javnog prevoza kojom se ne kreću tramvaji, i to samo za vreme potrebno za ulazak, odnosno izlazak putnika.

IZUZETNO OD STAVA 1. TAČ. 1) I 3) OVOG ČLANA, U SLUČAJU RASKRSNICA, PEŠAČKIH PRELAZA, ODNOSNO PRELAZA BICIKLISTIČKE STAZE PREKO KOLOVOZA, KOJI SE NALAZE U JEDNOSMERNOJ ULICI, DOZVOLjENO JE ZAUSTAVLjANjE I PARKIRANjE VOZILA I NA ODSTOJANjU MANjEM OD PET METARA NAKON TIH RASKRSNICA, ODNOSNO PRELAZA, POSMATRANO U DOZVOLjENOM SMERU KRETANjA U TOJ ULICI.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA DOZVOLjENO JE ZAUSTAVLjANjE VOZILA NA MESTIMA IZ STAVA 1. TAČ. 6), 11), 12), 16), 17) I 18), UKOLIKO TAKO ZAUSTAVLjENO VOZILO NE PREDSTAVLjA OPASNOST ILI SMETNjU U SAOBRAĆAJU ILI KRETANjU PEŠAKA, ODNOSNO OBAVLjANjU KOMUNALNIH DELATNOSTI.

OSIM NA MESTIMA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, VOZAČ VOZILA KOJIM SE OBAVLjA AUTO TAKSI PREVOZ PUTNIKA MOŽE ZAUSTAVITI VOZILO I NA MESTIMA IZ STAVA 1. TAČ. 9), 10) I 13) OVOG ČLANA, KAO I U SAOBRAĆAJNOJ TRACI ZA VOZILA JAVNOG PREVOZA KOJOM SE NE KREĆU TRAMVAJI, I TO SAMO ZA VREME POTREBNO ZA ULAZAK, ODNOSNO IZLAZAK PUTNIKA.

Član 67.

Vozač je dužan da motorno, odnosno priključno vozilo, osim motocikla bez bočnog sedišta i mopeda, koje je zaustavljeno na kolovozu obeleži sigurnosnim trouglom:

1) kada je bio prinuđen da svoje vozilo zaustavi na mestu ili delu puta određenom u članu 66. stav 1. ovog zakona, osim u slučaju iz tačke 21),

2) kada je vozilo zaustavljeno na kolovozu na takvom mestu da vozači vozila koja se kreću istim smerom ne mogu ili teško mogu blagovremeno da ga uoče,

3) na putu van naselja, kao i na putu u naselju noću ili u uslovima smanjene vidljivosti kada je mesto na kome se vozilo zaustavlja nedovoljno osvetljeno.

Sigurnosni trougao postavlja se na kolovoz iza zaustavljenog vozila, u vertikalnom položaju i na udaljenosti koja na putu van naselja ne može biti manja od 50 metara, a u naselju 10 metara, tako da vozač koji nailazi iz smera na kome je znak postavljen može blagovremeno da zaustavi svoje vozilo, odnosno da bezbedno obiđe zaustavljeno vozilo.

Kada je na putu zaustavljena kolona motornih vozila, znak se postavlja na način iz stava 2. ovog člana, s tim što se umesto jednog znaka postavljaju na kolovoz dva znaka, jedan pored drugog.

Pored sigurnosnog trougla, na vozilu iz stava 1. ovog člana moraju biti uključeni svi pokazivači pravca.

Ako se vozač nalazi van svog vozila, na kolovozu, dužan je da nosi svetloodbojni prsluk. AKO SE VOZAČ, ODNOSNO DRUGA LICA IZ VOZILA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NALAZE NA KOLOVOZU, DUŽNI SU DA NOSE SVETLOODBOJNI PRSLUK, OSIM DRUGIH LICA IZ VOZILA JAVNOG PREVOZA PUTNIKA. 

Član 70.

Zabranjeno je vučenje neispravnog vozila na autoputu i motoputu.

Ukoliko IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, UKOLIKO je razlog za vuču nastao za vreme kretanja motornog vozila po autoputu, odnosno motoputu, vučenje je dozvoljeno do prvog isključenja sa autoputa, odnosno motoputa.

Član 72.

Neispravno motorno vozilo na putu može da se vuče pomoću užeta, krute veze (rude) i oslanjanjem ili vešanjem vozila o vučno vozilo.

Pomoću užeta ne sme da se vuče motorno vozilo na kome su neispravni uređaji za upravljanje ili uređaji za zaustavljanje, teretno vozilo ili autobus.

Krutom vezom ne sme da se vuče motorno vozilo koje nema ispravan uređaj za upravljanje, niti motorno vozilo čija je ukupna masa veća od ukupne mase vučnog vozila ako mu je neispravna radna kočnica.

Ukoliko se motorno vozilo vuče pomoću užeta ili krute veze, lice koje VOZAČ KOJI upravlja vučenim vozilom mora da ima odgovarajuću dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojoj pripada vozilo koje se vuče.

Član 78.

Poziciona svetla moraju biti uključena sve vreme kada je uključeno dugo, odnosno kratko svetlo, odnosno svetlo za maglu.

Noću i danju u uslovima smanjene vidljivosti, na vozilu na putu moraju biti uključena zadnja poziciona svetla.

Svetla, odnosno katadiopteri, za vreme vožnje ne smeju da budu zaklonjeni niti zaprljani u meri da su neuočljivi za ostale učesnike u saobraćaju.

PRIKLjUČAK ZA IZVOĐENjE RADOVA, KADA JE PRIKLjUČEN NA VOZILO KOJE UČESTVUJE U SAOBRAĆAJU NA PUTU, MORA DA BUDE OZNAČEN NA PROPISAN NAČIN. 

Član 80.

Zaustavljeno ili parkirano vozilo na kolovozu, noću i u uslovima smanjene vidljivosti, mora imati uključena poziciona, odnosno parkirna, svetla.

U naselju je dovoljno da vozilo iz stava 1. ovog člana ima poziciona, odnosno parkirna svetla na onoj strani vozila koja je okrenuta prema sredini puta. VOZILO IZ STAVA 1. OVOG ČLANA U NASELjU MORA IMATI NAJMANjE POZICIONA, ODNOSNO PARKIRNA SVETLA NA ONOJ STRANI VOZILA KOJA JE BLIŽA SREDINI PUTA.

Na vozilu iz stava 1. ovog člana svetla ne moraju biti uključena ako se ono nalazi na delu puta gde je ulično osvetljenje takvo da je vozilo dovoljno vidljivo, na za to posebno obeleženom mestu.

Član 89.

Vozač bicikla ne sme da se kreće biciklističkom stazom brzinom većom od 35 km/h.

Ukoliko na putu postoji biciklistička traka, vozač bicikla, mopeda i lakog tricikla mora da se kreće desnom biciklističkom trakom u odnosu na smer kretanja saobraćaja.

Na biciklističkim stazama za saobraćaj u oba smera vozila, vozač bicikla mora da se kreće desnom stranom u smeru kretanja vozila.

Ako se dva ili više vozača bicikala, mopeda, tricikala i motocikala I TRICIKALA kreću u grupi, dužni su da se kreću jedan za drugim.

Član 90.

Vozač bicikla, mopeda, tricikla i motocikla mora da upravlja vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometa druge učesnike u saobraćaju, a naročito ne sme da: VOZAČ BICIKLA, MOPEDA, LAKOG I TEŠKOG TRICIKLA, LAKOG I TEŠKOG ČETVOROCIKLA I MOTOCIKLA, PRI UPRAVLjANjU VOZILOM NA NAČIN PROPISAN ODREDBOM ČLANA 32. STAV 1. OVOG ZAKONA, NAROČITO, NE SME DA:

1) ispušta upravljač iz ruku,

2) sklanja noge sa pedala, SKLANjA NOGE SA PEDALA, ODNOSNO OSLONCA ZA NOGE, OSIM U SLUČAJU OSLANjANjA KADA VOZILO NIJE U POKRETU,

3) se pridržava za drugo vozilo,

4) vodi, vuče ili potiskuje druga vozila, odnosno životinje, osim da vuče priključno vozilo za bicikl, VODI, VUČE ILI POTISKUJE DRUGA VOZILA, ODNOSNO ŽIVOTINjE, OSIM DA VUČE PRIKLjUČNO VOZILO KOJE JE PROIZVEDENO KAO PRIKLjUČNO VOZILO NAMENjENO ZA VUČU OD STRANE VRSTE VOZILA KOJA ISTO VUČE,

5) dopusti da vozilo kojim upravlja bude vučeno ili potiskivano,

6) prevozi predmete koji mogu da ga ometaju tokom upravljanja,

7) upotrebljava na oba uva slušalice za audio uređaje.

Član 91.

Vozač i putnik motocikla, mopeda, tricikla i četvorocikla moraju za vreme vožnje nositi na glavi zakopčanu homologovanu zaštitnu kacigu, na način propisan deklaracijom proizvođača kacige, OSIM UKOLIKO NA VOZILU POSTOJI UGRAĐENA KABINA.

Vozač bicikla, mopeda, tricikla, odnosno motocikla, ne sme da prevozi lice koje je pod uticajem alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci ili iz drugih razloga nije sposobno da upravlja svojim postupcima.

Bliže propise o uslovima koje moraju da ispunjavaju zaštitne kacige koje koriste vozači, odnosno lica koja se prevoze na motociklu, mopedu, triciklu i četvorociklu, donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja.

21. Kretanje pešaka 

Član 93.

Pešak ne sme da se kreće i zadržava na kolovozu, izuzev u slučajevima predviđenim ovim zakonom, kao ni da iznenada stupi na kolovoz.

Ukoliko se pešak kreće po kolovozu na putu van naselja, mora da se kreće što bliže levoj ivici kolovoza u smeru kretanja, na način kojim ne ometa ili ne sprečava saobraćaj vozila.

Pešak koji učestvuje u saobraćaju u kolicima za osobe sa invaliditetom, ili se vozi na koturaljkama, skejtbordu i slično, ne sme da se pridržava za vozilo u pokretu.

Na putu koji nema trotoar ili drugu površinu namenjenu za kretanje pešaka, pešaci mogu koristiti za kretanje kolovoz u širini najviše do jednog metra, računajući od ivice kolovoza.

Kada se kreću kolovozom pešaci su dužni da se kreću jedan za drugim, osim lica koje vodi dete mlađe od sedam godina starosti.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, pešak može da se kreće uz desnu ivicu kolovoza samo kada je takvo kretanje za njega bezbednije (nepregledna krivina, provalija, usek, odron i sl.).

Pešak koji gura ručna kolica, bicikl, bicikl sa motorom MOPED ili motocikl, osobe sa invaliditetom koje se kreću u invalidskim kolicima, moraju se kretati uz desnu ivicu kolovoza u smeru kretanja.

ODREDBE OVOG ZAKONA O KRETANjU PEŠAKA PO KOLOVOZU NE PRIMENjUJU SE NA:

POLICIJSKE SLUŽBENIKE U OBAVLjANjU SLUŽBENE DUŽNOSTI, AKO BI OBAVEZA POŠTOVANjA TIH ODREDABA OMELA USPEŠNO OBAVLjANjE SLUŽBENE DUŽNOSTI,

PRIPADNIKE KOMUNALNE POLICIJE U OBAVLjANjU SLUŽBENE DUŽNOSTI, AKO BI OBAVEZA POŠTOVANjA TIH ODREDABA OMELA USPEŠNO OBAVLjANjE SLUŽBENE DUŽNOSTI,

NA LICA IZ VOZILA POD PRATNjOM I VOZILA SA PRAVOM PRVENSTVA PROLAZA U OBAVLjANjU SLUŽBENE DUŽNOSTI, AKO BI OBAVEZA POŠTOVANjA TIH ODREDABA OMELA USPEŠNO OBAVLjANjE SLUŽBENE DUŽNOSTI,

RADNIKE KOMUNALNIH SLUŽBI ZA VREME DOK VRŠE KOMUNALNE DELATNOSTI, AKO BI OBAVEZA POŠTOVANjA TIH ODREDABA OMELA USPEŠNO OBAVLjANjE KOMUNALNE DELATNOSTI.

Član 98.

Pešak ne sme stupiti ni kretati se po autoputu ili motoputu.

Zabrana iz stava 1. ovog člana ne važi za:

1) policijskog službenika tokom obavljanja službene dužnosti,

2) lice koja obavlja uviđaj saobraćajne nezgode ili učestvuje u uviđaju,

3) radnika koji obavlja radove,

4) lice koje obavlja poslove na otklanjanju posledica saobraćajne nezgode ili neispravnosti na vozilu i teretu,

5) lice koje pruža hitnu medicinsku ili prvu pomoć,

6) inspektora za puteve tokom obavljanja službene dužnosti kao i na radnike uprave puta,

7) vozača vozila koje je prinudno zaustavljeno,

8) INSPEKTORA ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ TOKOM OBAVLjANjA SLUŽBENE DUŽNOSTI.

Lica iz stava 2. ovog člana i mesta na kojima ona preduzimaju radnje moraju biti obeležena na način da se omogući bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

22. Obaveze vozača prema pešacima 

Član 99.

Ukoliko je saobraćaj na pešačkom prelazu regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima policijskog službenika, vozač je dužan da svoje vozilo zaustavi ispred pešačkog prelaza kada mu je datim znakom zabranjen prolaz, a ako mu je na takvom prelazu datim znakom dozvoljen prolaz, vozač je dužan da propusti pešaka koji je već stupio na pešački prelaz ili pokazuje nameru da će stupiti na pešački prelaz dok mu je svetlosnim saobraćajnim znakom ili znakom policijskog službenika prelaz bio dozvoljen.

Ukoliko se pešački prelaz iz stava 1. ovog člana nalazi na ulazu na bočni put, vozač koji skreće na taj put dužan je da skretanje izvrši na bezbedan način i da propusti pešaka koji je već stupio ili stupa na pešački prelaz ili pokazuje nameru da će stupiti na pešački prelaz, a po potrebi, zaustavi svoje vozilo.

Ukoliko na pešačkom prelazu saobraćaj nije regulisan uređajima za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova niti znacima policijskih službenika, vozač je dužan da prilagodi brzinu vozila tako da u svakoj situaciji koju vidi ili ima razloga da predvidi može bezbedno da zaustavi vozilo ispred pešačkog prelaza i propusti pešaka koji je već stupio ili stupa na pešački prelaz ili pokazuje nameru da će stupiti na pešački prelaz.

Vozač koji skreće na bočni put na čijem ulazu ne postoji pešački prelaz dužan je da propusti pešake koji su već stupili ili stupaju na kolovoz.

Ukoliko su u slučaju iz st. 1, 2, 3. i 4. ovog člana pešaci deca, nemoćna lica, slepe osobe koje se kreću uz upotrebu belog štapa i/ili psa vodiča, osobe sa invaliditetom koje se kreću u invalidskim kolicima, ili za kretanje koriste druga ortotičko – protetička pomagala, vozač je obavezan da zaustavi vozilo i da ih propusti.

Vozač ne sme vozilom da preseca organizovanu kolonu pešaka koja se kreće po kolovozu. 

Član 104.

Na autoputu i motoputu sa više saobraćajnih traka namenjenih kretanju vozila u jednom smeru, vozač motornog vozila mora se kretati krajnjom desnom saobraćajnom trakom, osim ako nije zauzeta vozilima koja se kreću u koloni, kao i prilikom preticanja.

Zaustavnom trakom zabranjeno je kretanje vozila.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaza, mogu se kretati zaustavnom trakom kada su ostale saobraćajne trake zauzete vozilima, A VOZILA ZA ODRŽAVANjE PUTA I VRŠENjA RADOVA NA PUTU MOGU SE KRETATI ZAUSTAVNOM TRAKOM ZA VREME OBAVLjANjA TIH RADOVA.

Na autoputu i motoputu sa tri ili više saobraćajnih traka, namenjenih za saobraćaj vozila u jednom smeru, vozači teretnih vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg i skupova vozila čija je dužina veća od sedam metara, smeju da koriste samo dve saobraćajne trake koje se prostiru uz desnu ivicu kolovoza.

Vozač vozila iz stava 4. ovog člana, na autoputu i motoputu sa dve saobraćajne trake namenjenih za kretanje vozila u jednom smeru, mora se kretati krajnjom desnom saobraćajnom takom, osim prilikom preticanja.

U slučaju zastoja saobraćaja na autoputu, gde ne postoji zaustavna traka, vozači su dužni da ostave slobodan prostor za prolaz vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaza, na taj način što će vozači koji se nalaze u desnoj saobraćajnoj traci zauzeti položaj uz desnu ivicu saobraćajne trake, a vozači koji se nalaze u levoj saobraćajnoj traci zauzeti položaj uz levu ivicu saobraćajne trake, tako da ostavljen prostor mora biti dovoljan za nesmetani prolaz ovih vozila.

Član 105.

Na autoputu i motoputu vozač ne sme da zaustavlja i ZAUSTAVI ILI parkira motorno vozilo, osim na mestima koja su za to posebno uređena i obeležena.

Na autoputu i motoputu vozač ne sme da vrši polukružno okretanje vozilom niti da se kreće vozilom unazad.

Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu ili iz drugih razloga prinuđen da zaustavi vozilo na kolovozu autoputa ili motoputa, dužan je da ga zaustavi na zaustavnoj traci i da preduzme potrebne mere da vozilo što pre ukloni sa kolovoza. IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, VOZAČ KOJI JE ZBOG NEISPRAVNOSTI NA VOZILU ILI IZ DRUGIH RAZLOGA PRINUĐEN DA ZAUSTAVI VOZILO NA AUTOPUTU ILI MOTOPUTU, DUŽAN JE DA GA ZAUSTAVI NA ZAUSTAVNOJ TRACI I DA PREDUZME POTREBNE MERE DA VOZILO ŠTO PRE UKLONI SA PUTA.

VOZAČ JE DUŽAN DA MOTORNO, ODNOSNO PRIKLjUČNO VOZILO, KOJE JE ZAUSTAVLjENO U SLUČAJU IZ STAVA 3. OVOG ČLANA, OBELEŽI SIGURNOSNIM TROUGLOM NA UDALjENOSTI OD NAJMANjE 100M OD VOZILA I DA UKLjUČI SVE POKAZIVAČE PRAVCA.

AKO SE VOZAČ, ODNOSNO DRUGA LICA IZ VOZILA, U SLUČAJU IZ STAVA 3. OVOG ČLANA, NALAZE VAN VOZILA NA PUTU, DUŽNI SU DA NOSE SVETLOODBOJNI PRSLUK.

27. Upotreba žutog rotacionog ili trepćućeg svetla 

Član 111.

Vozilo koje se upotrebljava prilikom izvođenja radova, odnosno aktivnosti na putu, a naročito za gradnju, održavanje puteva, električnih, poštanskih i drugih uređaja i instalacija, pružanje pomoći na putu, za odnošenje oštećenih, neispravnih i na nedozvoljenom mestu parkiranih vozila, kao i za održavanje komunalnog reda, mora da ima uključeno žuto rotaciono ili trepćuće svetlo, dok se ti radovi, odnosno aktivnosti, obavljaju na kolovozu ili u blizini kolovoza.

U saobraćaju na putu, uključeno žuto rotaciono ili trepćuće svetlo mora da ima:

1) vozilo koje prelazi propisane dimenzije, odnosno vozilo na kome teret prekoračuje dozvoljene dimenzije i vozilo koje prati takav prevoz kada je to određeno u dozvoli za vanredni prevoz,

2) traktor noću, u uslovima smanjene vidljivosti i kada ima priključke za izvođenje radova na najisturenijoj tački tih uređaja, TRAKTOR NOĆU, KAO I U USLOVIMA SMANjENE VIDLjIVOSTI,

3) radna mašina noću i u uslovima smanjene vidljivosti.

Žuto trepćuće ili rotaciono svetlo može da se upotrebljava na vozilu kao upozorenje za prinudno zaustavljeno vozilo, saobraćajnu nezgodu, priredbu na putu ili drugu prepreku na putu.

Vozač koji se susretne sa vozilom na kome su uključena žuta rotaciona ili trepćuća svetla, dužan je da poveća opreznost i prilagodi brzinu i način kretanja svog vozila.

Upotreba žutog rotacionog ili trepćućeg svetla dozvoljena je samo u slučajevima predviđenim ovim zakonom. 

28. Prevoz tereta na vozilu 

Član 112.

U saobraćaju na putu vozilo ne sme da se optereti:

1) preko nosivosti upisane u saobraćajnu dozvolu, odnosno preko najvećeg osovinskog opterećenja pojedinih osovina određenih od strane proizvođača vozila, TAKO DA UKUPNA MASA VOZILA PRELAZI NAJVEĆU DOZVOLjENU MASU VOZILA, ODNOSNO TAKO DA OSOVINSKO OPTEREĆENjE PRELAZI NAJVEĆE DOZVOLjENO OSOVINSKO OPTEREĆENjE PROIZVOĐAČA VOZILA,

2) preko osovinskog opterećenja propisanog tehničkim normativima za vozila i najveće dozvoljene ukupne mase,

3) tako da vozilo sa teretom premašuje najveće dozvoljene dimenzije za pojedine vrste vozila (dužina, širina i visina).

Izuzetno od odredbi stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana, vozilo, odnosno skup vozila, sme da učestvuje u saobraćaju na putu, uz posebnu dozvolu nadležnog organa.

Teret na vozilu mora da bude smešten i obezbeđen tako da pri vožnji ostaje u položaju postavljenom prilikom utovara, tako da:

1) ne ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju i ne nanosi štetu putu i objektima na putu,

2) ne umanjuje stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom, kao i da ne utiče na funkcionisanje i korišćenje sklopova i delova vozila,

3) ne umanjuje preglednost vozaču,

4) ne pada i ne rasipa se sa vozila po putu, odnosno ne vuče se po putu,

5) ne zaklanja svetla, registarske tablice i druge propisane oznake na vozilu,

6) ne zagađuje životnu sredinu.

Teret u rasutom stanju, sem na priključnom vozilu za traktor, mora da bude prekriven.

Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice, koje naloži vršenje utovara ili vrši utovar dužno je da prilikom utovara robe vodi računa o poštovanju odredbi ovog člana.

Ukoliko je utovar tereta izvršen u inostranstvu, za potrebe primaoca, odnosno naručioca prevoza koji ima prebivalište ili sedište u Srbiji, za poštovanje odredbi ovog člana odgovoran je i primalac tereta, odnosno naručilac prevoza.

Član 134.

Na saobraćajnu signalizaciju i na njenom nosaču, zabranjeno je postavljanje bilo čega što nije u vezi sa značenjem same signalizacije.

Zabranjeno je neovlašćeno postavljanje, uklanjanje, oštećivanje i izmena značenja saobraćajne signalizacije kao i opreme puta.

Ne smeju da se postavljaju table, znakovi, svetla, stubovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili umanjuje uočljivost postavljene saobraćajne signalizacije.

Zabranjeno je postavljati predmete koji svojim oblikom, bojom, izgledom ili mestom postavljanja podražavaju ili liče na saobraćajnu signalizaciju, ili zaslepljuju učesnike u saobraćaju ili odvraćaju njihovu pažnju u meri koja može biti opasna za bezbednost saobraćaja.

IZUZETNO, UZ SAGLASNOST UPRAVLjAČA PUTA, NA NOSAČ SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE MOŽE SE POSTAVITI SREDSTVO ZA SNIMANjE SAOBRAĆAJA, POD USLOVOM DA NE ZAKLANjA ILI UMANjUJE UOČLjIVOST POSTOJEĆE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE.

2. Pešačka zona 

Član 160.

Pešačka zona je deo puta, ulice ili deo naselja po kome je dozvoljen isključivo saobraćaj pešaka KOJI JE PRVENSTVENO NAMENjEN SAOBRAĆAJU PEŠAKA.

Pešačka zona mora biti obeležena propisanom saobraćajnom signalizacijom.

U pešačkoj zoni, u određenom vremenskom periodu, nadležni organ opštine ili grada, može dozvoliti kretanje određenih vozila brzinom kretanja pešaka, tako da ne ugrožavaju pešake.  

5. Zona škole

Član 163.

Zona škole je deo puta ili ulice koja se nalazi u neposrednoj blizini škole, i kao takva obeležena je odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom.

Brzina kretanja vozila u zoni škole u naselju je ograničena do 30 km/h, a van naselja do 50 km/h, u vremenu od 7,00 do 21,00 sat, osim ako saobraćajnom znakom vreme zabrane nije drugačije određeno.

U zoni škole nadležni organ za saobraćaj naložiće upravljaču puta primenu posebnih tehničkih sredstava PREDUZIMANjE ODGOVARAJUĆIH MERA za zaštitu bezbednosti dece.

Upravljač puta dužan je da primeni posebna tehnička sredstva PREDUZME NALOŽENE MERE ZA ZAŠTITU BEZBEDNOSTI DECE.

Bliže propise vezane za utvrđivanje zone škole donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja na predlog UZ SAGLASNOST ministra prosvete. 

7. Tehnička sredstva za usporavanje saobraćaja 

Član 165.

Tehničkim sredstvima za usporavanje saobraćaja učesnicima u saobraćaju se fizički ograničava brzina kretanja vozila, odnosno dodatno se upozoravaju da brzina kojom se kreću nije bezbedna.

Tehnička sredstva za usporavanje saobraćaja su fizičke prepreke, vibracione i šušteće trake.

Tehnička sredstva za usporavanje saobraćaja moraju biti obeležena propisanom saobraćajnom signalizacijom.

Fizičke prepreke za usporavanje saobraćaja dozvoljeno je postavljati samo na opštinskim putevima I ULICAMA u naselju. Izuzetno, fizičke prepreke za usporavanje saobraćaja mogu se postavljati na državnim putevima u zonama škola, vrtića i drugih objekata pored kojih je radi bezbednosti svih učesnika u saobraćaju dodatno ograničena dozvoljena brzina u naselju.

Tehnička sredstva za usporavanje saobraćaja postavljaju se prema projektu na koji saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, odnosno organ lokalne samouprave nadležan za poslove saobraćaja.

Ministar nadležan za poslove saobraćaja donosi bliže propise o vrsti, izgledu, tehničkim karakteristikama i načinu postavljanja tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja na putu i posebnih tehničkih sredstava ODGOVARAJUĆIM MERAMA za zaštitu bezbednosti dece. 

Član 174.

Lice koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi ne sme uzimati alkoholna pića i/ili psihoaktivne supstance dok se ne izvrši uviđaj.

Ovlašćeno lice koji vrši uviđaj saobraćajne nezgode u kojoj ima poginulih, odnosno povređenih lica, odrediće da se neposrednim učesnicima saobraćajne nezgode uzme krv ili krv i urin radi utvrđivanja količine alkohola u krvi, odnosno prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu.

Prilikom vršenja uviđaja saobraćajne nezgode u kojoj nema poginulih, odnosno povređenih lica, službeno lice će vozače koji su učestvovali u saobraćajnoj nezgodi obavezno podvrgnuti ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, droga test i dr.). PRILIKOM VRŠENjA UVIĐAJA SAOBRAĆAJNE NEZGODE U KOJOJ NEMA POGINULIH LICA, OVLAŠĆENO LICE KOJE VRŠI UVIĐAJ ĆE NEPOSREDNE UČESNIKE SAOBRAĆAJNE NEZGODE OBAVEZNO PODVRGNUTI ISPITIVANjU POMOĆU ODGOVARAJUĆIH SREDSTAVA (ALKOMETAR, DROGA TEST I DR.).

AKO SE ISPITIVANjEM IZ STAVA 3. OVOG ČLANA UTVRDI PRISUSTVO ALKOHOLA, ODNOSNO PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI U ORGANIZMU KOD NEPOSREDNOG UČESNIKA SAOBRAĆAJNE NEZGODE U KOJOJ IMA POVREĐENIH LICA, ODNOSNO UKOLIKO SE ISPITIVANjE IZ STAVA 3. NE MOŽE IZVRŠITI KOD NEKOG OD UČESNIKA, OVLAŠĆENO LICE KOJE VRŠI UVIĐAJ ODREDIĆE DA SE TAKVOM UČESNIKU SAOBRAĆAJNE NEZGODE UZME UZORAK KRVI ILI UZORAK KRVI I URINA RADI UTVRĐIVANjA KOLIČINE ALKOHOLA U KRVI, ODNOSNO PRISUSTVA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI U ORGANIZMU.

Član 175.

Ukoliko su na vozilu koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi očigledno neispravni sklopovi ZNATNO OŠTEĆENI ILI NEISPRAVNI SISTEMI, SKLOPOVI I uređaji vozila bitni za bezbedno kretanje vozila, odnosno ukoliko vozilo nije u voznom stanju, ovlašćeno službeno lice će isključiti vozilo iz saobraćaja i oduzeti registarske tablice.

Ovlašćeno službeno lice će vozaču izdati potvrdu o privremeno oduzetim registarskim tablicama.

Isključenje vozila iz saobraćaja traje dok se nadležnom organu ne dostavi dokaz da je vozilo tehnički ispravno.

XI. VOZAČI

1. Uslovi za upravljanje vozilom

Član 178.

Motornim vozilom, odnosno skupom vozila može samostalno da upravlja vozač koji ispunjava propisane uslove i ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojim upravlja.

Imalac vozačke dozvole zemlje članice Evropske unije koji privremeno boravi u Republici Srbiji i državljanin Republike Srbije sa privremenim ili stalnim boravkom na teritoriji Evropske unije, sme na osnovu važeće vozačke dozvole koju je izdao nadležni organ zemlje članice Evropske unije da upravlja motornim vozilom na teritoriji Republike Srbije, u vreme njenog važenja.

Stranac koji privremeno boravi u Republici Srbiji ili državljanin Republike Srbije koji boravi ili prebiva u inostranstvu pa privremeno dođe u Republiku Srbiju, može upravljati vozilom na osnovu strane vozačke dozvole, odnosno međunarodne vozačke dozvole u vreme njenog važenja, pod uslovom reciprociteta za vreme svog privremenog boravka.

Stranac kome je odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji, osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, stranih trgovinskih, saobraćajnih, kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava i državljanin Republike Srbije koji se vrati iz inostranstva, odnosno dođe u Republiku Srbiju da u njoj stalno boravi, može, na osnovu strane vozačke dozvole, da upravlja motornim vozilom, odnosno skupom vozila za vreme od šest meseci od dana ulaska u Republiku Srbiju.

Izuzetno od odredbi st. 1, 2, 3. i 4. ovog člana vozač ne sme da upravlja vozilom u saobraćaju na putu:

1) kad mu je odlukom nadležnog organa zabranjeno upravljanje,

2) kada je isključen iz saobraćaja.

Teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova vodi registar o vozačima kojima su izdate vozačke dozvole.

MOTORNIM VOZILOM, ODNOSNO SKUPOM VOZILA SME SAMOSTALNO DA UPRAVLjA VOZAČ KOJI ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE I IMA VOZAČKU DOZVOLU ZA UPRAVLjANjE VOZILOM ONE KATEGORIJE KOJIM UPRAVLjA.

STRANAC KOJI PRIVREMENO BORAVI U REPUBLICI SRBIJI, NA OSNOVU VAŽEĆE PUTNE ISPRAVE, STRANE LIČNE KARTE ILI VIZE ILI DRŽAVLjANIN REPUBLIKE SRBIJE KOJI BORAVI ILI PREBIVA U INOSTRANSTVU PA PRIVREMENO DOĐE U REPUBLIKU SRBIJU, MOŽE UPRAVLjATI VOZILOM NA OSNOVU STRANE VOZAČKE DOZVOLE, ODNOSNO MEĐUNARODNE VOZAČKE DOZVOLE U VREME NjENOG VAŽENjA, POD USLOVOM RECIPROCITETA ZA VREME SVOG PRIVREMENOG BORAVKA. LICE IZ OVOG STAVA DUŽNO JE DA POSEDUJE DOKAZ O DUŽINI BORAVKA U KONTINUITETU NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE KADA UPRAVLjA VOZILOM U SAOBRAĆAJU, I DA ISTI PRUŽI NA UVID NA ZAHTEV OVLAŠĆENOG SLUŽBENOG LICA.

STRANA VOZAČKA DOZVOLA, ODNOSNO STRANA MEĐUNARODNA VOZAČKA DOZVOLA PRESTAJE DA VAŽI U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA REPUBLIKE SRBIJE PROTEKOM ROKA OD 12 MESECI RAČUNAJUĆI OD DANA KADA JE STRANCU ODOBREN PRIVREMENI BORAVAK U KONTINUITETU DUŽEM OD ŠEST MESECI ILI STALNO NASTANjENjE, OD DANA IZDAVANjA DIPLOMATSKE LIČNE KARTE, ODNOSNO OD DANA ULASKA DRŽAVLjANINA REPUBLIKE SRBIJE KOJI PRIVREMENO ILI STALNO BORAVI U INOSTRANSTVU NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

IZUZETNO OD ST. 1‒3. OVOG ČLANA, VOZAČ NE SME DA UPRAVLjA VOZILOM U SAOBRAĆAJU NA PUTU:

KADA MU JE ODLUKOM NADLEŽNOG ORGANA ZABRANjENO UPRAVLjANjE,

KADA JE ISKLjUČEN IZ SAOBRAĆAJA.

TERITORIJALNO NADLEŽNA ORGANIZACIONA JEDINICA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE VODI REGISTAR O VOZAČIMA KOJIMA SU IZDATE VOZAČKE DOZVOLE, U SKLADU SA PROPISOM O EVIDENCIJAMA I OBRADI PODATAKA U OBLASTI UNUTRAŠNjIH POSLOVA.

Član 179.

Vozačka dozvola će se izdati licu:

1) koje ispunjava starosne uslove,

2) koje ispunjava zdravstvene uslove,

3) koje ima prebivalište ili odobren privremeni boravak od najmanje 6 meseci u Republici Srbiji,

4) koje je položilo vozački ispit za vozača određene kategorije motornih vozila, odnosno skupa vozila,

5) koje je položilo ispit iz prve pomoći,

6) kome nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom, odnosno skupom vozila.

Izuzetno od odredbi stava 1. ovog člana, vozačka dozvola za upravljanje traktorom i radnom mašinom (kategorija f) i motokultivatorom (kategorija m) će se izdati i bez prilaganja dokaza iz stava 1. tačka 5) ovog član. IZUZETNO OD ODREDBI STAVA 1. OVOG ČLANA, LICU KOJEM JE IZDATA VOZAČKA DOZVOLA ZA UPRAVLjANjE MOTORNIM VOZILOM, OSIM TRAKTOROM, RADNOM MAŠINOM (KATEGORIJA F) I MOTOKULTIVATOROM (KATEGORIJA M), KAO I U SLUČAJU IZDAVANjA VOZAČKE DOZVOLE ZA UPRAVLjANjE TRAKTOROM I RADNOM MAŠINOM I MOTOKULTIVATOROM, VOZAČKA DOZVOLA ĆE SE IZDATI I BEZ PRILAGANjA DOKAZA IZ STAVA 1. TAČKA 5) OVOG ČLANA.

Licima iz člana 178. st. 3. i 4. ovog zakona će se izdati srpska vozačka dozvola na njihov zahtev bez polaganja vozačkog ispita i ispita iz prve pomoći, na osnovu strane vozačke dozvole (osim privremenih, probnih i sličnih vozačkih dozvola) kojoj nije istekao rok važenja, pod uslovima iz stava 1. tač. 1), 2), 3) i 6) ovog člana. od osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u republici srbiji, pod uslovima reciprociteta, neće se zahtevati dokaz iz stava 1. tačka 2) ovog člana. srpska vozačka dozvola ne može se izdati na osnovu međunarodne vozačke dozvole. na osnovu strane vozačke dozvole iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju kategoriju, odnosno vrstu motornih vozila je izdata ili da li joj je istekao rok važenja, može se izdati srpska vozačka dozvola samo ako podnosilac zahteva priloži ispravu iz koje se vidi kojim vozilima može da upravlja, odnosno da joj nije istekao rok važenja. STRANCU KOME JE ODOBREN BORAVAK OD NAJMANjE ŠEST MESECI ILI KOME JE IZDATA DOZVOLA ZA STALNO NASTANjENjE, OSOBLjU DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA I MISIJA STRANIH DRŽAVA I PREDSTAVNIŠTAVA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U REPUBLICI SRBIJI, STRANIH TRGOVINSKIH, SAOBRAĆAJNIH, KULTURNIH I DRUGIH PREDSTAVNIŠTAVA I STRANIH DOPISNIŠTAVA, KAO I DRŽAVLjANINU REPUBLIKE SRBIJE KOJI SE VRATI IZ INOSTRANSTVA, ODNOSNO DOĐE U REPUBLIKU SRBIJU DA U NjOJ STALNO BORAVI ĆE SE IZDATI SRPSKA VOZAČKA DOZVOLA NA NjIHOV ZAHTEV BEZ POLAGANjA VOZAČKOG ISPITA I ISPITA IZ PRVE POMOĆI, NA OSNOVU STRANE VOZAČKE DOZVOLE (OSIM PRIVREMENIH, PROBNIH I SLIČNIH VOZAČKIH DOZVOLA) KOJOJ NIJE ISTEKAO ROK VAŽENjA, POD USLOVIMA IZ STAVA 1. TAČ. 1), 2), 3) I 6) OVOG ČLANA. OD OSOBLjA DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA I MISIJA STRANIH DRŽAVA I PREDSTAVNIŠTAVA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U REPUBLICI SRBIJI, POD USLOVIMA RECIPROCITETA, NEĆE SE ZAHTEVATI DOKAZ IZ STAVA 1. TAČKA 2) OVOG ČLANA. SRPSKA VOZAČKA DOZVOLA NE MOŽE SE IZDATI NA OSNOVU MEĐUNARODNE VOZAČKE DOZVOLE. NA OSNOVU STRANE VOZAČKE DOZVOLE IZ ČIJEG SE TEKSTA NE MOŽE ZAKLjUČITI ZA KOJU KATEGORIJU, ODNOSNO VRSTU MOTORNIH VOZILA JE IZDATA ILI DA LI JOJ JE ISTEKAO ROK VAŽENjA, MOŽE SE IZDATI SRPSKA VOZAČKA DOZVOLA SAMO AKO PODNOSILAC ZAHTEVA PRILOŽI ISPRAVU IZ KOJE SE VIDI KOJIM VOZILIMA MOŽE DA UPRAVLjA, ODNOSNO DA JOJ NIJE ISTEKAO ROK VAŽENjA.

Bliže zdravstvene uslove koje moraju da ispunjavaju vozači određenih kategorija motornih vozila propisuje ministar nadležan za poslove zdravlja.

2. Starosni uslovi za dobijanje vozačke dozvole 

Član 180.

Vozačku dozvolu, ODNOSNO, U PROPISANIM SLUČAJEVIMA, PROBNU VOZAČKU DOZVOLU može dobiti lice koje je navršilo:

1) 15 godina za kategoriju M,

2) 16 godina za kategoriju F,

3) 16 godina za kategorije AM i A1,

3A) 17 GODINA ZA KATEGORIJU B,

4) 18 godina za kategoriju A2,

5) 18 godina za kategorije B, B1 i BE,

6) 18 godina za kategorije C1 i C1E,

7) 21 godinu za kategorije BE, C, CE, D1, D1E,

8) 24 godine za kategorije D i DE,

9) 24 godine za kategoriju A, osim za lica koja vozačku dozvolu za kategoriju A2 poseduju najmanje dve godine.

Izuzetno od odredbi iz stava 1. ovog člana učenik srednje škole koji se obrazuje za zanimanje OBRAZOVNI PROFIL vozač motornih vozilamora imati navršenih 18 godina života za dobijanje vozačke dozvole kategorije C i SE.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, vozačku dozvolu za kategoriju C može dobiti lice koje navrši 18 godina, a za kategoriju D lice koje navrši 21 godinu ako upravlja vozilom koje koriste vozila vatrogasne službe i vozila za očuvanje javnog reda i mira, odnosno odbrane.

3. PROBNA VOZAČKA DOZVOLA

ČLAN 182.

Licu koje ispunjava sve uslove za upravljanje vozilom B kategorije, a nije navršilo 18 godina života izdaće se probna vozačka dozvola kad navrši 17 godina, sa rokom važenja od jedne godine.

Probna vozačka dozvola se može koristi samo u Republici Srbiji.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu B kategorije ne sme da započne i upravlja vozilom bez nadzora lica u vozilu koje ima vozačku dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje pet godina.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da upravlja motornim vozilom u periodu od 23,00 do 5,00 sati, koristi telefon i druga sredstva za komunikaciju za vreme vožnje.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu se ne sme kretati brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće.

Lice koje vrši nadzor dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način i u skladu sa propisima.

Motorno vozilo, kojim upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom „R”, koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.

Probna vozačka dozvola će se izdati i licu koje je navršilo 18 godina, koje prvi put stiče pravo na upravljanje motornim vozilima „B” kategorije. Na ovo lice primenjuju se odredbe propisane u st. 2, 4, 5. i 7. ovog člana.

Probna vozačka dozvola za lica iz stava 8. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od jedne godine.

Ministar nadležan za poslove saobraćaja propisaće posebne uslove o izgledu, tehničkim karakteristikama i načinu postavljanja posebne oznake iz stava 9. ovog člana.

PROBNA VOZAČKA DOZVOLA IZDAJE SE LICU KOJE PRVI PUT POLOŽI VOZAČKI ISPIT ZA UPRAVLjANjE MOTORNIM VOZILIMA KATEGORIJA A1, A2, A, V1 I V SA ROKOM VAŽENjA:

1) DVE GODINE – LICIMA KOJA SU POLOŽILA VOZAČKI ISPIT SA NAVRŠENIH 19 GODINA ŽIVOTA,

2) DO NAVRŠENE 21. GODINE ŽIVOTA ‒ LICIMA KOJA SU POLOŽILA VOZAČKI ISPIT PRE NAVRŠENE 19. GODINE ŽIVOTA.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, UČENICIMA SREDNjIH STRUČNIH ŠKOLA, KOJI SE OBRAZUJU ZA OBRAZOVNI PROFIL VOZAČ MOTORNIH VOZILA I KOJI SU POLOŽILI VOZAČKI ISPIT ZA UPRAVLjANjE VOZILIMA C I CE KATEGORIJE, PROBNA VOZAČKA DOZVOLA ZA UPRAVLjANjE VOZILOM KATEGORIJE B IZDAJE SE SA ROKOM VAŽENjA OD JEDNE GODINE.

AKO LICE NAKON ISTEKA ROKA VAŽENjA PROBNE VOZAČKE DOZVOLE POLOŽI ISPIT ZA VOZAČA VOZILA JEDNE OD OSTALIH KATEGORIJA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, IZDAĆE MU SE VOZAČKA DOZVOLA U SKLADU SA ODREDBAMA ČLANA 179. OVOG ZAKONA.

AKO LICE SA PROBNOM VOZAČKOM DOZVOLOM POLOŽI ISPIT ZA VOZAČA VOZILA JEDNE OD OSTALIH KATEGORIJA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, PROBNA VOZAČKA DOZVOLA ZA NOVOSTEČENU KATEGORIJU VAŽIĆE DO DATUMA VAŽENjA PROBNE VOZAČKE DOZVOLE KOJA JE PRVO IZDATA.

VOZAČ KOJI IMA PROBNU VOZAČKU DOZVOLU NE SME DA:

UPRAVLjA VOZILOM BRZINOM VEĆOM OD:

NA AUTOPUTU 110 KM/H

NA MOTOPUTU 90 KM/H

NA OSTALIM PUTEVIMA BRZINOM VEĆOM OD 90% OD BRZINE KOJA JE DOZVOLjENA NA DELU PUTA KOJIM SE KREĆE,

OTPOČNE I UPRAVLjA MOTORNIM VOZILOM UKOLIKO IMA U ORGANIZMU ALKOHOLA ODNOSNO PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI,

UPRAVLjA MOTORNIM VOZILOM U PERIODU OD 23,00 DO 06,00 ČASOVA,

ZA VREME VOŽNjE KORISTI TELEFON, ODNOSNO DRUGE UREĐAJE ZA KOMUNIKACIJU, ODNOSNO OPREMU KOJA OMOGUĆAVA TELEFONIRANjE BEZ ANGAŽOVANjA RUKU,

UPRAVLjA VOZILOM KATEGORIJE V ČIJA SNAGA MOTORA PRELAZI 80 KW.

VOZAČ KOJI IMA PROBNU VOZAČKU DOZVOLU ZA UPRAVLjANjE VOZILOM KATEGORIJE B, DOK NE NAVRŠI 18 GODINA ŽIVOTA, NE SME DA UPRAVLjA VOZILOM BEZ NADZORA LICA KOJE SE NALAZI U TOM VOZILU I KOJE IMA VAŽEĆU VOZAČKU DOZVOLU ZA UPRAVLjANjE VOZILOM KATEGORIJE B U TRAJANjU OD NAJMANjE PET GODINA.

VOZAČ IZ STAVA 6. OVOG ČLANA MOŽE PREVOZITI NAJVIŠE TRI LICA, UKLjUČUJUĆI I LICE KOJE VRŠI NADZOR.

LICE KOJE VRŠI NADZOR IZ STAVA 6. OVOG ČLANA DUŽNO JE DA SE STARA DA VOZAČ VOZILOM UPRAVLjA NA BEZBEDAN NAČIN I U SKLADU SA PROPISIMA.

MOTORNO VOZILO, KOJIM UPRAVLjA VOZAČ KOJI IMA PROBNU VOZAČKU DOZVOLU, MORA BITI OZNAČENO POSEBNOM OZNAKOM „P”, KOJA MORA BITI NA VIDLjIVOM MESTU SA PREDNjE I ZADNjE STRANE VOZILA.

MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA PROPISUJE POSEBNE USLOVE O IZGLEDU, TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA I NAČINU POSTAVLjANjA POSEBNE OZNAKE IZ STAVA 9. OVOG ČLANA. 

4. Izdavanje vozačke dozvole

Član 183.

Vozačku dozvolu i probnu vozačku dozvolu, izdaje teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova na čijem području lice kome se izdaje dozvola ima prebivalište, a licu koje zbog zaposlenja, studiranja ili drugih opravdanih razloga boravi van mesta prebivališta duže od tri meseca, kao i strancu kome je odobren privremen boravak duži od tri meseca OD NAJMANjE ŠEST MESECI, može izdati nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova na čijem području lice ima boravište.

Niko ne može u isto vreme koristiti dve vozačke dozvole izdate od strane dve države. NIKO NE MOŽE U ISTO VREME KORISTITI DVE ILI VIŠE VOZAČKIH DOZVOLA IZDATIH OD STRANE DVE DRŽAVE. UKOLIKO VOZAČ POSEDUJE VAŽEĆU SRPSKU VOZAČKU DOZVOLU I INOSTRANU VOZAČKU DOZVOLU KOJA NIJE IZDATA PO OSNOVU ZAMENE ZA SRPSKU VOZAČKU DOZVOLU, DUŽAN JE DA KORISTI SRPSKU VOZAČKU DOZVOLU KADA UPRAVLjA VOZILOM U SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE.

Vozač ne sme koristiti obrazac vozačke dozvole čiji je nestanak prijavio nadležnom organu.

Ministar unutrašnjih poslova, U SKLADU SA PROPISOM O EVIDENCIJAMA I OBRADI PODATAKA U OBLASTI UNUTRAŠNjIH POSLOVA, bliže će propisati postupak izdavanja, izgled, sadržinu, karakteristike obrasca vozačke dozvole i probne vozačke dozvole i način vođenja evidencija o vozačima kojima su izdate te dozvole.

Vozač motornog vozila koji promeni prebivalište, ODNOSNO BORAVIŠTE obavezan je da se, u roku od 30 dana od dana promene prebivališta, ODNOSNO BORAVIŠTA, prijavi organu unutrašnjih poslova na teritoriji na kojoj ima novo prebivalište, ODNOSNO BORAVIŠTE, radi upisa u evidenciju vozača.

Član 184.

Kada upravlja motornim vozilom, odnosno skupom vozila vozač mora imati kod sebe vozačku, odnosno probnu dozvolu i dužan je da, na zahtev ovlašćenog lica, dozvolu da na uvid.

Vozač je dužan da prilikom upravljanja vozilom na putu koristi pomagala koja su upisana u vozačku, odnosno probnu dozvolu.

KADA UPRAVLjA TURISTIČKIM VOZOM, ODNOSNO TRAMVAJEM, VOZAČ MORA IMATI KOD SEBE POSEBNU DOZVOLU ZA UPRAVLjANjE TURISTIČKIM VOZOM, ODNOSNO TRAMVAJEM I DUŽAN JE DA NA ZAHTEV OVLAŠĆENOG LICA, DOZVOLU DA NA UVID.

Član 185.

Vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima izdaje se na rok od 10 godina, a licima starijim od 65 godina života – na rok važenja do najviše pet godina, prema nalazu i mišljenju datom u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti. VOZAČKA DOZVOLA KATEGORIJE C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 I D1E IZDAJE SE NA ROK OD PET GODINA.

Licima iz stava 1. ovog člana koja u vreme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina života vozačka dozvola izdaje se sa rokom važenja do navršene 65. godine života.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, vozačka dozvola se može izdati na kraće vreme, na osnovu nalaza i mišljenja u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti za vozača.

Licima kojima je istekao rok važenja vozačke dozvole izdaće se nova vozačka dozvola uz prilaganje fotografije ne starije od šest meseci.

Lica kojima je po lekarskom nalazu i mišljenju vozačka dozvola izdata na kraći rok od propisanog u stavu 1. ovog člana, kao i lica starija od 65 godina, prilažu i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti.

U nalazu i mišljenju datom u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti za vozača može se odrediti da je neophodno da vozač koristi određena pomagala prilikom upravljanja vozilom.

Nadležni organ će obavezu korišćenja pomagala iz stava 6. ovog člana upisati u vozačku, odnosno probnu vozačku dozvolu.

Član 186.

Vozaču kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom izdaće se na njegov zahtev međunarodna vozačka dozvola.

U međunarodnu vozačku dozvolu mora biti upisano svako važeće ograničenje i mera zabrane upravljanja motornim vozilom.

Međunarodna vozačka dozvola izdata u Republici Srbiji ne sme se koristiti za upravljanje motornim vozilima na teritoriji Republike Srbije.

Međunarodnu vozačku dozvolu izdaje pravno lice kome je to povereno na osnovu posebnog zakona.

Pravno lice iz stava 4. 3. ovog člana dužno je da poslove izdavanja međunarodnih vozačkih dozvola vrši savesno i na propisan način.

Bliže propise o postupku i načinu izdavanja i vođenju evidencija izdatih međunarodnih vozačkih dozvola propisuje ministar unutrašnjih poslova.

5. Psihofizički uslovi za upravljanje vozilom 

Član 187.

Vozač koji je nesposoban za bezbedno upravljanje vozilom, odnosno u tolikoj meri umoran, odnosno bolestan ili je u takvom psihičkom stanju da nije sposoban da bezbedno upravlja vozilom, ne sme da upravlja vozilom u saobraćaju.

Vozač ne sme da upravlja vozilom u saobraćaju na putu niti da počne da upravlja vozilom ako je pod dejstvom alkohola i /ili psihoaktivnih supstanci.

Pod dejstvom alkohola je vozač, odnosno lice za koje se analizom odgovarajućeg uzorka krvi utvrdi sadržaj alkohola veći od 0,30 mg/ml 0,20 MG/ML ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvrđeno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za merenje alkoholisanosti (alkometrom i dr.), što odgovara sadržini alkohola u krvi većoj od 0,30 mg/ml 0,20 MG/ML.

