Uredba o proglašenju Spomenika prirode „Dolina potoka Bigar”

PRILOG

OPIS GRANICE I GRAFIČKI PRIKAZ SPOMENIKA PRIRODE

„DOLINA POTOKA BIGARˮ

Granica Spomenika prirode „Dolina potoka Bigarˮ počinje na zapadnoj strani zaštićenog područja, u koordinatnoj tački u–76 17 221 h–48 01 904, koja se nalazi na međi opština Pirot i Knjaževac. Takođe, to je međa KO Bazovik i Stanjinac, a pripada k.p. broj 4089 (Potok Bazovičko vrelo), KO Stanjinac u opštini Knjaževac. Granica zaštićenog područja od granice pomenutih opština dalje ide u pravcu severa, opština Knjaževac, u KO Stanjinac, prati među k.p. broj 4701 (put) i k.p. br. 4089 (Potok Bazovičko vrelo), 4088 i 4086/1 do najjužnije tačke k.p. broj 4806/2, gde granica u koordinati u–76 17 260 h–48 02 212 preseca pravolinijski k.p. broj 4675 (Šugrinska reka), i prati njenu desnu obalu, uzvodno do k.p. broj 411. Granica ide ka severo-istoku, prateći granice k.p. br. 411, 412, 413 i 4675 koja delom prati put A II Br.124 – Pirot. U koordinati u–76 17 522 h–48 02 090, pravolinijski preseca parcelu, odvaja se od puta i dalje u pravcu severo-zapada prati granicu k.p. br. 4105, 4106, 4094 i 4102, kojom izlazi na granicu KO Stanjinac, opština Knjaževac i KO Bazovik, opština Pirot. Granica prati među KO Stanjinac, opština Knjaževac i KO Bazovik, opština Pirot, skreće jugo-istočno, ulazi u KO Bazovik (opština Pirot), prateći granicu k.p. br. 112 i 104 kojom skreće na ka jugu i dalje prati granice k.p. br. 104, 234, 231, 233, 232, 231, 238, 241, 242, 13157 (put) i 203 do najjužnije tačke te k.p. Pravolinijski seče k.p. broj 13157 (put) i izlazi na granicu k.p. broj 325, prati granicu k.p. br. 325, 327, 328, 301, 300, 299, 289, 618 i 619 gde u najjužnijoj tački k.p. br. 619, što je i najjužnija tačka granice zaštićenog područja, granica skreće ka severu i prati granicu k.p. br. 619, 616, 614, 219, 280, 276, 281, 282, 286, 287 i 255. Granica u najsevernijoj tački (koordinatnoj tači u–76 17 222 h–48 01 097) k.p. broj 255, preseca pravolinijski k.p. broj 13156 (put) i dalje ka severu prati granice k.p. br. 247, 246, 80, 81, 88, 65, 94, 99, 98, 96 i 95. Dolazi do najsevernije tačke k.p. broj 95 u KO Bazovik, opština Pirot, gde granica dolazi do međe KO Stanjinac, opština Knjaževac i Bazovik, opština Pirot i prati je do početne tačke koja je u k.p. broj 4089 (Potok Bazovičko vrelo). Granica prati ivice perifernih katastarskih parcela uključenih u prostor koji se predlaže za zaštitu, presecajući Šugrinsku reku u severoistočnom delu spomenika prirode, u visini k. p. broj 4105, KO Stanjinac, opština Knjaževac.

Opis granice režima zaštite I stepena:

Granica režima I stepena počinje na zapadnoj strani zaštićenog područja, u koordinatnoj tački u–76 17 221 h–48 01 904, koja se nalazi na međi opština Pirot i Knjaževac. Takođe, to je međa KO Bazovik i KO Stanjinac, a pripada k.p. broj 4089 (Potok Bazovičko vrelo), KO Stanjinac u opštini Knjaževac. Granica režima I stepena, od granice pomenutih opština dalje ide u pravcu severa, opština Knjaževac, u KO Stanjinac, prati granicu područja i među k.p. broj 4701 (put) i k.p. broj 4089 (Potok Bazovičko vrelo), prati levu obalu potoka Bazovičko vrelo k.p. broj 4089, nizvodno, međom k.p. br. 4089, 4088 i 4087 do ušća u Šugrinsku reku. Zatim, granica režima I stepena prateći među k.p. br. 4089 i 4675, skreće naglo ka jugu, odnosno uzvodno potokom, prati među k.p. br. 4089, 4110, 4109, 4094, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094 i 4095, odnosno delom međe KO Stanjinac (opština Knjaževac) i KO Bazovik (opština Pirot). Na tom mestu potok Bigar (k.p. broj 1354/1), prelazi u KO Bazovik (opština Pirot) i dalje ide ka jugu, uzvodno potokom Bigar, prateći međe k.p. br. 1354 i k. i. br. 107, 106, 105, 104, 103, 234, 235, 245, 244, 13157, 314, 313, 314, 310, 309, 308, 307, 306, 305, 304 i 298. Granica dalje prati među k.p. br. 613, 298, 297, 296, 295, 294, 611, 618, 615, 614, 219 i 284, naglo skreće ka severu i prati međe k.p. broj 613 i k.p. br. 288, 13156, 612, 611, 247, 94, 102, 101, 97 i 95 i dolazi do početne tačke na granici između dve opštine.

Granica režima II stepena zaštite u potpunosti se poklapa sa granicom zaštićenog područja.

Ostavite komentar