Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Suva planinaˮ

PRILOG

OPIS GRANICE I GRAFIČKI PRIKAZ SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „SUVA PLANINA”

Granica Specijalnog rezervata prirode „Suva planina” započinje kod mesta zvanog Rajac, na granici između opština Gadžin Han i Niš, tj. na granici KO Koprivnica i KO Donja Studena i pravcem istoka ide unutrašnjom, južnom granicom k. p. broj parcele 3747 (put) u KO Donja Studena (što je i zajednička parcela sa KO Koprivnica) do k. p. broj 3242, gde granica skreće ka severu, ulazi na područje KO Donja Studena i produžava spoljnim granicama k. p. br. 3242, 3241, 3240 i 3239 do poligone tačke 157, gde preseca put u pravcu međe k. p. broj 3270 i 3237. Odatle granica prati spoljašnju granicu k. p. broj 3237 do granice sa KO Gornja Studena.

U KO Gornja Studena granica pravcem jugoistoka prati spoljašnje granice k. p. br. 2957, 2956, 2955, 2960, 2961, 2965, 2966, 2970, 2971, 2978, 2981, 2929, 2928 i 2927, seče k. p. broj 5028 (put) i produžava k. p. br. 3264, 3265, 3266, 3261, 3253, 3293, 3297, 3317, 3322, 3314, 3313, 3334, 3335, 3336, 3337, 3339, 3398, 3364, 3363, 3362, 3361 i 3356 seče k. p. broj 5032 (put), nastavlja k. p. br. 3525, 3522/2, 3521, 3522/1, 3527, 3530, 3531, 3534, 3553, 3552, 3551, 3549, 3548, 3547, 3546, 3555 i 3694, skreće ka severu parcelom 5040 (put) koju zatim seče u pravcu tromeđe k. p. br. 5040, 3695 i 3696. Od ove tromeđe granica nastavlja severnom (spoljnom) granicom k. p. broj 3696 do k. p. broj 5033 (put), čiju zapadnu stranu prati u pravcu juga do k. p. broj 3075. U pravcu istoka granica produžava k. p. br. 3705, 3725, 3724, 3723, 3722, 4397 i 4399, skreće ka jugu k. p. br. 4401, 4402, 4405, 4426, 4424, 4423, 4420, 4419, 4767, 4766, 4765, 4764 i 4757, seče k. p. broj 5039 (put) u pravcu tromeđe k. p. br. parcela 5039, 4454 i 4533. Od tromeđe granica produžava spoljnim granicama k. p. br. 4533, 4534, 4536, 4537, 4523 i 5039 sve do k. p. broj 5038 (put) koju seče, a koja je i međna parcela sa KO Veta i opštinom Bela Palanka.

U KO Veta granica prati severnu stranu k. p. broj 10089 do tromeđe k. p. br. 10090, 10096 i 10089, odakle dalje prati severne strane k. p. br. 10096, 10095, 10079, 10078, 10076, 10075 i 10074 do tromeđe k. p. br. 10074, 10073 i 10698 gde preseca k. p. broj 10698 (put) u pravcu četvoromeđe k. p. br. 10698, 10050, 10046 i 10049 i produžava k. p. br. 10049 i 10048 gde u pravcu tromeđe k. p. br. 10047, 10048 i 10720 preseca k. p. broj 10720 (potok Zli dol). Granica dalje prati desnu obalu potoka Zli dol, spoljašnju granicu k. p. br. 10026 i 10035 do k. p. broj 10686, koju seče u pravcu tromeđe k. p. br. 10686, 9232 i 9239. Dalje granica prati u pravcu severoistoka spoljne granice k. p. br. 9239, 9236, 9221, 9222/1, 9223, 9218 i 9217, preseca k. p. broj 9209 i nastavlja k. p. br. 9207, 9208, ponovo 9207, 10686, 4951, 4952, 4953, 4962 4956 i 4961, gde izlazi na k. p. broj 10685 (put), čijom južnom stranom parcele, dalje ide sve do k. p. broj 10709 (potok), koji preseca u pravcu najsevernije tačke k. p. broj 9329. Odatle granica produžava istočnim stranama k. p. br. 9329 i 9353, preseca k. p. broj 10717 i nastavlja spoljnim granicama k. p. br. 9413, 9739, 9737, 9735, 9730, 9725, 9718, 9715, 9709, 9699, 9696, 9697, 9693 i 9692 i preseca k. p. broj 10699 u pravcu tromeđe k. p. br. 10699, 9650 i 9637. Nadalje, granica ide u pravcu istoka severnim granicama k. p. br. 9637, 9516, 9518, 9520, 9519, 9522, 9523, 9524, 9529, 9528, 9533 i 9535 do k. p. broj 10694 (put), koju preseca u pravcu tromeđe k. p. br. 10694, 8842 i 8841. Od ove tromeđe granica nadalje prati spoljašnje, severne granice k. p. br. 8841, 8846, 8847, 8848 i 10715 (potok Srbinovac), sve do uliva potoka Srbinovac u Jabukovački potok, odnosno do k. P. broj 10712, koju preseca u pravcu tromeđe k. p. br. 8800, 10712 i 10693 i nastavlja u pravcu jugoistoka spoljnim, istočnim granicama k. p. br. 10693, 8222, 8223, 8224, 8225 i 8226, skreće ka severoistoku i k. p. br. 8227 i 10700 (put), dolazi do tromeđe k. p. br. 10700, 8205 i 8229, gde preseca k. p. broj 10700 u pravcu tromeđe k. p. br. 10700, 8239 i 8235. U nastavku granica prati spoljašnje severne i istočne granice k. p. br. 8239, 8241, 8243, 8244, 8248, 8249, 8252, 8264, 8277, 8276 i 10713 (put), koju preseca u pravcu tromeđe k. p. br. 10713, 8299/2 i 10692. Granica u produžetku prati unutrašnju, južnu stranu k. p. broj 10692 (put) sve do tromeđe k. p. br. 10692, 8524/2 i 8517, gde preseca k. p. broj 8503 (put) i severnom granicom k. p. broj 8482 izlazi na granicu KO Veta i KO Toponica.

