Uredba o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama (sa prilozima)

Prilog 2

LESTVICE GAZA NA BRODOVIMA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE

1. Lestvice gaza dele se na jedinice koje nisu veće od jednog decimetra, počevši od linije uronjenja praznog broda do linije maksimalno dozvoljenog uronjenja u formi jasno vidljivih traka obojenih naizmenično u dve različite boje.

2. Podela se označava obojenim ciframa pokraj lestvice udaljenim ne više od 5 decimetara i iznad oznake na koju se odnosi; gradiranje lestvice gaza se obeležava izdubljenim, usečenim ili zavarenim oznakama.

3. Ako brod ima baždarske lestvice u skladu sa tačkom 1. ovog priloga, te lestvice mogu da zamene lestvice gaza.

Ostavite komentar