Uredba o kriterijumima za klasifikaciju povreda Propisa prema kategoriji opasnosti od nastupanja posledica u transportu opasne robe

Prilog 4.

LISTA ZA UTVRĐIVANJE POVREDA PROPISA U OBLASTI ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA

Broj greške

Vrsta greške

Broj ispitanih transportnih jedinica

Broj grešaka

Vrednost grešaka

Zbir težinskih grešaka

(b) x (c)

Odredba RID

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

1.

Roba nije dozvoljena za transport

1,0

2.

Transportni dokument /

Opis robe

2.1

Polje „RID” nije obeleženo krstićem

0,125

2.2

UN-broj i/ili zvanični naziv/tehnički naziv robe za transport nedostaje ili je pogrešan

2.2.1

Nedostaju slova „UN”

0,125

2.2.2

UN broj i/ili zvanični naziv robe za transport nedostaje ili je pogrešan

1,0

2.2.3

Nedostaje tehnički naziv za materije i predmete (sa UN brojem), koji podležu Posebnim odredbama 274 ili 318 u RID, poglavlje 3.2, tabela A, kolona 6, dodatno uz zajednički naziv ili N.D.N- uz naziv mora biti naveden i tehnički naziv robe

0,4

2.3

Klasifikacioni kôd/broj uzorka oznake opasnosti nedostaje ili je pogrešan

0,4

2.4

Grupa pakovanja nedostaje ili je pogrešna

0,4

2.5

Dodatni podaci prema st. 5.4.1.1.7, 5.4.1.1.9, 5.4.1.1.18 i 5.4.1.2.1 (f) i (g) RID nedostaju ili su pogrešni

0,125

2.6

Nedostaju prilozi (to se odnosi na priloge koji su predviđeni u RID); saglasnost nadležnog organa sa uslovima transporta za određene materije i predmete klasa 1, 4.1 i 5.2 i informacija o merama koje prevoznik po potrebi treba da preduzme za materije klase 7

1,0

2.7

Broj za označavanje opasnosti nedostaje ili je pogrešan (cisterna/rasuti teret)

0,4

2.8

Podatak o broju i opisu komada nedostaje ili je pogrešan

0,125

3.

Neadekvatno popunjen transportni dokument, ambalažna sredstva prazna, neočišćena

3.1

Podatak na primer „PRAZNA KOLA CISTERNA, POSLEDNJI TOVAR” ili alternativno „PRAZNA NEOČIŠĆENA” odnosno „OSTACI POSLEDNJE SADRŽANE MATERIJE” nedostaje ili je pogrešan

0,4

3.2

UN broj i/ili zvanični naziv/tehnički naziv robe za transport nedostaje ili je pogrešan

3.2.1

Nedostaju slova „UN”

0,125

3.2.2

UN broj i/ili zvanični naziv robe za transport nedostaje ili je pogrešan

1.0

3.2.3

Nedostaje tehnički naziv (za materije i predmete sa UN brojem), koji podležu Posebnim odredbama 274 ili 318 u RID, poglavlje 3.2, tabela A, kolona 6, dodatno uz zajednički naziv ili N.D.N- uz naziv mora biti naveden i tehnički naziv robe

0,4

3.3.

Klasifikacioni kôd/broj uzorka oznake opasnosti nedostaje ili je pogrešan

0,4

3.4

Grupa pakovanja nedostaje ili je pogrešna

0,4

3.5

Broj za označavanje opasnosti nedostaje ili je pogrešan (cisterna/rasuti teret)

0,4

3.6

Dodatni podaci prema st. 5.4.1.1.7, 5.4.1.1.9, 5.4.1.1.18 i 5.4.1.2.1 (f) i (g) RID nedostaju ili su pogrešni

0,125

4.

Nedostaju informacije o sigurnosnim ventilima prema RID, stav 5.4.1.2.2 (d)

0,125

5.

Očigledni nedostaci

5.1

Telo cisterne je nezaptiveno, curenja, gubitak tovara

1,0

5.2

Gubitak tovara na donjim uređajima za punjenje i pražnjenje

1,0

5.3

Gubitak tovara na gornjim uređajima za punjenje i pražnjenje

1,0

5.4

Poklopac kupole nije zatvoren ili su zavrtnji (šrafovi) labavi (ako su vidljivi odozdo)

1,0

5.5

Vidljivi nedostaci bez gubitka tovara (pukotine, ispupčenja, štete od udara, vidljivo osiguranje neefikasno)

0,4

5.6

Ventil na dnu/ventil za istakanje nije u položaju „ZATVORENO”

1,0

5.7

Zaštitni poklopci nedostaju/nisu zavrnuti na mesto

0,4

5.8

Slepe prirubnice / zavrtnji za pričvršćivanje nedostaju ili su labavi

0,4

5.9

Preklopne table

5.9.1

Preklopne table nisu obezbeđene

0,4

5.9.2

Preklopne table su pogrešno otklopljene

1,0

5.10

Datum sledećeg ispitivanja cisterne prekoračen

1,0

6.

Velike oznake, ranžirne oznake

6.1

Velike oznake, ranžirne oznake nedostaju ili su pogrešne

1,0

6.2

Velike oznake, ranžirne oznake su oštećene (pod pojmom „oštećen” obuhvataju se i slučajevi kod kojih velika listica opasnosti, ranžirna oznaka, obeležje ili narandžaste table nisu ispravne po obliku, boji, dimenziji)

0,4

6.3

Oznaka u skladu sa 5.3.3 RID (UN 3257 i UN 3258) nedostaje, pogrešna je ili oštećena (pod pojmom „oštećen” obuhvataju se i slučajevi kod kojih velika listica opasnosti, ranžirna oznaka, obeležje ili narandžaste table nisu ispravne po obliku, boji, dimenziji)

0,125

6.4

Obeležje u skladu sa 5.3.6 RID (materije opasne po životnu sredinu) nedostaje, pogrešno je ili oštećeno (pod pojmom „oštećen” obuhvataju se i slučajevi kod kojih velika listica opasnosti, ranžirna oznaka, obeležje ili narandžaste table nisu ispravne po obliku, boji, dimenziji)

0,125

6.5

Narandžaste pruge nedostaju (tečni, duboko rashlađeni tečni ili rastvoreni gasovi klase 2)

0,4

7.

Narandžaste table

7.1

Narandžasta tabla (cisterna/rasuti teret) nedostaje ili je pogrešna

1,0

7.2

Narandžasta tabla je oštećena (pod pojmom „oštećen” obuhvataju se i slučajevi kod kojih velika listica opasnosti, ranžirna oznaka, obeležje ili narandžaste table nisu ispravne po obliku, boji, dimenziji)

0,4

8.

Zvaničan naziv robe za transport i natpis na kolima se ne podudaraju (gasovi klase 2 u cisternama)

1,0

9.

Transportna jedinica pretovarena

1,0

10.

Transportna jedinica prepunjena

1,0

Ostavite komentar