U KO Toponica granica SRP-a prati granicu katastarskih opština u pravcu juga k. p. broj 7646 (potok Carevac), koju preseca u pravcu tromeđe k. p. br. 7646, 7062 i 7071, zatim produžava severnom granicom k. p. broj 7071 i 7070, skreće istom parcelom ka jugu do k. p. broj 7088, koju preseca u pravcu tromeđe k. p. br. 7088, 7082 i 7081, odakle severnom granicom k. p. broj 7081 ide do k. p. broj 7606, koju preseca u pravcu tromeđe k. p. br. 7030, 7606 i 7033. Nadalje granica prati severne strane k. p. br. 7033, 7012, 7011, 7010, 7009, 7008, 7007 i 7006, do tromeđe k. p. br. 7006, 7015 i 7633, gde preseca k. p. broj 7633 (put) u pravcu tromeđe k. p. br. 7633, 7162 i 7163. Granica dalje nastavlja k. p. br. 7162 i 7161, gde u pravcu tromeđe k. p. br. 7644, 7185 i 7183, preseca k. p. broj 7644 (potok Jalovica). Od poslednje tromeđe, granica SRP-a se prostire u pravcu juga istočnim granicama k. p. br. 7185, 7196, 7198, 7199, 7206, 7205, 7204, 7203, 7215, 7236, 7222, 7227, 7229, 7233, 7232, 7286, 7282, 7319, 7350, 7349, 7347, 7345, 7343, 7342, 7533, 7534, 7528, 7526, 7525, 7524 i 7519, gde preseca k. p. broj 7627 (put) u pravcu tromeđe k. p. br 7627, 7445 i 7444. Od tromeđe granica produžava istočnim granicama k. p. br. 7445, 7446 i 7443, kojima stiže do granice KO Toponica i KO Kosmovac, prati je u pravcu severoistoka i istoka sve do mesta zvanog Stanin vrh, tj. do k. p. broj 7618 (put) u KO Toponica.

Granica SRP-a nadalje prati u pravcu severa unutrašnju stranu k. p. broj 7618, tako da je put van SRP-a sve do tromeđe k. p. br.7618, 5159/2 i 7621, gde preseca k. p. broj 7618 (put) i nastavlja na isti način u pravcu severa k. p. broj 7621 (put), do tromeđe k. p. br. 7621, 5220 i 5221, a zatim se prostire u pravcu severa prateći zapadne granice k. p. br. 5220, 5210, 5211, 5193, 5197 i 5200, gde na tromeđi parcela 5200, 5202 i 7618, ponovo preseca k. p. broj 7618 (put), u pravcu tromeđe k. p. br. 7618, 5087 i 5088. Nadalje granica SRP-a ponovo prati granicu puta (k. p. broj 7618), tako da je put van SRP-a do tromeđe k. p. br. 7618, 5064 i 7616, odakle nastavlja k. p. broj 7616 (put), na isti način kao i sa k. p. broj 7618. Granica SRP-a dalje prati unutrašnju granicu k. p. broj 7616, do tromeđe k. p. br. 7616, 4775 i 4727, odakle produžava zapadnim granicama k. p. br. 4775, 4774, 4738, 4737, 4548, 4542, 4540, 4539, 4538, 4534, 4533, 4530, 4529, 4528 i 4525, gde stiže do granice sa KO Vrgudinac, koju prati u pravcu istoka do međe k. p. br. 6448 i 6458. Odavde granica SRP-a skreće ka severu zapadnom granicom k. p. broj 6458 do tromeđe k. p. br. 6458, 6448 i 6676. Od ove tromeđe granica prati zapadnu granicu k. p. broj 6676 (koja je ujedno i granica razmere geodetskih planova (1:5000)) do tromeđe k. p. br. 6071, 6069 i 6676, gde skreće ka severozapadu južnom granicom k. p. broj 6069, a time se i vraća na planove razmere 1:2500.

Severnim granicama k. p. br. 6069 i 6068 granica dolazi do k. p. broj 6027 (put), koju dalje prati ali tako da je put van SRP-a. Granica SRP-a dalje se prostire granicom k. p. broj 6027, koju prati do raskrsnice tj., do tromeđe k. p. br. 6027, 6668 i 6029, gde granica skreće ka istoku, unutrašnjom, južnom granicom k. p. broj 6668 (put), koju prati do tromeđe k. p. br. 6668, 6675 i 6676. Nadalje granica opet prati granicu plana razmere 1:5000 i to prvo severnom granicom k. p. broj 6673 u pravcu istoka, a zatim i istočnom granicom k. p. broj 6676, u pravcu jugoistoka, do k. p. broj 6683 čijom istočnom stranom stiže do tromeđe k. p. br. 6683, 6681 i 6459. Od te tromeđe severnom granicom k. p. broj 6681 stiže do granice KO Vrgudinac i KO Novo Selo, odakle se u KO Novo Selo prostire u pravcu istoka, severnom granicom k. p. broj 2305, koja je ujedno i granična parcela razmere planova (1:2500 i 1:5000).

