Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

PREGLED

ODREDABA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU

U Zakonu o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje, 97/08 i 44/10) vrše se sledeće izmene i dopune:

II. OBEZBEĐIVANJE KVALITETA VISOKOG OBRAZOVANJA

Nadležnost Nacionalnog saveta

Član 11.

Nacionalni savet:

1) prati razvoj visokog obrazovanja i njegovu usklađenost sa evropskim i međunarodnim standardima;

2) predlaže ministarstvu nadležnom za poslove visokog obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) politiku visokog obrazovanja;

3) daje mišljenje o politici upisa na visokoškolske ustanove;

4) daje mišljenje u postupku donošenja propisa kojima se uređuju pitanja od značaja za delatnost visokog obrazovanja;

5) predlaže Vladi normative i standarde rada visokoškolskih ustanova, kao i materijalna sredstva za njihovo ostvarivanje, po pribavljenom mišljenju Konferencije univerzitetâ i Konferencije akademija strukovnih studija;

6) utvrđuje naučne, umetničke, odnosno stručne oblasti u okviru polja iz člana 27. ovog zakona, na predlog Konferencije univerzitetâ i Konferencije akademija strukovnih studija;

7) utvrđuje standarde za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova;

8) utvrđuje standarde i postupak za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova;

9) utvrđuje standarde za početnu akreditaciju;

10) utvrđuje standarde i postupak za akreditaciju visokoškolskih ustanova;

11) utvrđuje standarde i postupak za akreditaciju studijskih programa;

12) odlučuje u drugom stepenu po žalbama u postupku akreditacije;

13) utvrđuje minimalne uslove za izbor u zvanja nastavnika, na predlog Konferencije univerziteta, odnosno Konferencije akademija strukovnih studija, imajući u vidu odgovarajuće kriterijume ministarstva nadležnog za naučnoistraživačku delatnost;

14) utvrđuje listu stručnih, akademskih i naučnih naziva sa naznakom zvanja odgovarajućeg stepena studija iz odgovarajućih oblasti i skraćenice stručnih, akademskih i naučnih naziva;

14a) PREDLAŽE MINISTARSTVU NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA ZA NIVO VISOKOG OBRAZOVANJA;

15) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom.

Akti iz tač. 6)-11) i tač. 13) i 14) ovog člana objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Studentske konferencije

Član 22.

Radi ostvarivanja zajedničkih interesa studenata kao partnera u procesu visokog obrazovanja osnivaju se Studentska konferencija univerziteta i Studentska konferencija akademija strukovnih studija.

Studentsku konferenciju univerzitetâ čine predstavnici studentskih parlamenata univerziteta.

Studentsku konferenciju akademija strukovnih studija i studentskih parlamenata visokih škola strukovnih studija čine predstavnici studentskih parlamenata akademija strukovnih studija.

Organizacija i rad konferencija iz stava 1. ovog člana uređuju se statutom konferencije.

Studentske konferencije imaju pravo da daju mišljenje o pitanjima iz člana 11. tačka 6) ovog zakona.

Sredstva za rad studentskih konferencija obezbeđuju se u budžetu Republike.

STUDENTSKE KONFERENCIJE IMAJU SVOJSTVO PRAVNOG LICA KOJE STIČU UPISOM U SUDSKI REGISTAR, U SKLADU SA ZAKONOM.

Ministarstvo

Član 23.

Ministarstvo:

1) predlaže Vladi politiku visokog obrazovanja;

2) planira politiku upisa studenata na studije koje ostvaruju visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika, na predlog Nacionalnog saveta;

3) prati razvoj visokog obrazovanja;

4) izdaje dozvolu za rad visokoškolskih ustanova;

5) utvrđuje sadržaj diplome i dodatka diplomi;

6) raspodeljuje finansijska sredstva iz budžeta Republike namenjena visokoškolskim ustanovama i kontroliše njihovo korišćenje;

7) vrši upravni nadzor;

8) stara se o uključivanju visokoškolskih ustanova u proces priznavanja visokoškolskih kvalifikacija u Evropi;

8a) UTVRĐUJE NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA ZA NIVO VISOKOG OBRAZOVANJA, NA PREDLOG NACIONALNOG SAVETA.

9) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom.

AKT IZ STAVA 1. TAČKA 8A) OVOG ČLANA OBJAVLJUJE SE U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

IX STUDENTI

Ispiti

Član 90.Ispit je jedinstven i polaže se usmeno, pismeno, odnosno praktično.

