Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Okanj bara”

Na osnovu člana 41a stav 2. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispravka) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „OKANJ BARA”

Član 1.

Područje Okanj bare, bare Crvenke, Čikoš bare, delovi atara naselja Taraš, Kumane, Melenci i Elemir sa postojećim depresijama uz levu obalu reke Tise, proglašava se zaštićenim područjem izuzetnog značaja, odnosno I kategorije kao specijalni rezervat prirode pod imenom „Okanj bara” (u daljem tekstu: Specijalni rezervat prirode „Okanj bara”).

Član 2.

Specijalni rezervat prirode „Okanj bara” stavlja se pod zaštitu da bi se očuvao kompleks livadsko – stepske vegetacije, slatina i zaslanjenih bara različitog saliniteta koje predstavljaju prioritetni tip zaštite u panonskom biogeografskom regionu sa jedinstvenim panonskim ekosistemima tipičnim za zaslanjene, muljevite bare, slatine i livade sa očuvanim biljnim vrstama i životinjskim svetom karakterističnim za slanu podlogu. Na području Specijalnog rezervata prirode „Okanj bara” identifikovano je 39, za zaštitu prioritetnih tipova staništa (slane travne formacije na solončaku, panonske slatine, panonske slane stepe i utrine, slani tršćaci, slani visoki šaševi i slana visoka sitišta), i za njih vezane prirodne vrednosti i tipični panonski elementi flore (panonski zvezdan i slatinska palamida, a od panonskih endema i subendema švarcenbergova bokvica, vranjemil, bezbridnjača i žutenica) i faune (insekti vodenih staništa – vilini konjici, tvrdokrilci vodenih staništa i vrste vlažnih livada u poplavnom području, 8 vrsta vodozemaca-mala i velika zelena žaba, gatalinka, 6 vrsta gmizavaca- barska kornjača, livadski gušter, smuk, retka i ugrožena ornitofauna slatinskih livada, jezera i bara- mešovita kolonija čaplji, patka kašikara i njorka, a od strogo zaštićenih vrsta sisara tekunice, hrčak, grupa slepih miševa).

Član 3.

Specijalni rezervat prirode „Okanj bara” nalazi se na teritoriji grada Zrenjanina i opštine Novi Bečej i obuhvata delove područja katastarskih opština Elemir, Taraš, Melenci i Kumane, ukupne površine 5480,94 ha, od čega je 1947,76 ha u državnoj svojini, u društvenoj svojini 2200,46 ha, u privatnoj svojini 1251,92 ha i u zadružnoj svojini 80,80 ha.

Oko Specijalnog rezervata prirode „Okanj bara” uspostavlja se zaštitna zona, na teritoriji grada Zrenjanina, katastarske opštine Melenci, Taraš i Srpski Elemir i opštine Novi Bečej, katastarska opština Kumane, na površini od 4143 ha.

Opis i grafički prikaz granica Specijalnog rezervata prirode „Okanj bara” i zaštitne zone odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 4.

Na području Specijalnog rezervata prirode „Okanj bara” i na području zaštitne zone iz člana 3. ove uredbe, nije dozvoljeno obavljati radove i aktivnosti, za koje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode, utvrdi da mogu oštetiti populacije, zajednice i staništa biljnih i životinjskih vrsta iz člana 2. ove uredbe, narušiti prirodne procese i ekološku celovitost područja ili značajno nepovoljno uticati na estetska i kulturno-istorijska obeležja područja i životnu sredinu.

Na području Specijalnog rezervata prirode „Okanj bara” i na području zaštitne zone neposredno se primenjuju odredbe Zakona o zaštiti prirode koje se odnose na određivanje količine vode u vlažnim i vodenim ekosistemima, očuvanje pokretnih zaštićenih prirodnih dokumenata i zaštitu i očuvanje divljih vrsta, uključujući kontrolu i suzbijanje invazivnih vrsta.

Član 5.

Na području Specijalnog rezervata prirode „Okanj bara” utvrđuju se režimi zaštite I, II i III stepena, kao i zaštitna zona.

Režim zaštite I stepena, ukupne površine 165,7 ha, odnosno 3% područja Specijalnog rezervata prirode „Okanj bara”, obuhvata sledeće površine:

1) „Okanj bara” – grad Zrenjanin, katastarske opštine Melenci i Srpski Elemir.

Režim zaštite II stepena, ukupne površine 3160,8 ha, odnosno 58% područja Specijalnog rezervata prirode „Okanj bara”, obuhvata sledeće površine:

Centralne slatine i bare (Kumanski vanj – Bara Crvenka – Žugalj bara), površine 2642,4 ha, opština Novi Bečej, katastarska opština Kumane i grad Zrenjanin, katastarske opštine Taraš i Srpski Elemir;

Slatine oko Okanj bare, površine 356,4 ha, grad Zrenjanin, katastarske opštine Melenci, Taraš i Srpski Elemir;

Blato, površine 180 ha, grad Zrenjanin, katastarske opštine Taraš i Srpski Elemir.

