Uredba o ekološkoj mreži

Na osnovu člana 38. stav 4. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispravka) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O EKOLOŠKOJ MREŽI

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovom uredbom se utvrđuje ekološka mreža (u daljem tekstu: ekološka mreža), kao i bliži način upravljanja i finansiranja ekološke mreže, radi očuvanja biološke i predeone raznovrsnosti, odnosno tipova staništa od posebnog značaja za očuvanje, obnavljanja i/ili unapređivanja narušenih staništa i očuvanje određenih vrsta.

II. SASTAV EKOLOŠKE MREŽE

Član 2.

Ekološku mrežu čine:

1) ekološki značajna područja;

2) ekološki koridori koji povezuju ekološki značajna područja na prostoru Republike Srbije, kao koridori od nacionalnog značaja i ekološki koridori koji omogućuju povezivanje sa ekološkim mrežama susednih zemalja, u skladu sa međunarodnim propisima kao ekološki koridori od međunarodnog značaja;

3) zaštitna zona tamo gde je potrebna da štiti ekološki značajna područja i ekološke koridore od mogućih štetnih spoljnih uticaja.

Član 3.

Ekološki značajna područja iz člana 2. ove uredbe obuhvataju prostorne celine na kojima se nalaze:

1) određena zaštićena područja proglašena na osnovu zakona kojim se uređuje zkaštita prirode sa prioritetnim ciljem očuvanja biodiverziteta, uključujući područja u postupku proglašenja zaštite i područja koja su odgovarajućim strateškim dokumentima planirana za zaštitu;

2) područja od posebnog interesa za očuvanje, odnosno Emerlad mreža, koja su identifikovana na osnovu Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa (Bernske konvencije);

3) određena područja definisana na osnovu međunarodnih programa za identifikaciju značajnih područja za ptice (IBA), biljke (IPA) i dnevne leptire (PBA);

područja koja se nalaze na listi Konvencije o vlažnim staništima od međunarodnog značaja (Ramsarska područja ) ili su planirana za upis u tu listu;

5) određeni speleološki objekti;

6) pogranična ekološki značajna područja koja omogućuju povezivanje sa ekološkim mrežama susednih zemalja u skladu sa međunarodnim propisima;

7) određena područja tipova staništa od posebnog značaja za očuvanje identifikovana u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za izdvajanje tipova staništa, tipovima staništa, osetljivim, ugroženim, retkim i za zaštitu prioritetnim tipovima staništa, kao i mere zaštite za očuvanje tipova staništa („Službeni glasnik RS”, broj 35/10);

8) određena staništa divljih vrsta utvrđenih u skladu sa Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS ”, broj 5/10);

9) ostala ekološki značajna područja koja nisu obuhvaćena ovim područjima

koja su kao ekološki značajna utvrđena prostornim planovima.

Član 4.

Ekološka mreža se grafički dokumentuje preglednom kartom ekološke mreže i referalnom kartom u razmeri 1:300.000 koja se dopunjuje i čuva u ministarstvu nadležnom za poslove životne sredine i Zavodu za zaštitu prirode Srbije (u daljem tekstu: Zavod).

Spisak ekološki značajnih područja dat je u Prilogu 1- Ekološki značajna područja Republike Srbije, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Ekološki koridori od međunarodnog značaja navedeni su u Prilogu 2-Ekološki koridori od međunarodnog značaja u Republici Srbiji, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Osim ekoloških koridora iz stava 3. ovog člana, ekološki koridori mogu biti vodotoci u prirodnom i poluprirodnom stanju i kanali sa poluprirodnom vegetacijom, kao i drugi predeoni elementi (međe, živice, poljozaštitni pojasevi, pašnjaci, livade i drugi veštački koridori) koji stvaraju vezu između ekološki značajnih područja i koji su identifikovani u bazi podataka Zavoda i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (u daljem tekstu: Pokrajinski zavod).

