Uredba o proglašenju predela izuzetnih odlika „Ozren-Jadovnik”

PRILOG

OPIS GRANICA I GRAFIČKI PRIKAZ

PREDELA IZUZETNIH ODLIKA

„OZREN-JADOVNIK”

Opis granice počinje na tromeđi katastarskih opština Donji Stranjani, Milošev Do i Sopotnica. Prati granicu KO Donji Stranjani u pravcu severoistoka, a zatim jugoistoka i nastavlja granicom KO Gornji Stranjani. Prati granicu katastarske opštine Koprivna i Milakovići. Na tromeđi KO Milakovići, Trijebine i Krajinoviće savija u pravcu zapada i prati granicu KO Milakovići južnom stranom do reke Lim. Nastavlja nizvodno odnosno k.p. br. 1564/5, 1564/10, 1563/8, 1563/1, 1564/4, 1564/9, 1563/7, 1563/1, 1563/6, 1563/5, 1564/2, 1563/4, 1564/1, 1563/1, 1489/1, 1489/9, 1489/8, 1489/7, 1489/1, 1489/5. Zatim dolazi do granice KO Milakovići i KO Grobnice i dalje nastavlja kroz KO Grobnice prateći reku Lim (k.p. broj 1042). Potom se odvaja na lokalitetu Orah od reke Lim i nastavlja k.p. br. 984, 975, 977, 984, 980, 984, 950, 947, 946, seče put (k.p. broj 1038), nastavlja k.p. br. 602, 603, 604, 605, 607, 608, 610, 611, 612, 613/1, 614, seče put (k.p. broj 1037), nastavlja k.p. br. 543, 532, 531. Na tromeđi k.p. br. 531, 530 i 1036/1 preseca put (k.p. broj 1036/1), nastavlja k.p. br. 523, 524, 516, 517, 509, 508, dolazi do Mrčkovačke reke i preseca je a zatim nastavlja k.p. br. 472, 473, 474, 467, ide putem (k.p. broj 1035/1), zatim k.p. br. 274, 262/2, 1043, 1032/3, 225/1, 236/1, 237, 238/1, 239/1, 245, 254, 255, i dolazi do puta (k.p. broj 1032/1), prati ga u pravcu severa do Ramovića potoka koji seče od tromeđe k.p. br. 262/1, 262/13, 1028 u pravcu tromeđe 126, 35 i 125/2. Nastavlja parcelom broj 4 uključujući k.p. br. 33, 47, 48, nastavlja u pravcu severa rekom Lim do granice sa KO Donji Stranjani. Nastavlja granicom KO Donji Stranjani izuzimajući k.p. broj 2635 do početne tačke.

REŽIM ZAŠTITE II STEPENA– površina svih lokaliteta u režimu zaštite II stepena iznosi 3.485,34 ha, odnosno 33,89 % ukupne zaštićene površine (10.284,39 ha). U režimu zaštite II stepena nalaze se sledeći lokaliteti:

Lokalitet „Dubočica-Lim” površine od 1.264,96 ha (99,52 % u državnoj svojini) obuhvata širok prostor iznad desne obale reke Dubočice i reke Lim.

Početna tačka opisa je na najzapadnijoj tački, na tromeđi reke Lim (k.p. broj 1042), k.p. br. 593 i 592-1 KO Grobnice. Granica prati k.p. broj 592-1 a zatim je seče granicom odeljenja 31. i 32. G.J. Dubočica, nastavlja da prati k.p. broj 592-1, seče put (k.p. broj 1038) i prati granicu odeljenja 32. i 33. Nastavlja granicom KO Mrčkovina i KO Grobnice, zatim se odvaja putem (k.p. broj 1538 KO Milakovići, k.p. broj 778 KO Mrčkovina i k.p. broj 1519 KO Milakovići) do granice odeljenja 37. i 38. Granica dalje prati odeljenja 37, 49, 50, 52, 53, 54, 52, 56, 57, 59, 60, 66, 76, 78, 93 i 97 do granice KO Milakovići i KO Krajinoviće. Granicom katastarskih opština granica nastavlja u pravcu zapada do reke Lim (k.p. broj 2013-1 K.O. Milakovići) izuzimajući k.p. broj 1563-9, 1563-3, 1564-8, 1564-7 i 1564-6. Granica ide u pravcu severa rekom Lim i prati k.p. br. 1564-5, 1564-10, 1563-8, 1564-4, 1564-9, 1563-7, 1563-6, 1563-5, 1564-2, 1563-4, 1564-1, 1563-1, 1489-1, 1489-9, 1489-8, 1489-7, 1489-1, 1489-5 do granice sa KO Grobnice. Kroz KO Grobnice, granica prati k.p. br. 584-1, 559-1, 585-1, 585-2, 590, 591, 592-2, 592-1, 596, 595, 594 do početne tačke opisa.

