Uredba o vrstama otpada za koji se vrši termički tretman, uslovima i kriterijumima za određivanje lokacije, tehničkim i tehnološkim uslovima za projektovanje, izgradnju, opremanje i rad postrojenja za termički tretman otpada, postupanju sa ostatkom nakon spaljivanja

Prilog 3.

GRANIČNE VREDNOSTI EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U OTPADNOJ VODI IZ PROCESA PREČIŠĆAVANjA OTPADNIH GASOVA NASTALIH U POSTROJENjU ZA INSINERACIJU I KO-INSINERACIJU OTPADA

Broj Zagađujuća materija Granične vrednosti emisije izražene kao masene koncentracije nefiltriranih uzoraka Ukupne suspendovane čvrste čestice 95%30 mg/l 100%45 mg/l Živa i njena jedinjenja, izražena kao živa (Hg) 0,03 mg/l Kadmijum i njegova jedinjenja, izražena kao kadmijum (Cd) 0,05 mg/l Talijum i njegova jedinjenja, izražena kao talijum (Tl) 0,05 mg/l Arsen i njegova jedinjenja, izražena kao arsen (As) 0,15 mg/l Olovo i njegova jedinjenja, izražena kao olovo (Pb) 0,2 mg/l Hrom i njegova jedinjenja, merena kao hrom (Cr) 0,5 mg/l Bakar i njegova jedinjenja, izražena kao bakar (Cu) 0,5 mg/l Nikl i njegova jedinjenja, izražena kao nikl (Ni) 0,5 mg/l Cink i njegova jedinjenja, izražena kao cink (Zn) 1,5 mg/l Dioksini i furani, definisani kao zbir pojedinačnih dioksina i furana u skladu sa Prilogom 1. ove uredbe 0,3 ng/l

Granične vrednosti za ukupne suspendovane čvrste čestice mogu se primeniti na postojeća postrojenja za insineraciju do 31. decembra 2015. godine, pod uslovom da se u dozvoli predvidi da 80% izmerenih vrednosti neće prelaziti 30 mg/l, dok nijedna izmerena vrednost neće biti veća od 45 mg/l.

Granične vrednosti za regulisane indikatore otpadnih voda iz procesa prečišćavanja gasova nastalih sagorevanjem moraju biti u skladu sa propisima, kada je to primenljivo, ukoliko su te vrednosti niže od gore navedenih.

Standardne vrednosti za indikatore koji se ne nalaze u ovoj tabeli posebnim propisima utvrđuje nadležni organ.

Ostavite komentar