Izuzetno od odredbi stava 3. ovog člana kada učestvuje u saobraćaju ne sme da ima u organizmu psihoaktivnih supstanci ili alkohola ili da pokazuje znake poremećaja, koje su posledica konzumiranja alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci:

1) vozač motornog vozila koje je registrovano za prevoz više od osam lica, osim vozača, odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg,

2) vozač motornog vozila koji obavlja javni prevoz lica, odnosno stvari,

3) vozač vozila kojim se prevoze opasne materije, odnosno vrši vanredni prevoz,

4) vozač vozila kategorije A1, A2, AM i A,

5) instruktor vožnje, KADA OBAVLjA PRAKTIČNU OBUKU KANDIDATA ZA VOZAČE,

6) kandidat za vozača tokom praktične obuke i polaganja praktičnog dela vozačkog ispita,

7) vozač sa probnom vozačkom dozvolom,

8) lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom,

9) ispitivač na praktičnom delu vozačkogispita ISPITU,

10) vozač vozila sa pravom prvenstva prolaza i vozač vozila pod pratnjom.

Prema utvrđenom sadržaju alkohola u krvi stepeni alkoholisanosti vozača, instruktora vožnje i kandidata za vozača su:

1) do 0,30 mg/ml – blaga alkoholisanost,

2) više od 0,30 mg/ml do 0,50 mg/ml – umerena alkoholisanost,

3) više od 0,50 mg/ml do 1,20 mg/ml – srednja alkoholisanost,

4) više od 1,20 mg/ml do 1,60 mg/ml – teška alkoholisanost,

5) više od 1,60 mg/ml do 2,00 mg/ml – veoma teška alkoholisanost,

6) više od 2,00 mg/ml – potpuna alkoholisanost.

1) DO 0,20 MG/ML – BLAGA ALKOHOLISANOST,

2) VIŠE OD 0,20 MG/ML DO 0,50 MG/ML – UMERENA ALKOHOLISANOST,

3) VIŠE OD 0,50 MG/ML DO 0,80 MG/ML – SREDNjA ALKOHOLISANOST,

4) VIŠE OD 0,80 MG/ML DO 1,20 MG/ML – VISOKA ALKOHOLISANOST,

5) VIŠE OD 1,20 MG/ML DO 1,60 MG/ML – TEŠKA ALKOHOLISANOST,

6) VIŠE OD 1,60 MG/ML DO 2,00 MG/ML – VEOMA TEŠKA ALKOHOLISANOST,

7) VIŠE OD 2,00 MG/ML – POTPUNA ALKOHOLISANOST.

Pod dejstvom psihoaktivnih supstanci je lice za koje se ispitivanjem pomoću odgovarajućih sredstava i metoda (test za utvrđivanje prisustva psihoaktivnih supstanci i dr.) utvrdi prisustvo ovih supstanci u organizmu.

Vozač je nesposoban za bezbedno upravljanje vozilom kada se stručnim pregledom utvrdi da je u tolikoj meri umoran, bolestan ili je u takvom psihofizičkom stanju da nije sposoban da bezbedno upravlja vozilom.

Smatraće se da vozač upravlja vozilom u saobraćaju kada je pokrenuo vozilo sa mesta na putu.

Odredbe ovog člana primenjuju se i na vozače tramvaja.

7. Vozačke dozvole za kategorije motornih vozila 

Član 195.

Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim vozilima, odnosno skupovima vozila sledećih kategorija:

1) AM – Mopedi, laki tricikli ili laki četvorocikli,

2) A1 – Motocikli čija radna zapremina motora nije veća 125 cm³ i snage motora do 11 kW čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,1 kW/kg i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW,

3) A2 – Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg,

4) A – Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW,

5) B1 – Teški četvorocikli,

6) B – Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F i M, čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača,

7) BE – Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji V, najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg, a nije veća od 3.500 kg,

8) C1 – Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F, M, V, D i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, a nije veća od 7.500 kg,

9) C1E – Skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750 kg i najveća dozvoljena masa skupa ne prelazi 12.000 kg, kao i skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju V, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3.500 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg,

10) C – Motorna vozila, osim kategorije A, A1, A2, AM, F, M, V, D i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg,

11) CE – Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg,

12) D1 – Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od osam, a najviše 16 sedišta i čija maksimalna dužina ne prelazi osam metara,

13) D1E – Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg,

14) D – Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od osam sedišta,

15) DE – Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg,

16) F – Traktori sa ili bez priključnih vozila i radne mašine,

17) M – Motokultivator.

Vozač vozila kategorije C1E, CE, D1E ili DE može da upravlja skupom vozila kategorije BE.

Vozač vozila kategorije CE može da upravlja skupom vozila kategorije DE, ukoliko ima kategoriju D.

Vozač vozila kategorije CE može da upravlja skupom vozila kategorije C1E, odnosno vozač kategorije DE kategorijom D1E.

Vozač vozila B kategorije ima pravo da upravlja i lakim triciklima i lakim četvorociklima, teškim triciklima čija snaga motora nije veća od 15 kW i teškim četvorociklima, kao i teškim triciklima čija snaga motora je veća od 15 kW kada napuni 21 godinu.

Vozač vozila V1 kategorije ima pravo da upravlja i lakim triciklima, teškim triciklima čija snaga motora nije veća od 15 kW, lakim i teškim četvorociklima.

Traktorom i radnom mašinom može upravljati samo vozač koji ima vozačku dozvolu za vozila kategorije F.

Vozač vozila kategorije A2 može da upravlja vozilom kategorije A1 I KATEGORIJE AM, A VOZAČ VOZILA KATEGORIJE A1 MOŽE DA UPRAVLjA VOZILOM KATEGORIJE AM.

Vozač vozila kategorije A, može da upravlja vozilom kategorije A1, A2 i AM, vozač vozila kategorije C može da upravlja vozilom C1 kategorije, vozač vozila kategorije B može da upravlja vozilom V1 kategorije i vozač vozila kategorije D može da upravlja vozilom D1 kategorije.

Vozači kategorija B, C, C1, D i D1 mogu da upravljaju tim vozilima i kada im je pridodato priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg.

Motokultivatorom može upravljati vozač koji ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom bilo koje kategorije.

U VOZAČKU DOZVOLU UPISUJU SE SVE KATEGORIJE VOZILA KOJIMA VOZAČ IMA PRAVO DA UPRAVLjA PREMA ODREDBAMA OVOGA ČLANA.

8. Oduzimanje vozačke dozvole 

Član 197.

Vozač je dužan da vozilom u saobraćaju upravlja savesno i na propisan način.

Teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova koja vozača vodi u evidenciji oduzeće vozačku dozvolu vozaču koji vozilom ne upravlja savesno i na propisan način.

Smatra se da vozač ne upravlja vozilom savesno i na propisan način ako je ispunjen najmanje jedan od uslova:

1) ima 18 ili više kaznenih poena,

2) ukoliko je pravnosnažnom presudom osuđen za krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, koje za posledicu ima smrt lica,

3) ukoliko je više od jednom u roku od pet godina pravnosnažno osuđen za krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, koje za posledicu ima teške telesne povrede drugog lica,

4) ukoliko je više od jednom u roku od tri godine pravnosnažno osuđen za krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, koje za posledicu ima telesne povrede drugog lica ili imovinsku štetu.

Izuzetno od odredbi stava 3. tačka 1) ovog člana vozač koji ima probnu vozačku dozvolu smatraće se da ne upravlja vozilom savesno i na propisan način ako ima 9 ili više kaznenih poena.

Kazneni poeni koji su vozaču izrečeni za vreme posedovanja probne vozačke dozvole važe i nakon sticanja vozačke dozvole do njihovog brisanja u skladu sa odredbama ovog zakona.

Žalba na rešenje iz stava 2. ovog člana ne odlaže izvršenje.

Organ nadležan za vođenje prekršajnog postupka (u daljem tekstu: organ za prekršaje) donosilac pravnosnažnog rešenja kojim se izriču kazneni poeni obavezan je da isto dostavi podnosiocu zahteva odmah, a najkasnije u roku od 15 dana. PREKRŠAJNI SUD, DONOSILAC PRAVNOSNAŽNE PRESUDE KOJOM SE IZRIČU KAZNENI POENI, OBAVEZAN JE DA ISTU DOSTAVI PODNOSIOCU ZAHTEVA ODMAH, A NAJKASNIJE U ROKU OD 15 DANA.

Ministar unutrašnjih poslova bliže će propisati način vođenja evidencija o kaznenim poenima vozača i oduzimanju vozačkih dozvola.

Član 198.

Vozaču koji izvrši određeni prekršaj iz ovog zakona izriču se, odlukom kojom je kažnjen, kazneni poeni u skladu sa ovim zakonom.

Kaznene poene evidentira teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova koja vodi vozača u evidenciji na osnovu pravnosnažne odluke o kažnjavanju.

Kazneni poeni se brišu nakon isteka 24 meseca od dana pravnosnažnosti odluke o prekršaju.

KAZNENI POENI KOJI SU IZREČENI VOZAČU SA PROBNOM VOZAČKOM DOZVOLOM PRENEĆE SE U EVIDENCIJU KAZNENIH POENA VOZAČA NAKON ISTEKA ROKA VAŽENjA PROBNE VOZAČKE DOZVOLE, AKO NIJE ISTEKAO ROK IZ STAVA 3. OVOG ČLANA.

Za vreme dok se vozač nalazi na izdržavanju kazne zatvora zbog učinjenih prekršaja iz ovog zakona, kao i kazne zatvora zbog učinjenih krivičnih dela navedenih u članu 197. stav 3. tač. 2), 3) i 4) ovog zakona, kao i trajanja izrečene zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom, ne teče predviđeni rok za brisanje kaznenih poena iz stava 3. ovog člana.

Uvid u evidenciju kaznenih poena imaju samo policijski službenici koji rade na poslovima oduzimanja vozačke dozvole u slučaju iz člana 197. ovog zakona.

Na pisani zahtev vozaču će se, u roku od najviše sedam dana, dati obaveštenje o stanju broja kaznenih poena koje taj vozač ima u trenutku podnošenja zahteva. Izuzetno ovi podaci se mogu dati roditelju, usvojiocu, odnosno staratelju maloletnika, kao i organu socijalnog staranja.

Troškove izdavanja obaveštenja snosi vozač podnosilac zahteva. 

9. IZRICANjE I izvršenje mera zabrane upravljanja

Član 201.

ZA PREKRŠAJE ZA KOJE JE OVIM ZAKONOM PROPISANO IZRICANjE ZAŠTITNE MERE ZABRANE UPRAVLjANjA MOTORNIM VOZILOM ISTA ĆE SE IZREĆI LICU KOJE SE NALAZI U EVIDENCIJI VOZAČA REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO LICU KOJE POSEDUJE STRANU VOZAČKU DOZVOLU, ZA KATEGORIJU VOZILA KOJIM JE UPRAVLjAO PRILIKOM IZVRŠENjA PREKRŠAJA.

Zaštitnu meru, odnosno meru bezbednosti izvršava teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova koja vodi vozača u evidenciji, odnosno na čijem području ima prebivalište vozač koji nije upisan u registar vozača.

Meru iz stava 1. ovog člana izrečenu licu koje ima stranu vozačku dozvolu izvršava teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova na čijem je području sedište organa, odnosno suda koji je meru izrekao.

Član 202.

Vreme trajanja zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom teče od dana kada je teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova meru izvršila.

Vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava se u vreme trajanja mere iz stava 1. ovog člana.

Zaštitna mera, odnosno mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom smatra se izvršenom kada teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, na osnovu pravnosnažne odluke organa, odnosno suda koji je meru izrekao, to vozaču saopšti u pisanoj formi i taj podatak evidentira u registar vozača, odnosno registar stranih vozača kojima je izrečena zaštitna mera, odnosno mera bezbednosti.Zaštitna mera, odnosno mera bezbednosti počinje da teče od dana kad je vozaču saopštena. ZAŠTITNA MERA, ODNOSNO MERA BEZBEDNOSTI ZABRANE UPRAVLjANjA MOTORNIM VOZILOM SMATRA SE IZVRŠENOM KADA TO TERITORIJALNO NADLEŽNA ORGANIZACIONA JEDINICA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE, NA OSNOVU PRAVNOSNAŽNE ODLUKE SUDA KOJI JE MERU IZREKAO, VOZAČU SAOPŠTI U PISANOJ FORMI I TAJ PODATAK EVIDENTIRA U REGISTAR VOZAČA, ODNOSNO REGISTAR STRANIH VOZAČA KOJIMA JE IZREČENA ZAŠTITNA MERA, ODNOSNO MERA BEZBEDNOSTI. DOSTAVLjANjE SAOPŠTENjA VRŠI SE U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU.

Izuzetno, ukoliko postoje opravdani razlozi, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova može, vozaču kome je izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najviše šest meseci, odrediti da ova mera počne da teče najkasnije u roku od 30 dana od dana kada mu je saopštena.

Ministar unutrašnjih poslova propisaće način i postupak izvršenja ovih mera, vođenje evidencija, kao i izgled obrasca kojim se vozač u pisanoj formi obaveštava o vremenu trajanja izrečene mere.

O izvršenim merama iz ovog člana za lica koja imaju stranu vozačku dozvolu, ministarstvo unutrašnjih poslova treba da, bez odlaganja, obavesti državu čiji je organ izdao stranu vozačku dozvolu. O IZVRŠENIM MERAMA IZ OVOG ČLANA KOJE SU IZREČENE LICIMA KOJA IMAJU STRANU VOZAČKU DOZVOLU ZBOG TEŽIH PREKRŠAJA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA ILI DRUGIH PREKRŠAJA PROPISANIH OVIM ZAKONOM, U TRAJANjU OD ŠEST MESECI ILI DUŽE, MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE ĆE, BEZ ODLAGANjA, OBAVESTITI DRŽAVU ČIJI JE ORGAN IZDAO STRANU VOZAČKU DOZVOLU. 

10. Lica kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje,

odnosno koja obavljaju javni prevoz – profesionalni vozači 

Član 203.

Vozač motornog vozila, odnosno skupa vozila kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, odnosno koji obavlja javni prevoz, da bi obavljao poslove tog zanimanja, mora posedovati licencu za obavljanje poslova profesionalnog vozača (sertifikat o profesionalnojkompetentnosti – Cercificateof Professional Competence – CPC, u daljem tekstu: CPC).

Licenca iz stava 1. ovog člana može biti nacionalna, koja važi za teritoriju Republike Srbije i međunarodna, koja važi u međunarodnom prevozu.

Odredbe iz stava 1. ovog člana odnose se na vozače koji upravljaju vozilima kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE iD1E.

Licencu iz stava 1. ovog člana izdaje Agencija i vodi evidencije o izdatim dozvolama.

Licenca iz stava 1. ovog člana se može izdati vozaču koji ispunjava sledeće uslove:

1) da ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilima kategorija navedenih u stavu 2. ovog člana,

2) da je završio propisanu obuku,

3) da je položio stručni ispit iz provere znanja.

Izuzetno od uslova propisanih u stavu 5. ovog člana, lica koja su obavljala ili stekla pravo da obavljaju poslove vozača kojima je to osnovno zanimanje do dana stupanja na snagu ovog zakona, mogu obavljati poslove profesionalnog vozača (CPC) bez licence najduže pet godina. Vozaču iz ovog stava koji u navedenom roku podnese zahtev za dobijanje licence ista će biti izdata ukoliko ispunjava uslove iz stava 5. tač. 1) i 3) ovog člana.

Licenca iz stava 1. ovog člana ima rok važenja od pet godina.

Licenca iz stava 1. ovog člana obnoviće se vozaču ako je prisustvovao obaveznim seminarima unapređenja znanja.

Privredno društvo i drugo pravno lice, odnosno preduzetnik, dužni su da obezbede da poslove vozača koji upravljaju vozilima kategorija navedenih u stavu 2. ovog člana, kojima je to osnovno zanimanje, odnosno koji obavljaju javni prevoz, obavljaju vozači koji poseduju dozvolu za obavljanje poslova profesionalnog vozača (CPC).

Način utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje dozvola za obavljanje poslova profesionalnog vozača (CPC) u slučajevima iz stava 6. ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove saobraćaja, na predlog Agencije.

Agencija obavlja poslove iz stava 4. ovog člana kao poverene.

VOZAČ MOTORNOG VOZILA, ODNOSNO SKUPA VOZILA KOME JE UPRAVLjANjE VOZILOM OSNOVNO ZANIMANjE, KADA UPRAVLjA VOZILOM ODNOSNO SKUPOM VOZILA KATEGORIJE C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ILI D1E, MORA POSEDOVATI SERTIFIKAT O PROFESIONALNOJ KOMPETENTNOSTI ZA OBAVLjANjE POSLOVA PROFESIONALNOG VOZAČA (CERTIFICATE OF PROFESSIONAL COMPETENCE – CPC, U DALjEM TEKSTU: CPC), OSIM UKOLIKO UPRAVLjA:

VOJNIM VOZILIMA, VATROGASNIM ILI VOZILIMA POLICIJE,

VOZILIMA NAMENjENIM ZA MEDICINSKU POMOĆ,

VOZILIMA ČIJA KONSTRUKTIVNA BRZINA NE PRELAZI 45 KM/H,

VOZILIMA KOJA SE KORISTE U VANREDNIM SITUACIJAMA ILI AKCIJAMA SPASAVANjA,

VOZILIMA ČIJE SE KARAKTERISTIKE ISPITUJU NA PUTU U CILjU TEHNIČKOG RAZVOJA, POPRAVKE ILI ODRŽAVANjA, KAO I NOVIH ILI PREPRAVLjENIH VOZILA KOJA JOŠ NISU PUŠTENA U SAOBRAĆAJ,

VOZILIMA KOJA SE KORISTE ZA OBUKU LICA U CILjU STICANjA VOZAČKE DOZVOLE (KANDIDAT ZA VOZAČA) ILI CPC (KANDIDAT ZA PROFESIONALNOG VOZAČA),

VOZILIMA ČIJA NAJVEĆA DOZVOLjENA MASA NE PRELAZI 7,5 T, ODNOSNO KOJA OSIM SEDIŠTA ZA VOZAČE IMAJU VIŠE OD OSAM, A NAJVIŠE 16 SEDIŠTA, I ČIJA NAJVEĆA DUŽINA NE PRELAZI 8 M, ČIJI JE VLASNIK, ODNOSNO PRIMALAC LIZINGA, ODNOSNO ZAKUPAC FIZIČKO LICE, KAD VRŠI PREVOZ ZA SOPSTVENE POTREBE,

VOZILIMA KOJA PREVOZE MATERIJAL ILI OPREMU ZA UPOTREBU OD STRANE VOZAČA U SVRHU OBAVLjANjA NjEGOVOG OSNOVNOG ZANIMANjA, AKO MU OSNOVNO ZANIMANjE NIJE PROFESIONALNI VOZAČ.

SRS MOŽE BITI CPC KOJIM SE POTVRĐUJE POČETNA KVALIFIKACIJA (U DALjEM TEKSTU: POČETNI CPC) ILI CPC KOJIM SE POTVRĐUJE PERIODIČNA OBUKA (U DALjEM TEKSTU: PERIODIČNI CPC).

TOKOM OBAVLjANjA PREVOZA, VOZAČ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MORA KOD SEBE IMATI KVALIFIKACIONU KARTICU VOZAČA ILI UPISAN KÔD ZAJEDNICE «95» U VOZAČKU DOZVOLU.

IZDAVANjE KVALIFIKACIONE KARTICE VOZAČA ILI UPISIVANjE KÔDA ZAJEDNICE «95» U VOZAČKU DOZVOLU, VRŠI SE NA OSNOVU STEČENOG I VAŽEĆEG CPC. CPC I KVALIFIKACIONA KARTICA IMAJU ROK VAŽENjA OD PET GODINA.

CPC I KVALIFIKACIONU KARTICU IZDAJE I ODUZIMA AGENCIJA I VODI REGISTAR VOZAČA U ELEKTRONSKOM OBLIKU. SRS SE IZDAJE NA ZAŠTIĆENOM OBRASCU I SADRŽI PODATKE: IME I PREZIME, DATUM I MESTO ROĐENjA, DATUM IZDAVANjA I ROK VAŽENjA, BROJ/SERIJSKI SRS. KVALIFIKACIONA KARTICA IZDAJE SE NA ZAŠTIĆENOM OBRASCU I SADRŽI PODATKE: IME I PREZIME, DATUM I MESTO ROĐENjA, DATUM IZDAVANjA KARTICE, ROK VAŽENjA KARTICE, IZDAVALAC KARTICE, BROJ/SERIJSKI BROJ KARTICE, SVOJERUČNI POTPIS, PREBIVALIŠTE, KATEGORIJA VOZILA, FOTOGRAFIJA. ROK ČUVANjA EVIDENCIJA O IZDATIM SRS I KVALIFIKACIONIM KARTICAMA JE SEDAM GODINA.

VOZAČ KOJI STIČE POČETNI CPC, MORA DA ISPUNjAVA SLEDEĆE USLOVE:

DA IMA VOZAČKU DOZVOLU ZA UPRAVLjANjE VOZILIMA NEKE OD KATEGORIJA NAVEDENIH U STAVU 1. OVOG ČLANA,

DA JE ZAVRŠIO PROPISANU OBUKU,

DA JE POLOŽIO STRUČNI ISPIT.

IZUZETNO OD USLOVA PROPISANIH U STAVU 6. OVOG ČLANA, POČETNI CPC ĆE BITI IZDAT VOZAČIMA KOJI NAJKASNIJE U ROKU OD JEDNE GODINE OD DANA STUPANjA NA SNAGU PROPISA IZ STAVA 11. OVOG ČLANA, STEKNU PRAVO NA UPRAVLjANjE VOZILIMA NEKE OD KATEGORIJA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ILI VOZAČI KOJI VEĆ IMAJU PRAVO NA UPRAVLjANjE VOZILIMA NEKE OD KATEGORIJA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRE DANA STUPANjA NA SNAGU PROPISA IZ STAVA 11. OVOG ČLANA.

PERIODIČNI CPC ĆE BITI IZDAT VOZAČU KOJI JE PRISUSTVOVAO PERIODIČNOJ OBUCI NA OBAVEZNIM SEMINARIMA UNAPREĐENjA ZNANjA U TRAJANjU OD NAJMANjE 35 SATI U PERIODU OD PET GODINA PRE DOBIJANjA NAREDNOG SRS. PERIODIČNOJ OBUCI NA SEMINARIMA UNAPREĐENjA ZNANjA VOZAČ PRISUSTVUJE SVAKE GODINE NAJMANjE SEDAM ČASOVA.

IZUZETNO, AGENCIJA MOŽE OMOGUĆITI VOZAČU DA NE PRISUSTVUJE SVAKE GODINE OBAVEZNIM SEMINARIMA, PRI ČEMU PRE DOBIJANjA NAREDNOG SRS VOZAČ MORA PRISUSTVATI OBAVEZNIM SEMINARIMA UNAPREĐENjA ZNANjA UKUPNO 35 SATI.

PRIVREDNO DRUŠTVO I DRUGO PRAVNO LICE, ODNOSNO PREDUZETNIK, DUŽNI SU DA OBEZBEDE DA POSLOVE VOZAČA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KOJI UPRAVLjAJU VOZILIMA KATEGORIJA NAVEDENIH U STAVU 1. OVOG ČLANA, OBAVLjAJU VOZAČI KOJI POSEDUJU CPC I KVALIFIKACIONU KARTICU ILI POSEDUJU CPC I UPISAN KÔD ZAJEDNICE «95» U VOZAČKU DOZVOLU.

BLIŽE USLOVE O NAČINU STICANjA POČETNOG CPC I PERIODIČNOG SRS IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, UTVRĐIVANjA ISPUNjENOSTI USLOVA ZA IZDAVANjE POČETNOG CPC U SLUČAJEVIMA IZ STAVA 7. OVOG ČLANA, PROGRAM OBUKE I OBAVEZNIH SEMINARA UNAPREĐENjA ZNANjA, IZGLED OBRASCA CPC I KVALIFIKACIONE KARTICE, PROPISUJE MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA, NA PREDLOG AGENCIJE.

REGISTAR VOZAČA U ELEKTRONSKOM OBLIKU SADRŽI EVIDENCIJE O STRUČNOM ISPITU, IZDATIM I OBNOVLjENIM SRS I KVALIFIKACIONIM KARTICAMA.

REGISTAR VOZAČA SADRŽI PODATKE: REDNI BROJ, IME (IME JEDNOG RODITELjA), PREZIME I JMBG, DATUM I MESTO ROĐENjA, ADRESA STANOVANjA, PREBIVALIŠTE, DATUM I MESTO POLAGANjA STRUČNOG ISPITA, BROJ I DATUM IZDAVANjA UVERENjA O POLOŽENOM ISPITU, BROJ, KATEGORIJE I ROK VAŽENjA VOZAČKE DOZVOLE, BROJ/SERIJSKI BROJ SRS I KVALIFIKACIONE KARTICE, DATUM IZDAVANjA SRS I KVALIFIKACIONE KARTICE, RUBRIKU ZA NAPOMENU, SVOJERUČNI POTPIS, FOTOGRAFIJA, ELEKTRONSKA ADRESA, BROJ KONTAKT TELEFONA.

AGENCIJA OBAVLjA POSLOVE IZ STAVA 5. OVOG ČLANA KAO POVERENE.

Član 204.

Obuku za sticanje licence za obavljanje poslova profesionalnog vozača (CPC), organizaciju i sprovođenje seminara unapređenja znanja i polaganja ispita provere znanja stečenog na seminaru, vrši pravno lice koje dobije dozvolu ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja. Stručni ispit za sticanje licence za obavljanje poslova profesionalnog vozača (CPC) i izdavanje uverenja o položenom stručnom ispitu, obavlja Agencija.

Uverenje o položenom ispitu provere znanja stečenog na seminaru izdaje pravno lice kod kojeg je ispit položen.

Pravno lice iz člana 203. stav 1. ovog zakona dužno je da obuku, seminare i ispit iz provere znanja stečenog na seminaru, sprovodi i o tome vodi evidenciju, na propisan način.

Bliže uslove koje mora da ispunjava pravno lice iz stava 1. ovog člana, o programu obuke i seminara unapređenja znanja, načinu polaganja stručnog ispita i ispita provere znanja stečenog na seminaru, izgledu i sadržaju obrasca licence za obavljanje poslova profesionalnog vozača (CPC), uverenja o položenom stručnom ispitu i uverenja o položenom ispitu iz provere znanja stečenog na seminaru, propisaće ministar nadležan za poslove saobraćaja na predlog Agencije, uz pribavljeno mišljenje strukovnih udruženja prevoznika.

Srednje stručne škole koje obrazuju lica za zanimanje vozač motornog vozila moraju da ispunjavaju uslove iz stava 4. ovog člana i dužne su da u nastavne planove i programe ugrade najmanje sadržaj iz stava 4. ovog člana.

OBUKU ZA STICANjE POČETNOG CPC I PERIODIČNU OBUKU NA OBAVEZNIM SEMINARIMA UNAPREĐENjA ZNANjA ZA STICANjE PERIODIČNOG SRS VRŠI PRAVNO LICE KOJE ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE I KOJE ZA TO DOBIJE DOZVOLU AGENCIJE.

PRAVNO LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SPROVODI PERIODIČNU OBUKU NA OBAVEZNIM SEMINARIMA UNAPREĐENjA ZNANjA ZA STICANjE PERIODIČNOG SRS U SKLADU SA GODIŠNjIM NASTAVNIM PLANOVIMA NA KOJE SAGLASNOST DAJE AGENCIJA.

PRAVNO LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, DUŽNO JE DA OBUKU ZA STICANjE POČETNOG CPC I PERIODIČNU OBUKU NA OBAVEZNIM SEMINARIMA UNAPREĐENjA ZNANjA ZA STICANjE PERIODIČNOG SRS SPROVODI NA PROPISAN NAČIN I VODI REGISTAR OBUKE VOZAČA U ELEKTRONSKOM OBLIKU. ROK ČUVANjA EVIDENCIJE JE SEDAM GODINA.

AGENCIJA ODUZIMA DOZVOLU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRAVNOM LICU KOJE PRESTANE DA ISPUNjAVA NEKI OD PROPISANIH USLOVA ILI NE OBAVLjA OBUKU ZA STICANjE POČETNOG CPC I PERIODIČNU OBUKU NA OBAVEZNIM SEMINARIMA UNAPREĐENjA ZNANjA ZA STICANjE PERIODIČNOG SRS NA PROPISAN NAČIN.

UKOLIKO JE PRAVNOM LICU DO DATUMA PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA IZDAVANjE DOZVOLE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, DOZVOLA ODUZIMANA VIŠE OD DVA PUTA ZA POSLEDNjIH DESET GODINA, DOZVOLA SE NEĆE IZDATI.

NAKON SPROVEDENE OBUKE ZA STICANjE POČETNOG CPC ILI SPROVEDENE PERIODIČNE OBUKE NA OBAVEZNIM SEMINARIMA UNAPREĐENjA ZNANjA ZA STICANjE PERIODIČNOG SRS PRAVNO LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZDAJE POTVRDU O ZAVRŠENOJ OBUCI ZA STICANjE CPC KOJIM SE POTVRĐUJE POČETNA KVALIFIKACIJA ILI POTVRDU O ZAVRŠENOJ PERIODIČNOJ OBUCI NA OBAVEZNIM SEMINARIMA UNAPREĐENjA ZNANjA ZA STICANjE SRS KOJIM SE POTVRĐUJE PERIODIČNA OBUKA.

STRUČNI ISPIT ZA STICANjE POČETNOG CPC SPROVODI AGENCIJA.

BLIŽE USLOVE KOJE MORA DA ISPUNjAVA PRAVNO LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, USLOVE KOJE MORAJU DA ISPUNE IZVOĐAČI SADRŽAJA OBUKE I OBAVEZNIH SEMINARA UNAPREĐENjA ZNANjA, NAČIN POLAGANjA STRUČNOG ISPITA, USLOVE KOJE MORA DA ISPUNI ISPITNA KOMISIJA ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA I IZGLED POTVRDE O ZAVRŠENOJ OBUCI ZA STICANjE CPC KOJIM SE POTVRĐUJE POČETNA KVALIFIKACIJA ILI POTVRDE O ZAVRŠENOJ PERIODIČNOJ OBUCI NA OBAVEZNIM SEMINARIMA UNAPREĐENjA ZNANjA ZA STICANjE SRS KOJIM SE POTVRĐUJE PERIODIČNA OBUKA, NAČIN VOĐENjA OBUKE I NAČIN VOĐENjA EVIDENCIJA O OBUKAMA, PROPISAĆE MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA, NA PREDLOG AGENCIJE. POTVRDE IZ OVOG STAVA SADRŽE SLEDEĆE PODATKE: IME (IME JEDNOG RODITELjA), PREZIME I JMBG VOZAČA,  ADRESA I MESTO STANOVANjA, PREBIVALIŠTE, BROJ POTVRDE, DATUM I MESTO IZDAVANjA POTVRDE I POTPIS IZDAVAOCA POTVRDE.

SREDNjE STRUČNE ŠKOLE KOJE OBRAZUJU LICA ZA OBRAZOVNI PROFIL VOZAČ MOTORNOG VOZILA MORAJU DA ISPUNjAVAJU USLOVE IZ STAVA 8. OVOG ČLANA I DUŽNE SU DA U NASTAVNE PLANOVE I PROGRAME I ZAVRŠNI ISPIT ZA OBRAZOVNI PROFIL VOZAČ MOTORNOG VOZILA UGRADE NAJMANjE SADRŽAJ IZ STAVA 8. OVOG ČLANA.

LICU KOJE STEKNE DIPLOMU VOZAČA MOTORNIH VOZILA I U TOKU ŠKOLOVANjA ODSLUŠA SADRŽAJE IZ NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA I POLOŽI ZAVRŠNI ISPIT U SKLADU SA PRETHODNIM STAVOM, POČETNI SRS BIĆE IZDAT NA OSNOVU ŠKOLSKE DIPLOME.

AGENCIJA VODI REGISTAR PRAVNIH LICA U ELEKTRONSKOM OBLIKU KOJI SADRŽI PODATKE: POSLOVNO IME, MATIČNI BROJ, ADRESU SEDIŠTA, IME I PREZIME ODGOVORNOG LICA U PRAVNOM LICU, DATUM DOBIJANjA DOZVOLE, ELEKTRONSKA ADRESA (E-MAIL) I BROJ KONTAKT TELEFONA PRAVNOG LICA.

REGISTAR OBUKA VOZAČA SADRŽI EVIDENCIJE O OBAVEZNOJ OBUCI I OBAVEZNIM SEMINARIMA UNAPREĐENjA ZNANjA NA PERIODIČNOJ OBUCI.

REGISTAR OBUKE VOZAČA SADRŽI PODATKE: REDNI BROJ, IME (IME JEDNOG RODITELjA), PREZIME I JMBG VOZAČA, DATUM I MESTO ROĐENjA VOZAČA, ADRESA STANOVANjA, PREBIVALIŠTE, DATUM I MESTO POHAĐANjA OBAVEZNE OBUKE, VRSTA OBUKE, BROJ I DATUM IZDAVANjA POTVRDE O ZAVRŠENOJ OBAVEZNOJ OBUCI, BROJ I DATUM IZDAVANjA POTVRDE O ODSLUŠANOM OBAVEZNOM SEMINARU UNAPREĐENjA ZNANjA, IZDAVALAC POTVRDE, RUBRIKA ZA NAPOMENU, SVOJERUČNI POTPIS, FOTOGRAFIJA, ELEKTRONSKA ADRESA, BROJ KONTAKT TELEFONA VOZAČA, IME IZVOĐAČA SADRŽAJA OBUKE, (IME JEDNOG RODITELjA), PREZIME I JMBG IZVOĐAČA SADRŽAJA OBUKE, ELEKTRONSKA ADRESA I BROJ KONTAKT TELEFONA IZVOĐAČA NASTAVE.

11. Vozači tramvaja 

Član 205.

Tramvajem može upravljati vozač koji ima vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B” kategorije i posebnu dozvolu za upravljanje tramvajem koju izdaje Agencija.

Dozvolu za upravljanje tramvajem može steći lice koje je navršilo 21 godinu života, položilo ispit za upravljanje tramvajem, IMA SREDNjU STRUČNU SPREMU NAJMANjE TREĆEG STEPENA kao i da mu odlukom nadležnog organa nije izrečena mera zabrane upravljanja motornim vozilom.

Kada upravlja tramvajem vozač mora imati kod sebe posebnu dozvolu za upravljanje tramvajem i vozačku dozvolu i dužan je da je stavi na uvid ovlašćenom licu.

Agencija organizuje obuku za vozača tramvaja i organizuje i sprovodi ispit za vozače tramvaja.

Bliže propise o obuci, načinu sprovođenja ispita i vođenju evidencija donosi ministar unutrašnjih poslova na predlog Agencije.

Vozač tramvaja koji promeni prebivalište obavezan je da se u roku od 30 dana od dana promene prebivališta prijavi Agenciji, radi promene podataka.

Agencija obavlja poslove iz stava 1. ovog člana kao poverene.

Tramvajem ne sme upravljati vozač tramvaja kome je izrečena zaštitna mera zabrana upravljanja motornim vozilom, odnosno mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom, u vreme dok ta mera traje.

DOZVOLA ZA UPRAVLjANjE TRAMVAJEM IMA ROK VAŽENjA PET GODINA.

DOZVOLA ZA UPRAVLjANjE TRAMVAJEM IZDAJE SE NA ZAŠTIĆENOM OBRASCU I SADRŽI PODATKE: PREZIME, IME, DATUM I MESTO ROĐENjA, DATUM IZDAVANjA DOZVOLE, ROK VAŽENjA DOZVOLE, IZDAVALAC DOZVOLE, BROJ/SERIJSKI BROJ DOZVOLE, SVOJERUČNI POTPIS, PREBIVALIŠTE, FOTOGRAFIJA.

AGENCIJA VODI REGISTAR VOZAČA TRAMVAJA, U ELEKTRONSKOM OBLIKU, KOJI SADRŽI: REDNI BROJ, JMBG VOZAČA TRAMVAJA, IME (IME JEDNOG RODITELjA) PREZIME I PREBIVALIŠTE VOZAČA TRAMVAJA, DATUM I MESTO ROĐENjA VOZAČA TRAMVAJA, PODATKE O PRVOM IZDAVANjU DOZVOLE ZA UPRAVLjANjE TRAMVAJEM (VRSTA/IZDAVALAC JAVNE ISPRAVE, BROJ I DATUM IZDAVANjA, BROJ I DATUM IZDAVANjA POTVRDE O ZAVRŠENOJ OBUCI, DATUM I MESTO POLAGANjA ISPITA, BROJ I DATUM IZDAVANjA UVERENjA O POLOŽENOM ISPITU, BROJ, KATEGORIJE I ROK VAŽENjA VOZAČKE DOZVOLE, BROJ/SERIJSKI BROJ DOZVOLE ZA UPRAVLjANjE TRAMVAJEM I DATUM IZDAVANjA), PODATKE O PRODUŽENjU VAŽNOSTI DOZVOLE ZA UPRAVLjANjE TRAMVAJEM (REDNI BROJ, DATUM PODNOŠENjA ZAHTEVA, DATUM PRODUŽENjA VAŽNOSTI, SERIJSKI BROJ DOZVOLE I BROJ VOZAČKE DOZVOLE), PODATKE O ZAMENI DOZVOLE ZA UPRAVLjANjE TRAMVAJEM (REDNI BROJ, RAZLOG ZAMENE, DATUM ZAMENE, ROK VAŽENjA, SERIJSKI BROJ DOZVOLE I NAPOMENA) I RUBRIKU ZA NAPOMENU.

OBUKU ZA VOZAČA TRAMVAJA VRŠI PRAVNO LICE KOJE ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE I KOJE ZA TO DOBIJE DOZVOLU AGENCIJE.

AGENCIJA VODI REGISTAR PRAVNIH LICA U ELEKTRONSKOM OBLIKU KOJI SADRŽI PODATKE: POSLOVNO IME, MATIČNI BROJ, ADRESU SEDIŠTA, IME I PREZIME ODGOVORNOG LICA U PRAVNOM LICU, DATUM DOBIJANjA DOZVOLE, ELEKTRONSKU ADRESU (E-MAIL) I BROJ KONTAKT TELEFONA PRAVNOG LICA.

Član 207.

Osposobljavanje kandidata za vozače, može da obavlja samo privredno društvo ili srednja stručna škola u svojoj organizacionoj jedinici, koji ispunjavaju propisane uslove i koji za to dobiju dozvolu.

Dozvolom iz stava 1. ovog člana može se odrediti da se u pravnom licu iz stava 1. ovog člana može obavljati obuka kandidata za vozače samo pojedinih kategorija vozila.

Dozvolu iz stava 1. ovog člana izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Ukoliko privredno društvo obavlja druge delatnosti osim osposobljavanja kandidata za vozače, odnosno tu delatnost obavlja van sedišta, osniva ogranak privrednog društva u kojem se isključivo obavlja delatnost osposobljavanje kandidata za vozače, koji se u skladu sa propisima upisuje u registar privrednih društava.

Dozvolu iz stava 1. ovog člana ne može dobiti pravno lice nad kojim je otvoren postupak stečaja.

Ukoliko je pravnom licu koje vrši osposobljavanje kandidata za vozače, do datuma podnošenja zahteva za izdavanje dozvole, oduzimana dozvola više od dva puta za poslednjih 10 godina, dozvola se neće izdati.

Obrazovanje lica za zanimanje vozač motornog vozila, kao i učenika koji se za vozače obučavaju u okviru redovnog nastavnog plana i programa, vrše srednje stručne škole po propisima koje donosi ministar nadležan za obrazovanje. Program obrazovanja ovih lica mora obuhvatiti najmanje sadržaj programa utvrđenog u skladu sa ovim zakonom.

Program osposobljavanja pripadnika ministarstva nadležnog za poslove odbrane za vozače motornih vozila koje se obavlja u Vojsci Srbije mora obuhvatiti najmanje sadržaj programa utvrđenog u skladu sa ovim zakonom. Bliže propise o vaspitanju i obrazovanju vojnih lica za vozače motornih vozila donosi ministar nadležan za poslove odbrane.

Ministarstvo unutrašnjih poslova vodi registar privrednih društava, odnosno njihovih ogranaka, odnosno srednjih stručnih škola, za koje je izdalo dozvolu. Registar sadrži najmanje: broj upisa u registar, poslovno ime privrednog društva, odnosno ogranka, sedište privrednog društva, odnosno ogranka, kategorije za koje obavlja obuku, datum izdavanja dozvole i datum oduzimanja dozvole.

Ministar nadležan za unutrašnje poslove donosi bliže propise o načinu vođenja registra iz stava 9. ovog člana.

OSPOSOBLjAVANjE KANDIDATA ZA VOZAČE MOŽE DA OBAVLjA SAMO PRIVREDNO DRUŠTVO ILI SREDNjA STRUČNA ŠKOLA KOJA SE BAVI OBRAZOVANjEM UČENIKA ZA OBRAZOVNI PROFIL VOZAČ MOTORNIH VOZILA, KADA ISPUNI PROPISANE USLOVE I KADA ZA TO DOBIJE DOZVOLU.

DOZVOLOM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE SE ODREDITI DA SE U PRAVNOM LICU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE OBAVLjATI OBUKA KANDIDATA ZA VOZAČE SAMO POJEDINIH KATEGORIJA VOZILA.

DOZVOLU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZDAJE MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE.

AKO PRAVNO LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA OSPOSOBLjAVANjE KANDIDATA ZA VOZAČE OBAVLjA VAN TERITORIJE ORGANIZACIONE JEDINICE MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE (POLICIJSKE UPRAVE) NA KOJOJ SE NALAZI SEDIŠTE PRAVNOG LICA, MORA OSNOVATI OGRANAK, ODNOSNO DRUGU PROPISANU ORGANIZACIONU CELINU I ZA ISTI DOBITI DOZVOLU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

IZUZETNO OD ODREDABA STAVA 4. OVOG ČLANA:

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE MOŽE DOZVOLITI DA PRAVNO LICE PRAKTIČNI ISPIT SPROVODI NA TERITORIJI NASELjENOG MESTA KOJE NIJE NA TERITORIJI POLICIJSKE UPRAVE NA KOJOJ SE NALAZI SEDIŠTE PRAVNOG LICA, PRI ČEMU PRAVNO LICE NE MORA OSNIVATI OGRANAK, ODNOSNO DRUGU PROPISANU ORGANIZACIONU CELINU, I ZA ISTI DOBITI DOZVOLU, AKO NASELjENO MESTO KOJE JE SEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA NE ISPUNjAVA PROPISANE ULOVE ZA SPROVOĐENjE PRAKTIČNOG ISPITA;

PRAVNO LICE PRAKTIČNU OBUKU KANDIDATA ZA VOZAČE MOŽE SPROVODITI NA SVIM PUTEVIMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE.

DOZVOLU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NE MOŽE DOBITI PRAVNO LICE NAD KOJIM JE OTVOREN POSTUPAK STEČAJA.

UKOLIKO JE PRAVNOM LICU KOJE VRŠI OSPOSOBLjAVANjE KANDIDATA ZA VOZAČE, DO DATUMA PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA IZDAVANjE DOZVOLE, ODUZIMANA DOZVOLA VIŠE OD DVA PUTA ZA POSLEDNjIH 10 GODINA, DOZVOLA SE NEĆE IZDATI.

OBRAZOVANjE LICA ZA OBRAZOVNI PROFIL VOZAČ MOTORNOG VOZILA, KAO I UČENIKA KOJI SE ZA VOZAČE OBUČAVAJU U OKVIRU REDOVNOG NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA, VRŠE SREDNjE STRUČNE ŠKOLE PO PROPISIMA KOJE DONOSI MINISTAR NADLEŽAN ZA OBRAZOVANjE. PROGRAM OBRAZOVANjA OVIH LICA MORA OBUHVATITI NAJMANjE SADRŽAJ PROGRAMA UTVRĐENOG U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

PROGRAM OSPOSOBLjAVANjA PRIPADNIKA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE ODBRANE ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA KOJE SE OBAVLjA U VOJSCI SRBIJE MORA OBUHVATITI NAJMANjE SADRŽAJ PROGRAMA UTVRĐENOG U SKLADU SA OVIM ZAKONOM. BLIŽE PROPISE O VASPITANjU I OBRAZOVANjU VOJNIH LICA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA DONOSI MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ODBRANE.

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE, U SKLADU SA PROPISOM O EVIDENCIJAMA I OBRADI PODATAKA U OBLASTI UNUTRAŠNjIH POSLOVA, VODI REGISTAR PRAVNIH LICA, ODNOSNO NjIHOVIH OGRANAKA, ZA KOJE JE IZDALO DOZVOLU.

MINISTAR NADLEŽAN ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE DONOSI BLIŽE PROPISE O NAČINU VOĐENjA REGISTRA IZ STAVA 10. OVOG ČLANA.

Član 208.

Pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona, odnosno ogranak privrednog društva iz člana 207. stav 4. ovog zakona, mora da ima:

1) najmanje jednu propisno opremljenu školsku učionicu za teorijsku obuku i polaganje vozačkih ispita za najmanje 10 kandidata, u vlasništvu privrednog društva, odnosno srednje stručne škole ili uzetu u zakup ILI U ZAKUPU PRIVREDNOG DRUŠTVA, ODNOSNO KOJU KORISTI SREDNjA STRUČNA ŠKOLA. Učionica može biti zakupljena samo za potrebe jednog pravnog lica, odnosno ogranka,

2) poslovni prostor za administrativne poslove u vlasništvu pravnog lica ili uzet u zakup. Poslovni prostor može biti zakupljen samo za potrebe jednog pravnog lica, odnosno ogranka,

3) propisana nastavna sredstva i učila,

4) najmanje tri vozila „B” kategorije i najmanje po jedno vozilo za ostale kategorije vozila, za koje pravno lice, odnosno ogranak vrši obuku kandidata za vozače, koja su registrovana na pravno lice ili su obezbeđena po osnovu lizinga. Ukoliko se ne obavlja obuka kandidata za vozače motornih vozila „B” kategorije, pravno lice mora imati ukupno najmanje tri vozila odgovarajućih kategorija koja su registrovana na pravno lice ili su obezbeđena po osnovu lizinga,

5) uređeni poligon za početnu praktičnu obuku vozača, koji omogućava izvođenje radnji sa vozilom propisanih nastavnim programom, u vlasništvu pravnog lica ili uzet u zakup,

5) UREĐENI POLIGON ZA POČETNU PRAKTIČNU OBUKU VOZAČA, KOJI OMOGUĆAVA IZVOĐENjE RADNjI SA VOZILOM PROPISANIH PROGRAMOM PRAKTIČNE OBUKE, U VLASNIŠTVU PRAVNOG LICA, UZET U ZAKUP ILI DAT NA KORIŠĆENjE REŠENjEM LOKALNE SAMOUPRAVE,

6) INFORMACIONU OPREMU KOJA OMOGUĆAVA EFIKASNO POVEZIVANjE PRAVNOG LICA, ODNOSNO NjEGOVOG OGRANKA, SA MINISTARSTVOM NADLEŽNIM ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE RADI DOSTAVLjANjA PROPISANIH PODATAKA,

7) SISTEM ZA SNIMANjE (U DALjEM TEKSTU: AUDIO-VIDEO SISTEM), POSTAVLjEN U UČIONICI ČIJE KARAKTERISTIKE OBEZBEĐUJU SAČINjAVANjE AUDIO-VIDEO ZAPISA KOJI, SAGLASNO KARAKTERISTIKAMA PROSTORA U KOJEM JE POSTAVLjEN, OMOGUĆAVA IDENTIFIKACIJU SVIH KANDIDATA I ISPITIVAČA, ODNOSNO LICA KOJA VRŠE NADZOR, CELIM TOKOM TEORIJSKOG ISPITA I REGISTROVANjE NjIHOVE MEĐUSOBNE KOMUNIKACIJE.

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE, U SKLADU SA PROPISOM O EVIDENCIJAMA I OBRADI PODATAKA U OBLASTI UNUTRAŠNjIH POSLOVA, OBEZBEĐUJE INFORMACIONI SISTEM OSPOSOBLjAVANjA KANDIDATA ZA VOZAČE (U DALjEM TEKSTU: INFORMACIONI SISTEM) KOJI OMOGUĆAVA DOSTAVU PROPISANIH PODATAKA OD STRANE PRAVNOG LICA IZ ČLANA 207. STAV 1. OVOG ZAKONA, ODNOSNO OGRANKA IZ ČLANA 207. STAV 4. OVOG ZAKONA, U CENTRALNU INFORMACIONU BAZU PODATAKA KOJU VODI MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE (U DALjEM TEKSTU: CENTRALNA BAZA PODATAKA). INFORMACIONI SISTEM MORA OBEZBEDITI I POVEZIVANjE MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE SA DRUGIM DRŽAVNIM ORGANIMA, ODNOSNO IMAOCIMA JAVNIH OVLAŠĆENjA, ODNOSNO PRAVOSUDNIM ORGANIMA, ODNOSNO ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA, U CILjU OBEZBEĐENjA PROPISANIH PODATAKA NA OSNOVU KOJIH OVAJ SISTEM AUTOMATSKI UTVRĐUJE DA LI PRAVNO LICE, ODNOSNO INSTRUKTORI VOŽNjE, PREDAVAČI I ISPITIVAČI, KOJI SU U RADNOM ODNOSU U PRAVNOM LICU, ODNOSNO U NjEGOVOM OGRANKU, ODNOSNO KANDIDATI ZA VOZAČA, ISPUNjAVAJU PROPISANE USLOVE.

PRAVNO LICE IZ ČLANA 207. STAV 1. OVOG ZAKONA JE DUŽNO DA ODRŽAVA DEO INFORMACIONOG SISTEMA I AUDIO-VIDEO SISTEM, KOJI JE U PRAVNOM LICU, ODNOSNO NjEGOVOM OGRANKU, NA NAČIN KOJI ĆE OMOGUĆITI NjIHOVE PROPISANE FUNKCIONALNOSTI.

Član 209.

Pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona, odnosno ogranak iz člana 207. stav 4. ovog zakona, dužno je da ima u radnom odnosu, na određeno ili neodređeno vreme:

1) sa punim radnim vremenom, najmanje tri instruktora vožnje „B” kategorije i najmanje jednog instruktora za svaku od kategorija vozila za koje vrši osposobljavanje kandidata za vozače. Ukoliko pravno lice ne vrši osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila „B” kategorije mora imati ukupno najmanje tri instruktora vožnje odgovarajućih kategorija,

2) najmanje jednog predavača teorijske nastave,

3) najmanje jednog ispitivača za svaku od kategorija vozila za koje pravno lice vrši osposobljavanje,

4) NAJMANjE JEDNO LICE ZA EVIDENTIRANjE PODATAKA (ADMINISTRATOR), KOJE PUTEM INFORMACIONOG SISTEMA U CENTRALNU BAZU PODATAKA DOSTAVLjA PODATKE NA PROPISANI NAČIN I IMA UVID U SVE PODATKE IZ CENTRALNE BAZE PODATAKA KOJI SE ODNOSE NA PRAVNO LICE KOD KOJEG JE U RADNOM ODNOSU.