U tački susticanja k. p. br. 2305, 2259, 2225 i 2226 granica se pruža ka severoistoku i prati jugoistočnu granicu k. p. broj 2226 (put) do tromeđe k. p. br. 2226, 2200 i 2274, odakle dalje ide u pravcu istoka severnim stranama k. p. br. 2200 i 2201, a zatim i istočnim granicama u pravcu juga – k. p. br. 2201, 2204 i 2205 granica ide do tromeđe k. p. br. 2205, 2280 i 2287. Od te tromeđe granica nadalje prati parcele koje se nalaze na planovima razmere 1:5000 i to zapadnom granicom k. p. broj 2287 skreće ka jugu i istočnim granicama k. p. br. 2288, 2289, 2290, 2291 i 2292 stiže do granice KO Novo Selo i KO Mokra i prati je u pravcu juga do međe k. p. br. 55 i 9997, što je i granica razmere planova u KO Mokra. Od pomenute međe, granica SRP-a prati granicu razmere planova tj. prati spoljnu granicu k. p. broj 9997 u pravcu juga i to do tromeđe k. p. br. 9997, 5036 i 10001, odakle nastavlja severnom granicom k. p. br. 10001 i 10000, a zatim skreće ka jugu istočnom granicom k. p. br. 10000, 10001, 10002, 10003, 9997, 10004, 10005 i 9997, sve do tromeđe k. p. br. 9997, 7727 i 9762. Od ove tromeđe granica parcela granica SRP-a, prelazi na listove razmere 1 : 2500 i to severnom i istočnom stranom parcele 9762 i istočnom granicom k. p. br. 9763 i 9764, do četvoromeđe k. p. br. 9764, 9782, 9783 i 9761, odakle granica skreće na istok severnim granicama k. p. br. 9783, 9735, 9732, 9731, 9728, 9727, 9717, 9718, 9715, 9716, 9713, 9712, 9709 i 9707, gde preseca k. p. broj 9972 na najkraćem rastojanju u pravcu tromeđe k. p. br. 9972, 7803 i 7804/2. Severnom granicom k. p. broj 7804/2, granica ide do tromeđe k. p. br. 7804/2, 7212 i 9969. k. p. broj 9969 je put od Divljanskog manastira ka selu Divljane, čijom južnom granicom parcele, tako da put ostaje van SRP-a, a granica zaštićenog područja stiže do granice KO Mokra i KO Divljana.

U KO Divljana granica SRP-a prati zapadnu granicu k. p. broj 3547 (put) u pravcu juga (tako da put ostaje van granica prirodnog dobra) do međe k. p. br. 3547, 2575, 2574 i 2547/1, odakle skreće na istok severnom stranom k. p. broj 2547/1, zatim seče k. p. broj 1339/1 (potok) i k. p. broj 3555/1 i ide u pravcu tromeđe k. p. br. 3555/1, 2505 i 2509/1, gde nadalje nastavlja u pravcu istoka prateći južnu granicu k. p. broj 2505 sve do tromeđe k. p. br. 2505, 2506 i 3548. Od te tromeđe do granice KO Divljana i KO Donja Koritnica granica SRP-a, prati zapadnu granicu k. p. broj 3548 (put), tako da put ostaje van prirodnog dobra.

U KO Donja Koritnica, na isti način kao i u KO Divljana, granica zaštićenog područja prati zapadnu stranu puta u pravcu juga – k. p. broj 5538, do tromeđe k. p. br. 5538, 2778 i 5548, gde u pravcu tromeđe k. p. br. 5548, 3220 i 5542, preseca k. p. broj 5548 (potok) i produžava zapadnom granicom k. p. broj 5542 (put), do međe k. p. br. 5542, 3163, 3162 i 4199. Od ove međe granica nastavlja istočnom granicom k. p. broj 3162, a zatim i istočnom, spoljnom, granicom k. p. broj 5547 (što je desna obala Koritničke reke) sve do granice KO Donja Koritnica i KO Gornja Koritnica.