Lokalitet „Koželj”, površine 94,24 ha (100 % u državnoj svojini), se nalazi nešto severnije od prethodnog lokaliteta i obuhvata teško pristupačan teren između sela Milakovići, Mrčkovina i Šćepanica.

Granica lokaliteta počinje na tromeđi k.p. br. 1586 i 1585 KO Koprivna i k.p. broj 861 KO Mrčkovina. Granica ide u pravcu severa k.p. broj 1586 KO Koprivna, a zatim zavija u pravcu istoka do granice 9. i 10. odeljenja G.J. Dubočica. Seče k.p. broj 1586 granicom odeljenja 9. i 10, a zatim prati severnu stranu odeljenja 23. i dolazi do granice katastarskih opština Milakovići i Koprivna. Prati granicu katastarskih opština, a zatim se odvaja kroz KO Milakovići k.p. broj 1480 i ide granicom katastarskih opština Mrčkovina i Milakovići. Odvaja se granicom k.p. broj 1484 KO Milakovići, dolazi do puta (k.p. broj 2007) i prati ga u pravcu severo-zapada. Nastavlja istim putem u KO Mrčkovima (k.p. broj 857) i u KO Milakovići (k.p. broj 1511). S puta se odvaja severnom stranom k.p. broj 858 KO Mrčkovina i ulazi u KO Koprivna i prati k.p. broj 1586 do početne tačke opisa.

Lokalitet „Pozvizd-Konjska glava” površine 213,01 ha (99,91 % u državnoj svojini) i obuhvata teško pristupačne vrhove Konjska glava i Pozvizd koji se sa juga nadvisuju iznad Gornjih i Donjih Stranjana. Između navedenih vrhova usečena je nepristupačna kanjonska dolina Vrtovljanske reke.

Granica lokalita počinje u najsevernijoj tački i to na tromeđi k.p. br. 1401, 2628 i 1399 KO Donji Stranjani. U pravcu juga granica prati k.p. broj 1399, a zatim ulazi u KO Gornji Stranjani i prati k.p. br. 2136, 2137, 2139, 2138 i dolazi do tromeđe katastarskih opština Gornji Stranjani, Donji Stranjani i Mrčkovina. Odatle ide kroz KO Mrčkovina k.p. br. 772-2 i 772-1, a zatim seče k.p. broj 773 granicom odeljenja 90, 91. i 89. G.J. Vlasan – Bjelobabe do tromeđe k.p. br. 773, 730 i 737. Granica dalje ide u pravcu juga prateći k.p. broj 773 (obuhvatajući k.p. broj 774) do puta (k.p. broj 863). Ide u pravcu zapada putem do granice odeljenja 93. i 94. gde u pravcu severa seče k.p. broj 773 (izuzimajući parcelu 775). Ulazi u KO Donji Stranjani i seče k.p. broj 2619 u pravcu severa granicom odeljenja 88. i 89, do Vrtovljanske reke. Granica preseca reku i prati k.p. broj 2600, preseca put i nastavlja duž k.p. broj 2334 i 2336 do granice odeljenja 83. i 85. kojom seče k.p. broj 2336. Nastavlja k.p. br. 1398 i 1399 do početne tačke.

Lokalitet „Žuta stijena – Brusovnik”, površine 890,29 ha (99,45 % u državnoj svojini), obuhvata izuzetno atraktivan i teško prohodan prostor koji se uzdiže iznad desne obale Lima.

Granica lokaliteta počinje na tromeđi katastarskih opština Divci, Sopotnica i Donji Stranjani i ide u pravcu juga kroz KO Donji Stranjani prateći k.p. broj 1897, seče Vodički potok i nastavlja duž k.p. broj 1898, zatim granicom odeljenja 60. i 75, 61. i 75. G.J. Vlasan-Bjelobabe seče k.p. br. 1898 i 1910. Dalje granica prati k.p. br. 1909, 1910 i 1898 do granice 62. i 64. odeljenja odakle u pravcu severo-zapada ide severnom stranom odeljenja 64. U pravcu juga se spušta granicom KO Grobnice i Donji Stranjani, zatim se odvaja granicom odeljenja 67, 69, 70, 73, 74, prati severnu stranu k.p. broj 1899, seče Ramovića potok (k.p. broj 2633) i prati ga u pravcu jugo-zapada, zatim nastavlja k.p. br. 2290, 2287 i 2301 do granice odeljenja 76. i 83. Granica seče k.p. broj 2301 granicom odeljenja 76. i 82, nastavlja k.p. br. 2301, 2300, 2291, 2292-1, 2403, 2397, 2398, 2399, 2400, 2393, 2392, 2436, 2455, 2452, preseca put (k.p. broj 2436), nastavlja duž k.p. br. 2394, 2395, 2398 i 2396, prati Vrtovljansku reku (k.p. broj 2634) i ulazi u KO Grobnice i dalje prateći reku. Granica se od reke odvaja k.p. broj 321, nastavlja duž k.p. broj. 320, seče potok (k.p. broj 1029), nastavlja k.p. broj 318, preseca put (k.p. broj 1034-2) i prati k.p. broj 262-1 (obuhvatajući k.p. broj 267). Granica zatim dolazi do Ramovića potoka, seče ga i nastavlja putem (k.p. broj 34), a zatim k.p. broj 4, izuzimajući k.p. br. 47 i 48. Granica dalje ide u pravcu severa i prati reku Lim (k.p. broj 1042) i dolazi do granice sa KO Donji Stranjani, a zatim prati granicu katastarskih opština Donji Stranjani i Divci do početne tačke.