INSTRUKTORI VOŽNjE, ISPITIVAČI, PREDAVAČI I ADMINISTRATOR, MORAJU IMATI ODGOVARAJUĆU PRIJAVU NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE U TOM PRAVNOM LICU, U SKLADU SA ODGOVARAJUĆIM PROPISIMA.

IZUZETNO OD STAVA 1. TAČKA 2) OVOG ČLANA, PREDAVAČ TEORIJSKE OBUKE MOŽE BITI ANGAŽOVAN I VAN RADNOG ODNOSA, PO OSNOVU UGOVORA O DOPUNSKOM RADU.

PRAVNO LICE, ODNOSNO NjEGOV OGRANAK, MORA ANGAŽOVATI PRAVNO ILI FIZIČKO LICE KOJE ĆE BITI ZADUŽENO ZA ODRŽAVANjE INFORMACIONOG SISTEMA I AUDIO-VIDEO SISTEMA, NA NAČIN KOJI ĆE OMOGUĆITI NjIHOVE PROPISANE FUNKCIONALNOSTI.

U CILjU AUTOMATSKOG UTVRĐIVANjA DA LI SU ISPUNjENI USLOVI IZ ST. 1‒3. OVOG ČLANA, PRAVNO LICE, PUTEM INFORMACIONOG SISTEMA IZ ČLANA 208. STAV 3. OVOG ZAKONA, MORA DOSTAVITI U CENTRALNU BAZU PODATAKA PODATAK O JMBG PREDAVAČA TEORIJSKE OBUKE, INSTRUKTORA VOŽNjE, ISPITIVAČA I ADMINISTRATORA, NA OSNOVU ČEGA SE IZ JEDINSTVENE INFORMACIONE BAZE CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA UTVRĐUJE DATUM POČETKA OSIGURANjA, OSNOV OSIGURANjA, DATUM PRESTANKA OSIGURANjA, RADNO VREME (PUNO, NEPUNO, SKRAĆENO) I PODATAK DA LI JE LICE ZAPOSLENO KOD VIŠE POSLODAVACA.

Član 210.

Ministar unutrašnjih poslova donosi bliže propise o uslovima koje mora ispunjavati pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona.

Pravno lice dužno je da obezbedi ispunjenost propisanih uslova za obuku kandidata za vozače.

Pravno lice će privremeno prestati sa teorijskom obukom kandidata za vozače kada prestane da ispunjava uslove:

1) iz člana 208. stav 1. tačka 1. ili,

2) iz člana 209. stav 1. tačka 2. ovog zakona.

Pravno lice će privremeno prestati sa praktičnom obukom kandidata za vozače određene kategorije vozila kada prestane da ispunjava uslove:

1) iz člana 208. stav 1. tačka 4. ili,

2) iz člana 208. stav 1. tačka 5. ili,

3) iz člana 209. stav 1. tačka 1. ovog zakona.

Pravno lice će privremeno prestati sa organizovanjem i sprovođenjem vozačkog ispita određene kategorije vozila kada prestane da ispunjava uslove:

1) iz člana 208. stav 1. tačka 1. ili,

2) iz člana 208. stav 1. tačka 4. ili,

3) iz člana 208. stav 1. tačka 5. ili,

4) iz člana 209. stav 1. tačka 3. ovog zakona.

O privremenom prestanku sa radom pravno lice će najkasnije prvog sledećeg radnog dana obavestiti organ koji vrši nadzor. Za vreme privremenog prestanka sa radom pravno lice ne sme vršiti osposobljavanje kandidata u skladu sa odredbama ovog člana.

Privremeni prestanak rada može trajati najduže tri meseca.

O završetku privremenog prestanka rada, pravno lice je dužno da obavesti organ koji vrši nadzor najkasnije jedan dan pre početka nastavka sa radom.

MINISTAR NADLEŽAN ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE DONOSI BLIŽE PROPISE O USLOVIMA KOJE MORA ISPUNjAVATI PRAVNO LICE IZ ČLANA 207. STAV 1. OVOG ZAKONA, ODNOSNO OGRANAK IZ ČLANA 207. STAV 4. OVOG ZAKONA.

PRAVNO LICE DUŽNO JE DA OBEZBEDI ISPUNjENOST PROPISANIH USLOVA ZA OBUKU KANDIDATA ZA VOZAČE.

PRAVNO LICE ĆE PRIVREMENO PRESTATI SA TEORIJSKOM OBUKOM KANDIDATA ZA VOZAČE KADA PRESTANE DA ISPUNjAVA USLOVE:

IZ ČLANA 208. STAV 1. TAČKA 1) ILI,

IZ ČLANA 208. STAV 1. TAČKA 6) ILI,

IZ ČLANA 209. STAV 1. TAČKA 2) OVOG ZAKONA.

PRAVNO LICE ĆE PRIVREMENO PRESTATI SA PRAKTIČNOM OBUKOM KANDIDATA ZA VOZAČE ODREĐENE KATEGORIJE VOZILA KADA PRESTANE DA ISPUNjAVA USLOVE:

IZ ČLANA 208. STAV 1. TAČKA 4) ILI,

IZ ČLANA 208. STAV 1. TAČKA 5) ILI,

IZ ČLANA 208. STAV 1. TAČKA 6) ILI,

IZ ČLANA 209. STAV 1. TAČKA 1) OVOG ZAKONA.

PRAVNO LICE ĆE PRIVREMENO PRESTATI SA ORGANIZOVANjEM I SPROVOĐENjEM TEORIJSKOG ISPITA ODREĐENE KATEGORIJE VOZILA KADA PRESTANE DA ISPUNjAVA USLOVE:

IZ ČLANA 208. STAV 1. TAČKA 1) ILI,

IZ ČLANA 208. STAV 1. TAČKA 6) ILI,

IZ ČLANA 208. STAV 1. TAČKA 7) ILI,

IZ ČLANA 209. STAV 1. TAČKA 3) OVOG ZAKONA, U POGLEDU ISPITIVAČA KOJI ISPUNjAVA USLOVE ZA SPROVOĐENjE TEORIJSKOG ISPITA.

PRAVNO LICE ĆE PRIVREMENO PRESTATI SA ORGANIZOVANjEM I SPROVOĐENjEM PRAKTIČNOG ISPITA ODREĐENE KATEGORIJE VOZILA KADA PRESTANE DA ISPUNjAVA USLOVE:

IZ ČLANA 208. STAV 1. TAČKA 4) ILI,

IZ ČLANA 208. STAV 1. TAČKA 5) ILI,

IZ ČLANA 208. STAV 1. TAČKA 6) ILI,

IZ ČLANA 209. STAV 1. TAČKA 3) OVOG ZAKONA.

O PRIVREMENOM PRESTANKU SA RADOM PRAVNO LICE ĆE NAJKASNIJE PRVOG SLEDEĆEG RADNOG DANA OBAVESTITI ORGAN KOJI VRŠI NADZOR. ZA VREME PRIVREMENOG PRESTANKA SA RADOM PRAVNO LICE NE SME VRŠITI OSPOSOBLjAVANjE KANDIDATA U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ČLANA.

PRIVREMENI PRESTANAK RADA MOŽE TRAJATI NAJDUŽE TRI MESECA.

O ZAVRŠETKU PRIVREMENOG PRESTANKA RADA, PRAVNO LICE JE DUŽNO DA OBAVESTI ORGAN KOJI VRŠI NADZOR NAJKASNIJE JEDAN DAN PRE POČETKA NASTAVKA SA RADOM.

IZUZETNO OD ODREDABA STAVA 4. TAČ. 1) I 4) I STAVA 6. TAČKA 1) OVOG ČLANA PRAVNO LICE KOJE IMA NAJMANjE JEDNO VOZILO, ODNOSNO JEDNOG INSTRUKTORA VOŽNjE, KATEGORIJE „V”, NAJDUŽE U ROKU OD 30 DANA OD DANA KADA JE PRESTALO DA ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE IZ ČLANA 208. STAV 1. TAČKA 4), ODNOSNO IZ ČLANA 209. STAV 1. TAČKA 1), MOŽE DA NASTAVI OSPOSOBLjAVANjE KANDIDATA ZA VOZAČE KATEGORIJE „V”. AKO DO ISTEKA NAVEDENOG ROKA PRAVNO LICE, ODNOSNO NjEGOV OGRANAK, NE OBEZBEDI PROPISANI BROJ VOZILA, ODNOSNO INSTRUKTORA VOŽNjE KATEGORIJE „V”, PRIVREMENO ĆE PRESTATI SA RADOM I TAJ PRIVREMENI PRESTANAK TRAJE NAJDUŽE DVA MESECA.

Član 211.

Pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona, odnosno ogranak iz člana 207. stav 4. ovog zakona mora da vodi na propisan način, tačno i uredno evidencije koje čine:

1) registar kandidata za vozače,

2) dnevnik teorijske nastave,

3) registar o polaganju vozačkog ispita,

4) registar izdatih potvrda o položenom teorijskom delu ispita,

5) registar izdatih uverenja o položenom vozačkom ispitu,

6) knjige praktične obuke instruktora vožnje,

7) knjižica obuke kandidata za vozače,

8) izveštaji o obavljenom osposobljavanju kandidata za vozače.

Bliže propise o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz stava 1. Ovog člana doneće ministar unutrašnjih poslova.

PRAVNO LICE IZ ČLANA 207. STAV 1. OVOG ZAKONA, ODNOSNO OGRANAK IZ ČLANA 207. STAV 4. OVOG ZAKONA, MORA DA VODI NA PROPISAN NAČIN, TAČNO I UREDNO PROPISANE EVIDENCIJE KOJE VODI U PISANOJ FORMI, ODNOSNO DA U CENTRALNU BAZU PODATAKA PUTEM INFORMACIONOG SISTEMA IZ ČLANA 208. STAV 2. OVOG ZAKONA DOSTAVLjA NA PROPISANI NAČIN TAČNE PODATKE.

PRAVNO LICE PUTEM AUDIO-VIDEO SISTEMA SAČINjAVA ODGOVARAJUĆI AUDIO-VIDEO ZAPIS TEORIJSKOG ISPITA, KOJI JE DEO PROPISANIH EVIDENCIJA I KOJI OMOGUĆAVA IDENTIFIKACIJU SVIH KANDIDATA I ISPITIVAČA, ODNOSNO LICA KOJA VRŠE NADZOR, CELIM TOKOM TEORIJSKOG ISPITA I REGISTROVANjE NjIHOVE MEĐUSOBNE KOMUNIKACIJE. AUDIO-VIDEO ZAPIS MORA POSEDOVATI ODGOVARAJUĆU ZAŠTITU PUTEM KOJE SE UTVRĐUJE DA LI SU VRŠENE PROMENE U ORIGINALNOM SADRŽAJU TOG ZAPISA. AUDIO-VIDEO ZAPIS SE ČUVA U PROSTORIJAMA PRAVNOG LICA NA NAČIN KOJI ONEMOGUĆAVA PRISTUP NjEGOVOM SADRŽAJU, OSIM ODGOVORNOM LICU U PRAVNOM LICU, LICIMA KOJE ON OVLASTI I LICIMA KOJA VRŠE NADZOR.

PRAVNO LICE U PISANOJ FORMI VODI:

KNjIGU AKTIVNOSTI INSTRUKTORA VOŽNjE U KOJU INSTRUKTOR VOŽNjE EVIDENTIRA PODATKE O ČASOVIMA PRAKTIČNE OBUKE KOJE JE SPROVEO (DATUM I VREME, KOD ČASA, IME I PREZIME KANDIDATA, REGISTARSKA OZNAKA VOZILA, ODNOSNO SKUPA VOZILA, STANjE NA PUTOMERU VOZILA NA POČETKU I KRAJU ČASA, PREĐENI PUT), ODNOSNO ČASOVIMA TEORIJSKE OBUKE, KADA JE INSTRUKTOR VOŽNjE I PREDAVAČ TEORIJSKE OBUKE (DATUM I VREME, KOD OBRAĐENIH TEMA), ODNOSNO TEORIJSKIM I PRAKTIČNIM ISPITIMA, KADA JE INSTRUKTOR VOŽNjE I ISPITIVAČ (DATUM I VREME);

BODOVNE LISTE U KOJE ISPITIVAČ EVIDENTIRA PODATKE O SPROVEDENOM PRAKTIČNOM ISPITU SVAKOG KANDIDATA (DATUM I VREME, IME I PREZIME KANDIDATA, IDENTIFIKACIONI BROJ KANDIDATA, IME I PREZIME ISPITIVAČA, BROJ NEGATIVNIH BODOVA PO RADNjAMA, POSTUPANjIMA I TEHNICI VOŽNjE, OZNAKE NEDOZVOLjENIH GREŠKI, ODNOSNO UGROŽAVANjA BEZBEDNOSTI, ZA KOJE JE KANDIDAT NA PRAKTIČNOM ISPITU DOBIO OCENU „NIJE POLOŽIO”, UKUPAN BROJ NEGATIVNIH BODOVA, UKUPAN BROJ KONSTATACIJA „NIJE POLOŽIO”, KOD ZAVRŠETKA, ODNOSNO PREKIDA ISPITA, KADA ISPITNI ZADATAK NIJE SPROVEDEN U CELOSTI, OCENA NA ISPITU).

U CILjU OMOGUĆAVANjA PRISTUPA INFORMACIONOM SISTEMU, ODNOSNO PODACIMA IZ CENTRALNE BAZE PODATAKA I AUTOMATSKOG UTVRĐIVANjA, PUTEM INFORMACIONOG SISTEMA, DA LI PRAVNO LICE ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE ZA SPROVOĐENjE OSPOSOBLjAVANjA, DA LI KANDIDAT ZA VOZAČA ISPUNjAVA USLOVE ZA POČETAK OSPOSOBLjAVANjA, ODNOSNO USLOVE ZA SPROVOĐENjE POJEDINIH DELOVA OSPOSOBLjAVANjA, DA LI STRUČNI KADAR PRAVNOG LICA ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE, ODNOSNO DA LI OSPOSOBLjAVANjE SPROVODI NA PROPISANI NAČIN, ODNOSNO U CILjU AUTOMATSKOG SAČINjAVANjA PROPISANIH POTVRDA, UVERENjA O POLOŽENOM VOZAČKOM ISPITU, ODGOVARAJUĆIH STATISTIČKIH IZVEŠTAJA NA OSNOVU KOJIH SE PREDUZIMAJU MERE ZA OTKLANjANjE NEDOSTATAKA I UNAPREĐENjE OSPOSOBLjAVANjA, PRAVNO LICE ZA CENTRALNU BAZU PODATAKA PUTEM INFORMACIONOG SISTEMA OBEZBEĐUJE:

PODATAK O JMBG KANDIDATA ZA VOZAČA NA OSNOVU ČEGA SE PUTEM INFORMACIONOG SISTEMA, IZ EVIDENCIJA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE, OBEZBEĐUJU PODACI: IME I PREZIME KANDIDATA, POL, ADRESA PREBIVALIŠTA, ODNOSNO BORAVIŠTA, DATUM ROĐENjA (ZA UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI STAROSNOG USLOVA IZ ČLANA 180. OVOG ZAKONA), KATEGORIJE VOZILA ZA KOJE KANDIDAT POSEDUJE VOZAČKU DOZVOLU (ZA UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI USLOVA U POGLEDU POSEDOVANjA ODGOVARAJUĆE VOZAČKE DOZVOLE IZ ČLANA 181. OVOG ZAKONA, ODNOSNO USLOVA IZ ČLANA 212. STAV 3. OVOG ZAKONA), NAKON ČEGA INFORMACIONI SISTEM AUTOMATSKI GENERIŠE IDENTIFIKACIONI BROJ KANDIDATA I DATUM UPISA, AKO KANDIDAT ISPUNjAVA USLOVE ZA POČETAK OSPOSOBLjAVANjA;

BROJ TELEFONA I E-MAIL KANDIDATA PUTEM KOJIH SE KANDIDATU DOSTAVLjAJU POTREBNE INFORMACIJE, ODNOSNO OMOGUĆAVA PRISTUP INFORMACIONOM SISTEMU;

PODATKE IZ UVERENjA O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI ZA KATEGORIJU VOZILA ZA KOJU SE KANDIDAT OBUČAVA (BROJ, DATUM IZDAVANjA, NAZIV ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJA JE UVERENjE IZDALA, OGRANIČENjA I UNETI ROKOVI), NA OSNOVU KOJIH SE PUTEM INFORMACIONOG SISTEMA UTVRĐUJE DA LI KANDIDAT ISPUNjAVA USLOV ZA ZAPOČINjANjE PRAKTIČNE OBUKE IZ ČLANA 216. STAV 2. OVOG ZAKONA;

PODATAK O DATUMU SKLAPANjA UGOVORA O OSPOSOBLjAVANjU NA OSNOVU KOJEG SE PUTEM INFORMACIONOG SISTEMA UTVRĐUJE DA JE KANDIDAT ISPUNIO USLOV IZ ČLANA 219. STAV 1. OVOG ZAKONA;

PODATKE O SPROVEDENOM OSPOSOBLjAVANjU: ČASOVIMA TEORIJSKE OBUKE (DATUM I VREME, KOD OBRAĐENIH TEMA, IME I PREZIME KANDIDATA, IME I PREZIME PREDAVAČA TEORIJSKE OBUKE), TEORIJSKIM ISPITIMA (DATUM I VREME, IME I PREZIME KANDIDATA, IME I PREZIME ISPITIVAČA, BROJEVI ISPITNIH PITANjA KOJA ČINE TEST ZA POLAGANjE TEORIJSKOG ISPITA, BROJEVI ISPITNIH PITANjA NA KOJE KANDIDAT NIJE DAO TAČAN ODGOVOR, BROJ POENA, OCENA NA ISPITU), ČASOVIMA PRAKTIČNE OBUKE (DATUM I VREME, KOD ČASA, IME I PREZIME KANDIDATA, IME I PREZIME INSTRUKTORA VOŽNjE, REGISTARSKA OZNAKA VOZILA, ODNOSNO SKUPA VOZILA, STANjE NA PUTOMERU VOZILA NA POČETKU I KRAJU ČASA, PREĐENI PUT), PRAKTIČNIM ISPITIMA (PODATKE IZ BODOVNIH LISTA ISPITIVAČA, U SKLADU SA ODREDBOM STAVA 3. TAČKA 2) OVOG ČLANA, KONAČNA OCENA NA ISPITU, REGISTARSKA OZNAKA VOZILA, ODNOSNO SKUPA VOZILA, SA KOJIM JE SPROVEDEN ISPIT), NA OSNOVU KOJIH INFORMACIONI SISTEM AUTOMATSKI SAČINjAVA ODGOVARAJUĆE POTVRDE O ZAVRŠENIM DELOVIMA OSPOSOBLjAVANjA, ODNOSNO UVERENjE O POLOŽENOM VOZAČKOM ISPITU;

PODATKE O ZADUŽENIM KNjIGAMA AKTIVNOSTI INSTRUKTORA VOŽNjE (BROJ KNjIGE, IME I PREZIME INSTRUKTORA VOŽNjE KOJI JE KNjIGU ZADUŽIO, DATUM ZADUŽENjA, ODNOSNO RAZDUŽENjA KNjIGE, IME I PREZIME LICA KOJE JE INSTRUKTORA VOŽNjE ZADUŽILO, ODNOSNO RAZDUŽILO KNjIGOM);

PODATAK O JMBG PREDAVAČA TEORIJSKE OBUKE, INSTRUKTORA VOŽNjE I ISPITIVAČA, NA OSNOVU KOJEG SE PUTEM INFORMACIONOG SISTEMA OBEZBEĐUJU ODGOVARAJUĆI PODACI IZ EVIDENCIJA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE (KATEGORIJE VOZILA ZA KOJE NAVEDENI STRUČNI KADAR PRAVNOG LICA POSEDUJE VOZAČKU DOZVOLU, DATUM OD KADA I DO KADA VAŽI IZDATA VOZAČKA DOZVOLA ZA ODREĐENU KATEGORIJU, DATUM PRESTANKA VAŽENjA POSLEDNjE MERE ZABRANE UPRAVLjANjA VOZILOM, DA LI SU U POSLEDNjE ČETIRI GODINE IZREČENE PRAVNOSNAŽNE PRESUDE ZA KRIVIČNA DELA − TEŠKA DELA PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA, IZ GRUPE PROTIV ŽIVOTA I TELA, PROTIV SLUŽBENE DUŽNOSTI), ODNOSNO PRAVOSUDNIH ORGANA (PODACI O POKRENUTIM ISTRAGAMA ZA KRIVIČNA DELA − TEŠKA DELA PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA, IZ GRUPE PROTIV ŽIVOTA I TELA, PROTIV SLUŽBENE DUŽNOSTI), ODNOSNO AGENCIJE (PODACI: BROJ ODGOVARAJUĆE LICENCE I DATUM VAŽENjA), ODNOSNO ZDRAVSTVENIH USTANOVA (PODACI IZ UVERENjA O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI ZA VOZAČA MOTORNIH VOZILA: BROJ, DATUM IZDAVANjA, NAZIV ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJA JE UVERENjE IZDALA, OGRANIČENjA I UNETI ROKOVI), NA OSNOVU KOJIH INFORMACIONI SISTEM AUTOMATSKI UTVRĐUJE DA LI NAVEDENI STRUČNI KADAR PRAVNOG LICA ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE IZ ČL. 189, 221, 224. I 238. OVOG ZAKONA;

PODATAK O JMBG ADMINISTRATORA, ODGOVORNOG LICA U PRAVNOM LICU I LICA ZADUŽENOG ZA ODRŽAVANjE INFORMACIONOG SISTEMA U CILjU OMOGUĆAVANjA PRISTUPA INFORMACIONOM SISTEMU, ODNOSNO ODGOVARAJUĆIM PODACIMA IZ CENTRALNE BAZE PODATAKA, U SKLADU SA PROPISANIM OVLAŠĆENjIMA ZA PRISTUP;

BROJ TELEFONA I E-MAIL ADMINISTRATORA, ODGOVORNOG LICA U PRAVNOM LICU, PREDAVAČA TEORIJSKE OBUKE, INSTRUKTORA VOŽNjE, ISPITIVAČA I LICA ZADUŽENOG ZA ODRŽAVANjE INFORMACIONOG SISTEMA PUTEM KOJIH SE ISTIM DOSTAVLjAJU POTREBNE INFORMACIJE;

PODATKE O VOZILIMA ZA OSPOSOBLjAVANjE KANDIDATA ZA VOZAČE (BROJ ŠASIJE I REGISTARSKA OZNAKA) NA OSNOVU KOJIH SE PUTEM INFORMACIONOG SISTEMA OBEZBEĐUJU ODGOVARAJUĆI PODACI IZ EVIDENCIJE MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE (MATIČNI BROJ VLASNIKA, ODNOSNO JMBG, U SLUČAJU VOZILA ZA OSPOSOBLjAVANjE KOJE JE VLASNIŠTVO OSOBE SA INVALIDITETOM), A NA OSNOVU KOJIH INFORMACIONI SISTEM AUTOMATSKI UTVRĐUJE DA LI PRAVNO LICE ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE U POGLEDU VOZILA IZ ČLANA 208. STAV 1. TAČKA 4) OVOG ZAKONA.

IZUZETNO OD ODREDABA STAVA 3. OVOG ČLANA, PRAVNO LICE NE MORA VODITI U PISANOJ FORMI KNjIGE AKTIVNOSTI INSTRUKTORA VOŽNjE I BODOVNE LISTE, AKO INSTRUKTOR VOŽNjE, ODNOSNO ISPITIVAČ, PODATKE O SPOVEDENIM AKTIVNOSTIMA, ODNOSNO PRAKTIČNOM ISPITU, UNOSI U REALNOM VREMENU U CENTRALNU BAZU PODATAKA.

PODACIMA IZ CENTRALNE BAZE PODATAKA MOGU PRISTUPITI OVLAŠĆENA LICA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE KOJA VRŠE NADZOR NAD POŠTOVANjEM PROPISA IZ OBLASTI OSPOSOBLjAVANjA KANDIDATA ZA VOZAČE, ODNOSNO ISPITIVAČI OVOG MINISTARSTVA, KOJA SU EVIDENTIRANA U INFORMACIONOM SISTEMU.

U CILjU OBEZBEĐENjA PRISTUPA OVLAŠĆENIM LICIMA INFORMACIONOM SISTEMU, ODNOSNO UTVRĐIVANjA DA LI ISPITIVAČI ISPUNjAVAJU PROPISANE USLOVE, MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE PUTEM INFORMACIONOG SISTEMA OBEZBEĐUJE:

JMBG OVLAŠĆENIH LICA KOJA VRŠE NADZOR;

JMBG ISPITIVAČA, NA OSNOVU KOJEG SE PUTEM INFORMACIONOG SISTEMA OBEZBEĐUJU ODGOVARAJUĆI PODACI IZ EVIDENCIJA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE (KATEGORIJE VOZILA ZA KOJE ISPITIVAČI POSEDUJU VOZAČKU DOZVOLU, DATUM OD KADA I DO KADA VAŽI IZDATA VOZAČKA DOZVOLA ZA ODREĐENU KATEGORIJU, DATUM PRESTANKA VAŽENjA POSLEDNjE MERE ZABRANE UPRAVLjANjA VOZILOM, DA LI SU U POSLEDNjE ČETIRI GODINE IZREČENE PRAVNOSNAŽNE PRESUDE ZA KRIVIČNA DELA − TEŠKA DELA PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA, IZ GRUPE PROTIV ŽIVOTA I TELA, PROTIV SLUŽBENE DUŽNOSTI), ODNOSNO PRAVOSUDNIH ORGANA (PODACI O POKRENUTIM ISTRAGAMA ZA KRIVIČNA DELA − TEŠKA DELA PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA, IZ GRUPE PROTIV ŽIVOTA I TELA, PROTIV SLUŽBENE DUŽNOSTI), ODNOSNO AGENCIJE (PODACI: BROJ ODGOVARAJUĆE LICENCE I DATUM VAŽENjA), ODNOSNO ZDRAVSTVENIH USTANOVA (PODACI IZ UVERENjA O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI ZA VOZAČA MOTORNIH VOZILA: BROJ, DATUM IZDAVANjA, NAZIV ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJA JE UVERENjE IZDALA, OGRANIČENjA I UNETI ROKOVI), NA OSNOVU KOJIH INFORMACIONI SISTEM AUTOMATSKI UTVRĐUJE DA LI ISPITIVAČI MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE ISPUNjAVAJU PROPISANE USLOVE IZ ČL. 189, 209, 221, 224. I 238. OVOG ZAKONA;

BROJ TELEFONA I E-MAIL OVLAŠĆENIH LICA KOJA VRŠE NADZOR, ODNOSNO ISPITIVAČA.

PRI SPROVOĐENjU PRAKTIČNOG ISPITA ISPITIVAČI MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE VODE U PISANOJ FORMI BODOVNE LISTE U KOJE EVIDENTIRAJU PODATKE O PRAKTIČNOM ISPITU U SKLADU SA ODREDBOM STAVA 3. TAČKA 2) OVOG ČLANA.

PODACI O OSPOSOBLjAVANjU KANDIDATA ZA VOZAČE ČUVAJU SE TRAJNO U CENTRALNOJ BAZI PODATAKA.

SIGURNOSNA KOPIJA AUDIO-VIDEO ZAPISA ČUVA SE NA MEDIJUMU NEZAVISNOM OD RADNE MEMORIJE UREĐAJA ZA SNIMANjE, ZA PERIOD OD JEDNE GODINE OD DANA KADA JE AUDIO-VIDEO ZAPIS SAČINjEN.

PODACI IZ EVIDENCIJA KOJE PRAVNO LICE, ODNOSNO MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE, VODE U PISANOJ FORMI, ČUVAJU SE NAJMANjE DVE GODINE OD DANA OD KADA JE U TE EVIDENCIJE UNET POSLEDNjI PODATAK.

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE VRŠI ANALIZU PODATAKA IZ CENTRALNE BAZE PODATAKA I SAČINjAVA ODGOVARAJUĆE IZVEŠTAJE, U CILjU PREDUZIMANjA MERA ZA UNAPREĐENjE OSPOSOBLjAVANjA KANDIDATA ZA VOZAČE I PROPISANIH MERA U SLUČAJU KADA SE OSPOSOBLjAVANjE NE SPROVODI NA PROPISAN NAČIN.

PRAVO NA UVID U PODATKE IZ EVIDENCIJA PROPISANIH OVIM ČLANOM SE OSTVARUJE U SKLADU SA PROPISIMA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI.

BLIŽE PROPISE O NAČINU VOĐENjA I ČUVANjA EVIDENCIJA PROPISANIH OVIM ČLANOM DONOSI MINISTAR NADLEŽAN ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE.

Član 212.

Obuka kandidata za vozače može se započeti najranije 12 meseci pre nego što kandidat za vozača ispuni starosni uslov iz čl. 180. i 182. stav 1. ovog zakona.

Kandidat ne može započeti niti vršiti obuku i polagati vozački ispit u vreme trajanja zaštitne mere, odnosno mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom kao ni za vreme dok mu je vozačka dozvola oduzeta zbog nesavesnosti.

OSPOSOBLjAVANjE KANDIDATA ZA VOZAČE PRAVNO LICE IZ ČLANA 207. STAV 1. MOŽE ZAPOČETI NAJRANIJE 12 MESECI PRE NEGO ŠTO KANDIDAT ZA VOZAČA ISPUNI STAROSNI USLOV IZ ČLANA 180. OVOG ZAKONA.

KANDIDAT ZA VOZAČA NE MOŽE ZAPOČETI, ODNOSNO NASTAVITI OSPOSOBLjAVANjE U VREME TRAJANjA ZAŠTITNE MERE, ODNOSNO MERE BEZBEDNOSTI ZABRANE UPRAVLjANjA MOTORNIM VOZILOM, KAO NI ZA VREME DOK MU JE VOZAČKA DOZVOLA ODUZETA ZBOG NESAVESNOSTI.

PRAVNO LICE NE MOŽE ZAPOČETI OSPOSOBLjAVANjE KANDIDATA ZA VOZAČA ZA UPRAVLjANjE VOZILIMA ODREĐENE KATEGORIJE, AKO NE ISPUNjAVA USLOVE U POGLEDU POSEDOVANjA VOZAČKE DOZVOLE PROPISANE ODREDBAMA ČLANA 181. OVOG ZAKONA. 

Član 214.

Teorijska obuka obuhvata najmanje sledeće gradivo:

1) pravila saobraćaja i saobraćajna signalizacija – pojam i značaj pravila saobraćaja, primena pravila, pojam i značenje saobraćajnih znakova i znaci koje daju ovlašćena službena lica,

2) vozač – značaj i uticaj vozača na bezbednost saobraćaja, osobine i postupci vozača koji utiču na bezbednost saobraćaja, sociološki činioci koji utiču na ponašanje vozača, značaj procena saobraćajne situacije i način donošenja odluka vozača, orijentacija vozača u vremenu i prostoru, psihološki činioci koji utiču na procene, donošenje i sprovođenje odluka vozača u toku vožnje, vreme reakcije, pažnja i umor vozača, promene kod vozača koje nastaju usled korišćenja alkohola i/ili drugih psihoaktivnih supstanci čija je upotreba zabranjena pre i za vreme vožnje,

3) put – pojam puta, karakteristike puta koje su od značaja za bezbednost saobraćaja, uticaj vremenskih prilika na stanje puta i bezbedno odvijanje saobraćaja i noćni uslovi vožnje,

4) vozilo – pojam i osobine vozila koje utiču na bezbedno odvijanje saobraćaja na putevima, značaj i uticaj tehničke ispravnosti vozila na bezbedno odvijanje saobraćaja, značaj i uticaj opterećenja i načina opterećenja vozila na bezbednost saobraćaja, osnovni sklopovi i uređaji vozila i njihov uticaj na bezbednost saobraćaja na putu, najčešće neispravnosti vozila i mogućnosti njihovog otklanjanja od strane vozača raspoloživom opremom i sredstvima,

5) pasivna bezbednost vozila – pojam i značaj, uticaj pojedinih delova i sklopova vozila na pasivnu bezbednost i delovi, sklopovi i uređaji vozila čiji je osnovni cilj obezbeđivanje pasivne bezbednosti,

6) ostali učesnici u saobraćaju – pojam i njihove osobine koje utiču na bezbedno odvijanje saobraćaja, karakteristike ponašanja u saobraćaju dece, starih lica, osoba sa posebnim potrebama, pešaka, biciklista, motociklista i drugih lica, pojam, karakteristike i uticaj šinskih vozila na bezbedno odvijanje saobraćaja, mogući uticaj životinja na bezbedno odvijanje saobraćaja na putu,

7) opšte odredbe – propisi vezani za pravo na upravljanje vozilom u saobraćaju na putu, pravo učešća vozila u saobraćaju na putu, vreme upravljanja vozilom u saobraćaju na putu i odmori vozača, postupak u slučaju saobraćajne nezgode i posebne mere bezbednosti,

8) mere predostrožnosti prilikom napuštanja vozila,

9) osnovi ekonomične vožnje i uticaj saobraćaja na stanje životne sredine i njeno ugrožavanje,

10) opasnosti koje nastaju usled nepoštovanja propisa iz oblasti bezbednosti saobraćaja, moguće štetne posledice nepoštovanja propisa i kaznene mere za učinioce povreda odredbi i propisa iz oblasti bezbednosti saobraćaja (kazna zatvora, novčana kazna, mere bezbednosti i zaštitne mere),

11) teorijsko objašnjenje radnji sa vozilom u saobraćaju na putu i postupanje vozača u saobraćaju na putu – osnovne radnje vozilom: polazak, vožnja unapred, vožnja unazad, promena pravca kretanja i zaustavljanje vozila, uključivanje vozila u saobraćaj na putu, izbor brzine kretanja vozila u zavisnosti od saobraćajne situacije i uslova puta i vremena, skretanje, obilaženje, mimoilaženje, preticanje, promena saobraćajne trake, polukružno okretanje, zaustavljanje i naglo kočenje, ustupanje prava prvenstva prolaza, postupanje vozača pri nailasku i prolazak kroz raskrsnicu na kojoj je saobraćaj regulisan pravilom desne strane, saobraćajnim znakom, svetlosnim saobraćajnim znakom i znacima i naredbama koje daje ovlašćeno lice, postupanje vozača pri nailasku na pešački prelaz, prelaz puta preko železničke i tramvajske pruge i vožnja kroz tunel, postupanje vozača u uslovima padavina, smanjene vidljivosti, u noćnim uslovima i kada se kreće putem na kojem se izvode radovi.

PRE POČETKA SPROVOĐENjA TEORIJSKE OBUKE PRAVNO LICE OBEZBEĐUJE SVAKOM KANDIDATU, NA TRAJNO KORIŠĆENjE, STRUČNU LITERATURU ZA OSPOSOBLjAVANjE KANDIDATA ZA VOZAČE.

Bliže propise o načinu sprovođenja teorijske obuke kandidata za vozače donosi ministar unutrašnjih poslova.

Pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona dužno je da teorijsku obuku kandidata za vozače obavlja na propisan način. 

Član 216.

Sa praktičnom obukom kandidata za vozače može se otpočeti tek nakon što kandidat za vozača položi teorijski deo ispita i dobije potvrdu o položenom teorijskom delu ispita. SA PRAKTIČNOM OBUKOM KANDIDATA ZA VOZAČE MOŽE SE OTPOČETI TEK NAKON ŠTO KANDIDAT ZA VOZAČA POLOŽI TEORIJSKI ISPIT.

Pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona ne sme otpočeti sa praktičnom obukom kandidata za vozača koji nema uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za kategoriju vozila za koju se obučava, odnosno otpočeti ili obavljati praktičnu obuku ako je od izdavanja tog uverenja proteklo više od jedne godine.

Član 217.

Kandidat za vozača koji vrši praktični deo obuke PRAKTIČNU OBUKU sme upravljati vozilom one kategorije za koju se obučava samo pod nadzorom instruktora vožnje.

Izuzetno od stava 1. ovog člana kandidat za vozača može upravljati bez nadzora instruktora vožnje vozilima kategorije AM, A1, A2, A, B1 i F, osim prilikom obavljanja početne praktične obuke na uređenom poligonu. INSTRUKTOR VOŽNjE U TOKU JEDNOG ČASA PRAKTIČNE OBUKE, MOŽE OBUČAVATI SAMO JEDNOG KANDIDATA ZA VOZAČA.

4. Prava i obaveze kandidata za vozače 

Član 218.

Vlada određuje najnižu cenu teorijske i praktične obuke na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova, a po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za trgovinu i usluge.

Pravno lice ne može odrediti nižu cenu obuke od cene određene na način iz stava 1. ovog člana.

U ukupnu cenu teorijske i praktične obuke uključeno je i izdavanje svih potvrda u vezi navedenih obuka.

VLADA ODREĐUJE NAJVIŠU CENU TEORIJSKE I PRAKTIČNE OBUKE, NA PREDLOG MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE, A PO PRIBAVLjENOM MIŠLjENjU MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA TRGOVINU.

U UKUPNU CENU TEORIJSKE I PRAKTIČNE OBUKE UKLjUČENO JE I IZDAVANjE SVIH POTVRDA U VEZI SA NAVEDENIM OBUKAMA I STRUČNA LITERATURA IZ ČLANA 214. STAV 2. OVOG ZAKONA.

Član 219.

Pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona i kandidat za vozača obavezno, pre početka obuke, sklapaju ugovor o uslovima pod kojima će se obaviti obuka, čije odredbe moraju biti u skladu sa ovim zakonom.

Ovim ugovorom se moraju posebno odrediti međusobni odnosi u slučaju prestanka osposobljavanja u tom pravnom licu. OVIM UGOVOROM SE MORA POSEBNO UTVRDITI DA JE KANDIDAT ZA VOZAČA UPOZNAT DA ĆE SE TOKOM TEORIJSKOG ISPITA VRŠITI AUDIO-VIDEO SNIMANjE, KAO I PROPISATI MEĐUSOBNI ODNOSI U SLUČAJU PRESTANKA OSPOSOBLjAVANjA U TOM PRAVNOM LICU. KADA JE KANDIDAT MALOLETAN, UGOVOR SA PRAVNIM LICEM SKLAPA JEDAN OD RODITELjA ILI STARATELj.

Pravno lice ne može početi obuku kandidata za vozača pre nego što bude sklopljen ugovor iz stava 1. ovog člana.

Član 220.

Pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona, NA ZAHTEV KANDIDATA, izdaje potvrde o završenoj teorijskoj i praktičnoj obuci i potvrde o broju sati teorijske i praktične obuke koje je imao kandidat u slučaju prestanka osposobljavanja u tom pravnom licu.

Potvrde se moraju POTVRDE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MORAJU SE izdati nakon završene teorijske i praktične obuke, odnosno u slučaju prekida navedenih obuka, u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva.

5. Predavač teorijske obuke 

Član 221.

Predavač teorijske obuke mora da ispunjava propisane uslove i da ima dozvolu (licencu) za predavača teorijske nastave.

Predavač teorijske obuke mora ispunjavati sledeće uslove:

1) da ima najmanje višu stručnu spremu saobraćajne struke – smer drumski saobraćaj ili visoku stručnu spremu druge struke i najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti bezbednosti saobraćaja,

2) da ima najmanje tri godine vozačku dozvolu za vozila B kategorije,

3) da ima položen stručni ispit za predavača.

Dozvolu (licencu) iz stava 1. ovog člana izdaje Agencija.

Dozvola (licenca) za predavača teorijske obuke ima rok važenja pet godina.

Dozvola (licenca) iz stava 1. ovog člana će se obnoviti predavaču teorijske obuke ako je:

1) prisustvovao obaveznim seminarima unapređenja znanja,

2) položio ispit provere znanja.

Poslove navedene u stavu 3. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

PREDAVAČ TEORIJSKE OBUKE MORA DA ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE I DA IMA DOZVOLU (LICENCU) ZA PREDAVAČA TEORIJSKE OBUKE.

PREDAVAČ TEORIJSKE OBUKE MORA ISPUNjAVATI SLEDEĆE USLOVE:

1) DA IMA NAJMANjE VIŠU STRUČNU SPREMU SAOBRAĆAJNE STRUKE – SMER DRUMSKI SAOBRAĆAJ ILI VISOKU STRUČNU SPREMU DRUGE STRUKE I NAJMANjE PET GODINA RADNOG ISKUSTVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA,

2) DA IMA NAJMANjE TRI GODINE VOZAČKU DOZVOLU ZA VOZILA B KATEGORIJE,

3) DA IMA ZAVRŠENU OBAVEZNU PRIPREMNU NASTAVU I POLOŽEN STRUČNI ISPIT ZA PREDAVAČA,

4) DA JE OD PRESTANKA VAŽENjA POSLEDNjE MERE ZABRANE UPRAVLjANjA VOZILOM, KOJA MU JE IZREČENA, PROTEKLO VIŠE OD DVE GODINE,

5) DA U POSLEDNjE ČETIRI GODINE NIJE PRAVNOSNAŽNO OSUĐIVAN ZA KRIVIČNA DELA: TEŠKA DELA PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA, IZ GRUPE PROTIV ŽIVOTA I TELA, PROTIV SLUŽBENE DUŽNOSTI, KAO I DA SE PROTIV NjEGA NE VODI ISTRAGA ZA OVA KRIVIČNA DELA, ODNOSNO NIJE PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA OVA KRIVIČNA DELA.

DOZVOLU (LICENCU) IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZDAJE, OBNAVLjA I ODUZIMA AGENCIJA.

DOZVOLA (LICENCA) ZA PREDAVAČA TEORIJSKE OBUKE IMA ROK VAŽENjA PET GODINA.

DOZVOLA (LICENCA) IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ĆE SE OBNOVITI PREDAVAČU TEORIJSKE OBUKE AKO JE:

1) PRISUSTVOVAO OBAVEZNIM SEMINARIMA UNAPREĐENjA ZNANjA,

2) POLOŽIO ISPIT PROVERE ZNANjA.

UKOLIKO JE PREDAVAČU TEORIJSKE OBUKE, DO DATUMA PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA PREDAVAČA TEORIJSKE OBUKE, ODUZIMANA DOZVOLA (LICENCA) VIŠE OD DVA PUTA ZA POSLEDNjIH 10 GODINA, DOZVOLA SE NEĆE IZDATI.

DOZVOLA (LICENCA) ZA PREDAVAČA TEORIJSKE OBUKE IZDAJE SE NA ZAŠTIĆENOM OBRASCU I SADRŽI PODATKE: PREZIME, IME, DATUM I MESTO ROĐENjA, DATUM IZDAVANjA LICENCE, ROK VAŽENjA LICENCE, IZDAVALAC LICENCE, BROJ/SERIJSKI BROJ LICENCE, SVOJERUČNI POTPIS, PREBIVALIŠTE, FOTOGRAFIJA.

POSLOVE NAVEDENE U STAVU 3. OVOG ČLANA AGENCIJA OBAVLjA KAO POVERENE.

Član 222.

Program za polaganje stručnog ispita za predavača teorijske obuke obuhvata sadržaje iz oblasti:

1) saobraćajne etike,

2) bezbednosti drumskog saobraćaja,

3) propisa bezbednosti saobraćaja, obuke vozača i polaganja vozačkih ispita,

4) teorije izvođenja radnji sa vozilom u saobraćaju na putu,

5) metodiku izvođenja teorijske obuke.

Program za polaganje stručnog ispita za predavača teorijske obuke, program obaveznih seminara unapređenja znanja, način polaganja stručnog ispita i polaganja provere znanja, rokovima za održavanje seminara i izgled i sadržaj obrasca dozvole (licence) bliže će propisati ministar nadležan za poslove saobraćaja na predlog Agencije.

Agencija sprovodi stručni ispit, organizuje seminare unapređenja znanja, obavlja proveru znanja, propisuje i vodi registar izdatih dozvola (licenci) za predavača teorijske obuke.

PROGRAM ZA PRIPREMNU NASTAVU I POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA PREDAVAČA TEORIJSKE OBUKE, PROGRAM OBAVEZNIH SEMINARA UNAPREĐENjA ZNANjA, NAČIN POLAGANjA STRUČNOG ISPITA I POLAGANjA PROVERE ZNANjA, ROKOVE ZA ODRŽAVANjE SEMINARA I IZGLED OBRASCA DOZVOLE (LICENCE) BLIŽE ĆE PROPISATI MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA NA PREDLOG AGENCIJE.

AGENCIJA ORGANIZUJE PRIPREMNU NASTAVU ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA, SPROVODI STRUČNI ISPIT, ORGANIZUJE SEMINARE UNAPREĐENjA ZNANjA, SPROVODI ISPIT PROVERE ZNANjA, PROPISUJE I VODI REGISTAR PREDAVAČA TEORIJSKE OBUKE U ELEKTRONSKOM OBLIKU. REGISTAR PREDAVAČA TEORIJSKE OBUKE SADRŽI EVIDENCIJE O PRIPREMNOJ NASTAVI, STRUČNOM ISPITU, ISPITU PROVERE ZNANjA, SEMINARIMA UNAPREĐENjA ZNANjA I IZDATIM, OBNOVLjENIM I ODUZETIM DOZVOLAMA (LICENCAMA) ZA PREDAVAČA TEORIJSKE OBUKE.

REGISTAR PREDAVAČA TEORIJSKE OBUKE SADRŽI PODATKE: REDNI BROJ, IME (IME JEDNOG RODITELjA), PREZIME I JMBG, DATUM I MESTO ROĐENjA, ADRESA STANOVANjA, PREBIVALIŠTE, DATUM I MESTO OKONČANjA PRIPREMNE NASTAVE, DATUM I MESTO POLAGANjA STRUČNOG ISPITA, DATUM I MESTO POLAGANjA ISPITA PROVERE ZNANjA, BROJ/SERIJSKI BROJ DOZVOLE (LICENCE), DATUM IZDAVANjA DOZVOLE (LICENCE), RUBRIKU ZA NAPOMENU, SVOJERUČNI POTPIS, FOTOGRAFIJA, ELEKTRONSKA ADRESA, BROJ KONTAKT TELEFONA.

POSLOVE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA AGENCIJA OBAVLjA KAO POVERENE.

Član 224.

Praktičnu obuku može da obavlja instruktor vožnje koji ispunjava propisane uslove i ima dozvolu (licencu) za instruktora vožnje.

Instruktor vožnje mora ispunjavati sledeće uslove:

1) da ima položen ispit za vozača instruktora ili stečenu (javnu školsku ispravu) školsku diplomu za instruktora vožnje odgovarajuće kategorije,

2) da je zdravstveno sposoban,

2A) DA JE OD PRESTANKA VAŽENjA POSLEDNjE MERE ZABRANE UPRAVLjANjA VOZILOM, KOJA MU JE IZREČENA, PROTEKLO VIŠE OD DVE GODINE,

3)da u poslednje četiri godine nije pravosnažno osuđivan za krivična dela: teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, iz grupe protiv života i tela, protiv službene dužnosti, kao i da se protiv njega ne vodi istraga za ova krivična dela, odnosno nije podignuta optužnica za ova krivična dela.

Dozvolu (licencu) iz stava 1. ovog člana izdaje, OBNAVLjA I ODUZIMA Agencija.

Dozvola (licenca) za instruktora vožnje ima rok važenja pet godina.

Dozvola (licenca) iz stava 1. ovog člana će se obnoviti instruktoru vožnje ako je:

1) prisustvovao obaveznim seminarima unapređenja znanja,

2) položio ispit provere znanja i

3) zdravstveno sposoban.

Dozvola za instruktora vožnje određene kategorije važi samo u vreme kada i njegova vozačka dozvola za tu kategoriju vozila.

Ukoliko je instruktoru vožnje, do datuma podnošenja zahteva za izdavanje dozvole za instruktora vožnje, oduzimana dozvola (licenca) više od dva puta za poslednjih 10 godina, dozvola se neće izdati.

DOZVOLA (LICENCA) ZA INSTRUKTORA VOŽNjE IZDAJE SE NA ZAŠTIĆENOM OBRASCU I SADRŽI PODATKE: PREZIME, IME, DATUM I MESTO ROĐENjA, DATUM IZDAVANjA LICENCE, ROK VAŽENjA LICENCE, IZDAVALAC LICENCE, BROJ/SERIJSKI BROJ LICENCE, SVOJERUČNI POTPIS, PREBIVALIŠTE, FOTOGRAFIJA, KATEGORIJE VOZILA ZA KOJE JE DOZVOLA (LICENCA) IZDATA, DATUM PRVOG IZDAVANjA DOZVOLE (LICENCE) ZA SVAKU KATEGORIJU, DATUM DO KOGA VAŽI DOZVOLA (LICENCA) ZA SVAKU KATEGORIJU, NAPOMENA.

Poslove iz stava 3. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

Član 226.

Instruktor vožnje može praktičnu obuku obavljati samo sa kandidatima za vozače koji se osposobljavaju kod pravnog lica iz člana 207. stav 1. ovog zakona u kojem je on u radnom odnosu, u skladu sa odredbama člana 209. ovog zakona.

Za vreme izvođenja praktičnog dela osposobljavanja PRAKTIČNE OBUKE, instruktor vožnje mora kod sebe imati vozačku dozvolu (licencu) za instruktora vožnje.

Za vreme izvođenja praktičnog dela osposobljavanja PRAKTIČNE OBUKE, instruktor vožnje mora kod sebe imati knjigu praktične obuke instruktora vožnje i knjižicu obuke kandidata za vozača i dužan ih je dati na uvid ovlašćenom službenom licu Ministarstva unutrašnjih poslova.

Član 227.

Instruktor vožnje može imati najviše osam sati ČASOVA praktične obuke kandidata za vozače u toku radnog dana.

Instruktor vožnje između dva radna dana mora imati prekid u obavljanju svoje delatnosti u trajanju od najmanje 11 sati.

Instruktor vožnje između časova praktične obuke mora imati odmor u trajanju od najmanje 10 minuta, osim kada sa istim kandidatom za vozača izvodi dva spojena časa, nakon čega mora imati odmor u trajanju od najmanje 20 minuta.

U toku nedelje instruktor vožnje mora imati najmanje jedan slobodan dan.

Član 228.

Za vreme obavljanja praktične obuke u vozilu mogu se nalaziti samo instruktor vožnje, kandidat za vozača i lice koje vrši nadzor. ZA VREME OBAVLjANjA PRAKTIČNE OBUKE U VOZILU KOJIM SE SPROVODI PRAKTIČNA OBUKA, OSIM INSTRUKTORA VOŽNjE I KANDIDATA ZA VOZAČA, MOGU SE NALAZITI I:

1) OVLAŠĆENA LICA ORGANA NADLEŽNOG ZA VRŠENjE NADZORA,

2) ODGOVORNO LICE, ODNOSNO LICA KOJE JE ONO OVLASTILO, KADA VRŠE KONTROLU SPROVOĐENjA PRAKTIČNE OBUKE,

3) DRUGI INSTRUKTOR VOŽNjE IZ PRAVNOG LICA, KOJI TOM PRILIKOM NE SPROVODI PRAKTIČNU OBUKU,

4) NAJVIŠE DVA KANDIDATA ZA VOZAČA KOJI SE OSPOSOBLjAVAJU U TOM PRAVNOM LICU ZA UPRAVLjANjE VOZILOM TE KATEGORIJE.

Za vreme praktične obuke kandidat za vozača kod sebe mora imati i staviti na uvid dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za vozača, potvrdu o položenom teorijskom ispitu, ličnu kartu, odnosno drugi dokument sa fotografijom ukoliko zbog starosti ne ispunjava uslov za izdavanje lične karte.