Ispit se polaže u sedištu visokoškolske ustanove, odnosno u objektima navedenim u dozvoli za rad.

Odredba stava 2. ovog člana odnosi se i na izvođenje studijskog programa na daljinu.

Visokoškolska ustanova može organizovati polaganje ispita van sedišta, ako se radi o ispitu iz predmeta čiji karakter to zahteva.

Student polaže ispit neposredno po okončanju nastave iz tog predmeta, a najkasnije do početka nastave tog predmeta u narednoj školskoj godini, na jednom od jezika na kojima se nastava izvodila.

Opštim aktom visokoškolske ustanove uređuje se način na koji se obezbeđuje javnost polaganja ispita.

Broj ispitnih rokova je šest ČETIRI, a termini održavanja ispitnih rokova utvrđuju se statutom visokoškolske ustanove.

Poslednji ispitni rok za školsku godinu završava se najkasnije do 10. oktobra.

Posle tri neuspela polaganja istog ispita student može tražiti da polaže ispit pred komisijom.

Izuzetno, za predmete u polju umetnosti može da se utvrdi jedan ispitni rok u skladu sa opštim aktom visokoškolske ustanove.

Student sa invaliditetom ima pravo da polaže ispit na način prilagođen njegovim mogućnostima, u skladu sa opštim aktom visokoškolske.

XIX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Pravila o finansiranju studija

Član 124.

Izuzetno od odredaba člana 88. Zakona, student može da se u narednoj školskoj godini finansira iz budžeta ako u školskoj 2009/2010, odnosno 2010/2011. godini ostvari najmanje 48 ESPB bodova i rangira se u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta, u skladu sa ovim zakonom.

Rangiranje studenata iz stava 1. ovog člana obuhvata studente upisane iste školske godine na određeni studijski program, a vrši se polazeći od broja ostvarenih ESPB bodova i postignutog uspeha u savlađivanju studijskog programa, na način i po postupku utvrđenim opštim aktom visokoškolske ustanove.

Studenti upisani u prvu godinu osnovnih studija školske 2006/2007, odnosno 2007/2008. godine zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija, a studenti upisani u prvu godinu osnovnih studija školske 2008/2009, odnosno 2009/2010. godine zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta najduže šest meseci po isteku redovnog trajanja studija.

STUDENTI UPISANI U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009. I 2009/2010. GODINE ZADRŽAVAJU PRAVO DA SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA NAJDUŽE GODINU DANA PO ISTEKU REDOVNOG TRAJANJA STUDIJA.

Student koji ne ostvari pravo iz stava 1. ovog člana u narednoj školskoj godini nastavlja studije u statusu studenta koji se sam finansira.

Visokoškolska ustanova uređuje način izvođenja nastave, odnosno polaganja ispita za studente iz stava 3. ovog člana.

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA ZA STUDENTE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA UREĐUJE ODGOVARAJUĆI NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE, ODNOSNO POLAGANJA ISPITA U OKVIRU PROPISANOG BROJA ISPITNIH ROKOVA.

Student koji se finansira iz budžeta može u tom statusu da ima upisan samo jedan studijski program na istom nivou studija.

ČLAN 6.

ODREDBA ČLANA 4. OVOG ZAKONA (IZMENJENI ČLAN 90. STAV 7) PRIMENJUJE SE OD ŠKOLSKE 2014/2015. GODINE.

BROJ ISPITNIH ROKOVA U ŠKOLSKOJ 2012/2013. GODINI JE ŠEST, A U ŠKOLSKOJ 2013/2014. GODINI JE PET, A TERMINI ODRŽAVANJA ISPITNIH ROKOVA UTVRĐUJU SE STATUTOM VISOKOŠKOLSKE USTANOVE.

ČLAN 7.

IZUZETNO OD ODREDABA ČLANA 88. ZAKONA, STUDENT MOŽE DA SE U NAREDNOJ GODINI FINANSIRA IZ BUDŽETA AKO U ŠKOLSKOJ 2011/2012. GODINI OSTVARI NAJMANJE 48 ESPB BODOVA I RANGIRA SE U OKVIRU UKUPNOG BROJA STUDENATA ČIJE SE STUDIJE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, ODNOSNO AKO U ŠKOLSKOJ 2012/2013. GODINI OSTVARI NAJMANJE 50 ESPB BODOVA I RANGIRA SE U OKVIRU UKUPNOG BROJA STUDENATA ČIJE SE STUDIJE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

ČLAN 8.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU DANOM OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

Ostavite komentar