Uredba o proglašenju Strogog rezervata prirode „Zelenika”

PRILOG

OPIS GRANICE I GRAFIČKI PRIKAZ STROGOG REZERVATA PRIRODE

„ZELENIKAˮ

Po administrativno teritorijalnoj podeli Strogi rezervat prirode ,,Zelenikaˮ, nalazi se na delu k. p. broj 87/1, KO Stapari i na delu k. p. broj 7 KO Buar opština Užice.

Granica Strogog rezervata prirode ,,Zelenikaˮ se poklapa sa spoljnom granicom odelenja 3/h GJ ,,Jelova Goraˮ.

Ostavite komentar