Uredba o proglašenju Strogog rezervata prirode „Tesne jaruge”

PRILOG

OPIS GRANICE I GRAFIČKI PRIKAZ STROGOG REZERVATA PRIRODE

„TESNE JARUGEˮ

Po administrativno teritorijalnoj podeli Strogi rezervat prirode ,,Tesne Jarugeˮ, nalazi se na delu k. p. br. 2642 i 6762, KO Zaglavak, opština Bajina Bašta.

Granica Strogog rezervat prirode ,,Tesne Jarugeˮ se poklapa sa spoljnom granicom odelenja 8/f, 9/b i 10/g GJ ,,Jelova Goraˮ.

Ostavite komentar