Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini (sa prilozima)

PROGRAM PODRŠKE AKTIVNOSTIMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PODSTICANjE RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA U 2013. GODINI

FORMULAR ZA PRIJAVU

Naziv organizacije Podnosilac prijave Partner 1 Partner 2

DATUM PRIJAVE: _________________________

I. PROJEKAT

1. Opis

1.1 Naziv

Navedite naslov projekta za koji podnosite prijavu za finansiranje

1.2 Lokacija(e)

Zemlja, region(i), grad(ovi)

Molimo vas da ovde navedete lokaciju na kojoj će se projekat sprovoditi i na kojoj se nalaze ciljne grupe.

1.3 Traženi iznos od Ministarstva finansija i privrede

Ukupni opravdani troškovi projekta Traženi iznos od Ministarstva finansija i privrede % ukupnih troškova projekta < RSD > < RSD > %

1.4 Sažetak

Osnovne informacije o (a) cilju projekta, (b) ciljnoj grupi i (c) glavnim aktivnostima. Gde je to primenljivo, jasno naznačite sektor, temu ili geografsko područje na koje se predloženi projekat odnosi.

Polje delovanja projekta i aktivnosti u tom delu moraju biti u skladu sa onima koje su opisane u Logičkom okviru (koji je dat u Prilogu 6).

1.5 Ciljevi projekta

Opišiti i posebni ciljevi projekta.

Ciljevi moraju da budu u skladu sa onima navedenim u Logičkom okviru.

1.6 Opravdanost projekta

Za sve pod-odeljke molimo vas da pogledate pravilnu definiciju „Relevantnosti“ u Skali za ocenjivanje (Odeljak 2. Relevantnost)

Obezbedite sledeće informacije:

(a) relevantnost projekta u odnosu na ciljeve Programa

Kako će projekat doprineti dostizanju ciljeva/podciljeva programa?

Molimo vas da ovde eksplicitno navedete kojim ciljevima/ podciljeva iz Poziva za podnošenje predloga projekata vaš projekat doprinosi.

(b) identifikaciju uočenih potreba.

Koje su relevantne potrebe za podrškom u ciljnom području u kome se projekat realizuje i kako su one identifikovane.

(v) listu ciljnih grupa i procenu broja direktnih i indirektnih učesnika

Identifikujte ciljne grupe, direktne i indirektne učesnike .

Molimo Vas da ovde eksplicitno navedete broj ljudi koji će imati direktne koristi od pruženih usluga od strane projekta tokom njegove implementacije (na primer, broj ljudi koji je zaposlen, obučen, savetovan, itd.)

(g) razloge za selekciju ciljnih grupa/učesnika i aktivnosti

Objasnite razloge zbog kojih ste odabrali gore pomenute ciljne grupe/učesnike na čije će se potrebe projekat odnositi. Pokažite koliko su ciljne grupe/učesnici važni za područje gde se projekat realizuje i kako će predložene aktivnosti značajnije doprineti poboljšanju kritične situacije sa nezaposlenošću u tom području.

(d) relevantnost projekta u odnosu na ciljne grupe/učesnike

Kako će projektne aktivnosti zadovoljiti identifikovane potrebe odabranih ciljnih grupa/učesnika?

1.7 Detaljan opis aktivnosti

Uključite naslov i detaljan opis svake aktivnosti koju ćete preduzeti u cilju postizanja rezultata i naznačite ulogu svakog partnera u aktivnostima gde je to primenljivo. Veoma je važno u tom smislu ne pomešati opis aktivnosti sa planom aktivnosti (vidi 1.9.).

Molimo vas da detaljno opišete aktivnosti i sredstva predstavljena u Logičkom okviru i odeljku 1.4. Aktivnosti se moraju razviti isključivo tokom trajanja projekta, moraju biti u skladu sa ciljevima projekta, jasno definisana i detaljno opisana, koherentna i međusobno povezana i da vode ka dostizanju rezultata projekta. Aktivnosti moraju biti realne i dostižne sa raspoloživim resursima projekta.

