Uredba o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama (sa prilozima)

Prilog 3

OBELEŽAVANjE BRODOVA

Opšte odredbe

1.1. Sledeći crteži se odnose na obeležavanje predviđeno u Glavi II. ove uredbe; Crteži se ne odnose na obeležavanje predviđeno ili dozvoljeno u određenim slučajevima od strane nadležnih organa.

1.2. Navedeni crteži imaju samo informativni karakter; odredbe ove uredbe su jedino merodavne.

Što se tiče dopunskog obeležavanja koje može da bude propisano, na crtežima se daje:

– samo dopunsko obeležavanje ili

– ako je to potrebno radi jasnoće, istovremeno osnovno obeležavanje (ili jedna od mogućih varijanti osnovnog obeležavanja) i dopunsko obeležavanje.

Objašnjenja ispod crteža odnose se samo na dopunsko obeležavanje.

[pic]

Objašnjenje uz crteže

a [pic] Stalno svetlo koje se vidi iz svih pravaca (svetlo koje isijava neprekidan mlaz po celom luku horizonta od 360°) b [pic] Stalno svetlo koje se vidi samo u ograničenom luku horizonta. Svetlo koje posmatrač ne vidi, označeno je tačkom u sredini [pic] v [pic] Trepćuće svetlo g [pic] Svetlo koje se pali samo u slučaju potrebe, ili neobavezno svetlo d [pic] Zastava ili tabla (član 29) đ [pic] Plamenac (član 29) e [pic] Balon (član 29) ž [pic] Cilindar (član 30) z [pic] Konus (član 30) i [pic] Dvostruki konus (član 30) j [pic] Radarski reflektor

OBELEŽAVANjE PLOVILA ZA VREME PLOVIDBE

NOĆU DANjU [pic] 1 Pojedinačni brod sa sopstvenim pogonom (član 34. stav 1) [pic] 2 Pojedinačni brod sa sopstvenim pogonom sa drugim jarbolnim svetlom. Obavezno za plovila duža od 110 m (član 34. stav 2) [pic] 3 [pic] Brod sa sopstvenim pogonom koji privremeno plovi iza plovila koje pruža ispomoć (član 34. stav 4) [pic] 4 [pic] Brod velike brzine koji plovi samostalno (član 34. stav 5) [pic] 5 [pic] Brod sa sopstvenim pogonom na čelu tegljenog sastava pojedinačno ili kao ispomoć (član 35. stav 1.) NOĆU DANjU [pic] 6 [pic] Svaki od nekoliko brodova sa sopstvenim pogonom na čelu tegljenog sastava ili kao ispomoć, kada nekoliko plovila plovi bokom uz bok (član 35. stav 3) [pic] 7 [pic] Tegljeni sastavi (član 35. stav 5) [pic] 8 [pic] Deo tegljenog sastava duži od 110m (član 35. stav 6) [pic] 9 [pic] Deo tegljenog sastava koji se sastoji od reda plovila u kojem su bokom uz bok čvrsto povezana više od dva plovila (član 35. stav 6) [pic] 10 [pic] Zadnji red tegljenog sastava (član 35. stav 8) NOĆU DANjU [pic] 11 [pic] Tegljena plovila koja čine zadnji red sastava (član 35. stav 8) prazno 12 prazno [pic] 13 Potiskivani sastavi (član 36. stav 1) [pic] 14 Potiskivani sastavi, kada je više od dva plovila vidljivo sa krmene strane preko cele širine (član 36. stav 1. tačka 3) podtačka (2)) [pic] 15 [pic] Potiskivani sastavi pred kojima se nalazi jedan ili više brodova sa sopstvenim pogonom koja služe kao ispomoć (član 36. stav 3) NOĆU DANjU [pic] 16 Potiskivani sastavi sa dva potiskivača (član 36. stav 6) [pic] 17 Bočni sastavi: dva broda sa sopstvenim pogonom (član 37. stav 1) [pic] 18 Bočni sastavi: jedan brod sa sopstvenim pogonom i jedno plovilo bez sopstvenog pogona (član 37. stav 1) [pic] 19 [pic] Bočni sastavi: ispred kojih se nalazi jedan ili više brodova sa sopstvenim pogonom koji služe kao ispomoć (član 37. st. 2 i 3.). [pic] 20 Jedrilice (član 38) [pic] 21 [pic] Čamci koji plove pomoću jedara i istovremeno koriste motor (član 38. stav 3) NOĆU DANjU [pic] 22 Čamci sa sopstvenim pogonom koji samostalno plove (član 39. stav 1) [pic] 23 Čamac sa sopstvenim pogonom koji plovi samostalno sa bočnim svetlima postavljenim jedno kraj drugoga ili u istu svetiljku u uzdužnoj osi čamca na pramac ili blizu njega (član 39. stav 1) [pic] 24 Čamac sa sopstvenim pogonom koji plovi samostalno: jarbolno svetlo zamenjeno jasnim belim svetlom vidljivim iz svih pravaca (član 39. stav 1) [pic] 25 Čamac sa sopstvenim pogonom koji plovi samostalno čija dužina ne prelazi 7m (član 39. stav 2) [pic] 26 Tegljeni čamci ili čamci prevlačeni uz bok (član 39. stav 4) [pic] 27 Čamac koji se kreće pomoću jedara (član 39. stav 6) NOĆU DANjU [pic] 28 Jedrilica sa bočnim svetlima i jednim krmenim svetlom u istoj svetiljci postavljenoj na pogodno mesto na vrh ili na gornji deo jarbola (član 39. stav 6) [pic] 29 Jedrilica čija dužina ne prelazi 7m koji nosi obično belo svetlo vidljivo sa svih strana, a kod približavanja drugih plovila pokazuje još jedno obično belo svetlo (član 39. stav 6) [pic] 30 Čamac koji se kreće samostalno, bez sopstvenog pogona i bez jedara (član 39. stav 7) [pic] 31a [pic] 31b [pic] Dopunsko obeležavanje broda koji obavlja transportne radnje koje uključuju rad sa zapaljivim materijama propisanim u ADN-u (član 40. stav 1)