Čas praktične obuke ne može početi dok se instruktor vožnje ne uveri da su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, ZA VREME OBAVLjANjA PRAKTIČNE OBUKE KANDIDATA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA KATEGORIJA A, A1, A2, AM, F, M I V1, U VOZILU KOJIM SE SPROVODI PRAKTIČNA OBUKA NALAZI SE SAMO KANDIDAT, A NADZOR NAD SPROVOĐENjEM OBUKE INSTRUKTOR VOŽNjE VRŠI IZ DRUGOG VOZILA.

NADZOR NAD SPROVOĐENjEM OBUKE IZ STAVA 4. VRŠI SE IZ DRUGOG VOZILA, KOJE SE PRI TOM NE KORISTI ZA OBUČAVANjE DRUGOG KANDIDATA, NEPOSREDNIM PRAĆENjEM KANDIDATA KOJI SE OBUČAVA, UZ KORIŠĆENjE ODGOVARAJUĆE KOMUNIKACIONE OPREME KOJA OMOGUĆAVA ODRŽAVANjE VEZE BEZ ANGAŽOVANjA RUKU.

7. Vozila za osposobljavanje vozača

7. VOZILA ZA OSPOSOBLjAVANjE KANDIDATA ZA VOZAČE 

Član 229.

Vozilo za obuku OSPOSOBLjAVANjE kandidata za vozače vozila B kategorije mora imati ugrađene duple nožne komande, osim komande za ubrzavanje, a vozila kategorije C i D umesto duplih komandi mogu imati ugrađenu komandu pomoćne-parkirne kočnice na dohvat ruke instruktora vožnje.

Vozilo za obuku OSPOSOBLjAVANjE kandidata za vozače vozila B kategorije ne može imati automatski menjač.

Motorno vozilo kategorije B, C1, C, D1 i D mora imati ugrađen tahograf.

Član 230.

Motorno i priključno vozilo za obuku kandidata za vozače, kada učestvuje u saobraćaju i kada se na njemu obučava kandidat za vozača, mora biti označeno na propisan način.

Bliže propise o načinu označavanja vozila iz stava 1. ovog člana doneće ministar unutrašnjih poslova.

MOTORNO I PRIKLjUČNO VOZILO ZA OSPOSOBLjAVANjE KANDIDATA ZA VOZAČE, KADA UČESTVUJE U SAOBRAĆAJU I KADA SE NA NjEMU OSPOSOBLjAVA KANDIDAT ZA VOZAČA, MORA BITI OZNAČENO NA PROPISAN NAČIN.

BLIŽE PROPISE O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNjAVATI VOZILA ZA OSPOSOBLjAVANjE KANDIDATA ZA VOZAČA DONOSI MINISTAR NADLEŽAN ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE.

Član 231.

Praktična obuka kandidata za vozača osoba sa invaliditetom, može se obavljati na vozilu proizvedenom ili prepravljenom u skladu sa njegovim potrebama iako nije registrovano na pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona, odnosno nije obezbeđeno po osnovu lizinga.

OSPOSOBLjAVANjE KANDIDATA ZA VOZAČA KOJI JE OSOBA SA INVALIDITETOM, MOŽE SE OBAVLjATI NA VOZILU PROIZVEDENOM ILI PREPRAVLjENOM U SKLADU SA NjEGOVIM POTREBAMA IAKO NIJE REGISTROVANO NA PRAVNO LICE IZ ČLANA 207. STAV 1. OVOG ZAKONA, ODNOSNO NIJE OBEZBEĐENO PO OSNOVU LIZINGA, ODNOSNO NE ISPUNjAVA USLOVE IZ ČLANA 229. OVOG ZAKONA. 

8. Vozački ispit

Član 232.

Na vozačkom ispitu se utvrđuje da li je kandidat stekao teorijska i praktična znanja i veštine potrebne za samostalno i bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu.

Vozački ispit se sprovodi na srpskom jeziku, odnosno jezicima nacionalnih manjina u skladu sa zakonom.

Vozački ispit se sastoji iz dve celine: teorijskog ispita i praktičnog ispita.

Kandidat je položio vozački ispit kada položi teorijski ispit i praktični ispit.

O položenom teorijskom ispitu pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona izdaje potvrdu, najkasnije u roku od tri dana od dana kada je kandidat za vozača položio teorijski ispit.

Kandidatu za vozača koji je položio vozački ispit pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona izdaje uverenje u roku od tri dana od dana kada je položio vozački ispit.

Bliže uslove o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju evidencija, rokovima njihovog čuvanja i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se vrši obuka i obavlja vozački ispit, propisuje ministar unutrašnjih poslova.

O POLOŽENOM TEORIJSKOM ISPITU PRAVNO LICE IZ ČLANA 207. STAV 1. OVOG ZAKONA, ODNOSNO OGRANAK IZ ČLANA 207. STAV 4. OVOG ZAKONA, NA ZAHTEV KANDIDATA ZA VOZAČA, IZDAJE POTVRDU NAJKASNIJE U ROKU OD TRI DANA OD DANA PODNOŠENjA ZAHTEVA.

KANDIDATU ZA VOZAČA KOJI JE POLOŽIO VOZAČKI ISPIT PRAVNO LICE IZ ČLANA 207. STAV 1. OVOG ZAKONA IZDAJE UVERENjE U ROKU OD TRI DANA OD DANA PODNOŠENjA ZAHTEVA.

BLIŽE USLOVE O ORGANIZOVANjU, SPROVOĐENjU I NAČINU POLAGANjA VOZAČKOG ISPITA, VOĐENjU EVIDENCIJA I ROKOVIMA NjIHOVOG ČUVANjA PROPISUJE MINISTAR NADLEŽAN ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE.

Član 234.

Ispitna pitanja za teorijski ispit su javna i određuje ih Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Kombinacija ispitnih pitanja sadržana u testu je službena tajna i određuje je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

ISPITNA PITANjA SE SAČINjAVAJU NA OSNOVU STRUČNE LITERATURE ZA OSPOSOBLjAVANjE KANDIDATA ZA VOZAČE IZ ČLANA 214. STAV 2. OVOG ZAKONA, ZA KOJU JE IZDATO POZITIVNO MIŠLjENjE U SMISLU ČLANA 9. STAV 1. TAČKE 18) OVOG ZAKONA. 

Član 235.

Teorijskom ispitu može pristupiti kandidat za vozača kojem je izdata potvrda o završenoj teorijskoj obuci KOJI JE ZAVRŠIO PROPISANU TEORIJSKU OBUKU za vozača određene kategorije.

Praktičnom ispitu može da pristupi kandidat za vozača:

1) koji je zdravstveno sposoban za vozača određene kategorije,

2) koji ispunjava starosni uslov za sticanje prava upravljanja vozilom odgovarajuće kategorije,

3) kome je izdata potvrda o položenom teorijskom ispitu pri čemu od dana polaganja teorijskog ispita ne sme proći više od jedne godine,

4) kome je izdata potvrda o završenoj praktičnoj obuci odgovarajuće kategorije,

5) kome je izdata potvrda o položenom ispitu iz prve pomoći.

3) KOJI JE POLOŽIO TEORIJSKI ISPIT PRI ČEMU OD DANA POLAGANjA TEORIJSKOG ISPITA NE SME PROĆI VIŠE OD OSAMNAEST MESECI,

4) KOJI JE ZAVRŠIO PRAKTIČNU OBUKU ODGOVARAJUĆE KATEGORIJE.

Kandidat za vozača nakon završene obuke podnosi prijavu za polaganje teorijskog, odnosno praktičnog ispita.

Kandidat za vozača uz prijavu mora da podnese dokaze o ispunjenosti uslova iz st. 1. I 2. Ovog člana i člana 237. stav 6. ovog zakona.

Ispunjenost uslova za polaganje ispita iz st. 1. i 2. ovog člana utvrđuje pravno lice koje obavlja obuku vozača.

Ministarstvo unutrašnjih poslova poništiće teorijski ispit ili praktični ispit ili vozački ispit, ako nisu bili ispunjeni uslovi za izlazak kandidata na ispit i to:

1) teorijski ispit u roku od jedne godine od dana položenog teorijskog ispita,

2) praktični ispit, ako nisu bili ispunjeni uslovi iz stava 2. tačka 1) ili tačka 3) ili tačka 4) ovog člana u roku od jedne godine od dana položenog praktičnog ispita,

3) vozački ispit, ako nisu bili ispunjeni uslovi iz stava 2. tačka 2) ovog člana u roku do navršenih godina propisanih za dobijanje vozačke dozvole odgovarajuće kategorije.

Član 236.

Vozački ispit organizuje i sprovodi pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona.

Vozački ispit se polaže pred ispitnom komisijom koja se sastoji od dva člana, od kojih je jedan ispitivač policijski službenik, a drugi je ispitivač iz pravnog lica.

Ispitivača policijskog službenika određuje nadležni starešina, u skladu sa odredbama člana 238. ovog zakona, a ispitivača iz pravnog lica odgovorno lice u pravnom licu.

O polaganju vozačkog ispita ispitna komisija sačinjava zapisnik u dva primerka od kojih se jedan čuva u pravnom licu, a drugi kod teritorijalno nadležne organizacione jedinice ministarstva unutrašnjih poslova. O POLAGANjU VOZAČKOG ISPITA ISPITNA KOMISIJA SAČINjAVA ZAPISNIK KOJI SE IZDAJE KANDIDATU NA NjEGOV ZAHTEV.

Pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona je dužno da vozački ispit organizuje i sprovodi na propisan način.

Kandidat je položio vozački ispit ako oba ispitivača daju pozitivnu ocenu na teorijskom i praktičnom ispitu.

KANDIDAT JE POLOŽIO TEORIJSKI ISPIT KADA ISPITIVAČI UTVRDE DA JE POSTIGAO PROPISAN BROJ POENA ZA POZITIVNU OCENU.

KANDIDAT JE POLOŽIO PRAKTIČNI ISPIT AKO OBA ISPITIVAČA DAJU POZITIVNU OCENU NA PRAKTIČNOM ISPITU. POZITIVNU OCENU NA PRAKTIČNOM ISPITU ISPITIVAČ ĆE DATI KANDIDATU KOJI PRILIKOM SPROVOĐENjA ISPITNOG ZADATKA NIJE UGROZIO SEBE NI DRUGE UČESNIKE U SAOBRAĆAJU, NIJE UČINIO NIJEDNU GREŠKU PROPISANU KAO NEDOZVOLjENU I NEMA VIŠE OD PROPISANOG BROJA NEGATIVNIH BODOVA.

CELOKUPAN PROCES POLAGANjA TEORIJSKOG ISPITA PRAVNO LICE MORA SNIMATI AUDIO-VIDEO SISTEMOM.

TEORIJSKI ISPIT ISPITIVAČI NE MOGU ZAPOČETI, ODNOSNO NASTAVITI, U SLUČAJU PRESTANKA RADA AUDIO-VIDEO SISTEMA.

Član 237.

Troškove polaganja vozačkog ispita snosi kandidat za vozača.

Cena polaganja vozačkog ispita se sastoji iz dela koji kandidat plaća pravnom licu i dela koji kandidat plaća Ministarstvu unutrašnjih poslova radi podmirenja troškova učešća ispitivača u ispitnoj komisiji.

Vlada određuje najnižu cenu za polaganje vozačkog ispita, odnosno delova cene iz stava 1. ovog člana na predlog ministarstva unutrašnjih poslova, a po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za trgovinu i usluge.

Pravno lice ne može odrediti nižu cenu za polaganje vozačkog ispita od cene određene na način iz stava 3. ovog člana.

U ukupnu cenu polaganja vozačkog ispita uključeno je i izdavanje potvrde o položenom teorijskom ispitu i uverenja o položenom vozačkom ispitu.

Kandidat za vozača ne može pristupiti polaganju vozačkog ispita dok ne izmiri obaveze prema Ministarstvu unutrašnjih poslova iz stava 1. ovog člana. 

9. Ispitivač

Član 238.

Ispitivač mora da ispunjava propisane uslove i ima dozvolu (licencu) za ispitivača.

Ispitivač mora ispunjavati sledeće uslove:

1) da ima dozvolu (licencu) za instruktora vožnje odgovarajuće kategorije,

2) da je navršio najmanje 23 godine života,

3) da ima najmanje višu stručnu spremu saobraćajne struke – drumski saobraćaj, odnosno visoku stručnu spremu druge struke i najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti bezbednosti saobraćaja, odnosno za lica koja obavljaju ove poslove na dan stupanja na snagu ovog zakona da imaju najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima instruktora vožnje ili ispitivača,

4) da ima položen stručni ispit za ispitivača,

5) da mu za poslednje dve godine nije izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja vozilom,

6) da u poslednje četiri godine nije pravosnažno osuđivan za krivična dela: teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, iz grupe protiv života i tela, protiv službene dužnosti, kao i da se protiv njega ne vodi istraga za ova krivična dela, odnosno nije podignuta optužnica za ova krivična dela.

Na teorijskom ispitu ispitivač mora imati licencu za ispitivača B kategorije, a na praktičnom delu one kategorije vozila za koju kandidat za vozača polaže ispit.

Dozvolu (licencu) iz stava 1. ovog člana izdaje Agencija.

Dozvola (licenca) za ispitivača ima rok važenja pet godina.

Dozvola (licenca) iz stava 1. ovog člana će se obnoviti ispitivaču ako je prisustvovao obaveznim seminarima unapređenja znanja i položio ispit provere znanja.

Dozvola (licenca) za ispitivača određene kategorije važi samo u vreme kada i njegova dozvola (licenca) za instruktora vožnje, odnosno vozačka dozvola te kategorije.

Ukoliko je instruktoru vožnje, do datuma podnošenja zahteva za izdavanje dozvole za instruktora vožnje, oduzimana dozvola (licenca) više od dva puta za poslednjih 10 godina, dozvola se neće izdati.

Poslove iz stava 4. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

ISPITIVAČ MORA DA ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE I IMA DOZVOLU (LICENCU) ZA ISPITIVAČA.

ISPITIVAČ MORA ISPUNjAVATI SLEDEĆE USLOVE:

1) DA IMA NAJMANjE PET GODINA VOZAČKU DOZVOLU ZA VOZILA KATEGORIJE B I VOZAČKU DOZVOLU ONE KATEGORIJE ZA KOJU PODNOSI ZAHTEV ZA IZDAVANjE DOZVOLE (LICENCE) ZA ISPITIVAČA,

2) DA JE NAVRŠIO NAJMANjE 23 GODINE ŽIVOTA,

3) DA IMA NAJMANjE ZAVRŠENE STRUKOVNE STUDIJE PRVOG STEPENA -USMERENjA DRUMSKI SAOBRAĆAJ, ODNOSNO OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE DRUGOG STEPENA DRUGOG USMERENjA I NAJMANjE JEDNU GODINU RADNOG ISKUSTVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA, ODNOSNO ZA LICA KOJA OBAVLjAJU OVE POSLOVE NA DAN STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA DA IMAJU NAJMANjE DVE GODINE RADNOG ISKUSTVA NA POSLOVIMA INSTRUKTORA VOŽNjE ILI ISPITIVAČA,

4) DA IMA ZAVRŠENU OBAVEZNU PRIPREMNU NASTAVU I POLOŽEN STRUČNI ISPIT ZA ISPITIVAČA,

5) DA JE OD PRESTANKA VAŽENjA POSLEDNjE MERE ZABRANE UPRAVLjANjA VOZILOM, KOJA MU JE IZREČENA, PROTEKLO VIŠE OD DVE GODINE,

6) DA U POSLEDNjE ČETIRI GODINE NIJE PRAVNOSNAŽNO OSUĐIVAN ZA KRIVIČNA DELA: TEŠKA DELA PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA, IZ GRUPE PROTIV ŽIVOTA I TELA, PROTIV SLUŽBENE DUŽNOSTI, KAO I DA SE PROTIV NjEGA NE VODI ISTRAGA ZA OVA KRIVIČNA DELA, ODNOSNO NIJE PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA OVA KRIVIČNA DELA.

NA TEORIJSKOM ISPITU ISPITIVAČ MORA IMATI LICENCU ZA ISPITIVAČA B KATEGORIJE, A NA PRAKTIČNOM ISPITU ZA ONU KATEGORIJU VOZILA ZA KOJU KANDIDAT ZA VOZAČA POLAŽE ISPIT.

DOZVOLU (LICENCU) IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZDAJE, OBNAVLjA I ODUZIMA AGENCIJA.

DOZVOLA (LICENCA) ZA ISPITIVAČA IMA ROK VAŽENjA PET GODINA.

DOZVOLA (LICENCA) IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ĆE SE OBNOVITI ISPITIVAČU AKO JE PRISUSTVOVAO OBAVEZNIM SEMINARIMA UNAPREĐENjA ZNANjA I POLOŽIO ISPIT PROVERE ZNANjA.

DOZVOLA (LICENCA) ZA ISPITIVAČA ODREĐENE KATEGORIJE VAŽI SAMO U VREME KADA I NjEGOVA VOZAČKA DOZVOLA TE KATEGORIJE.

PRIPREMNU NASTAVU IZ STAVA 2. TAČKA 4) OVOG ČLANA VRŠI AGENCIJA.

UKOLIKO JE ISPITIVAČU, DO DATUMA PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA ISPITIVAČA, ODUZIMANA DOZVOLA (LICENCA) ZA INSTRUKTORA VOŽNjE ILI DOZVOLA (LICENCA) ZA ISPITIVAČA VIŠE OD DVA PUTA ZA POSLEDNjIH 10 GODINA, DOZVOLA ZA ISPITIVAČA SE NEĆE IZDATI.

IZUZETNO, USLOV IZ STAVA 4. TAČKA 3) OVOG ČLANA NE MORAJU ISPUNjAVATI LICA KOJIMA JE DO 1. JANUARA 2017. GODINE AGENCIJA IZDALA DOZVOLU (LICENCU) ZA ISPITIVAČA.

DOZVOLA (LICENCA) ZA ISPITIVAČA IZDAJE SE NA ZAŠTIĆENOM OBRASCU I SADRŽI PODATKE: PREZIME, IME, DATUM I MESTO ROĐENjA, DATUM IZDAVANjA LICENCE, ROK VAŽENjA LICENCE, IZDAVALAC LICENCE, BROJ/SERIJSKI BROJ LICENCE, SVOJERUČNI POTPIS, PREBIVALIŠTE, FOTOGRAFIJA, KATEGORIJE VOZILA ZA KOJE JE DOZVOLA (LICENCA) IZDATA, DATUM PRVOG IZDAVANjA DOZVOLE (LICENCE) ZA SVAKU KATEGORIJU, DATUM DO KOGA VAŽI DOZVOLA (LICENCA) ZA SVAKU KATEGORIJU, NAPOMENA.

POSLOVE IZ STAVA 4. OVOG ČLANA AGENCIJA OBAVLjA KAO POVERENE.

10. SAOBRAĆAJNI USLOVI ZA ODRŽAVANjE PRAKTIČNOG DELA ISPITA

Član 240.

Naseljeno mesto u kojem se obavlja polaganje praktičnog ispita mora ispunjavati propisane uslove koji omogućavaju da ispitna komisija može da utvrdi da li kandidat ima potrebno znanje i veštinu za samostalno i bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu odgovarajuće kategorije vozila.

Bliže uslove iz stava 1. ovog člana i evidencijama iz stava 4. ovog člana propisuje ministar unutrašnjih poslova na predlog Agencije.

Rešenje o ispunjenosti uslova donosi Ministarstvo unutrašnjih poslova na predlog organa jedinice lokalne samouprave iz člana 157. stav 1. ovog zakona.

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE ĆE, KAD UTVRDI DA JE NASELjENO MESTO PRESTALO DA ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE ZA POLAGANjE PRAKTIČNOG ISPITA, DONETI REŠENjE KOJIM SE UTVRĐUJE DA TO NASELjENO MESTO NE ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE.

Evidenciju o mestima koja ispunjavaju propisane uslove vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova.

XIII. OBUKA IZ PRVE POMOĆI 

Član 241.

PRE IZDAVANjA VOZAČKE DOZVOLE, OSIM VOZAČKE DOZVOLE ZA UPRAVLjANjE MOTORNIM VOZILIMA KATEGORIJE F I M, VOZAČ MORA ZAVRŠITI OBUKU IZ PRVE POMOĆI I POLOŽITI ISPIT IZ PRVE POMOĆI.

Obuku iz prve pomoći i organizovanje i sprovođenje ispita obavlja Crveni krst Srbije, odnosno zdravstvena ustanova koja ispunjava propisane uslove i koja za to dobije odgovarajuću dozvolu (ovlašćenje).

Bliže uslove koje mora da ispunjava pravno lice iz stava 1.2. ovog člana, u pogledu prostorija, opreme i stručnog kadra, kao i program obuke i način organizovanja i sprovođenja ispita i izdavanja potvrde o položenom ispitu, sadržaju, izgledu, načinu njenog izdavanja i vođenju propisanih evidencija donosi ministar nadležan za poslove zdravlja.

DOZVOLU (OVLAŠĆENjE) IZ STAVA 2. OVOG ČLANA IZDAJE MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE ZDRAVLjA, O ČEMU VODI JAVNI REGISTAR KOJI OBJAVLjUJE NA SVOJOJ INTERNET STRANICI, A KOJI SADRŽI SLEDEĆE PODATKE: NAZIV, SEDIŠTE ZDRAVSTVENE USTANOVE (ODNOSNO OGRANKA) KOJA JE DOBILA DOZVOLU I BROJ I DATUM IZDAVANjA DOZVOLE.

XV. VOZILA 

Opšte odredbe 

Član 246.

Vozilo u saobraćaju na putu mora da ispunjava propisane tehničke uslove, tehničke propise i da bude tehnički ispravno.

Vozilo je tehnički ispravno ako ima ispravne sve propisane uređaje i opremu i ako zadovoljava sve tehničke normative za vozilo.

Vozila u saobraćaju na putu ne mogu imati uređaje, sklopove i opremu čija upotreba može ugroziti, ometati ili izazvati zabunu drugog učesnika u saobraćaju.

Vozila ne smeju na prednjoj strani da imaju uređaje ili materije koje daju, odnosno odbijaju svetlost crvene boje, a na zadnjoj strani koje daju, odnosno odbijaju svetlost bele boje, izuzev uređaja i materija predviđenih propisima iz stava 6. ovog člana, kao ni trepćuće svetlo koje nije predviđeno odredbama ovog zakona.

Na vozilu se ne smeju nalaziti niti koristiti uređaji koji daju, odnosno odbijaju svetlost vidljivu učesnicima u saobraćaju u bojama koje nisu predviđene propisima iz stava 6. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove saobraćaja donosi bliže propise o uslovima koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putu u pogledu dimenzija, tehničkih uslova i uređaja, sklopova i opreme i tehničkih normativa.

IZUZETNO OD STAVA 6. OVOG ČLANA, MINISTAR NADLEŽAN ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE, UZ SAGLASNOST MINISTRA ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA, DONOSI BLIŽE PROPISE O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNjAVAJU VOZILA KOJA KORISTE MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE, SLUŽBE BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE, KAO I VOZILA DRŽAVNOG ORGANA NADLEŽNOG ZA ZAŠTITU I SPASAVANjE I VATROGASNIH JEDINICA U SAOBRAĆAJU NA PUTU U POGLEDU DIMENZIJA, TEHNIČKIH USLOVA I UREĐAJA, SKLOPOVA I OPREME I TEHNIČKIH NORMATIVA.

U saobraćaju na putu ne sme da učestvuje prevozno sredstvo koje ovim zakonom nije određeno kao vozilo.

Član 247.

Vlasnik, odnosno korisnik vozila dužan je da, na zahtev policijskog službenika, da podatke o identitetu lica kome je dao vozilo na upravljanje, odnosno korišćenje.

Fizičko lice, vlasnik, odnosno korisnik vozila ne sme dati vozilo na upravljanje licu koje je pod dejstvom alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci ili je u tolikoj meri umorno, bolesno ili je u takvom psihofizičkom stanju da nije sposobno da bezbedno upravlja vozilom, nema vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije ili je rok važenja vozačke dozvole istekao.

VLASNIK ODNOSNO KORISNIK VOZILA OBAVEZAN JE DA, NA ZAHTEV POLICIJSKOG SLUŽBENIKA, DA POTPUNE I TAČNE PODATKE O IDENTITETU LICA, NA OSNOVU KOJIH SE NA NESPORAN NAČIN MOŽE UTVRDITI DA JE TO LICE UPRAVLjALO VOZILOM U ODREĐENO VREME.

FIZIČKO LICE, VLASNIK, ODNOSNO KORISNIK VOZILA NE SME DATI VOZILO NA UPRAVLjANjE LICU KOJE JE POD DEJSTVOM ALKOHOLA, ODNOSNO PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI ILI JE U TOLIKOJ MERI UMORNO, BOLESNO ILI JE U TAKVOM PSIHOFIZIČKOM STANjU DA NIJE SPOSOBNO DA BEZBEDNO UPRAVLjA VOZILOM ILI NEMA VOZAČKU DOZVOLU ODGOVARAJUĆE KATEGORIJE.

IZUZETNO OD ODREDABA ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, VLASNIK, ODNOSNO KORISNIK VOZILA NEĆE ODGOVARATI UKOLIKO DOKAŽE NEOVLAŠĆENU UPOTREBU VOZILA.

2. Ispitivanje vozila 

Član 249.

Motorna i priključna vozila koja se pojedinačno ili serijski proizvode ili prepravljaju, odnosno njihovi uređaji, sklopovi i oprema, moraju biti usaglašeni sa jednoobraznim tehničkim uslovima u skladu sa propisima o homologaciji.

Pre stavljanja u promet, odnosno puštanja u saobraćaj vozila iz stava 1. ovog člana, mora se utvrditi i da li ova vozila ispunjavaju propisane uslove u skladu sa ovim zakonom.

Uverenje (potvrdu) o ispunjenosti uslova iz stava 2. ovog člana izdaje Agencija.

Jedan primerak uverenja iz stava 3. ovog člana za pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno vozilo mora se nalaziti u vozilu, kada vozilo učestvuje u saobraćaju na putu, a vozač je dužan da ga pokaže na zahtev ovlašćenog lica.

Bliže uslove o postupku i načinu ispitivanja vozila, izdavanja uverenja i potvrda i vođenju evidencija o obavljenim ispitivanjima donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja na predlog Agencije.

Poslove iz stava 3. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

MOTORNA I PRIKLjUČNA VOZILA KOJA SE POJEDINAČNO ILI SERIJSKI PROIZVODE, ODNOSNO UREĐAJI, SKLOPOVI I OPREMA NA VOZILIMA, MORAJU BITI USAGLAŠENI SA JEDNOOBRAZNIM TEHNIČKIM USLOVIMA U SKLADU SA SPORAZUMOM O USVAJANjU JEDNOOBRAZNIH TEHNIČKIH PROPISA ZA VOZILA SA TOČKOVIMA, OPREMU I DELOVE KOJI MOGU BITI UGRAĐENI I/ILI KORIŠĆENI NA VOZILIMA SA TOČKOVIMA I USLOVIMA ZA UZAJAMNO PRIZNAVANjE DODELjENIH HOMOLOGACIJA NA OSNOVU OVIH PROPISA.

PRE PUŠTANjA U SAOBRAĆAJ VOZILA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KAO I VOZILA KOJA SE PREPRAVLjAJU, MORA SE UTVRDITI I DA LI OVA VOZILA ISPUNjAVAJU PROPISANE USLOVE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

UVERENjE (POTVRDU) O ISPUNjENOSTI USLOVA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA IZDAJE AGENCIJA.

JEDAN PRIMERAK UVERENjA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA ZA POJEDINAČNO PROIZVEDENO ILI PREPRAVLjENO VOZILO MORA SE NALAZITI U VOZILU, KADA VOZILO UČESTVUJE U SAOBRAĆAJU NA PUTU, A VOZAČ JE DUŽAN DA GA POKAŽE NA ZAHTEV OVLAŠĆENOG LICA.

ISPITIVANjA POJEDINAČNO PROIZVEDENIH VOZILA, VOZILA KOJA SE PREPRAVLjAJU, ODNOSNO VOZILA KOJA SE UVOZE KAO UPOTREBLjAVANA SPROVODI AGENCIJA. AGENCIJA MOŽE OVLASTITI PRAVNO LICE KOJE ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE DA VRŠI ISPITIVANjA POJEDINAČNO PROIZVEDENIH VOZILA, VOZILA KOJA SE PREPRAVLjAJU I VOZILA KOJA SE UVOZE KAO UPOTREBLjAVANA.

BLIŽE USLOVE O POSTUPKU I NAČINU ISPITIVANjA POJEDINAČNO PROIZVEDENIH, ODNOSNO PREPRAVLjENIH VOZILA, ODNOSNO VOZILA KOJA SE UVOZE KAO UPOTREBLjAVANA, PERIODIČNOG PREGLEDA VOZILA, UREĐAJA ZA POGON VOZILA NA ALTERNATIVNA GORIVA, USLOVIMA KOJE MORA ISPUNjAVATI PRAVNO LICE KOJE VRŠI ISPITIVANjA, IZDAVANjE POTVRDA O ISPRAVNOSTI UREĐAJA ZA POGON VOZILA NA ALTERNATIVNA GORIVA I VOĐENjE EVIDENCIJE O OBAVLjENIM ISPITIVANjIMA I NAČINU PROVERE ISPUNjENOSTI USLOVA OD STRANE PRAVNOG LICA DONOSI MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA, NA PREDLOG AGENCIJE.

HOMOLOGACIONA ISPITIVANjA POJEDINAČNO ILI SERIJSKI PROIZVEDENIH VOZILA, ODNOSNO UREĐAJA, SKLOPOVA I OPREME NA VOZILIMA I KONTROLU SAOBRAZNOSTI NOVO PROIZVEDENIH VOZILA, KAO I KONTROLU SAOBRAZNOSTI PROIZVODNjE VOZILA, UREĐAJA, SKLOPOVA I OPREME NA VOZILIMA SPROVODI AGENCIJA. AGENCIJA MOŽE OVLASTITI PRAVNO LICE KOJE ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE DA VRŠI HOMOLOGACIONA ISPITIVANjA POJEDINAČNO ILI SERIJSKI PROIZVEDENIH VOZILA, UREĐAJA, SKLOPOVA I OPREME NA VOZILIMA I KONTROLU SAOBRAZNOSTI NOVOPROIZVEDENIH VOZILA, UREĐAJA, SKLOPOVA I OPREME NA VOZILIMA.

BLIŽE USLOVE O POSTUPKU I NAČINU HOMOLOGACIONIH ISPITIVANjA I KONTROLE SAOBRAZNOSTI I USLOVIMA KOJE MORA ISPUNjAVATI PRAVNO LICE KOJE VRŠI HOMOLOGACIONA ISPITIVANjA ODNOSNO KONTROLU SAOBRAZNOSTI NOVO PROIZVEDENIH VOZILA, ODNOSNO UREĐAJA, SKLOPOVA I OPREME NA VOZILIMA I NAČINU PROVERE ISPUNjENOSTI USLOVA OD STRANE PRAVNOG LICA DONOSI MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA, NA PREDLOG AGENCIJE.

AGENCIJA NAREDBOM ODREĐUJE KOJI SE OD PRAVILNIKA, KOJI SU SASTAVNI DEO SPORAZUMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, PRIMENjUJE U REPUBLICI SRBIJI.

BLIŽE USLOVE ZA HOMOLOGACIJU MOTORNIH VOZILA I NjIHOVIH PRIKOLICA I SISTEMA, SASTAVNIH DELOVA I ZASEBNIH TEHNIČKIH JEDINICA NAMENjENIH ZA TAKVA VOZILA, VOZILA SA DVA I TRI TOČKA I ČETVOROCIKLE I POLjOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH VOZILA, DONOSI MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA, NA PREDLOG AGENCIJE.

UKOLIKO SE PRILIKOM VRŠENjA PROVERE ISPUNjENOSTI USLOVA PREMA ST. 6. I 8. OVOG ČLANA UTVRDI DA JE PRAVNO LICE PRESTALO DA ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE, DA SU UREĐAJI I OPREMA POMOĆU KOJIH SE VRŠE ISPITIVANjE VOZILA I HOMOLOGACIONA ISPITIVANjA NEISPRAVNI ILI NE ISPUNjAVAJU DRUGE PROPISANE USLOVE, ILI DA SE ISPITIVANjE VOZILA, HOMOLOGACIONA ISPITIVANjA I KONTROLA SAOBRAZNOSTI NE VRŠE SAVESNO I NA PROPISAN NAČIN, AGENCIJA MOŽE ODUZETI OVLAŠĆENjE, ODNOSNO DOZVOLU TOM PRAVNOM LICU.

BLIŽE USLOVE O MERAMA PROTIV EMISIJE GASOVITIH ZAGAĐIVAČA I ČVRSTIH ZAGAĐUJUĆIH ČESTICA IZ MOTORA SA UNUTRAŠNjIM SAGOREVANjEM KOJI SE UGRAĐUJU U VANDRUMSKU POKRETNU MEHANIZACIJU DONOSI MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA, NA PREDLOG AGENCIJE.

POSLOVE IZ ST. 3. I 9. OVOG ČLANA AGENCIJA OBAVLjA KAO POVERENE.

Član 250.

U postupku izdavanja uverenja iz člana 249. stav 3. ovog zakona za vozilo koje se serijski proizvodi i za koje je izdato uverenje o usklađenosti sa propisima o homologaciji Agencija utvrđuje da li vozilo ispunjava uslove iz člana 249. stav 2. ovog zakona.

U postupku izdavanja uverenja iz člana 249. stav 3. ovog zakona za vozilo koje se pojedinačno proizvodi, a za koje nije izdato uverenje o usklađenosti sa propisima o homologaciji Agencija utvrđuje da li uređaji i sklopovi vozila ispunjavaju uslove iz propisa o homologaciji i da li vozilo u celini ispunjava uslove iz člana 249. stava 2. ovog zakona.

Prepravka vozila, sem u slučaju ugradnje uređaja za pogon na alternativna pogonska goriva, mora biti izvršena u skladu sa smernicama koje određuje proizvođač vozila koje se prepravlja ili na način za koji je proizvođač potvrdio da se može izvesti na vozilu.

Pre izvršenja prepravke vozila mora se sačiniti tehnička dokumentacija o prepravci koju odobrava Agencija.

Agencija nakon uvida u tehničku dokumentaciju može istu odobriti i bez ispunjenja uslova iz stava 3. ovog člana, a posebno u slučajevima kada se takvim prepravkama unapređuje bezbednost vozila, tehnička kultura i pronalazaštvo, odnosno omogućava obavljanje određenih delatnosti za koje se vozilo posebno ne proizvodi. Agencija na zahtev privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, koji ispunjava uslove iz člana 4. stav 3. ovog zakona, može odobriti tehničku dokumentaciju za ugradnju uređaja na pogon na alternativna pogonska goriva u vozila određene marke i tipa, sa identičnim načinom pripreme goriva i smeše. U tom slučaju nije potrebna overa tehničke dokumentacije za pojedinačno vozilo te marke i tipa pod uslovom da je ugradnju izvršilo lice kome je odobrena ta tehnička dokumentacija.

Prepravku, odnosno pojedinačnu proizvodnju vozila može da izvrši privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik iz člana 4. stav 3. ovog zakona.

Agencija može odobriti da prepravku vozila na osnovu odobrene tehničke dokumentacije, izvrši i građanin, samo ako to čini za sopstvene potrebe, kada se takvim prepravkama unapređuje bezbednost vozila, tehnička kultura i pronalazaštvo, odnosno omogućava obavljanje određenih delatnosti za koje se vozilo posebno ne proizvodi.

Agencija u postupku utvrđivanja da li motorna i priključna vozila koja se pojedinačno ili serijski proizvode ili prepravljaju, ispunjavaju propisane uslove iz člana 249. st. 1. i 2. ovog zakona može, nakon uvida u tehničku dokumentaciju, obavljanje pojedinih ispitivanja vozila, odnosno uređaja na vozilu, kao i merenja, poveriti određenom privrednom društvu ili drugom pravnom licu koje je materijalno i stručno osposobljeno da ta ispitivanja, odnosno merenja izvrši.

U slučaju iz stava 8. ovog člana Agencija će u zahtevu za ispitivanje jasno odrediti koja pojedina ispitivanja i merenja se tom prilikom moraju obaviti.

Uverenje iz člana 249. stav 3. ovog zakona za vozila koja su prepravljena može se izdati samo kada se tokom ispitivanja utvrdi da su tehnički ispravna.

Poslove navedene u st. 1, 2, 4, 5, 7, 8. i 9. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

PREPRAVKA VOZILA, OSIM U SLUČAJU UGRADNjE, ODNOSNO IZGRADNjE UREĐAJA ZA POGON NA ALTERNATIVNA GORIVA, UGRADNjE, ODNOSNO IZGRADNjE DUPLIH NOŽNIH KOMANDI ZA OBUKU VOZAČA I PREPRAVKI VOZILA RADI PRILAGOĐAVANjA ZA UPOTREBU OD STRANE OSOBA SA INVALIDITETOM MORA BITI IZVRŠENA U SKLADU SA SMERNICAMA KOJE ODREĐUJE PROIZVOĐAČ VOZILA KOJE SE PREPRAVLjA ILI NA NAČIN ZA KOJI JE PROIZVOĐAČ, ODNOSNO PREDSTAVNIK PROIZVOĐAČA U REPUBLICI SRBIJI, POTVRDIO DA SE MOŽE IZVESTI NA VOZILU, OSIM AKO NE POSTOJI PROIZVOĐAČ, ODNOSNO PREDSTAVNIK PROIZVOĐAČA U REPUBLICI SRBIJI KADA SE PREPRAVKA MOŽE IZVRŠITI BEZ ISPUNjAVANjA OVOG USLOVA.

POJEDINAČNA PROIZVODNjA ILI PREPRAVKA VOZILA VRŠI SE NA OSNOVU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KOJU SAČINjAVA I POTPISUJE LICE KOJE IMA ZAVRŠENE NAJMANjE STUDIJE DRUGOG STEPENA (MASTER AKADEMSKE STUDIJE) – USMERENjA MOTORNA VOZILA I KOJE JE UPISANO U REGISTAR KOJI VODI AGENCIJA, A ODOBRAVA I POTVRĐUJE DA JE U SKLADU SA PRAVILIMA STRUKE I USLOVIMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRAVNO LICE KOJE JE MATERIJALNO I STRUČNO OSPOSOBLjENO I OVLAŠĆENO OD STRANE AGENCIJE ZA ISPITIVANjE VOZILA. REGISTAR LICA KOJA SAČINjAVAJU TEHNIČKU DOKUMENTACIJU O PREPRAVCI SADRŽI: IME I PREZIME, JMBG, MESTO ROĐENjA, ADRESA STANOVANjA, PREBIVALIŠTE, STEPEN OBRAZOVANjA I STRUČNA SPREMA, PODACI O STRUČNIM USAVRŠAVANjIMA I SPECIJALIZACIJAMA, PODACI O NAUČNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA KOD KOJIH JE STEČENA STRUČNA SPREMA, ODNOSNO SPECIJALIZACIJA, ELEKTRONSKA ADRESA (E-MAIL) I BROJ KONTAKT TELEFONA LICA.

PREPRAVKU, ODNOSNO POJEDINAČNU PROIZVODNjU VOZILA MOŽE DA IZVRŠI SAMO PRIVREDNO DRUŠTVO ILI PREDUZETNIK KOJI JE UPISAN U REGISTAR, KOJI VODI AGENCIJA. IZGLED, NAČIN VOĐENjA, USLOVE ZA UPIS I BRISANjE IZ REGISTRA PRIVREDNIH DRUŠTAVA I PREDUZETNIKA, KAO I LICA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA PROPISUJE MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA NA PREDLOG AGENCIJE. REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTAVA ILI PREDUZETNIKA KOJI MOGU DA IZVRŠE PREPRAVKU ODNOSNO POJEDINAČNU PROIZVODNjU VOZILA SADRŽI PODATKE: POSLOVNO IME, MATIČNI BROJ, ADRESA SEDIŠTA, IME I PREZIME ODGOVORNOG LICA U PRAVNOM LICU, ELEKTRONSKA ADRESA (E-MAIL) I BROJ KONTAKT TELEFONA PRAVNOG LICA.

AGENCIJA MOŽE ODOBRITI DA PREPRAVKU VOZILA NA OSNOVU ODOBRENE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, IZVRŠI PRIVREDNO DRUŠTVO ILI PREDUZETNIK, KOJI NIJE UPISAN U REGISTAR, ILI GRAĐANIN, SAMO AKO TO ČINE ZA SOPSTVENE POTREBE I KADA SE TAKVIM PREPRAVKAMA UNAPREĐUJE BEZBEDNOST VOZILA, TEHNIČKA KULTURA ILI PRONALAZAŠTVO, ODNOSNO OMOGUĆAVA OBAVLjANjE ODREĐENIH DELATNOSTI ZA KOJE SE VOZILO POSEBNO NE PROIZVODI.

PRAVNO LICE KOJE JE MATERIJALNO I STRUČNO OSPOSOBLjENO I OVLAŠĆENO OD STRANE AGENCIJE, ZA ISPITIVANjE VOZILA NA ZAHTEV PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI PREDUZETNIKA, KOJI JE UPISAN U REGISTAR, MOŽE ODOBRITI TEHNIČKU DOKUMENTACIJU ZA PREPRAVKU VOZILA ODREĐENIH MARKI I TIPOVA. U TOM SLUČAJU NIJE POTREBNA OVERA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA POJEDINAČNO VOZILO ISTE MARKE I TIPA POD USLOVOM DA JE UGRADNjU IZVRŠILO LICE KOME JE ODOBRENA TA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA, ODNOSNO LICE KOJEM JE ODOBRENO KORIŠĆENjE ODOBRENE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE.

U POSTUPKU UTVRĐIVANjA DA LI MOTORNO I PRIKLjUČNO VOZILO KOJE SE POJEDINAČNO PROIZVODI ILI PREPRAVLjA, ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE IZ ČLANA 249. STAV 2. OVOG ZAKONA, A NAKON ODOBRAVANjA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, ISPITIVANjE VOZILA, ODNOSNO UREĐAJA NA VOZILU, MOŽE IZVRŠITI PRAVNO LICE KOJE JE MATERIJALNO I STRUČNO OSPOSOBLjENO I OVLAŠĆENO OD STRANE AGENCIJE DA TO ISPITIVANjE VRŠI.

PRAVNO LICA IZ STAVA 6. OVOG ČLANA DUŽNO JE DA ISPITIVANjE VOZILA, ODNOSNO UREĐAJA NA VOZILU VRŠI PROPISNO I NA SAVESTAN NAČIN.

UVERENjE IZ ČLANA 249. STAV 3. OVOG ZAKONA ZA VOZILA KOJA SU POJEDINAČNO PROIZVEDENA ILI PREPRAVLjENA MOŽE SE IZDATI SAMO KADA SE TOKOM ISPITIVANjA UTVRDI DA SU TEHNIČKI ISPRAVNA.

POSLOVE IZ ST. 3‒6. OVOG ČLANA AGENCIJA OBAVLjA KAO POVERENE.

Član 251.

Kada se na tehničkom pregledu ili na drugi način, za vozila koja su registrovana u Republici Srbiji ili se uvoze u Republiku Srbiju, utvrdi neslaganje podataka za vozilo koji su upisani u saobraćajnu dozvolu, sa podacima iz Baze podataka o motornim i priključnim vozilima (koju obezbeđuje Agencija) sprovešće se, pre izdavanja saobraćajne dozvole, odnosno izdavanja registracione nalepnice, postupak utvrđivanja da li vozilo ispunjava propisane uslove iz ovog zakona i tom prilikom utvrditi stvarno stanje u pogledu spornih tehničkih karakteristika.KADA SE NA TEHNIČKOM PREGLEDU ILI NA DRUGI NAČIN, ZA VOZILA KOJA SU REGISTROVANA U REPUBLICI SRBIJI ILI SE UVOZE U REPUBLIKU SRBIJU, POSUMNjA U TAČNOST PODATAKA UPISANIH U SAOBRAĆAJNU DOZVOLU I TI PODACI NE POSTOJE U BAZI PODATAKA O MOTORNIM I PRIKLjUČNIM VOZILIMA (KOJU OBEZBEĐUJE AGENCIJA), ODNOSNO, KADA SE UTVRDI NESLAGANjE PODATAKA ZA VOZILO KOJI SU UPISANI U SAOBRAĆAJNU DOZVOLU, SA PODACIMA IZ BAZE PODATAKA O MOTORNIM I PRIKLjUČNIM VOZILIMA, SPROVEŠĆE SE, PRE IZDAVANjA SAOBRAĆAJNE DOZVOLE, ODNOSNO IZDAVANjA REGISTRACIONE NALEPNICE, POSTUPAK UTVRĐIVANjA DA LI VOZILO ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE IZ OVOG ZAKONA I TOM PRILIKOM UTVRDITI STVARNO STANjE U POGLEDU SPORNIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA.

Postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana obavlja Agencija ili druga stručna organizacija koju Agencija odredi.

Poslove navedene u st. 1. i 2. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

XVI. TEHNIČKI PREGLED MOTORNIH I PRIKLjUČNIH VOZILA 

1. Opšte odredbe 

Član 254.

Radi utvrđivanja tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila vrši se tehnički pregled tih vozila.

Na tehničkom pregledu se utvrđuje da li je motorno, odnosno priključno vozilo tehnički ispravno i da li ispunjava druge tehničke propise i uslove za učešće u saobraćaju.

Tehnički pregledi vozila iz stava 1. ovog člana mogu biti: redovni, vanredni i kontrolni.

RADI UTVRĐIVANjA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA, ODNOSNO PODATAKA O VOZILU, VRŠI SE UVID U TEHNIČKU DOKUMENTACIJU VOZILA, ODNOSNO VRŠE SE ODGOVARAJUĆA MERENjA, ODNOSNO VIZUELNI PREGLED BEZ ILI UZ KORIŠĆENjE ODGOVARAJUĆIH ALATA, BEZ BITNIH RASKLAPANjA VOZILA.

Ministar unutrašnjih poslova donosi propise o tehničkom pregledu vozila.

Član 255.

Tehnički pregled vozila je delatnost od opšteg interesa, koju može da obavlja samo privredno društvo koje ispunjava propisane uslove i koje za to dobije ovlašćenje.

Ukoliko privredno društvo obavlja druge delatnosti osim tehničkog pregleda vozila, odnosno tu delatnost obavlja van sedišta, osniva ogranak privrednog društva u kojem se isključivo obavlja delatnost tehničkog pregleda vozila, koji se u skladu sa propisima upisuje u registar privrednih društava.

Privredno društvo može tehnički pregled vozila vršiti u više građevinskih objekata, pri čemu se za svaki objekat osniva poseban ogranak i za svaki se mora dobiti ovlašćenje.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana se u zavisnosti od tehničkih karakteristika objekta za vršenje tehničkog pregleda vozila i uređaja i opreme kojima raspolaže može dati za vršenje tehničkih pregleda samo pojedinih vrsta vozila.

Dozvolu iz stava 1. ovog člana ne može dobiti pravno lice nad kojim je otvoren postupak stečaja.

Ukoliko je privrednom društvu koje vrši tehnički pregled vozila, do datuma podnošenja zahteva za dobijanje ovlašćenja, oduzimano ovlašćenje više od dva puta za poslednjih 10 godina, ovlašćenje se neće izdati.

Ministarstvo unutrašnjih poslova vodi registar privrednih društava, odnosno njihovih ogranaka, za koje je izdalo ovlašćenje. Registar sadrži najmanje: broj upisa u registar – identifikaciona oznaka, poslovno ime privrednog društva, odnosno ogranka, sedište privrednog društva, odnosno ogranka, vrste vozila čiji tehnički pregled vrši, datum izdavanja dozvole i datum oduzimanja dozvole.

Ministar unutrašnjih poslova donosi bliže propise o načinu vođenja registra iz prethodnog stava.

TEHNIČKI PREGLED VOZILA JE DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA, KOJU MOŽE DA OBAVLjA JAVNO PREDUZEĆE, ODNOSNO PRIVREDNO DRUŠTVO (U DALjEM TEKSTU: PRIVREDNO DRUŠTVO) KOJE ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE I KOJE ZA TO DOBIJE OVLAŠĆENjE. JAVNO PREDUZEĆE MOŽE VRŠITI ISKLjUČIVO TEHNIČKI PREGLED AUTOBUSA I TROLEJBUSA.

PRIVREDNO DRUŠTVO MOŽE TEHNIČKI PREGLED VOZILA VRŠITI U VIŠE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA, PRI ČEMU SE ZA SVAKI OBJEKAT OSNIVA POSEBAN OGRANAK I ZA SVAKI SE MORA DOBITI OVLAŠĆENjE.

OVLAŠĆENjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZDAJE MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE.

OVLAŠĆENjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SE U ZAVISNOSTI OD ISPUNjENOSTI PROPISANIH USLOVA MOŽE DATI ZA VRŠENjE TEHNIČKIH PREGLEDA SAMO POJEDINIH VRSTA VOZILA, ODNOSNO VOZILA ODREĐENE NAJVEĆE DOZVOLjENE MASE.

OVLAŠĆENjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NE MOŽE DOBITI PRIVREDNO DRUŠTVO NAD KOJIM JE OTVOREN POSTUPAK STEČAJA.

UKOLIKO JE PRIVREDNOM DRUŠTVU, KOJE VRŠI TEHNIČKI PREGLED VOZILA U ODREĐENOM OBJEKTU, DO DATUMA PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA DOBIJANjE OVLAŠĆENjA, ZBOG NESAVESNOG I NEPROPISNOG RADA ODUZIMANO OVLAŠĆENjE VIŠE OD DVA PUTA ZA POSLEDNjIH 10 GODINA, OVLAŠĆENjE ZA VRŠENjE TEHNIČKOG PREGLEDA U TOM OBJEKTU SE NEĆE IZDATI.

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE VODI REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTAVA, ODNOSNO NjIHOVIH OGRANAKA, ZA KOJE JE IZDALO OVLAŠĆENjE, U SKLADU SA PROPISOM O EVIDENCIJAMA I OBRADI PODATAKA U OBLASTI UNUTRAŠNjIH POSLOVA. REGISTAR SADRŽI: BROJ UPISA U REGISTAR – IDENTIFIKACIONA OZNAKA, POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA, ODNOSNO OGRANKA, SEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA, ODNOSNO OGRANKA, VRSTE VOZILA ČIJI TEHNIČKI PREGLED VRŠI, DATUM IZDAVANjA OVLAŠĆENjA I DATUM ODUZIMANjA OVLAŠĆENjA.

MINISTAR NADLEŽAN ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE DONOSI BLIŽE PROPISE O NAČINU VOĐENjA REGISTRA IZ STAVA 7. OVOG ČLANA.

Član 256.

Ministar unutrašnjih poslova donosi bliže propise o uslovima koje moraju ispunjavati privredna društva koja vrše tehnički pregled vozila I EVIDENCIJAMA KOJE SU TA PRIVREDNA DRUŠTVA DUŽNA DA VODE.

Privredno društvo ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila dužno je da obezbedi ispunjenost propisanih uslova za vršenje tehničkog pregleda motornih vozila.