Zavod i Pokrajinski zavod u saradnji sa drugim stručnim i naučnim institucijama pripremaju dokumentaciju i vrše poslove identifikacije i kartiranja tipova staništa navedenih u članu 3. tač. 7. i 8. ove uredbe.

Baze podataka o staništima iz stava 5. ovog člana, dopunjuju se saglasno izvršenju poslova na identifikaciji i kartiranju, vode se u Zavodu i Pokrajinskom zavodu, ne objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i dostupne su javnosti u skladu sa zakonom.

III. UPRAVLjANjE EKOLOŠKOM MREŽOM

Član 5.

Ekološkom mrežom upravlja se na način koji obezbeđuje očuvanje povoljnog stanja osetljivih, retkih, ugroženih i tipova staništa od posebnog značaja za očuvanje i populacija strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta, od nacionalnog i međunarodnog značaja, kao i održanje i unapređenje funkcionalne i prostorne povezanosti njenih delova.

Pod upravljanjem ekološkom mrežom podrazumeva se upravljanje pojedinačnim ekološki značajnim područjima i ekološkim koridorima, radi održavanja i unapređivanja funkcionalne celovitosti ekološke mreže.

Član 6.

Zaštita ekološke mreže obezbeđuje se sprovođenjem propisanih mera zaštite radi očuvanja biološke i predeone raznovrsnosti, održivog korišćenja i obnavljanja prirodnih resursa i dobara i unapređenja zaštićenih područja, tipova staništa i staništa divljih vrsta u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode, i drugim propisima, kao i aktima o proglašenju zaštićenih područja i međunarodnim ugovorima.

Mere zaštite ekološke mreže odnose se na pravna i fizička lica koja koriste prirodne vrednosti i obavljaju aktivnosti i radove, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode.

Na području ekološke mreže primenjuju se mere, metode i tehničko-tehnološka rešenja sa ciljem očuvanja povoljnog stanja ekološki značajnih područja i unapređivanja narušenog stanja delova ekološke mreže.

Pored mera zaštite iz stava 1. ovog člana, mere zaštite date su i u Prilogu 3. – Mere zaštite ekološke mreže, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 7.

Područjem ekološke mreže koje je istovremeno i zaštićeno područje, u skladu sa zakonom upravlja upravljač tog zaštićenog područja.

Ekološki značajnim područjem koje nije stavljeno pod zaštitu kao zaštićeno područje upravlja pravno lice koje osniva ili odredi Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine, odnosno organ nadležan za poslove zaštite životne sredine autonomne pokrajine, odnosno organ nadležan za poslove zaštite životne sredine jedinice lokalne samouprave, na čijoj se teritoriji nalazi područje ekološke mreže.

Ekološkim koridorima koji se nalaze izvan zaštićenog područja upravlja pravno lice koje osniva ili odredi organ nadležan za poslove zaštite životne sredine jedinice lokalne samouprave, na čijem se području nalazi područje ekološke mreže.

Ekološki značajnim područjem i/ili ekološkim koridorom koje nije stavljeno pod zaštitu kao zaštićeno područje, a nalazi se na teritoriji dve ili više jedinica lokalne samouprave, sporazumno upravljaju jedinice tih lokalnih samouprava.

Član 8.

Upravljanje delovima ekološke mreže sprovodi se na osnovu planova upravljanja.

Plan upravljanja iz stava 1. ovog člana donosi pravno lice kome je povereno upravljanje delom ekološke mreže.

Za deo ekološke mreže koji je istovremeno i zaštićeno područje donosi se plan upravljanja tog područja koji sadrži sve elemente upravljanja ovog dela ekološke mreže.

Član 9.

Prostorni i urbanistički planovi, programi i osnove korišćenja prirodnih resursa moraju biti usaglašeni sa planovima upravljanja delova ekološke mreže i ovom uredbom.

