Uredba o vrstama otpada za koji se vrši termički tretman, uslovima i kriterijumima za određivanje lokacije, tehničkim i tehnološkim uslovima za projektovanje, izgradnju, opremanje i rad postrojenja za termički tretman otpada, postupanju sa ostatkom nakon spaljivanja

Prilog 5.

FORMULA ZA IZRAčUNAVANJE KONCENTRACIJE EMISIJE U USLOVIMA UOBIčAJENOG PROCENTA KONCENTRACIJE KISEONIKA

[pic]

gde je:

[pic] – masena koncentracija svedena na referentni udeo kiseonika u mg/normalni m3

[pic] – izmerena masena koncentracija u mg/normalni m3

[pic] – izmereni udeo kiseonika u %

[pic] – referentni udeo kiseonika u otpadnom gasu u %

Ostavite komentar