Režim zaštite III stepena, ukupne površine 2154,4 ha, odnosno 39% područja Specijalnog rezervata prirode „Okanj bara”, obuhvata preostali deo zaštićenog područja koji nije obuhvaćen režimom zaštite I i II stepena.

Član 6.

Na području Specijalnog rezervata prirode „Okanj bara” na površinama na kojima je utvrđen režim zaštite I stepena sprovodi se stroga zaštita kojom se omogućava spontano odvijanje prirodne sukcesije i drugih ekoloških procesa, očuvanje staništa, životnih zajednica i populacija biljaka i životinja u uslovima divljine, odnosno sa neznatnim uticajem i prisustvom čoveka.

Na površinama sa režimom zaštite I stepena neposredno se primenjuju zabrane radova i aktivnosti koje su kao takve utvrđene članom 35. Zakona o zaštiti prirode.

Radovi i aktivnosti ograničavaju se na:

naučna istraživanja i praćenje prirodnih procesa;

kontrolisanu posetu u obrazovne, rekreativne i opštekulturne svrhe;

sprovođenje zaštitnih, sanacionih i drugih neophodnih mera u slučaju požara, elementarnih nepogoda i udesa, pojava biljnih i životinjskih bolesti i prenamnožavanja štetočina;

interventne mere na zaštiti ekosistema po posebnim uslovima zaštite prirode.

Član 7.

Na površinama na kojima je utvrđen režim zaštite II stepena sprovodi se aktivna zaštita radi očuvanja i unapređenja prirodnih vrednosti, posebno kroz mere upravljanja populacijama divljih biljaka i životinja, održanje i poboljšanje uslova u prirodnim staništima i tradicionalno korišćenje prirodnih resursa.

Osim zabrane radova i aktivnosti koje su kao takve utvrđene članom 35. Zakona o zaštiti prirode, na površinama na kojima je utvrđen režim zaštite II stepena, zabranjuje se i:

uklanjanje travnog pokrivača sa površinskim slojem zemljišta;

uklanjanje flotantne, submerzne i priobalne vegetacije;

unošenje biljnih i životinjskih invazivnih vrsta;

samoinicijativno i nestručno poribljavanje voda;

košenje teškom mehanizacijom;

kretanje vozila i poljoprivrednih mašina izvan puteva;

okupljanje većeg broja ljudi i održavanje manifestacija.

Radovi i aktivnosti ograničavaju se na:

kontrolisanu ispašu po posebnom programu;

kontrolisano sečenje trske;

košenje livada nakon plodonošenja zaštićenih biljnih vrsta (posle 15. juna);

osmatranje samo za to predviđenim mestima (čeka i osmatračnica – maksimalno do tri osmatračka mesta), bez kretanja po području;

trasiranje i uređenje pristupnih staza do mesta za osmatranje;

sprovođenje meliorativnih aktivnosti koje ne narušavaju prirodnu dinamiku vodnog režima.

Dozvoljeni su i radovi i aktivnosti iz člana 6. stav 3. ove uredbe.

Član 8.

Na površinama na kojima je utvrđen režim zaštite III stepena sprovodi se proaktivna zaštita i mogu se vršiti upravljačke intervencije u cilju restauracije, uređenja objekata kulturno-istorijskog nasleđa, održanja i unapređenja prirodnih ekosistema i predela, očuvanja ekološke celovitosti i održivog korišćenja prirodnih resursa i prostora uz potrebnu infrastrukturnu i drugu izgradnju.

Osim zabrane radova i aktivnosti koje su kao takve utvrđene članom 35. Zakona o zaštiti prirode, zabranjuje se i:

oranje njiva do ruba depresija;

upotreba pesticida iz grupe hlorovanih ugljovodonika i metil bromida na udaljenosti manjoj od 50 m, a ostalih pesticida (zoocidi, fungicidi, herbicidi) na udaljenosti manjoj od 20 m od kanala i rubova njiva;

izgradnja ribnjaka;

pošumljavanje i preoravanje travnih staništa, livada i pašnjaka;

održavanje kanala paljenjem vegetacije u, pored i na kosinama kanala;

podizanje vetrozaštitnog zelenila koje nije u cilju zaštite prirodnog dobra;

vršenje melioracija livada i pašnjaka;

uznemiravanje ptica, posebno u periodu gnežđenja (1. april – 31. jul);

lov na udaljenosti manjoj od 200 m od Okanj bare i pucanje u pravcu područja sa režimom zaštite I stepena;

upuštanje voda ispod II klase kvaliteta u recipijent.