Privredno društvo će privremeno prestati sa vršenjem tehničkog pregleda vozila, kada prestane da ispunjava propisane uslove za vršenje tehničkog pregleda vozila i o tome najkasnije prvog sledećeg radnog dana obavestiti organ koji vrši nadzor. Za vreme privremenog prestanka sa radom ovlašćeno preduzeće ne sme vršiti tehnički pregled vozila.Privremeni prestanak rada može trajati najduže tri meseca. PRIVREDNO DRUŠTVO ĆE PRIVREMENO PRESTATI SA VRŠENjEM TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA, U ODREĐENOM OBJEKTU, KADA PRESTANE DA ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE ZA VRŠENjE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA U TOM OBJEKTU I O TOME NAJKASNIJE PRVOG SLEDEĆEG RADNOG DANA OBAVESTITI ORGAN KOJI VRŠI NADZOR. ZA VREME PRIVREMENOG PRESTANKA SA RADOM PRIVREDNO DRUŠTVO NE SME VRŠITI TEHNIČKI PREGLED VOZILA U OBJEKTU U KOJEM JE PRESTALO DA ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE.

O završetku privremenog prestanka rada, privredno društvo je dužno da obavesti organ koji vrši nadzor najkasnije jedan dan pre početka nastavka sa radom.

Član 257.

Privredno društvo za vršenje tehničkog pregleda vozila mora da ispunjava propisane uslove u pogledu:

1) građevinskog objekta sa prilaznim i izlaznim putevima,

2) uređaja i opreme za vršenje tehničkog pregleda,

3) stručnog kadra,

4) INFORMACIONE OPREME KOJA OMOGUĆAVA EFIKASNO POVEZIVANjE PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA VRŠENjE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA, ODNOSNO NjEGOVOG OGRANKA, SA CENTRALNIM INFORMACIONIM SISTEMOM I MINISTARSTVOM NADLEŽNIM ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE, RADI DOSTAVLjANjA PROPISANIH PODATAKA,

5) SISTEMA ZA VIDEO SNIMANjE VRŠENjA TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA POMOĆU KOJEG SE SAČINjAVA ODGOVARAJUĆI ZAPIS, KOJI JE DEO PROPISANIH EVIDENCIJA.

Građevinski objekat iz stava 1. tačka 1) ovog člana mora biti u vlasništvu privrednog društva koje vrši tehnički pregled ili njegovo korišćenje mora biti obezbeđeno zaključenim ugovorom o zakupu.

GRAĐEVINSKI OBJEKAT MOŽE BITI ZAKUPLjEN SAMO ZA POTREBE JEDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA, ODNOSNO OGRANKA, KOJE VRŠI TEHNIČKI PREGLED VOZILA. VAN RADNOG VREMENA IZ ČLANA 261. OVOG ZAKONA, GRAĐEVINSKI OBJEKAT MOŽE SE KORISTITI ZA OBAVLjANjE DRUGIH DELATNOSTI.

CENTRALNI INFORMACIONI SISTEM SA PROGRAMOM KOJI OMOGUĆAVA PRIKUPLjANjE I DOSTAVU PROPISANIH PODATAKA OD STRANE PRIVREDNOG DRUŠTVA, IZ OBJEKATA U KOJIMA VRŠI TEHNIČKI PREGLED VOZILA, I CENTRALIZOVANU OBRADU PODATAKA, OBEZBEĐUJE AGENCIJA. NAVEDENI PROGRAM MORA OBEZBEDITI I POVEZIVANjE MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE SA DRUGIM DRŽAVNIM ORGANIMA, ODNOSNO IMAOCIMA JAVNIH OVLAŠĆENjA, U CILjU OBEZBEĐENjA ODGOVARAJUĆIH PODATAKA KOJIM SE UTVRĐUJE DA KONTROLORI TEHNIČKOG PREGLEDA, KOJI SU U RADNOM ODNOSU U PRIVREDNOM DRUŠTVU, ODNOSNO VOZILA ČIJI TEHNIČKI PREGLED SE VRŠI, ISPUNjAVAJU PROPISANE USLOVE.

AGENCIJA OBJEDINjUJE SVE PODATKE O TEHNIČKIM PREGLEDIMA IZ PRIVREDNIH DRUŠTAVA ZA VRŠENjE TEHNIČKIH PREGLEDA VOZILA U INFORMATIČKOM OBLIKU I ČUVA IH NAJMANjE DESET GODINA.

BLIŽE USLOVE O SADRŽAJU, NAČINU PRIKUPLjANjA I DOSTAVE PODATAKA PROPISUJE MINISTAR NADLEŽAN ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE.

AKO PRIVREDNO DRUŠTVO OBAVEZE U POGLEDU TROŠKOVA ORŽAVANjA I UNAPREĐENjA CENTRALNOG INFORMACIONOG SISTEMA, KOJI SU NASTALI U JEDNOM MESECU, NE IZMIRI NAJKASNIJE U ROKU OD DVA MESECA OD DANA ZAVRŠETKA MESECA U KOJEM SU TROŠKOVI NASTALI, TOM PRIVREDNOM DRUŠTVU BIĆE ONEMOGUĆEN PRISTUP PROGRAMU IZ STAVA 4. OVOG ČLANA.

Član 258.

Privredno društvo ovlašćeno da vrši tehnički pregled vozila dužno je da obezbedi da uređaji i oprema pomoću kojih se vrši tehnički pregled vozila budu uvek u ispravnom stanju. PRIVREDNO DRUŠTVO, U OBJEKTIMA U KOJIMA JE OVLAŠĆENO DA VRŠI TEHNIČKI PREGLED VOZILA, DUŽNO JE DA OBEZBEDI DA UREĐAJI I OPREMA POMOĆU KOJIH SE VRŠI TEHNIČKI PREGLED VOZILA BUDU UVEK U ISPRAVNOM STANjU I DA ODRŽAVA DEO INFORMACIONOG SISTEMA I SISTEM ZA VIDEO SNIMANjE KOJI SE NALAZE U PRIVREDNOM DRUŠTVU, NA NAČIN KOJI ĆE OMOGUĆITI NjIHOVE PROPISANE FUNKCIONALNOSTI.

Uređaji koji se koriste za vršenje tehničkog pregleda vozila, a predstavljaju merila, moraju ispunjavati sve uslove određene metrološkim propisima.

Privredno društvo dužno je da odmah prestane sa radom u slučaju neispravnosti uređaja i opreme pomoću kojih se vrši tehnički pregled vozila ili ukoliko prestane da ispunjava druge propisane uslove za vršenje tehničkog pregleda vozila i najkasnije prvog narednog radnog dana obavesti organ koji vrši nadzor. Za vreme privremenog prestanka sa radom ovlašćeno preduzeće ne sme vršiti tehnički pregled vozila. PRIVREDNO DRUŠTVO DUŽNO JE DA ODMAH PRESTANE SA RADOM, U ODREĐENOM OBJEKTU, U SLUČAJU NEISPRAVNOSTI UREĐAJA I OPREME POMOĆU KOJIH SE VRŠI TEHNIČKI PREGLED VOZILA ILI UKOLIKO PRESTANE DA ISPUNjAVA DRUGE PROPISANE USLOVE U POGLEDU UREĐAJA I OPREME ILI NEISPRAVNOSTI DELA INFORMACIONOG SISTEMA I SISTEMA ZA VIDEO SNIMANjE, U TOM OBJEKTU I NAJKASNIJE PRVOG NAREDNOG RADNOG DANA OBAVESTI ORGAN KOJI VRŠI NADZOR. ZA VREME PRIVREMENOG PRESTANKA SA RADOM PRIVREDNO DRUŠTVO NE SME VRŠITI TEHNIČKI PREGLED VOZILA U OBJEKTU U KOJEM JE PRESTALO DA ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE.

Privremeni prestanak rada može trajati najduže tri meseca.

O završetku privremenog prestanka rada, privredno društvo je dužno da obavesti organ koji vrši nadzor najkasnije jedan dan pre početka nastavka sa radom.

Član 259.

Privredno društvo koje je ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda mora imati najmanje dva kontrolora tehničkog pregleda.

Kontrolori tehničkog pregleda moraju biti u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vreme sa punim radnim vremenom u privrednom društvu iz stava 1. Ovog člana.

PRIVREDNO DRUŠTVO KOJE JE OVLAŠĆENO ZA VRŠENjE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA U ODREĐENOM OBJEKTU MORA IMATI NAJMANjE DVA KONTROLORA TEHNIČKOG PREGLEDA KOJI SU RASPOREĐENI ZA VRŠENjE TEHNIČKOG PREGLEDA U TOM OBJEKTU I KOJI ISPUNjAVAJU PROPISANE USLOVE ZA VRŠENjE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA.

KONTROLORI TEHNIČKOG PREGLEDA MORAJU BITI U RADNOM ODNOSU NA ODREĐENO ILI NEODREĐENO VREME SA PUNIM RADNIM VREMENOM U PRIVREDNOM DRUŠTVU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA. KONTROLORI TEHNIČKOG PREGLEDA MORAJU IMATI ODGOVARAJUĆU PRIJAVU NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE U PRIVREDNOM DRUŠTVU, U SKLADU SA ODGOVARAJUĆIM PROPISIMA.

Član 260.

U prostoru u kojem se obavlja tehnički pregled vozila mogu se vršiti samo poslovi vezani za tehnički pregled vozila i utvrđivanje tehničkih karakteristika vozila u skladu sa odredbama ovog zakona.

Privredno društvo ne sme obavljati tehnički pregled vozila koja su registrovana na to privredno društvo ili ih je ono uzelo u zakup ili lizing, ili na kojima je vršilo opravku u poslednjih 12 meseci.

Izuzetno, tehnički pregled trolejbusa može vršiti privredno društvo na koje su trolejbusi registrovani, odnosno koje ih je uzelo u zakup ili lizing.

U PROSTORU U KOJEM SE OBAVLjA TEHNIČKI PREGLED VOZILA, U TOKU RADNOG VREMENA IZ ČLANA 261. OVOG ZAKONA, PRIVREDNO DRUŠTVO OVLAŠĆENO ZA VRŠENjE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA U TOM PROSTORU, MOŽE VRŠITI I POSLOVE VEZANE ZA UTVRĐIVANjE TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA, ODNOSNO PODATAKA O VOZILU I POSLOVE KONTROLE I PREGLEDA TAHOGRAFA.

Član 261.

Privredno društvo tehnički pregled vozila vrši u radno vreme, koje mora biti vidno istaknuto u objektu i mora biti prethodno prijavljeno organu koji vrši nadzor.

U toku svakog radnog dana radno vreme mora trajati najmanje osam sati.

Privredno društvo mora obezbediti da se tehnički pregled vozila može obaviti tokom celog radnog vremena.

Privredno društvo mora izvršiti tehnički pregled svih vozila, osim vozila iz člana 260. stav 2. ovog zakona. PRIVREDNO DRUŠTVO MORA IZVRŠITI TEHNIČKI PREGLED SVIH VOZILA ZA KOJE JE OVLAŠĆENO ZA VRŠENjE TEHNIČKOG PREGLEDA.

Izuzetno, privredno društvo dužno je da po potrebi na zahtev Ministarstva unutrašnjih poslova, radi van svog radnog vremena. 

2. Kontrolori tehničkog pregleda vozila 

Član 263.

Tehnički pregled vozila može obavljati samo kontrolor koji ispunjava propisane uslove i ima važeću dozvolu (licencu).

Dozvolu (licencu) za kontrolora tehničkog pregleda izdaje Agencija.

Kontrolor tehničkog pregleda mora ispunjavati sledeće uslove:

1) da ima najmanje završenu srednju stručnu školu u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju, struke mašinske, obrazovnog profila vezanog za motore i vozila, i struke saobraćajne, obrazovnog profila iz oblasti drumskog saobraćaja,

2) da ima vozačku dozvola za upravljanje motornim vozilima one kategorije vozila čiji pregled obavlja,

3) da ima završenu obuku za kontrolora tehničkog pregleda,

4) da ima položen stručni ispit za kontrolora tehničkog pregleda vozila,

5) da u poslednje četiri godine nije pravnosnažno osuđivan za krivična dela iz grupe protiv života i tela, krivična dela protiv službene dužnosti, kao i da se protiv njega ne vodi istraga za ova krivična dela, odnosno nije podignuta optužnica za ova krivična dela.

Bliže propise o nastavnom programu obuke kontrolora tehničkog pregleda, načinu organizovanja i sprovođenja stručnog ispita za kontrolora tehničkog pregleda, program unapređenja znanja i veština kontrolora tehničkog pregleda i načinu organizovanja i sprovođenja provere znanja i veština kontrolora tehničkog pregleda, sadržaju i izgledu dozvole (licence) za kontrolora tehničkih pregleda, i načinu vođenja evidencija o izdatim dozvolama (licencama) donosi ministar unutrašnjih poslova na predlog Agencije.

Dozvola (licenca) ima rok važenja tri godine.

Dozvola (licenca) za kontrolora tehničkog pregleda će se obnoviti ako je kontrolor:

1) prisustvovao seminarima za unapređenje znanja i veština,

2) položio ispit provere znanja.

Agencija organizuje i sprovodi obuku kontrolora tehničkog pregleda, stručni ispit za kontrolora tehničkog pregleda, unapređenje znanja i veština za kontrolora tehničkog pregleda i organizuje, sprovodi proveru znanja i veština za kontrolora tehničkog pregleda i vodi evidenciju o izdatim dozvolama (licencama).

Kontrolor tehničkog pregleda ne može, ni van radnog vremena, obavljati poslove u vezi: održavanja, popravki, osiguranja i registracije vozila.

Ukoliko je kontroloru tehničkog pregleda, do datuma podnošenja zahteva za izdavanje dozvole, oduzimana dozvola (licenca) više od dva puta za poslednjih 10 godina, dozvola se neće izdati.

Poslove iz st. 2. i 7. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

TEHNIČKI PREGLED VOZILA MOŽE OBAVLjATI SAMO KONTROLOR KOJI ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE I IMA VAŽEĆU DOZVOLU (LICENCU).

DOZVOLU (LICENCU) ZA KONTROLORA TEHNIČKOG PREGLEDA IZDAJE AGENCIJA. DOZVOLA (LICENCA) IMA ROK VAŽENjA TRI GODINE. DOZVOLA (LICENCA) ZA KONTROLORA TEHNIČKOG PREGLEDA SE IZDAJE NA ZAŠTIĆENOM OBRASCU I SADRŽI PODATKE: IME I PREZIME, DATUM I MESTO ROĐENjA, DATUM IZDAVANjA I ROK VAŽENjA, BROJ/SERIJSKI BROJ, SVOJERUČNI POTPIS, PREBIVALIŠTE, KATEGORIJA VOZILA, FOTOGRAFIJA.

KONTROLOR TEHNIČKOG PREGLEDA MORA ISPUNjAVATI SLEDEĆE USLOVE:

1) DA IMA NAJMANjE ZAVRŠENU SREDNjU STRUČNU ŠKOLU U ČETVOROGODIŠNjEM ILI TROGODIŠNjEM TRAJANjU, STRUKE MAŠINSKE, OBRAZOVNOG PROFILA VEZANOG ZA MOTORE I VOZILA ILI STRUKE SAOBRAĆAJNE, OBRAZOVNOG PROFILA IZ OBLASTI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA,

2) DA IMA VOZAČKU DOZVOLU ZA UPRAVLjANjE MOTORNIM VOZILIMA ONE KATEGORIJE VOZILA ČIJI PREGLED OBAVLjA,

3) DA IMA ZAVRŠENU OBUKU ZA KONTROLORA TEHNIČKOG PREGLEDA,

4) DA IMA POLOŽEN STRUČNI ISPIT ZA KONTROLORA TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA,

5) DA U POSLEDNjE ČETIRI GODINE NIJE PRAVNOSNAŽNO OSUĐIVAN ZA KRIVIČNA DELA IZ GRUPE PROTIV ŽIVOTA I TELA, KRIVIČNA DELA PROTIV SLUŽBENE DUŽNOSTI, KAO I DA SE PROTIV NjEGA NE VODI ISTRAGA ZA OVA KRIVIČNA DELA, ODNOSNO NIJE PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA OVA KRIVIČNA DELA.

BLIŽE PROPISE O NASTAVNOM PROGRAMU OBUKE KONTROLORA TEHNIČKOG PREGLEDA, NAČINU ORGANIZOVANjA I SPROVOĐENjA STRUČNOG ISPITA ZA KONTROLORA TEHNIČKOG PREGLEDA, PROGRAMU UNAPREĐENjA ZNANjA I VEŠTINA KONTROLORA TEHNIČKOG PREGLEDA I NAČINU ORGANIZOVANjA I SPROVOĐENjA PROVERE ZNANjA I VEŠTINA KONTROLORA TEHNIČKOG PREGLEDA, USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNjAVA PRAVNO LICE DA SPROVODI OBUKU I SEMINARE ZA UNAPREĐENjE ZNANjA I VEŠTINA KONTROLORA TEHNIČKOG PREGLEDA, USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI IZVOĐAČ SADRŽAJA OBUKE I SEMINARA ZA UNAPREĐENjE ZNANjA I VEŠTINA KONTROLORA TEHNIČKOG PREGLEDA, NAČINU IZVOĐENjA OBUKE I SEMINARA UNAPREĐENjA ZNANjA I VEŠTINA, NAČINU VOĐENjA EVIDENCIJA O IZVEDENIM OBUKAMA I SEMINARIMA UNAPREĐENjA ZNANjA I VEŠTINA KONTROLORA TEHNIČKOG PREGLEDA, IZGLEDU DOZVOLE (LICENCE) ZA KONTROLORA TEHNIČKOG PREGLEDA I NAČINU VOĐENjA EVIDENCIJA O IZDATIM DOZVOLAMA (LICENCAMA) ZA KONTROLORA TEHNIČKOG PREGLEDA DONOSI MINISTAR NADLEŽAN ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE NA PREDLOG AGENCIJE. EVIDENCIJA O IZVEDENIM OBUKAMA I SEMINARIMA UNAPREĐENjA ZNANjA I VEŠTINA KONTROLORA TEHNIČKOG PREGLEDA U ELEKTRONSKOM OBLIKU SADRŽI PODATKE: REDNI BROJ, IME (IME JEDNOG RODITELjA), PREZIME I JMBG VOZAČA, DATUM I MESTO ROĐENjA VOZAČA, ADRESA STANOVANjA, PREBIVALIŠTE, DATUM I MESTO POHAĐANjA OBAVEZNE OBUKE, DATUM I MESTO POHAĐANjA SEMINARA UNAPREĐENjA ZNANjA, BROJ I DATUM DOZVOLE (LICENCE), BROJ I DATUM IZDAVANjA POTVRDE O ODSLUŠANOM OBAVEZNOM SEMINARU UNAPREĐENjA ZNANjA, IZDAVALAC POTVRDE, RUBRIKA ZA NAPOMENU, SVOJERUČNI POTPIS, FOTOGRAFIJA, ELEKTRONSKA ADRESA, BROJ KONTAKT TELEFONA KONTROLORA TEHNIČKOG PREGLEDA, IME IZVOĐAČA SADRŽAJA OBUKE, (IME JEDNOG RODITELjA), PREZIME I JMBG IZVOĐAČA SADRŽAJA OBUKE, ELEKTRONSKA ADRESA I BROJ KONTAKT TELEFONA IZVOĐAČA NASTAVE.

DOZVOLA (LICENCA) ZA KONTROLORA TEHNIČKOG PREGLEDA ĆE SE OBNOVITI AKO JE KONTROLOR:

1) PRISUSTVOVAO SEMINARIMA ZA UNAPREĐENjE ZNANjA I VEŠTINA,

2) POLOŽIO ISPIT PROVERE ZNANjA.

AGENCIJA ORGANIZUJE OBUKU ZA KONTROLORA TEHNIČKOG PREGLEDA, ORGANIZUJE I SPROVODI STRUČNI ISPIT ZA KONTROLORA TEHNIČKOG PREGLEDA, ORGANIZUJE SEMINARE ZA UNAPREĐENjE ZNANjA I VEŠTINA I OBAVLjA PROVERE ZNANjA ZA KONTROLORA TEHNIČKOG PREGLEDA I VODI EVIDENCIJU O IZDATIM DOZVOLAMA (LICENCAMA) U ELEKTRONSKOM OBLIKU. EVIDENCIJA O IZDATIM DOZVOLAMA (LICENCAMA) ZA KONTROLORA TEHNIČKOG PREGLEDA U ELEKTRONSKOM OBLIKU SADRŽI PODATKE: REDNI BROJ, IME (IME JEDNOG RODITELjA), PREZIME I JMBG, DATUM I MESTO ROĐENjA, ADRESA STANOVANjA, PREBIVALIŠTE, DATUM I MESTO POLAGANjA STRUČNOG ISPITA, BROJ I DATUM IZDAVANjA UVERENjA O POLOŽENOM ISPITU, BROJ, KATEGORIJE I ROK VAŽENjA VOZAČKE DOZVOLE, BROJ/SERIJSKI BROJ DOZVOLE (LICENCE), DATUM IZDAVANjA DOZVOLE (LICENCE), RUBRIKU ZA NAPOMENU, SVOJERUČNI POTPIS, FOTOGRAFIJA, ELEKTRONSKA ADRESA, BROJ KONTAKT TELEFONA.

KONTROLOR TEHNIČKOG PREGLEDA NE MOŽE U TOKU RADNOG VREMENA DA OBAVLjA POSLOVE U VEZI SA ODRŽAVANjEM, POPRAVKOM, OSIGURANjEM I REGISTRACIJOM VOZILA.

IZUZETNO, KONTROLOR TEHNIČKOG PREGLEDA, AKO NA DAN STUPANjA NA SNAGU PODZAKONSKIH AKATA KOJI REGULIŠU TEHNIČKI PREGLED VOZILA, U PRIVREDNOM DRUŠTVU OVLAŠĆENOM ZA VRŠENjE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA, VRŠI TEHNIČKI PREGLED VOZILA PREMA UGOVORU O RADU NAJMANjE PET GODINA, NE MORA ISPUNjAVATI USLOV IZ STAVA 3. TAČ. 3) I 4) OVOG ČLANA, ODNOSNO NE MORA ISPUNjAVATI USLOV IZ STAVA 3. TAČKA 1) OVOG ČLANA, AKO IMA ZAVRŠENU SREDNjU STRUČNU ŠKOLU MAŠINSKE STRUKE OBRAZOVNOG PROFILA KOJI NIJE VEZAN ZA MOTORE I VOZILA, ODNOSNO SAOBRAĆAJNE STRUKE OBRAZOVNOG PROFILA KOJI NIJE IZ OBLASTI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA.

UKOLIKO JE KONTROLORU TEHNIČKOG PREGLEDA, DO DATUMA PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA IZDAVANjE DOZVOLE, ODUZIMANA DOZVOLA (LICENCA) VIŠE OD DVA PUTA ZA POSLEDNjIH 10 GODINA, DOZVOLA SE NEĆE IZDATI.

POSLOVE IZ ST. 2. I 6. OVOG ČLANA AGENCIJA OBAVLjA KAO POVERENE.

OBUKU I SEMINARE ZA UNAPREĐENjE ZNANjA I VEŠTINA KONTROLORA TEHNIČKOG PREGLEDA SPROVODI PRAVNO LICE KOJE ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE I KOJE ZA TO DOBIJE DOZVOLU AGENCIJE.

PRAVNO LICE IZ STAVA 11. OVOG ČLANA SPROVODI OBUKU I SEMINARE ZA UNAPREĐENjE ZNANjA I VEŠTINA KONTROLORA TEHNIČKOG PREGLEDA U SKLADU SA NASTAVNIM PLANOVIMA NA KOJE SAGLASNOST DAJE AGENCIJA.

PRAVNO LICE IZ STAVA 11. OVOG ČLANA, DUŽNO JE DA OBUKU I SEMINARE ZA UNAPREĐENjE ZNANjA I VEŠTINA KONTROLORA TEHNIČKOG PREGLEDA SPROVODI NA PROPISAN NAČIN I O TOME VODI EVIDENCIJU.

AGENCIJA ĆE ODUZETI DOZVOLU IZ STAVA 11. OVOG ČLANA PRAVNOM LICU KOJE PRESTANE DA ISPUNjAVA NEKI OD PROPISANIH USLOVA ILI NE SPROVODI OBUKU I SEMINARE ZA UNAPREĐENjE ZNANjA I VEŠTINA KONTROLORA TEHNIČKOG PREGLEDA NA PROPISAN NAČIN.

UKOLIKO JE PRAVNOM LICU, DO DATUMA PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA IZDAVANjE DOZVOLE IZ STAVA 11. OVOG ČLANA, DOZVOLA ODUZIMANA VIŠE OD DVA PUTA ZA POSLEDNjIH 10 GODINA, DOZVOLA SE NEĆE IZDATI.

IZUZETNO OD ODREDABA STAVA 3. TAČKA 2) OVOG ČLANA, KONTROLOR TEHNIČKOG PREGLEDA NE MORA IMATI VOZAČKU DOZVOLU ZA UPRAVLjANjE VOZILOM ČIJI TEHNIČKI PREGLED VRŠI, AKO NAJMANjE JEDAN KONTROLOR TEHNIČKOG PREGLEDA SA KOJIM VRŠI TEHNIČKI PREGLED VOZILA IMA VOZAČKU DOZVOLU ZA UPRAVLjANjE VOZILOM ČIJI TEHNIČKI PREGLED VRŠE.

3. Redovni tehnički pregledi 

Član 264.

Redovni tehnički pregledi su godišnji i šestomesečni.

Redovnom godišnjem tehničkom pregledu vozilo se podvrgava pre izdavanja saobraćajne dozvole, odnosno izdavanja registracione nalepnice kao i izdavanja posebne nalepnice o redovnom tehničkom pregledu traktora, priključnih vozila za traktor i motokultivatora (u daljem tekstu: nalepnice o tehničkom pregledu traktora, priključnih vozila za traktor i motokultivatora). Ovaj tehnički pregled se može izvršiti do 30 dana pre podnošenja zahteva za registraciju, odnosno nakon isteka roka važenja saobraćajne dozvole.REDOVNOM GODIŠNjEM TEHNIČKOM PREGLEDU VOZILO SE PODVRGAVA PRE UPISA U JEDINSTVENI REGISTAR VOZILA, ODNOSNO IZDAVANjA REGISTRACIONE NALEPNICE. OVAJ TEHNIČKI PREGLED SE MOŽE IZVRŠITI DO 30 DANA PRE PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA UPIS U JEDINSTVENI REGISTAR VOZILA, ODNOSNO ZAHTEVA ZA IZDAVANjE REGISTRACIONE NALEPNICE.

Izuzetno od odredbi stava 2. ovog člana novoproizvedeno vozilo nakon registracije se podvrgava sledećem redovnom tehničkom pregledu nakon dve godine. IZUZETNO OD ODREDABA STAVA 2. OVOG ČLANA, VOZILO PROIZVEDENO U GODINI PRE, ODNOSNO U GODINI KADA SE REGISTRUJE, PODVRGAVA SE SLEDEĆEM REDOVNOM GODIŠNjEM TEHNIČKOM PREGLEDU NAJKASNIJE NAKON DVE GODINE OD DANA PRVE REGISTRACIJE U REPUBLICI SRBIJI, A PRIKLjUČNA VOZILA ZA TRAKTOR NAMENjENA ZA OBAVLjANjE RADOVA NE PODLEŽU REDOVNOM GODIŠNjEM TEHNIČKOM PREGLEDU.

Redovni šestomesečni tehnički pregled se mora obaviti pre isteka roka od šest meseci od dana početka važenja saobraćajne dozvole, odnosno registracione nalepnice. Redovni šestomesečni tehnički pregled se može obaviti najranije 15 dana pre isteka napred navedenog roka.

Redovnom šestomesečnom tehničkom pregledu se moraju podvrgavati:

1) motorna i priključna vozila kojima se obavlja javni prevoz,

2) autobusi,

3) motorna i priključna vozila za prevoz opasnih materija,

4) motorna i priključna vozila koja se koriste za obuku kandidata za vozače,

5) motorna vozila koja imaju ugrađene uređaje za davanje posebnih svetlosnih i zvučnih znakova ili se upotrebljavaju kao vozilo iz čl. 106. i 108. ovog zakona (vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaza),

6) motorna i priključna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg,

7) motorno, odnosno priključno vozilo za iznajmljivanje bez vozača (rent-a-car),

8) motorno vozilo starosti preko 15 godina (starost vozila se utvrđuje u odnosu na godinu proizvodnje).

U saobraćaju na putu ne sme učestvovati vozilo iz stava 5. ovog člana dok se na redovnom šestomesečnom pregledu, u roku iz stava 4. ovog člana, ne utvrdi da je tehnički ispravno.

Vlada određuje najnižu cenu redovnog tehničkog pregleda vozila, na predlog ministarstva nadležnog za trgovinu i usluge.

Pravno lice ne može odrediti nižu cenu za vršenje redovnog tehničkog pregleda vozila od najniže cene određene u smislu stava 7. ovog člana.

VLADA ODREĐUJE NAJVIŠU CENU REDOVNOG TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA, NA PREDLOG MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE, A PO PRIBAVLjENOM MIŠLjENjU MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA TRGOVINU.

IZUZETNO OD ODREDABA STAVA 2. OVOG ČLANA REDOVNOM GODIŠNjEM TEHNIČKOM PREGLEDU TRAKTORI, PRIKLjUČNA VOZILA ZA TRAKTOR, RADNE MAŠINE I MOTOKULTIVATORI SE PODVRGAVAJU U ROKU KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD JEDNE GODINE OD DANA VRŠENjA PRETHODNOG TEHNIČKOG PREGLEDA.

IZUZETNO OD STAVA 5. OVOG ČLANA REDOVNOM ŠESTOMESEČNOM TEHNIČKOM PREGLEDU NE PODLEŽU TRAKTORI, PRIKLjUČNA VOZILA ZA TRAKTOR, RADNE MAŠINE I MOTOKULTIVATORI.

U SAOBRAĆAJU NA PUTU NE SME UČESTVOVATI VOZILO IZ STAVA 8. OVOG ČLANA AKO JE OD DANA IZVRŠENOG REDOVNOG TEHNIČKOG PREGLEDA, NA KOJEM JE UTVRĐENO DA JE VOZILO TEHNIČKI ISPRAVNO, PROŠLO VIŠE OD JEDNE GODINE.

4. Vanredni tehnički pregledi vozila 

Član 265.

Vanredni tehnički pregled obavlja se nakon popravke i pre puštanja u saobraćaj vozila, kod kojeg su u saobraćanoj nezgodi ili na drugi način oštećeni vitalni sklopovi i uređaji bitni za bezbedno učestvovanje vozila u saobraćaju, odnosno koje nakon toga nije bilo u voznom stanju, kao i vozila koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti utvrđene na kontrolnom tehničkom pregledu.

Troškove vanrednog tehničkog pregleda snosi vlasnik, odnosno korisnik vozila.

Vlada određuje najnižu cenu vanrednog tehničkog pregleda vozila, na predlog ministarstva nadležnog za trgovinu i usluge.

Pravno lice ne može odrediti nižu cenu za vršenje vanrednog tehničkog pregleda vozila od najniže cene određene u smislu stava 3. ovog člana.

VLADA ODREĐUJE NAJVIŠU CENU VANREDNOG TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA NA PREDLOG MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE, A PO PRIBAVLjENOM MIŠLjENjU MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA TRGOVINU. NAJVIŠA CENA VANREDNOG TEHNIČKOG PREGLEDA OBUHVATA I TROŠKOVE PRAVNOG LICA ZA PLAĆANjE USLUGA AGENCIJI U POGLEDU ODRŽAVANjA I UNAPREĐENjA CENTRALNOG INFORMACIONOG SISTEMA IZ ČLANA 257. STAV 4. OVOG ZAKONA.

PRIVREDNO DRUŠTVO NE MOŽE ODREDITI VIŠU CENU ZA VRŠENjE VANREDNOG TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA OD NAJVIŠE CENE ODREĐENE U SMISLU STAVA 3. OVOG ČLANA.

Član 267.

Troškove kontrolnog tehničkog pregleda, u slučaju da je na kontrolnom tehničkom pregledu utvrđeno da je vozilo neispravno, snosi vlasnik vozila ili korisnik vozila, a u slučaju da je na kontrolnom tehničkom pregledu utvrđeno da je vozilo ispravno, organ čije je službeno lice naložilo kontrolni tehnički pregled.

Vlasnik, odnosno korisnik, koji nije na licu mesta izmirio troškove kontrolnog tehničkog pregleda, dužan je da to učini u roku od osam dana od dana vršenja kontrolnog tehničkog pregleda.

Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik vozila ne izmiri troškove kontrolnog tehničkog pregleda na licu mesta, izmirenje troškova će se sprovesti prinudnim putem.

Vlada određuje cenu kontrolnog tehničkog pregleda vozila, na predlog ministarstva nadležnog za trgovinu i usluge. VLADA ODREĐUJE NAJVIŠU CENU KONTROLNOG TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA NA PREDLOG MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE, A PO PRIBAVLjENOM MIŠLjENjU MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA TRGOVINU. NAJVIŠA CENA KONTROLNOG TEHNIČKOG PREGLEDA OBUHVATA I TROŠKOVE PRAVNOG LICA ZA PLAĆANjE USLUGA AGENCIJI U POGLEDU ODRŽAVANjA I UNAPREĐENjA CENTRALNOG INFORMACIONOG SISTEMA IZ ČLANA 257. STAV 4. OVOG ZAKONA.

Pravno lice ne može odrediti višu cenu za vršenje kontrolnog tehničkog pregleda vozila od najniže cene određene u smislu stava 4. ovog člana. PRIVREDNO DRUŠTVO NE MOŽE ODREDITI VIŠU CENU ZA VRŠENjE KONTROLNOG TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA OD NAJVIŠE CENE ODREĐENE U SMISLU STAVA 4. OVOG ČLANA.

XVII. REGISTRACIJA MOTORNIH I PRIKLjUČNIH VOZILA 

1. Opšte odredbe 

Član 268.

Za registrovano vozilo izdaje se saobraćajna dozvola, registarske tablice i registraciona nalepnica. U saobraćaju na putu mogu da učestvuju samo motorna i priključna vozila za koje je izdata saobraćajna dozvola, registarske tablice i registraciona nalepnica. Motorno i priključno vozilo ne sme da učestvuje u saobraćaju na putu nakon isteka roka važenja registracione nalepnice.

Izuzetno od stava 1. ovog člana ne moraju se registrovati:

1) motorna i priključna vozila koja su prepravljena ili popravljena, kojima se obavlja probna vožnja radi ispitivanja ili prikazivanja svojstva,

2) novoproizvedena vozila koja se kreću od proizvođača do skladišta,

3) vozila koja se kreću od mesta preuzimanja kao neregistrovana do mesta u kome će biti registrovana,

4) radi sprovođenja propisanog carinskog postupka,

5) PRIKLjUČNA VOZILA ZA TRAKTOR NAMENjENA ZA OBAVLjANjE RADOVA.

Za vozila iz stava 2. TAČ. 1)−4) ovog člana izdaju se tablice za privremeno označavanje i potvrda o njihovom korišćenju sa rokom važenja najduže 15 dana.

Za novoproizvedena vozila kojima se obavlja probna vožnja radi ispitivanja ili prikazivanja svojstava izdaju se metalne tablice sa rokom važenja od jedne godine.

Upis u jedinstveni registar vozila, izdavanje saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice obavlja teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, prema mestu prebivališta, odnosno sedišta vlasnika vozila.

Na vozilu u saobraćaju na putu, propisane registarske tablice i registraciona nalepnica moraju biti postavljane na propisan način.

Registracionu nalepnicu može izdavati i pravno lice koje je ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila i koje dobije ovlašćenje od Ministarstva unutrašnjih poslova za vršenje tih poslova. Ukoliko je pravnom licu, do datuma podnošenja zahteva za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracionih nalepnica, oduzimano ovlašćenje za izdavanje registracionih nalepnica više od dva puta za poslednjih 10 godina, ovlašćenje se neće izdati. PRAVNOM LICU OVLAŠĆENOM DA IZDAJE REGISTRACIONE NALEPNICE OVLAŠĆENjE PRESTAJE AKO IZ BILO KOG RAZLOGA PRESTANE DA OBAVLjA POSLOVE VRŠENjA TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA, ODNOSNO PRESTANE DA ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE NA OSNOVU KOJIH MU JE OVLAŠĆENjE DATO, O ČEMU SE DONOSI REŠENjE.

Registraciju motornih, odnosno priključnih vojnih vozila obavlja ministarstvo nadležno za poslove odbrane i za registrovana vozila izdaje registarske tablice.

Registraciona nalepnica se izdaje sa rokom važenja od jedne godine.

Izuzetno od odredbi stava 8. ovog člana, na zahtev vlasnika ili korisnika, registraciona nalepnica se izdaje na kraći vremenski period koji ne može biti kraći od jednog meseca za:

1) vozilo od istorijskog značaja (oldtajmere), i

2) motorna ili priključna vozila koja nisu prvenstveno namenjena za učestvovanje u saobraćaju (PČELARSKA VOZILA I SL.) I

3) MOPED, LAKI TRICIKL, MOTOCIKL, TEŠKI TRICIKL, LAKI ČETVOROCIKL I OTVORENI TEŠKI ČETVOROCKL.

Izuzetno od odredbi stava 9. ovog člana, registraciona nalepnica se izdaje u trajnom važenju za traktore, RADNE MAŠINE, priključna vozila za traktor i motokultivatore koji podležu ponovnoj registraciji samo prilikom promene vlasnika, nosioca prava korišćenja, promene prebivališta vlasnika na teritoriju drugog registarskog područja ili drugih podataka koji se unose u saobraćajnu dozvolu.

Vlasnici traktora, RADNIH MAŠINA, priključnih vozila za traktor i motokultivatora, dužni su da nakon izdavanja registracione nalepnice, svake godine obave redovni tehnički pregled, o čemu se izdaje nalepnica otehničkom pregledu traktora, priključnih vozila za traktor i motokultivatora koja služi kao dokaz da je tehnički pregled traktora izvršen. POTVRDA O TEHNIČKOJ ISPRAVNOSTI.

Ministar unutrašnjih poslova bliže određuje sadržinu i način vođenja jedinstvenog registra vozila, uslove za upis vozila u registar, način i uslove za izdavanje saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice, nalepnice o tehničkom pregledu traktora, priključnih vozila za traktor i motokultivatora i sadržaj, izgled i tehničke karakteristike saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice, nalepnice o tehničkom pregledu traktora, priključnih vozila za traktor i motokultivatora,način postavljanja registarskih tablica, registracione nalepnice, nalepnice o tehničkom pregledu traktora, priključnih vozila za traktor i motokultivatora, a za vozila Vojske Srbije ministar nadležan za poslove odbrane.MINISTAR NADLEŽAN ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE, U SKLADU SA PROPISOM O EVIDENCIJAMA I OBRADI PODATAKA U OBLASTI UNUTRAŠNjIH POSLOVA, BLIŽE ODREĐUJE SADRŽINU I NAČIN VOĐENjA JEDINSTVENOG REGISTRA VOZILA, USLOVE ZA UPIS VOZILA U REGISTAR, NAČIN I USLOVE ZA IZDAVANjE SAOBRAĆAJNE DOZVOLE, REGISTARSKIH TABLICA I REGISTRACIONE NALEPNICE I SADRŽAJ, IZGLED I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE SAOBRAĆAJNE DOZVOLE, REGISTARSKIH TABLICA I REGISTRACIONE NALEPNICE, NAČIN POSTAVLjANjA REGISTARSKIH TABLICA, REGISTRACIONE NALEPNICE, A ZA VOZILA VOJSKE SRBIJE MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ODBRANE.

Kad upravlja vozilom vozač mora imati kod sebe saobraćajnu dozvolu ODNOSNO POTVRDU O TEHNIČKOJ ISPRAVNOSTI TRAKTORA, PRIKLjUČNIH VOZILA ZA TRAKTOR, RADNIH MAŠINA I MOTOKULTIVATORA i dužan je da je pokaže na zahtev ovlašćenog lica.

U saobraćaju na putu ne smeju učestvovati vozila koja su isključena iz saobraćaja u skladu sa odredbama ovog zakona.

Bliže uslove koje mora da ispunjava pravno lice koje izdaje registracione nalepnice propisuje ministar unutrašnjih poslova.

Pravno lice koje izdaje registracione nalepnice dužno je da to radi savesno i na propisan način.

Član 273.

Vozilom registrovanim u inostranstvu na putevima u Republici Srbiji, ne mogu upravljati lica koja imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ovim vozilima mogu upravljati lica koja imaju stalno prebivalište u republici srbiji, ukoliko imaju odobreno privremeno boravište u inostranstvu do šest meseci kao i njihovi članovi uže porodice ili lica koja upravljaju „rent -a- car” vozilima. IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, OVIM VOZILIMA MOGU UPRAVLjATI LICA KOJA IMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI SRBIJI:

1) UKOLIKO IMAJU ODOBREN BORAVAK U INOSTRANSTVU U KONTINUITETU OD NAJMANjE ŠEST MESECI,

2) UKOLIKO UPRAVLjAJU „RENT-A-CAR” VOZILIMA,

3) UKOLIKO UPRAVLjAJU VOZILOM U PRISUSTVU LICA KOJE IMA PRAVO NA UPRAVLjANjE VOZILOM U SMISLU OVOG ČLANA,

4) UKOLIKO UPRAVLjAJU VOZILOM KOJE JE PRIVREMENO REGISTROVANO U INOSTRANSTVU RADI DOVOZA, DO TRENUTKA REGISTROVANjA U REPUBLICI SRBIJI, ODNOSNO DO ISTEKA VAŽENjA INOSTRANOG DOKUMENTA O IZVOZU VOZILA, A NAJDUŽE PET DANA OD DANA ULASKA NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE,

5) UKOLIKO UPRAVLjAJU SKUPOM VOZILA GDE JE MOTORNO VOZILO REGISTROVANO U REPUBLICI SRBIJI, A PRIKLjUČNO VOZILO REGISTROVANO U INOSTRANSTVU.

Član 274.

Vlasnik, odnosno korisnik registrovanog vozila, ako u roku od 30 60 dana od dana isteka važenja registracione nalepnice ne podnese zahtev za izdavanje nove registracione nalepnice, dužan je da vrati registarske tablice organu koji je iste izdao.

Vlasnik, odnosno korisnik vozila dužan je da u roku od 15 dana odjavi vozilo ako je uništeno ili otpisano ili da prijavi promenu bilo kog podatka koji se upisuje u saobraćajnu dozvolu.

Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje nije vlasnik vozila, ne sme u saobraćaju na putu koristiti vozilo koje je predmet finansijskog lizinga, odnosno zakupa, pre nego što se podatak o korišćenju ne upiše u saobraćajnu dozvolu u skladu sa odredbama člana 271. stav 3. ovog zakona.

IZUZETNO OD ODREDBE STAVA 1. OVOG ČLANA, VLASNIK, ODNOSNO KORISNIK VOZILA ZA KOJE JE REGISTRACIONA NALEPNICA IZDATA U SKLADU SA ODREDBAMA ČLANA 268. STAV 10. OVOG ZAKONA, DUŽAN JE DA VRATI REGISTARSKE TABLICE U ROKU OD GODINU DANA OD DANA ISTEKA VAŽENjA REGISTRACIONE NALEPNICE.

ODREDBE STAVA 3. OVOG ČLANA NE ODNOSE SE NA „RENT-A-CAR” VOZILA. 

2. Registarske tablice 

Član 275.

Za vozila koja se registruju izdaje se jedna od sledećih vrsta registarskih tablica:

1) registarske tablice za motorna vozila, osim za motocikle, mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle, traktore, radne mašine i motokultivatore,

2) registarske tablice za motocikle, teške tricikle,

3) registarske tablice za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle,

4) registarske tablice za motokultivatore,

5) registarske tablice za traktore i radne mašine,

6) registarske tablice za priključna vozila,

7) registarske tablice priključnog vozila za traktor,

8) registarske tablice za motorna i priključna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Srbiji i njihovog osoblja,

9) registarske tablice za motorna i priključna vozila Vojske Srbije,

10) registarske tablice za privremeno registrovana motorna i priključna vozila,

11) privremene registarske tablice za vozila koja se odvoze iz Republike Srbije,

12) registarske tablice za motorna i priključna vozila organa unutrašnjih poslova,

13) registarske tablice za motorna i priključna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija (dužina, širina, visina), odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije osovinsko opterećenje sopstvene mase je veće od dozvoljenog opterećenja,

14) REGISTARSKE TABLICE ZA PUTNIČKA VOZILA KOJIMA SE OBAVLjA AUTO-TAKSI PREVOZ.

Sve vrste registarskih tablica iz stava 1. ovog člana jednoobrazne su na celoj teritoriji Republike Srbije.

Član 276.

U slučaju gubitka ili nestanka registarske tablice, odnosno registracione nalepnice, vlasnik, odnosno vozač je dužan da odmah o tome obavesti najbližu organizacionu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova.

U slučaju da je do gubitka ili nestanka registarske tablice, odnosno registracione nalepnice došlo van mesta u kojem je vozilo registrovano, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova izdaće na zahtev vlasnika, odnosno korisnika vozila potvrdu o izgubljenoj registarskoj tablici i tablice za privremeno označavanje i potvrdu o njihovom korišćenju u kojoj će biti određena maršruta, koja važi do dolaska u mesto u kojem je vozilo registrovano.

U slučaju da su izgubljene ili nestale registarske tablice za vozilo registrovano u inostranstvu, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova izdaće na zahtev vlasnika, odnosno korisnika vozila potvrdu o izgubljenoj registarskoj tablici, privremene registarske tablice za vozila koja se odvoze iz Republike Srbije i potvrdu o privremenoj registraciji vozila koja se odvoze iz Republike Srbije koja daje pravo korišćenja vozila na putu i može da važi najviše 15 dana.

Tablice za privremeno označavanje i potvrda o njihovom korišćenju važe samo na teritoriji Republike Srbije, ne mogu se dobiti dva ili više puta za redom, osim u slučaju njihovog gubitka ili nestanka u roku za koje su izdati, i moraju se predati teritorijalno nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova kod koje se vozilo vodi u evidenciji, a najkasnije u roku od sedam dana od isteka roka važenja potvrde o korišćenju.

REGISTARSKE TABLICE ZA VOZILA KOJIMA SE OBAVLjA AUTO-TAKSI PREVOZ IZDAJE TERITORIJALNO NADLEŽNA ORGANIZACIONA JEDINICA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE PREMA SEDIŠTU PRAVNOG LICA, ODNOSNO PREBIVALIŠTU PREDUZETNIKA, AKO JE ORGAN GRADA, ODNOSNO LOKALNE SAMOUPRAVE, NADLEŽAN PREMA SEDIŠTU PRAVNOG LICA, ODNOSNO PREBIVALIŠTU PREDUZETNIKA, IZDAO ODOBRENjE ZA OBAVLjANjE AUTO-TAKSI PREVOZA, VAŽEĆE U VREME PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA IZDAVANjE REGISTARSKIH TABLICA ZA VOZILA KOJIMA SE OBAVLjA AUTO-TAKSI PREVOZ.

AKO PRAVNO LICE, KOME JE ODOBRENO OBAVLjANjE AUTO-TAKSI PREVOZA, PROMENI SEDIŠTE, ODNOSNO, AKO PREDUZETNIK, KOME JE ODOBRENO OBAVLjANjE AUTO TAKSI PREVOZA, PROMENI PREBIVALIŠTE IZVAN SEDIŠTA PREDUZETNIČKE RADNjE, DUŽNI SU DA, U ROKU OD SEDAM DANA NAKON PROMENE SEDIŠTA, ODNOSNO PREBIVALIŠTA, VRATE REGISTARSKE TABLICE ORGANU KOJI JE TABLICE IZDAO.

AKO PRAVNO LICE, ODNOSNO PREDUZETNIK IZ STAVA 6. OVOG ČLANA NE POSTUPI NA NAČIN OPISAN U TOM STAVU, TERITORIJALNO NADLEŽNA ORGANIZACIONA JEDINICA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE PONIŠTIĆE UPIS VOZILA U JEDINSTVENI REGISTAR I REGISTRACIONU NALEPNICU I ODUZETI REGISTARSKE TABLICE ZA OBAVLjANjE AUTO-TAKSI PREVOZA.

XVIII. POSEBNE MERE I OVLAŠĆENjA

1. Opšte odredbe 

Član 278.

Posebne mere i ovlašćenja preduzimaju se radi sprečavanja ugrožavanja bezbednosti učesnika u saobraćaju, odnosno omogućavanja odvijanja saobraćaja.

Posebne mere, odnosno ovlašćenja iz stava 1. ovog člana su:

1) isključenje vozača iz saobraćaja,

2) zadržavanje vozača,

3) upućivanje vozača na kontrolni lekarski pregled,

4) utvrđivanje prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci kod učesnika u saobraćaju,

5) zaustavljanje, odnosno upućivanje radi zaustavljanja vozila na bezbednom mestu ili uključivanja na put za tu vrstu ili kategoriju vozila,

6) isključenje vozila iz saobraćaja,

7) nalaganje mera radi otklanjanja, odnosno sprečavanja nastanka opasnosti na putu,

8) snimanje saobraćaja i učesnika u saobraćaju korišćenjem odgovarajućih sredstava kao i dokumentovanje prekršaja i drugih delikta u saobraćaju,

9) privremeno oduzimanje predmeta prekršaja,

10) oduzimanje obrasca strane vozačke dozvole kada vozač poseduje više od jedne vozačke dozvole,

11) upućivanje na kontrolni tehnički pregled vozila,

12) uklanjanje, odnosno premeštanje vozila, kao i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila,

13) merenje osovinskog opterećenja vozila i ukupne mase vozila.

Mere i ovlašćenja iz stava 2. tač. 1), 4), 5), 6), 9), 10), 11) i 12) ovog člana nalaže i preduzima policijski službenik prilikom kontrole saobraćaja, mere i ovlašćenja iz stava 2. tač. 2), 3), 7) i 8) ovog člana nalaže i preduzima teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova ili drugi organ ovlašćen ovim zakonom. Mere iz stava 2. tačka 13) ovog člana nalažu i preduzimaju NALAŽE I PREDUZIMA policijski službenik prilikom kontrole saobraćaja, odnosno ovlašćeno lice ministarstva nadležnog za saobraćaj.

Izuzetno mere i ovlašćenja iz stava 2. tačka 12) ovog člana mogu se poveriti ovlašćenom pravnom licu ili preduzetniku kojem je aktom nadležnog državnog organa poverena delatnost organizacije funkcionisanja, upravljanja i održavanja javnih parkirališta.

MERE I OVLAŠĆENjA IZ STAVA 2. TAČKA 12) OVOG ČLANA, NALAŽE I PREDUZIMA I KOMUNALNI POLICAJAC, PRILIKOM OSTVARIVANjA NADZORA I KONTROLE PARKIRANjA, U SKLADU SA ZAKONOM, PODZAKONSKIM PROPISIMA I PROPISIMA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.

U SLUČAJU IZ STAVA 4. JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE OBAVLjANjE POSLOVA UKLANjANjA, ODNOSNO PREMEŠTANjA VOZILA, KAO I POSTAVLjANjE UREĐAJA KOJIMA SE SPREČAVA ODVOŽENjE VOZILA, MOŽE POVERITI OVLAŠĆENOM PRAVNOM LICU KOJE JE AKTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE OSNOVANO ZA DELATNOST ORGANIZACIJE FUNKCIONISANjA, UPRAVLjANjA I ODRŽAVANjA JAVNIH PARKIRALIŠTA, ODNOSNO PRAVNOM LICU ILI PREDUZETNIKU KOJEM JE POVERENA OVA DELATNOST.