Metodologija

Za sve pod-odeljke, pogledajte u Skali za ocenjivanje, Odeljak 3. „Metodologija”.

Detaljan opis:

metoda implementacije

Kako nameravate da aktivnosti sporovedete u praksu?

Opišite ovde tehnike i procedure koje nameravate da koristite za sprovođenje aktivnosti. Budite što je moguće više određeni i konkretni.

(b) razloge za predloženu metodologiju

Molimo vas da ovde objasnite zašto su odabrani metodi odgovarajući za aktivnosti predložene projektom.

(v) kako se projekat nadovezuje na prethodni (gde je to primenljivo)

Molimo vas opišite kako se projekat nastavlja na prethodni (ako je to slučaj).

(g) stepen uključenja i aktivnosti ostalih organizacija (partnera) u projektu

Ovde objasnite ulogu, stepen uključenja i koristi svakog partnera u sprovođenju projekta.

Objasnite kako će ciljne grupe/učensini biti uključeni u projektne aktivnosti (na primer, korišćenje aktivnih metoda učenja, ili drugo).

(d) razloge za ulogu svakog partnera

Pokažite na koji način je svaki od partnera potreban projektu (koju dodatnu vrednost mogu uneti u projekat) i kako su uloge partnera međusobno povezane u implementaciji, monitoringu i obezbeđenju kvaliteta projekta.

(đ) tim predložen za implementaciju projekta (po funkciji: ovde nema potrebe navoditi pojedinačna imena)

Ovde treba da navedete funkcije i glavne zadatke svakog člana projektnog tima. Ove funkcije moraju da se pojave u biografijama (u formatu datom u Prilogu 5) koje treba da priložite uz Formular za prijavu.

1.9 Trajanje i akcioni plan

Projekat će trajati ___ meseci.

Navedite koliko je meseci potrebno za implementaciju projekta (ne više od 5).

Napomena: Indikativni akcioni plan ne sme sadržavati stvarne datume, već jednostavno treba da sadrži prikaz „mesec 1”, „mesec 2”, itd. jer datum početka projekta zavisi od datuma potpisivanja ugovora.

Podnosiocima prijava se preporučuje da ostave određenu slobodu u planu rada njihovog akcionog plana iz predostrožnosti. Akcioni plan ne treba da sadrži detaljan opis aktivnosti, već samo njihov naziv. Proverite da li ti nazivi odgovaraju nazivima koji su naznačeni u Odeljku 1.7. Svaki mesec u kome nema aktivnosti mora da bude uključen u akcioni plan i trajanje projekta.

Akcioni plan treba da bude dovoljno detaljan da sadrži pregled svake aktivnosti.

Za pripremu akcionog plana treba koristiti sledeći format:

Aktivnost Mesec 1 2 3 4 5 Implementator Primer primer Primer aktivnost 1 (naziv) partner 1 itd.

Sve aktivnosti moraju biti sprovedene tokom trajanja projekta/ugovora. Trajanje projekta i njegovih faza mora da bude realno.

Akcioni plan mora da bude realan, potpun, jasan i koherentan sa informacijama navedenim u Odeljku 1.7. i njegove aktivnosti treba da slede logički redosled.

2. Očekivani rezultati

Preporučujemo da pogledate i Odeljak 4. „Održivost” u Skali za ocenjivanje.

2.1 Očekivani uticaj na ciljne grupe

Naznačite kako će projekat poboljšati:

(a) situaciju ciljnih grupa

Molimo vas da jasno predstavite poboljšanje situacije ciljnih grupa koja je relevantna za potrebe identifikovane u prethodnom odeljku. Pokažite kako će situacija ciljnih grupa biti poboljšana na duži rok, kako će njihove dugoročne potrebe biti zadovoljene aktivnostima ovog projekta.

Navedite kvantitativne vrednosti što je više moguće gde je to primenljivo.