Lokalitet „Jadovnik”, površine 880,26 ha (100 % u državnoj svojini), obuhvata veći deo planinske površi Jadovnika.

Granica lokaliteta počinje na tromeđi KO Sopotnica, k.p. br. 411 i 2622-1 KO Donji Stranjani. Granica ide u pravcu severo-istoka duž granice katastarskih opština Donji Stranjani i Sopotnica, odvaja se i nastavlja kroz KO Donji Stranjani k.p. broj 414, 416 i 411, preseca put (k.p. broj 2623) i nastavlja k.p. broj 410. Granica potom ulazi u K O Gornji Stranjani i prati k.p. br. 10, 11, 12, 13 i 15, seče put (k.p. broj 2458), nastavlja k.p. br. 1011, 1017, 1019, 1018, 1024 i 1025, seče put k.p. broj 2460. Nastavlja k.p. br. 2733, 715, 714, 713, 712 i 711, preseca put (k.p. broj 2461) i prati ga u pravcu zapada. Granica dalje nastavlja kroz KO Koprivna, obuhvatajući k.p. br. 1 i 2 i deo puta (k.p. broj 1597). Dalje nastavlja granicom katastarskih opština Koprivna i Gornji Stranjani do puta (k.p. broj 2461), preseca ga i nastavlja kroz KO Gornje Stranjane k.p. broj 1530, preseca put (k.p. broj 2462). Nastavlja dalje duž k.p. br. 726, 725, 727, 728, 729, 733, 730, 2460 i 1504, seče put (k.p. broj 2460), i dalje ide duž k.p. br. 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 2463, 2465, 2464 i 1193. Iz najjužnije tačke k.p. broj 1193 granica u pravcu severa seče put (k.p. broj 2464), prati severnu stranu k.p. broj 1178, a zatim preseca potok (k.p. broj 2465) i nastavlja k.p. broj 1156. Prati put (k.p. broj 1904), zatim ulazi u KO Donji Stranjani i prati k.p. broj 445, 451, 450, preseca put (k.p. broj 2625), i nastavlja duž k.p. br. 861, 863 i 433 (obuhvatajući 431, 430 i 432), prati k.p. broj 411 do početne tačke opisa.

Lokalitet „Adilovića gaj”, površine 44,47 ha (100 % u državnoj svojini), obuhvata padine istoimenog lokaliteta koji se nalazi na južnim padinama Javora, najistočnijeg vrha Jadovnika. Severni deo lokaliteta se nalazi u KO Koprivna i obuhvata u celosti k.p. br. 114, 115, 116 i 117. Južni deo lokaliteta se nalazi u KO Koprivna i obuhvata u celini k.p. broj 145.

Lokalitet „Orlovača”, površine 68,30 ha (100 % u državnoj svojini), obuhvata istoimeni vrh sa pripadajućim padinama. Lokalitet se nalazi u KO Koprivna i obuhvata k.p. broj 339.

Lokalitet „Duboki potok” obuhvata površinu od 29,81 ha (100 % u privatnoj svojini).

Granica počinje na tromeđi k.p. br. 405, 439 i 440 KO Mrčkovina, granica preseca k.p. broj 405 od početne tačke do tromeđe k.p. br. 403, 404 i 405. Nastavlja u pravcu severo-istoka k.p. broj 404, zatim seče k.p. broj 395 od tromeđe k.p. br. 404, 400 i 395 u pravcu istoka do najjužnije tačke k.p. broj 397. Nastavlja k.p. br. 395 i 389 i ulazi u KO Koprivna i prati k.p. br.1400 i 1327, obuhvatajući parcele 1382, 1328/1, 1330 i 1331. Granica ide do granice katastarskih opština Mrčkovina i Koprivna koju prati južno, a zatim se vraća u KO Mrčkovina i prati k.p. broj 405 do početne tačke.

[pic]

Ostavite komentar