IV. FINANSIRANjEČlan 10.

Finansiranje ekološke mreže obezbeđuje se iz:

1) sredstava budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jednice lokalne samouprave;

2) sredstva Fonda za zaštitu životne sredine;

3) naknada za korišćenje zaštićenog područja;

4) sredstva za očuvanje prioritetnih tipova staništa i ugroženih vrsta obezbeđuju se na osnovu projekata iz domaćih i međunarodnih fondova i kreditiranjem;

5) donacija, poklona i pomoći;

6) drugih izvora u skladu sa zakonom.

Vlada će obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije za realizaciju projekata identifikacije i kartiranja staništa na teritorjiji Republike Srbije i izradu karte staništa iz člana 4. stav 5. ove uredbe.

V. PRAĆENjE STANjA EKOLOŠKE MREŽE

Član 11.

Na području ekološke mreže obezbeđuje se praćenje stanja:

staništa populacija divljih vrsta;

tipova staništa od posebnog značaja očuvanje;

3) efektivnosti sprovedenih mera zaštite i unapređenja, kao i stepena ostvarenja utvrđenih ciljeva očuvanja i unapređivanja funkcionalnosti i integriteta ekološke mreže.

Praćenje stanja ekološke mreže vrše Zavod i Pokrajinski zavod u saradnji sa drugim stručnim i naučnim institucijama i upravljačima, u skladu sa zakonom.

VI. NADZOR

Član 12.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši ministarstvo nadležno za poslove životne sredine.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Zavod i Pokrajinski zavod u saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom identifikuju granice delova ekološke mreže, iz referalne karte iz člana 4. stav 1. i Priloga 1. i 2. ove uredbe, na državnoj karti u razmeri 1: 5000 u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ove uredbe tako što na ortofoto podlozi državne karte preko koje su preklopljene granice katastarskih parcela nanose granice delova ekološke mreže.

Do završetka poslova iz stava 1. ovog člana, pri izradi planova upravljanja delova ekološke mreže, prostornih i urbanističkih planova, razvojnih programa i projekata koriste se kartografski prikaz iz člana 4. stav 1. ove uredbe i podaci Zavoda koje te institucije predočavaju nosiocima izrade navedenih dokumenata u postupku izdavanja uslova zaštite prirode.

Plan upravljanja iz člana 8. st. 2. i 3. ove uredbe biće doneti u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 14.

Ekološki značajna područja Evropske Unije Natura 2000 na teritoriji Republike Srbije biće ustanovljena najkasnije do dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji.

Član 15.

Vlada, odnosno organ autonomne pokrajine ili organ jedinice lokalne samouprave, osnovaće odnosno odrediti pravno lice za upravljanje delom ekološke mreže, u skladu sa članom 7. ove uredbe u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Postojeći prostorni i urbanistički planovi, projektna dokumentacija, osnove (šumske, lovne, poljoprivredne, vodoprivredene, ribolovne i dr.) programi i strategije u svim delatnostima koje utiču na delove ekološke mreže usaglasiće se sa planom upravljanja i ovom uredbom.

Član 16.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 24. decembra 2010

V L A D A

PREDSEDNIK

Prilog 2

EKOLOŠKI KORIDORI OD MEĐUNARODNOG ZNAČAJA

U REPUBLICI SRBIJI

Ekološki koridori od međunarodnog značaja su sledeći vodotoci i njihov obalski pojas:

1) Dunav, uključujući zaštićena područja SRP „Bagremara”, PP „Begečka jama”, SP „Kamenički park”, SP „Ivanovačka ada”, SP „Ritske šume na Mačkovom sprudu”, SP „Ribarsko ostrvo” u Novom Sadu (u postupku zaštite), kao i područja predviđena za zaštitu: Bogojevački rit, Rit između Plavne i Bačkog Novog Sela, Ritovi Podunavlja.

2) Tisa, uključujući zaštićena područja PP „Kamaraš, PP „Stara Tisa kod Bisernog ostrva”, kao i područja predviđena/rezervisana za zaštitu: Gornja Tisa i Donja Tisa.

