Uredba o ocenjivanju profesionalnih vojnih lica (sa prilozima)

Prilog 1.

OCENA

PROFESIONALNOG VOJNOG LICA ZAKLjUČNO SA ČINOM PUKOVNIKA

PODACI O LICU KOJE SE OCENjUJE PREZIME (ime jednog roditelja) IME JMBG ČIN Lična nomenklaturna oznaka RADNO MESTO – DUŽNOST I ORGANIZACIONA JEDINICA OSNOV ZA OCENjIVANjE PERIOD OCENjIVANjA Član __ stav __ Uredbe o ocenjivanju profesionalnih vojnih lica od do PODACI O OCENjIVAČU PREZIME (ime jednog roditelja) IME JMBG ČIN DUŽNOST I ORGANIZACINA JEDNINICA OCENjIVANjE PROSEČNE VREDNOSTI OCENA DATIH PREMA POJEDINAČNIM KRITERIJUMIMA I UKUPNA PROSEČNA OCENA 1 PROFESIONALNA EFIKASNOST 2 STABILNOST 3 SARADNjA 4 PROFESIONALNI INTEGRITET 5 FIZIČKA SPOSOBNOST 6 ORGANIZACIONE SPOSOBNOSTI 7 RUKOVOĐENjE ZBIR BROJČANIH PROSEČNA BROJČANA ZAKLjUČAK BROJČANEOCENA OCENA OCENE OPISNA OCENA I KOMENTAR OCENjIVAČA 5. PODACI O SAOPŠTAVANjU OCENE I KOMENTAR LICA KOJE SE OCENjUJE PRIGOVOR NA OCENU(kratak sadržaj unosi organ kadrovske službe, na osnovu pisanog prigovora ocenjenog lica) ODLUKA PO PRIGOVORU(popunjava starešina nadležan za donošenje odluke po prigovoru) Prigovor lica koje se ocenjuje a) b) v) KONAČNA OCENA PROSEČNA OCENA ZAKLjUČAK BROJČANE OCENE (M.P.) PODACI O EVIDENCIJI ORGANIZACIONE JEDINICE ZA KADROVE (popunjava organ kadrovske službe iz čijeg je sastava ocenjeno lice) Ocena uneta uInformacioni sistemljudskih resursa

Napomena:

Organizacione sposobnosti i rukovođenje ocenjuju se za profesionalna vojna lica koja su raspoređena na rukovodećim dužnostima.

Podaci o oceni profesionalnog vojnog lica unose se u Informacioni sistem ljudskih resursa kada ocena postane konačna.

———————–DATUM OCENjIVANjA POTPIS OCENjIVAČA

____________________ (M.P.) _____________________

DATUM SAOPŠTAVANjA POTPIS OCENjENOG LICA

OCENE

_______________________ ___________________________

ODBAČEN

ODBIJEN

USVOJEN

POTPIS OCENjIVAČA

_____________________

DATUM SAOPŠTAVANjA

______________________

POTPIS LICA KOJE SE

OCENjUJE

__________________________

DATUM UNOSA POTPIS LICA KOJE JE UNELO OCENU

(M.P.)

______________ __________________________________

Ostavite komentar