Radovi i aktivnosti ograničavaju se na:

promenu namene površina za potrebe revitalizacije i unapređenja prirodnih staništa;

izgradnju objekata i infrastrukture za potrebe održivog korišćenja i upravljanja zaštićenim područjem, održavanje postojećih objekata, i postavljanje podzemnih vodova uz postojeću infrastrukturu;

mozaično paljenje travne vegetacije za potrebe revitalizacije staništa, po posebnom projektu i uslovima zaštite prirode;

košenje – prostorno i vremenski ograničene aktivnosti, uz primenu zaštitnih mera za floru i faunu;

lov – prostorno i vremenski ograničene aktivnosti na održavanju zdravstvenog stanja i brojnosti populacija lovnih vrsta;

izgradnju putne mreže – održavanje i rekonstrukciju postojećih puteva.

Dozvoljeni su i radovi i aktivnosti iz člana 6. stav 3. i člana 7. stav 3. ove uredbe.

Član 9.

Specijalni rezervat prirode „Okanj bara” poverava se na upravljanje Društvu za zaštitu životne sredine „OKANJ” iz Elemira (u daljem tekstu: Upravljač).

U obavljanju zakonom utvrđenih poslova upravljanja zaštićenim područjem, Upravljač je ovlašćen i dužan naročito da: organizuje čuvarsku službu; obeleži zaštićeno područje i područje zaštitne zone; donese plan upravljanja, godišnji program upravljanja i akt o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi; vodi evidencije o prirodnim vrednostima i ljudskim aktivnostima; obaveštava korisnike zaštićenog područja i zaštitne zone o mogućnostima za obavljanje radova i aktivnosti; učestvuje u postupku utvrđivanja naknade za uskraćivanje ili ograničavanje prava korišćenja; izdaje saglasnosti i odobrenja; prati stanje i vodi evidencije o prirodnim vrednostima, nepokretnostima i ljudskim aktivnostima; utvrđuje i naplaćuje naknade za korišćenje zaštićenog područja.

Upravljač je dužan da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe izvrši upis delatnosti upravljanja zaštićenim područjem u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti i registracija udruženja.

Član 10.

Očuvanje, unapređenje, održivo korišćenje i prikazivanje prirodnih i drugih vrednosti područja Specijalnog rezervata prirode „Okanj bara” sprovodi se prema planu upravljanja koji donosi Upravljač na period od deset godina (u daljem tekstu: Plan upravljanja), sa sadržinom i na način propisan zakonom kojim se uređuje zaštita prirode.

Plan upravljanja sadrži ciljeve i prioritetne zadatke očuvanja povoljnog stanja zaštitne zone, kao i preventivne mere zaštite od požara u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS”, broj 111/09) i propisima donetim na osnovu tog zakona.

U postupku davanja saglasnosti na Plan upravljanja, ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirodnih bogatstava (u daljem tekstu: Ministarstvo) pribavlja mišljenja ministarstava nadležnih za poslove nauke, prosvete, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, turizma i finansija.

Plan upravljanja Upravljač će doneti i dostaviti Ministarstvu najkasnije u roku od 10 meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Upravljač je dužan da jednom u tri godine analizira sprovođenje Plana upravljanja i ostvarene rezultate i po potrebi izvrši njegovu reviziju.

Do donošenja Plana upravljanja, Upravljač će vršiti poslove na osnovu godišnjeg programa upravljanja koji je dužan da donese i dostavi Ministarstvu na saglasnost u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Godišnji program upravljanja iz stava 6. ovog člana sadrži naročito: sažet prikaz prirodnih i drugih vrednosti zaštićenog područja, ciljeva zaštite i održivog korišćenja, mogućnosti i ograničenja za njihovo ostvarivanje; detaljan prikaz godišnjih zadataka na čuvanju, održavanju, unapređenju, prikazivanju i održivom korišćenju zaštićenog područja za potrebe nauke, obrazovanja, rekreacije i turizma i ukupnog socio-ekonomskog razvoja; prikaz konkretnih poslova na izradi i donošenju upravljačkih dokumenata, prvenstveno Plana upravljanja, akta o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi i akta o naknadi za korišćenje zaštićenog područja; prikaz zadataka na obeležavanju zaštićenog područja, zasnivanju informacinog sistema i protivpožarnoj zaštiti; prikaz subjekata i organizacionih i materijalnih uslova za izvršenja programa, visine i izvora potrebnih finansijskih sredstava.

Član 11.

Upravljač je dužan da obezbedi sprovođenje režima zaštite, odnosno unutrašnji red i čuvanje zaštićenog područja u skladu sa pravilnikom o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi koji donosi uz saglasnost Ministarstva u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

U okviru sadržine propisane Zakonom o zaštiti prirode, pravilnikom se bliže utvrđuju zabranjeni radovi i aktivnosti, kao i pravila i uslovi obavljanja radova i aktivnosti koji su dopušteni na području Specijalnog rezervata prirode „Okanj bara” i na području zaštitne zone.