3) Sava, Drina, Južna i Velika Morava, Tamiš, Kereš, Zlatica, Karaš, Nera, Brzava, Moravica, Bosut iStudva.

Prilog 3

MERE ZAŠTITE EKOLOŠKE MREŽE

1) zabranjeno je uništavanje i narušavanje staništa kao i uništavanje i uznemiravanje divljih vrsta;

2) zabranjena je promena namena površina pod prirodnom i poluprirodnom vegetacijom (livade, pašnjaci, tršćaci itd.)

3) zabranjena je promena morfoloških i hidroloških osobina područja od kojih zavisi funkcionalnost koridora;

4) planiranjem namene površina, kao i aktivnim merama zaštite očuvati i unaprediti prirodne i poluprirodne elemente koridora u skladu sa predeonim i vegetacijskim karakteristikama područja;

5) stimulisati tradicionalne vidove korišćenja prostora koji doprinose očuvanju i unapređivanju biodiverziteta;

6) preduzeti mere kojima se obezbeđuju sprečavanje, odnosno smanjenje, kontrola i sanacija svih oblika zagađivanja;

6) unaprediti ekološke koridore unutar građevisnkih područja uspostavljanjem kontinuiteta zelenih površina čija struktura i namena podržava fukcije koridora;

7) na mestima ukrštanja ekoloških koridora sa elementima infrastrukturnih sistema koji formiraju barijere za migraciju vrsta, obezbediti tehničko-tehnološka rešenja za neometano kretanje divljih vrsta;

8) izvan zone stanovanja naselja zabranjena je izgradnja objekata čija namena nije direktno vezana za vodu na rastojanju manjem od 50 m od obale stajaćih voda, odnosno linije srednjeg vodostaja vodotoka.

MERE ZAŠTITE ZA ZAŠTITNU ZONU

1) zonalnim rasporedom urbano-ruralnih sadržaja, primenom odgovarajućih tehničko-tenholoških i drugih rešenja eliminisati ili ublažiti negativne uticaje na živi svet;

2) zabranjeno je obavljanje aktivnosti koje mogu dovesti do prodiranja i širenja invazivnih vrsta iz okruženja;

3) prilikom korišćenja prirodnih resursa potrebno je obezbediti očuvanje hidrološkog režima neophodnog za funkcionalnost ekološki značajnog područja i/ili ekološkog koridora;

4) stimulisati podizanje zaštitnog zelenila duž granica ekološkog koridora u skladu sa potrebama vrsta i stanišnih tipova područja. Prilog 1

EKOLOŠKI ZNAČAJNA PODRUČJA REPUBLIKE SRBIJE

br. |Područje |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | |1. |Subotička jezera i pustare |1. SRP Ludaško jezero,

2. SRP Selevenjske pustare,

3. PIO Subotička peščara,

4. PP Palić

| |Kapetanski rit (deo) |1. Subotička peščara RS0000016

2. Palić RS0000029

3. Ludaško jezero RS0000013

4. Selevenjske pustare

RS0000023 |1. Subotička peščara,

2. Palić

3. Ludaš

4. Selevenjske pustare

5. Severna Bačka II |Subotička jezera i pustare (deo) (RS002IBA) | |Ludaško jezero 3RS002 | |2. |Pašnjaci velike droplje |SRP Pašnjaci velike droplje | | |Pašnjaci velike droplje RS0000022 |1. Severni Banat

2. Slatinsko područje Čoka-Ostojićevo

3. Pašnjaci velike droplje |Pašnjaci velike droplje RS008IBA | | | |3. |Gornje Podunavlje |SRP Gornje Podunavlje | | |Gornje Podunavlje RS0000001 |Gornje Podunavlje |Gornje Podunavlje

RS001IBA |Gornje Podunavlje 10 |Gornje Podunavlje 3RS007 | |4. |Slatine Severne Bačke | | |Slatine Bačke (deo) | |Severna Bačka I | | | | |5. |Slatinska područja oko Doroslova | | | | |Slatinska područja oko Doroslova | | | | |6. |Lesne doline Krivaje |1. RP „Kompleks PTK Panonija” (deo);