NOĆU DANjU [pic] 32a [pic] 32b [pic] Dopunsko obeležavanje broda koji obavlja transportne radnje koje uključuju rad sa materijama koje predstavljaju opasnost po zdravlje propisanim u ADN-u (član 40. stav 2) [pic] 33 [pic] Dopunsko obeležavanje broda koji obavlja transportne radnje koje uključuju rad sa eksplozivnim materijama propisanim u ADN-u (član 40. stav 3) [pic] 34 [pic] Dopunsko obeležavanje potiskivanih sastava koji obavljaju transportne radnje koje uključuju rad sa opasnim materijama propisanim u ADN-u (član 40. stav 4) [pic] 35 [pic] Dopunsko obeležavanje bočnih sastava koji obavljaju transportne radnje koje uključuju rad sa opasnim materijama propisanim u ADN-u (član 40. stav 4)

NOĆU DANjU [pic] 36 [pic] Dopunsko obeležavanje potiskivanih sastava pokretanih sa dva potiskivača vezanih bok uz bok koji obavljaju transportne radnje koje uključuju rad sa opasnim materijama propisanim u ADN-u (član 40. stav 5) 37 [pic] Plovila za prevoz više od 12 putnika čija je maksimalna dužina trupa manja od 20 m (član 41). [pic] 38 [pic] Skele koje ne plove slobodno (član 42. stav 1) [pic] 39 Prednji čamac ili plovak skele na uzdužnom užetu (član 42. stav 3) [pic] 40 [pic] Skele koje plove slobodno (član 42. stav 4) NOĆU DANjU 41 [pic] Skele koje plove slobodno i uživaju pravo prvenstva (član 42. stav 4) 42 [pic] Plovila koja imaju pravo prvenstva (član 43) [pic] 43a [pic] [pic] 43b [pic] Dopunsko obeležavanje plovila koja su nesposobna za manevar (član 44. stav 1) [pic] 44 Ploveća tela i plutajući objekti za vreme plovidbe (član 45)

