Uredba o ocenjivanju profesionalnih vojnih lica (sa prilozima)

Prilog 2.

OCENA

ZA OFICIRA BRIGADNOG GENERALA I VIŠEG ČINA

PODACI O LICU KOJE SE OCENjUJE PREZIME (ime jednog roditelja) IME JMBG ČIN Lična nomenklaturna oznaka DUŽNOST I ORGANIZACIONA JEDINICA VRSTA OCENjIVANjA PERIOD OCENjIVANjA Član __ stav __ Uredbe o ocenjivanju profesionalnih vojnih lica od do PODACI O OCENjIVAČU PREZIME (ime jednog roditelja) IME JMBG ČIN DUŽNOST I ORGANIZACINA JEDNINICA OCENjIVANjE FUNKCIONALNA OSPOSOBLjENOST ZA DUŽNOST OPISNA OCENA I KOMENTAR OCENjIVAČA 5. PODACI O SAOPŠTAVANjU OCENE I KOMENTAR LICA KOJE SE OCENjUJE PRIGOVOR NA OCENU (kratak sadržaj unosi organ kadrovske službe, na osnovu pisanog prigovora ocenjenog lica) ODLUKA PO PRIGOVORU (popunjava starešina nadležan za donošenje odluke po prigovoru) Prigovor lica koje se ocenjuje a) b) v) KONAČNA OCENA OPISNA OCENA (M.P.) PODACI O EVIDENCIJI ORGANIZACIONE JEDINICE ZA KADROVE (popunjava organ kadrovske službe iz čijeg je sastava ocenjeno lice) Ocena uneta uInformacioni sistemljudskih resursa

Napomena:

Podaci o oceni unose se u Informacioni sistem ljudskih resursa kada ocena postane konačna.

———————–DATUM OCENjIVANjA POTPIS OCENjIVAČA

____________________ (M.P.) _____________________

DATUM SAOPŠTAVANjA POTPIS OCENjENOG LICA

OCENE

_______________________ ___________________________

ODBAČEN

USVOJEN

ODBIJEN

POTPIS OCENjIVAČA

________________________

DATUM SAOPŠTAVANjA

______________________

POTPIS LICA KOJE SE

OCENjUJE

__________________________

DATUM UNOSA POTPIS LICA KOJE JE UNELO OCENU

______________ (M.P.) _________________________________

Ostavite komentar