2. RP „Zobnatica”

3. SP „Park u Bačkoj Topoli”

4. SP „Park na PD Krivaja”

|PIO Lesne doline Krivaje | | |1. Telečka I;

2. Telečka II;

3. Telečka III | | | | |7. |Bečejski ribnjak | | | | | |Bečejski ribnjak (deo) RS003IBA | | | |8. |Slano kopovo |SRP Slano kopovo | | |Slano kopovo

RS0000010 |Slano kopovo, Srednji Banat I (deo: Ostrovo) |Slano kopovo

RS009IBA | | | |9. |Okanj i Rusanda | |SRP Okanj bara |PP Rusanda | |Srednji Banat I (deo: Okanj, Rusanda) |Okanj i Rusanda

RS010IBA | | | |10. |Jegrička |PP Jegrička | | | |1.Rimski šanac 2. Žabaljska humka sa slatinom |Jegrička

RS004IBA | | | |11. |Titelski breg | |SRP Titelski breg | | |Titelski breg |Titelski breg RS006IBA | | | |12. |Carska bara |SRP Stari Begej-Carska bara | | |Stari Begej-Carska bara RS0000024 |1. Carska bara

2. Slatinsko područje Mužlja-Aradac |Carska bara

RS011IBA | |Stari Begej-Carska bara 3RS003 | |13. |Karađorđevo |1. SRP Karađorđevo

2. PP Tikvara | |Šarengradska ada i Hagla |Karađorđevo

RS0000038 | |Karađorđevo

RS005IBA | | | |14. |Fruška Gora i Koviljski rit |1. NP Fruška Gora

2. SRP Koviljsko-petrovaradinski rit | | |1. Fruška Gora

RS0000007

2. Koviljsko-petrovaradinski rit

RS0000021 |Fruška Gora i Koviljsko-petrovaradinski rit |1. Fruška Gora

RS019IBA

2. Koviljski rit

RS007IBA

3. Dunavski lesni odsek

(RS018IBA), |Fruška Gora 07 | | |15. |Potamišje

| | |Potamišje | |Srednji Banat II |1. Gornje Potamišje

RS012IBA

2. Srednje Potamišje

RS013IBA | | | |16. |Vršačke planine i livade |PIO Vršačke planine |PP Mali vršački rit |Slatine Srednjeg Banata (deo: uz reku Moravicu od Vatina do Margite) |Vršačke planine

RS0000017 |Vršačke planine, deo: (Vršačke planine; Mali rit; Margita, Plandište, Jasenovo) |Vršačke planine

RS014IBA | | | |17. |Bosutske šume |1. StRP „Rađenovci”

2. StRP „Raškovica”

3. StRP „Varoš”4. StRP „Majzecova bašta”

5. StRP „Vinična”,

6. StRP „Stara Vratična”,

7. SP „Sastojina starih slavonskih hrastova Smogva” | |Bosutske šume | | |Bosutske šume

RS021IBA | | | |18. |Zasavica |SRP Zasavica | | |Zasavica

RS0000014 |Zasavica

|Zasavica

RS022IBA |Zasavica 40

|Zasavica

3RS009 | |

19. |Obedska bara |SRP Obedska bara | | |Obedska bara

RS0000003 |Obedska bara |Obedska bara

RS020IBA | |Obedska bara

3RS001 | |20. |Deliblatska peščara |1. SRP Deliblatska peščara,

2. SRP Kraljevac,

3. SP Straža | |Područja oko reka Nere i Karaša |Deliblatska peščara

RS0000005 |Deliblatska peščara |1.Deliblatska peščara

RS015IBA

2. Labudovo okno

RS016IBA |Deliblatska peščara 03 |Labudovo okno 3RS005 | |21. |Donje Podrinje |  |  |  |  | |Donje Podrinje