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PROPISUJE USLOVE I NAČIN OBAVLjANjA POSLOVA NADZORA I KONTROLE PARKIRANjA, USLOVE ZA OBAVLjANjE POSLOVA UKLANjANjA ODNOSNO PREMEŠTANjA VOZILA KAO I POSTAVLjANjA UREĐAJA KOJIMA SE SPREČAVA ODVOŽENjE VOZILA, KADA TE POSLOVE PREDUZIMA KOMUNALNA POLICIJA, U SKLADU SA PROPISIMA KOJI UREĐUJU OVA PITANjA ZA POSTUPANjE POLICIJSKOG SLUŽBENIKA.

Posebne mere i ovlašćenja iz ove glave, koje se odnose na vozača, shodno se primenjuju na instruktora vožnje, na lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom, kandidata za vozača i ispitivača na praktičnom delu vozačkog ispita ISPITU.

Ministar unutrašnjih poslova će propisati način, postupak i sredstva sprovođenja kao i vođenje obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja.

Bliže propise o posebnim merama bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju donosi ministar nadležan za poslove odbrane.

2. Isključenje vozača iz saobraćaja 

Član 279.

Policijski službenik će privremeno isključiti vozača iz saobraćaja:

1) ako je zbog telesnog, odnosno duševnog stanja očigledno smanjena njegova sposobnost za upravljanje vozilom (umor, bolest, povrede i sl.),

2) ako je pod dejstvom alkohola koje je nedozvoljeno ovim zakonom,

3) ako je pod dejstvom psihoaktivnih supstanci,

4) ako odbije da se podvrgne ispitivanju, odnosno stručnom pregledu,

5) ako vozač zahteva analizu krvi, odnosno urina u smislu ovog zakona,

6) ako ne poštuje ograničenja koja su mu naložena ili određena,

7) prestala je da važi (vidi član 78. Zakona – 96/2015-106)

8) ako se nasilnički ponaša u saobraćaju (nasilnička vožnja),

9) koji nema vozačku dozvolu za kategoriju vozila kojim upravlja, odnosno ako upravlja vozilom nakon isteka roka važenja vozačke dozvole, odnosno probne dozvole,

10) koji koristi stranu vozačku dozvolu iz čijeg sadržaja se ne može utvrditi da li vozač ima pravo na upravljanje tim vozilom,

11) koji upravlja vozilom za vreme trajanja zaštitne mere ili mere bezbednosti,

12) vozač koji je zatečen da upravlja vozilom u saobraćaju za vreme trajanja isključenja,

13) AKO ZA VREME VOŽNjE, SUPROTNO ČLANU 91. OVOG ZAKONA, NE NOSI NA GLAVI ZAKOPČANU HOMOLOGOVANU ZAŠTITNU KACIGU, NA NAČIN PROPISAN DEKLARACIJOM PROIZVOĐAČA KACIGE, ODNOSNO VOZILOM PREVOZI LICE KOJE NE NOSI NA GLAVI ZAKOPČANU HOMOLOGOVANU ZAŠTITNU KACIGU, NA NAČIN PROPISAN DEKLARACIJOM PROIZVOĐAČA KACIGE.

U slučajevima isključenja iz stava 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6) i 8) ovog člana, isključenje traje 24 sata, a u ostalim slučajevima dok traju razlozi zbog kojih je vozač isključen. U slučaju isključenja vozača iz stava 1. tačka 7)13) ovog člana isključenje traje dok ne prestanu razlozi, a najduže 24 sata.

Izuzetno od odredbi stava 2. ovog člana isključenje vozača koji je blago, odnosno umereno alkoholisan traje 12 sati.

Isključenje vozača se sprovodi na osnovu naredbe ovlašćenog policijskog službenika.

 

3. Utvrđivanje prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci kod učesnika u saobraćaju 

Član 280.

Radi utvrđivanja prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci u organizmu, policijski službenik može vozača, INSTRUKTORA VOŽNjE, KANDIDATA ZA VOZAČA TOKOM PRAKTIČNE OBUKE ILI POLAGANjA ISPITA ZA VOZAČA, LICE KOJE NADZIRE VOZAČA SA PROBNOM VOZAČKOM DOZVOLOM, ISPITIVAČA NA VOZAČKOM ISPITU I LICE KOJE SE PREVOZI NA BICIKLU, MOPEDU, TRICIKLU, ODNOSNO MOTOCIKLU da podvrgne ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, droga test i dr.).

Policijski službenik može radi utvrđivanja prisustva alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci u organizmu, da pešaka koji neposredno ugrožava bezbednost saobraćaja podvrgne ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, droga test i dr.).

Vozač, odnosno pešak je dužan da bez odlaganja postupi po nalogu ovlašćenog lica i omogući vršenje ispitivanja pomoću odgovarajućih sredstava iz st. 1 i 2. ovog člana.

Ukoliko se iz očigledno opravdanih razloga ne može izvršiti ispitivanje propisano u st. 1. ili 2. ovog člana, policijski službenik može lice da dovede radi stručnog pregleda u odgovarajuću NAJBLIŽU OVLAŠĆENU zdravstvenu ustanovu. Učesnik u saobraćaju dužan je da se podvrgne takvom pregledu.

Učesnik u saobraćaju iz st. 1. i 2. ovog člana, koji nakon izvršenog ispitivanja pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, drogatest i dr.) osporava dobijene rezultate, može zahtevati da se izvrši analiza krvi, odnosno krvi i urina ili drugih telesnih materija, u odgovarajućoj OVLAŠĆENOJ ZDRAVSTVENOJ ustanovi, o sopstvenom trošku. Zahtev se podnosi u pisanoj formi, na licu mesta, u zapisnik u kome su utvrđeni rezultati ispitivanja.

Analizu krvi, urina i/ili drugih telesnih materija u cilju utvrđivanja sadržaja alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci u organizmu može vršiti samo zdravstvena ustanova koja dobije ovlašćenje za to od ministarstva nadležnog za zdravlje. ANALIZU KRVI, URINA I/ILI DRUGIH TELESNIH MATERIJA U CILjU UTVRĐIVANjA SADRŽAJA ALKOHOLA I/ILI PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI U ORGANIZMU MOŽE VRŠITI ZDRAVSTVENA USTANOVA KOJA ZA TO DOBIJE REŠENjE OD MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE ZDRAVLjA, ODNOSNO AKREDITOVANA LABORATORIJA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE. MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE ZDRAVLjA VODI JAVNI REGISTAR ZDRAVSTVENIH USTANOVA OVLAŠĆENIH ZA VRŠENjE ANALIZA IZ OVOG STAVA, KOJI OBJAVLjUJE NA SVOJOJ INTERNET STRANICI, A KOJI SADRŽI SLEDEĆE PODATKE: NAZIV, SEDIŠTE ZDRAVSTVENE USTANOVE (ODNOSNO OGRANKA) I BROJ I DATUM REŠENjA O ISPUNjENOSTI ZAKONOM PROPISANIH USLOVA ZA OBAVLjANjE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI.

Ako je utvrđivanjem sprovedenim prema odredbama ovog člana utvrđeno da je pod dejstvom alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci, troškove utvrđivanja snosi učesnik u saobraćaju iz st. 1. i 2. ovog člana.

Bliže propise u vezi naplate troškova ovog člana, donosi Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove zdravlja. BLIŽE PROPISE U VEZI SA NAPLATOM TROŠKOVA IZ STAVA 6. OVOG ČLANA DONOSI VLADA:

ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE, NA PREDLOG MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE ZDRAVLjA,

ZA AKREDITOVANE LABORATORIJE MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE NA PREDLOG MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE.

Zdravstvena ustanova iz stava 8. ovog člana dužna je da analize krvi, odnosno krvi i urina ili drugih telesnih materija vrši zakonito po pravilima struke i na savestan način. ZDRAVSTVENA USTANOVA ODNOSNO AKREDITOVANA LABORATORIJA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE IZ STAVA 6. OVOG ČLANA DUŽNA JE DA ANALIZE KRVI, ODNOSNO KRVI I URINA ILI DRUGIH TELESNIH MATERIJA VRŠI ZAKONITO U SKLADU SA PRAVILIMA STRUKE I NA SAVESTAN NAČIN.

Ministar nadležan za poslove zdravlja propisuje uslove koje u pogledu stručnih kadrova, opreme i drugih uslova moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje vrše analizu krvi, urina i/ili drugih telesnih materija u cilju utvrđivanja sadržaja alkohola i/ili drugih psihoaktivnih supstanci u organizmu, koje su zabranjene za upotrebu pre i za vreme vožnje, kao i način uzimanja navedenih uzoraka, shodno pravilima struke.

Član 281.

Stručni pregled učesnika u saobraćaju u smislu ovog zakona, jeste pregled kojim se utvrđuju znaci poremećenosti u ponašanju koji mogu da prouzrokuju nebezbedno ponašanje u saobraćaju.

Na stručnom pregledu stručno lice može odrediti da se izvrši analiza telesnih materija, radi utvrđivanja prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci.

Zdravstvena ustanova, odnosno AKREDITOVANA laboratorija o rezultatima izvršene analize iz stava 2. ovog člana mora najkasnije u roku od tri dana od dana prijema uzorka dati pismeni nalaz.

O izvršenom stručnom pregledu, zdravstvena ustanova je dužna, bez odlaganja, dati pismeni nalaz i mišljenje policijskom službeniku i licu nad kojim je vršen pregled.

Ako zdravstvena ustanova nije u mogućnosti da u potpunosti izvrši analizu, stručno obezbeđene telesne materije će se dostaviti službenim putem najbližoj ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno laboratoriji gde se može izvršiti dalja analiza. AKO ZDRAVSTVENA USTANOVA, ODNOSNO AKREDITOVANA LABORATORIJA, NIJE U MOGUĆNOSTI DA U POTPUNOSTI IZVRŠI ANALIZU, UZETI UZORCI ĆE SE DOSTAVITI U SKLADU SA PRAVILIMA STRUKE NAJBLIŽOJ OVLAŠĆENOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI, ODNOSNO AKREDITOVANOJ LABORATORIJI, GDE SE MOŽE IZVRŠITI DALjA ANALIZA.

Ako je stručnim pregledom sprovedenim prema odredbama ovog člana utvrđeno da pokazuje znake poremećenosti u ponašanju koji mogu da prouzrokuju nebezbedno ponašanje u saobraćaju, troškove pregleda snosi učesnik u saobraćaju.

6. ZADRŽAVANjE VOZAČA KOD KOGA POSTOJI NAMERA ZA DALjE ČINjENjE PREKRŠAJA I MEREZA OBEZBEĐENjE PRISUSTVA VOZAČA KOJI MOŽE IZBEĆI ODGOVORNOST ZA PREKRŠAJ

6. PRIVOĐENjE, ODNOSNO ZADRŽAVANjE VOZAČA KOD KOGA POSTOJI OPASNOST DA ĆE NEPOSREDNO NASTAVITI SA ČINjENjEM PREKRŠAJA I MERE ZA OBEZBEĐENjE PRISUSTVA VOZAČA KOJI MOŽE IZBEĆI ODGOVORNOST ZA PREKRŠAJ

Član 284.

Vozač koji je zatečen u činjenju prekršaja i koji izražava nameru za dalje činjenje prekršaja, odnosno koji je nastavio sa činjenjem tog prekršaja, dovešće se nadležnom organu za prekršaje PRIVEŠĆE SE PREKRŠAJNOM SUDU.

Ako se dovođenje PRIVOĐENjE iz stava 1. ovog člana ne može izvršiti odmah, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova će ovo lice zadržati najduže 24 sata.

U cilju osiguranja izvršenja kazne ili zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti, kao i obezbeđenja prisustva u prekršajnom postupku, za prekršaje predviđene ovim zakonom, policijski službenik može licu koje nema prebivalište ili stalni boravak u Republici Srbiji, odnosno licu koje bi odlaskom u inostranstvo na duže vreme izbeglo odgovornost za prekršaj propisan ovim zakonom, privremeno oduzeti putnu ili drugu ispravu za prelazak državne granice.

Zadržavanje isprave iz stava 3. ovog člana može trajati do prestanka razloga, a najduže pet dana.ZBOG KOJIH JE ODUZETA. 

7. Oduzimanje obrasca strane vozačke dozvole 

Član 285.

Ukoliko se u kontroli saobraćaja zatekne vozač koji, osim srpske, poseduje i inostranu vozačku dozvolu, policijski službenik će na licu mesta oduzeti inostranu vozačku dozvolu.

Ukoliko se u kontroli saobraćaja zatekne vozač koji poseduje dve ili više inostranih vozačkih dozvola policijski službenik će oduzeti vozačku dozvolu koja je kasnije izdata.

UKOLIKO SE U KONTROLI SAOBRAĆAJA ZATEKNE VOZAČ KOJI KORISTI VOZAČKU DOZVOLU SUPROTNO ČLANU 183. STAV 2. OVOG ZAKONA POLICIJSKI SLUŽBENIK ĆE NA LICU MESTA ODUZETI INOSTRANU VOZAČKU DOZVOLU, ODNOSNO INOSTRANU VOZAČKU DOZVOLU KOJA JE KASNIJE IZDATA.

Oduzeta vozačka dozvola će biti dostavljana ministarstvu nadležnom za spoljne poslove radi vraćanja organu koji je oduzetu vozačku dozvolu izdao.

8. Snimanje saobraćaja i učesnika u saobraćaju korišćenjem odgovarajućih sredstava 

Član 286.

Organ nadležan za poslove saobraćaja i organ nadležan za poslove policije, imaju ovlašćenje za snimanje saobraćaja, u svrhu dokumentovanja saobraćajnih prekršaja, ponašanja učesnika u saobraćaju, praćenja bezbednosti i protočnosti saobraća. ORGAN NADLEŽAN ZA POSLOVE POLICIJE I ORGAN NADLEŽAN ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA IMAJU OVLAŠĆENjE ZA SNIMANjE SAOBRAĆAJA, U SVRHU DOKUMENTOVANjA SAOBRAĆAJNIH PREKRŠAJA, PONAŠANjA UČESNIKA U SAOBRAĆAJU, PRAĆENjA BEZBEDNOSTI I PROTOČNOSTI SAOBRAĆAJA, U OKVIRU SVOJIH NADLEŽNOSTI. EVIDENCIJA I OBRADA PODATAKA PRIKUPLjENIH SNIMANjEM SAOBRAĆAJA UREDIĆE SE POSEBNIM ZAKONOM.

Organ nadležan za poslove saobraćaja može, uz prethodno pribavljenu saglasnost organa nadležnog za poslove policije, da ovlasti upravljača puta, javno preduzeće i ustanovu za snimanje saobraćaja u svrhu iz prethodnog stava.

U cilju otkrivanja i dokazivanja prekršaja policijski službenici mogu koristiti vozila sa ili bez spoljnih obeležja policije, sa ugrađenim uređajima za utvrđivanje prekršaja u saobraćaju (vozilo – presretač).

Na vozilo – presretač se, dok vrši utvrđivanje prekršaja i drugih delikata i njihovo dokumentovanje, ne odnose odredbe ovog zakona o ograničenju brzine kretanja, pod uslovom da time ne ugrožava bezbednost saobraćaja.

Vozilo – presretač je vozilo sa prvenstvom prolaza kada daje propisane posebne svetlosne i zvučne znake, najmanje jedno plavo trepćuće ili rotaciono svetlo i zvučni znak promenljive frekvencije. Znakovi se daju nakon što prekršaj bude otkriven i dokumentovan u cilju zaustavljanja i daljeg procesuiranja učinioca prekršaja, odnosno drugog delikta.

Bliže propise o načinu upotrebe sredstava za snimanje i njihovim tehničkim karakteristikama propisuje ministar nadležan za poslove saobraćaja uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova.

10. Isključenje vozila iz saobraćaja 

Član 289.

Policijski službenik će isključiti iz saobraćaja vozilo:

1) kod koga je tehnički neispravan uređaj za upravljanje ili uređaj za zaustavljanje, odnosno kod koga su u tolikoj meri tehnički neispravni i drugi uređaji i oprema, da mogu ugroziti bezbednost saobraćaja i životnu sredinu,

2) koje ima nepropisno smešten, obeležen ili pričvršćen teret,

3) koje je opterećeno preko svoje nosivosti za više od 5%, ČIJA UKUPNA MASA PRELAZI NAJVEĆU DOZVOLjENU MASU VOZILA ZA VIŠE OD 5%,

4) ako ne obavlja vanredni prevoz u skladu sa uslovima navedenim u odobrenju o vanrednom prevozu,

5) kojim se vrši probna vožnja suprotno uslovima datim u dozvoli,

6) koje se vuče na nepropisan način,

7) koje ne ispunjava uslove u pogledu dimenzija, najveće dozvoljene ukupne mase ili osovinskog opterećenja, odnosno koje sa teretom premašuje najveće dozvoljene dimenzije (dužina, širina i visina) za pojedine vrste vozila, odnosno kada nema odgovarajuću posebnu dozvolu,

8) vozilo koje ima, suprotno odredbama ovog zakona, ugrađene uređaje za davanje posebnih svetlosnih i zvučnih znakova, a vozač uređaje ne ukloni u roku kojim mu je to određeno naredbom policijskog službenika,

9) koje nije upisano u jedinstveni registar vozila ili mu je istekao rok važenja registracione nalepnice, odnosno potvrde o korišćenju tablica za privremeno označavanje,

10) koje je umesto registarskim tablicama označeno nepropisnim tablicama,

11) kojim se obavlja probna vožnja bez dozvole,

12) koje je registrovano u inostranstvu, a nije osigurano u skladu sa propisima Republike Srbije o obaveznom osiguranju vozila,

13) koje nije podvrgnuto kontrolnom tehničkom pregledu na koji je upućen,

14) koje nije podvrgnuto merenju osovinskog opterećenja, odnosno ukupne mase na koje je upućeno,

15) koje je pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno, a nije izvršeno ispitivanje i izdato uverenje o ispitivanju,

16) koje je prethodno isključeno iz saobraćaja za vreme dok isključenje traje.

Troškove smeštaja putnika i obezbeđenja vozila i tereta snosi vlasnik, odnosno korisnik vozila koje je isključeno iz saobraćaja.

Policijski službenik isključiće iz saobraćaja prevozno sredstvo koje ovim zakonom nije određeno kao vozilo, a kreće se po putu.

Član 292.

Isključivanje vozila, odnosno otklanjanje razloga za isključenje, obavlja se na mestu i na način da se ne ometa saobraćaj, odnosno ne ugrožava bezbednost saobraćaja.

Ukoliko je razlog za isključenje nastao na delu puta gde nije moguće ostvariti uslove iz stava 1. ovog člana, policijski službenik će narediti vozaču da odveze vozilo do najbližeg mesta gde je to moguće, pod nadzorom policijskog službenika.

Isključenje vozila traje do prestanka razloga za isključenje.

Kada je vozilo isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti utvrđene na kontrolnom tehničkom pregledu, vanredni tehnički pregled se po pravilu obavlja u privrednom društvu u kom je izvršen kontrolni tehnički pregled. Izuzetno, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova može dozvoliti da se vanredni tehnički pregled izvrši i u drugom privrednom društvu ovlašćenom za vršenje tehničkog pregleda, kada je to zbog okolnosti slučaja celishodno, odnosno opravdano.

Policijski službenik koji isključi vozilo oduzeće registarske tablice, a vozač je dužan da mu iste preda. Policijski službenik, uz pristanak vozača, može skinuti registarske tablice.

Ukoliko vozač ne izvrši naredbu iz stava 5. ovog člana, policijski službenik će vozača dovesti nadležnom organu za prekršajePRIVESTI NADLEŽNOM PREKRŠAJNOM SUDU i angažovati stručno lice, da o trošku vozača, skine registarske tablice.

Ukoliko se dovođenje PRIVOĐENjE iz stava 6. ovog člana ne može izvršiti odmah, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova će ovo lice zadržati najduže 24 sata.

Teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova dužna je da vodi evidencije o vozilima isključenim iz saobraćaja i oduzetim registarskim tablicama.

Policijski službenik koji je oduzeo registarske tablice zbog isključenja vozila, dužan je da vozaču izda potvrdu o oduzimanju registarskih tablica.

Teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova čiji je policijski službenik oduzeo registarske tablice dužna je vratiti registarske tablice vlasniku, odnosno korisniku vozila, kada utvrdi da su prestali razlozi zbog kojih je vozilo isključeno.

Ako vozač, odnosno vlasnik vozila ne otkloni razloge i ne zahteva vraćanje registarskih tablica, organ unutrašnjih poslova čiji je policijski službenik oduzeo registarske tablice, nakon isteka roka od 30 dana od dana isteka važenja registracione nalepnice, oduzete registarske tablice vratiće organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji.

Ukoliko isključeno vozilo ugrožava ili ometa bezbednost saobraćaja, odnosno kada se radi o preduzimanju izuzetno hitnih mera radi obezbeđenja javnog reda i bezbednosti ili radi otklanjanja neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi ili imovine, odnosno životne sredine, a vozač odbije ili nije u mogućnosti da ukloni vozilo, policijski službenik će preduzeti mere da se vozilo ukloni o trošku vlasnika, odnosno korisnika.

13. Uklanjanje nepropisno zaustavljenih, odnosno parkiranih vozila 

Član 296.

Ukoliko policijski službenik OVLAŠĆENO LICE IZ ČLANA 278. ST. 3. I 4. OVOG ZAKONA u kontroli saobraćaja zatekne vozilo parkirano ili zaustavljeno suprotno odredbama ovog zakona, narediće vozaču, ukoliko je prisutan, da odmah ukloni vozilo, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Ukoliko vozač nije prisutan na licu mesta iz stava 1. ovog člana policijski službenik će doneti rešenje u pisanoj formi kojim će naložiti uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od tri minuta. Primerak rešenja o nalaganju uklanjanja vozila postavlja se na vidno mesto vozila i time se smatra da je isto uručeno vozaču. Naknadno uklanjanje ili uništenje ovog rešenja ne utiče na valjanost njegove dostave.UKOLIKO VOZAČ NIJE PRISUTAN U SLUČAJU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, OVLAŠĆENO LICE IZ ČLANA 278. ST. 3. I 4. OVOG ZAKONA ĆE DONETI REŠENjE U PISANOJ FORMI KOJIM ĆE NALOŽITI UKLANjANjE VOZILA U ROKU KOJI NE MOŽE BITI KRAĆI OD JEDNOG MINUTA. PRIMERAK REŠENjA O NALAGANjU UKLANjANjA VOZILA POSTAVLjA SE NA VIDNO MESTO VOZILA I TIME SE SMATRA DA JE ISTO URUČENO VOZAČU. NAKNADNO UKLANjANjE ILI UNIŠTENjE OVOG REŠENjA NE UTIČE NA VALjANOST NjEGOVE DOSTAVE.

Ukoliko policijski službenik ili nadležni inspekcijski organ u kontroli saobraćaja putem video nadzora ili foto zapisa utvrdi da je vozilo parkirano ili zaustavljeno suprotno odredbama ovog zakona, doneće rešenje u elektronskoj formi kojim će naložiti uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od triJEDNOG minuta. Rešenje u elektronskoj formi kojim se nalaže uklanjanje vozila dostavlja se elektronskim putem licu koje vrši uklanjanje vozila i koje postavlja obaveštenje o donetom rešenju u elektronskoj formi na vidno mesto vozila, kojim obaveštava vozača da će vozilo biti uklonjeno na osnovu tog rešenja.

Ukoliko vozač, u roku određenim rešenjem iz stava 2. ovog člana, ne ukloni vozilo, policijski službenik OVLAŠĆENO LICE IZ ČLANA 278. ST. 3. I 4. OVOG ZAKONAće ukloniti vozilo na za to određeno mesto, o trošku vozača ili vlasnika, odnosno korisnika vozila.

Policijski službenik OVLAŠĆENO LICE IZ ČLANA 278. ST. 3. I 4. OVOG ZAKONA, odnosno zaposleni u organu jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove saobraćaja, na način predviđen u prethodnim stavovima ovog člana, postupiće i kada u kontroli saobraćaja na putu, odnosno mestu na kome je dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje vozila zatekne odbačeno vozilo.

Obavljanje poslova uklanjanja vozila iz stava 1. ovog člana organ jedinice lokalne samouprave može poveriti pravnom licu ili preduzetniku koji ispunjava propisane uslove za to.

Pravno lice, odnosno preduzetnik iz stava 6. ovog člana su odgovorni za sve nastale štete od započinjanja uklanjanja do preuzimanja vozila od strane vozača ili vlasnika, odnosno korisnika vozila.

Uklanjanje vozila će se prekinuti ako se vozač pojavi na licu mesta i prihvati da ukloni vozilo.

U slučaju iz stava 8. ovog člana vozač snosi troškove prethodno preduzetih radnji.

Bliže propise o uslovima koje mora da ispunjava pravno lice koje vrši uklanjanje vozila iz ovog člana, kao i o načinu uklanjanja i čuvanja vozila, propisanim evidencijama o uklonjenim vozilima i preduzetim radnjama na uklanjanju donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova.

Vlada određuje visinu naknadeza uklanjanje vozila na predlog ministarstva nadležnog za trgovinu i usluge. VLADA ODREĐUJE NAJVIŠU CENU ZA UKLANjANjE VOZILA NA PREDLOG MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE, A PO PRIBAVLjENOM MIŠLjENjU MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA TRGOVINU.

Lokalna samouprava ne može svojom odlukom da odredi veću visinunaknadeCENE za uklanjanje vozila nego što je to propisano odlukom Vlade.

Lice koje vrši uklanjanje, odnosno premeštanje vozila ne sme odrediti veću visinu naknadeCENE za uklanjanje vozila nego što je to propisano odlukom Vlade.

ŽALBA IZJAVLjENA NA REŠENjE IZ STAVA 2, ODNOSNO NA REŠENjE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA, NE ODLAŽE NjEGOVO IZVRŠENjE.

Član 300.

Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja obavlja nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i drugih propisa u vezi: stanja puta u pogledu uslova za bezbedno odvijanje saobraćaja, tehničkog regulisanja saobraćaja, upravljanja saobraćajem, bezbednosti puta u procesu projektovanja, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja, poštovanja propisa u vezi dozvola za obavljanjeOBAVLjANjA poslova profesionalnog vozača (CPC), obuke i polaganja ispita za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova vozača kao i drugi inspekcijski nadzor poveren zakonom.

Član 301.

U vršenju inspekcijskog nadzora ovlašćeno lice organa nadležnog za poslove saobraćaja je dužno i ovlašćeno da:

1) zabrani ovlašćenom licu, organu ili organizaciji upravljanje saobraćajem koje se izvodi protivno zakonu i drugim propisima, tehničkim normativima i standardima, normama kvaliteta i upotrebe materijala,

2) naredi otklanjanje nedostataka u utvrđenom roku, ako utvrdi da se prilikom proizvodnje i upotrebe materijala pri proizvodnji, postavljanju i upotrebi saobraćajne signalizacije, ne primenjuju tehnički propisi, tehnički normativi i standardi i norme kvaliteta, a ako se u utvrđenom roku nedostaci ne otklone, zabrani, odnosno obustavi dalju upotrebu i postavljanje saobraćajne signalizacije,

3) isključi iz saobraćaja vozača zbog nepoštovanja propisa u vezi dozvola za obavljanje poslova profesionalnog vozača (cpc). ISKLjUČI IZ SAOBRAĆAJA VOZAČA KOJI TOKOM OBAVLjANjA DRUMSKOG PREVOZA NA JAVNIM PUTEVIMA KOD SEBE NEMA VAŽEĆU KARTICU ILI UPISAN MEĐUNARODNI KÔD «95» U VOZAČKU DOZVOLU,

4) prestala je da važi (vidi član 78. Zakona – 96/2015-106)

Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja može oduzeti dozvolu za prevoz privrednom društvu kojeDOMAĆEM PREVOZNIKU KOJI ne poštuje propise u vezi dozvola za obavljanje poslova profesionalnog vozača (CPC).

Član 304.

Ministarstvo nadležno za trgovinu i usluge vrši nadzor u sprovođenju ovog zakona u pogledu odredbi koje se odnose na cenu usluga i naknada koje naplaćuje Agencija i drugih naknada u vezi sa ovim zakonom. 

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA TRGOVINU VRŠI NADZOR U SPROVOĐENjU OVOG ZAKONA U POGLEDU ODREDBI KOJE SE ODNOSE NA CENU USLUGA KOJE NAPLAĆUJE AGENCIJA I DRUGIH TAKSI U VEZI SA OVIM ZAKONOM.

Član 307.

Ministarstvo unutrašnjih poslova obavlja nadzor nad poštovanjem propisa iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače.

Ako se u nadzoru utvrdi da pravno lice ne ispunjava propisane uslove teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, naložiće rešenjem otklanjanje nedostataka, odrediti rok i privremeno zabraniti obavljanje osposobljavanja vozača u skladu sa odredbama kojim je propisano da je pravno lice dužno da samo privremeno prekine sa radom shodno odredbama člana 210. st. 3, 4. i 5. ST. 3 – 6. ovog zakona.

Žalba na rešenje iz stava 2. ovog člana ne odlaže izvršenje.

Pravno lice kome je privremeno zabranjen rad može nastaviti sa radom tek kada organ koji je doneo rešenje izvrši nadzor i utvrdi da su nedostaci otklonjeni.

Ukoliko se utvrdi da u ostavljenom roku nisu ispunjeni propisani uslovi, organ koji je izdao dozvolu istu će oduzeti.

Ako se u nadzoru utvrdi da pravno lice koje vrši osposobljavanje kandidata za vozače osposobljavanje ne obavlja na savestan i propisan način, da se propisane evidencije ne vode tačno i na propisani način ili da se vozački ispit ne organizuje i ne sprovodi na savestan i propisan način, organ iz stava 1. ovog člana može oduzeti dozvolu.

Organ iz stava 1. ovog člana oduzeće dozvolu pravnom licu koje obavlja osposobljavanje kandidata za vozače ako ono obavesti u pisanom obliku taj organ da je prestalo da obavlja obuku kandidata za vozače, ili ako se prilikom nadzora utvrdi da osposobljavanje kandidata za vozače pravno lice ne obavlja u trajanju od najmanje šest meseci neprekidno, ili ako se prilikom nadzora utvrdi da nakon isteka privremenog prestanka sa radom PROPISANOG ROKA PRIVREMENOG PRESTANKA SA RADOM IZ ČLANA 210. ST. 8. I 10. OVOG ZAKONA nije ispunilo propisne uslove.

Organ iz stava 1. ovog člana oduzeće dozvolu pravnom licu koje vrši osposobljavanje kandidata za vozače ako utvrdi da je nad tim pravnim licem otvoren postupak stečaja.

Organ iz stava 1. ovog člana može poništiti vozački ispit ili njegove pojedine delove ako se prilikom nadzora utvrdi da vozački ispit, odnosno njegovi pojedini delovi nisu sprovedeni savesno i na propisan način u meri da to bitno utiče na odluku ispitne komisije, odnosno na mogućnost da ispitna komisija utvrdi da li kandidat ima potrebno znanje i veštinu za upravljanje vozilom u saobraćaju na putu. ORGAN IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE PONIŠTITI:

1) TEORIJSKU OBUKU, AKO UTVRDI DA ISTA, ODNOSNO NEKI OD NjENIH DELOVA, NISU SPROVEDENI,

2) PRAKTIČNU OBUKU, AKO UTVRDI DA NISU BILI ISPUNjENI USLOVI ZA NjENO ZAPOČINjANjE, ODNOSNO AKO UTVRDI DA ISTA, ODNOSNO NEKI OD NjENIH DELOVA, NISU SPROVEDENI,

3) TEORIJSKI, ODNOSNO PRAKTIČNI ISPIT, AKO SE PRILIKOM NADZORA UTVRDI DA TEORIJSKI, ODNOSNO PRAKTIČNI ISPIT, NISU SPROVEDENI SAVESNO I NA PROPISAN NAČIN U MERI DA TO BITNO UTIČE NA ODLUKU ISPITNE KOMISIJE, ODNOSNO NA MOGUĆNOST DA ISPITNA KOMISIJA UTVRDI DA LI KANDIDAT IMA POTREBNO ZNANjE I VEŠTINU ZA UPRAVLjANjE VOZILOM U SAOBRAĆAJU NA PUTU.

Rešenje iz stava 9. ovog člana može se doneti u roku od dve godine od dana polaganja ispita. Izuzetno, ovo rešenje može biti doneto i nakon isteka navedenog roka, ako je polaganje vozačkog ispita posledica izvršenog krivičnog dela.

Rešenje iz stava 9. ovog člana se može doneti i na zahtev kandidata za vozača koji mora biti podnet najkasnije 30 dana od dana polaganja ispita. U slučaju da se tom prilikom utvrdi da je kandidat za vozača položio vozački ispit, a da ispitna komisija to nije utvrdila, rešenjem će se naložiti pravnom licu da izda uverenje, odnosno potvrdu.

Ukoliko organ iz stava 1. ovog člana nadzorom utvrdi da instruktor vožnje ili ispitivač obavljaju svoju delatnost na nepropisan ili nesavestan način, dostaviće predlog Agenciji za oduzimanje licence, koja može oduzeti licencu tom instruktoru ili ispitivaču. UKOLIKO ORGAN IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NADZOROM UTVRDI DA PREDAVAČ TEORIJSKE OBUKE, INSTRUKTOR VOŽNjE ILI ISPITIVAČ OBAVLjAJU SVOJU DELATNOST NA NEPROPISAN, ODNOSNO NESAVESTAN NAČIN, DOSTAVIĆE PREDLOG AGENCIJI ZA ODUZIMANjE LICENCE, KOJA MOŽE ODUZETI LICENCU TOM PREDAVAČU TEORIJSKE OBUKE, INSTRUKTORU ILI ISPITIVAČU.

Žalba izjavljena protiv rešenja o oduzimanju dozvole (licence) iz stava 12. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja.

REŠENjE O NALAGANjU MERA I PRIVREMENOJ ZABRANI OSPOSOBLjAVANjA KANDIDATA ZA VOZAČE, REŠENjE O UTVRĐIVANjU OTKLANjANjA NEDOSTATAKA, ODNOSNO REŠENjE O ODUZIMANjU DOZVOLE, POTPISANO ELEKTRONSKIM POTPISOM OD STRANE NADLEŽNOG LICA, PRAVNOM LICU, ODNOSNO NjEGOVOM OGRANKU, KOJE SE BAVI OSPOSOBLjAVANjEM KANDIDATA ZA VOZAČE, MOŽE BITI DOSTAVLjENO U ELEKTRONSKOM OBLIKU PUTEM INFORMACIONOG SISTEMA IZ ČLANA 208. STAV 2. OVOG ZAKONA.

Član 308.

Nadzor nad radom privrednog društva ovlašćenog za vršenje tehničkog pregleda vozila vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Ukoliko se prilikom nadzora utvrdi da je privredno društvo prestalo da ispunjava propisane uslove, da su uređaji i oprema pomoću kojih se vrši tehnički pregled vozila neispravni ili ne ispunjavaju druge propisane uslove, ili da se tehnički pregled vozila ne vrši savesno i na propisan način, Ministarstvo unutrašnjih poslova može oduzeti ovlašćenje za vršenje tehničkog pregleda vozila.

Organ iz stava 1. ovog člana oduzeće dozvoluOVLAŠĆENjE privrednom društvu ovlašćenom za vršenje tehničkog pregleda vozila, ako utvrdi da je nad njim otvoren postupak stečaja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova oduzeće ovlašćenje za vršenje tehničkog pregleda privrednom društvu ovlašćenom za vršenje tehničkog pregleda vozila, ako bude obavešteno u pisanom obliku da je privredno društvo prestalo da obavlja tehničke preglede vozila, ako se prilikom nadzora utvrdi da tehnički pregled vozila privredno društvo ne obavlja u trajanju od tri meseca neprekidno ili da nakon isteka privremenog prestanka sa radom iz čl. 256. i 258.ovog zakonaPROPISANOG ROKA PRIVREMENOG PRESTANKA SA RADOM IZ ČLANA 256. STAV 4. I ČLANA 258. STAV 4. OVOG ZAKONA nije ispunilo propisane uslove.

Ako se prilikom nadzora utvrdi da kontrolor tehničkog pregleda vrši tehnički pregled vozila na nepropisan ili nesavestan način, dostaviće dokaz o tome Agenciji koja može oduzeti licencu tom kontroloru.

REŠENjE O ODUZIMANjU OVLAŠĆENjA U ELEKTRONSKOM OBLIKU, POTPISANO ELEKTRONSKIM POTPISOM OD STRANE NADLEŽNOG LICA, PRIVREDNOM DRUŠTVU, ODNOSNO NjEGOVOM OGRANKU, KOJE VRŠI TEHNIČKI PREGLED VOZILA, MOŽE BITI DOSTAVLjENO U ELEKTRONSKOM OBLIKU PUTEM INFORMACIONOG SISTEMA IZ ČLANA 257. STAV 4. OVOG ZAKONA.

Žalba izjavljena protiv rešenja o oduzimanju dozvole (licence) iz stava 5. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja.

Član 311.

Ovlašćeno lice koje obavlja nadzor prema odredbama ovog zakona sastaviće zapisnik o izvršenom nadzoru i primerak ovog zapisnika će uručiti pravnom licu ili organu, preduzetniku, odnosno fizičkom licu kod kojih je izvršen pregledNAD ČIJIM POŠTOVANjEM PROPISA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA JE IZVRŠEN NADZOR.

ZAPISNIK O NADZORU NAD POŠTOVANjEM PROPISA OD STRANE PRAVNOG LICA, ODNOSNO NjEGOVOG OGRANKA, KOJE VRŠI OSPOSOBLjAVANjE KANDIDATA ZA VOZAČE I PRIVREDNOG DRUŠTVA, ODNOSNO NjEGOVOG OGRANKA, KOJE VRŠI TEHNIČKI PREGLED VOZILA, POTPISAN ELEKTRONSKIM POTPISOM LICA KOJA SU VRŠILA NADZOR, MOŽE BITI DOSTAVLjEN NAVEDENIM PRAVNIM LICIMA U ELEKTRONSKOM OBLIKU, PUTEM INFORMACIONOG SISTEMA IZ ČLANA 208. STAV 2, ODNOSNO IZ ČLANA 257. STAV 4. OVOG ZAKONA.

Privredna društva, druga pravna lica, organi u kojima se obavlja nadzor iz stava 1. ovog člana, kao i preduzetnici dužni su da ovlašćenom licu omoguće vršenje nadzora, stave na raspolaganje odgovarajuću dokumentaciju i da daju sve potrebne podatke, dokumentaciju i obaveštenja.

Član 314.

Ukoliko se verodostojna isprava iz člana 322. ovog zakona, koristi za dokazivanje prekršaja za koji je propisana novčana kazna u fiksnom iznosu ili je ovaj prekršaj uočen i dokumentovan neposrednim opažanjem policijskog službenika, odnosno drugog lica koje vrši neposredno regulisanje saobraćaja, u skladu sa ovim zakonom, a učinilac prekršaja nije zatečen na licu mesta, organ će pozvati vlasnika, odnosno korisnika vozila da pruži podatke o identitetu lica koje je upravljalo vozilom, što je vlasnik, odnosno korisnik vozila dužan da učini.

Nakon prikupljanja podataka iz stava 1. ovog člana, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova pristupiće naplati kazne na način propisan u članu 313. 336A ovog zakona.

Član 314a

Nadležna organizaciona jedinica Ministarstva može odustati od podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom organuPROCESUIRANjA PREKRŠAJA – ako je prekršaj učinjen zbog toga što je učesnik u saobraćaju čineći radnju prekršaja postupao u cilju zaštite bezbednosti, odnosno zaštite i spasavanja života, zdravlja ili imovine. 

Član 319.

Instruktor vožnje pod čijim se nadzorom kandidat za vozača obučava u upravljanju motornim vozilom u saobraćaju na putu, odnosno lice koje nadzire vozača koji vozilom upravlja na osnovu probne vozačke dozvole, kazniće se za prekršaj koji učini kandidat za vozača, osim ako nije bio u stanju da spreči prekršaj.

Ukoliko je za određeni prekršaj predviđeno izricanje zaštitne mere odnosno kaznenih poena, instruktoru vožnje, odnosno licu koje nadzire vozača koji vozilom upravlja na osnovu probne vozačke dozvole, neće se izreći, osim u slučaju kada je instruktor vožnje, odnosno lice koje nadzire vozača sa probnom dozvolom pod dejstvom alkohola i /ili drugih psihoaktivnih supstanci.

INSTRUKTORU VOŽNjE POD ČIJIM SE NADZOROM KANDIDAT ZA VOZAČA OBUČAVA U UPRAVLjANjU MOTORNIM VOZILOM U SAOBRAĆAJU NA PUTU, ODNOSNO LICU KOJE NADZIRE VOZAČA KOJI VOZILOM UPRAVLjA NA OSNOVU PROBNE VOZAČKE DOZVOLE, IZREĆIĆE SE SANKCIJA ZA PREKRŠAJ KOJI UČINI KANDIDAT ZA VOZAČA, ODNOSNO VOZAČ KOJI VOZILOM UPRAVLjA NA OSNOVU PROBNE VOZAČKE DOZVOLE, OSIM AKO NIJE BIO U STANjU DA SPREČI PREKRŠAJ.

Član 320.

Ukoliko je uređajima za utvrđivanje prekršaja u saobraćaju ili neposrednim opažanjem policijskog službenika, odnosno drugog lica koje vrši neposredno regulisanje saobraćaja u skladu sa ovim zakonom dokumentovan, odnosno uočen, neki od prekršaja predviđenih ovim zakonom, kada vozač tog vozila nije identifikovan, vlasnik, odnosno korisnik vozila je odgovoran što je omogućio da se njegovim vozilom učini prekršaj.

Izuzetno od odredbi stava 1. ovog člana, u slučaju neovlašćene upotrebe tog vozila, vlasnik, odnosno korisnik vozila neće odgovarati.

UKOLIKO SUBJEKAT IZ ČLANA 297. STAV 1. OVOG ZAKONA, IZVRŠAVAJUĆI POSLOVE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U SKLADU SA NAVEDENOM ODREDBOM, UTVRDI PREKRŠAJ KOJI JE NEPOSREDNO UČINIO ZAPOSLENI U TOM SUBJEKTU I O TOME OBAVESTI NADLEŽNI ORGAN DRŽAVNE UPRAVE, PROTIV TOG SUBJEKTA, ODNOSNO ODGOVORNOG LICA U TOM SUBJEKTU NEĆE SE PODNETI ZAHTEV ZA POKRETANjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA ZBOG UČINjENOG PREKRŠAJA NE VIŠE OD JEDNOM U PERIODU OD ŠEST MESECI.

3. Obaveze organa koji su odlučivali o povredama odredbi ovog zakona 

Član 321.

OrganPREKRŠAJNI SUD koji izrekne kaznu, odnosno zaštitnu meru, dužan je da o izrečenoj kazni, odnosno meri obavesti organ koji je podneo zahtev za pokretanje postupka.

Sud koji je doneo pravnosnažnu osuđujuću presudu po krivičnim delima protiv bezbednosti saobraćaja koje su učinili vozači motornih vozila, dužan je da o tome obavesti teritorijalno nadležnu organizacionu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova na čijem području osuđeni ima prebivalište u vreme pravnosnažnosti presude.

Kada sud izrekne meru bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom licu koje ima stranu vozačku dozvolu o toj činjenici obavestiće teritorijalno nadležnu organizacionu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova na čijem područje je to krivično delo učinjeno.

Podatke o izrečenim kaznama, zaštitnim merama i merama bezbednosti mogu da koriste pravosudni organi, organi koji vode prekršajni postupak, organi unutrašnjih poslova, ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, zdravstvene ustanove, organi i organizacije koji se bave pitanjima bezbednosti saobraćaja, kao i organi i organizacije koji vrše javni prevoz ili prevoz za sopstvene potrebe i to za vozače koji su zaposleni u tim organima, odnosno organizacijama.

4. Verodostojna isprava o prekršaju 

Član 322.

Verodostojna isprava kojom se dokazuje izvršenje prekršaja, jeste u smislu ovog zakona:

1) video ili foto zapis na kome se jasno mogu videti: vozilo kojim je izvršen prekršaj, registarski broj tog vozila, i bitna obeležja prekršaja,

2) tahografski uložak ili drugi zapis sa tahografskog uređaja,

3) zapisnik o izvršenoj kontroli učesnika u saobraćaju sačinjen u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku,

4) zapisnik o izvršenom uviđaju saobraćajne nezgode, odnosno uviđajna dokumentacija,

5) zapisnik o nadzoru izvršenom na osnovu ovog zakona,

6) zapisnik o izvršenom kontrolnom tehničkom pregledu,

7) zapisnik o izvršenom merenju mase i osovinskog opterećenja,

8) izveštaj o analizi krvi i/ili drugih telesnih materija na sadržaj alkohola i/ili drugih psihoaktivnih supstanci u njima.

VERODOSTOJNA ISPRAVA U SMISLU OVOG ZAKONA JESTE:

1) VIDEO ILI FOTO ZAPIS NA KOME SE JASNO MOGU VIDETI: VOZILO KOJIM JE IZVRŠEN PREKRŠAJ, REGISTARSKI BROJ TOG VOZILA I BITNA OBELEŽJA PREKRŠAJA,

2) TAHOGRAFSKI ULOŽAK ILI DRUGI ZAPIS SA TAHOGRAFSKOG UREĐAJA,

3) ISPIS REZULTATA MERENjA PRILIKOM IZVRŠENOG PREGLEDA VOZILA,

4) IZVEŠTAJ O ANALIZI KRVI I/ILI DRUGIH TELESNIH MATERIJA NA SADRŽAJ ALKOHOLA I/ILI DRUGIH PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI U NjIMA.

Član 324.

U slučaju sticaja prekršaja, kazneni poeni se određuju za svaki prekršaj pojedinačno i izriče jedinstvena kazna koja predstavlja zbir pojedinačno izrečenih kaznenih poena. 

U SLUČAJU STICAJA PREKRŠAJA, KAZNENI POENI SE UTVRĐUJU ZA SVAKI PREKRŠAJ POJEDINAČNO I IZRIČU JEDINSTVENI KAZNENI POENI KOJI ODGOVARAJU ZBIRU POJEDINAČNO UTVRĐENIH KAZNENIH POENA. 

6. Privredni prestupi 

Član 325.

Novčanom kaznom u iznosu od 300.000 do 2.500.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 4. stav 3,

2) člana 29. stav 2,

3) člana 112. stav 1. tačka 2), kada je premašeno osovinsko opterećenje propisano tehničkim normativima za vozila i najveću dozvoljenu ukupnu masu, za više od 5,0% i tačka 3),4) člana 123. stav 1, ČLANA 112. STAV 1. TAČKA 2), KADA JE PREMAŠENO OSOVINSKO OPTEREĆENjE PROPISANO TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA VOZILA ILI NAJVEĆA DOZVOLjENA UKUPNA MASA, ZA VIŠE OD 5,0% I TAČKE 3),

4) člana 123. stav 1,

5) člana 156. st. 3, 4, 5, 6, 7, 8. i 10,

6)člana 165. st. 4. i 5,

7) člana 188. stav 1,

8) člana 204. stav 1,

9) člana 207. stav 1,

10) člana 218. stav 2,

11) člana 232. stav 5, ukoliko izda potvrdu licu koje nije položilo teorijski ispit i stav 6,

11A) ČLANA 232. STAV 6, UKOLIKO UVERENjE IZDA LICU KOJE NIJE POLOŽILO VOZAČKI ISPIT,

12) člana 237. stav 4,

13) člana 241. stav 1,

14) člana 249. stav 2, ukoliko stavlja u promet, ČLANA 249. STAV 2, UKOLIKO VOZILO PUŠTA U SAOBRAĆAJ,

15) člana 250. stav 6,

16) člana 252. stav 1, ukoliko nema ovlašćenje Agencije za vršenje pregleda tih uređaja,

17) člana 253. stav 4,

18) člana 255. st. 1, 3. i 5 2. I 4,

19) člana 264. stav 8,

20) člana 265. stav 4,

21) člana 267. stav 5,

22) član 268. stav 6 7,

23) člana 269. stav 2,

24) člana 296. stav 13.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 20.000 do 200.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

ZA PRIVREDNI PRESTUP IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM OD 20.000 DO 200.000 DINARA ODGOVORNO LICE U ORGANU LOKALNE SAMOUPRAVE.

7. Prekršajne kazne za pravno lice 

Član 326.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 60.000do 800.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 4. st. 1. i 2,

2) člana 45. stav 2,

3) člana 106. stav 5,

4) člana 108. stav 5,

5) člana 111. stav 2. tačka 1),

6) člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 5. i 6. ovog člana, kada teret na vozilu premašuje nosivost vozila, odnosno osovinsko opterećenje pojedinih osovina određenih od strane proizvođača vozila, za više od 20,0%, ČLANA 112. STAV 1. TAČKA 1) I ST. 4. I 5. OVOG ČLANA, KADA UKUPNA MASA PREMAŠUJE NAJVEĆU DOZVOLjENU MASU, ODNOSNO NAJVEĆE DOZVOLjENO OSOVINSKO OPTEREĆENjE PROIZVOĐAČA VOZILA, ZA VIŠE OD 20,0%,

7) člana 112. stav 1. tačka 1),

8) člana 112. stav 3. tač. 1) i 4),

9) člana 115. stav 4,

10) člana 116. stav 1,

11) člana 121. st. 1. i 2,

12) člana 122. stav 1,

13) člana 124. stav 6,

14) člana 127. st. 1. i 2,

15) člana 130. stav 1,

16) člana 132. st. 1. i 2,

17) člana 133. st. 2, 3, 4. i 5.

