Uredba o izgledu, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca, kao i o načinu dostavljanja i obrade podataka koji se unose u registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru

PRILOG

SADRŽAJ PODATAKA U REGISTRU ZAPOSLENIH, IZABRANIH, POSTAVLjENIH I ANGAŽOVANIH LICA U JAVNOM SEKTORU

Podaci o korisniku javnih sredstava:

Red.br Vrsta podatka o korisniku javnih sredstava 1. JB KJS (jedinstveni broj korisnika javnih sredstava) 2. Trezor 3. Matični broj 4. PIB (poreski identifikacioni broj) 5. Šifra delatnosti 6. Funkcionalna klasifikacija 7. Naziv korisnika javnih sredstava 8. Poštanski broj i mesto 9. Opština – sedište 10. Adresa 11. Datum osnivanja 12. Datum izmene 13. Datum gašenja 14. Način organizovanja 15. Grupa korisnika javnih sredstava 16. Šifra direktnog korisnika javnih sredstava 17. Vrsta kontnog plana 18. OJ Uprave za trezor 19. Utvrđen maksimalni broj zaposlenih (da/ne) 20. Rukovodilac 21. Ovlašćeno lice 22. E mail 23. Telefon (i mobilni telefon)

2. Podaci o zaposlenom, izabranom, postavljenom i angažovanom licu u javnom sektoru

Red. br. Vrsta podatka o zaposlenom, izabranom, postavljenom i angažovanom licu u javnom sektoru 1. JB KJS (jedinstveni broj korisnika javnih sredstava) 2. Funkcionalna klasifikacija 3. Identifikacioni broj (JMBG ili broj pasoša) 4. Ime 5. Prezime 6. Pol 7. Državljanstvo 8. Mesto prebivališta 9. Opština prebivališta 10. Opština rada 11. Stručna sprema 12. Osnov rada (radni odnos, ugovor, preko zadruge, ostalo) 13. Tip službenika/ Šifra zanimanja 14. Platna grupa (za državne službenike) 15. Godina poslednjeg napredovanja 16. Grupa nameštenika (za državnu upravu) 17. Radno vreme (procenat angažovanja) 18. Ukupan radni staž (godine) 19. Godine staža za jubilarnu nagradu 20. Beneficirani radni staž (12/14, 12/16, 12/18) 21. Procenat minulog rada 22. Osnovni koeficijent 23. Ukupni dodatni koeficijent 24. Ukupni koeficijent 25. Neto osnovica 26. Bruto osnovica 27. Procenat uvećanja plate/zarade 28. Naknada za zaposlene na Kosovu i Metohiji 29. Status lica 30. Vrsta ugovora 31. Broj ugovora 32. Neto naknada 33. Bruto naknada 34. Tip zadruge 35. Broj fakture 36. Datum početka rada 37. Datum završetka rada