RS023IBA | | | |22. |Ušće Save u Dunav |PIO Veliko ratno ostrvo |ZS Zimovalište malog vranca  |Pančevačke ade |  | |Ušće Save u Dunav

RS017IBA | | | |23. |Košutnjak |1. StPR Šuma srebrne lipe

2. StPR Šuma hrasta lužnjaka i graba kod Hajdučke česme |SP Košutnjak  | | | | | | | |24. |Avala |PIO Avala |  |  |Avala RS0000058 | | |Avala 01 | | |

25. |Kosmaj |PIO Kosmaj |  |  |Kosmaj RS0000059 | | |Kosmaj 17 | | |26. |Šalinački lug |SP Šalinački lug |  |  |Šalinački lug RS0000045 | | | | | |27. |Prugovo |PnPL Prugovo |  |  |  | | | | | |28. |Đerdap |NP Đerdap |  |  |1. Đerdap

RS0000012 |Đerdap |Đerdap

RS041IBA |Đerdap

05 | | |29. |Mala Vrbica |  |  |  |  | |Mala vrbica

RS042IBA | | | |30. |Kladovo- Radujevac | | | | |Kladovo Radujevac | | | | |31. |Cer |  |  |  |  | |Cer

RS024IBA | | | |32. |Danilova kosa |ORP Danilova kosa |  |  |  | | | | | |33. |Valjevske planine |1. SRP Klisura reke Trešnjice

2. PIO Klisura reke Gradac

3. StPR Čalački potok

4. StPR Crna reka

5. StPR Velika pleć – Vražji vir

6. StPr Zabalac

7. PnPL Rajac |  |Valjevske planine |1. Suvobor

RS0000036

2. Klisura reke

3. Trešnjice RS0000039

4. Klisura reke Gradac RS0000054 | |Valjevske planine

RS025IBA |1. Povlen 15

2. Maljen-Suvobor 39 | | |34. |Veliki Šturac |StPR Veliki Šturac |RP Veliki Šturac  |  |  | | | | | |35. |Brđanska klisura | | | | |Brđanska klisura | | | | |36. |Akumulacija Gruža |  |  |  |  | |Akumulacija Gruža | | | |37 |Ovčarsko-Kablarska klisura |PIO Ovčarsko- Kablarska klisura |  |  |Ovčarsko- Kablarska klisura RS0000033 | |Ovčarsko- Kablarska klisura

RS031IBA | | | |38. |Brzansko Moravište | |SRP Brzanasko Moravište |  |  | | | | | |39. |Klisura Osaničke reke |SP Klisura Osaničke reke |  |  |Klisura Osaničke reke RS0000050 | | | | | |40. |Mustafa |StPR Mustafa | RP Felješana |  |Mustafa RS0000042 | | | | | |41. |Felješana |StPR Felješana |RP Felješana  |  |Felješana RS0000041 | | | | | |42. |Mali Krš |  |  |  |  | | |Mali Krš 20 | | |43. |Stol –Veliki Krš |  |  |  |  |Veliki Krš i Stol | |Stol- Veliki Krš 35 | | |44. |Deli Jovan |  |  |  |  | | |Deli Jovan 02 | | |45. |Bukovo |ORP Bukovo |  |  |  | | | | | |46. |Kučajske planine |1. StPR Klisura reke Resave,

2. StPR Busovata,

3. StPR Klisura reke Suvaje,

4. PnPL Deo područja u slivu reka Resave, Suvaje, Čemernice, Jalovog potoka i Beljaničke reke |  |Kučajske planine |1. Lazarev kanjon

RS0000043

2. Vinatovača

RS0000047

3. Kučajske planine

RS0000055

4. Busovata

RS0000043

|Klisura Lazareve reke |1. Resavska klisura

2. Zlotska klisura |* | | |47. |Rtanj |StPR Rtanj | SRP Rtanj | |Rtanj RS0000027 |Rtanj |Rtanj |Rtanj 28 | | |

48. |Mala Jasenova glava |StPR Jasenova glava | SRP Mala Jasenova glava |  |Mala Jasenova glava RS0000051 | | | | | |49. |Gornje Pomoravlje |  |  |  |  | |Gornje Pomoravlje