U KO Gornja Koritnica granica zaštićenog područja prati unutrašnju, južnu granicu puta, k. p. br. 3497, 227 i 2089 do tromeđe k. p. br. 2090, 2089 i 3506, gde granica skreće ka jugu i prati zapadnu granicu k. p. broj 3506 (put) do mesta gde u pravcu tromeđe k. p. br. 2327, 2324 i 3506, na najkraćem rastojanju, seče k. p. broj 3506. Od te tromeđe granica prati južnu granicu k. p. broj 2327, a zatim se prostire u pravcu jugoistoka jugozapadnom granicom k. p. broj 3505 (put), (k. p. broj 3505 ostaje van prirodnog dobra) do tromeđe k. p. br. 3505, 3123 i 3124, gde seče k. p. broj 3505 u pravcu tromeđe k. p. br. 3505, 3139 i 3504. Nadalje granica prati južnu stranu k. p. broj 3504 (put) do tromeđe k. p. br. 3504, 2819 i 2867/1 gde granica skreće ka jugu, prvo istočnom granicom k. p. broj 2867/1, a zatim i severnim granicama k. p. br. 2848, 2846, 2845 i 2841 nastavlja istočnom stranom do tromeđe k. p. br. 2841, 2838 i 3202/1, odakle ide severnom granicom k. p. broj 3202/1, stiže do granice KO Gornja Koritnica i KO Šljivovik, prati je u pravcu juga do tromeđe KO Gornja Koritnica, KO Šljivovik i KO Bežište. Od tromeđe ovih katastarskih opština, granica skreće u pravcu zapada i prati granicu KO Gornja Koritnica i KO Bežište do tromeđe k. p. br. 4974, 30 i 29 u KO Bežište, gde skreće ka jugozapadu i prati granicu listova razmere 1:5000 i 1:2500 do tromeđe k. p. br. 4854/2,30 i 4984 gde granica ide jugozapadnom granicom k. p. broj 4984, koja se nalazi na listu razmere 1:5000, i od kraja te parcele nastavlja graničnom linijom razmere listova u KO Bežište sve do granice KO Bežište i KO Resnik (što je i granica opština Bela Palanka i Babušnica) koju prati u pravcu zapada do tromeđe KO Resnik, KO Bogdanovac i KO Bežište i produžava do tromeđe katastarskih opština Bežište, Bogdanovac i Veliki Krčimir što je i tromeđe opština Bela Palanka, Babušnica i Gadžin Han. Od te tromeđe granica prati granicu KO Bogdanovac i KO Veliki Krčimir, prolazi kroz tromeđu KO Bogdanovac, KO Štrbovac i KO Veliki Krčimir, nastavlja granicom KO Štrbovac i KO Veliki Krčimir do tromeđe k. p. br. 210, 6508 i 11100 u KO Veliki Krčimir, odakle granica skreće u KO Veliki Krčimir u pravcu severozapada južnim stranama k. p. br. 210 i 578 do tromeđe k. p. br. 578, 579 i 11089, gde seče k. p. broj 11089 (potok) u pravcu tromeđe k. p. br. 1247, 11089 i 205, odakle južnom stranom k. p. broj 205 granica stiže do granice KO Veliki Krčimir i KO Mali Krčimir.

Kroz KO Mali Krčimir granica SRP-a prati severnu stranu k. p. broj 2672 (put), do međe k. p. br. 2672, 730, 729 i 2673 (put), koju nadalje prati po severnoj strani parcele, tako da je put van SRP-a, do tromeđe k. p. br. 2673, 742 i 748. Od te tromeđe granica skreće na istok parcelom 742, a zatim ka severu zapadnim stranama k. p. br. 747, 746, 745, 749, 744, skreće ka zapadu južnom granicom k. p. broj 743 do tromeđe k. p. br. 743, 751 i 2670 gde preseca k. p. broj 2670 (put) u pravcu tromeđe k. p. br. 2670, 404 i 799, odakle produžava u pravcu severa zapadnim granicama k. p. br. 404, 406, 398, 382, gde skreće ka zapadu i južnom granicom k. p. broj 2669 (put), izlazi na granicu KO Mali Krčimir i KO Semče koju prati u pravcu jugozapada do međe k. p. br. 97 i 102 u KO Semče.

Kroz KO Semče granica prati južne strane k. p. br. 97 i 98 do tromeđe k. p. br. 98, 99 i 3254, gde preseca k. p. br. 3254 (put) i 3253 (potok) u pravcu međe k. p. br. 3253, 111, 58 i 40/2, gde skreće ka severu zapadnom stranom k. p. broj 40/2, do tromeđe k. p. br. 40/2, 43 i 48, odakle južnim stranama k. p. br. 43, 47, 45 i 46, stiže do granice KO Semče i KO Veliki Vrtop. U nastavku, u pravcu severa granica prati granicu KO Semče i KO Veliki Vrtop do međe k. p. br. 3192 i 3191 u KO Veliki Vrtop, odakle prati zapadne strane k. p. br. 3191, 3190, 3189, 3188, 3187, 4784 i 31, gde na tromeđi k. p. br. 31, 4771 i 25 skreće ka zapadu južnom granicom k. p. br. 25, 3091, 3092 i opet granicom k. p. broj 25 do kraja KO Veliki Vrtop, tj. do granice sa KO Šebet.

