43. sednica Vlade Republike Srbije, 26. Avgust 2014. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE

I

Razrešava se Srbislav Cvejić dužnosti pomoćnika ministra odbrane – Sektor za budžet i finansije sa 31. avgustom 2014. godine, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9376/2014

U Beogradu, 26. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA PORESKE UPRAVE

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Aleksandar Miljković dužnosti direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija sa 5. septembrom 2014. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9395/2014

U Beogradu, 26. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 22. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 56/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA

ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA

I

Razrešava se Marija Blečić dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9383/2014

U Beogradu, 26. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA NIŠ

I

Razrešava se doc. dr Aleksandar Mitić dužnosti člana Upravnog odbora Kliničkog centra Niš, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9391/2014

U Beogradu, 26. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG KOMITETA

ZA OBEZBEĐIVANJE U VAZDUHOPLOVSTVU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nacionalnom komitetu za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu:

1. Miodrag Miljković, predsednik,

2. Nebojša Starčević, član,

3. Predrag Đorđević, član,

4. Milenko Majstorović, član,

5. Slobodan Glavčić, član,

6. Goran Savić, član,

7. Ranko Živak, član,

8. Dušan Mirilović, član,

9. Nenad Mirković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9412/2014

U Beogradu, 26. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG KOMITETA

ZA OBEZBEĐIVANJE U VAZDUHOPLOVSTVU

I

U Nacionalni komitet za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu imenuju se:

1) za predsednika:

– Zoran Ilić, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

2) za članove:

(1) Predrag Đorđević, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

(2) Vesna Ljumović, Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd,

(3) Darko Kajtez, Ministarstvo odbrane,

(4) Milan Blanuša, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

(5) Željko Krajinović, Ministarstvo spoljnih poslova,

(6) Darko Luković, Ministarstvo finansija,

(7) Nenad Mirković, Bezbednosno-informativna agencija,

(8) Vladimir Mićić, Akcionarsko društvo Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd,

(9) Sanja Dašić, Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9414/2014

U Beogradu, 26. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 16. st. 2. i 3. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 116/08 i 91/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA

I

Razrešava se Lazar Krstić dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita.

II

Imenuje se dr Dušan Vujović, ministar finansija, za člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-9492/2014

U Beogradu, 26. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNOM ODBORU RTB BOR – GRUPA RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR DOO

– U RESTRUKTURIRANJU, BOR

I

Imenuje se Jelena Miljković za predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru RTB Bor – Grupa Rudarsko-topioničarski basen Bor d.o.o. – u restrukturiranju, Bor.

Dužnost predsednika Upravnog odbora vršiće Nemanja Stevanović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9517/2014

U Beogradu, 26. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Ostavite komentar