Uredba o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti – Prilog 1

PRILOG 1

ŠEMA MODULA OCENjIVANjA USAGLAŠENOSTI

PROJEKTOVANjE       SRPS EN ISO 9001:2000 (4)         Proizvođač Proizvođač dostavlja imenovanom telu Proizvođač Proizvođač > čuva tehničku dokumentaciju da bude dostupna nacionalnim organima > tehničku dokumentaciju> dokaze kojima potkrepljuje adekvatnost rešenja tehničkog nacrta> uzorak(ke), reprezentativne za predviđenu proizvodnju, kako je zahtevano > dostavlja tehničku dokumentaciju > ima odobren sistem kvaliteta za projektovanje> dostavlja tehničku dokumentaciju     Imenovano telo   Imenovano telo > konstatuje usaglašenost sa bitnim zahtevima   > vrši nadzor sistema kvaliteta > pregleda tehničku dokumentaciju i prateće dokaze kako bi ocenilo adekvatnost tehničkog nacrta     > Za uzorak(ke): vrši ispitivanja, ako je potrebno   H1 > izdaje sertifikat o pregledu nacrta   Imenovano telo     > verifikuje usaglašenost nacrta (1)     > izdaje sertifikat o pregledu nacrta (1)          

Ostavite komentar