RS030IBA | | | |50. |Ozren i Devica |1. PnPL Ozrenske livade,

2. PIO Lepterija Sokograd |PIO Ozrenske livade   |  |Ozrenske livade RS0000052 | | |Devica 33 | | |51. |Mojsinjske planine i Stalaćka klisura |  |PIO Mojsinjske planine i Stalaćka klisura Južne Morave | | | | | | | |52. |Osredak |  | SRP Osredak | | | | | | | |53. |Kalenić |StPr Kalenić | | | | | | | | |54. |Vrh Željina – Pločka čuka |StPR Vrh Željina- Pločka čuka | | | | | | | | |55. |Goč |StPR Brezna | SRP Goč- Gvozdac | |  | | |Goč-Studena- Stolovi 08 | | |56. |Klisura Ibra | | | | |Klisura Ibra | | | | |57. |Iznad Tatalije |StPR Iznad Tatalije | SRP Iznad Tatalije |  |  | | | | | |58. |Tesne Jaruge |StPR Tesne Jaruge |SRP Tesne Jaruge   |  |Tesne Jaruge RS0000046 | | | | | |59. |Zelenika |StPR Zelenika |SRP Zelenika   |  |Zelenika RS0000049 | | | | | |60. |Klisura Đetinje |  |PIO Klisura Đetinje |  | | | | | | |61. |Tara |1. NP Tara

2. PP Šargan -Mokra Gora

|PIO Zaovine |  |1. Tara

RS0000009

2. Šargan-Mokra Gora

RS0000018

3. Zaovine

RS0000057 |1. Tara

2. Mokra gora i Šargan |Tara

RS026IBA |Tara 25 | | |62. |Zlatibor |  |PP Zlatibor |  |Zlatibor RS0000034 |Zlatibor | |Zlatibor 30 | | |63. |Park šuma kod Ribnice |StPR Park šuma | | | | | | | | |64. |Dolina Malog Rzava |  |PIO Dolina Malog Rzava | | | | | | | |65. |Mučanj | | | | |Mučanj | | | | |66. |Uvac i Mileševka |1. SRP Uvac,

2. RPP Klisura reke Mileševke,

3. PnPL Park šuma Ivlje

4. StPR Ravništa | SRP Klisura reke Mileševke

|  |1. Uvac RS0000025

2. Klisura reke Mileševke RS0000026 |Kanjon Mileševke |Uvac i Mileševka

RS027IBA |Zlatar 22 | | |67. |Paljevine |StPR Paljevine |SRP Paljevine   | | | | | | | |68. |Kamena Gora |  |PIO Kamena gora |  | | | | | | |69. |Ozren – Jadovnik |  |PIO Ozren- Jadovnik |  |  |Ozren | | | | |70. |Pešter |  |  |Pešter |Pešter RS0000037 |1. Pešter

2. Štavalj |Pešter

RS028IBA |Pešter 37 |Peštersko polje

3RS006* | |71. |Gutavica |StPR Gutavica |SRP Gutavica  | | | | | | | |72. |Golija |PP Golija |  |  |Golija

RS0000030 |Golija |Golija

RS029IBA |Golija 09 | | |73. |Ras – Sopoćani |  |PIO Ras- Sopoćani | | | | | | | |74. |Rogozna | | | | |Rogozna | | | | |75. |Kopaonik |NP Kopaonik |  |  |Kopaonik RS0000002 |Kopaonik |Kopaonik

RS032IBA |Kopaonik 16

Ibarska klisura 12 | | |76. |Ćelije |  |PIO Ćelije |  | | | | | | |77. |Prokop |RP Prokop |  |  |Prokop RS0000044 | | | | | |

78. |Lalinačka slatina | | | | |Lalinačka slatina | | | | |79. |Kamenički vis |PŠ Kamenički vis |  | | | | | | | |80. |Stara planina |PP Stara planina |  |  |Stara planina RS0000011 |Stara planina |Stara planina