Pravilnik se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na drugi pogodan način koji odredi Upravljač.

Član 12.

Upravljač je dužan da na propisan način obeleži Specijalni rezervat prirode „Okanj bara”, njegove spoljne granice i granice površina, odnosno lokaliteta sa režimom zaštite I i II stepena i područja zaštitne zone najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Upravljač će u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe, u saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom, Beograd i Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, Novi Sad, izvršiti identifikaciju granica Specijalnog rezervata prirode „Okanj bara” na terenu, digitalnoj ortofoto karti i katastarskom planu.

Na operat, odnosno zapisnik o utvrđivanju granica iz stava 2. ovog člana, Vlada daje saglasnost na predlog Ministarstva.

Granice utvrđene, opisane i verifikovane na način propisan u st. 2. i 3. ovog člana, smatraće se merodavnim u svim stvarima koje se tiču sprovođenja ove uredbe.

Član 13.

Upravljač će u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ove uredbe zasnovati digitalnu bazu podataka, odnosno geografski informacioni sistem o prirodnim i stvorenim vrednostima, nepokretnostima, aktivnostima i drugim podacima od značaja za upravljanje Specijalnim rezervatom prirode „Okanj bara”.

Član 14.

Upravljač će na način i u rokovima utvrđenim posebnim zakonom proglasiti ribarsko područje na ribolovnoj vodi zaštićenog područja Specijalnog rezervata prirode „Okanj bara” i doneti programe upravljanja ribarskim područjem.

Član 15.

Upravljač će najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe doneti i dostaviti Ministarstvu na saglasnost akt o naknadi za korišćenje zaštićenog područja Specijalnog rezervata prirode „Okanj bara”.

Član 16.

Sredstva za sprovođenje Plana upravljanja Specijalnog rezervata prirode „Okanj bara” obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije, od naknade za korišćenje zaštićenog područja, prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti Upravljača i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 17.

Planski dokumenti, planovi, programi i osnove iz oblasti šumarstva, lovstva, upravljanja ribljim fondom, vodoprivrede, poljoprivrede i turizma i drugi programi i planovi koji se odnose na korišćenje prirodnih resursa i prostora u zaštićenom području Specijalnog rezervata prirode „Okanj bara” usaglasiće se sa Prostornim planom Republike Srbije, ovom uredbom i Planom upravljanja iz člana 10. ove uredbe.

Član 18.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 23. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

OPIS GRANICA

SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „OKANJ BARA”