18) člana 134. st. 1. i 2,

19) člana 153. st. 1, 2, 3. i 4,

20) člana 154. st. 1, 4. i 5,

21) člana 156. st. 1, 2. i 9,

21) ČLANA 156E,

22) člana 159. st. 1. i 2,

23) člana 163. stav 4,

24) člana 165. stav 3,

25) člana 173. stav 1,

26) člana 177. stav 3,

27) člana 178. stav 1, osim u slučaju kada je istekao rok važenja vozačke dozvole,

28) člana 186. stav 5 4,

29) člana 187. stav 2, ukoliko je vozač teško, veoma teško ili potpuno alkoholisan i/ili je pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, ČLANA 187. ST. 2. I 4., UKOLIKO DOZVOLI DA VOZAČ KOJI JE POD UTICAJEM ALKOHOLA I/ILI POD DEJSTVOM PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI, POČNE DA UPRAVLjA VOZILOM,

30) člana 188. stav 4,

31) člana 190. st. 2. i 3, ukoliko dozvoli da vozilo učestvuje u saobraćaju nakon isteka više od 30 dana od isteka roka iz člana 189, ČLANA 190. ST. 1. I 2. AKO DOZVOLI DA VOZAČ UPRAVLjA VOZILOM U SAOBRAĆAJU NA PUTU, PRI ČEMU SE NIJE PODVRGAO ZDRAVSTVENOM PREGLEDU IZ ČLANA 189. STAV 1, ILI JE NA TOM PREGLEDU UTVRĐENO DA NIJE SPOSOBAN ZA VOZAČA ODREĐENE KATEGORIJE, ILI UPRAVLjA VOZILOM U SAOBRAĆAJU NA PUTU NAKON VIŠE OD 30 DANA OD ISTEKA ROKA IZ ČLANA 189. STAV 1,

31A) ČLANA 190. ST. 1. I 3, AKO DOZVOLI DA INSTRUKTOR VOŽNjE SPROVODI PRAKTIČNU OBUKU, PRI ČEMU SE NIJE PODVRGAO ZDRAVSTVENOM PREGLEDU IZ ČLANA 189. STAV 1. ILI JE NA TOM PREGLEDU UTVRĐENO DA NIJE SPOSOBAN ZA INSTRUKTORA VOŽNjE ODREĐENE KATEGORIJE ILI OBAVLjA PRAKTIČNU OBUKU NAKON VIŠE OD 30 DANA OD ISTEKA ROKA IZ ČLANA 189. STAV 1,

32) člana 203. stav 9 10,

33) člana 204. stav 3,

34) člana 205. stav 1, ako tramvajem upravlja vozač tramvaja bez vozačke dozvole i posebne dozvole za upravljanje tramvajem, osim u slučaju kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja,

34A) ČLANA 208. ST. 3. I 4,

35) člana 209,

36) člana 211. stav 1, ukoliko evidencije nisu tačne i verodostojne, ČLANA 211. STAV 1, UKOLIKO PROPISANE EVIDENCIJE ILI JEDAN NjIHOV DEO NE POSTOJE, ODNOSNO DA SE NE VODE NA PROPISAN NAČIN I TAČNO,

37) člana 212. stav 1,

38) člana 214. stav 3 4,

39) člana 215. stav 3,

40) člana 216. st. 1. i 2,

41) člana 217. stav 1,

42) člana 218. STAV 3,

43) člana 219. stav 3,

44) člana 220. stav 2,

45) člana 221. stav 1,

46) člana 224. stav 1,

47) člana 224. stav 6, osim kada je vozačkoj dozvoli istekao rok važenja,

48) člana 226. stav 1,

49) člana 227. st. 1, 2. i 4,

50) člana 229,

51) člana 235. stav 5 4,

52) člana 236. stav 5,

53) člana 237. st. 5. i 6 3. i 4,

54) člana 238. st. 3. i 7, na praktičnom delu ispita ISPITU,

55) člana 242. stav 1,

56) člana 245,

57) člana 246. stav 1, za vozilo koje je tehnički neispravno u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika i uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, ČLANA 246. STAV 1, UKOLIKO DOZVOLI DA SE VOZILO KOJE JE TEHNIČKI NEISPRAVNO U POGLEDU UREĐAJA ZA ZAUSTAVLjANjE, ZA UPRAVLjANjE, PNEUMATIKA I UREĐAJA ZA SPAJANjE VUČNOG I PRIKLjUČNOG VOZILA, UKLjUČI U SAOBRAĆAJ,

58) člana 246. st. 3. i 7,

59) člana 246. st. 4. i 5, ukoliko ima ugrađene uređaje i koristi ih,

60) člana 247. stav 1, ČLANA 247 st. 1. i 2,

61) člana 249. stav 2, ukoliko vozilo učestvuje u saobraćaju,

61A) ČLANA 250. ST 1. I 4,

62) člana 252. stav 4,

63) člana 253. stav 5,

64) člana 256. stav 2,

65) člana 258. st. 1. i 2,

66) člana 261. st. 3. i 4,

67) člana 262. st. 2. i 4,

68) člana 263. stav 1,

69) člana 268. stav 1, ukoliko je vozilo nije upisano u jedinstveni registar vozila,

70) člana 268. stav 12,

71) člana 268. stav 14 17,

72) člana 269. stav 4,

73) člana 270. stav 4,

74) člana 274. stav 3,

75) člana 277. stav 5,

76) člana 280. stav 8 6 ,

77) člana 294. stav 3,

78) člana 297. stav 1,

79) člana 311. stav 2 3,

80) ČLANA 15. STAV 2.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 6.000 do 50.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 6.000 do 50.000 dinara odgovorno lice u državnom organu, odnosno organu jedinica lokalne samouprave.

Član 327.

Novčanom kaznom u iznosu od 60.000 50.000 do 600.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 22. stav 5,

2) člana 26. stav 3,

3) člana 30. stav 2,

4) člana 45. stav 3.

5) člana 69. st. 1, 3, 4. i 5,

6) člana 70. stav 1 ST. 1. I 2,

7) člana 71. stav 1,

8) člana 72,

9) člana 85,

10) člana 87. stav 2,

11) člana 111. st. 1. i 5,

12) člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 5. i 6. 4. I 5. ovog člana, kada teret na vozilu premašuje nosivost vozila, odnosno osovinsko opterećenje pojedinih osovina određenih od strane proizvođača vozila, u rasponu od 5,0 do 20,0 %,

13) člana 112. stav 3. tač. 2), 3), 5) i 6) i stav 4,

14) člana 113. st. 1, 2. i 3,

15) člana 114,

16) člana 117. stav 1,

17) člana 122. st. 5. i 7 STAV 5,

18) člana 125. stav 1,

19) člana 128. st. 1. i 2,

20) člana 129. st. 1. i 2,

21) člana 134. st. 3. i 4,

22) člana 151. st. 2. i 3,

23) člana 154. stav 2,

24) člana 155. stav 1,

25) člana 156. stav 11,

26) člana 160. stav 2,

27) člana 161. stav 3,

28) člana 162. stav 2,

29) člana 163. stav 1,

30) člana 166. stav 6,

31) člana 169. st. 2. i 3,

32) člana 173. stav 2,

33) člana 173. stav 3,

34) člana 177. stav 1,

35) člana 178. stav 1, kada je istekao rok važenja vozačkoj dozvoli VIŠE OD 30 DANA,

36) člana 187.stav 1,

37) člana 187. stav 2, ukoliko je vozač lako ili srednje alkoholisan, odnosno vozač iz stava 4. blago, lako ili srednje alkoholisan,

38) člana 188. stav 3,

39) člana 189. stav 3,

40) člana 193. stav 1,

41) člana 205. stav 1, ako tramvajem upravlja vozač tramvaja bez vozačke dozvole i posebne dozvole za upravljanje tramvajem, u slučaju kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja,

42) člana 208. stav 1,

43) člana 210. st. 6. i 8. 7. I 9,

44) člana 211. stav 1, ako se evidencije ne vode na propisan način i uredno,

44A) ČLANA 214. STAV 2,

45) člana 217. stav 2,

45A) ČLANA 224. STAV 6, U SLUČAJU DA JE ROK VAŽENjA VOZAČKE DOZVOLE ISTEKAO,

46) člana 226. stav 3,

47) člana 227. stav 3,

48) člana 228. st. 1. i 3 ST. 1, 3, 4. I 5,

49) člana 230. stav 1,

50) člana 232. stav 5, ukoliko potvrdu izda nakon predviđenog roka i stav 6, ČLANA 232. STAV 5, UKOLIKO POTVRDU NE IZDA U PROPISANOM ROKU,

50A) ČLANA 232. STAV 6, UKOLIKO UVERENjE NE IZDA U PROPISANOM ROKU,

51) člana 235. stav 4,

52) člana 238. stav 3, na teorijskom delu ispita TEORIJSKOM ISPITU,

53) člana 242. stav 3,

54) člana 243. st. 1, 2, 4. i 5,

55) člana 244. st. 1, 2. i 4.

56) člana 246. stav 1, osim u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika, uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, tahografa i graničnika brzine,

57) člana 246. st. 4. i 5, ukoliko ima ugrađene uređaje, a ne koristi ih,

58) člana 252. stav 5,

59) člana 256. st. 3. i 5,

60) člana 258. st. 3. i 5,

61) člana 259. stav 2,

62) člana 260. st. 1. i 2, ČLANA 260., AKO U PROSTORU ZA VRŠENjE TEHNIČKOG PREGLEDA OBAVLjA DRUGE POSLOVE OSIM PROPISANIH,

63) člana 261. st. 1, 2. i 5,

64) člana 262. stav 3,

65) člana 264. stav 6, ukoliko dozvoli da vozilo učestvuje u saobraćaju nakon isteka više od 15 dana od isteka roka iz člana 264. stav 4,

66) člana 268. stav 1, ukoliko je istekao rok važenja registracione nalepnice,

67) člana 268. stav 5, ukoliko nema propisane registarske tablice, ČLANA 268. STAV 6, UKOLIKO NEMA PROPISANE REGISTARSKE TABLICE, UKOLIKO TABLICE, ODNOSNO REGISTRACIONA NALEPNICA NISU POSTAVLjENE NA PROPISAN NAČIN ILI SU NEČITLjIVE,

68) člana 274. st. 1. i 2,

69) člana 276. stav 1,

70) člana 281. st. 3. i 4,

71) člana 287. stav 5,

72) člana 294. stav 4.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 3.000 5.000 do 30.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 3.000 5.000 do 30.000 dinara odgovorno lice u državnom organu, odnosno organu jedinice lokalne samouprave.

8. Prekršajne kazne za preduzetnike 

Član 328.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik koji postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 4. stav 3,

2) člana 29. stav 2,

3) člana 112. stav 1. tačka 2), kada je premašeno osovinsko opterećenje propisano tehničkim normativima za vozila i najveću dozvoljenu ukupnu masu, za više od 5% i tačka 3),

4) člana 123. stav 1,

5) člana 204. stav 1,

6) člana 249. stav 2, ukoliko stavlja u prometPUŠTA U SAOBRAĆAJ,

7) člana 250. stav 6 3,

8) člana 255. stav 1,

9) člana 296. stav 13.

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 30.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik koji postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 4. st. 1. i 2,

2) člana 45. stav 2,

3) člana 106. stav 5,

4) člana 108. stav 5,

5) člana 111. stav 2. tačka 1),

6) člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 5. i 6. ovog člana, kada teret na vozilu premašuje nosivost vozila, odnosno osovinsko opterećenje pojedinih osovina određenih od strane proizvođača vozila, za više od 20,0%, ČLANA 112. STAV 1. TAČKA 1) I ST. 4. I 5. OVOG ČLANA, KADA UKUPNA MASA PREMAŠUJE NAJVEĆU DOZVOLjENU MASU, ODNOSNO NAJVEĆE DOZVOLjENO OSOVINSKO OPTEREĆENjE PROIZVOĐAČA VOZILA, ZA VIŠE OD 20,0%,

7) člana 112. stav 3. tač. 1) i 4),

8) člana 115. stav 4,

9) člana 116. stav 1,

10) člana 121. st. 1. i 2,

11) člana 122. st. 1,

12) člana 132. st. 1. i 2,

13) člana 133. st. 2, 3, 4. i 5,

14) člana 134. stav 1. i 2,

15) člana 153. st. 1, 3, i 4,

16) člana 154. st. 1, 4. i 5,

17) člana 156. st. 1, 2 i 11,

17) ČLANA 156,

18) člana 159. st. 1. i 2,

19) člana 163. stav 4,

20) člana 165. stav 3,

21) člana 177. stav 3,

22) člana 178. stav 1, osim u slučaju kada je istekao rok važenja vozačkoj dozvoli,

23) člana 187. stav 2, ukoliko je vozač teško, veoma teško ili potpuno alkoholisan, odnosno pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, ČLANA 187. ST. 2. I 4, UKOLIKO DOZVOLI DA VOZAČ KOJI JE POD UTICAJEM ALKOHOLA I/ILI POD DEJSTVOM PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI, POČNE DA UPRAVLjA VOZILOM,

24) člana 190. stav 2, ukoliko upravlja vozilom nakon isteka više od 30 dana od isteka roka iz člana 189, ČLANA 190. ST. 1. I 2. AKO DOZVOLI DA VOZAČ UPRAVLjA VOZILOM U SAOBRAĆAJU NA PUTU, PRI ČEMU SE NIJE PODVRGAO ZDRAVSTVENOM PREGLEDU IZ ČLANA 189. STAV 1, ILI JE NA TOM PREGLEDU UTVRĐENO DA NIJE SPOSOBAN ZA VOZAČA ODREĐENE KATEGORIJE, ILI UPRAVLjA VOZILOM U SAOBRAĆAJU NA PUTU NAKON VIŠE OD 30 DANA OD ISTEKA ROKA IZ ČLANA 189. STAV 1,

25) člana 203. stav 9 10,

26) člana 205. stav 1, ako tramvajem upravlja vozač tramvaja bez vozačke dozvole i posebne dozvole za upravljanje tramvajem, osim u slučaju kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja,

27) člana 243. st. 1, 2, i 5,

28) člana 244. st. 1. i 4.

29) člana 245,

30) člana 246. stav 1, za vozilo koje je tehnički neispravno u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika i uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila,

31) člana 246. st. 3. i 7,

32) člana 246. st. 4. i 5, ukoliko ima ugrađene uređaje i koristi ih,

33) člana 247. stav 1. ST. 1. I 2,

34) člana 249. stav 2, ukoliko vozilo učestvuje u saobraćaju,

34A)ČLANA 264. STAV 6, UKOLIKO DOZVOLI DA VOZILO UČESTVUJE U SAOBRAĆAJU NAKON ISTEKA VIŠE OD 15 DANA OD ISTEKA ROKA IZ ČLANA 264. STAV 4,

35) člana 268. stav 1, ukoliko vozilo nije upisano u jedinstveni registar vozila i stav 12,

36) člana 274. stav 3,

37) člana 276. stav 1,

38) člana 277. stav 5,

39) člana 280. stav 8 6,

40) člana 294. stav 3,

41) člana 297. stav 1,

42) člana 311. stav 2 3.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 20.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik koji postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 22. stav 5,

2) člana 26. stav 3,

3) člana 30. stav 2,

4) člana 45. stav 3,

5) člana 69. st. 1, 3. i 5.

6) člana 70. stav 1ST. 1. I 2,

7) člana 71. stav 1,

8) člana 72,

9) člana 85,

10) člana 87. stav 2,

11) člana 111. st. 1. i 5,

12) člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 5. i 6. ovog člana, kada teret na vozilu premašuje nosivost vozila, odnosno osovinsko opterećenje pojedinih osovina određenih od strane proizvođača vozila, u rasponu od 5,0 do 20,0%, ČLANA 112. STAV 1. TAČKA 1) I ST. 4. I 5. OVOG ČLANA, KADA UKUPNA MASA PREMAŠUJE NAJVEĆU DOZVOLjENU MASU, ODNOSNO NAJVEĆE DOZVOLjENO OSOVINSKO OPTEREĆENjE PROIZVOĐAČA VOZILA, U RASPONU OD 5,0% DO 20,0%,

13) člana 112. stav 3. tač. 2), 3), 5) i 6) i stav 4,

14) člana 113. st. 1, 2. i 3,

15) člana 114,

16) člana 117. stav 1,

17) člana 122. st. 5. i 7 STAV 5,

18) člana 134. st. 3. i 4,

19) člana 151. st. 2. i 3,

20) člana 154. stav 2,

21) člana 155. stav 1,

22) člana 160. stav 2,

23) člana 161. stav 3,

24) člana 162. stav 2,

25) člana 163. stav 1,

26) člana 166. stav 6,

27) člana 177. stav 1,

28) člana 178. stav 1, kada je istekao rok važenja vozačkoj dozvoli VIŠE OD 30 DANA,

29) člana 187. stav 1,

30) člana 187. stav 2, ukoliko je vozač lako ili srednje alkoholisan, a vozač iz stava 4. blago, lako ili srednje alkoholisan,

31) člana 193. stav 1,

32) člana 205. stav 1, ako tramvajem upravlja vozač tramvaja bez vozačke dozvole i posebne dozvole za upravljanje tramvajem, u slučaju kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja,

33) člana 243. stav 4,

34) člana 246. stav 1, osim u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika, uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, tahografa i graničnika brzine,

35) člana 252. stav 5,

36) člana 268. stav 1, ukoliko je istekao rok važenja registracione nalepnice,

37) člana 268. stav 5, ukoliko nema propisane registarske tablice, ČLANA 268. STAV 6, UKOLIKO NEMA PROPISANE REGISTARSKE TABLICE, UKOLIKO TABLICE, ODNOSNO REGISTRACIONA NALEPNICA NISU POSTAVLjENE NA PROPISAN NAČIN ILI SU NEČITLjIVE,

38) člana 274. st. 1. i 2,

39) člana 294. stav 4. 

9. Prekršajne kazne za fizičko lice

Član 329.

Kaznom zatvora od 30 do 60 dana i 15 kaznenih poena, kazniće se vozač koji u saobraćaju postupa u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja, pri čemu ne pokazuje obzir prema bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju (nasilnička vožnja). KAZNOM ZATVORA OD 30 DO 60 DANA ILI KAZNOM RADA U JAVNOM INTERESU U TRAJANjU OD 240 DO 360 SATI KAZNIĆE SE VOZAČ ZA NASILNIČKU VOŽNjU.

Ukoliko je vozač prilikom nasilničke vožnje prouzrokovao saobraćajnu nezgodu, kazniće se kaznom zatvora od 45 do 60 dana i 17 kaznenih poena. UKOLIKO JE VOZAČ, PRILIKOM NASILNIČKE VOŽNjE, PROUZROKOVAO SAOBRAĆAJNU NEZGODU, KAZNIĆE SE KAZNOM ZATVORA OD 45 DO 60 DANA ILI KAZNOM RADA U JAVNOM INTERESU, U TRAJANjU OD 300 DO 360 SATI.

Vozaču iz stava 1. ovog člana će se izreći i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje devet meseci, a u slučaju iz stava 2. ovog člana izreći će se zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje 10 meseci.

VOZAČU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZREĆI ĆE SE OD 14 DO 16 KAZNENIH POENA, A U SLUČAJU IZ STAVA 2. OVOG ČLANA OD 15 DO 17 KAZNENIH POENA.

Član 330.

Kaznom zatvora od najmanje 15 dana ili novčanom kaznom od 100.000 dinara do 120.000 dinara i 14 kaznenih poena kazniće se za prekršaj vozač koji:

1) upravlja vozilom bez vozačke dozvole one kategorije kojom upravlja, osim u slučaju kada je vozačkoj dozvoli istekao rok važenja, UPRAVLjA MOTORNIM VOZILOM, A NEMA IZDATU VOZAČKU DOZVOLU NI ZA JEDNU KATEGORIJU MOTORNIH VOZILA, ODNOSNO NEMA IZDATU VOZAČKU DOZVOLU NAKON ODUZIMANjA ISTE ZBOG NESAVESNOG I NEPROPISNOG NAČINA UPRAVLjANjA VOZILOM,

2) upravlja turističkim vozom bez vozačke dozvole i posebne dozvole za upravljanje turističkim vozom, osim u slučaju kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja,

3) upravlja tramvajem bez vozačke dozvole i posebne dozvole za upravljanje tramvajem, osim u slučaju kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja,

4) upravlja vozilom pod dejstvom alkohola više od 2,00 mg/ml, kao i instruktor vožnje, lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom i ispitivač na praktičnom delu vozačkog ispita kada učestvuje u saobraćaju, UPRAVLjA VOZILOM POD DEJSTVOM ALKOHOLA VIŠE OD 1,20 MG/ML DO 2,00 MG/ML, KAO I LICE KOJE NADZIRE VOZAČA SA PROBNOM VOZAČKOM DOZVOLOM, INSTRUKTOR VOŽNjE TOKOM PRAKTIČNE OBUKE, KANDIDAT ZA VOZAČA TOKOM PRAKTIČNE OBUKE ILI POLAGANjA ISPITA ZA VOZAČA, ODNOSNO ISPITIVAČ NA PRAKTIČNOM DELU VOZAČKOG ISPITA, AKO JE POD DEJSTVOM ALKOHOLA VIŠE OD 1,20 MG/ML DO 2,00 MG/ML,

5) odbije da se podvrgne utvrđivanju prisustva u organizmu alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, droga test i dr.), odnosno stručnom pregledu iz člana 280. stav 4. ovog zakona, kao i instruktor vožnje, lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom i ispitivač na praktičnom delu vozačkog ispita kada učestvuje u saobraćaju, ODBIJE DA SE PODVRGNE UTVRĐIVANjU PRISUSTVA U ORGANIZMU ALKOHOLA I/ILI PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI POMOĆU ODGOVARAJUĆIH SREDSTAVA (ALKOMETAR, DROGA TEST I DR.), ODNOSNO STRUČNOM PREGLEDU IZ ČLANA 280. STAV 4. OVOG ZAKONA, KAO I LICE KOJE NADZIRE VOZAČA SA PROBNOM VOZAČKOM DOZVOLOM, INSTRUKTOR VOŽNjE TOKOM PRAKTIČNE OBUKE, KANDIDAT ZA VOZAČA TOKOM PRAKTIČNE OBUKE ILI POLAGANjA ISPITA ZA VOZAČA, ODNOSNO ISPITIVAČ NA PRAKTIČNOM DELU VOZAČKOG ISPITA, AKO ODBIJE DA SE PODVRGNE UTVRĐIVANjU PRISUSTVA U ORGANIZMU ALKOHOLA I/ILI PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI POMOĆU ODGOVARAJUĆIH SREDSTAVA (ALKOMETAR, DROGA TEST I DR.), ODNOSNO STRUČNOM PREGLEDU IZ ČLANA 280. STAV 4. OVOG ZAKONA,

6) je isključen iz saobraćaja, a zatečen je u upravljanju vozilom za vreme trajanja tog isključenja,

7) upravlja vozilom u vreme trajanja isključenja tog vozila iz saobraćaja,

8) upravlja motornim vozilom, odnosno tramvajem, za vreme trajanja zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom,

9) se na putu u naselju kreće brzinom koja je preko 70 km/h ZA VIŠE OD 70 KM/H DO 90 KM/H veća od dozvoljene,

10) se na putu van naselja kreće brzinom koja je preko 80 km/h veća od dozvoljene, kao i vozač iz člana 45. stav 1. tačka 4) ovog zakona, koji se na putu van naselja kreće brzinom koja je preko 70 km/h veća od dozvoljene, SE NA PUTU VAN NASELjA KREĆE BRZINOM KOJA JE ZA VIŠE OD 80 KM/H DO 100 KM/H VEĆA OD DOZVOLjENE, KAO I VOZAČ IZ ČLANA 45. STAV 1. TAČKA 4) OVOG ZAKONA, KOJI SE NA PUTU VAN NASELjA KREĆE BRZINOM KOJA JE ZA VIŠE OD 70 KM/H VEĆA OD DOZVOLjENE,

11) se u zoni „usporenog saobraćaja” kreće brzinom koja je preko ZA VIŠE OD 50 km/h veća od dozvoljene,

12) se u zoni „30” i zoni „škole” kreće brzinom koja je preko ZA VIŠE OD 60 km/h veća od dozvoljene,

13) noću upravlja vozilom na neosvetljenom delu puta, a nema uključeno nijedno svetlo za osvetljavanje puta niti prednje poziciono svetlo,

14) ne zaustavi vozilo ispred pešačkog prelaza na kome se nalazi najmanje jedan pešak, kada mu je svetlosnim saobraćajnim znakom ili znakom ovlašćenog službenog lica prolaz zabranjen,

15) se ne zaustavi pred prelazom puta preko železničke pruge ukoliko je uređaj za zatvaranje saobraćaja spušten ili je počeo da se spušta, ili ako se daju svetlosni ili zvučni znaci koji upozoravaju da će taj uređaj početi da se spušta, odnosno da se prelazu puta preko železničke pruge približava voz, u slučajevima kada se u vozilu prevozi dete mlađe od 12 godina, ili upravlja autobusom kojim se prevoze putnici, odnosno drugim vozilom kojim se vrši javni prevoz putnika,

16) kao učesnik saobraćajne nezgode u kojoj je neko lice zadobilo telesne povrede, odnosno poginulo, ili je nastala velika materijalna šteta, nije zaustavio vozilo, odnosno nije obavestio policiju i ostao na mestu nezgode do dolaska policije i završetka uviđaja,

17) instruktor vožnje koji obavlja praktičnu obuku kandidata za vozače za vreme trajanja zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom, odnosno koji je izgubio pravo upravljanja motornim vozilom određene kategorije, odnosno kome je vozačka dozvola oduzeta;

18) za kretanje, obilaženje, odnosno preticanje koristi zaustavnu traku na autoputu odnosno motoputu. NA MESTU VOZAČA PREVOZI DETE MLAĐE OD 12 GODINA,

19) PRETIČE, ODNOSNO OBILAZI VOZILO KOJE SE ZAUSTAVILO, ODNOSNO KOJE SE ZAUSTAVLjA RADI PROPUŠTANjA PEŠAKA NA PEŠAČKOM PRELAZU,

20) PRETIČE KOLONU VOZILA POD PRATNjOM,

21) POSTUPA SUPROTNO ODREDBAMA ČLANA 107. STAV 1,

22) PREVOZI DETE MLAĐE OD 12 GODINA NA MESTU KOJE NIJE PREDVIĐENO ZA SEDENjE, SUPROTNO PRAVILIMA OVOG ZAKONA ZA PREVOZ LICA VOZILIMA

23) POSTUPI SUPROTNO ČLANU 247. ST. 1. I 2.

Ukoliko je vozač prilikom izvršenja prekršaja iz stava 1. ovog člana prouzrokovao saobraćajnu nezgodu, kazniće se kaznom zatvora od najmanje 45 dana ili novčanom kaznom od 120.000 dinara do 150.000 dinara ,i 16 kaznenih poena.

Vozaču iz stava 1. ovog člana će se izreći i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom od najmanje osam meseci, a u slučaju iz stava 2. ovog člana u trajanju od najmanje 10 meseci.

IZUZETNO OD STAVA 3. OVOG ČLANA ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. TAČKA 23) OVOG ČLANA NEĆE SE IZREĆI ZAŠTITNA MERA.

VOZAČU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZREĆI ĆE SE OD 13 DO 15 KAZNENIH POENA, A U SLUČAJU IZ STAVA 2. OVOG ČLANA OD 15 DO 17 KAZNENIH POENA.

IZUZETNO OD STAVA 5. OVOG ČLANA ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. TAČKE 23) NEĆE SE IZREĆI KAZNENI POENI.

IZUZETNO OD STAVA 5. OVOG ČLANA, ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. TAČKA 4) U SLUČAJU TEŠKE ALKOHOLISANOSTI IZREĆI ĆE SE OD 8 DO 10 KAZNENIH POENA, A UKOLIKO JE PRILIKOM IZVRŠENjA OVOG PREKRŠAJA PROUZROKOVANA SAOBRAĆAJNA NEZGODA, IZREĆI ĆE SE OD 10 DO 12 KAZNENIH POENA. 

Član 331.

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 30.000 20.000 DO 40.000 dinara ili kaznom zatvora u trajanju do 30 dana kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 29. stav 1, ako se uređaj koristi,

2) člana 29. stav 2, za lice koje nije preduzetnik,

3) člana 31, kazniće se vozač ili lice koje sedi na sedištu u prednjem redu i drži u krilu dete mlađe od 12 godina,

4) člana 35. stav 1,

5) člana 36. st. 1, 2. i 3,

6) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), koji se u naselju kreće brzinom koja je od 51 km/h ZA VIŠE OD 50 km/h do 70 km/h veća od dozvoljene,

7) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se van naselja kreće brzinom koja je od 61 km/h ZA VIŠE OD 60 km/h do 80 km/h veća od dozvoljene,

8) člana 45. stav 1. tačka 4), vozač koji se u, odnosno van naselja kreće brzinom koja je od 51 km/h ZA VIŠE OD 50 km/h do 70 km/h veća od dozvoljene,

9) člana 53. st. 1, 2. i 3,

10) člana 55. st. 1. i 3. tač. 4), 5), 7), 8), 10), 14) i 15), ČLANA 55. STAV 1. I STAV 3. TAČ. 4), 5), 6), 7), 8), 14) I 15),

11) člana 72. stav 4, ZA VOZAČA VUČENOG VOZILA,

12) člana 74, ZA VOZAČA VUČNOG I VUČENOG VOZILA,

13) člana 77. stav 2, vozač koji noću na osvetljenom delu puta upravlja vozilom na kome nije uključeno nijedno svetlo za osvetljavanje puta niti poziciona svetla, kao i vozač koji noću na neosvetljenom delu puta upravlja vozilom na kome su uključena samo poziciona svetla,

14) člana 78. stav 2, ČLANA 78. ST. 2. I 4,

15) člana 89. stav 2,

16) člana 95. st. 1. i 2, kazniće se vodič ukoliko kolonu čine pretežno deca mlađa od 12 godina,

17) člana 97. st. 1. i 2, ukoliko sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,

18) člana 98, ukoliko sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,

19) člana 99. st. 1, 5. i 6,

20) člana 100. stav 1, ukoliko se u vozilu nalazi dete mlađe od 12 godina ili ukoliko upravlja autobusom kojim se prevoze putnici ili drugim vozilom kojim se vrši javni prevoz putnika,

21) člana 101, kazniće se vozač,

22) člana 101, kazniće se pešak koji sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,

23) člana 102, ukoliko se vozilo kreće autoputem,

24) člana 103. stav 1,

24A) ČLANA 104. STAV 2,

25) člana 105. stav 1, ukoliko je vozilo zaustavljeno u saobraćajnoj traci,

26) člana 105. stav 2, ukoliko vozač vrši polukružno okretanje,

27) člana 106. stav 5, kazniće se vlasnik odnosno vozač,

28) člana 107. stav 1,

29) člana 108. stav 5, kazniće se vlasnik odnosno vozač,

30) člana 109. st. 1. i 2,

31) člana 110,

32) člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 5. i 6. ovog člana, kada teret na vozilu premašuje nosivost vozila, odnosno osovinsko opterećenje pojedinih osovina određenih od strane proizvođača vozila, za više od 20,0%, ČLANA 112. STAV 1. TAČKA 1) I ST. 4. I 5. OVOG ČLANA, KADA UKUPNA MASA PREMAŠUJE NAJVEĆU DOZVOLjENU MASU, ODNOSNO NAJVEĆE DOZVOLjENO OSOVINSKO OPTEREĆENjE PROIZVOĐAČA VOZILA, ZA VIŠE OD 20,0%,

33) člana 112. stav 1. tačka 2) kada je premašeno osovinsko opterećenje propisano tehničkim normativima za vozila i ILI najveću dozvoljenu ukupnu masu, za više od 5% i tačka 3),

34) člana 118. stav 2,

35) člana 120. stav 2, u slučaju kada su putnici deca mlađa od 12 godina,

36) člana 121. stav 2, kazniće se vozač čijoj je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja više od šest meseci,

37) člana 123. stav 1,

38) člana 134. st. 1. i 2,

39) člana 142. stav 2,

40) člana 145. stav 5,

41) člana 146. stav 6, kazniće se pešak, odnosno biciklista, ukoliko sa sobom vodi, ODNOSNO NA VOZILU PREVOZI dete mlađe od 12 godina,

42) člana 147. stav 5,

43) člana 156. stav 11,

44) člana 161. stav 2, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je od 31 km/hZA VIŠE OD 30 KM/H do 50 km/h veća od dozvoljene,

45) člana 162. stav 1, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je od 51 km/h ZA VIŠE OD 50 KM/H do 60 km/h veća od dozvoljene,

46) člana 163. stav 2, vozač koji se kreće brzinom koja je od 51 km/h ZA VIŠE OD 50 KM/H do 60 km/h veća od dozvoljene,

47) člana 166. stav 1,

48) člana 171. stav 2,

49) člana 174. stav 1,

50) člana 178. stav 1, kazniće se vozač čijoj je vozačkoj dozvoli istekao rok važenja više od šest meseci,

51) člana 182. stav 3 6,

52) člana 183. st. 2. i 3,

53) člana 187. stav 1,

54) člana 187. st. 2. i 4, kazniće se lice pod dejstvom psihoaktivnih supstanci,

55) člana 187. st. 2. i 4, kazniće se lica u stanju teške i veoma teške VISOKE alkoholisanosti,

56) člana 203. stav 1,

57) člana 205. stav 1, kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja više od šest meseci,

58) člana 207. stav 1,

59) člana 211. stav 1, kazniće se instruktor vožnje koji evidencije ne vodi tačno i verodostojno, ČLANA 211. STAV 1, KAZNIĆE SE INSTRUKTOR VOŽNjE, PREDAVAČ I ISPITIVAČ KOJI EVIDENCIJE NE VODE NA PROPISAN NAČIN I TAČNO,

60) člana 212. stav 1, kazniće se PREDAVAČ, ODNOSNO instruktor vožnje,

61) člana 212. stav 2, kazniće se kandidat za vozača,

61A) ČLANA 214. STAV 4, KAZNIĆE SE PREDAVAČ,

62) člana 215. stav 3, kazniće se instruktor vožnje,

63) člana 216. st. 1. i 2,

64) člana 217. stav 1,

65) člana 221. stav 1, KAZNIĆE SE PREDAVAČ,

66) člana 224. stav 1,

67) člana 224. stav 6, osim kada je vozačkoj dozvoli istekao rok važenja,

68) člana 226. stav 1,

69) člana 227. st. 1, 2. i 4,

70) člana 238. st. 3. i 7, kazniće se ispitivač,

71) člana 242. stav 1,

72) člana 245. stav 3,

73) člana 246. st. 4. i 5, ukoliko ima ugrađene uređaje i koristi ih,

74) člana 246. stav 7 8,

75) člana 247,

76) člana 248. stav 3,

77) člana 250. stav 6 3,

78) člana 262. st. 1. i 4,

79) člana 263. stav 1,

80) člana 268. stav 1, ukoliko vozilo nije upisano u jedinstveni registar vozila,

81) člana 268. stav 5, ukoliko nema propisane registarske tablice, ČLANA 268. STAV 6, UKOLIKO NEMA PROPISANE REGISTARSKE TABLICE, UKOLIKO TABLICE, ODNOSNO REGISTRACIONA NALEPNICA NISU POSTAVLjENE NA PROPISAN NAČIN ILI SU NEČITLjIVE

82) člana 273. stav 1,

83) člana 274. stav 3,

84) člana 277. stav 5,

85) člana 280. st. 3. i 4, kazniće se pešak, LICE KOJE SE PREVOZI NA BICILU, MOPEDU, TRICIKLU, ODNOSNO MOTOCIKLU,

86) člana 287. stav 3,

87) člana 288. stav 3,

88) člana 290. stav 2,

89) člana 293. stav 2,

90) člana 306. stav 4,

90A) ČLANA 178. STAV 1, UKOLIKO UPRAVLjA VOZILOM BEZ VOZAČKE DOZVOLE ONE KATEGORIJE KOJOM UPRAVLjA A POLOŽIO JE VOZAČKI ISPIT ZA NEKU DRUGU KATEGORIJU,

90B) ČLANA 182. STAV 5. TAČKA 5),

90V) ČLANA 32. STAV 1,

91) člana 243. st. 1, 2, 4. i 5,

92) člana 244.

Ukoliko je lice izvršenjem prekršaja iz stava 1. ovog člana izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu, odnosno pribavilo sebi ili drugom protivpravnu imovinsku ili drugu korist, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 30.000 do 50.000 OD 40.000 DO 60.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana.

Član 332.

Novčanom kaznom u iznosu od 6.00010.000 do 20.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 22. st. 2. i 5,

2) člana 25. stav 3,

3) člana 26. stav 1,

4) člana 29. stav 1. ako se uređaj nalazi u vozilu,

5) člana 33. stav 1,

6) člana 36. stav 4,

7) člana 42. stav 1,

8) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), koji se u naselju kreće brzinom koja je od 21 km/h ZA VIŠE OD 30 KM/H do 50 km/h veća od dozvoljene,

9) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se van naselja kreće brzinom koja jeod 41 km/h ZA VIŠE OD 40 KM/H do 60 km/h veća od dozvoljene,

10) člana 45. stav 1. tačka 4, vozač koji se u, odnosno van naselja kreće brzinom koja je od 21 km/hZA VIŠE OD 20 KM/H do 50 km/h veća od dozvoljene,

11) člana 47,

12) člana 50,

13) člana 51. stav 5,

14) člana 54. stav 2,

15) člana 55. stav 2,

16) člana 55. stav 3. tač, 1), 2) i 12), ČLANA 55. STAV 3. TAČ. 1) I 2),

17) člana 55. stav 4,

18) člana 57. stav 1,

19) člana 58. stav 1,

20) člana 61. stav 1. tačka 3),

21) člana 66. stav 1. tač. 4) i 5),

22) člana 67. stav 1. tačka 3),

23) člana 69. stav 1,

24) člana 71. stav 1, ZA VOZAČA VUČENOG VOZILA,

25) člana 72. st. 1, 2. i 3, ZA VOZAČA VUČENOG VOZILA,

26) člana 75. stav 2,

27) člana 79. stav 1, vozač koji za vreme magle ne uključi svetla za osvetljavanje puta,

28) člana 80. stav 1,

29) člana 81. stav 1. tačka 4), ukoliko kolonu pešaka čine pretežno deca mlađa od 12 godina,

30) člana 81. stav 1. tačka 5), ukoliko se biciklista kreće putem van naselja,

31) člana 81. stav 1. tačka 6),

32) člana 85,

33) člana 86. stav 1,

34) člana 88,

35) člana 90. stav 1. tačka 1), za vozača motornog vozila,

36) člana 91. stav 2, za vozača motornog vozila,

37) člana 93. st. 1, 2. i 4, ukoliko sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,

38) člana 94, ukoliko sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,

39) člana 95. stav 2, kazniće se vodič kolone

40) člana 96. st. 1. i 3, ukoliko sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,

41) člana 97. stav 3, ukoliko sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,

42) člana 98,

43) člana 99. st. 2. i 3,

44) člana 99. stav 4, ukoliko su pešaci deca mlađa od 12 godina,

45) člana 100. stav 1,

46) člana 102, ukoliko se vozilo kreće motoputem,

47) člana 103. stav 2. tačka 2),

48) člana 105. stav 1. ukoliko je vozilo zaustavljeno u zaustavnoj traci,

49) člana 105. stav 2, ukoliko se vozač kreće vozilom unazad,

50) člana 111. stav 1,

51) člana 111. stav 2. tačka 1),

52) člana 111. st. 4. i 5,

53) člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 5. i 6, ovog člana, kada teret na vozilu premašuje nosivost vozila, odnosno osovinsko opterećenje pojedinih osovina određenih od strane proizvođača vozila, u rasponu od 5,0 do 20,0%, ČLANA 112. STAV 1. TAČKA 1) I ST. 4. I 5. OVOG ČLANA, KADA UKUPNA MASA PREMAŠUJE NAJVEĆU DOZVOLjENU MASU, ODNOSNO NAJVEĆE DOZVOLjENO OSOVINSKO OPTEREĆENjE PROIZVOĐAČA VOZILA, U RASPONU OD 5,0% DO 20,0%,

54) člana 112. stav 3. tač. 1) i 4),

55) člana 113. stav 2,

56) člana 115. stav 4,

57) člana 116. stav 1,

58) člana 117. stav 1,

59) člana 120. stav 2,

60) člana 121. stav 2, kazniće se vozač čijoj je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja ne više od šest meseci,

61) člana 134, st. 3. i 4,

62) člana 143. stav 2,

63) člana 144. stav 3,

64) člana 160. stav 1,

65) člana 161. stav 2, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je od 11 km/h ZA VIŠE OD 10 KM/H do 30 km/h veća od dozvoljene,

66) člana 162. stav 1, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja jeod 31 km/h ZA VIŠE OD 30 KM/H do 50 km/h veća od dozvoljene,

67) člana 163. stav 2, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je od 31 km/h ZA VIŠE OD 30 KM/H do 50 km/h veća od dozvoljene,

68) člana 167,

69) člana 168. stav 1. tač. 2), 3), 4), 5) i 6) i st. 2. i 4,

70) člana 172. st. 1. i 2,

71) člana 177. stav 1,

72) člana 178. stav 1, kazniće se vozač kome je istekao rok važenja vozačke dozvole najviše šest meseci i vozač kome nakon isteka probne vozačke dozvole nije izdata vozačka dozvola,

73) člana 178. stav 3,

74) člana 182. stav 4, kazniće se u slučaju vožnje noću, ČLANA 182. STAV 5. TAČKA 3),

75) člana 182. stav 6 8,

76) člana 183. stav 5,

77) člana 187. st. 2. i 4, kazniće se lice u stanju srednje alkoholisanosti,

78) člana 190. stav 4,

79) člana 193. stav 1,

80) člana 205. stav 1, kazniće se vozač tramvaja kome je istekao rok važenja vozačke dozvole najviše šest meseci, odnosno posebne dozvole za upravljanje tramvajem,

81) člana 205. stav 6,

82) člana 211. stav 1, kazniće se instruktor vožnje ako evidencije ne vodi na propisan način i uredno,

83) člana 214. stav 3, ČLANA 214. STAV 2, KAZNIĆE SE PREDAVAČ,

84) člana 217. stav 2,

85) člana 224. stav 6, u slučaju da je rok važenja vozačke dozvole istekao,

86) člana 226. stav 3,

87) člana 227. stav 3,

87A) ČLANA 228. ST. 4. I 5,

88) člana 230. stav 1,

89) člana 242. stav 3,

90) člana 245. st. 1. i 2,

91) člana 246. stav 1, kazniće se vozač koji upravlja vozilom koje je tehnički neispravno u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika i uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila,

92) člana 246. stav 1, kazniće se vlasnik vozila koje je tehnički neispravno u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika i uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, osim ako je vozač tog vozila lice sa kojim živi u bračnoj ili trajnoj vanbračnoj zajednici, krvni srodnik po pravoj liniji, brat, sestra, usvojilac odnosno usvojenik,

93) člana 246. stav 3,

94) člana 246. st. 4. i 5, ukoliko ima ugrađene uređaje, a ne koristi ih,

95) člana 249.stav 2,

96) člana 252. stav 5,

97) člana 259. stav 2,

98) člana 263. stav 8 7,

99) člana 264. stav 6,

99) ČLANA 264. STAV 6, UKOLIKO U SAOBRAĆAJU NA PUTU UPRAVLjA VOZILOM NAKON ISTEKA VIŠE OD 15 DANA OD ISTEKA ROKA IZ ČLANA 264. STAV 4,

100) člana 268. stav 1, ukoliko je istekao rok važenja registracione nalepnice,

101) člana 269. stav 5,

102) člana 274. st. 1. i 2,

103) člana 276,

104) člana 277. stav 2,

105) člana 291. stav 2,

106) člana 320. stav 1. ČLANA 105. ST. 3. I 4.

Ukoliko je lice izvršenjem prekršaja iz stava 1. ovog člana izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu, odnosno pribavilo sebi ili drugom protivpravnu imovinsku ili drugu korist, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 10.000 20.000 do 40.000 dinara ili kaznom zatvora do 45 dana.

 332A

NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 10.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ LICE KOJE POSTUPI SUPROTNO ODREDBAMA IZ SLEDEĆIH ČLANOVA OVOG ZAKONA:

ČLANA 22. ST. 2. I 5,

ČLANA 28. STAV 1,

ČLANA 30. STAV 1,

ČLANA 44. I ČLANA 45. STAV 1. TAČ. 1)‒3), VOZAČ KOJI SE U NASELjU KREĆE BRZINOM KOJA JE ZA VIŠE OD 20 KM/H DO 30 KM/H VEĆA OD DOZVOLjENE,

ČLANA 44. I ČLANA 45. STAV 1. TAČ. 1)‒3), VOZAČ KOJI SE VAN NASELjA KREĆE BRZINOM KOJA JE ZA VIŠE OD 30 KM/H DO 40 KM/H VEĆA OD DOZVOLjENE,

ČLANA 51. STAV 5,

ČLANA 75. STAV 2, ZA VOZAČA VUČNOG VOZILA,

ČLANA 77. STAV 2, VOZAČ KOJI NOĆU NA OSVETLjENOM DELU PUTA UPRAVLjA VOZILOM NA KOME SU UKLjUČENA SAMO POZICIONA SVETLA,

ČLANA 91. STAV 1,

ČLANA 121. STAV 2, KAZNIĆE SE VOZAČ ČIJOJ JE VOZAČKOJ DOZVOLI, ODNOSNO POSEBNOJ DOZVOLI ISTEKAO ROK VAŽENjA VIŠE OD ŠEST MESECI,

ČLANA 162. STAV 1, KAZNIĆE SE VOZAČ KOJI SE KREĆE BRZINOM KOJA JE ZA VIŠE OD 20 KM/H DO 30 KM/H VEĆA OD DOZVOLjENE,

ČLANA 163. STAV 2, KAZNIĆE SE VOZAČ KOJI SE KREĆE BRZINOM KOJA JE ZA VIŠE OD 20 KM/H DO 30 KM/H VEĆA OD DOZVOLjENE,

ČLANA 178. STAV 1, KAZNIĆE SE VOZAČ ČIJOJ JE VOZAČKOJ DOZVOLI ISTEKAO ROK VAŽENjA VIŠE OD ŠEST MESECI,

ČLANA 178. ST. 2. I 3,

ČLANA 182. STAV 5, KAZNIĆE SE VOZAČ KOJI KORISTI TELEFON, ODNOSNO DRUGE UREĐAJE ZA KOMUNIKACIJU,

ČLANA 183. STAV 5,

ČLANA 187. STAV 2, KAZNIĆE SE VOZAČ U STANjU UMERENE ALKOHOLISANOSTI,

ČLANA 187. STAV 4, KAZNIĆE SE VOZAČ U STANjU BLAGE I UMERENE ALKOHOLISANOSTI,

ČLANA 205. STAV 1, KADA JE VOZAČKOJ DOZVOLI, ODNOSNO POSEBNOJ DOZVOLI ISTEKAO ROK VAŽENjA VIŠE OD ŠEST MESECI,

ČLANA 205. STAV 6,

ČLANA 268. STAV 1, UKOLIKO JE ISTEKAO ROK VAŽENjA REGISTRACIONE NALEPNICE VIŠE OD 30 DANA,

ČLANA 268. STAV 6, UKOLIKO NEMA PROPISANE REGISTARSKE TABLICE, UKOLIKO TABLICE, ODNOSNO REGISTRACIONA NALEPNICA NISU POSTAVLjENE NA PROPISAN NAČIN ILI SU NEČITLjIVE,

ČLANA 276,

ČLANA 291. STAV 2,

ČLANA 211. STAV 1, KAZNIĆE SE INSTRUKTOR VOŽNjE, PREDAVAČ I ISPITIVAČ AKO EVIDENCIJE NE VODE UREDNO.

UKOLIKO JE LICE IZVRŠENjEM PREKRŠAJA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZAZVALO NEPOSREDNU OPASNOST ZA DRUGOG UČESNIKA U SAOBRAĆAJU, ILI PROUZROKOVALO SAOBRAĆAJNU NEZGODU, KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 15.000 DO 30.000 DINARA.

Član 333.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinarakazniće se za prekršaj lice koji postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 21,

2) člana 22. stav 4,

3) člana 25. st. 1. i 2,

4) člana 26. st. 2. i 3, kazniće se vozač,

5) člana 27,

6) člana 28. st. 1. i 3,

7) člana 30. stav 1,

8) člana 31. ST. 1 – 4,

9) člana 32. st. 1, 2. i 3 2 – 4,

10) člana 33. stav 2,

11) člana 34,

12) člana 37. stav 3,

13) člana 38,

14) člana 42. stav 2,

15) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se u naselju kreće brzinom koja je od 11 km/h ZA VIŠE OD 10KM/H do 20 km/h veća od dozvoljene,

16) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se van naselja kreće brzinom koja je od 21 km/h do 40 km/h ZA VIŠE OD 20 KM/H DO 30KM/H veća od dozvoljene,

17) člana 45. stav 1. tačka 4), vozač koji se u, odnosno van naselja kreće brzinom koja od 11 km/h ZA VIŠE OD 10KM/H do 20 km/h veća od dozvoljene,

18) člana 45. st. 2. i 3. kazniće se vozač,

19) člana 46,

20) člana 48,

21) člana 49,

22) člana 51. st. 1, 2. 3, i 4,

23) člana 55. stav 3. tač. 3), 9), 11) i 13) i stav 6,

24) člana 56,

25) člana 59. stav 1. tačka 2) i st. 2. i 3,

26) člana 62,

27) člana 63,

28) člana 64,

29) člana 66. stav 1. tač. 1), 2), 3), 6), 7), 8),8A, 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21) i 22),

30) člana 67. stav 1. tač. 1) i 2),

31) člana 68,

32) člana 69. st. 3, 4. i 5,

33) člana 70. stav 1 ST. 1. I 2, ZA VOZAČA VUČNOG VOZILA,

34) člana 71. stav 2, ZA VOZAČA VUČNOG I VUČENOG VOZILA,

35) člana 73, ZA VOZAČA VUČNOG I VUČENOG VOZILA,

36) člana 76, ZA VOZAČA VUČNOG VOZILA,

37) člana 77. stav 2, vozač koji umesto dugih koristi kratka svetla,

38) člana 77. stav 3,

39) člana 79. stav 1, vozač koji za vreme magle umesto kratkih ili svetala za maglu koristi duga svetla,

40) člana 80. stav 2,

41) člana 81. stav 1. tačka 1), ukoliko pešak sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,

42) člana 81. stav 1. tačka 7),

43) člana 82,

44) člana 83. stav 1,

45) člana 86. stav 2,

46) člana 89. st. 3. i 4,

47) člana 90, stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6), za vozače motornog vozila,

48) člana 91. stav 1,

49) člana 91. stav 2, za vozača bicikla, ODNOSNO TRICIKLA,

50) člana 92,

51) člana 93. st. 1. i 5,

52) člana 94,

53) člana 95. st. 1. i 3, kazniće se vodič kolone,

54) člana 96. st. 1. i 3,

55) člana 97,

56) člana 99.stav 4,

57) člana 100. stav 2,

58) člana 101, kazniće se pešak,

58a) člana 102. stav 4.