OBELEŽAVANjE PLOVILA ZA VREME STAJANjA

NOĆU DANjU [pic] 45 Plovila za vreme stajanja (član 46. st. 1. i 4) [pic] 46 [pic] Plovila koja stoje bez kontakta sa obalom (član 46. stav 2) [pic] 47 [pic] Potiskivani sastavi koji stoje na otvorenoj reci (član 46. stav 2) [pic] 48 [pic] Čamci za vreme stajanja (član 46. stav 3) [pic] 49 [pic] Dopunsko obeležavanje za vreme stajanja broda koji obavlja transportne radnje koje uključuju rad sa opasnim materijama propisanim u ADN-u (član 47) [pic] 50 [pic] Dopunsko obeležavanje za vreme stajanja potiskivanih sastava koji obavljaju transportne radnje koje uključuju rad sa opasnim materijama propisanim u ADN-u (član 47) NOĆU DANjU [pic] 51 [pic] Dopunsko obeležavanje za vreme stajanja bočnih sastava koji obavljaju transportne radnje koje uključuju rad sa opasnim materijama propisanim u ADN-u (član 47) [pic] 52 Skele koje ne plove slobodno kada stoje na svojim pontonima (član 48. stav 1) [pic] 53 Skele koje plove slobodno, rade i stoje na svojim pontonima (član 48. stav 3) [pic] 54 Ploveća tela i plutajući objekti za vreme stajanja (član 49) [pic] 55 [pic] Plovilo koje obavlja ribolov pomoću mreža ili ribarske opreme za vreme stajanja (član 50) NOĆU DANjU [pic] 56 [pic] Tehnički plovni objekat u vreme rada i plovila koja stoje i obavljaju radove ili radnje sondiranja ili merenja; plovni put slobodan sa obe strane (član 51) [pic] 57 [pic] Tehnički plovni objekat u vreme rada i plovila koja stoje i obavljaju radove ili radnje sondiranja ili merenja; plovni put slobodan sa jedne strane (član 51. stav 1. tač. 1) i 2)) [pic] 58 [pic] Tehnički plovni objekat u vreme rada i plovila koja stoje i obavljaju radove ili radnje sondiranja ili merenja i nasukana ili potopljena plovila; zaštita od talasa; plovni put slobodan sa obe strane (član 51. stav 2. tačka 1)). [pic] 59 [pic] Tehnički plovni objekat u vreme rada i plovila koja stoje i obavljaju radove ili radnje sondiranja ili merenja i nasukana ili potopljena plovila; zaštita od talasa; plovni put slobodan sa jedne strane (član 51. stav 2. tač. 1) i 2)) [pic] 60 [pic] Plovila čija sidra mogu da predstavljaju opasnost za plovidbu (član 52)

NOĆU DANjU [pic] 61 [pic] Ploveća tela i plutajući objekti čija sidra mogu da predstavljaju opasnost za plovidbu (član 52)

POSEBNI ZNAKOVI

NOĆU DANjU [pic] 62 [pic] Dopunsko obeležavanje inspekcijskih i vatrogasnih plovila (član 53) [pic] 63 [pic] Dopunsko obeležavanje plovila koja obavljaju radove na vodnom putu za vreme plovidbe (član 54) [pic] 64 [pic] Dopunsko obeležavanje radi zaštite od talasa (član 55) [pic] 65 [pic] Signali opasnosti (član 56) [pic] 66 [pic] Zabrana pristupa na plovilo (član 57) [pic] 67 [pic] Zabrana pušenja (član 58) [pic] 68 [pic] Zabrana bočnog pristajanja (član 59) [pic] 69 [pic] Dopunsko obeležavanje plovila čija sposobnost manevra je ograničena (član 60 stav 1) [pic] 70 [pic] Dopunsko obeležavanje plovila čija sposobnost manevra je ograničena; plovni put slobodan sa jedne strane (član 60. stav 2) [pic] 71 [pic] Dopunsko obeležavanje plovila koja povlače mreže ili drugu ribarsku opremu kroz vodu (koče) (član 61. stav 1) NOĆU DANjU [pic] 72 [pic] Plovilo koje obavlja ribolov ako je ribarska oprema razapeta po horizantalnoj dužini većoj od 150 m računajući od plovila (član 61. stav 3) [pic] 73 [pic] Dopunsko obeležavanje plovila koja se koriste prilikom ronjenja (član 62) [pic] 74 [pic] Dopunsko obeležavanje plovila koja obavljaju deminiranje (član 63) [pic] 75 [pic] Dopunsko obeležavanje plovila koja obavljaju pilotažu (član 64)

Ostavite komentar