Strategija razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine

PRILOG 1b

Republika Srbija, kao pravni sledbenik SFRJ, ugovornica je velikog broja međunarodnih pomorskih konvencija, među kojima su najznačajnije:

● Konvencija Ujedinjenih nacija o pravu mora („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 1/86);

● Međunarodna konvencija o upisu prava na brodovima u gradnji („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 1/71);

● Međunarodna konvencija o standardima za obuku, izdavanje uverenja i vršenje brodske straže pomoraca, 1978. (STCW), („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 3/84), sa izmenama i dopunama;

● Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskog života na moru iz 1974. godine (SOLAS 74), („Službeni list SFRJ- Međunarodni ugovori” broj 2/81), sa Protokolom iz 1978. godine koji se odnosi na Međunarodnu konvenciju o zaštiti ljudskog života na moru iz 1974. godine (SOLAS 74/78) („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 2/81);

● Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađivanja mora s brodova, iz 1973. godine – MARPOL („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 12/81), sa Protokolom iz 1978. godine na Međunarodnu konvenciju o sprečavanju zagađivanja mora sa brodova, 1973. godine sa prilozima („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 2/85), (uključujući Priloge I – Pravila za sprečavanje zagađivanja uljem, Prilog II – Pravilo za kontrolu zagađivanja štetnim tečnim materijama, Prilog III – Pravilo o sprečavanju zagađivanja od štetnih materija koje se prevoze morem u paketima ili kontejnerima za teret, prenosivim tankovima ili drumskim ili železničkim tank – vagonima, Prilog IV – Pravilo o sprečavanju zagađivanja fekalijama sa brodova, Prilog V – Pravilo o sprečavanju zagađivanja otpacima sa brodova;

● Protokol iz 1997. godine o izmenama i dopunama Međunarodne konvencije o sprečavanju zagađenja mora sa brodova iz 1973. godine, izmenjene i dopunjene protokolom iz 1978. godine koji se na nju odnosi (MARPOL Konvencija – Ankes VI) („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 1/10);

● Međunarodna konvencija o teretnim linijama („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/69);

● Međunarodna konvencija o baždarenju brodova („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 10/72);

● Međunarodna konvencija o bezbednosti kontejnera („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 3/87);

● Konvencija o međunarodnim pravilima o izbegavanju sudara na moru, sa naknadnim amandmanima („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 12/90);

● Konvencija o sprečavanju zagađivanja mora otpacima i drugim materijama iz 1972. godine (Londonska Konvencija), („Službeni list SFRJ- Međunarodni ugovori”, broj 13/77);

● Međunarodna konvencija o kontroli štetnih sistema koji se koriste protiv obrastanja brodova iz 2001. godine. (Antifouling Konvencija) („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 1/10);

● Međunarodna konvencija o suzbijanju nezakonitih radnji uperenih protiv bezbednosti pomorske plovidbe („Službeni list Srbija i Crna Gora – Međunarodni ugovori”, broj 2/04) sa Protokolom iz 2005. godine o izmenama i dopunama Konvencije o suzbijanju nezakonitih radnji uperenih protiv bezbednosti pomorske plovidbe (SUA Protokol) („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 1/10);

● Protokol iz 1992. godine o izmenama i dopunama Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štete prouzrokovane zagađenjem naftom („Službeni glasnik – međunarodni ugovori”, broj 12/10);

● Protokola iz 1992. godine o izmenama o dopunama Međunarodne konvencije o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete prouzrokovane zagađenjem naftom, usvojene 1971. godine („Službeni glasnik – međunarodni ugovori”, broj 12/10);

● Atinska konvencija o prevozu putnika i njihovog prtljaga morem, usvojene 1974. godine i Protokol iz 2002. godine o izmenama i dopunama Atinske konvencije o prevozu putnika i njihovog prtljaga morem, usvojene 1974. godine;

● Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za štete prouzrokovane zagađenjem pogonskom naftom (Bunkers Konvencija), („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 1/10) – objavljena 21. maja 2010. godine;

● Konvencija Međunarodne organizacije rada o radu pomoraca, usvojena 2006. godine.

Pored navedenih međunarodnih konvencija, deo Strategije koji se odnosi na razvoj pomorske privrede zasnovan je na relevantnim propisima i drugim dokumentima EU u oblasti pomorstva, i to: propisima EU koji su obuhvaćeni sa tri zakonodavna paketa u oblasti pomorstva, poznatijih pod nazivom Erika I, Erika II i Erika III paketi, Strategiji pomorskog saobraćaja Evropske unije do 2015. godine, kao u Akcionom planu za sveobuhvatnu pomorsku politiku, Smernicama Zajednice o državnoj pomoći u oblasti pomorskog saobraćaja, Saopštenju Evropske komisije o preispitivanju socijalnog zakonodavstva u cilju povećanja i podizanja kvaliteta rada pomoraca u Evropske uniji, kao i drugim relevantnim dokumentima.

[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

Ostavite komentar