I ZAŠTITNE ZONE

1. Granice Specijalnog rezervata prirode „Okanj bara”

Početna tačka opisa granice zaštite je tromeđa parcela 7751/3, 7751/2 i 8372 K.O. Kumane, Opština Novi Bečej. Granica ide na jugoistok severnom međnom linijom parcela 7751/2, 7367, 7366/2 do granice građevinskog reona. Lomi se na jug istočnom linijom parcele 7366/2, preseca put br. 8402, nastavlja istočnom linijom parcele 7354 do tromeđe parcela 7354, 7365 i 8403. Skreće na jugozapad zajedničkom granicom parcela 8403 i 7354. Preseca parcelu 8125/1 i njenom istočnom linijom nastavlja na jugo zapad do tromeđe parcela 8125/1, 7351 i 8447. Granica skreće na jugoistok zajedničkom granicom parcela 7351 i 8447, 7266 i 8447, 7265 i 8447, 7260 i 8447, 7261 i 8447, 7259 i 8447, 7261 i 8447, 7258 i 8447 do međne tačke K.O. Taraš, Grad Zrenjanin. Granica skreće na severoistok idući granicom katastarskih opština do severoistočne međne tačke parc. 5026 K.O. Taraš, Grad Zrenjanin. Granica skreće na jugoistok, severoistočnom granicom parcele 5026 do severozapadne međne tačke parcele 5033. Skreće na severoistok, severnom linijom parcela 5033, 5038 do međne tačke K.O. Melenci. U istom pravcu nastavlja severnom linijom parcele 10392 K.O. Melenci, preseca parcelu 12398, u pravcu istoka ide severnom linijom parcele 10408 do tromeđe parcela 10408, 10414/17 i 10414/10. Lomi se na sever istočnom linijom parcele 10414/10 do parcele 12833. Njenom južnom linijom ide na istok do parcele 12423 (železnička pruga Kikinda-Beograd). Granica skreće na jug zapadnom linijom parcele 12423 do međne tačke K.O. Srpski Elemir. Nastavlja na jug zapadnom linijom parcele 2906 K.O. Srpski Elemir, zapadnom linijom parcele 3194, lomi se na jugozapad linijom parcele 3190 do parcele 3248/1. Skreće na severozapad granicom 3248/1, 3247/9 do parcele 3401. Skreće na jugozapad granicom parcele 3401 do parcele 3400. Lomi se na jug pa na zapad preseca parcelu 3400 i ide na zapad južnom linijom parcele 3340 do parcele 4062. Skreće na severozapad linijama parcele 4062 do naspram parcele 4063. Lomi se na zapad, preseca parcelu 4062 i ide južnom linijom parcele 4063 do parcele 4029. Skreće na severozapad granicom parcele 4029 i ide severnom linijom parcele 3398, preseca parcelu 3994 i nastavlja u istom pravcu severnom linijom parcele 3990 do parcele 3970. Skreće na jugoistok, istočnom graničnom linijom parcele 3970 do parcele 4157. Skreće na jugozapad, preseca parcele 4157, 4166/21 do severoistočne međne tačke parcele 4166/29. Njenom severnom linijom ide do parcele 4176. Skreće na sever zajedničkom granicom parcela 4176 i 4166/21, 4177 i 4166/21, 4179 i 4166/21, 4180 i 4166/21 do parcele 4181. Lomi se na zapad južnom graničnom linijom parcele 4181 do parcele 4193. Skreće na sever pa na zapad linijom parcele 4193 do parcele 4419/3. Nastavlja na zapad granicom parcela 4419/3, 4419/5 do međne tačke K.O. Taraš. Granica ide na severozapad istočnom graničnom linijom parcele 2308 K.O. Taraš do parcele 2307. Skreće na severoistok, zajedničkom granicom parcela 2307 i 2305 do parcele 1915. Lomi se na severozapad pa na jugozapad granicom parcele 2307, preseca parcelu 703, izostavlja prostor smetlišta i groblja i južnom međnom linijom parcele 707/39 ide na zapad do parcele 238. Skreće na sever zapadnom linijom parcele 707/39 do parcele 3074. Njenom južnom linijom ide na severozapad, skreće na sever zapadnom linijom parcele 3074 do severoistočne međne tačke parcele 3172/2. Lomi se na istok, preseca parcelu 3074 i zajedničkom granicom parcela 3274 i 3173 do parcele 4205. Skreće na sever, zapadnom linijom parcela 4205, 3342, zajedničkom granicom parcela 3334 i 3339, 3337 i 3338 do međne tačke K.O. Kumane. Granica skreće na severoistok međnom linijom katastarskih opština do međne tačke 8205 K.O. Kumane, Opština Novi Bečej. U pravcu severoistoka ide zajedničkom granicom parcela 8205 i 8456, 7267 i 8456, lomi se na jugoistok zajedničkom granicom 7267 i 8449, skreće na severoistok, preseca parcelu 8449 i nastavlja granicom parcele 8453 do parcele 8458. Skreće na severozapad, preseca parcelu 8453 i nastavlja zajedničkom granicom parcela 8458 i 7890, lomi se na severoistok zajedničkom granicom parcela 7890 i 8459, 7888 i 8459, preseca parcelu 8460 i skreće na severozapad zajedničkom granicom parcela 8460 i 7886 do parcele 8464. Lomi se na severoistok graničnom linijom parcele 8464 do naspram međne tačke parcele 7880. Skreće na severozapad, preseca parcelu 8464, ide zajedničkom granicom parcela 7880 i 7879/6, 7880 i 8462 do parcele 8463. U pravcu severoistoka preseca parcelu 8463 i ide zajedničkom granicom parcela 7873 i 7874, 7873 i 7870, 7873 i 8465, preseca parcelu 8464 i nastavlja u istom pravcu granicom parcele 8399 do parcele 8398. Lomi se na istok, pa na severoistok spoljnom granicom parcele 8398 do parcele 8393. Preseca parcelu 8393 i granicom parcela 7751/3 i 7751/2 ide do početne tačke opisa granice zaštite.

2. Granice površina i lokaliteta u režimu zaštite I i II stepena

2.1. Površine i lokaliteti u režimu zaštite I stepena:

U granice režima I stepena zaštite ulaze parcele 10412 K.O. Melenci i 3427 K.O. Srpski Elemir, grad Zrenjanin.

2.2. Površine i lokaliteti u režimu zaštite II stepena:

Režim zaštite II stepena prostire se na tri prostorno odvojene celine.

centralne slatine i bare (Kumanski vanj – Bara Crvenka – Žugalj bara)