(b) tehničke i upravljačke kapacitete ciljnih grupa ili partnera (gde je to primenljivo)

Pokažite kako će ovaj projekat poboljšati tehničke i upravljačke kapacitete ciljnih grupa/učesnika ili partnera, ako je to slučaj.

Publikacije i ostali rezultati

Budite precizni i kvantitativno izrazite rezultate koliko god je to moguće.

Predstavite rezultate projekta, publikacije i druge elemente pubiliciteta.

Informacije u ovom odeljku moraju da budu u skladu sa indikatorima koji se predstavljeni u Logičkom okviru.

2.3 Višestruki efekti

Opišite mogućnosti za ponavljanje i proširenje rezultata projekta.

Jasno navedite koji elementi projekta mogu da budu ponovljeni ili prošireni i kako nakon završetka projekta.

Pokažite kako je potencijal za ponavljanje opravdan u skladu sa potrebama u odabranom području za projekat.

3. Budzet projekta

Popunite Radni list 1. u Prilogu 2 za celokupno trajanje projekta.

U ovom odeljku dajte potpune detalje i opravdanje troškova obuhvaćenih Radnim listom 1. Prilog 2 (Budzet projekta).

Kada popunjavate Prilog 2, molimo Vas da proverite da li:

Je budzet dovoljno detaljan (da li su svi elementi budzeta detaljno objašnjeni pojedinačno i da li je naveden broj jedinica za svaku komponentu);

Je budzet tačan (da li je u saglasnosti sa ograničenjima za budzetske stavke, da li su sve stavke unesene u među-zbirove);

Ukupna suma odgovara Izvorima finansiranja (Radni list 2. Prilog 2)

Budzet sadrži samo opravdane troškove;

Da li su sve aktivnosti projekta praćene odgovarajućim troškovima;

Da li su cene realne.

4. Očekivani izvori finansiranja

Popunite Radni list 2. – Prilog 2 da biste pružili informacije o očekivanim izvorima finansiranja projekta.

U ovom odeljku vašeg Formulara za prijavu prikažite izvore sufinansiranja, podnosica prijave koji su uključeni u Radni list 2. (Očekivani izvori finansiranja) u Prilogu 2.(Budzet).

II. PODNOSILAC PRIJAVE

1. OSNOVNI PODACI

1. Pun pravni naziv (poslovno ime): 2. Pravna forma 3. Matični broj 4. Poreski identifikacioni broj 5. Adresa 6. Ovlašćeno lice 7. Broj telefona 8. Broj faksa 9. Elektronska pošta 10. Internet adresa

1.2. PODACI O POSLOVNOJ BANCI

1. Broj tekućeg računa 2. Naziv banke 3. Adresa banke 4. Ime(na) potpisnika

2. Opis podnosioca prijave:

2.1 Kada je vaša organizacija osnovana i kada je počela sa radom?

2.2 Koje su trenutno glavne aktivnosti vaše organizacije?

3. Kapaciteti za upravljanje i sprovođenje projekata

3.1. Iskustva sa sličnim projektima

Molimo vas da opišete projekte kojima je Vaša organizacija upravljala ili učestvovala u poslednjih dve godine u oblastima koje pokriva ovaj program, vodeći računa da za svaki projekat naznačite sledeće:

cilj i lokaciju projekta

rezultate projekta

ulogu vaše organizacije (vodeći menadzer ili partner) i stepen uključenja u projektu

troškove projekta

donatore (ime, adresa, e-mail, telefon, iznos doprinosa)

Ova informacija će biti iskorišćena da se oceni da li imate dovoljno iskustva za menadzerske aktivnosti u sektoru koji se može porediti sa onim za koji ste tražili bespovratna sredstva.