3. Podaci o primanjima zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru

Red.br. Osnov primanja Šifra osnovaprimanja PLATE, DODACI I NAKNADE PLATE ZA ZAPOSLENE (ZARADE) I 1. Plate/zarade koje zaposleni ostvari za obavljeni rad i vreme provedeno na radu (bruto) 111 2. Dodatak/uvećanje za rad duži od punog radnog vremena prekovremeni rad (bruto) 112 3. Dodatak/uvećanje za rad na dan praznika koji je neradan dan (bruto) 113 4. Dodatak/uvećanje za rad noću (bruto) 114 5. Dodatak/uvećanje za rad u smenama (bruto) 115 6. Dodatak za vreme provedeno na radu – minuli rad (bruto) 116 7. Terenski dodatak (bruto) 117 8. Naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad do 30 dana usled bolesti (bruto) 118 9. Naknada zarade za vreme odsustvovanje sa rada na dan praznikakoji je neradan dan, godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, vojne vežbe i odazivanja na poziv državnog organa (bruto) 119 10. Ostali dodaci i naknade zaposlenima (bruto) 120 11. Druge naknade zarada koje se utvrde opštim aktom (bruto) 121 12. Naknada zaposlenom zbog odvojenog života od porodice (bruto) 122 13. Regres za korišćenje godišnjeg odmora (bruto) 123 14. Naknada za „topli obrokˮ (bruto) 124 15. Druga primanja zaposlenog, a koja u skladu sa zakonom imaju karakter zarade (bruto) 125 16. Zarade po osnovu radnog učinka, stimulacije (bruto) 126 17. Plate pripravnika koje plaća poslodavac (bruto) 127 18. Plate pripravnika koje plaća Nacionalna služba za zapošljavanje (bruto) 128 19. Plate privremeno zaposlenih (bruto) 129 20. Plate po osnovu sudskih presuda (bruto) 130 21. Naknada štete zaposlenom za neiskorišćeni godišnji odmor (bruto) 131 22. Ostale naknade štete zaposlenom (bruto) 132 23. Ostale isplate zarada za specijalne zadatke ili projekte (bruto) 133 24. Ukupna bruto plata/zarada 199 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA II 25. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 201 26. Doprinos za dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje 202 27. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za radni staž koji se računa sa uvećanim doprinosom 203 28. Doprinos za zdravstveno osiguranje 204 29. Doprinos za dobrovoljno zdravstveno osiguranje 205 30. Doprinos za slučaj nezaposlenosti 206 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA III Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova 31. Porodiljsko bolovanje 301 32. Bolovanje preko 30 dana 302 33. Invalidnost rada drugog stepena 303 Otpremnine i pomoći  34. Otpremnina prilikom odlaska u penziju 304 35. Otpremnina zaposlenom za čijim je radom prestala potreba 305 36. Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice 306 37. Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice 307 38. Pomoć u slučaju oštećenja ili uništenja imovine 308 39. Ostale pomoći zaposlenima 309 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE IV 40. Naknada troškova za odvojen život od porodice 401 41. Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla 402 42. Naknada troškova za smeštaj izabranih, postavljenih i imenovanih lica 403 43. Naknada za selidbene troškove zaposlenih 404 44. Ostale naknade troškova zaposlenih 405 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI V 45. Jubilarne nagrade 501 46. Nagrade za posebne rezultate rada 502 47. Ostale nagrade zaposlenima 503 Naknade članovima upravnih i nadzornih odbora i komisija koji su zaposleni  48. Naknade članovima upravnih i nadzornih odbora 505 49. Naknada članovima komisija 506 POSLANIČKI I SUDIJSKI DODATAK VI 50. Poslanički dodatak 601 51. Sudijski dodatak 602 TROŠKOVI PUTOVANjA VII 52. Troškovi dnevnica na službenom putu u zemlji 701 53. Troškovi smeštaja na službenom putu u zemlji 702 54. Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji 703 55. Ostali troškovi za poslovna putovanja u zemlji 704 56. Troškovi dnevnica za službeni put u inostranstvo 705 57. Troškovi smeštaja na službenom putu u inostranstvo 706 58. Troškovi prevoza za službeni put u inostranstvo 707 59. Ostali troškovi za poslovna putovanja u inostranstvo 708 60. Nakada za upotrebu sopstvenog vozila u službene svrhe 709 61. Naknada za troškove smeštaja i ishrane za rad i boravak na terenu 710 62. Troškovi prevoza u okviru radnog vremena 711 NAKNADA TROŠKOVA DRUGIM FIZIČKIM LICIMA VIII 63. Ostale naknade troškova poslodavcima 801 64. Ostale naknade troškova drugim fizičkim licima 802 65. Nagrade, solidarne pomoći i druga davanja licima koja nisu zaposleni 803 66. Stipendije i krediti učenicima i studentima 804 USLUGE PO UGOVORU IX 67. Naknada po ugovoru o delu 901 68. Naknada po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima koje zaključuje poslodavac sa fizičkim licem 902 69. Naknada po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima koji se obavljaju preko omladinskih i studentskih zadruga 903 70. Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora 904 71. Naknade članovima upravnih i nadzornih odbora i komisija 905 [pic] OBRAZAC 1

MINISTARSTVO

FINANSIJA I PRIVREDE

Uprava za trezor

PODACI O ZAPOSLENIMA NA NEODREĐENO I ODREĐENO VREME,

IZABRANIM I POSTAVLjENIM LICIMA

JB KJS Mesec Godina Datum slanja

Red.br JB KJS Funkcionalna klas. Mesec Godina Datum slanja

Red.br. JB KJS Funkcionalna klas. Mesec Godina Datum slanja

Red.br. JB KJS Funkcionalna klas. Isplata u mesecu Godina Datum slanja

Redni broj |

JB KJS |Identif.

broj |

Ime |

Prezime |Funkcion. klasifik. |Izvor finansiranja |Šifra osnova primanja |

Iznos |Isplata za mesec |Isplata za godinu | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostavite komentar