RS040IBA |Dimitrovgrad

04

Stara planina 36 | | |81. |Sićevačka klisura |1. PP Sićevačka klisura

2. SRP Jelašnička klisura |  |  |Sićevačka klisura RS0000031 |Sićevačka klisura |Sićevačka klisura

RS039IBA |Sićevačka klisura 032 | | |82. |Suva planina |  |SRP Suva planina |  |Suva planina RS0000019 |Suva planina |Suva planina

RS038IBA |Suva planina 36 | | |83. |Šljivovički vis | | | | |Šljivovički vis | | | | |84. |Krupačko blato |  |SRP Krupačko blato | | | | | | | |85. |Jerma |SRP Venerina padina |SRP Jerma |  |Jerma RS0000035 |Klisura Jerme |Jerma |Klisura Jerme 13 | | |86. |Zeleničje |StPR Zeleničje | SRP Zeleničje |  |Zeleničje RS0000048 | | | | | |87. |Kukavica |StPR Kukavica |ORP Kukavica   |  |  | | |Kukavica 18 | | |88. |Vlasina |PIO Vlasina |  |  |Vlasina RS0000006 |Vlasinska visoravan |Vlasina

RS037IBA |Besna Kobila 38 |Vlasina

3RS008 | |89. |Radan |  |PIO Radan |  |Radan RS0000060 | | |Radan 26 | | |90. |Aleksandrovačka slatina | | | | |Aleksandrovačka slatina | | | | |91. |Rujan | | | | |Rujan | | | | |92. |Pčinja |PIO Dolina Pčinje |  |  |Dolina Pčinje RS0000015 |Dolina Pčinje |Pčinja

RS036IBA | | | |93. |Jarešnik |StPR Jarešnik |SRP Jarešnik   |  |  | | | | | |94. |Rudina |  |  |  |  |Rudina | |Rudina planina 29 | | |95. |Golemi vrh |  |  |  |  | | |Golemi vrh 06 | | |96. |Grmija |PP Grmija |  |  |Grmija RS0000028 |Grmija | | | | |97. |Gazimestan |StPR Gazimestan | SRP Gazimestan | | | | | | | |98. |Sitnica |  |  |  |  | |Sitnica

RS033IBA | | | |99. |Miruša |PIO Miruša |  |  |Miruša RS0000032 |Klisura Miruše sa Koznikom | | | | |

100. |Prokletije |1. StPR Kaljavica,

2. StPR Maja Rops,

3. StPR Kožnjar,

4. StPR Pogled,

5. StPR Beleg |NP Prokletije |  |Prokletije RS0000004 |Prokletije |Prokletije

RS034IBA |Metohijske Prokletije 21 | | |101. |Šar planina |NP Šar planina |  |  |Šar planina

RS0000008 |1. Koritnik

2. Šar planina |Šar planina

RS035IBA |Ošljak 23 | | |Legenda:

1. zaštićeno područje:

1) SRP – specijalni rezervat prirode;2) PIO- predeo izuzetnih odlika;3)PP- park prirode;4)SP-spomenik prirode;5)NP- nacionalni park;

6)RP-regionalni park;7)StPR-strogi prirodni rezervat;8)PnPL-predeo naročitih prirodnih lepota;9)ORP-opšti rezervat prirode;10)PŠ-park šuma;

2. područje u postupku zaštite;

3. područja koja su planirana za zaštitu i na kojima se vrše preliminarna istraživanja;

4. Emerald područje sa klasifikacionim kodom;

5. međunarodno značajno područje za biljke (IPA / Important Plant Area);

6. međunarodno i nacionalno značajno područje za ptice (IBA / Important Bird Area) sa klasifikacionim kodom;

7. odabrano područje za dnevne leptire (PBA / Prime Butterfly Area);

8 . Ramsarsko područje sa klasifikacionim kodom.

Ostavite komentar