Početna tačka je tromeđa parcela 7294, 7293 i međni kamen grad Zrenjanin i Novi Bečej, odnosno katastarskih opština Taraš i Kumane. Granica ide na severozapad granicom 7294/7293 K.O. Kumane do granice zaštite prirodnog dobra. Granicom zaštite, granica režima ide na severoistok do tromeđe parcela 8453, 7333 i 7334. Granica režima skreće na jugoistok granicom 7334/7333, 7334/7332, preseca parcelu 8451 i u istom pravcu ide 7306/7307, preseca parcelu 8450, lomi se na severoistok, istočnom graničnom linijom parcele 8450, preseca parcelu 8452 i skreće na severozapad granicom 8452/7350 do granice zaštite. Uporedo sa granicom zaštite, skreću na sever do tromeđe parcela 7354, 8398 i 8402. Granica režima skreće na istok južnom međnom linijom parcele 8402 do granice zaštite prirodnog dobra. Lomi se na jug idući uporedo sa granicom zaštite do parcele 8125/1. U pravcu jugozapada i jugoistoka ide granicom parcele 8125/1 do tromeđe parcela 7261, 7263 i granične tačke sa Opštinom Zrenjanin, K.O. Taraš. Iz režima II stepena zaštite izuzima se ogledno polje Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, koje ulazi u III stepen režima zaštite na parcelu br. 7350 K.O. Kumane, Opština Novi Bečej. Granica u pravcu istoka ide granicom parcela 5006/5007, 5003/5007, skreće na jug granicom 5009/1/5003, preseca parcelu 5003, dalje u pravcu istoka ide severnom međnom linijom parcele 5015, istočnom međnom linijom parcele 5014 do međne tačke sa K.O. Srpski Elemir. Granica ide na jugozapad granicom parcela 3896/3897 K.O. Srpski Elemir, produžava u istom pravcu istočnom granicom parcele 3897 do severoistočne međne tačke parcele 3910. Skreće na jug istočnom graničnom linijom parcele 3910 do parcele 3915, lomi se na jugozapad granicom 3915/3910 do parcele 3938. Skreće na jug, pa na istok, prateći granicu parcele 3938 do tromeđe parcela 3938, 3942 i 3939. Granica ide na zapad severnom međnom linijom parcele 3939, preseca parcelu 3942, nastavlja na zapad severnom međnom linijom parcela 3993/1, 3948, 3950 do severoistočne međne tačke parcele 4161. Skreće na jug, zapadnom linijom parcele 4158 i lomi se na severozapad severnom linijom parcele 4157 do međne tačke sa K.O. Taraš.

Granica ide na severozapad istočnom granicom parcele 1915 K.O. Taraš do parcele 821. Skreće na sever zapadnim granicama parcela 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, lomi se na istok, pa na jug granicom parcele 836 do jugozapadne međne tačke parcele 866. Njenom južnom linijom ide do parcele 1019, obuhvata parcelu 1019 i skreće na jug granicom parcela 1018, 1017 do parcele 967. Zapadnom granicom parcele 967 skreće na jugoistok do južne međne tačke parcele 1115. Granica skreće na severoistok granicom parcela 1115, 1141/2, 1141/1, istočnom granicom parcele 1142, zapadnom granicom parcela 1277, 1276, 1275, 1274, 1275, 1275, 1276, 1228, 1234/2, 1235, skreće na severoistok, severnom linijom parcela 1235, 1236, 1237, 1238/1, 1239, 1240, 1241, lomi se na severozapad idući zapadnom granicom parcela 1352, 1353 do parcele 5010. Granica tromeđe parcela 5010, 1376 i 1377 lomi se na severozapad, preseca parcelu 5010, ide granicom parcela 5001, 5000, 4720 do severoistočne međne tačke parcele 4779. Skreće na jug istočnom granicom parcela 4779, 4772, 721/2, severnom granicom parcele 709 do parcele 713. Skreće na sever istočnom granicom te parcele do parcele 714. Njenom južnom granicom skreće na istok, severoistok, nastavlja parcelom 4716 do severozapadne međne tačke parcele 4734. Severnom linijom iste parcele granica skreće na istok do parcele 4727. Lomi se na sever zapadnom granicom parcele 4727 do parcele 4720. Skreće na zapad južnom linijom parcela 4720, 4712 do severozapadne međne tačke parcele 4579. Lomi se na jugozapad, zapadnom granicom parcele 4579, dalje na jugozapad istočnom granicom parcela 4580, 4630, južnom granicom parcela 4629, 4628, 4627, 4626, 4625, 4624, 4621, 4286, 4285, 4284, 4283, 4282, 4281,4280, 4279, 4278, 4277, 4276, 4275, 4274, 4273, 4272, 4271, 4270, 4269 i lomi se na jugoistok zapadnom granicom parcele 4368 do jugoistočne međne tačke parcele 4243. Granica skreće na zapad južnom međnom linijom parcela 4243, 4244, 4245, 4246 do parcele 4227. Granica skreće na severozapad granicom parcela 4227, 4226, 3492 do početne tačke opisa granice režima II stepena zaštite prve celine.