3.2 Resursi

Molimo vas da detaljno prikažete različite resurse kojima vaša organizacija raspolaže, obraćajući posebnu pažnju na:

godišnji prihod u protekle tri godine, navodeći, gde je to primenljivo, za svaku godinu imena svih koji su vam finansijski pomagali i udeo njihovog doprinosa u godišnjim prihodima

broj zaposlenih koji rade puno i delimično radno vreme po kategorijama (npr. broj menadzera projekta, zaposlenih u računovodstvu, itd), navodeći njihova radna mesta

opremu i kancelarije

ostale relevantne resurse (npr. volonteri, partnerske organizacije, mreže koje takođe mogu doprineti implementaciji).

Ova informacija će koristiti da se oceni da li imate dovoljno resursa da implementirate projekat koji je sličan onom kojim se prijavljujete za dobijanje bespovratnih sredstava.

.

III. PARTNERI PODNOSIOCA PRIJAVE KOJI UČESTVUJU U PROJEKTU

1. Opis partnera

Ovaj odeljak treba da bude popunjen za svaku partnersku organizaciju pojedinačno. Morate imati onoliko kopija ove tabele koliko Vam je potrebno da popunite podatke za svakog partnera.

Partner 1 Pun pravni naziv (poslovni naziv): Pravna forma Matični broj Poreski identifikacioni broj Adresa: Ovlašćeno lice: Broj telefona: Broj faxa: Elektronska pošta: Internet adresa: Broj zaposlenih: Ostali relevantni resursi: Slična iskustva u odnosu na ulogu u realizaciji predloženog projekta: Prethodna saradnja sa podnosiocem projekta: Uloga i uključenost partnerske organizacije u pripremi predloženog projekta: Uloga i uključenost partnerske organizacije u realizaciji predloženog projekta:

Napomena: Podnosilac prijave, odnosno njegov zakonski zastupnik, pod punom krivičnom, materijalnom i moralnom odgovornošću, izjavljuje da su podaci navedeni u prijavi tačni i istovremeno se obavezuje da će, u slučaju potrebe, pružiti na uvid sva zvanična dokumenta koja potvrđuju tačnost informacija prikazanih u ovom obrascu.

Potpis i pečat podnosioca

Lista za proveru

Pre nego što pošaljete svoju prijavu, molimo vas da proverite da li je prijava kompletna i da li sadrži sledeća dokumenta:

Formular za prijavu (Prilog 1)

Budzet projekta (Dve tabele: .budzet i 2.izvori finansiranja) (Prilog 2)

Izjava o saglasnosti sa uslovima programa, potpisana od strane podnosioca prijave i svih partnerskih organizacija (Prilog 3) – original

Ugovor o partnerstvu (Prilog 4) – original

Biografije koordinatora projekta i ostalih eksperata odgovornih za ključne aktivnosti na projektu, sa naznakom pozicije (uloge) na projektu – (Prilog 5)

Logički okvir (Prilog 6)

Prateća dokumentacija za Glavnog partnera:

Izvod iz Registra udruženja – overena fotokopija;

Osnivački akt – fotokopija;

Statut udruženja – fotokopija;

Finansijske izveštaje za prethodne dve godine, zaključno sa 31.decembrom 2012, podnete nadležnim organima – (bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks) – overena fotokopija;

*Napominjemo da ukoliko Finansijski izveštaj za 2012. godinu, nije overen od strane Agencije za privredne registre do objavljivanja Javnog poziva, treba ga dostaviti, overenog od strane knjigovođe i zakonskog zastupnika.

Potvrda nadležne filijale Poreske uprave da su izmirene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa sa datumom koji nije raniji od datuma objavljivanja Javnog poziva – original ili overena fotokopija;

Potvrde nadležnog organa da u poslednje dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti, sa datumom koji nije raniji od datuma objavljivanja Javnog poziva – original ili overena fotokopija.

Prateća dokumentacija za partnerske organizacije:

Dokaz o registraciji – overena fotokopija;

Akt o osnivanju – fotokopija;

Referentna lista o učešću u realizaciji projekata (unazad do 5 godina).

———————–BROJ PRIJAVE

(popunjava

Ministarstvo

finansija i privrede)

Ostavite komentar