U KO Šebet granica SRP-a prati zapadnu granicu k. p. br. 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029 i 1032, skreće ka zapadu južnom granicom k. p. br. 1005 i 351 do tromeđe k. p. br. 351, 912 i 2215, odakle prati severnu granicu k. p. broj 2215 (put) do tromeđe k. p. br. 2215, 894 i 896. Od tromeđe granica se pruža u pravcu zapada prateći severnu granicu k. p. broj 894, a zatim i jugoistočnu granicu k. p. broj 2211 kojom stiže do tromeđe k. p. br. 2211, 889 i 2209, gde u nastavku prati severnu granicu k. p. broj 2209 (put), tako da put ostaje van SRP-a, sve do granice KO Šebet i KO Kaletinac koju nadalje prati u pravcu tromeđe KO Šebet, KO Kaletinac i KO Ovsinjinac. Granica SRP-a dalje prati granicu KO Kaletinac i KO Ovsinjinac, prolazi kroz tromeđu katastarskih opština Ovsinjinac, Kaletinac i Sopotnica i u pravcu juga prati granicu KO Ovsinjinac i KO Sopotnica do međe k. p. br. 4635 i 6622 (put) u KO Sopotnica, odakle granica zaštićenog područja nadalje u pravcu severozapada prati unutrašnju, severoistočnu stranu k. p. broj 6622, tako da ona ostaje van SRP-a, sve do međe k. p. br. 6622 i 6633 (potok) gde k. p. broj 6633 u pravcu tromeđe k. p. br. 6633, 4027 i 6621. Od te tromeđe, granica nadalje prati severnu granicu parcele 6621 (put), sve do granice KO Sopotnica i KO Donji Dušnik, gde skreće ka severu prateći granicu KO Sopotnica i KO Donji Dušnik, zatim prolazi kroz tromeđu KO Sopotnica, KO Donji Dušnik i KO Gornji Dušnik., produžava granicom KO Gornji Dušnik i KO Gornji Dušnik, prolazi kroz tromeđu katastarskih opština Gornji Dušnik, Donji Dušnik, Miljkovac i nastavlja u pravcu severozapada granicom KO Gornji Dušnik i KO Miljkovac tj. unutrašnjom, severnom, stranom k. p. broj 2191 (put), tako da put ostaje van SRP-a, sve do tromeđe k. p. br. 2191, 482 i 2201. Od tromeđe granica preseca k. p. broj 2201 u pravcu tromeđe k. p. br. 2201, 393 i 2190, odakle prati severnu granicu k. p. broj 2190 (put) do granice KO Miljkovac i KO Duga Poljana, gde skreće na sever prateći granicu te dve KO u pravcu tromeđe katastarskih opština Miljkovac, Duga Poljana i Ćelije, kroz koju prolazi i produžava granicom KO Ćelije i KO Duga Poljana, sve do tromeđe KO Ćelije, KO Duga Poljana i KO Čagrovac. Od tromeđe tih katastarskih opština u pravcu severa nastavlja granicom KO Ćelije i KO Čagrovac do međe k. p. br. 3716 i 7322 u KO Čagrovac, odakle se pruža u pravcu severozapada prateći severoistočnu granicu k. p. broj 7322 (put), tako da je put van SRP-a, sve do granice KO Čagrovac i KO Jagličje, koju nadalje prati u pravcu zapada do međe k. p. br. 1685 i 7343, što je i ušće potoka “Kukina padina” u potok “Jaglički dol”. Odavde granica prati levu obalu potoka “Jaglički dol” tj. istočnu granicu k. p. broj 7343 do međe k. p. br. 7343, 1165, 1164 i 7338, odakle prati južne strane k. p. br. 7343 i 918, a zatim severoistočnu granicu k. p. broj 942 sve do tromeđe k. p. br. 942, 885 i 7338, odakle produžava južnom granicom k. p. broj 7338 do tromeđe granica k. p. br. 7338, 861 i 649 (put). Granica SRP-a od tromeđe prati severoistočnu granicu k. p. broj 649 do granice KO Čagrovac i KO Jagličje i nastavlja u pravcu tromeđe KO Čagrovac, KO Jagličje i KO Gadžin Han, odakle skreće ka severoistoku granicom KO Jagličje i KO Gadžin Han do tromeđe katastarskih opština Jagličje, Gadžin Han i Koprivnica.

U KO Koprivnica linija granice produžava u pravcu severa, prati zapadne granice k. p. br. 6487 i 6494, zatim skreće ka severoistoku, a severozapadnim granicama k. p. br. 6487 i 6471, produžava do tromeđe k. p. br. 6471, 6470 i 7743. Od tromeđe, granica dalje nastavlja u pravcu severoistoka jugoistočnom granicom k. p. broj 7743 (put), do tromeđe k. p. br. 7743, 6314 i 7722 gde preseca k. p. broj 7722 (put) u pravcu tromeđe k. p. br. 7722, 6018 i 6017. Od ove tačke linija granice SRP-a nastavlja u pravcu zapada, prati severnu granicu k. p. broj 7722 do tromeđe k. p. br. 7722, 5877/1 i 7742. Granična linija dalje ide u pravcu severozapada granicom k. p. broj 7742 (put), tako da put ostaje van SRP-a, do tromeđe k. p. br. 5601, 7741 i 7742, odakle skreće ka severoistoku i severoistočnom stranom k. p. broj 7741 stiže do tromeđe k. p. br. 7741, 5593 i 5592. Odavde granica SRP-a skreće ka severozapadu jugozapadnom granicom k. p. broj 5592, kojom izlazi na granicu KO Koprivnica i KO Gadžin Han, tj. na granicu k. p. broj 7717 (Koprivnička reka). Desnom obalom Koprivničke reke tj. severozapadnom granicom k. p. broj 7717, granična linija se pruža u pravcu severoistoka do tromeđe k. p. br. 7717, 1521 i 7722, gde preseca k. p. broj 7722 u pravcu tromeđe k. p. br. 7722, 1814/2 i 1814/1. Odavde granica produžava jugoistočnom stranom k. p. broj 1814/1 gde na tromeđi k. p. br. 1814/1, 1700 i 7728 preseca k. p. broj 7728 u pravcu tromeđe k. p. br. 7728, 1770 i 1769. Od ove tromeđe granica SRP-a produžava u pravcu severozapada severoistočnom granicom k. p. broj 7728 (put), do granice KO Koprivnica i KO Donja Studena tj do granice opština Gadžin Han i Niš što je i početna tačka opisa granice SRP Suva planina.

Opis granica režima zaštite I stepena

Režim zaštite I stepena na području specijalnog rezervata prirode obuhvata dve zasebne celine: „Mosor”, i „Sokolov kamen – Trem – Smrdan – Divna gorica“ .