Početna tačka opisa granice režima II stepena zaštite treće celine je severozapadna međna tačka parcele 1918 K.O. Taraš, Grad Zrenjanin. Oranica ide na sever zapadnom graničnom linijom parcele 2127 do severozapadne međne tačke parcele 2125. Skreće na severoistok severnim graničnim linijama parcela 2125, 2124, 2123, 2122, 2121, 2120, 2118, 2117, 2115, 2113, 2112, 2111, 2109, lomi se na severozapad, zapadnom linijom parcele 2145, 2144, južnom linijom parcela 2143/1, 2143/2. Skreće na severozapad zapadnom granicom parcele 2143/2 do parcele 2223. Skreće na jugozapad, južnim linijama parcela 2223, 2224, 2225, preseca parcelu 2128, južnom linijom parcele 2226 do parcele 2308. Granica skreće na severozapad granicom parcele 2308 do tromeđe parcela 2308, 2301, 2228. Lomi se na sever pa na jugoistok granicom parcele 2228, skreće na severoistok severnim međnim linijama parcela 2224, 2223, 2222, 2221, 2220, 2219,2218, 2217, 2216, 2215, 2214, 2213, 2212, 2211, 2210, 2209, 2207, 2206, 2205, 2204, 2203, 2202, 2201, 2200, 2199, 2198, 21987, 2196 do parcele 1945. Skreće na jugoistok, zapadnom granicom parcele 1915 do međne tačke sa K.O. Srpski Elemir. U istom pravcu granica ide granicom parcele 4157 K.O. Srpski Elemir, da bi skrenula na jugozapad južnom međnom linijom parcela 4163, 4183, 4185, 4186, 4192 do međne tačke sa K.O. Taraš. Granica skreće na severoistok, idući do početne tačke opisa granice režima treće celine.

Početna tačka je međna tačka katastarskih opština Taraš i Melenci, odnosno severozapadna međna tačka parcele 10392 K.O. Melenci. Granica ide na severoistok, severnom granicom parcele 10392, preseca parcelu 12398, u istom pravcu severnom granicom parcele 10408, istočnom granicom parcele 10413, do međne tačke sa K.O. Srpski Elemir, odnosno severoistočna međna tačka parcele 3428 K.O. Srpski Elemir. Granica ide na jugoistok i jugozapad, jugoistočnom granicom parcela 3428, 3426/1, 3424, 3425, 3426/2, lomi se na sever zapadnom granicom parcela 3426/2, 3730, 3864 do severozapadne međne tačke parcele 3864. Skreće na istok severnom granicom parcela 3864, 3730 i lomi se na jug istočnom granicom parcela 3730, 3728 da bi skrenula na severoistok, severnom granicom parcele 3426/1, zapadnom granicom parcele 3431 do međnog kamena sa K.O. Melenci. Granica skreće na zapad granicom K.O. Melenci, K.O. Srpski Elemir, K.O. Taraš do severoistočne međne tačke parcele 3895 K.O. Srpski Elemir. Granica ide na jug, pa na sever granicom parcele 3895 do međne tačke sa K.O. Taraš, odnosno međne tačke parcela 5029 i 5026 K.O. Taraš. Granica ide na severoistok istočnom granicom parcele 5026 do severozapadne međne tačke parcele 5037, do granice zaštite prirodnog dobra. Granica skreće na severoistok idući uporedo sa granicom zaštite prirodnog dobra do početne tačke opisa. Izostavljaju se parcele 10412 K.O. Melenci i 3427 K.O. Srpski Elemir, koje se nalaze u režimu I stepena zaštite.

Početna tačka je severozapadna međna tačka parcele 1918 K.O. Taraš, Grad Zrenjanin. Granica ide na sever zapadnom graničnom linijom parcele 2127 do severozapadne međne tačke parcele 2125. Skreće na severoistok severnim graničnim linijama parcela 2125, 2124, 2123, 2122, 2121, 2120, 2118, 2117, 2115, 2113, 2112, 2111, 2109, lomi se na severozapad, zapadnom linijom parcele 2145, 2144, južnom linijom parcela 2143/1, 2143/2. Skreće na severozapad zapadnom granicom parcele 2143/2 do parcele 2223. Skreće na jugozapad, južnim linijama parcela 2223, 2224, 2225, preseca parcelu 2128, južnom linijom parcele 2226 do parcele 2308. Granica skreće na severozapad granicom parcele 2308 do tromeđe parcela 2308, 2301, 2228. Lomi se na sever pa na jugoistok granicom parcele 2228, skreće na severoistok severnim međnim linijama parcela 2224, 2223, 2222, 2221, 2220, 2219,2218, 2217, 2216, 2215, 2214, 2213, 2212, 2211, 2210, 2209, 2207, 2206, 2205, 2204, 2203, 2202, 2201, 2200, 2199, 2198, 21987, 2196 do parcele 1945. Skreće na jugoistok, zapadnom granicom parcele 1915 do međne tačke sa K.O. Srpski Elemir. U istom pravcu granica ide granicom parcele 4157 K.O. Srpski Elemir, da bi skrenula na jugozapad južnom međnom linijom parcela 4163, 4183, 4185, 4186, 4192 do međne tačke sa K.O. Taraš. Granica skreće na severoistok idući do početne tačke opisa granice režima treće celine.