59) člana 103. stav 2. tačka 1) i stav 3,

60) člana 104. st. 1, 4, i 5,

61) člana 105. stav 2, ukoliko se vozač kreće vozilom unazad zaustavnom trakom,

62) člana 105. stav 3,

63) člana 106. stav 6,

64) člana 107. stav 2,

65) člana 108. stav 6,

66) člana 109. stav 4,

67) člana 111. stav 2. tač. 2) i 3),

68) člana 112. stav 3. tač. 2), 3), 5) i 6) i stav 4,

69) člana 113. st. 1. i 3,

70) člana 114,

71) člana 116. stav 3, kazniće se vozač traktora,

72) člana 118. stav 1,

73) člana 119. st. 1 , 2. i 4,

74) člana 120. stav 1,

75) člana 121. stav 1,

76) člana 122. st. 1. i 5,

77) člana 131. stav 2, kazniće se vozač koji ne POSEDUJE, ODNOSNO NE koristi zimsku opremu na propisan način,

78) člana 132. stav 3, osim kada je to ovim zakonom na drugačiji način propisano (svetlosni saobraćajni znakovi, saobraćajni znakovi ograničenja brzine kretanja, zabrane preticanja, prelaženja preko neisprekidane uzdužne linije u traku namenjenu za saobraćaj vozila iz suprotnog smera u svrhu preticanja i dr.),

79) člana 146. stav 6,

80) člana 155. stav 2,

81) člana 160. stav 3, kazniće se vozač koji se ne pridržava odredbi iz dozvole,

82) člana 161. stav 2, kazniće se vozač koji ometa kretanje pešaka i biciklista u zoni usporenog saobraćaja,

83) člana 161 stav 2, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je do 10 km/h veća od dozvoljene,

84) člana 162. stav 1, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je od 11 km/h do 30 km/h ZA VIŠE OD 10KM/H DO 20KM/H veća od dozvoljene,

85) člana 163. stav 2, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je od 11 km/h do 30 km/h ZA VIŠE OD 10KM/H DO 20KM/H veća od dozvoljene,

86) člana 164. st. 1. i 4,

87) člana 166. stav 6,

88) člana 182. stav 4, kazniće se vozač koji koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju,

89) člana 184. stav 2,

90) člana 187. stav 2, kazniće se vozač u stanju umerene alkoholisanosti,

91) člana 187. stav 4, kazniće lice u stanju blage i umerene alkoholisanosti,

92) člana 190. stav 5,

93) člana 228. st. 1. i 3,

94) član 228. stav 2, kazniće se kandidat za vozača,

95) člana 246. stav 1, osim u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika, uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, tahografa i graničnika brzine,

96) člana 249. stav 4,

97) člana 252. stav 6,

98) člana 272. stav 3,

99) člana 306. stav 3,

100) ČLANA 78. STAV 4, DANjU,

101) ČLANA 121. STAV 2, KAZNIĆE SE VOZAČ ČIJOJ JE VOZAČKOJ DOZVOLI, ODNOSNO POSEBNOJ DOZVOLI ISTEKAO ROK VAŽENjA NE VIŠE OD ŠEST MESECI,

102) ČLANA 178. STAV 1, KAZNIĆE SE VOZAČ KOME JE ISTEKAO ROK VAŽENjA VOZAČKE DOZVOLE NAJVIŠE ŠEST MESECI I VOZAČ KOME NAKON ISTEKA PROBNE VOZAČKE DOZVOLE NIJE IZDATA VOZAČKA DOZVOLA U NAREDNIH ŠEST MESECI,

103) ČLANA 205. STAV 1, KAZNIĆE SE VOZAČ TRAMVAJA KOME JE ISTEKAO ROK VAŽENjA VOZAČKE DOZVOLE NAJVIŠE ŠEST MESECI, ODNOSNO POSEBNE DOZVOLE ZA UPRAVLjANjE TRAMVAJEM,

104) ČLANA 264. STAV 10,

105) ČLANA 268. STAV 1, UKOLIKO JE ISTEKAO ROK VAŽENjA REGISTRACIONE NALEPNICE NE VIŠE OD 30 DANA.

Ukoliko je lice izvršenjem prekršaja iz stava 1. ovog člana izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 6.000 do 18.000 dinara.

Član 334.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 22. stav 3,

2) člana 28. stav 2,

3) člana 30. stav 2,

4) člana 35. st. 2, 3, 4. i 5,

5) člana 36. stav 5,

6) člana 37. stav 2 1,

7) člana 40,

8) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se u naselju kreće brzinom do 10 km/h većom od dozvoljene,

9) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se van naselja kreće brzinom do 20 km/h većom od dozvoljene,

10) člana 45. stav 1. tačka 4), vozač koji se u, odnosno van naselja kreće brzinom koja je do 10 km/h veća od dozvoljene,

11) člana 45. stav 1. tač. 5) i 6), vozač koji se u, odnosno van naselja kreće brzinom većom od dozvoljene,

12) člana 52,

13) člana 54. stav 1,

14) člana 59. stav 1. tač. 1) i 3),

15) člana 61. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5) i 6),

16) člana 65. stav 1,

17) člana 65. stav 2,

18) člana 67. st. 2, 3, 4. i 5,

19) člana 75. stav 1, ZA VOZAČA VUČNOG I VUČENOG VOZILA,

20) člana 77. stav 1,

21) člana 78. stav 3,

22) člana 79. stav 2,

23) člana 81. stav 1. tač. 1), 2), 3) i 4),

24) člana 81. stav 1. tačka 5), kada se biciklista kreće putem u naselju gde postoji ulična rasveta,

25) člana 86. stav 3,

26) člana 87,

27) člana 89. stav 1,

28) člana 90. stav 1. tačka 7), za vozača motornog vozila,

29) člana 90, za vozača bicikla,

30) člana 93. st. 2, 3, 4. i 7,

31) člana 96. stav 2,

32) člana 104. stav 6,

33) člana 116. stav 3, kazniće se vozač motokultivatora,

34) člana 116. stav 4,

35) člana 117. stav 3,

36) člana 122. stav 7,

37) člana 128. stav 1,

38) člana 129,

39) člana 131. stav 2, kazniće se vozač koji ne poseduje zimsku opremu,

40) člana 155. stav 1,

41) člana 162 stav 1, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je do 10 km/h veća od dozvoljene,

42) člana 163 stav 2. kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je do 10 km/h veća od dozvoljene,

43) člana 164. st. 2. i 3,

44) člana 182. stav 7 ST. 7. I 9, kazniće se vozač i lice koje ga nadzire,

45) člana 184. STAV 1 ST. 1. I 3,

46) člana 205. stav 3,

47) člana 226. stav 2,

48) člana 268. stav 5, ukoliko tablice, odnosno registraciona nalepnica nisu postavljene na propisan način ili su nečitljive,

49) člana 268. stav 11. ČLANA 268. STAV 14,

50) ČLANA 105. STAV 5.

Ukoliko je lice izvršenjem prekršaja iz stava 1. ovog člana izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 15.000 dinara.

Član 335.

Za povrede odredbi iz sledećih članova ovog zakona izriču se kumulativno i kazneni poeni:

1) člana 25. stav 3. –2 OD 1 DO 3 kaznena poena,

2) člana 26. stav 1. – 2 OD 1 DO 3 kaznena poena,

3) člana 29. stav 1. – 3OD 2 DO 4 kaznena poena ako se uređaj nalazi u vozilu,

4) člana 29. stav 1. – 6 OD 5 DO 7 kaznenih poena ako se uređaj koristi,

5) člana 31. – 6 kaznenih poena vozaču ili licu koje sedi na sedištu u prednjem redu i drži u krilu dete mlađe od 12 godina, ČLANA 31. – OD 5 DO 7 KAZNENIH POENA LICU KOJE SEDI NA SEDIŠTU U PREDNjEM REDU I DRŽI U KRILU DETE MLAĐE OD 12 GODINA,

6) člana 35. stav 1. – 6 OD 5 DO 7 kaznenih poena,

7) člana 36. st. 1, 2. i 3. – 6 OD 5 DO 7kaznenih poena,

8) člana 36. stav 4. – 2 OD 1 DO 3 kaznena poena,

9) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – 4 kaznena poena vozaču koji se kreće u naselju brzinom koja je od 21 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene, ČLANA 43. STAV 1. I ČLANA 45. STAV 1. TAČ. 1), 2) I 3) – OD 3 DO 5 KAZNENIH POENA VOZAČU KOJI SE KREĆE U NASELjU BRZINOM KOJA JE ZA VIŠE OD 20 KM/H DO 50 KM/H VEĆA OD DOZVOLjENE,

10) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – 7 kaznenih poena, vozaču koji se kreće u naselju brzinom koja je od 51 km/h do 70 km/h veća od dozvoljene, ČLANA 43. STAV 1. I ČLANA 45. STAV 1. TAČ. 1), 2) I 3) – OD 6 DO 8 KAZNENIH POENA, VOZAČU KOJI SE KREĆE U NASELjU BRZINOM KOJA JE ZA VIŠE OD 50 KM/H DO 70 KM/H VEĆA OD DOZVOLjENE

11) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – 3 kaznena poena vozaču koji se kreće van naselja brzinom koja je od 41 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene, ČLANA 44. I ČLANA 45. STAV 1. TAČ. 1), 2) I 3) – OD 2 DO 4 KAZNENA POENA VOZAČU KOJI SE KREĆE VAN NASELjA BRZINOM KOJA JE ZA VIŠE OD 40 KM/H DO 60 KM/H VEĆA OD DOZVOLjENE;

12) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – 6 kaznenih poena vozaču koji se kreće van naselja brzinom koja je od 61 km/h do 80 km/h veća od dozvoljene, ČLANA 44. I ČLANA 45. STAV 1. TAČ. 1), 2) I 3) – OD 5 DO 7 KAZNENIH POENA VOZAČU KOJI SE KREĆE VAN NASELjA BRZINOM KOJA JE ZA VIŠE OD 60 KM/H DO 80 KM/H VEĆA OD DOZVOLjENE,

13) člana 45. stav 1. tačka 4) – 7 kaznenih poena vozaču koji se u, odnosno van naselja, kreće brzinom koja je od 51 km/h do 70 km/h veća od dozvoljene, ČLANA 45. STAV 1. TAČKA 4) – OD 6 DO 8 KAZNENIH POENA VOZAČU KOJI SE U, ODNOSNO VAN NASELjA, KREĆE BRZINOM KOJA JE ZA VIŠE OD 50 KM/H DO 70 KM/H VEĆA OD DOZVOLjENE,

14) člana 45. stav 1. tačka 4) – 4 kaznena poena vozaču koji se u, odnosno van naselja, kreće brzinom koja je od 21 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene, ČLANA 45. STAV 1. TAČKA 4) – OD 3 DO 5 KAZNENIH POENA VOZAČU KOJI SE U, ODNOSNO VAN NASELjA, KREĆE BRZINOM KOJA JE ZA VIŠE OD 20 KM/H DO 50 KM/H VEĆA OD DOZVOLjENE,

15) člana 47. –3kaznena OD 5 DO 7 KAZNENIH poena,

16) člana 50. – 2 OD 1 DO 3 kaznena poena,

17) člana 53. stav 1. – 6 OD 5 DO 7 kaznenih poena,

18) člana 53. st. 2. i 3. – 5 OD 4 DO 6 kaznenih poena,

19) člana 54. stav 2. – 4 kaznenaOD 3 DO 5 KAZNENIH poena,

20) člana 55. st. 1. i 3. tač. 4), 5), 7), 8), 10), 14) i 15) – 6 kaznenih poena, ČLANA 55. ST. 1. I 3. TAČ. 4), 5), 6), 7), 8), 14) I 15) – OD 5 DO 7 KAZNENIH POENA,

21) člana 55. st. 2. i 3. tač. 1), 2) * i 12) i stav 4. – 2 kaznena poena, ČLANA 55. ST. 2. I 3. TAČ. 1) I 2) I STAV 4. – OD 1 DO 3 KAZNENA POENA,

22) člana 57. stav 1. – 2 OD 1 DO 3 kaznena poena,

23) člana 58. stav 1. – 3 OD 2 DO 4 kaznena poena,

24) člana 61. stav 1. tačka 3) – 2 OD 1 DO 3 kaznena poena,

25) člana 66. stav 1. tač. 4) i 5) – 2 OD 1 DO 3 kaznena poena,

26) člana 67. stav 1. tačka 3. – 2 OD 1 DO 3 kaznena poena,

27) člana 71. stav 1. – 2 OD 1 DO 3 kaznena poena,

28) člana 72. stav 4. – 4 kaznena OD 3 DO 5 KAZNENIH poena,

29) člana 74. – 6 OD 5 DO 7 kaznenih poena,

30) člana 77. stav 2. – 6 OD 5 DO 7 kaznenih poena vozaču koji ne koristi ni duga ni kratka svetla, a koristi samo poziciona svetla,

31) člana 78. stav 2. – 6 OD 5 DO 7 kaznenih poena,

32) člana 79. stav 1. – 4 kaznena poena OD 3 DO 5 KAZNENIH POENA VOZAČU KOJI ZA VREME MAGLE NE UKLjUČI SVETLA ZA OSVETLjENjE PUTA,

33) člana 80. stav 1. – 2 OD 1 DO 3 kaznena poena,

34) člana 85. – 2 OD 1 DO 3 kaznena poena,

35) člana 89. stav 2. – 6 OD 5 DO 7 kaznenih poena, osim vozaču bicikla,

36) člana 91. stav 2. – 2 OD 1 DO 3 kaznena poena za vozača motornog vozila,

37) člana 99. stav 1. – 6 OD 5 DO 7 kaznenih poena,

38) člana 99. stav 2. – 3 OD 2 DO 4 kaznena poena,

39) člana 99. stav 3. – 3OD 2 DO 4 kaznena poena,

40) člana 99. stav 5. – 4 kaznena OD 3 DO 5 KAZNENIH poena,

41) člana 99. stav 6. – 4 kaznena OD 3 DO 5 KAZNENIH poena,

42) člana 100. stav 1. – 4 kaznena OD 3 DO 5 KAZNENIH poena,

43) člana 100. stav 1. – 6 OD 5 DO 7 kaznenih poena ukoliko se u vozilu nalaze deca mlađa od 12 godina ili upravlja autobusom kojim se prevoze putnici, odnosno drugim vozilom kojim se vrši javni prevoz putnika,

44) člana 101. – 6 OD 5 DO 7 kaznenih poena za vozača,

45) člana 102. – 3OD 2 DO 4 kaznena poena ukoliko se vozilo kreće autoputem, a 2 kaznena poena ukoliko se vozilo kreće motoputem,

46) člana 103. stav 1. – 6 OD 5 DO 7 kaznenih poena,

46A) ČLANA 104. STAV 2. – OD 5 DO 7 KAZNENIH POENA,

47) člana 103. stav 2. tač. 2) – 3 OD 2 DO 4 kaznena poena,

48) člana 105. stav 2. – 6 OD 5 DO 7 kaznenih poena ukoliko se vozač polukružno okreće vozilom,

49) člana 105. stav 2. – 3 OD 2 DO 4 kaznena poena ukoliko se vozač kreće unazad saobraćajnom trakom,

50) člana 107. stav 1. – 6 kaznenih poena,

51) člana 109. stav 1. i 2. – 6 OD 5 DO 7 kaznenih poena,

52) člana 110. – 8 OD 7 DO 9 kaznenih poena,

53) člana 112. stav 1. tačka 3) – 4 kaznena OD 3 DO 5 KAZNENIH poena,

54) člana 112. stav 3. tačke 1) i 4) – 2 OD 1 DO 3 kaznena poena,

55) člana 116. stav 1. – 3 OD 2 DO 4 kaznena poena,

56) člana 117. stav 1. – 2 OD 1 DO 3 kaznena poena,

57) člana 118. stav 2. – 6 OD 5 DO 7 kaznenih poena,

58) člana 120. stav 2. – 4 kaznena OD 3 DO 5 KAZNENIH poena u slučaju kada su putnici deca mlađa od 12 godina,

59) člana 120. stav 2. – 2 OD 1 DO 3 kaznena poena,

60) člana 121. stav 2. – 2 kaznena poena vozaču čijoj je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja ne više od šest meseci,

61) člana 121. stav 2. – 5 kaznenih poena vozaču čijoj je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja više od šest meseci,

62) člana 142. stav 2. – 6 OD 5 DO 7 kaznenih poena,

63) člana 143. stav 2. – 2 OD 1 DO 3 kaznena poena,

64) člana 144. stav 3. – 2 OD 1 DO 3 kaznena poena,

65) člana 145. stav 5. – 7 OD 6 DO 8 kaznenih poena,

66) člana 147. stav 5. – 6 OD 5 DO 7 kaznenih poena,

67) člana 160. stav 1. – 2 OD 1 DO 3 kaznena poena,

68) člana 161. stav 2. – 4 kaznena poena vozaču koji se kreće brzinom koja je od 31 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene, ČLANA 161. STAV 2. – OD 3 DO 5 KAZNENIH POENA VOZAČU KOJI SE KREĆE BRZINOM KOJA JE ZA VIŠE OD 30 KM/H DO 50 KM/H VEĆA OD DOZVOLjENE,

69) člana 161. stav 2. – 2 kaznena poena vozaču koji se kreće brzinom koja je od 11 km/h do 30 km/h veća od dozvoljene, ČLANA 161. STAV 2. – OD 1 DO 3 KAZNENA POENA VOZAČU KOJI SE KREĆE BRZINOM KOJA JE ZA VIŠE OD 10 KM/H DO 30 KM/H VEĆA OD DOZVOLjENE,

70) člana 162. stav 1. – 4 kaznena poena vozaču koji se kreće brzinom koja je od 31 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene, ČLANA 162. STAV 1. – OD 3 DO 5 KAZNENIH POENA VOZAČU KOJI SE KREĆE BRZINOM KOJA JE ZA VIŠE OD 30 KM/H DO 50 KM/H VEĆA OD DOZVOLjENE,

71) člana 162. stav 1. – 6 kaznenih poena vozaču koji se kreće brzinom koja je od 51 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene, ČLANA 162. STAV 1. – OD 5 DO 7 KAZNENIH POENA VOZAČU KOJI SE KREĆE BRZINOM KOJA JE ZA VIŠE OD 50 KM/H DO 60 KM/H VEĆA OD DOZVOLjENE,

72) člana 163. stav 2. – 4 kaznena poena vozaču koji se kreće brzinom koja je od 31 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene, ČLANA 163. STAV 2. – OD 3 DO 5 KAZNENIH POENA VOZAČU KOJI SE KREĆE BRZINOM KOJA JE ZA VIŠE OD 30 /H DO 50 KM/H VEĆA OD DOZVOLjENE,

73) člana 163. stav 2. – 6 kaznenih poena vozaču koji se kreće brzinom koja je od 51 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene, ČLANA 163. STAV 2. – OD 5 DO 7 KAZNENIH POENA VOZAČU KOJI SE KREĆE BRZINOM KOJA JE ZA VIŠE OD 50 KM/H DO 60 KM/H VEĆA OD DOZVOLjENE,

74) člana 166. stav 1. – 6 OD 5 DO 7 kaznenih poena,

75) člana 171. stav 2. – 2 OD 1 DO 3 kaznena poena,

76) člana 172. stav 1. i 2. – 2 OD 1 DO 3 kaznena poena,

77) člana 174. stav 1. – 10 OD 9 DO 11 kaznenih poena,

78) člana 178. stav 1. – 2 kaznena poena vozaču kome je istekao rok važenja vozačke dozvole do šest meseci,

79) člana 178. stav 1. – 5 kaznenih poena vozaču kome je istekao rok važenja vozačke dozvole više od šest meseci i vozaču kome nakon isteka probne vozačke dozvole nije izdata vozačka dozvola,

80) člana 182. stav 3. – 5 kaznenih poena, ČLANA 182. STAV 5. TAČKA. 3) I STAV 6. – OD 5 DO 7 KAZNENIH POENA,

81) člana 182. stav 4. – 2 kaznena poena u slučaju noćne vožnje,

82) člana 183. stav 3. – 3 OD 2 DO 4 kaznena poena,

83) člana 187. stav 1. – 2 OD 1 DO 3 kaznena poena,

84) člana 187. stav 2. – 8 OD 7 DO 9 kaznenih poena vozaču koji je pod dejstvom psihoaktivnih supstanci,

85) člana 187. st. 2. i 4. – 6 OD 5 DO 7 kaznenih poena licu u stanju srednje alkoholisanosti,

86) člana 187. st. 2. i 4. – 10 kaznenih poena licu u stanju teške alkoholisanosti,

87) člana 187. st. 2. i 4. – 12 kaznenih poena licu u stanju veoma teške alkoholisanosti,

88) člana 190. stav 4. – 2 OD 1 DO 3 kaznena poena,

89) člana 205. stav 1. – 2 kaznena poena vozaču tramvaja kome je istekao rok važenja vozačke dozvole, odnosno posebne dozvole za upravljanje tramvajem najviše šest meseci,

90) člana 205. stav 1. – 5 kaznenih poena vozaču tramvaja kome je istekao rok važenja vozačke dozvole, odnosno posebne dozvole za upravljanje tramvajem više od šest meseci,

91) člana 243. st. 1, 2. i 5. –2 OD 1 DO 3 kaznena poena,

92) člana 245. stav 3. – 2 OD 1 DO 3 kaznena poena,

93) člana 264. stav 6. – 2 OD 1 DO 3 kaznena poena,

94) člana 268. stav 1. – 6 OD 5 DO 7 kaznenih poena, ukoliko vozilo nije upisano u jedinstveni registar vozila

95) člana 268. stav 1. – 2 kaznena poena, ukoliko je istekao rok važenja registracione nalepnice,

96) člana 268. stav 5. – 2 kaznena poena, vozaču koji nema propisane registarske tablice,

97) člana 269. stav 5. – 2 kaznena poena,

98) člana 276. st. 1. i 2. – 2 kaznena poena,

99) člana 287. stav 3. – 6 OD 5 DO 7 kaznenih poena,

100) člana 288. stav 3. – 6 OD 5 DO 7 kaznenih poena,

101) člana 290. stav 2. – 6 OD 5 DO 7 kaznenih poena,

102) člana 291. stav 2. – 2 kaznena poena,

103) člana 293. stav 2. – 6 OD 5 DO 7 kaznenih poena,

104) člana 306. stav 4. – 5 kaznenih poena,ČLANA 306. STAV 4. – OD 4 DO 6 KAZNENIH POENA,

105) ČLANA 32. STAV 1. – OD 5 DO 7 KAZNENIH POENA,

106) ČLANA 105. ST. 3 I 4. – OD 1 DO 3 KAZNENA POENA,

107) ČLANA 187. ST. 2. I 4. – OD 7 DO 9 KAZNENIH POENA LICU U STANjU VISOKE ALKOHOLISANOSTI.

Član 336.

Ukoliko je za prekršaj iz člana 331. ovog zakona predviđeno izricanje kaznenih poena, u slučaju kada je izvršenjem tog prekršaja prouzrokovana saobraćajna nezgoda, obavezno će se propisani broj kaznenih poena za taj prekršaj povećati za 3.

Ukoliko je za prekršaj iz člana 332. ovog zakona predviđeno izricanje kaznenih poena, u slučaju kada je izvršenjem tog prekršaja prouzrokovana saobraćajna nezgoda, obavezno će se propisani broj kaznenih poena za taj prekršaj povećati za 1.

Ukoliko je izvršenjem prekršaja izazvana saobraćajna nezgoda, a odredbama ovog zakona za osnovni oblik tog prekršaja nije predviđeno izricanje kaznenih poena, prilikom odlučivanja o odgovornosti obavezno će se izreći najmanje 2 kaznena poena.

Ukoliko se u vreme izvršenja prekršaja u vozilu učinioca prekršaja za koje je predviđeno obavezno izricanje kaznenih poena, nalazi dete mlađe od 12 godina, osim u autobusu kada se ne vrši organizovan prevoz dece, kao i u slučaju činjenja prekršaja iz poglavlja „Obaveze vozača prema pešacima”, učiniocu prekršaja će se predviđeni broj kaznenih poena za taj prekršaj uvećati za 2.

Ukoliko vozač prilikom izvršenja prekršaja upravljanja pod dejstvom alkohola u stanju srednje teške, veoma teške, odnosno potpune alkoholisanosti, upravlja autobusom kada se njim prevoze putnici, vozilom kojim se vrši javni prevoz putnika, odnosno prevoz opasnih materija, vanredni prevoz, odnosno vozilom sa pravom prvenstva prolaza ili pod pratnjom, vozaču će se pored propisanih kaznenih poena za taj prekršaj obavezno izreći i dodatna 2 kaznena poena.

UKOLIKO JE ZA PREKRŠAJ IZ ČLANA 331, ODNOSNO ČLANA 332. OVOG ZAKONA PREDVIĐENO IZRICANjE KAZNENIH POENA, U SLUČAJU KADA JE NjEGOVIM IZVRŠENjEM PROUZROKOVANA SAOBRAĆAJNA NEZGODA, BROJ IZREČENIH KAZNENIH POENA NE MOŽE BITI MANjI OD GORNjE GRANICE RASPONA KAZNENIH POENA PROPISANIH ZA IZVRŠENjE OSNOVNOG OBLIKA TOG PREKRŠAJA.

UKOLIKO JE IZVRŠENjEM PREKRŠAJA IZAZVANA SAOBRAĆAJNA NEZGODA, A ODREDBAMA OVOG ZAKONA ZA OSNOVNI OBLIK TOG PREKRŠAJA NIJE PREDVIĐENO IZRICANjE KAZNENIH POENA, PRILIKOM ODLUČIVANjA O ODGOVORNOSTI OBAVEZNO ĆE SE IZREĆI NAJMANjE 2 KAZNENA POENA.

ČLAN 336A

ZA PREKRŠAJE KOJIMA JE OVIM ZAKONOM PREDVIĐENA NOVČANA KAZNA U FIKSNOM IZNOSU, IZDAJE SE PREKRŠAJNI NALOG, U SKLADU SA ZAKONOM KOJI REGULIŠE IZDAVANjE PREKRŠAJNOG NALOGA.

Član 338.

Zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom izriče se kumulativno vozaču za povrede odredbi iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 29. stav 1. – u trajanju od najmanje tri meseca ako se uređaj koristi,

2) člana 31. – u trajanju od najmanje tri meseca vozaču koji drži u krilu dete mlađe od 12 godina,

3) člana 35. stav 1. – u trajanju od najmanje tri meseca,

4) člana 36. st. 1, 2. i 3. – u trajanju od najmanje tri meseca,

5) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – u trajanju od najmanje 30 dana ukoliko se u naselju kreće brzinom koja je od 21 km/h ZA VIŠE OD 20 KM/H do 50 km/h veća od dozvoljene,

6) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – u trajanju od najmanje četiri meseca, ukoliko se u naselju kreće brzinom koja je od 51 km/h ZA VIŠE OD 50 KM/H do 70 km/h veća od dozvoljene,

7) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – u trajanju od najmanje 30 dana, vozaču koji se van naselja kreće brzinom koja je od 41 km/h ZA VIŠE OD 40 KM/H do 60 km/h veća od dozvoljene,

8) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – u trajanju od najmanje tri meseca, ukoliko se van naselja kreće brzinom koja je od 61 km/h ZA VIŠE OD 60 KM/H do 80 km/h veća od dozvoljene,

9) člana 45. stav 1. tačka 4). – u trajanju od najmanje četiri meseca ukoliko se u, odnosno van naselja kreće brzinom koja je od 51 km/h ZA VIŠE OD 50 KM/H do 70 km/h veća od dozvoljene,

10) člana 45. stav 1. tačka 4) – u trajanju od najmanje 30 dana vozaču koji se u, odnosno van naselja kreće brzinom koja je od od 21 km/h ZA VIŠE OD 20 KM/H do 50 km/h veća od dozvoljene,

11) člana 53. st. 1, 2. i 3, – u trajanju od najmanje tri meseca,

12) člana 54. stav 2, – u trajanju od najmanje 30 dana,

13) člana 55. st. 1. i 3. tač. 4), 5), 7), 8), 10),14) i 15), – u trajanju od najmanje tri meseca,

14) člana 55. st. 2. i 3. tač. 1) i 2), – u trajanju od najmanje 30 dana,

15) člana 57. stav 1, – u trajanju od najmanje 30 dana,

16) člana 58. stav 1.- u trajanju od najmanje 30 dana,

17) člana 74. – u trajanju od najmanje tri meseca,

18) člana 77. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca vozaču koji ne koristi ni duga ni kratka svetla, a koristi samo poziciona svetla,

19) člana 78. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca,

20) člana 79. stav 1. – u trajanju od najmanje 30 dana,

21) člana 89. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca,

22) člana 99. stav 1. – u trajanju od najmanje tri meseca,

23) člana 99. st. 5. i 6. – u trajanju od najmanje dva meseca,

24) člana 100. stav 1. – u trajanju od najmanje tri meseca ukoliko se u vozilu nalaze deca mlađa od 12 godina ili upravlja autobusom kojim se prevoze putnici, odnosno drugim vozilom kojim se vrši javni prevoz putnika,

25) člana 101. – u trajanju od najmanje tri meseca,

26) člana 102. – u trajanju od najmanje 30 dana ukoliko se vozilo kreće autoputem,

27) člana 103. stav 1. I ČLANA 104. STAV 2 .– u trajanju od najmanje tri meseca,

28) člana 105. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca ukoliko se vozač polukružno okreće vozilom,

29) člana 105. stav 2. – u trajanju od najmanje 30 dana ukoliko se kreće unazad saobraćajnom trakom,

30) člana 107. stav 1. – u trajanju od najmanje tri meseca,

31) člana 109. st. 1. i 2. – u trajanju od najmanje tri meseca,

32) člana 110. – u trajanju od najmanje šest meseci,

33) člana 112. stav 1. tačka 3) – u trajanju od najmanje tri meseca,

34) člana 118. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca,

35) člana 120. stav 2. – u trajanju od najmanje 30 dana, ukoliko su putnici deca mlađa od 12 godina,

36) člana 121. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca kazniće se vozač čijoj je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja više od šest meseci,

37) člana 142. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca,

38) člana 143. stav 2. – u trajanju od najmanje 30 dana,

39) člana 144. stav 3. – u trajanju od najmanje 30 dana,

40) člana 145. stav 5. – u trajanju od najmanje četiri meseca,

41) člana 147. stav 5. – u trajanju od najmanje tri meseca,

42) člana 161. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca, vozaču koji se kreće brzinom koja je za 31 km/h VIŠE OD 30 KM/H do 50 km/h veća od dozvoljene,

43) člana 162. stav 1. – u trajanju od najmanje dva meseca, vozaču koji se kreće brzinom koja je za 31 km/h VIŠE OD 30 KM/H do 50 km/h veća od dozvoljene,

44) člana 162. stav 1. – u trajanju od najmanje pet meseci vozaču koji se kreće brzinom koja je za 51 km/h VIŠE OD 50 KM/H do 60 km/h veća od dozvoljene,

45) člana 163. stav 2. – u trajanju od najmanje dva meseca vozaču koji se kreće brzinom koja je za 31 km/h VIŠE OD 30 KM/H do 50 km/h veća od dozvoljene,

46) člana 163. stav 2. – u trajanju od najmanje pet meseci vozaču koji se kreće brzinom koja je za 51 km/h VIŠE OD 50 KM/H do 60 km/h veća od dozvoljene,

47) člana 166. stav 1. – u trajanju od najmanje tri meseca,

48) člana 171. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca,

49) člana 174. stav 1. – u trajanju od najmanje šest meseci,

50) člana 178. stav 1. – u trajanju od najmanje tri meseca vozaču kome je istekao rok važenja vozačke dozvole više od šest meseci, vozaču kome nakon isteka roka važenja probne vozačke dozvole nije izdata vozačka dozvola,

51) člana 182. stav 3. – u trajanju od najmanje 30 dana, ČLANA 182. STAV 5. TAČKA. 3) I STAV 6. – U TRAJANjU OD NAJMANjE TRI MESECA,

52) člana 182. stav 4. – u trajanju od najmanje 30 dana u slučaju noćne vožnje,

53) člana 183. stav 3. – u trajanju od najmanje 30 dana,

54) člana 187. stav 2. – u trajanju od najmanje šest meseci za vozača pod dejstvom psihoaktivnih supstanci,

55) člana 187. st. 2. i 4. – u trajanju od najmanje tri meseca kazniće se lice u stanju srednje alkoholisanosti,

55A) ČLANA 187 ST. 2. I 4. – U TRAJANjU OD NAJMANjE ČETIRI MESECA KAZNIĆE SE LICE U STANjU VISOKE ALKOHOLISANOSTI,

56) člana 187. st. 2. i 4. – u trajanju od najmanje šest meseci za lica u stanju teške alkoholisanosti,

57) člana 187. st. 2. i 4. – u trajanju od najmanje osam meseci za lice u stanju veoma teške alkoholisanosti,

58) člana 205. stav 1. – u trajanju od najmanje tri meseca, vozaču tramvaja kome je istekla važnost vozačke dozvole, odnosno posebne dozvole za upravljanje tramvajem za više od šest meseci,

59) člana 268. stav 1. – u trajanju od najmanje tri meseca, ukoliko vozilo nije upisano u jedinstveni registar vozila,

60) člana 287. stav 3. – u trajanju od najmanje tri meseca,

61) člana 288. stav 3. – u trajanju od najmanje tri meseca,

62) člana 290. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca,

63) člana 293. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca,

64) ČLANA 32. STAV 1. – U TRAJANjU OD NAJMANjE 3 MESECA.

Zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom može se izreći i za druge prekršaje za koje se postupak vodi pred organom za prekršaje.

Ukoliko je izvršenjem prekršaja izazvana saobraćajna nezgoda, a odredbama ovog zakona je za osnovni oblik tog prekršaja predviđeno izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom, trajanje te zaštitne mere će se produžiti za dva meseca, a najviše do 12 meseci.

Ukoliko se u vreme izvršenja prekršaja u vozilu učinioca prekršaja za koje je predviđeno obavezno izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom ZA KOJI JE PREDVIĐENO OBAVEZNO IZRICANjE ZAŠTITNE MERE ZABRANE UPRAVLjANjA MOTORNIM VOZILOM, U VOZILU, ODNOSNO NA VOZILU KOJIM UPRAVLjA UČINILAC PREKRŠAJA, nalazi dete starosti do 12 godina, osim u autobusu kada se vrši organizovan prevoz dece, kao i u slučaju činjenja prekršaja iz poglavlja „Obaveze vozača prema pešacima” učiniocu prekršaja će se predviđena zaštitna mera uvećati za dva meseca.

Ukoliko vozač prilikom izvršenja prekršaja upravljanja pod dejstvom alkohola u stanju VISOKE, srednje, teške, veoma teške, odnosno potpune alkoholisanosti, upravlja autobusom kada se njim prevoze putnici, vozilom kojim se vrši javni prevoz putnika, prevoz opasnih materija, vanredni prevoz, vozilom sa pravom prvenstva prolaza ili pod pratnjom, vozaču će se propisano trajanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom za taj prekršaj uvećati za dva meseca.

AKO SU ISPUNjENI USLOVI ZA ZAKLjUČENjE SPORAZUMA O PRIZNANjU PREKRŠAJA, PRILIKOM ZAKLjUČENjA SPORAZUMA MOGUĆE JE U ZAVISNOSTI OD ZAKONOM PROPISANE DUŽINE TRAJANjA ZAŠTITNE MERE, SPORAZUMETI SE DA ZAŠTITNA MERA (ZABRANA UPRAVLjANjA MOTORNIM VOZILOM) NE BUDE IZREČENA, ODNOSNO BUDE IZREČENA UČINIOCU PREKRŠAJA U TRAJANjU KRAĆEM OD PROPISANOG U STAVU 1. OVOG ČLANA.

ČLAN 338A

TEŽI PREKRŠAJI IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA JESU PREKRŠAJI KAŽNjIVI PO ČL. 329. I 330. OVOG ZAKONA.

XXII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 340.

Vlada će obrazovati Agenciju za bezbednost saobraćaja najkasnije u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Agencija će u roku od dva meseca predložiti nadležnom ministarstvu sledeće podzakonske akte:

1) na osnovu člana 121. ovog zakona, o obuci, načinu sprovođenja ispita i načinu vođenja evidencija za vozača turističkog voza,

2) na osnovu člana 203. ovog zakona o utvrđivanju ispunjenosti uslova za izdavanje dozvola za obavljanje poslova profesionalnog vozača (CPC),

3) na osnovu člana 204. ovog zakona, o uslovima koje mora da ispunjava pravno lice koje vrši obuku i proveru znanja za sticanje dozvole za obavljanje poslova profesionalnog vozača (CPC), kao i o obuci, načinu sprovođenja ispita i načinu vođenja evidencija,

4) na osnovu člana 205. ovog zakona, o obuci, načinu sprovođenja ispita i načinu vođenja evidencija za vozača tramvaja,

5) na osnovu člana 222. ovog zakona, program za polaganje stručnog ispita za predavača teorijske obuke, programa obaveznih seminara unapređenja znanja, način polaganja stručnog ispita i način polaganja provere znanja, rokovima za održavanje seminara i izgledu i sadržaju obrasca dozvole (licence) i načinu vođenja evidencija o izdatim dozvolama i licencama,

6) na osnovu člana 225. ovog zakona, o seminarima unapređenja znanja, obavljanja provere znanja, način polaganja provere znanja, rokovima za održavanje seminara i izgledu i sadržaju obrasca dozvole (licence) i načinu vođenja evidencija o izdatim dozvolama i licencama,

7) na osnovu člana 239. ovog zakona, o programu za polaganje stručnog ispita za ispitivača, programu obaveznih seminara unapređenja znanja, načinu polaganja stručnog ispita i polaganju provere znanja, rokovima za održavanje seminara i izgledu i sadržaju obrasca dozvole (licence),

8) na osnovu člana 240. ovog zakona, o uslovima koje mora da ispunjava naseljeno mesto u kome se obavlja polaganje praktičnog dela vozačkog ispita,

9) na osnovu člana 249. ovog zakona, o postupku i načinu ispitivanja vozila, izdavanja uverenja i potvrda i vođenju evidencija o obavljenim ispitivanjima,

10) na osnovu člana 263. ovog zakona, o nastavnom programu obuke kontrolora tehničkog pregleda, načinu organizovanja i sprovođenja stručnog ispita za kontrolora tehničkog pregleda, program unapređenja znanja i veština kontrolora tehničkog pregleda i načinu organizovanja i sprovođenja provere znanja i veština kontrolora tehničkog pregleda, sadržaju i izgledu dozvole (licence) za kontrolora tehničkih pregleda, i načinu vođenja evidencija o izdatim dozvolama (licencama).

 Član 342.

Bliže propise za sprovođenje ovog zakona donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja u roku od šest meseci:

1) na osnovu člana 2. ovog zakona, o načinu vršenja neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima na delu na kome se izvode radovi,

2) na osnovu člana 7. ovog zakona, o podeli motornih i priključnih vozila,

3) na osnovu člana 26. ovog zakona, o označavanju vozila kojima se vrši organizovan prevoz dece, kao i o izgledu i načinu postavljanja posebnog znaka,

4) na osnovu člana 31. ovog zakona, o prevoženju dece i uslovima koje mora da ispunjava bezbednosno sedište – korpa,

5) na osnovu člana 113. ovog zakona, o načinu smeštaja tereta, njegovog obezbeđenja i označavanja,

6) na osnovu člana 115. ovog zakona, o načinu obaljanja vanrednog prevoza i vozilima kojima se taj prevoz obavlja,

7) na osnovu člana 121. ovog zakona, o uslovima u pogledu korišćenja i tehničkih karakteristika turističkog voza,

8) na osnovu člana 131. ovog zakona, o načinu, vremenu posedovanja i korišćenja zimske opreme na vozilu u saobraćaju na putevima,

9) na osnovu člana 132. ovog zakona, o saobraćajnoj signalizaciji,

10) na osnovu člana 153. ovog zakona, u pogledu vrste, izgleda, tehničkih karakteristika i načina postavljanja i mestima na kojima se moraju postaviti branici ili polubranici uređaja za davanje svetlosnih, zvučnih znakova i načinu njihove upotrebe,

11) na osnovu člana 154. ovog zakona, o privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, načinu izvođenja radova na putu, izgledu, tehničkim karakteristikama, načinu postavljanja i upotrebe branika i drugih sredstava za obezbeđenje mesta na kome se izvode radovi,

12) na osnovu člana 156. ovog zakona, o strateškoj komparativnoj analizi uticaja novog, odnosno rekonstruisanog puta na bezbednost saobraćaja na putnoj mreži, reviziji bezbednosti saobraćaja, periodičnoj proveri puta u ekspolataciji, praćenju stanja bezbednosti saobraćaja, analizi visoko rizičnih deonica, analizi doprinosa puta saobraćajnoj nezgodi sa poginulim licima, obaveštavanju, snimanju saobraćaja i drugih veličina saobraćajnog toka, uslovima koje sa aspekta bezbednosti saobraćaja moraju da ispunjavaju putni objekti i drugi elementi puta,

13) na osnovu člana 156. ovog zakona, o uslovima koje moraju ispunjavati tuneli u pogledu bezbednosti saobraćaja,

14) na osnovu člana 165. ovog zakona, o vrsti, izgledu, tehničkim karakteristikama i načinu postavljanja tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja na putu i posebnih tehničkih sredstava za zaštitu bezbednosti dece,

15) na osnovu člana 166. ovog zakona, o izgledu, načinu davanja znakova koja daju određena lica koja izvode radove na mestima gde je nastala prepreka koja se ne može odmah ukloniti,

16) na osnovu člana 182. ovog zakona, o izgledu, tehničkim karakteristikama i načinu postavljanja posebne oznake na vozila kojim upravlja lice sa probnom vozačkom dozvolom,

17) na osnovu člana 203. stava 6. ovog zakona, o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje dozvola za obavljanje poslova profesionalnog vozača (CPC), na predlog Agencije,

18) na osnovu člana 204. ovog zakona, o programu obuke i seminara unapređenja znanja, načinu polaganja ispita, izgledu i sadržaju obrasca dozvole za obavljanje poslova profesionalnog vozača (CPC), i uverenju o uspešno završenoj proveri znanja za obavljanje poslova vozača, na predlog Agencije,

19) na osnovu čl. 222. i 225. ovog zakona, o programu za polaganje stručnog ispita za predavača teorijske obuke, programu obaveznih seminara unapređenja znanja, načinu polaganja stručnog ispita i polaganju provere znanja, rokovima za održavanje seminara i izgledu i sadržaju obrasca dozvole (licence),

20) na osnovu člana 239. ovog zakona, o programu za polaganje stručnog ispita za ispitivača, programu obaveznih seminara unapređenja znanja, načinu polaganja stručnog ispita i polaganju provere znanja, rokovima za održavanje seminara i izgledu i sadržaju obrasca dozvole (licence),

21) na osnovu člana 244. ovog zakona, o trajanju, upravljanju i odmorima vozača uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova,

22) na osnovu člana 245. ovog zakona, o načinu upotrebe i korišćenja tahografa,

23) na osnovu člana 246. ovog zakona, o uslovima koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putu u pogledu dimenzija, tehničkih uslova i uređaja, sklopova i opreme i tehničkih normativa,

24) na osnovu člana 286. ovog zakona, o načinu upotrebe UPOTREBI sredstava za snimanje i njihovim tehničkim karakteristikama– uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova,

25) na osnovu člana 296. ovog zakona, o uslovima koje mora da ispunjava pravno lice koje vrši uklanjanje vozila, kao i o načinu uklanjanja i čuvanja vozila, propisanim evidencijama o uklonjenim vozilima i preduzetim radnjama na uklanjanju – uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova,

26) NA OSNOVU ČLANA 249. OVOG ZAKONA, O HOMOLOGACIJI MOTORNIH VOZILA I NjIHOVIH PRIKOLICA I SISTEMA, SASTAVNIH DELOVA I ZASEBNIH TEHNIČKIH JEDINICA NAMENjENIH ZA TAKVA VOZILA, VOZILA SA DVA I TRI TOČKA I ČETVOROCIKLE I POLjOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH VOZILA, NA PREDLOG AGENCIJE,

27) NA OSNOVU ČLANA 249. OVOG ZAKONA, O MERAMA PROTIV EMISIJE GASOVITIH ZAGAĐIVAČA I ČVRSTIH ZAGAĐUJUĆIH ČESTICA IZ MOTORA SA UNUTRAŠNjIM SAGOREVANjEM KOJI SE UGRAĐUJU U VANDRUMSKU POKRETNU MEHANIZACIJU, NA PREDLOG AGENCIJE.

Član 346.

Vlada, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, donosi akte kojima određuje:

1) udeo koji se izdvaja Agenciji iz sredstava naplaćenih novčanih kazni za prekršaje u oblasti bezbednosti saobraćaja,

2) visinu posebnih naknada za obavljanje poslova koje vrši Agencija, kao i naknada TAKSI za izdavanje dozvola (licenci) i drugih poslova unapređenja bezbednosti saobraćaja u nadležnosti Agencije,

3) najnižu cenu teorijske i praktične obuke na predlog ministarstva nadležnog za trgovinu i usluge,

4) najnižu cenu za polaganje vozačkog ispita na predlog ministarstva nadležnog za trgovinu i usluge i Ministarstva unutrašnjih poslova,

5) najnižu cenu redovnog i vanrednog tehničkog pregleda vozila, na predlog ministarstva nadležnog za trgovinu i usluge,

6) cenu kontrolnog tehničkog pregleda vozila,

7) visinu naknada TAKSIza vršenje zdravstvenih usluga iz člana 280. ovog zakona,

8) visinu naknade CENE za premeštanje vozila,

9) visinu naknade CENE za uklanjanje nepropisno parkiranog vozila na predlog ministarstva nadležnog za trgovinu i usluge.

Član 350.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na uslove koje mora ispuniti predavač teorijske nastave OBUKE i ispitivač u pogledu posedovanja dozvole (licence) i polaganja stručnog ispita, ne primenjuju se do isteka jedne godine od uspostavljanja uslova za funkcionisanje i obavljanje poslova Agencije iz člana 9. stav 2. ovog zakona.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na uslove koje mora ispuniti instruktor vožnje u pogledu posedovanja dozvole (licence), ne primenjuju se do isteka jedne godine od uspostavljanja uslova za funkcionisanje i obavljanje poslova Agencije iz člana 9. stav 2. ovog zakona.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na uslove koje mora ispuniti ispitivač u pogledu posedovanja dozvole (licence) za instruktora vožnje odgovarajuće kategorije, ne primenjuju se do isteka jedne godine od uspostavljanja uslova za funkcionisanje i obavljanje poslova Agencije iz člana 9. stav 2. ovog zakona. Ispitivač mora ispunjavati uslov da mu je do dana stupanja na snagu ovog zakona izdata dozvola za vozača instruktora odgovarajuće kategorije.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na uslove koje mora ispuniti kontrolor tehničkog pregleda vozila u pogledu posedovanja dozvole (licence), polaganja stručnog ispita i obuke za kontrolora tehničkog pregleda, ne primenjuju se do isteka jedne godine od uspostavljanja uslova za funkcionisanje i obavljanje poslova Agencije iz člana 9. stav 2. ovog zakona.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na uslove koje mora ispuniti vozač tramvaja u pogledu posedovanja posebne dozvole za upravljanje tramvajima, ne primenjuju se do isteka jedne godine od uspostavljanja uslova za funkcionisanje i obavljanje poslova Agencije iz člana 9. stav 2. ovog zakona. Do tada vozač tramvaja mora, osim posedovanja vozačke dozvole za upravljanje vozilima B kategorije, ispunjavati i uslove iz člana 192. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik SRS”, br. 53/82, 15/84, 5/86 i 21/90, „Službeni glasnik RS’’, br. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 25/97).

Odredbe ovog zakona koje se odnose na uslove koje mora ispuniti vozač turističkog voza u pogledu posedovanja posebne dozvole za upravljanje turističkim vozom, ne primenjuju se do isteka jedne godine od uspostavljanja uslova za funkcionisanje i obavljanje poslova Agencije iz člana 9. stav 2. ovog zakona.

Član 351.

Rešenja kojima se privredna društva za vršenje tehničkog pregleda ovlašćuju prestaju da važe nakon isteka jedne TRI godine od stupanja na snagu POČETKA PRIMENE podzakonskog akta kojim će biti uređeno pitanje vršenja tehničkih pregleda na osnovu ovog zakona.

PRIVREDNA DRUŠTVA KOJA SU PODNELA ZAHTEV ZA DOBIJANjE REŠENjA O OVLAŠĆENjU ZA VRŠENjE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA DO ISTEKA ROKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, MOGU DA NASTAVE VRŠENjE TEHNIČKOG PREGLEDA NA OSNOVU REŠENjA KOJIM SU OVLAŠĆENI DA VRŠE TEHNIČKI PREGLED DO ROKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, DO OKONČANjA UPRAVNOG POSTUPKA ZA DOBIJANjE OVLAŠĆENjA ZA VRŠENjE TEHNIČKOG PREGLEDA, A NAJKASNIJE ŠEST MESECI OD ISTEKA ROKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

Rešenja kojima se utvrđuje ispunjenost uslova za rad centara za obuku vozača prestaju da važe nakon isteka jedne godine od stupanja na snagu podzakonskih akata kojim će biti uređeno pitanje osposobljavanja na osnovu ovog zakona.

Rešenja o ovlašćenju za ispitivanje vozila važe do isteka jedne godine od uspostavljanja uslova za funkcionisanje i obavljanje poslova Agencije iz člana 9. stav 2. ovog zakona.

Postojeće vozačke dozvole važe do isteka roka važenja naznačenog u vozačkoj dozvoli, a najkasnije do osam godina od stupanja na snagu ovog zakona.

Postojeće potvrde o poznavanju saobraćajnih propisa prestaju da važe nakon isteka jedne godine od stupanja na snagu podzakonskog akta kojim će biti uređeno pitanje izdavanja vozačkih dozvola.

Postojeće dozvole za vozače traktora prestaju da važe nakon isteka jedne godine od stupanja na snagu podzakonskog akta kojim će biti uređeno pitanje izdavanja vozačkih dozvola.

Postojeće saobraćajne dozvole, odnosno potvrde o privremenoj registraciji vozila, odnosno potvrde o registraciji traktora koji je namenjen za radove van poljoprivrede i priključnog vozila koje vuče ovaj traktor, važe do isteka roka važenja naznačenog u saobraćajnoj dozvoli, odnosno potvrdi.

Potvrde o registraciji vozila na motorni pogon izdate za radnu mašinu, motokultivator, bicikl sa motorom i potvrda o registraciji traktora namenjenog za obavljanje poljoprivrednih radova i priključno vozilo koje vuče ovaj traktor, prestaju da važe nakon isteka jedne godine od stupanja na snagu podzakonskog akta kojim će biti uređeno pitanje vršenja tehničkih pregleda na osnovu ovog zakona.

Kandidat za vozača, koji je do dana stupanja na snagu podzakonskih akata kojima se uređuje pitanje osposobljavanja za vozače, završio obuku za upravljanje vozilima određenih kategorija, može pristupiti polaganju vozačkog ispita za tu kategoriju vozila, nakon što obavi dodatnu teorijsku i praktičnu obuku u trajanju od po najmanje tri časa, na način propisan odredbama čl. 232–237. ovog zakona, uz uslov da ispunjava starosne uslove za dobijanje vozačke dozvole iz člana 180. ovog zakona.

Kandidat za vozača, koji je do dana stupanja na snagu podzakonskih akata kojima se uređuje pitanje osposobljavanja za vozače, započeo, a nije završio obuku za upravljanje vozilima određene kategorije, može, ukoliko završi započetu obuku u naredna tri meseca i obavi dodatnu teorijsku i praktičnu obuku u trajanju od po najmanje tri časa, pristupiti polaganju vozačkog ispita za tu kategoriju, na način propisan odredbama čl. 232–237. ovog zakona, uz uslov da ispunjava starosne uslove za dobijanje vozačke dozvole iz člana 180. ovog zakona.

Kandidat za vozača, koji je do dana stupanja na snagu podzakonskih akata kojima se uređuje pitanje osposobljavanja za vozače, položio teorijski deo ispita za određenu kategoriju vozila, može pristupiti polaganju praktičnog dela ispita za tu kategoriju, u roku od 12 meseci od dana polaganja teorijskog dela ispita, ukoliko obavi dodatnu teorijsku i praktičnu obuku u trajanju od po najmanje tri časa, na način propisan odredbama čl. 232–237. ovog zakona, uz uslov da ispunjava starosne uslove za dobijanje vozačke dozvole iz člana 180. ovog zakona. Ovi kandidati za vozača nisu u obavezi da polažu ispit iz prve pomoći.

Ostavite komentar