MOSOR: granica režima I stepena zaštite celine „Mosor“ započinje u najsevernijoj tački, na međi k. p. br. 1733 i 1952 u KO Koprivnica, opština Gadžin Han i KO Donja Studena, opština Niška Banja. Granica dalje nastavlja u pravcu jugoistoka, zatim granica prati KO Koprivnica i KO Donja Studena, prolazi kroz tromeđu katastarskih opština Koprivnica, Donja Studena i Gornja Studena, nastavlja granicom KO Koprivnica i KO Gornja Studena do tromeđe KO Koprivnica, KO Gornja Studena i KO Jagličje. Od te tromeđe granica skreće na zapad južnom granicom k. p. broj 1952 u KO Koprivnica do tromeđe k. p. br. 1952, 1961 i 7729 (put), seče k. p. broj 7729 u pravcu tromeđe k. p. br. 7729, 1965 i 1962 i nastavlja južnom stranom k. p. broj 1962 do tromeđe k. p. br. 1963, 1967 i 1983. Odavde granica prvo skreće ka jugu, a zatim na severozapad, prateći istočnu i zapadnu granicu k. p. broj 1983 do tačke koja je najbliža tromeđi k. p. br. 7729, 1984 i 2000, gde preseca k. p. broj 7729 (put), skreće na zapad prateći prvo južnu, zatim zapadnu i severnu granicu parcele 2000, stiže do tromeđe k. p. br. 2000, 2001 i 1952. Od te tromeđe granica prati u pravcu severa zapadnu granicu k. p. broj 1952 sve do početne tačke opisa.

Celina Mosor prema šumskim osnovama obuhvata delove G.J. Suva planina III i to odeljenje 4 odsek „a” i odsek „1”.

SOKOLOV KAMEN – TREM – SMRDAN – DIVNA GORICA: granica zaštite I stepena ove celine započinje na tromeđi k. p. br. 5041 i 5018, u KO Gornja Studena i KO Jagličje i prati, u pravcu jugoistoka, jugozapadnu granicu k. p. broj 5041 (put) do granice odseka b i c 14. odeljenja u GJ Seličevica-Koritnik. Odavde linija granice skreće ka jugu i seče k. p. broj 5018, prateći severoistočnu granicu odseka b odeljenja 14.,13. i 12. u GJ Seličevica-Koritnik, sve do granice KO Gornja Studena i KO Veta, koju prati u pravcu juga do granice odseka b i c u 42. odeljenju GJ Suva planina 1 – Trem. U KO Veta granica seče k. p. broj 10164 prateći odseke 42/c, 41/1, 41/c, 40/c, 39/c, 38/c, 37/c, 36/c, 35/d, 33/b i 32/d, kojima stiže do granice KO Veta i KO Toponica. U KO Toponica granica seče k. p. broj 7589/1, tako što prati granice odseka 32/d,28/c i 27/b i stiže do granice KO Toponica i KO Kosmovac. U KO Kosmovac seče k. p. broj 3493 prateći odseke 27/b, 26/b, 25/b, 24/d, 23/c, 22/c, 21/1, 21/f, 20/b, 19/b, 18/b, obilazi k. p. broj 3495 severnom granicom prateći granicu odseka 18/3, nastavlja i seče k. p. broj 3493 granicama odseka 16/c, 15/b, 14/c, 14/2, opet 14/c, 13/c, a zatim i granicom odseka 13/3, kojim prolazi po severnoj strani parcele 3496 i nastavlja odsekom 13/c, do najjužnije tačke k. p. broj 3277. Od te tačke, granica prati istočne granice k. p. br. 3277, 3273, 3272 i 3261, seče k. p. br. 3252 i 3253, prateći granice odseka 11/b, 10/b, do k. p. broj 3258 koju obilazi zapadnom i severno granicom, a granicom odseka 10/1, stiže do međe k. p. br. 3253, 3255, 3254 i 3237. Odatle granica produžava zapadnom granicom k. p. broj 3254, istočnom i severnom granicom k. p. broj 3234, severnom granicom k. p. broj 3235, južnom granicom k. p. broj 3233 i zapadnom granicom k. p. broj 3232, gde stiže do najzapadnije tačke te k. p. broj 3232, odakle nastavlja granicom odseka 9/e do k. p. broj 3220, prati njenu zapadnu granicu i granicu odseka 8/3, kojim stiže do granice KO Kosmovac i KO Toponica. U KO Toponica granica prati zapadnu granicu k. p. broj 7650, seče k. p. broj 7647 granicama odseka 8/f, 7/d, obilazi k. p. broj 7648 zapadnom granicom. Granicom odseka 6/b, granica I stepena „Sokolov kamen – Trem – Smrdan“ i „Divna gorica“, dolazi do granice KO Toponica i KO Vrgudinac. U KO Vrgudinac granica dalje prati južnu granicu k. p. broj 6679, seče k. p. broj 6676 po granici odseka 88/c, GJ Suva planina 1 – Rakoš, u pravcu k. p. broj 6680, čijom severoistočnom granicom produžava, seče k. p. broj 6683 (put), i nastavlja istočnom granicom k. p. broj 6680, do njene najjužnije tačke, odakle granicama odseka 87/a i 86/e, seče parcelu 6681, dolazi do granice sa KO Novo Selo u kome preseca k. p. broj 2305 i stiže do granice KO Novo Selo i KO Kosmovac. U KO Kosmovac, granica seče k. p. broj 3219, odsecima 86/1 i 77/1, preseca granicu sa KO Mokra, u kojoj seče k. p. broj 9997 prateći odseke 77/a, 76/1, 76/c, 75/b, 75/2 opet 75/b, 59/b i 58/b, izlazi na granicu KO Kosmovac i KO Mokra koju prati do granice 57. i 53. odeljenja u GJ Suva planina 1-Rakoš. Odatle granica opet seče parcelu 9997 u KO Mokra prateći granice odseka 53/a, 53/b i 52/e, do granice KO Mokra i KO Kosmovac. Od te tačke granica nastavlja u KO Kosmovac zapadnim granicama k. p. br. 3547, 3549 i 3550, seče k. p. broj 3493 po granici odseka 14/1 GJ Suva planina 1-Trem, do najsevernije tačke k. p. broj 3542, čijom severozapadnom granicom, nastavlja u pravcu zapada. Nadalje granica prati južne granice k. p. br. 3493, 3500, 3493 opet i k. p. broj 3498, do granice KO Kosmovac i KO Šebet. Odatle se granica pruža u pravcu zapada granicom KO Kosmovac i KO Šebet, prolazi kroz tromeđu katastarskih opština Kosmovac, Šebet i Kaletinac, nastavlja granicom KO Kosmovac i KO Kaletinac, prolazi kroz tromeđu katastarskih opština Kosmovac, Kaletinac i Toponica, produžava granicom KO Kaletinac i KO Toponica, prolazi kroz tromeđu katastarskih opština Kaletinac, Toponica i Sopotnica, nastavlja granicom KO Toponica i KO Sopotnica, prolazi kroz tromeđu katastarskih opština Toponica, Sopotnica i Veta, produžava granicom KO Sopotnica i KO Veta, prolazi kroz tromeđu katastarskih opština Sopotnica, Veta i Gornji Dušnik, nastavlja granicom KO Veta i KO Gornji Dušnik do tromeđe katastarskih opština Veta, Gornji Dušnik i Ćelije. Od te tromeđe granica skreće na jugozapad granicom KO Gornji Dušnik i KO Ćelije, a zatim skreće ka zapadu prateći južnu granicu k. p. broj 403 u KO Ćelije do tromeđe katastarskih opština Ćelije, Čagrovac i Gornja Studena. Granica nadalje ide granicom KO Čagrovac i KO Gornja Studena, prolazi kroz tromeđu katastarskih opština Gornja Studena, Čagrovac i Jagličje i nastavlja granicom KO Gornja Studena i KO Jagličje do početne tačke opisa područja režima zaštite prvog stepena Trem.