Opis granica zaštitne zone Specijalni rezervat prirode „Okanj bara”

Početna tačka opisa granice zaštitne zone Specijalni rezervat prirode „Okanj bara” je međna tačka K.O. Taraš i K.O. Kumane. Granica ide na severoistok do kanala broj 8211 K.O. Kumane, Opština Novi Bečej. U pravcu severoistoka granicu obuhvata kanal i ide do puta broj 8505. U istom pravcu nastavlja putem do kanala broj 8176. Skreće na severozapad, pa ponovo na severoistok obuhvatajući kanal broj 8176 do naspram severne međne tačke parcele 8020. Skreće na zapad južnom linijom kanala do kanala broj 8180. Skreće na severozapad zapadnom linijom kanala 8180 do kanala broj 8386. Lomi se na severoistok severnom linijom kanala 8386 do puta broj 8382. Skreće na sever idući putem 8382, 8380 do međne linije K.O. Kumane, K.O. Novi Bečej. Skreće na istok u dužini od 190 m, lomi se na severoistok, preseca parcelu 21974 K.O. Novi Bečej i nastavlja putem broj 24583 do puta broj 24570. Granicom puta ide u pravcu severoistoka do međne tačke K.O. Novi Bečej i K.O. Kumane. U pravcu jugoistoka ide granicom puta 8365 K.O. Kumane do međne tačke građevinskog reona. Granicom građevinskog reona ide na jugoistok do puta broj 8403. Skreće na jugozapad uporedo sa granicom zaštite prirodnog dobra do kanala broj 8125/1. Preseca kanal i skreće na jugoistok južnom granicom parcele 8438 do puta broj 5767. Zapadnom linijom puta ide na jug do puta broj 8416. Skreće na severoistok i ide linijom puta do puta broj 8417. Istočnom linijom puta 8417 ide na jugoistok do puta broj 8532. Njegovom južnom međnom linijom ide na istok do međne tačke K.O. Kumane i K.O. Melenci. Granica nastavlja na istok južnom linijom parcela 12425, 12836, 12835 do pruge broj 12423. Granica zaštitne zone skreće na jug zapadnom linijom parcele pruge do puta broj 12821. Skreće na istok putem 12821 do magistralnog puta Kikinda – Zrenjanin. Granica skreće na jug zapadnom graničnom linijom puta do međne tačke K.O. Melenci i K.O. Elemir. Granica nastavlja na jug zapadnom linijom puta broj 2543 K.O. Elemir, do puta broj 1909. Skreće na jugozapad južnom granicom puta 1909 do puta broj 2908. Nastavlja na jugozapad putem 2908 do puta 3187/2. Skreće na sever i ide zapadnom linijom puta 3187/2 do parcele 2988/2. Lomi se na severozapad, idući južnim međnim linijama parcela 2988/2 i 3075/2 do puta broj 3190. Skreće na jugozapad linijom puta 3190 i 1399 do parcele broj 1386/1 (Proleterska ulica). Lomi se na zapad idući severnom linijom parcele ulice, nastavlja severnom linijom parcele 4176/1 do sabirne stanice. Izostavlja parcelu sabirne stanice i nastavlja na zapad parcelom 4167/1 u dužini od 240 m, do puta za postrojenje NIS-a. Skreće na jug putem do kanala broj 4998. Njegovom južnom međnom linijom granica ide na jugozapad do kanala 4923. U istom pravcu nastavlja južnom međnom linijom 4923 do parcele broj 4936. Skreće na sever idući zapadnim međnim linijama parcela 4170, 4167/1, 4166/29, 4166/21 do parcele 4179. Granica skreće na zapad južnom međnom linijom parcele 4179 do parcele broj 4173. Lomi se na jug idući istočnim međnim linijama parcela 4173 i 4172, skreće na zapad južnom linijom parcela 4172, 4173 i 4174 do puta broj 4928. Skreće na jug putem 4928 do Utovarne stanice „Tisa”. Severnom međnom linijom Utovarne stanice granica ide na zapad, preseca put Elemir – Taraš i južnom međnom linijom parcele broj 4424/1 izlazi na reku Tisu. Obalom reke Tise granica ide na severozapad do međne tačke K.O. Elemir i K.O. Taraš. Granica skreće na severoistok granicom katastarskih opština do puta Elemir -Taraš. Granica zaštitne zone dalje ide uporedo sa granicom zaštite do puta broj 4205. Granica skreće na jugozapad, preseca parcelu 2741 i nastavlja parcelom 2726 do obale reke Tise (parcela broj 2347). Skreće na severozapad obalom reke do međne tačke K.O. Taraš i K.O. Kumane. Granica skreće na severoistok linijom katastarskih opština i ide do početne tačke opisa granice zaštitne zone.

Ostavite komentar