Uredba o proglašenju Strogog rezervata prirode „Iznad Tatalije”

PRILOG

OPIS GRANICE I GRAFIČKI PRIKAZ STROGOG REZERVATA PRIRODE

„IZNAD TATALIJEˮ

Po administrativno teritorijalnoj podeli Strogi rezervat prirode ,,Iznad Tatalijeˮ se nalazi na delu k. p. broj 58/1, KO Zaglavac, opština Bajina Bašta.

Granica Strogog rezervata prirode ,,Iznad Tatalijeˮ se poklapa sa spoljnom granicom odelenja 18/b GJ ,,Jelova Goraˮ.

Ostavite komentar