Prvi stepen zaštite celine Sokolov kamen – Trem – Smrdan – Divna Gorica obuhvata odeljenja i odseke:

– GJ Suva planina I Trem: 6/b, 7/d, 8/2, 8/3, 8/f, 9/1, 9/2, 9/3, 9/e, 9/f, 10/1, 10/2, 10/3, 10/b, 11/1, 11/b, 12/1, 12/a, 13/1, 13/2, 13/3, 13/c, 14/1, 14/2, 14/c, 15/1, 15/b, 16/1, 16/2, 16/3, 16/c, 18/1, 18/2, 18/3, 18/b, 19/1, 19/2, 19/b, 20/1, 20/2, 20/b, 21/1, 21/2, 21/f, 22/2, 22/c, 23/2, 23/c, 24/1, 24/d, 25/1, 25/b, 26/1, 26/b, 27/1, 27/2, 27/b, 28/1, 28/c, 32/1, 32/d, 33/b, 35/d, 36/c, 37/1, 37/c, 38/c, 39/1, 39/c, 40/2, 40/c, 41/1, 41/c, 42/1 i 42/c.

– GJ Seličevica-Koritnik: 12/3, 12/b, 13/1, 13/b, 14/2 i 14/b.

– GJ Suva planina III: 13/1 i

– GJ Suva planina I Rakoš: 52/e, 53/a, 53/b, 58/b, 59/1, 59/2, 59/3, 59/b, 75/2, 75/3, 75/b, 76/1, 76/2, 76/b, 76/c, 77/1, 77/a, 77/b, 86/1, 86/e, 87/1, 87/a, 88/1, 88/a, 88/b, 88/c i 88/d.

Opis granica režima zaštite II stepena

VALOŽJE – GOLEMO STRAŽIŠTE: Granica režima zaštite II stepena Valožje – Golemo Stražište počinje u najsevernijoj tački, na tromeđi katastarskih opština Sopotnica, Toponica i Kaletinac. Od te tromeđe granica prati granice katastarskih opština do tromeđe k. p. br. 3498 i 3499 u KO Kosmovac sa KO Šebet. Nadalje granica prati severnu granicu parcele 3499 koju i preseca na najkraćem rastojanju u pravcu najsevernije tačke parcele 3502 i od nje prati istočnu granicu k. p. broj 3499 do granice KO Kosmovac i KO Veliki Vrtop koju prati do tromeđe KO Kosmovac i k. p. br. 10 i 11 u KO Veliki Vrtop. U KO Veliki Vrtop granica prati istočnu granicu k. p. broj 11 do odseka 40/b, čiju granicu nadalje prati do granice KO Veliki Vrtop i KO Mali Krčimir. U KO Mali Krčimir granica nastavlja severnom granicom k. p. broj 31 do k. p. broj 33 gde skreće ka jugu, odseca deo k. p. broj 31 i produžava u pravcu zapada južnim stranama k. p. br. 33 i 32, a zatim i istočnom granicom k. p. broj 80/3 do tačke sa najkraćim rastojanjem u pravcu najzapadnije tačke k. p. broj 26, gde preseca k. p. broj 31 po granici odseka 29/1. Od te tačke granica prati istočnu granicu k. p. broj 31 do granice KO Mali Krčimir i KO Veliki Krčimir, skreće na severoistok i prati granicu katastarskih opština do najjužnije tačke k. p. broj 15, skreće na sever i zapadnom i severnom granicom te parcele ponovo izlazi na granicu istih KO koju prati do tromeđe KO Veliki Krčimir i k. p. br. 5 i 108 u KO Veliki Krčimir. U KO Veliki Krčimir, granica prati ka jugu, istočnu granicu k. p. broj 79, skreće na istok obilazeći k. p. broj 106 i odatle preseca k. p. broj 79 u pravcu najsevernije tačke k. p. broj 80, čijom severnom granicom produžava do najistočnije tačke k. p. broj 83, gde opet preseca k. p. broj 79 u pravcu najbliže tačke k. p. broj 5. Od te tačke granica prati u pravcu juga istočnu granicu k. p. broj 79 a zatim skreće granicom iste parcele u pravcu zapada do k. p. broj 156 koju obilazi po njenoj južnoj granici do najzapadnije tačke te parcele. Od te tačke granica nadalje u pravcu zapada, seče k. p. broj 79 tako što prolazi kroz najjužniju tačke k. p. broj 157, nastavlja ka k. p. broj 158, prati njenu južnu granicu, prolazi kroj najjužniju tačku k. p. broj 167, produžava ka k. p. br. 169 i 170, čijim južnim granicama nastavlja ka k. p. br. 186 i 187, obilazi ih po južnim granicama i nastavlja u pravcu tromeđe k. p. br. 79 i 191 i 265 u KO Mali Krčimir. U KO Mali Krčimir granica prati severoistočne granice k. p. br. 265, 264 i 263, a zatim seče parcelu 31 u pravcu zapada prateći južne granice k. p. br. 239, 241 i 218, i nastavlja u pravcu tromeđe granice KO Mali Krčimir i k. p. br. 3124 i 11 u KO Veliki Vrtop. U KO Veliki Vrtop granica u pravcu zapada prati južne granice k. p. br. 3124, 3110, 3104, 3103 i 3102, opet 3103, seče k. p. broj 11 u pravcu južnih granica k. p. br. 3097, 3096, 422 i 437, skreće na severozapad i prati severoistočne i severne granice k. p. br. 441, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 453, 454, 455, 457, 460, 461, 464, 465, 468, 469, 470, 471 i 472 sa čije najsevernije tačke produžava u pravcu međne tačke k. p. broj 51 na granici KO Veliki Vrtop i Šebet tj. u pravcu najjužnije tačke k. p. broj 171 u KO Šebet. Od te tačke granica prati granicu katastarskih opština Veliki Vrtop i Šebet, do tromeđe KO Veliki Vrtop i k. p. br. 20 i 351. Od ove tromeđe, granica se nadalje prostire u KO Šebet prati zapadnu i južnu granicu k. p. broj 20 sve do granice sa KO Kaletinac, prati je do tromeđe granice KO Šebet i k. p. br. 2638 i 86, u KO Kaletinac. U KO Kaletinac granica prati severozapadnu granicu parcele 86 do tromeđe k. p. br. 86, 2630 i 2629, gde odseca deo k. p. broj 86 u pravcu najistočnije tačke k. p. broj 2627 i produžava granicom k. p. broj 86 do granice KO Kaletinac i KO Sopotnica, koju u pravcu severoistoka prati do tromeđe katastarskih opština Kaletinac, Sopotnica i Toponica što je i početna tačka opisa.

Celina Valožje – Golemo Stražište obuhvata odeljenja i odseke GJ Suva planina III: 19/1-10, 21/1-7, 22/1-4, 23/1, 23/2, 23/3, 24/1,24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 26/h, 29/1-23, 30/2, 30/3, 31/1, 31/11, 31/18, 31/19, 31/b, 31/c, 32/b, 32/10, 32/11, 32/16, 32/19, 35/7, 40/1, 40/2, 40/b, 41/b i 42/c.

RUBOVAC – CERJE (REBRINA): Granica ove celine počinje na tromeđi k. p. br. 5, 210 i 305, a zatim se prostire u pravcu jugoistoka, prati severne granice k. p. br. 305, 306, 307, 308, 210, 316 skreće na jug istočnim granicama k. p. br. 316, 210 i 317, seče k. p. broj 5 u pravcu tromeđe k. p. br. 5, 210 i 385, odakle nastavlja u pravcu juga istočnim granicama k. p. br. 210, 387, 393, 394, 378, 395, 396 i 210, koju preseca u pravcu najzapadnije tačke k. p. broj 402 prateći granicu k. p. broj 65. odeljenja u GJ Suva planina III. Od te tačke, granica nadalje prati zapadnu granicu k. p. br. 402 i 574, preseca k. p. broj 576 i nastavlja granicom odseka 68/2 do tromeđe odseka 68/2, 68/3 i 65/2. Od ove tromeđe, granica nastavlja granicom odseka 65/2 kojom preseca k. p. broj 210, prati zapadne strane k. p. br. 527, 526 i 525, opet seče k. p. broj 210 i produžava zapadnom granicom odseka 64/1, kojom stiže do granice k. p. br. 5 i 210, što je ujedno i granica odeljenja 64 i 60. Odatle granica prati, u pravcu severa, severozapadnu i severnu granicu k. p. broj 210, do tromeđe k. p. br. 5, 210 i 211, produžava severoistočnom granicom k. p. broj 211 i preseca k. p. broj 5 u pravcu tromeđe k. p. br. 5, 257 i 258. Nadalje granica prati zapadne granice k. p. br. 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 i 210, skreće na istok i severnim granicama k. p. br. 304 i 210 stiže do početne tačke opisa.

Opis granica režima zaštite III stepena

Područje sa režimom zaštite III stepena čini područje definisano spoljnim granicama zaštićenog područja i granicama režima zaštite I i II stepena.

[pic]

Ostavite komentar